Turvallisuuden varmistaminen. Rikollisuuden torjuminen ennakolta. Palvelujen tehokas tuottaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuden varmistaminen. Rikollisuuden torjuminen ennakolta. Palvelujen tehokas tuottaminen"

Transkriptio

1

2 POLIISIYLIJOHTAJALTA Suomalainen poliisi on kansainvälisessä vertailussa arvostettu toimija. Poliisin toimintaympäristö muuttuu, ja julkinen talous on suurten haasteiden edessä. Tämä edellyttää poliisia asettamaan tavoitteensa ja suuntaamaan rajallisemmat voimavaransa tarkoituksenmukaisesti. Poliisin ylijohto on toiminut aiemmin sisäministeriössä. Poliisin hallintorakenneuudistuksen toisen vaiheen (PORA II) jälkeen perustettu Poliisihallitus toimii nykyisin sisäministeriön alaisena poliisin keskushallintoviranomaisena, poliisin ylijohtona, ja sisäministeriö tulosohjaa poliisia. Poliisin strategiassa on otettu huomioon valtionhallinnon tulosohjaus, sisäministeriön konsernistrategia sekä visio Suomesta Euroopan turvallisimpana ja yhdenvertaisimpana maana. Poliisihallitus suunnittelee, johtaa, kehittää ja valvoo poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Poliisihallitus vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta maan eri osissa. Poliisihallitus vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta poliisille asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti. Lisäksi Poliisihallituksella on tärkeä rooli poliisitoiminnan tarpeiden ja kehityssuuntien välittäjänä poliittista päätöksentekoa varten.

3 POLIISIN PÄÄMÄÄRÄT Strategiset tavoitteet 1. Turvallisuuden varmistaminen 2. Rikollisuuden torjuminen ennakolta 3. Palvelujen tehokas tuottaminen 4. Luottamuksen ylläpitäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

4 TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN Toimenpiteet päämäärän saavuttamiseksi HOITAMALLA KIIREELLISET HÄLYTYSTEHTÄVÄT JA VARMISTAMALLA RIKOSTORJUNNAN KESKEISET TOIMINNOT Poliisiyksiköt varmistavat resurssinsa valvonta- ja hälytystehtävissä. Kiireellisten hälytystehtävien hoitaminen on etusijalla. Liikenteenvalvontaa ylläpidetään ja toteutetaan Road Policing -toimintamallia. Rikostorjunnan resurssit suunnataan rikoslajista riippumatta yhteistyössä syyttäjän kanssa ensisijaisesti juttuihin, joissa on tarkoituksenmukaisimmat rikosprosessin edellytykset. Työprosessit järjestetään yhdenmukaisesti, mikä edesauttaa turvallisuuden varmistamista ja rikosvastuun toteutumista. Poliisiyksiköiden toimintakyky ja sujuva tiedonkulku varmistetaan myös yllättävissä turvallisuustilanteissa laatimalla ajantasaiset varautumissuunnitelmat, jotka sisältävät henkilöstön ja kaluston käytön yli poliisiyksikkörajojen. HYÖDYNTÄMÄLLÄ TIETOJOHTOISUUTTA JA PARANTAMALLA POLIISIN ANALYYSIOSAAMISTA JA -TYÖKALUJA Edistetään turvallisuutta ennakoivasti ja tietojohtoisesti samanlaisilla toimintarakenteilla siten, että alueelliset erityispiirteet ja strategiset päämäärät huomioidaan ennakollisesti. Perustetaan päätöksenteko kaikilla tasoilla reaaliaikaiseen ja analysoituun tietoon. Kehitetään analyysiosaamista hallinnon eri tasoilla. Kaikilla poliisin yksiköillä on jatkossa kyky, osaaminen, välineet ja valmiudet strategisten analyysien tekemiseen ja käyttämiseen. Käytetään turvallisuustyöhön sopivia analyysityökaluja ja -prosesseja ja vaikuttavuuden arviointijärjestelmiä. Hyödynnetään tutkimustietoa ammattimaisesti tukena suunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Tuotetaan laadukkaasti poliittisen päätöksenteon tueksi tietoa ja arviota toimintaympäristöstä. SYVENTÄMÄLLÄ YHTEISTYÖTÄ MUIDEN TURVALLISUUS- VIRANOMAISTEN KANSSA ERITYISESTI HARVA-ALUEILLA JA KEHITTÄMÄLLÄ POIKKIHALLINNOLLISIA KUMPPANUUKSIA Toteutetaan varautumista ja valmiussuunnittelua yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa. Edistetään lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Valitaan kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja alueellisesti kumppaneita yhteiskunnallisen turvallisuuden edistämiseksi ja sisäisen turvallisuuden toteuttamiseksi. Etsitään tarvittaessa aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita siten, että tavoitteena on turvallisuuden rakentaminen yhdessä. Tuetaan suvaitsevaista ja monimuotoista yhteiskuntaa olemalla aloitteellinen yhteydenpitäjä vähemmistöryhmiin ja kehittämällä niihin liittyvää tietämystä.

5

6

7 RIKOLLISUUDEN TORJUMINEN ENNAKOLTA Toimenpiteet päämäärän saavuttamiseksi JÄRJESTÄMÄLLÄ PÄIVITTÄISRIKOSTUTKINNAN PROSESSIT SUJUVIKSI Poliisiyksiköille laaditaan yhdenmukaiset käytännöt esitutkintaan tulevien rikosasioiden esikäsittelystä juttujen priorisoimiseksi. Varmistetaan, että PTR-rikostiedustelu- ja analyysikeskuksen tuottama ajantasainen torjunta- ja tilannekuva on riittävällä tavalla poliisin päivittäistoiminnan käytettävissä. Analysoitua tietoa käytetään toimenpiteiden suuntaamisessa jo alkuvaiheessa. Rikosilmiöihin puututaan vaikuttavasti jo päivittäisrikostutkinnassa varmistamalla nopea tiedonkulku poliisiyksiköiden ja virkatasojen välillä. HEIKENTÄMÄLLÄ VAKAVAN RIKOLLISUUDEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ KANSAINVÄLISET PAINOPISTEET HUOMIOIDEN Seurataan sekä rikosilmiöiden kehittymistä että kansainvälisessä yhteistyössä asetettuja rikostorjunnan EU Policy Cycle -painopisteitä ja hyödynnetään ne etukäteisesti ja tarkoituksenmukaisesti kansallisessa toiminnassa. Torjutaan Suomeen suuntautuvaa rikollisuutta jo Suomen rajojen ulkopuolella tavoitteena, että rikos paljastetaan ja estetään ennalta ja rikosvastuu toteutuu jo lähtömaassa. Keskitytään erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden johtorakenteiden ja rahoittajien toimintaedellytysten heikentämiseen ottamalla pois rikoksilla hankittu omaisuus, joka toimii uuden rikollisen toiminnan ja talouselämän korruptoitumisen käyttövoimana. Informoidaan ilmiöstä elinkeinoelämää ja kansalaisia. Toimitaan yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa sopimalla toimivaltuuksista ja keinovalikoimasta tarkoituksenmukaisella tavalla ja osallistumalla aktiivisesti työhön yhteistoimintarakenteissa. Noudatetaan vakavan rikollisuuden torjunnassa yhteisiä toimintamalleja, jotka ovat jokaisen poliisiyksikön käytössä. Ratkaisujen pohjana on reaaliaikainen torjunta- ja tilannekuva. Varmistetaan uuden lainsäädännön edellyttämä osaaminen ja toimintatapamuutokset erilaisiin tulkintakysymyksiin liittyvällä koulutuksella sekä varmistamalla mahdollisten toimivaltuusvajeiden riittävän tarkka ennakollinen kuvaaminen säädösvalmistelua varten. SUUNTAAMALLA RESURSSEJA TIETOVERKKORIKOSTORJUNTAAN JA KEHITTÄMÄLLÄ KYBEROSAAMISTA Kasvatetaan osaamista liittyen kyberrikollisuuden torjuntaan. Kohdistetaan resursseja kyberrikostorjuntaan, mutta myös omien toimintojen suojaamiseen kyberuhilta. Selvitetään tietoverkoissa tapahtuvan tiedonhankinnan toimivaltuuksien kehittämistarpeet.

8 PALVELUJEN TEHOKAS TUOTTAMINEN Toimenpiteet päämäärän saavuttamiseksi TOTEUTTAMALLA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURIA ELI POLIISIN TOIMINTOJEN YHTEENSOVITTAMISTYÖTÄ Sitoudutaan kokonaisarkkitehtuuriin (kokonaissuunnitteluun) sovittamalla toiminta, prosessit, palvelut, tiedot, tietojärjestelmät ja niiden tuottamat palvelut yhteen. Varmistetaan, että kaikki prosessit toimivat kokonaisuutena siiloutumisen estämiseksi. UUDISTAMALLA JA KEHITTÄMÄLLÄ SÄHKÖISIÄ PALVELUITAAN JOUSTAVIKSI NYKYAIKAISIA PALVELUMUOTOJA HYÖDYNTÄEN Uudistetaan palvelujen tuottamisen alueellinen kattavuus ja lisätään moderneja sähköisiä mahdollisuuksia. Kehitetään sähköisiä palveluita vertailukelpoisiksi muun valtionhallinnon ja yksityisen sektorin kanssa. Hyödynnetään asiakaspalautteet ja palvelutoiveet toiminnan suuntaamisessa sekä kehittämällä menetelmiä, joilla vastataan palveluodotuksiin. Lisätään tietoisuutta poliisipalveluista. Kehitetään kontaktinopeutta yhdenmukaisella palveluviestikäytännöllä. Käydään systemaattisesti läpi tavoitettavuuden rakenteet ja toimintatavat. RAKENTAMALLA TIEDONHALLINTA PÄÄMÄÄRIEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAKSI JA TIETOJÄRJESTELMÄT YHTEENSOPIVIKSI YHTEISTYÖVIRANOMAISTEN KANSSA Varmistetaan, että tiedonhallinta on ajantasaista ja käytössä oleva tekniikka tukee tehokasta suorituskykyä, tuottavuuden lisäämistä, liikkuvuutta ja työturvallisuutta. Kehitetään teknologian johtamista. Tavoitellaan, että tietojärjestelmät ovat toimintavarmoja ja että ne rakennetaan yhteensopiviksi keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa tiedonhallinnan päämäärien saavuttamiseksi. Varmistetaan, että käytössä olevat tekniset ratkaisut tukevat tehokasta suorituskykyä, tuottavuuden lisäämistä, liikkuvuutta ja työturvallisuutta sekä parantavat tietoteknisten palveluiden käytettävyyttä ja laatua. Huolehditaan, että toiminnassa tarvittavaa tietoa tuotetaan, hallitaan ja pidetään ajantasaisena yhdenmukaisin periaattein yksityisyyden suoja turvaten. Varmistetaan tietoturvallinen, tehokas tiedonkulku ja tiedonhallinta sekä sisäisesti että ulkoisesti ja koulutetaan työntekijät tähän liittyen.

9

10 LUOTTAMUKSEN YLLÄPITÄMINEN JA TEHOKAS YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Toimenpiteet päämäärän saavuttamiseksi TEHOSTAMALLA LÄPINÄKYVÄÄ PÄÄTÖKSENTEKOA, AMMATTITAITOISTA JOHTAMISTA JA LAADUKASTA LAILLISUUSVALVONTAA Toteutetaan kaikilla virkatasoilla suunniteltuja johtamis- ja toimintatapoja ja prosesseja. Johtaminen yhdenmukaistetaan ja esimiestyön laatua kehitetään. Johtoryhmätyöskentelyllä varmistetaan päätöksenteon läpinäkyvyys, systemaattisuus ja strategian seuranta tarkoituksena varmistaa johdolle hyvä käsitys organisaation tilasta sekä ohjata organisaatiota keskeisiin asioihin muuntamalla strategia toiminnaksi. Varmistetaan tehokas sisäinen valvonta ja laillisuusvalvonnan toimintaedellytykset sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseksi. Lisätään tietoisuutta perus- ja ihmisoikeuksista sekä vaikutetaan asenteilla ja prosesseilla niiden täysimääräiseen toteutumiseen. Parannetaan viestinnän vaikuttavuutta. SEURAAMALLA JA HYÖDYNTÄMÄLLÄ KANSAINVÄLISTÄ KEHITYSTÄ JA OSAAMISTA Osallistutaan aktiivisesti sisäisen turvallisuuden ja poliisiasioiden kansainväliseen työhön EU:ssa ja muilla kansainvälisillä forumeilla kaikilla virkatasoilla. Tarkoituksena on vaikuttaa ennakollisesti sekä lainsäädäntöön että toimintaan ja omaksua ennakollisesti kansallisesti tarkoituksenmukaiset menettelyt (best practices) kytkien ne riittävällä tavalla kansalliseen toimintaan. Tuetaan ja ylläpidetään poliisin henkilöstön kykyä osallistua kansainväliseen siviilikriisinhallintaan ja toteutetaan urapolkuja suomalaisen henkilöstön käytettävyyden varmistamiseksi, jatkossa myös kansainvälisesti strategisesti merkittävissä tehtävissä. HALLITSEMALLA TALOUTTA JA VOIMAVAROJA SEKÄ KUVAAMALLA ENNAKOLLISESTI SÄÄDÖSTARPEET JA TOIMINNALLISET TARPEET Muutetaan ohjaustoiminnot julkishallinnon uusien mallien mukaisesti uudistamalla poliisihallinnon tulosohjausjärjestelmä yhtenäisemmäksi, kevyemmäksi ja poikkihallinnollisemmaksi nelivuotiskaudelle. Parannetaan talouden hallintaa pitkäjänteisesti lisäämällä talousosaamista ja toteuttamalla tarvittavia rakenteellisia muutoksia siten, että poliisiyksiköillä on edellytykset toimia rahoituskehyksiensä mukaisesti. Muutetaan talouslaskenta etupainotteiseksi. Käytetään talousanalyysiä taloudellisesti merkittävässä päätöksenteossa. Panostetaan pitkän aikavälin henkilöstösuunnitteluun siten, että henkilöresurssit ja osaaminen kohdentuvat tavoitteiden ja käytettävissä olevien resurssien edellyttämällä tavalla. Henkilöstön jaksamista ja työn hallintaa tuetaan. Henkilöstön tietoa ja näkemystä hyödynnetään toimintatapojen uudistamisessa. Tuetaan urapolkuja ja toteutetaan joustavia, nykyaikaisia työtapoja. Kehitetään resurssien hallintaa ja luodaan niiden kohdentamista varten yhtenäinen toimintamalli. Varmistetaan toimintatapojen uudistamisella tuottavuuden parantuminen ja työturvallisuuden säilyminen. Resursseja suunnataan hallinnollisesti ja toiminnallisesti sinne, missä ne parhaiten tuottavat vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Osallistutaan tehokkaasti ja yhtenäisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja ennakollisesti poliisia koskevaan säädösvalmisteluun.

11 MITTARI PÄÄMÄÄRÄ 1. TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN Toimintavalmius, analyysien hyödyntäminen, kumppanuudet ja yhteistyö Valvonta- ja hälytystoiminta, rikostutkinta, toimintavalmiutta kuvaavat tunnusluvut ja resurssien kehitys, koko maa ja poliisilaitosalueittain Strategisen analyysitoiminnan auditointi Poliisin kumppanuudet; määrä ja laatu Yksiköiden vakioraportointi PÄÄMÄÄRÄ 2. RIKOLLISUUDEN TORJUMINEN ENNAKOLTA Päivittäistoiminnan vaikuttavuus, vakavan rikollisuuden ehkäisy, kyberuhkien torjunta Esikäsittelytoiminnot; järjestelyjen kehitys, rajoituksien ja sovittelujen määrän kehitys Ennalta estävän työn järjestelyjen tilannekatsaus Esitutkinnan laatu -kyselytutkimus Rikoshyödyn määrän kehitys, nettirikollisuuden määrän kehitys Kyberrikostorjunnan resurssien kehitys Yksiköiden vakioraportointi PÄÄMÄÄRÄ 3. PALVELUJEN TEHOKAS TUOTTAMINEN Valtionhallinnon turvallisuusohjaukseen sovittaminen, palveluiden kehittäminen ja uudet toimintatavat, teknologian varmistaminen Valtiontalouden tarkastusviraston selvitykset Palveluajat tulosalueittain Sähköisen asioinnin määrän kehitys; nettiportaalien määrä Palveluiden saatavuutta ja laatua koskevat tulokset koko maassa ja poliisilaitosalueittain Henkilötyövuodet (HTV) tulosalueittain, suorite/htv-tulosalueittain, kustannus/suorite-tulosalueittain, kustannukset/asukas Yksiköiden vakioraportointi PÄÄMÄÄRÄ 4. LUOTTAMUKSEN YLLÄPITÄMINEN JA TEHOKAS YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Luottamus, suorituskyky ja osaaminen, yhteiskunnallinen vaikuttavuus Henkilöstöbarometri; johtamista, työpainetta ja työilmapiiriä koskevat tulokset koko maassa ja poliisilaitosalueittain Luottamusta koskevat tulokset koko maa ja poliisilaitosalueittain Poliisin riskienarviointi -työkalun tulokset Sairauspoistumien kehitys Hallinto- ja tukitehtävien HTV:n kehitys 2014 alkaen Resurssisuunnittelun ja yksiköiden henkilöstösuunnittelun tilanne Rikosvahinkojen määrän kehitys Yksiköiden vakioraportointi

12

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015 sekä tulossuunnitelma 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015 sekä tulossuunnitelma 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015 sekä tulossuunnitelma 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA35/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 1 ISSN 1236-2840 Sisäasiainministeriön julkaisu 15/2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Osastrategia. Tietojohtaminen. Puolustushallinnon kumppanuus. Tieto osastrategia

Osastrategia. Tietojohtaminen. Puolustushallinnon kumppanuus. Tieto osastrategia Osastrategia Tietojohtaminen Puolustushallinnon kumppanuus puolustuskyvyn ytimessä Tieto osastrategia 1 Sisällysluettelo Yhteenveto... 1 Uskottavan puolustuksen perustana tietojohtaminen ja tiedonhallinta...

Lisätiedot

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille - www.defmin.fi 15.12.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ LÄHETE 1 (4) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.10556 Helsinki 15.12.2005 169//2005

Lisätiedot

1 (10) FI.PLM.2014-879 194/8.1.99/2013 10.2.2014. Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät

1 (10) FI.PLM.2014-879 194/8.1.99/2013 10.2.2014. Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät 1 (10) Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät Valtioneuvosto antoi 24.1.2013 periaatepäätöksen Suomen kyberturvallisuusstrategista. Kyberturvallisuusstrategian lähtökohtana on, että viranomaisten kyberturvallisuuden

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 LÄHETE 2280/20/2011 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 21.12.2011 RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta Selvitys SM022:00/2012 19.12.2014 Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta (Pora III) Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi poliisin

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 31.10.2008 2 (28) 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET TTS-KAUDELLA 2010 2013 3 1.1 Tullin perustehtävät, strategiat ja organisaatio 3 1.2 Fiskaalinen

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Valtionhallinnon yhteinen toiminta-arkkitehtuuri Määrittely 1.0 Päiväys 23.4.2012 23.4.2012 2 (28) Tiivistelmä Tämä dokumentti on kuvaus valtionhallinnon

Lisätiedot

Tiedon hallintastrategia 2011 2015

Tiedon hallintastrategia 2011 2015 Tiedon hallintastrategia 2011 2015 1. Johdanto Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on toiminut 1.1.2008 alkaen ja oppilaitoksen toimintaa on kehitetty tänä aikana niin, että vuoden 2010 keväällä vahvistettiin

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SUUNTA OULUN ALUEEN KUNNISSA LUONNOS

TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SUUNTA OULUN ALUEEN KUNNISSA LUONNOS TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SUUNTA OULUN ALUEEN KUNNISSA LUONNOS Pasi Rissanen Turvallisuustyön yhteyspäällikkö huhtikuu 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALUKSI... 4 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN TARKASTELUKULMA JA

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

let-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonaialla (Sisäministeriön hallinnonalal

let-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonaialla (Sisäministeriön hallinnonalal Sisäministeriön hallinnonala SM Dno/2014/872 Pelastusopisto Tulostavoiteasiakirja 2015 Toiminta-ajatus Pelastusopisto tuottaa laadukasta koulutusta ja tutkimusta sekä tarvittavat siviilikriisinhallinnan

Lisätiedot