A. Ahlström Oy Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Ahlström Oy Vuosikertomus"

Transkriptio

1 A. Ahlström Oy Vuosikertomus 2009

2

3 Olosuhteet vaihtelevat - maa tarjoaa satonsa oikein hoidettuna. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Halltuksen toimintakertomus 6 Morbi commodo 6 Ipsum sed 8 Pharetra 8 Gravida orci 9 Magna it velit 10 Pulvinar odio 10 Aliquam erot 12 Volutpat sed 16 Nulla facilili 22

4 4 Toimitusjohtajan katsaus Adit vulputpatet ipsumet nullaorper dolore Vuosi 2009 oli hyvin poikkeuksellinen. Radikaalisti vakavoitunut finanssi-sektorin globaali kriisi syveni aina kesään asti, jonka jälkeen rahoitusmarkki-noiden toimintakyvyn palautumiseen tähtäävät tukitoimenpiteet alkoivat vaikuttaa tilannetta rauhoittavasti. Suomen bruttokansantuotteen määrä supistui liki 8 %, mikä oli huomattavan suuri sekä Suomen historiassa että kansainvälisessä vertailussa. Yleisen taloudellisen toiminnan taantuminen heijastui myös yhtiön toiminnassa ja tuloksessa. Puun kysynnän romahtamisen takia hintataso jäi selvästi edellisvuotta alhaisemmaksi. Yhtiön onnistui kuitenkin saavuttaa sekä tavoitteen mukainen toimitusmäärä että liikevaihto. Tähän vaikutti yhtiön asema pitkäaikaisena puuntoimittajana suurille metsäyhtiöille. Kriisi näkyi myös kiinteistörintamalla, missä vuokratilojen ja maaalueiden kysyntä heikkeni voimakkaasti sekä paineet vuokratasojen laskuun kasvoivat. Alkuvuonna rahoitussektorin kriisi uhkasi evätä hyviltä ja vakavaraisiltakin alalla toimijoilta rahoituksen mutta loppuvuoden rauhoittuminen alkoi helpottaa tilannetta. Vuoden aikana tapahtunut kehitys vahvisti alueiden ja kiinteistö-tyyppien eriytymistä hyviin ja huonoihin. Yhtiön vuokratuotot pysyivät edellisvuoden tasolla mutta maa-alueiden myyntivoitot putosivat selvästi. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta vierastoimintaa kehitettiin uudella innolla. Kokous-, ravitsemus- ja majoitusliiketoiminta nähdään selkeänä kasvumahdollisuutena yhtiön liiketoimintojen kehittämisessä ja yhtiö panostikin vierastoimintaan tekemällä rakennusinvestointeja Noormarkun ruukin alueella ja rekrytoimalla lisää ammattitaitoista henkilökuntaa. Panostukset alkoivat näkyä loppuvuonna, jolloin vierastoiminnan tulos alkoi parantua selvästi. Kaikki edellä mainitut seikat heijastuivat liikevaihdon tasossa, joka nousi vain hiukan edellisvuotisesta ollen 13,5 milj. (13,4 milj. ). Liiketoiminnan muut tuotot jäivät 2,7 milj. euroon. Näin ollen tilikauden voitto oli 3,1 milj. (6,2 milj. ). Tilikauden voiton laskussa heijastuu vahvasti liiketoiminnan muiden tuottojen jääminen vertailukauden poikkeuksellisen suuria kiinteistöjen myyntivoittoja selvästi pienemmäksi. Tärkeimpiä uusinvestointi- ja sijoituskohteita olivat Hämeenlinnassa sijaitseva logistinen toimitila, Ahlstrom Oyj:n hybridilaina sekä Noormarkun ruukin alueelle tehdyt investoinnit. Vuoden 2010 näkymät Vuoden 2010 odotetaan kehittyvän varovaisen myönteisissä merkeissä. Maailmantalous näyttäisi alkaneen toipua vakavasta talouskriisistään. Rahoitusmarkkinoiden toimintakyky on elpynyt vaikeimmasta ahdingostaan mutta luotontarjonta jää taantumaa edeltänyttä kireämmäksi, mikä hidastaa kasvua. Suomen talouden kasvun odotetaan jäävän hitaammaksi kuin mihin kriisiä edeltävinä vuosina totuttiin. Bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvavan 1,5 2,5 % tänä vuonna. Inflaatio pysynee matalana mutta korkotaso saattaa nousta vuoden jälkipuoliskolla. Mikäli orastava vakaa kehitys pääsee jatkumaan, uskomme yhtiön liike-toimintojen kehittyvän rauhallisesti. Viime vuosien tuottotasoihin emme yllä mutta harkitulla, ammattitaitoisella ja johdonmukaisella toiminnalla uskomme tästäkin vuodesta tulevan kohtuullisen. Liikevaihdon odotamme nousevan jonkin verran mutta muut tuotot pysynevät viimevuotisella tasolla. Investoinnit tulevat olemaan viimevuotista tasoa mutta olemme varautuneet myös lisäpanostuksiin, mikäli erityisen hyviä kohteita osuus kohdallemme. Tulostasossa odotamme tänä vuonna varovaista nousua mutta ensi vuonna investointien ja toiminnan tehostumisen tulee näkyä jo selvästi operatiivisten tuottojen lisääntymisenä. Metsäsektori Puun kysynnän uskomme pysyvän kohtuullisena mutta hintatasossa ei ole odotettavissa merkittävää nousua. Yhtiön metsiä hoidetaan edelleen pitkäjänteisesti siten, että turvaamme vakaan tuottopohjan ja metsissä kiinni olevan pääoman kasvun. Yhtiö tutkii myös mahdollisuuksia lisätä puuraaka-aineen jalostusarvoa. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia löytyy muun muassa biopolttoainesektorilla. Kiinteistösektori Yhtiö pyrkii käyttämään edelleen hyväkseen vahvaa taseasemaansa investoimalla strategiansa mukaisiin kohteisiin. Vuokratuottojen arvioidaan pysyvän viimevuotisella tasolla samoin kuin maa-alueiden myyntimäärät ja niistä kertyvät myyntivoitot. Kiinteistöomistuksen kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on luoda kiinteistösalkku, jossa erityyppiset kiinteistöt muodostavat vahvan A. Ahlström Oy

5 Toimitusjohtajan katsaus tuottopohjan hallittavalla riskiprofiililla. Rakenteen kehittäminen vaatii usean vuoden johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä. Rakennetta kehitetään investoimalla uusiin strategian mukaisiin kohteisiin, kehittämällä valittuja omassa omistuksessa olevia kohteita ja realisoimalla huonosti tuottava omaisuus, jossa ei nähdä yhtiön kannalta potentiaalia. Tähän yhtiössä on sitouduttu ja siihen panostetaan mm. lisäämällä henkilöstön ammattitaitoa ja rekrytoimalla lisää osaavia ihmisiä. Vierastoiminta Noormarkun ruukin aluetta pidetään hyvässä kunnossa ja vierastoimintaa kehitetään. Viime vuonna aloitetut investointihankkeet valmistuvat keväällä 2010 ja ne voidaan ottaa silloin täysimääräiseen käyttöön lisäämään korkealaatuisten palvelujen tarjontaa. Samalla lisääntyvät toiminnan tuotot ja kannattavuus paranee. Investoinnit Noormarkun ruukin alueella tulevat jatkumaan samalla tasolla kuin viime vuonna. Uutena kohteena avaamme Kauttuan klubin Eurassa. Yhtiö ottaa haltuunsa klubin tilat siellä toimineelta vuokralaiselta ja alkaa harjoittaa Kauttualla ravitsemus- ja majoitustoimintaa, jota johdetaan keskitetysti Noormarkusta. Kauttuan klubin mukaantulo nostaa vierastoiminnan liikevaihtoa selvästi ja uskomme yltävämme positiiviseen tulokseen siellä jo tänä vuonna. Noormarkku, maaliskuussa 2010 Hannu Leminen Kehitystä maltillisen myönteisissä merkeissä. Vuosikertomus 2010

6 6 Yhtiön hallitus Hallitus esittäytyy Robin Ahlström puheenjohtaja Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Markus Saikku varapuheenjohtaja Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Lars Ahlström Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Peter Ahlström Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Ingmar Lindberg Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Sebastian Björksten Ommy non hent estrud Te endre endrerostrud ex ea Adiat dolortie minis alit atin Keskeisiä tunnuslukuja Tunnusluvut (1 000 ) Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto %:ia liikevaihdosta 33,2 69,3 75,5 56,7 Oman pääoman tuotto % 8,6 9,1 10,3 6,7 Omavaraisuusaste % 65,0 75,7 75,2 72,7 Henkilöstö, vuoden keskiarvo Palkat ja palkkiot tilikaudella A. Ahlström Oy

7 Hallituksen toimintakertomus 7 Hallituksen toimintakertomus Maailmantalous ajautui syvimpään kriisiin vuosikymmeniin tämän tilikauden alkupuolella. Suomen vienti supistui vuonna 2009 noin neljänneksellä ja yritysten tuotannolliset investoinnit romahtivat. Maailmantalouden taantuma leikkasi metsäteollisuustuotteiden kysyntää tuntuvasti ja Suomen metsäteollisuuden tuotanto vähenikin runsaat 20 % edellisestä vuodesta, joka myös oli jo laskuvuosi. Vuosi oli ennätyksellisen vaisu puukaupassa, sillä vain vuonna 1991 ostomäärä yksityismetsistä on ollut pienempi. Ostot yksityismetsistä olivat hieman yli puolet edellisestä vuodesta. Vuoden jälkipuoliskolla metsäteollisuusyritysten tilanne koheni ja vuoden viimeisen neljänneksen tuotanto oli jo lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2008 lopun vertailutaso oli kuitenkin taantuman vuoksi normaalia alhaisempi. Vuosi 2009 oli kiinteistötoimialalla jyrkän pudotuksen ja loppuvuonna tapahtuneen vakaantumisen aikaa. Alkuvuonna rahoitussektorin kriisi uhkasi evätä hyviltä ja vakavaraisiltakin alalla toimijoilta rahoituksen mutta loppuvuoden rauhoittuminen alkoi normalisoida tilannetta. Vuoden aikana tapahtunut kehitys on johtanut alueiden ja kiinteistötyyppien voimakkaaseen eriytymiseen. Harvoista hyvistä kohteista on jopa kilpailua sijoittajien kesken mutta heikkolaatuiset, joita on runsaasti tarjolla, jäävät myyjien käsiin. Eriytyminen jatkuu myös maantieteellisesti. Pääkaupunkiseutu ja muut kasvukeskukset ovat edelleen houkuttelevia, mutta muut paikkakunnat uhkaavat jäädä pahasti kehityksestä. Vuoden tapahtumat ovat muuttaneet myös vuokramarkkinoita. Tätäkin sektoria alkoi luonnehtia vapautuva kapasiteetti ja eriytyminen. Vapaata tilaa, etenkin toimistoja, on tarjolla runsaasti, mutta sijainniltaan ja laadultaan hyvät kohteet menivät edelleen hyvin kaupaksi, joskin maltillisemmin tuottovaatimuksin. Konsernin liikevaihto v oli 13,5 milj. (13,4 milj. edellisenä vuonna). Liikevaihto kasvoi vain vähän metsätalouden myynnin jäätyä edellistä vuotta alhaisemmaksi. Konsernin liikevoitto oli 4,5 milj. (9,3 milj. ) ja tilikauden voitto 3,1 milj. (6,1 milj. ). Liikevoitto ja tilikauden voitto ylsivät noin puoleen edellisen vuoden vastaavista luvuista liiketoiminnan muiden tuottojen jäätyä selvästi vertailukauden poikkeuksellisen suuria kiinteistöjen myyntivoittoja pienemmäksi.liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,7 milj. (6,4 milj. ). Ne olivat 3,7 milj. edellistä vuotta pienemmät ja muodostuivat pääosin kiinteistöjen myyntivoitoista. Vuosisuunnitelmaan sisältyneistä kiinteistö- ja osakekaupoista huomattava osa siirtyi alkaneelle vuodelle ja näistä on tammikuussa toteutunut jo noin miljoona euroa. Konsernin nettorahoituskulut laskivat ja olivat alentuneiden viitekorkojen johdosta 0,4 milj. (0,9 milj. ). Konsernin korolliset nettovelat olivat tilikauden lopussa 32,8 milj. (13,7 milj. ). Omavaraisuusaste laski 65,0 %:iin (75,7 %). Liiketoiminnat yksiköittäin Metsätalous. Havutukkien kantohinnat laskivat v keskimäärin 20 % edellisestä vuodesta ja kuitupuiden kantohinnat %: a. Sahateollisuus kärsi tukkien tarjonnan niukkuudesta ja vuoden 2007 huippuhinnat täysin toisenlaisessa suhdannetilanteessa vaikuttivat vielä hintaodotuksiin. Vuoden viimeisenä kuukautena raakapuun ostomäärä nousi 6,1 miljoonaan kuutioon eli yli kolmannekseen koko vuoden määrästä. Tässä markkinatilanteessa yhtiön metsätaloudessa onnistuttiin ylittämään sekä tavoitteen mukainen toimitusmäärä että liikevaihto. Metsätalouden liikevoitto oli 3,1 milj., josta operatiivinen tulos oli 3,0 milj. ja metsätilojen myyntivoitot 0,1 milj.. Tulos oli 1,0 milj. edellistä vuotta pienempi johtuen pienemmistä myyntivoitoista, alentuneista puun myyntihinnoista ja puun myyntien painottumisesta toimituskauppoihin Kertomusvuonna yhtiön metsistä luovutettiin puuta m3, josta pystykaupoilla m3 ja toimituskaupoilla m3 (yht m3 v. 2008). Määrä edustaa yhtiön metsien kestävän suunnitteen tasoa. Metsätalouden investoinnit olivat pääasiassa vähäisiä metsäteiden ja ojien peruskunnostuksia. Kiinteistöliiketoiminta. Vaikea vuosi heijastui myös yhtiön kiinteistöjen myynti- ja vuokraus-toiminnoissa. Muiden kuin primekohteiden vuokrakysyntä väheni etenkin liike- ja konttoritilojen osalta. Myytäviä kiinteistöjä, tontteja, asuntoja ja jalostettavia maa-alueita markkinoitiin aktiivisesti, mutta niiden kysyntä heikkeni selvästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Markkinoita leimaava eriytyminen näkyi myös yhtiön liiketoiminnassa. Primekohteet oli edelleenkin helppo myydä tai vuokrata mutta muissa kohteissa kysyntä väheni selvästi. Jotkin kohteet (esim. Varkaudessa) osoittautuivat erittäin haasteellisiksi. Konsernin kiinteistöliiketoiminnan liikevoitto oli 2,8 milj. (6,2 milj. v. 2008). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,6 milj. (6,0 Vuosikertomus 2010

8 8 Hallituksen toimintakertomus milj. ). Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kiinteistöomistuksen kehittämiseksi tarkoitettujen kiinteistökauppojen myyntivoitoista. Liikevoiton lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtui suoraan kiinteistökauppojen volyymin laskusta. Kiinteistöliiketoiminnan tulokseen sisältyy yhtiön lukuisten historiallisten arvokiinteistöjen korjaus- ja ylläpitokustannukset. Kiinteistöliiketoiminnan investoinnit olivat 13,9 milj. (2,6 milj. ). Vuoden lopulla hankittiin n m 2 :n logistinen toimitilakohde Hämeenlinnasta. Muut investoinnit kohdistuivat nykyisen kiinteistöomistuksen kehittämiseen lähinnä Noormarkun ruukin alueella. Vierastoiminta. Yhtiö aktivoitui vierastoiminnan kehittämisessä. Kokous-, ravitsemus- ja majoitusliiketoiminta nähdään selkeänä kasvumahdollisuutena yhtiön liiketoimintojen kehittämisessä ja yhtiö panostikin vierastoimintaan tekemällä rakennusinvestointeja ruukkialueella noin miljoonan euron edestä ja rekrytoimalla ammattitaitoista henkilökuntaa. Sijoitukset Yhtiö merkitsi viidellä miljoonalla eurolla Ahlstrom Oyj:n syksyllä liikkeelle laskemaa hybridilainaa. Lainan vuotuinen korko on 9,5 % neljä ensimmäistä vuotta ja sen jälkeen vähintään 12,5 %. Tulevaisuuden näkymät Vuosi 2010 on alkanut odotusten ja tarkkailun merkeissä. Maailmanlaajuisen rahoitusalan kriisin pahimmat vaikutukset on saatu torjuttua, mutta orastava kasvu on edelleen vaatimatonta ja heiveröisellä pohjalla. Huolestumista aiheuttaa valtioiden ja muun julkisen sektorin raju velkaantuminen, mikä voi aiheuttaa vielä merkittäviä häiriöitä rahoitus-markkinoilla siitä seuraavine heijastusvaikutuksineen, jollei velkaantumiskehitystä saada hallitusti käännettyä terveempään suuntaan. Mikäli rahoitusalan vakaa kehitys pääsee jatkumaan, uskomme liiketoimintojemme kehittyvän rauhallisesti. Viime vuosien tuottotasoihin emme yllä ja töitä pitää tehdä entistä enemmän, mutta harkitulla, ammattitaitoisella ja johdonmukaisella toiminnalla uskomme tästäkin vuodesta tulevan kohtuullisen. Puun kysynnän uskotaan pysyvän kohtuullisena mutta hintatasossa ei ole odotettavissa merkittävää nousua. Yhtiön metsiä hoidetaan edelleen pitkäjänteisesti siten, että turvaamme vakaan tuottopohjan ja että metsissä kiinni oleva pääoma kasvaa. Rakennetta kehitetään investoimalla uusiin strategian mukaisiin kohteisiin, kehittämällä valittuja omassa omistuksessa olevia kohteita ja realisoimalla niitä kohteita, jotka eivät kuulu fokuskohteisiin. Tähän yhtiössä on sitouduttu ja siihen panostetaan mm. lisäämällä henkilöstön ammattitaitoa ja rekrytoimalla lisää osaavia ihmisi. Vanhojen teollisuusalueiden maiden pilaantumisesta aiheutuvien riskien takia on taseessa edelleen 2,1 miljoonan euron varaus puhdistustoimenpiteitä varten. Noormarkun ruukin aluetta pidetään edelleen hyvässä kunnossa ja vierastoimintaa kehitetään. Korkealaatuisten palvelujen tarjontaa lisätään samalla, kun toiminnan tuottojen määrää ja kannattavuutta kehitetään. Henkilöstö, hallinto ja tilintarkastajat Henkilöstömäärä vuoden 2009 aikana oli keskimäärin 49 henkeä ja vuoden lopussa 47 henkeä. Henkilöstölle maksettiin palkkoja 2,3 milj.. A.Ahlström Osakeyhtiön yhtiökokous pidettiin Noormarkussa Hallitus jatkoi entisessä kokoonpanossaan jäseninään Robin Ahlström, Lars Ahlström, Peter Ahlström, Sebastian Björkstén, Ingmar Lindberg ja Markus Saikku. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Robin Ahlström ja varapuheenjohtajaksi Markus Saikku. Yhtiön tilintarkastusyhteisöksi valittiin edelleen KPMG Oy Ab ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nyman. Osakkeiden määrä ja hallituksen voitonjakoehdotus Yhtiön osakkeiden määrä on osaketta. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,75, josta tilikauden voitto on ,49. Hallitus ehdottaa, että kaikille ulkona oleville osakkeille maksetaan osinkoa 5 osakkeelta (yht ,00 ) ja loppuosa jätetään voittovarojen tilille. Vuoden 2009 lopulla tehty kiinteistöinvestointi logistiikkakeskus Kiinteistö Oy Hämeelinna Taipaleentie 6. Kiinteistömarkkinoita luonnehtii eriytyminen. Hyviä kohteita on harvassa ja niistä investoijat kilpailevat samalla kun huonompia kohteita on runsaasti tarjolla, mutta joille ei löydy ostajaa. Yhtiö pyrkii käyttämään edelleen hyväkseen vahvaa taseasemaansa investoimalla strategian mukaisiin kohteisiin. Vuokratuottojen arvioidaan pysyvän viimevuotisella tasolla, mutta kiinteistömyyntimäärä vähenee edelleen ja sen myötä myyntivoitot. Kiinteistöomistuksen kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on luoda kiinteistösalkku, jossa erityyppiset kiinteistöt muodostavat kohtuullisen tuottopohjan hallittavalla riskiprofiililla. Rakenteen kehittäminen vaatii usean vuoden johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä. A. Ahlström Oy

9 Hallituksen toimintakertomus 9 Elinvoima syntyy ammattitaitoisista, johdonmukaisista ja harkituista päätöksistä. Vuosikertomus 2010

10 10 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Viite Viite Liikevaihto Liikevaihto , ,71 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot , ,05 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Materiaalit ja palvelut , ,45 Henkilöstökulut , ,17 Poistot , ,33 Liiketoiminnan muut kulut , ,81 Liikevoitto Liikevoitto , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 4 Tuotot muista pysyvien 9 42 vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut 4 Tuotot muista pysyvien 8 790, ,61 vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoitustuotot , ,07 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,78 Voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja Voitto ennen satunnaisia eriä, , ,22 tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Poistoeron muutos , ,85 Tilikauden voitto Tuloverot , ,63 Tilikauden voitto , ,74 A. Ahlström Oy

11 Tilinpäätös 11 Konsernin tase Vastaavaa euroa Viite Vastattavaa euroa Viite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 6 Liikearvo Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet 6 Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja kesken eräiset hankinnat Sijoitukset 7 Osakkeet konserniyhtiöissä Osakkeet osakkuusyhtiöissä Muut osakkeet Muut saamiset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Oma pääoma 9 Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen 11 Lainat rahoituslaitoksilta Laskennalliset verovelat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ * Konsolidoimattomat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset konserniyhtiöiltä * 15 0 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Vuosikertomus 2010

12 12 Tilinpäätös Emoyhtiön tase Vastaavaa Viite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 6 Aineettomat oikeudet , , , ,34 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,94 Aineelliset hyödykkeet 6 Maa- ja vesialueet , ,56 Rakennukset ja rakennelmat , ,90 Koneet ja kalusto , ,18 Muut aineelliset hyödykkeet , ,11 Ennakkomaksut ja kesken , ,55 eräiset hankinnat , ,30 Sijoitukset 7 Osakkeet konserniyhtiöissä , ,38 Osakkeet osakkuusyhtiöissä , ,98 Muut osakkeet , ,00 Muut saamiset , , , ,36 Vastattavaa Viite Oma pääoma 9 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,90 Edellisten tilikausien voitto , ,52 Tilikauden voitto , , , ,16 Tilinpäätössiirtymien kertymä Poistoero , ,79 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,00 Pakolliset varaukset , ,00 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin , ,45 yrityksiltä Laskennalliset verosaamiset , , , ,49 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,15 Saamiset saman konsernin 15 0, ,61 yrityksiltä Muut saamiset , ,05 Siirtosaamiset , , , ,29 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,64 Ostovelat , ,11 Velat saman konsernin , ,00 yrityksille Muut velat , ,55 Siirtovelat , , , ,99 Vieras pääoma yhteensä , ,99 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,94 A. Ahlström Oy

13 Tilinpäätös 13 Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön rahoituslaskelma 1000 euroa euroa Liiketoiminnan kassavirta Liikevoitto Poistot Eläkevastuun muutos Liiketoiminnan kassavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta Liiketoiminnan kassavirta Liikevoitto Poistot Eläkevastuun muutos Liiketoiminnan kassavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta Nettokäyttöpääoman muutos Liiketoiminnan kassavirta Nettokäyttöpääoman muutos Liiketoiminnan kassavirta Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Tuloverot Liiketoiminnan nettokassavirta Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Tuloverot Liiketoiminnan nettokassavirta Investointien kassavirta Uudishankinnat Muut sijoitukset Pysyvien vastaavien myynnit Saadut osingot 9 42 Pitkäaikaisten sijoitusten muutokset Muiden saamisten ja lainasaamisten muutokset Investointien nettokassavirta Investointien kassavirta Uudishankinnat Muut sijoitukset Pysyvien vastaavien myynnit Saadut osingot 9 42 Muiden saamisten ja lainasaamisten muutokset Investointien nettokassavirta Rahoitustoimintojen kassavirta Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Maksetut osingot Muut oikaisut Rahoitustoimintojen nettokassavirta Rahoitustoimintojen kassavirta Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Maksetut osingot Rahoitustoimintojen nettokassavirta Rahojen ja pankkisaamisten muutos Rahojen ja pankkisaamisten muutos Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa Vuosikertomus 2010

14 14 tilinpäätöksen liitetiedot A. Ahlström Oy

15 Tilinpäätöksen liitetiedot 15 Tilinpäätöksen liitetiedot Laadintaperiaatteet Vulpute dipismo doloborper sum do diamet aut erilis alit adionul luptat, quiscipit nonullaor accum verosto odipsuscil incilit praese facillamet verat acidunt nulputpatum nonsequam esto eugiam ver in etue tat ad magna faccum inisisi nonsequam esto eugiam ver in etue tat ad magna faccum inisisi. Konsernitilinpäätös Laajuus Onsecte verat, vullamet doluptat utat. Ibh et, quatincin hent lorper siscil dolobore faccumm olorem dolore doloreet, sed tat, sim ipsuscilit ipit praessed tat adipiscilla coreet at lore cor se magna consecte molobor sendre do et adiam volendrer susto et, consed tem zzrit ulla feum quatuer sed diat lut ut lorer aliquat lobore essectet ullamet dunt lutet iuscin ullan venisi. Et, commy nostinc incilla mconse faci tin ulput velis num ea feu faccumm oloborer atummy nostrud magnis ea feuisis nosto do delis nit digna cor il ent vercil del dolut nim inci et la alisit ut in hendipis alismod olobor ip exero commod dolorperosto odiatue tat incillute velisit, vel utpatum duisl ulla alit lorper ad ea augue feu feu faccum nulla am veliquis eros nummy nis niatincil irit, velent at do do dolorerci ero core mod te vulla coreet aci tin utat vel in ute eugiam incillum amcorper at, si ex ea cor aliquat. Duis deliquatuer irit, qui te dipissequat. Duisi. Tuloutusperiaate Wismod elesecte vel essiscin henibh eliquat, quam, con eu feu feum incilla conse molore minibh euis elisi blam incipit aliquat uerostrud tin hendio esse doluptat praese modip eum zzrit, sit do conummo diatet wis nos enibh ent wisl duis ad et alis alisi. Hendiamet, quissi. Dunt praeseq uisissit augiamc onsecte ver suscidunt lor se magna auguero Ulkomaan rahan määräiset erät Ut do delenis erat. Ut euis nisi ero odip enissed molent acilit atumsan henis amconse ctetum am in ut nos nulpute ming er sequat lum dolortisisci tatumsan et in volobor alismod ea accum volor sed endion vel il in ut utat prat prat, consequi tis ad min ex exeriureet. del dit luptat pratem exer iniatum modoluptat nullum dolobor ercinibh exerci er ad etuerosto odo consequis alisi. Vaihto-omaisuus Lestinci blaore veriurer susto consecte cortionse eriuree tuerilit acing etum iusci blam, suscipit amet dolortis niam, qui ex euisit praestio do er sequamet nummolorer iure min ute dunt wisismo loborem ad tisit lore tisi blaore del ing etuero conullutat. Sijoitukset Nonsequipit euipit lor am, consendrem in voloborper ilismol esectem vulput vendre euguer ing etuer sim vent iniscipit acil utat adiamet, quipis niam, quis nullaortie duisi ex ea acidunt nit augue tatem in vel ut vullaor si. Pysyvät vastaavat Lore dipsumsan ut loreet, core te veliquis nulputat. Ut volobor secte dipisi blam ver sectem vent adiam, senibh euguero od tem zzrilisi. Guerat, consequam, consendrero dolore tatin vulput incipsustrud erosting euis nonsendigna feugue ver aute dit lamcons eniamet, consed dolorpercip el ex ea faci te tionum nim iriusto dolore feuis nit adit venit, quisi. Verot nis augiamc onsendre core cor sustinim dignibh eugait venit aciduis dignibh exer init nit, conse mincing ea facip eliquam consequat, sit acillan dipsusto dolorerci et velit dolorting et adit adiat dolore min ex erit augait ex euis am. Satunnaiset erät To exero eugait eniamet lortissequat wis nullum at ate magna facil dolent wismodo lumsand iametum dolumsandip ex ea augiamcon ex eriliquipsum inis nos am vullan velit ad te tie magna feugueratio do coreetum zzrit wis at, summodip ea aut ea Rahat ja pankkisaamiset feugait adiam do et vel utpationsed dionumsandre dipis adignim in heniam inis acillaorerit lorperc ipsuscipsum non utem ilis aut augiamet nostrud Eläkemenot Secte duip elit lore eum ea accumsan hendre consequatet illa commolore ex ea facing enim dolenit ver in et adip essed modolor eetuero dolor sum ad dipis nonullandrem velisi er am, verilla alisi. Henis ea feummy nostie modiam, consequisi bla adit aciliqu isisim Vuosikertomus 2010

16 16 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot euroa Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 1. Liiketoiminnan muut tuotot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot Muut Yhteensä Konserni Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Emoyhtiö 2. Henkilöstökulut ja henkilöstön lukumäärät Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Hallitusten jäsenten palkkiot Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 3. Materiaalit ja palvelut Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot muilta Korko- ja rahoitustuotot konserniyhtiöiltä Korko- ja rahoitustuotot muilta Yhteensä Korko- ja rahoituskulut konserniyhtiöille Korko- ja rahoituskulut muille Yhteensä Tuloverot Tilikaudelta ja aikaisemmilta tilikausilta Laskennallisten verojen muutos Tuloverot tuloslaskelmassa A. Ahlström Oy

17 Tilinpäätöksen liitetiedot euroa 6. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Konserni Liikearvo Aineettomat Muut Maa- ja Rakennukset Koneet Muut Ennakkooikeudet aineettomat vesialueet ja rakennelmat ja kalusto aineelliset maksut ja hyödykkeet hyödykkeet keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Muut muutokset Siirrot Hankintameno Kertyneet poistot Vähennykset Tilikauden poistot Kertyneet poistot Arvonkorotukset Vähennykset -148 Arvonkorotukset Kirja-arvo Emoyhtiö Aineettomat Muut pitkä- Maa- ja Rakennukset Koneet Muut Ennakkooikeudet vaikutteiset vesialueet ja rakennelmat ja kalusto aineelliset maksut ja menot hyödykkeet keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Arvonkorotukset Vähennykset -148 Arvonkorotukset Kirja-arvo Vuosikertomus 2010

18 18 Tilinpäätöksen liitetiedot 1000 euroa 7. Sijoitukset Konserni ** Osakkeet Osakkeet Muut Muut konserni- osakkuus- osakkeet saamiset yhtiöissä yhtiöissä Kirja-arvo Lisäykset Vähennykset -955 Kirja-arvo * 6040 Emoyhtiö Osakkeet Osakkeet Muut Muut konserni- osakkuus- osakkeet saamiset yhtiöissä yhtiöissä Kirja-arvo Lisäykset Vähennykset -955 Kirja-arvo * 6040 * Muut Saamiset sisältävät oman pääoman -ehtoisen joukkovelkakirjalainan, nk. Hybridilainan 5MEUR. Hybridilaina on liikkeellelaskijansa muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Lainan korkotuottoa ei ole jaksotettu tilikaudelle. ** Konsernisarakkeessa erät koskevat konsolidoimattomia kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 8. Siirtosaamiset Lyhytaikaiset Korkojaksotus Kulujaksotus Tuloverot Muut 5 Yhteensä Oma pääoma Oma pääoma tilikauden alussa Arvonkorotusten muutos Maksetut osingot Muut muutokset 126 Tilikauden tulos Oma pääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Jakokelpoinen oma pääoma A. Ahlström Oy

19 Tilinpäätöksen liitetiedot euroa 10. Osakepääoma osakelajeittain , emoyhtiö kpl Euroa 1 ääni/osake, lunastuslauseke Pitkäaikaisten velkojen erääntyminen, konserni Yhteensä Lainat rahoituslaitoksilta Laskennalliset verovelat Yhteensä Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 12. Pakolliset varaukset Eläkevaraus Muut pakolliset varaukset Yhteensä Laskennalliset verosaamiset ja -velat Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset velat Yhteensä Aiheutumisperiaatteen mukaan Poistoero Muut ajoituserot Yhteensä Siirtovelat Lyhytaikaiset Henkilöstökulut Korkojaksotus Tuloverovelka Muut Yhteensä Vuosikertomus 2010

20 20 Tilinpäätöksen liitetiedot 1000 euroa Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 15. Saamiset konserniyhtiöiltä ja velat konserniyhtiöille * Pitkäaikainen Lainasaamiset Yhteensä Lyhytaikainen Lainasaamiset Myyntisaamiset 21 Muut lyhytaikaiset saamiset 7 Yhteensä Muut lyhytaikaiset velat Yhteensä * Konsernisarakkeessa erät koskevat konsolidoimattomia kiinteistö- ja asunto- 16. Annetut vakuudet Omista veloista Lainat rahoituslaitoksilta Annettujen kiinteistökiinnitysten määrä Annettujen yrityskiinnitysten määrä Vastuusitoumukset Konserniyhtiöiden sitoumuksista Muiden sitoumuksista Emoyhtiö on sitoutunut omavelkaiseen takaukseen Kiinteistö Oy Hämeenlinnan velasta annettujen panttikirjojen lisäksi. 18. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastustoimeksiannot Muut toimeksiannot Yhteensä A. Ahlström Oy

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

La augait ulla facidui eum zzrilit, quisis exerosto consequis nim ate magna

La augait ulla facidui eum zzrilit, quisis exerosto consequis nim ate magna KATSE 3 Kasvanut yrittajäksi si s ä l l y s l u e t t e l o KATSE -syksy 2010 TOIMITUS: päätoimittaja La augait ulla facidui eum zzrilit, quisis exerosto consequis nim ate magna autpatue del iniamet, volore

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

K ATSE. Syksy/2010. Tuomarihaaveita. hevospoika ranskasta. Dubain kautta Toijalan metsiin

K ATSE. Syksy/2010. Tuomarihaaveita. hevospoika ranskasta. Dubain kautta Toijalan metsiin K ATSE Syksy/2010 Dubain kautta Toijalan metsiin hevospoika ranskasta Tuomarihaaveita TYTTÖ, joka halusi oikeussaliin Ingressi aina kahdelle riville. kirjoittajan nimi kuvaajan nimi Niscipsustrud enibh

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot