A. Ahlström Oy Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Ahlström Oy Vuosikertomus"

Transkriptio

1 A. Ahlström Oy Vuosikertomus 2009

2

3 Olosuhteet vaihtelevat - maa tarjoaa satonsa oikein hoidettuna. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Halltuksen toimintakertomus 6 Morbi commodo 6 Ipsum sed 8 Pharetra 8 Gravida orci 9 Magna it velit 10 Pulvinar odio 10 Aliquam erot 12 Volutpat sed 16 Nulla facilili 22

4 4 Toimitusjohtajan katsaus Adit vulputpatet ipsumet nullaorper dolore Vuosi 2009 oli hyvin poikkeuksellinen. Radikaalisti vakavoitunut finanssi-sektorin globaali kriisi syveni aina kesään asti, jonka jälkeen rahoitusmarkki-noiden toimintakyvyn palautumiseen tähtäävät tukitoimenpiteet alkoivat vaikuttaa tilannetta rauhoittavasti. Suomen bruttokansantuotteen määrä supistui liki 8 %, mikä oli huomattavan suuri sekä Suomen historiassa että kansainvälisessä vertailussa. Yleisen taloudellisen toiminnan taantuminen heijastui myös yhtiön toiminnassa ja tuloksessa. Puun kysynnän romahtamisen takia hintataso jäi selvästi edellisvuotta alhaisemmaksi. Yhtiön onnistui kuitenkin saavuttaa sekä tavoitteen mukainen toimitusmäärä että liikevaihto. Tähän vaikutti yhtiön asema pitkäaikaisena puuntoimittajana suurille metsäyhtiöille. Kriisi näkyi myös kiinteistörintamalla, missä vuokratilojen ja maaalueiden kysyntä heikkeni voimakkaasti sekä paineet vuokratasojen laskuun kasvoivat. Alkuvuonna rahoitussektorin kriisi uhkasi evätä hyviltä ja vakavaraisiltakin alalla toimijoilta rahoituksen mutta loppuvuoden rauhoittuminen alkoi helpottaa tilannetta. Vuoden aikana tapahtunut kehitys vahvisti alueiden ja kiinteistö-tyyppien eriytymistä hyviin ja huonoihin. Yhtiön vuokratuotot pysyivät edellisvuoden tasolla mutta maa-alueiden myyntivoitot putosivat selvästi. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta vierastoimintaa kehitettiin uudella innolla. Kokous-, ravitsemus- ja majoitusliiketoiminta nähdään selkeänä kasvumahdollisuutena yhtiön liiketoimintojen kehittämisessä ja yhtiö panostikin vierastoimintaan tekemällä rakennusinvestointeja Noormarkun ruukin alueella ja rekrytoimalla lisää ammattitaitoista henkilökuntaa. Panostukset alkoivat näkyä loppuvuonna, jolloin vierastoiminnan tulos alkoi parantua selvästi. Kaikki edellä mainitut seikat heijastuivat liikevaihdon tasossa, joka nousi vain hiukan edellisvuotisesta ollen 13,5 milj. (13,4 milj. ). Liiketoiminnan muut tuotot jäivät 2,7 milj. euroon. Näin ollen tilikauden voitto oli 3,1 milj. (6,2 milj. ). Tilikauden voiton laskussa heijastuu vahvasti liiketoiminnan muiden tuottojen jääminen vertailukauden poikkeuksellisen suuria kiinteistöjen myyntivoittoja selvästi pienemmäksi. Tärkeimpiä uusinvestointi- ja sijoituskohteita olivat Hämeenlinnassa sijaitseva logistinen toimitila, Ahlstrom Oyj:n hybridilaina sekä Noormarkun ruukin alueelle tehdyt investoinnit. Vuoden 2010 näkymät Vuoden 2010 odotetaan kehittyvän varovaisen myönteisissä merkeissä. Maailmantalous näyttäisi alkaneen toipua vakavasta talouskriisistään. Rahoitusmarkkinoiden toimintakyky on elpynyt vaikeimmasta ahdingostaan mutta luotontarjonta jää taantumaa edeltänyttä kireämmäksi, mikä hidastaa kasvua. Suomen talouden kasvun odotetaan jäävän hitaammaksi kuin mihin kriisiä edeltävinä vuosina totuttiin. Bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvavan 1,5 2,5 % tänä vuonna. Inflaatio pysynee matalana mutta korkotaso saattaa nousta vuoden jälkipuoliskolla. Mikäli orastava vakaa kehitys pääsee jatkumaan, uskomme yhtiön liike-toimintojen kehittyvän rauhallisesti. Viime vuosien tuottotasoihin emme yllä mutta harkitulla, ammattitaitoisella ja johdonmukaisella toiminnalla uskomme tästäkin vuodesta tulevan kohtuullisen. Liikevaihdon odotamme nousevan jonkin verran mutta muut tuotot pysynevät viimevuotisella tasolla. Investoinnit tulevat olemaan viimevuotista tasoa mutta olemme varautuneet myös lisäpanostuksiin, mikäli erityisen hyviä kohteita osuus kohdallemme. Tulostasossa odotamme tänä vuonna varovaista nousua mutta ensi vuonna investointien ja toiminnan tehostumisen tulee näkyä jo selvästi operatiivisten tuottojen lisääntymisenä. Metsäsektori Puun kysynnän uskomme pysyvän kohtuullisena mutta hintatasossa ei ole odotettavissa merkittävää nousua. Yhtiön metsiä hoidetaan edelleen pitkäjänteisesti siten, että turvaamme vakaan tuottopohjan ja metsissä kiinni olevan pääoman kasvun. Yhtiö tutkii myös mahdollisuuksia lisätä puuraaka-aineen jalostusarvoa. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia löytyy muun muassa biopolttoainesektorilla. Kiinteistösektori Yhtiö pyrkii käyttämään edelleen hyväkseen vahvaa taseasemaansa investoimalla strategiansa mukaisiin kohteisiin. Vuokratuottojen arvioidaan pysyvän viimevuotisella tasolla samoin kuin maa-alueiden myyntimäärät ja niistä kertyvät myyntivoitot. Kiinteistöomistuksen kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on luoda kiinteistösalkku, jossa erityyppiset kiinteistöt muodostavat vahvan A. Ahlström Oy

5 Toimitusjohtajan katsaus tuottopohjan hallittavalla riskiprofiililla. Rakenteen kehittäminen vaatii usean vuoden johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä. Rakennetta kehitetään investoimalla uusiin strategian mukaisiin kohteisiin, kehittämällä valittuja omassa omistuksessa olevia kohteita ja realisoimalla huonosti tuottava omaisuus, jossa ei nähdä yhtiön kannalta potentiaalia. Tähän yhtiössä on sitouduttu ja siihen panostetaan mm. lisäämällä henkilöstön ammattitaitoa ja rekrytoimalla lisää osaavia ihmisiä. Vierastoiminta Noormarkun ruukin aluetta pidetään hyvässä kunnossa ja vierastoimintaa kehitetään. Viime vuonna aloitetut investointihankkeet valmistuvat keväällä 2010 ja ne voidaan ottaa silloin täysimääräiseen käyttöön lisäämään korkealaatuisten palvelujen tarjontaa. Samalla lisääntyvät toiminnan tuotot ja kannattavuus paranee. Investoinnit Noormarkun ruukin alueella tulevat jatkumaan samalla tasolla kuin viime vuonna. Uutena kohteena avaamme Kauttuan klubin Eurassa. Yhtiö ottaa haltuunsa klubin tilat siellä toimineelta vuokralaiselta ja alkaa harjoittaa Kauttualla ravitsemus- ja majoitustoimintaa, jota johdetaan keskitetysti Noormarkusta. Kauttuan klubin mukaantulo nostaa vierastoiminnan liikevaihtoa selvästi ja uskomme yltävämme positiiviseen tulokseen siellä jo tänä vuonna. Noormarkku, maaliskuussa 2010 Hannu Leminen Kehitystä maltillisen myönteisissä merkeissä. Vuosikertomus 2010

6 6 Yhtiön hallitus Hallitus esittäytyy Robin Ahlström puheenjohtaja Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Markus Saikku varapuheenjohtaja Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Lars Ahlström Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Peter Ahlström Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Ingmar Lindberg Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Sebastian Björksten Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Keskeisiä tunnuslukuja Tunnusluvut (1 000 ) Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto %:ia liikevaihdosta 33,2 69,3 75,5 56,7 Oman pääoman tuotto % 8,6 9,1 10,3 6,7 Omavaraisuusaste % 65,0 75,7 75,2 72,7 Henkilöstö, vuoden keskiarvo Palkat ja palkkiot tilikaudella A. Ahlström Oy

7 Hallituksen toimintakertomus 7 Hallituksen toimintakertomus Maailmantalous ajautui syvimpään kriisiin vuosikymmeniin tämän tilikauden alkupuolella. Suomen vienti supistui vuonna 2009 noin neljänneksellä ja yritysten tuotannolliset investoinnit romahtivat. Maailmantalouden taantuma leikkasi metsäteollisuustuotteiden kysyntää tuntuvasti ja Suomen metsäteollisuuden tuotanto vähenikin runsaat 20 % edellisestä vuodesta, joka myös oli jo laskuvuosi. Vuosi oli ennätyksellisen vaisu puukaupassa, sillä vain vuonna 1991 ostomäärä yksityismetsistä on ollut pienempi. Ostot yksityismetsistä olivat hieman yli puolet edellisestä vuodesta. Vuoden jälkipuoliskolla metsäteollisuusyritysten tilanne koheni ja vuoden viimeisen neljänneksen tuotanto oli jo lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2008 lopun vertailutaso oli kuitenkin taantuman vuoksi normaalia alhaisempi. Vuosi 2009 oli kiinteistötoimialalla jyrkän pudotuksen ja loppuvuonna tapahtuneen vakaantumisen aikaa. Alkuvuonna rahoitussektorin kriisi uhkasi evätä hyviltä ja vakavaraisiltakin alalla toimijoilta rahoituksen mutta loppuvuoden rauhoittuminen alkoi normalisoida tilannetta. Vuoden aikana tapahtunut kehitys on johtanut alueiden ja kiinteistötyyppien voimakkaaseen eriytymiseen. Harvoista hyvistä kohteista on jopa kilpailua sijoittajien kesken mutta heikkolaatuiset, joita on runsaasti tarjolla, jäävät myyjien käsiin. Eriytyminen jatkuu myös maantieteellisesti. Pääkaupunkiseutu ja muut kasvukeskukset ovat edelleen houkuttelevia, mutta muut paikkakunnat uhkaavat jäädä pahasti kehityksestä. Vuoden tapahtumat ovat muuttaneet myös vuokramarkkinoita. Tätäkin sektoria alkoi luonnehtia vapautuva kapasiteetti ja eriytyminen. Vapaata tilaa, etenkin toimistoja, on tarjolla runsaasti, mutta sijainniltaan ja laadultaan hyvät kohteet menivät edelleen hyvin kaupaksi, joskin maltillisemmin tuottovaatimuksin. Konsernin liikevaihto v oli 13,5 milj. (13,4 milj. edellisenä vuonna). Liikevaihto kasvoi vain vähän metsätalouden myynnin jäätyä edellistä vuotta alhaisemmaksi. Konsernin liikevoitto oli 4,5 milj. (9,3 milj. ) ja tilikauden voitto 3,1 milj. (6,1 milj. ). Liikevoitto ja tilikauden voitto ylsivät noin puoleen edellisen vuoden vastaavista luvuista liiketoiminnan muiden tuottojen jäätyä selvästi vertailukauden poikkeuksellisen suuria kiinteistöjen myyntivoittoja pienemmäksi.liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,7 milj. (6,4 milj. ). Ne olivat 3,7 milj. edellistä vuotta pienemmät ja muodostuivat pääosin kiinteistöjen myyntivoitoista. Vuosisuunnitelmaan sisältyneistä kiinteistö- ja osakekaupoista huomattava osa siirtyi alkaneelle vuodelle ja näistä on tammikuussa toteutunut jo noin miljoona euroa. Konsernin nettorahoituskulut laskivat ja olivat alentuneiden viitekorkojen johdosta 0,4 milj. (0,9 milj. ). Konsernin korolliset nettovelat olivat tilikauden lopussa 32,8 milj. (13,7 milj. ). Omavaraisuusaste laski 65,0 %:iin (75,7 %). Liiketoiminnat yksiköittäin Metsätalous. Havutukkien kantohinnat laskivat v keskimäärin 20 % edellisestä vuodesta ja kuitupuiden kantohinnat %: a. Sahateollisuus kärsi tukkien tarjonnan niukkuudesta ja vuoden 2007 huippuhinnat täysin toisenlaisessa suhdannetilanteessa vaikuttivat vielä hintaodotuksiin. Vuoden viimeisenä kuukautena raakapuun ostomäärä nousi 6,1 miljoonaan kuutioon eli yli kolmannekseen koko vuoden määrästä. Tässä markkinatilanteessa yhtiön metsätaloudessa onnistuttiin ylittämään sekä tavoitteen mukainen toimitusmäärä että liikevaihto. Metsätalouden liikevoitto oli 3,1 milj., josta operatiivinen tulos oli 3,0 milj. ja metsätilojen myyntivoitot 0,1 milj.. Tulos oli 1,0 milj. edellistä vuotta pienempi johtuen pienemmistä myyntivoitoista, alentuneista puun myyntihinnoista ja puun myyntien painottumisesta toimituskauppoihin Kertomusvuonna yhtiön metsistä luovutettiin puuta m3, josta pystykaupoilla m3 ja toimituskaupoilla m3 (yht m3 v. 2008). Määrä edustaa yhtiön metsien kestävän suunnitteen tasoa. Metsätalouden investoinnit olivat pääasiassa vähäisiä metsäteiden ja ojien peruskunnostuksia. Kiinteistöliiketoiminta. Vaikea vuosi heijastui myös yhtiön kiinteistöjen myynti- ja vuokraus-toiminnoissa. Muiden kuin primekohteiden vuokrakysyntä väheni etenkin liike- ja konttoritilojen osalta. Myytäviä kiinteistöjä, tontteja, asuntoja ja jalostettavia maa-alueita markkinoitiin aktiivisesti, mutta niiden kysyntä heikkeni selvästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Markkinoita leimaava eriytyminen näkyi myös yhtiön liiketoiminnassa. Primekohteet oli edelleenkin helppo myydä tai vuokrata mutta muissa kohteissa kysyntä väheni selvästi. Jotkin kohteet (esim. Varkaudessa) osoittautuivat erittäin haasteellisiksi. Konsernin kiinteistöliiketoiminnan liikevoitto oli 2,8 milj. (6,2 milj. v. 2008). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,6 milj. (6,0 Vuosikertomus 2010

8 8 Hallituksen toimintakertomus milj. ). Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kiinteistöomistuksen kehittämiseksi tarkoitettujen kiinteistökauppojen myyntivoitoista. Liikevoiton lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtui suoraan kiinteistökauppojen volyymin laskusta. Kiinteistöliiketoiminnan tulokseen sisältyy yhtiön lukuisten historiallisten arvokiinteistöjen korjaus- ja ylläpitokustannukset. Kiinteistöliiketoiminnan investoinnit olivat 13,9 milj. (2,6 milj. ). Vuoden lopulla hankittiin n m 2 :n logistinen toimitilakohde Hämeenlinnasta. Muut investoinnit kohdistuivat nykyisen kiinteistöomistuksen kehittämiseen lähinnä Noormarkun ruukin alueella. Vierastoiminta. Yhtiö aktivoitui vierastoiminnan kehittämisessä. Kokous-, ravitsemus- ja majoitusliiketoiminta nähdään selkeänä kasvumahdollisuutena yhtiön liiketoimintojen kehittämisessä ja yhtiö panostikin vierastoimintaan tekemällä rakennusinvestointeja ruukkialueella noin miljoonan euron edestä ja rekrytoimalla ammattitaitoista henkilökuntaa. Sijoitukset Yhtiö merkitsi viidellä miljoonalla eurolla Ahlstrom Oyj:n syksyllä liikkeelle laskemaa hybridilainaa. Lainan vuotuinen korko on 9,5 % neljä ensimmäistä vuotta ja sen jälkeen vähintään 12,5 %. Tulevaisuuden näkymät Vuosi 2010 on alkanut odotusten ja tarkkailun merkeissä. Maailmanlaajuisen rahoitusalan kriisin pahimmat vaikutukset on saatu torjuttua, mutta orastava kasvu on edelleen vaatimatonta ja heiveröisellä pohjalla. Huolestumista aiheuttaa valtioiden ja muun julkisen sektorin raju velkaantuminen, mikä voi aiheuttaa vielä merkittäviä häiriöitä rahoitus-markkinoilla siitä seuraavine heijastusvaikutuksineen, jollei velkaantumiskehitystä saada hallitusti käännettyä terveempään suuntaan. Mikäli rahoitusalan vakaa kehitys pääsee jatkumaan, uskomme liiketoimintojemme kehittyvän rauhallisesti. Viime vuosien tuottotasoihin emme yllä ja töitä pitää tehdä entistä enemmän, mutta harkitulla, ammattitaitoisella ja johdonmukaisella toiminnalla uskomme tästäkin vuodesta tulevan kohtuullisen. Puun kysynnän uskotaan pysyvän kohtuullisena mutta hintatasossa ei ole odotettavissa merkittävää nousua. Yhtiön metsiä hoidetaan edelleen pitkäjänteisesti siten, että turvaamme vakaan tuottopohjan ja että metsissä kiinni oleva pääoma kasvaa. Rakennetta kehitetään investoimalla uusiin strategian mukaisiin kohteisiin, kehittämällä valittuja omassa omistuksessa olevia kohteita ja realisoimalla niitä kohteita, jotka eivät kuulu fokuskohteisiin. Tähän yhtiössä on sitouduttu ja siihen panostetaan mm. lisäämällä henkilöstön ammattitaitoa ja rekrytoimalla lisää osaavia ihmisi. Vanhojen teollisuusalueiden maiden pilaantumisesta aiheutuvien riskien takia on taseessa edelleen 2,1 miljoonan euron varaus puhdistustoimenpiteitä varten. Noormarkun ruukin aluetta pidetään edelleen hyvässä kunnossa ja vierastoimintaa kehitetään. Korkealaatuisten palvelujen tarjontaa lisätään samalla, kun toiminnan tuottojen määrää ja kannattavuutta kehitetään. Henkilöstö, hallinto ja tilintarkastajat Henkilöstömäärä vuoden 2009 aikana oli keskimäärin 49 henkeä ja vuoden lopussa 47 henkeä. Henkilöstölle maksettiin palkkoja 2,3 milj.. A.Ahlström Osakeyhtiön yhtiökokous pidettiin Noormarkussa Hallitus jatkoi entisessä kokoonpanossaan jäseninään Robin Ahlström, Lars Ahlström, Peter Ahlström, Sebastian Björkstén, Ingmar Lindberg ja Markus Saikku. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Robin Ahlström ja varapuheenjohtajaksi Markus Saikku. Yhtiön tilintarkastusyhteisöksi valittiin edelleen KPMG Oy Ab ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nyman. Osakkeiden määrä ja hallituksen voitonjakoehdotus Yhtiön osakkeiden määrä on osaketta. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,75, josta tilikauden voitto on ,49. Hallitus ehdottaa, että kaikille ulkona oleville osakkeille maksetaan osinkoa 5 osakkeelta (yht ,00 ) ja loppuosa jätetään voittovarojen tilille. Vuoden 2009 lopulla tehty kiinteistöinvestointi logistiikkakeskus Kiinteistö Oy Hämeelinna Taipaleentie 6. Kiinteistömarkkinoita luonnehtii eriytyminen. Hyviä kohteita on harvassa ja niistä investoijat kilpailevat samalla kun huonompia kohteita on runsaasti tarjolla, mutta joille ei löydy ostajaa. Yhtiö pyrkii käyttämään edelleen hyväkseen vahvaa taseasemaansa investoimalla strategian mukaisiin kohteisiin. Vuokratuottojen arvioidaan pysyvän viimevuotisella tasolla, mutta kiinteistömyyntimäärä vähenee edelleen ja sen myötä myyntivoitot. Kiinteistöomistuksen kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on luoda kiinteistösalkku, jossa erityyppiset kiinteistöt muodostavat kohtuullisen tuottopohjan hallittavalla riskiprofiililla. Rakenteen kehittäminen vaatii usean vuoden johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä. A. Ahlström Oy

9 Hallituksen toimintakertomus 9 Elinvoima syntyy ammattitaitoisista, johdonmukaisista ja harkituista päätöksistä. Vuosikertomus 2010

10 10 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Viite Viite Liikevaihto Liikevaihto , ,71 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot , ,05 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Materiaalit ja palvelut , ,45 Henkilöstökulut , ,17 Poistot , ,33 Liiketoiminnan muut kulut , ,81 Liikevoitto Liikevoitto , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 4 Tuotot muista pysyvien 9 42 vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut 4 Tuotot muista pysyvien 8 790, ,61 vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoitustuotot , ,07 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,78 Voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja Voitto ennen satunnaisia eriä, , ,22 tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Poistoeron muutos , ,85 Tilikauden voitto Tuloverot , ,63 Tilikauden voitto , ,74 A. Ahlström Oy

11 Tilinpäätös 11 Konsernin tase Vastaavaa euroa Viite Vastattavaa euroa Viite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 6 Liikearvo Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet 6 Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja kesken eräiset hankinnat Sijoitukset 7 Osakkeet konserniyhtiöissä Osakkeet osakkuusyhtiöissä Muut osakkeet Muut saamiset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Oma pääoma 9 Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen 11 Lainat rahoituslaitoksilta Laskennalliset verovelat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ * Konsolidoimattomat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset konserniyhtiöiltä * 15 0 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Vuosikertomus 2010

12 12 Tilinpäätös Emoyhtiön tase Vastaavaa Viite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 6 Aineettomat oikeudet , , , ,34 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,94 Aineelliset hyödykkeet 6 Maa- ja vesialueet , ,56 Rakennukset ja rakennelmat , ,90 Koneet ja kalusto , ,18 Muut aineelliset hyödykkeet , ,11 Ennakkomaksut ja kesken , ,55 eräiset hankinnat , ,30 Sijoitukset 7 Osakkeet konserniyhtiöissä , ,38 Osakkeet osakkuusyhtiöissä , ,98 Muut osakkeet , ,00 Muut saamiset , , , ,36 Vastattavaa Viite Oma pääoma 9 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,90 Edellisten tilikausien voitto , ,52 Tilikauden voitto , , , ,16 Tilinpäätössiirtymien kertymä Poistoero , ,79 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,00 Pakolliset varaukset , ,00 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin , ,45 yrityksiltä Laskennalliset verosaamiset , , , ,49 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,15 Saamiset saman konsernin 15 0, ,61 yrityksiltä Muut saamiset , ,05 Siirtosaamiset , , , ,29 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,64 Ostovelat , ,11 Velat saman konsernin , ,00 yrityksille Muut velat , ,55 Siirtovelat , , , ,99 Vieras pääoma yhteensä , ,99 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,94 A. Ahlström Oy

13 Tilinpäätös 13 Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön rahoituslaskelma 1000 euroa euroa Liiketoiminnan kassavirta Liikevoitto Poistot Eläkevastuun muutos Liiketoiminnan kassavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta Liiketoiminnan kassavirta Liikevoitto Poistot Eläkevastuun muutos Liiketoiminnan kassavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta Nettokäyttöpääoman muutos Liiketoiminnan kassavirta Nettokäyttöpääoman muutos Liiketoiminnan kassavirta Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Tuloverot Liiketoiminnan nettokassavirta Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Tuloverot Liiketoiminnan nettokassavirta Investointien kassavirta Uudishankinnat Muut sijoitukset Pysyvien vastaavien myynnit Saadut osingot 9 42 Pitkäaikaisten sijoitusten muutokset Muiden saamisten ja lainasaamisten muutokset Investointien nettokassavirta Investointien kassavirta Uudishankinnat Muut sijoitukset Pysyvien vastaavien myynnit Saadut osingot 9 42 Muiden saamisten ja lainasaamisten muutokset Investointien nettokassavirta Rahoitustoimintojen kassavirta Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Maksetut osingot Muut oikaisut Rahoitustoimintojen nettokassavirta Rahoitustoimintojen kassavirta Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Maksetut osingot Rahoitustoimintojen nettokassavirta Rahojen ja pankkisaamisten muutos Rahojen ja pankkisaamisten muutos Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa Vuosikertomus 2010

14 14 tilinpäätöksen liitetiedot A. Ahlström Oy

15 Tilinpäätöksen liitetiedot 15 Tilinpäätöksen liitetiedot Laadintaperiaatteet Vulpute dipismo doloborper sum do diamet aut erilis alit adionul luptat, quiscipit nonullaor accum verosto odipsuscil incilit praese facillamet verat acidunt nulputpatum nonsequam esto eugiam ver in etue tat ad magna faccum inisisi nonsequam esto eugiam ver in etue tat ad magna faccum inisisi. Konsernitilinpäätös Laajuus Onsecte verat, vullamet doluptat utat. Ibh et, quatincin hent lorper siscil dolobore faccumm olorem dolore doloreet, sed tat, sim ipsuscilit ipit praessed tat adipiscilla coreet at lore cor se magna consecte molobor sendre do et adiam volendrer susto et, consed tem zzrit ulla feum quatuer sed diat lut ut lorer aliquat lobore essectet ullamet dunt lutet iuscin ullan venisi. Et, commy nostinc incilla mconse faci tin ulput velis num ea feu faccumm oloborer atummy nostrud magnis ea feuisis nosto do delis nit digna cor il ent vercil del dolut nim inci et la alisit ut in hendipis alismod olobor ip exero commod dolorperosto odiatue tat incillute velisit, vel utpatum duisl ulla alit lorper ad ea augue feu feu faccum nulla am veliquis eros nummy nis niatincil irit, velent at do do dolorerci ero core mod te vulla coreet aci tin utat vel in ute eugiam incillum amcorper at, si ex ea cor aliquat. Duis deliquatuer irit, qui te dipissequat. Duisi. Tuloutusperiaate Wismod elesecte vel essiscin henibh eliquat, quam, con eu feu feum incilla conse molore minibh euis elisi blam incipit aliquat uerostrud tin hendio esse doluptat praese modip eum zzrit, sit do conummo diatet wis nos enibh ent wisl duis ad et alis alisi. Hendiamet, quissi. Dunt praeseq uisissit augiamc onsecte ver suscidunt lor se magna auguero Ulkomaan rahan määräiset erät Ut do delenis erat. Ut euis nisi ero odip enissed molent acilit atumsan henis amconse ctetum am in ut nos nulpute ming er sequat lum dolortisisci tatumsan et in volobor alismod ea accum volor sed endion vel il in ut utat prat prat, consequi tis ad min ex exeriureet. del dit luptat pratem exer iniatum modoluptat nullum dolobor ercinibh exerci er ad etuerosto odo consequis alisi. Vaihto-omaisuus Lestinci blaore veriurer susto consecte cortionse eriuree tuerilit acing etum iusci blam, suscipit amet dolortis niam, qui ex euisit praestio do er sequamet nummolorer iure min ute dunt wisismo loborem ad tisit lore tisi blaore del ing etuero conullutat. Sijoitukset Nonsequipit euipit lor am, consendrem in voloborper ilismol esectem vulput vendre euguer ing etuer sim vent iniscipit acil utat adiamet, quipis niam, quis nullaortie duisi ex ea acidunt nit augue tatem in vel ut vullaor si. Pysyvät vastaavat Lore dipsumsan ut loreet, core te veliquis nulputat. Ut volobor secte dipisi blam ver sectem vent adiam, senibh euguero od tem zzrilisi. Guerat, consequam, consendrero dolore tatin vulput incipsustrud erosting euis nonsendigna feugue ver aute dit lamcons eniamet, consed dolorpercip el ex ea faci te tionum nim iriusto dolore feuis nit adit venit, quisi. Verot nis augiamc onsendre core cor sustinim dignibh eugait venit aciduis dignibh exer init nit, conse mincing ea facip eliquam consequat, sit acillan dipsusto dolorerci et velit dolorting et adit adiat dolore min ex erit augait ex euis am. Satunnaiset erät To exero eugait eniamet lortissequat wis nullum at ate magna facil dolent wismodo lumsand iametum dolumsandip ex ea augiamcon ex eriliquipsum inis nos am vullan velit ad te tie magna feugueratio do coreetum zzrit wis at, summodip ea aut ea Rahat ja pankkisaamiset feugait adiam do et vel utpationsed dionumsandre dipis adignim in heniam inis acillaorerit lorperc ipsuscipsum non utem ilis aut augiamet nostrud Eläkemenot Secte duip elit lore eum ea accumsan hendre consequatet illa commolore ex ea facing enim dolenit ver in et adip essed modolor eetuero dolor sum ad dipis nonullandrem velisi er am, verilla alisi. Henis ea feummy nostie modiam, consequisi bla adit aciliqu isisim Vuosikertomus 2010

16 16 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot euroa Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 1. Liiketoiminnan muut tuotot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot Muut Yhteensä Konserni Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Emoyhtiö 2. Henkilöstökulut ja henkilöstön lukumäärät Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Hallitusten jäsenten palkkiot Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 3. Materiaalit ja palvelut Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot muilta Korko- ja rahoitustuotot konserniyhtiöiltä Korko- ja rahoitustuotot muilta Yhteensä Korko- ja rahoituskulut konserniyhtiöille Korko- ja rahoituskulut muille Yhteensä Tuloverot Tilikaudelta ja aikaisemmilta tilikausilta Laskennallisten verojen muutos Tuloverot tuloslaskelmassa A. Ahlström Oy

17 Tilinpäätöksen liitetiedot euroa 6. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Konserni Liikearvo Aineettomat Muut Maa- ja Rakennukset Koneet Muut Ennakkooikeudet aineettomat vesialueet ja rakennelmat ja kalusto aineelliset maksut ja hyödykkeet hyödykkeet keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Muut muutokset Siirrot Hankintameno Kertyneet poistot Vähennykset Tilikauden poistot Kertyneet poistot Arvonkorotukset Vähennykset -148 Arvonkorotukset Kirja-arvo Emoyhtiö Aineettomat Muut pitkä- Maa- ja Rakennukset Koneet Muut Ennakkooikeudet vaikutteiset vesialueet ja rakennelmat ja kalusto aineelliset maksut ja menot hyödykkeet keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Arvonkorotukset Vähennykset -148 Arvonkorotukset Kirja-arvo Vuosikertomus 2010

Graafinen ohjeisto. Kaarinan kaupunki

Graafinen ohjeisto. Kaarinan kaupunki Graafinen ohjeisto Kaarinan kaupunki INFO Graafisen ohjeiston tehtävä on helpottaa Kaarinan kaupungin jokapäiväistä viestintää. Ohjeistossa määritellään mm. käytettävät värit, graafiset elementit, typografia

Lisätiedot

Osaamisen uusi Aalto. Aalto-yliopiston varainhankinta

Osaamisen uusi Aalto. Aalto-yliopiston varainhankinta Osaamisen uusi Aalto Aalto-yliopiston varainhankinta Aalto-yliopisto uudella osaamisella nostetta kilpailukykyyn Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA 4 HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 6 GWS SYSTEMS 8 GWS PIKVAL 10 GWS FINNCONT 12 PERLOS OYJ 14 KYRO OYJ 16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i Vuosikertomus 26 P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i TUNNUSLUKUJA 1.1.-31.12.26 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 1.1.-31.12.23 1.1-31.12.22 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto 6 986 13 64 117 4 59 475 32

Lisätiedot

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001 The Leading Component Supplier COMPONENTA Tilinpäätös 2001 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2001 5 KONSERNIN TASE 31.12.2001 6 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 6.11.2000-31.12.2001

Lisätiedot

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833 211 PRT-Forest konserni 211 Liikevaihto 147,1 Milj. euroa Vienti 22,9 Milj. euroa Liikevoitto 1,7 Milj. euroa Investoinnit 5,6 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 7,5 % Henkilöstö

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 Tilivuosi lyhyesti 2003 2002 Liikevaihto 9.932 te 10.596 te Liikevoitto - 34 te 210 te Tulos ennen satunnaisia eriä - 75 te 125 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 2003 2004

Vu o s i k e r t o m u s 2003 2004 Vuosikertomus 2003 2004 Vuosikertomus 2003-2004 Tilikausi lyhyesti Sisältö Tilikausi lyhyesti 2 Tietoja osakkeenomistajille 2 Vaahto Group 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Pulp & Paper Machinery 6 Process

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 2004 2005

Vu o s i k e r t o m u s 2004 2005 Vuosikertomus 2004 2005 Vuosikertomus 2004-2005 Sisältö Tilikausi lyhyesti Tilikausi lyhyesti 2 Tietoja osakkeenomistajille 2 Vaahto Group 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Pulp & Paper Machinery 6 Process

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2009.- 31.12.2009

TILINPÄÄTÖS 1.1.2009.- 31.12.2009 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2009.- 31.12.2009 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus... 3 Tasekirja Tuloslaskelma... 11 Tase... 12 Rahoituslaskelma... 13 Liitetiedot... 14 1. Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot