Rakennustunnukset Tampereella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennustunnukset Tampereella"

Transkriptio

1 Rakennustunnukset Tampereella FCG:n Kuntien paikkatietoseminaari Hannu Kojo Kaupunkiympäristön kehitys Viranomaispalvelut/Kaupunkimittaus

2 Tampereen tietojärjestelmäympäristö Facta kuntarekisteri, tiedot Oracle spatialissa (11) Karttaohjelmistona Stellamap, tiedot pääosin dgn tiedostoina. Joitakin aineistoja viety FME:llä Oracleen esim. rakennukset alueina

3 Kaupunkimittauksen tehtävät rakennusten osalta Rakennustunnusten antaminen Tunnusmuutoksien manuaalinen ilmoittaminen Vrk:lle Rakennuksen sijainnin laskenta Sijainnin muutostietojen manuaalinen ilmoittaminen Vrk:lle Rakennuksen osoitteen antaminen Osoitteiden muutostietojen manuaalinen ilmoittaminen Vrk:lle Hankerakennusten linkitys rakennuslupiin Käyttötarkoituksen antaminen Purkuilmoitusten manuaalinen ilmoittaminen Vrk:lle Rakennusvalvonnan tehtävät rakennusten osalta Huoneistotiedot uusista rakennuksista Muut RHR tiedot KER siirrot Vrk:lle uusista, ja RHR muutoksista (laajennukset)

4 Tampereen rakennustunnuskäytännöt Voiko olla erilaisia käytäntöjä rakennustunnuksien antamisessa, jos tunnus perustuu sijaintikiinteistön tunnukseen? Facta kuntarekisteri huolehtii seuraavasta vapaasta tunnuksesta ja vanhaa ei voi ottaa käyttöön Facta huolehtii kiinteistöjaotuksen muutoksesta aiheutuvan tunnusmuutoksen automaattisesti kiinteistön esirekisteröinnin yhteydessä asemakaava-alueella, tilat manuaalisesti Tunnusmuutoksista jää historiatiedot tietokantaan Tunnustiedot ylläpidetään sekä Factassa että Stella järjestelmissä.

5 Nykyisen tunnusjärjestelmän ongelmat Suurin ongelma ja työllistävin vaikutus lienee muutostietojen välittäminen Vrk:lle. Tällä hetkellä tunnusmuutos, sijainnin korjaus, osoitteen muutos ja purku välitetään manuaalisesti, koska ohjelmallinen (RH6) tiedonsiirto vaatii erityisjärjestelyjä, ja Vrk jopa kielsi aikanaan lähettelemästä sähköisesti, vaikka se teknisesti Facta järjestelmästä onnistuisikin. Välitetyt muutokset tallennettu maistraatissa käsin, joten virhealtista, ja kaikkia välitettyjä muutoksia ei ole edes tehty! En tiedä, mutta aiheuttaako sijaintikoordinaattien muutos Vrk:lla uuden rakennustunnuksen, josta seuraa sekaannuksia? Kunnassahan näin ei käy! Ratuja Tampereella annettu aikanaan vaatimattomillekin rakennelmille, mutta tietoja ei ole välitetty Vrk:lle. Mitä näille tapahtuu pysyvän rakennustunnuksen (PRT) käyttöönotossa, ei tarvinne välittää? Pääsääntöisesti rakennustunnuksia ei kuitenkaan annettu rakennelmille, joita lähes 15000kpl ja niitä ei Vrk:lle ole siirretty ja ei taida olla tarvettakaan?

6 Rakennusten tilanne Vrk/Tampere Vrk:n rakennustunnuksia verrattiin Tampereen aineistoon Facta käyttöönoton yhteydessä 11/2003, jolloin oli tarkoitus ottaa Vrk:n rakennusaineisto Tampereen Facta rakennuskannan lähtöaineistoksi. Ei kuitenkaan otettu suurten eroavaisuuksien takia. Todettiin varsinkin tunnuksien ja sijaintien suhteen oman aineiston olevan huomattavasti lähempänä totuutta, ja olisi aiheuttanut todennäköisesti suuren sekaannuksen kuntarekisteriin.

7 Rakennusten selvitys konversiota varten Tampereen Facta kantaan /H.Kojo VRK:n voimassa olevat rakennukset Facta Tampere Tunnukset täsmää Tampereen kanssa ja voimassa Tunnukset täsmää Tampereen kanssa 1871, mutta Tampereella ei enää voimassa Tampereelta puuttuu Omistajat? +harkitut ominaisuudet: -valm.pvm -? 2.Rakennukset +ominaisuudet +omistajat? +osoitteet (1.osoite= ensisijainen muut rinnakkaisosoitteina?) Tunnukset täsmää valtion kanssa ja voimassa Todennäköisesti osa Vrk:n tuplatallennuksia eri tunnuksella? Tampereen Härdeleitä kpl 1.Rakennukset +ominaisuudet +osoitteet (1.osoite= ensisijainen muut rinnakkaisosoitteina) 1.Rakennukset +ominaisuudet +osoitteet(1.osoite= ensisijainen muut rinnakkaisosoitteina) +lisämerkintä ei valtiolle +valm.pvm ongelman korjaus esim.sql:llä Tunnukset täsmää valtion kanssa ja voimassa Tampereen Härdeleitä kpl K o n v e r s i o t a e i t o t e u t e t t u!

8 Vrk:n aineistoparannushankkeita Syksyllä 2011 tuli Valtionvarainministeriöstä kunnille selvitettäväksi Vrk:sta otettu Excel-tiedosto rakennuksista (n.1700kpl), jotka eivät sijaintikiinteistöllä. Tiedot analysoitu ilmeisesti yhdessä MML:n kanssa? Selviteltiin ja palautettiin Vrk:lle ja toivottavasti tiedot korjattu Vrk:lla? Toimitettuamme korjatun aineiston ilmoitettuun VRK:n sähköpostiin lisäkysymyksillä, ilmeni ettei ko. sähköpostia kukaan lue? Vrk:n kanssa asiointi ollut muutoinkin sangen kankeaa ja ongelmallista!

9 Tampereen omat rakennusten perusparannushankkeet 12/2012 luettiin Facta kuntajärjestelmään KTJ:stä aluemaiset kiinteistötiedot ja tehtiin rakennusten osalta analyysit rakennuksista, jotka eivät tunnuksensa mukaisella kiinteistöllä ja korjattiin sijainti- tai tunnusvirheet. Kiinteistöjen aluegeometrioita päivitetään em. ajankohdasta lähtien päivittäisillä muutospaluusanomilla Ktj:stä. (Hyvä ajankohta tehdä nyt sijaintikiinteistötarkistus kun on vielä vanha sijaintikiinteistöön perustuva tunnusjärjestelmä voimassa!) 2013 luettiin Stella paikkatietojärjestelmästä rakennusten aluemainen geometria Oracle kantaamme, analysoitiin mitkä Factan rakennustunnukset eivät osu mihinkään rakennuksen alueeseen, korjattiin sijaintivirheet ja liitettiin alueisiin Factan rakennustunnus ominaisuudeksi. Aineisto hyvässä kunnossa sijaintien ja tunnusten osalta

10 Raki uudistukseen valmistautuminen Tampereella Tunnuksien täsmäytyshanke (VRK/TRE) käynnistynyt alkuvuodesta 2014 Koko aineisto tilattu Vrk:lta ja vertailu aloitettu. Tuhansia virheitä? Täsmäyttäminen edellyttää irrotushetken tilanteen huomioimista, eli otettava omasta kannasta saman päivän tilanne kuin irrotus VRK:sta tehty. Virheiden selvittäminen edellyttää Vrk:n ja kunnan aineiston vertaamista karttapohjaisesti, Tampereella verrataan MapInfolla Onneksi myös ktj.fi palvelussa mahdollisuus nähdä Vrk:n rakennustiedot kokonaisuutena karttapohjaisesti!

11 VRK:n ja Tampereen rakennusten vertailu 2013 syksyn aineiston perusteella PRT/Raki VRK:n voimassa olevat rakennukset yht kpl Tunnukset täsmää Tampereen kanssa ja voimassa kpl. Sijaintieroja tuhansia ja tunnus saattaa täsmätä, mutta eri rakennus Tampereelta puuttuu 1211 VTJ:ssä n.2000 kpl Tamperelaisia henkilöitä, joiden kotipaikkatunnus ei ole voimassa olevan rakennustunnuksen mukainen, koska tunnus on vaihtunut. Näitä rakennuksia on yhteensä n.300 kpl. Tampere/Facta Tunnukset täsmää Vrk:n kanssa ja voimassa kpl Tunnus muuttunut 117 kpl. Huom! Ei koko historiaa olemassa 1094kpl, joista osa hankerakennuksia,jotka eivät valmistuneet,tai Vrk lisännyt omaan järjestelmäänsä muutostietojen manuaalisen päivityksen yhteydessä? Tampereen härdeleitä, joita ei Vrk:lla n kpl

12 Esimerkki :Tampereen rakennukset Factasta/Vrk:n rakennukset Tunnukset täsmää, mutta sijainnit Vrk:lla pielessä.miten väestö linkitetty? Ilman yhdistelmäkarttaa Tre/Vrk aineistoista korjaaminen lähes mahdotonta

13 Esim2.MapInfolla näytetty Factan ja Vrk:n aineisto päällekkäin Vrk:lla 1094 rakennustunnusta, joita Tampereen tietokannassa ei ole Vrk:n ylimääräiset rakennustunnukset tässä tapauksessa 3kpl hankkeita, jotka eivät toteutuneet

14 Esim2. Vrk:n rakennukset haettuna ktj.fi/rakennustiedot haun kautta

15 Vrk:n rakennukset Treen rakennukset Jostakin syystä rakennus 1 muuttunut Vrk:lla 4:ksi siinä yhteydessä kun olemme lähettäneet manuaalisen sijaintikorjauksen. Vrk linkittänyt väestön rakennukseen 4, joka Tampereen Facta kannassa autotalli.

16 Täsmätykseen liittyvät ongelmat ennen PRT:n käyttöönottoa Mitä tehdään esim. tapauksessa, jossa kunnan tunnukset eroavat Vrk:n tunnuksesta? Tunnustahan ei automaattisesti voi muuttaa Vrk:ssa vastamaan kunnan tunnusta. On selvitettävä että tarkoitetaan samaa rakennusta. Lisäksi henkilöiden linkittyminen kohdennettava oikeaan rakennukseen. Vrk:lla tunnuksia, jotka eivät enää voimassa, mutta uusikin tunnus löytyy. Miten ja kuka korjaa? Facta kuntajärjestelmässä ei voida pakottaa tunnukseksi Vrk:n tunnusta (Ratu) vaan Vrk:n olisi otettava kunnan tunnus ja muutettava mahdollisesti väestö siihen? Vrk ilmoitti 2013 Tampere talossa järjestetyssä Raki infotilaisuudessa ettei Vrk korjaa itse mitään, jos näin niin miten sitten saadaan yhtenäinen rakennuskanta aikaiseksi? Korjaaminen Vrk:lle hidasta nykyisellä toimintamallilla ja tarvittaisiin uudenlaisia tapoja välittää muutoksia massana. Tunnuksien täsmäytys olisi hyvä saada tehtyä ennen PRT:n latausta Vrk:lta, mutta aikataulullisesti haastava saada täsmäytys tehtyä ennen käyttöönottoa.

17 Mahdollisia muita ongelmia ja parannusehdotuksia ym. Karttakäyttöliittymän puuttuminen uudesta Vrk:n ylläpitosovelluksesta Kokonaistilanteen hahmottaminen mahdotonta. VTJ ohjausryhmän tarve (kunnat/vrk) jatkokehittämiseen on ilmeinen, vaikkei järjestelmää ole edes otettu käyttöön? Pistemäisestä rakennuksen topologiasta aluemaiseen ja jatkossa 3d esitystapaan? Facta/Stella pitäisi vihdoin saada integroiduksi päällekkäisistä toiminnoista eroon päästäksemme Milloin sijaintikiinteistöön perustuvasta rakennustunnuksesta voidaan luopua kokonaan? Tampereen Facta kuntarekisterijärjestelmässä käytössä rakennuksen omistajatulkki, joka perustuu priorisoituna sijaintikiinteistön omistajuuteen-- >haltijaan-->rakennukselle kirjattuun omistajaan-->luvan hakijaan ja tulkinnan omistusperuste näytetään. Ei aiheuttane ongelmia uuden PRT:n käyttöönotossa, koska perustuu sijaintikiinteistöön linkitettyihin rakennuksiin. Rakennuksien omistajien ylläpidosta päästiin em. omistajatulkin avulla eroon lähes kokonaan. Ongelmana hallinnanjakosopimuksien kautta KTJ:n kirjatut rakennusten omistajat ja yksityisten keskenään sopimat KTJ:n kirjaamattomat.

18

19 K i i t o s Mitenkäs teillä muissa kunnissa homma etenee?

Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Jyväskylässä. Ismo Tulisalo Paikkatietoasiantuntija

Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Jyväskylässä. Ismo Tulisalo Paikkatietoasiantuntija Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Jyväskylässä Ismo Tulisalo Paikkatietoasiantuntija 11.2.2015 Esityksen sisältö Valmistautuminen PRT:n käyttöönottoon Pysyvän rakennustunnusten konversio ja analysointi

Lisätiedot

Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset

Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset Jakelun kehittämisryhmän raportti V 1.0 13.11.2006 Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset Olli Kuusisto Tilausmuutokset (postitusajo) Paino ja postitus Tilausmuutokset

Lisätiedot

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 1 (2) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 TIIVISTELMÄ...3 0 ALKUSANAT...5 1 JOHDANTO...6

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Päivitetty 14.5.2010 Moniyritys- ja monimyymälä ohjeisiin on tehty lisäyksiä 6.5.2010 päivättyyn ohjeeseen, muuten sisältö on ennallaan.

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Örninkatu 15 24100 Salo, Finland Y-tunnus: 2133874-8 www.dimenteq.fi ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Versio:

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2011

Rakennukset ja kesämökit 2011 Asuminen 2012 Rakennukset ja kesämökit 2011 Uusia mökkejä eniten Etelä-Savoon ja Lappiin 2011 Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 kaikkiaan 493 000 kesämökkiä. Eniten uusia mökkejä rakennettiin

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2014

Rakennukset ja kesämökit 2014 Asuminen 2015 Rakennukset ja kesämökit 2014 Kesämökeistä lähimpänä vesistöä 1960 ja 1970 luvun mökit Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 500 400 kesämökkiä. Puolella kesämökeistä matka

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT ESISELVITYS Kati Raikunen 27.8.2008 Kotka 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä...4 Aihesanastoa...5 1. Johdanto...7 2. Saatavilla olevat tilastopalvelut...8 2.1. Yritysten tilastot...8

Lisätiedot

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 Digiroad Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 2 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 TAUSTA 6 3 HYÖDYNTÄJÄKYSELYN TULOKSET 8 3.1 TOIMITUSMUOTO JA ALUEELLINEN KÄYTTÖ 8 3.2 KÄYTTÖTARKOITUS 9 Muu käyttötarkoitus 14 3.3

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

Sauli Kekkonen UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VELVOITTEET KORJAUSRAKENTAMISESSA

Sauli Kekkonen UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VELVOITTEET KORJAUSRAKENTAMISESSA Sauli Kekkonen UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VELVOITTEET KORJAUSRAKENTAMISESSA UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VELVOITTEET KORJAUSRAKENTAMISESSA Sauli Kekkonen Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2012

Rakennukset ja kesämökit 2012 Asuminen 2013 Rakennukset ja kesämökit 2012 Mikkeli oli mökkivaltaisin kunta 2012 Kesämökkejä oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 lopussa yhteensä 496 200. Kuntaliitokset muuttavat mökkivaltaisimpien

Lisätiedot

Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta

Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta TUKES-julkaisu 5/2006 Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta Sari Hemminki Seppo Simonen Tuomo Valkeapää TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2006 Turvatekniikan

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Elisa Kettunen, Tuomas Jalava Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet Helsinki 2014 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...7

Lisätiedot

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 25.11.2009 DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 D TIETOKANTA-AVAIN...16 E OHJEET VERSIONVAIHTOON...20

A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 D TIETOKANTA-AVAIN...16 E OHJEET VERSIONVAIHTOON...20 SISÄLTÖ A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 Yhden käyttäjän järjestelmä...05 Usean käyttäjän järjestelmä...07 Linux ja Macintosh OS X -palvelinasennus...08 Windows Service

Lisätiedot

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 07479 07 31.8.2007 Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla Kirjoittajat Olli Kuusisto Luottamuksellisuus Julkinen Raportin nimi Jakelu ja tilaustietojen

Lisätiedot

Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 19.12.2013 SISÄLLYS

Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 19.12.2013 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 Edunvalvontapalkkioon liittyviä kysymyksiä 2 1.1 Vastaukset 2009 2010 2 1.2 Vastaukset 2012-2013 7 2 Edunvalvonnan päättymiseen liittyviä kysymyksiä 10 2.1 Vastaukset 2010 2012 10 3 Edunvalvojan

Lisätiedot

Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki

Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki Hanna Latva-Kiskola Vesihuoltolain mukaiset vapautukset Seinäjoen kaupunki Kehittämistehtävä tammikuu 2012 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kehittämistehtävän tiivistelmä Koulutusyksikkö: Koulutusohjelma:

Lisätiedot