Ajankohtaiskatsaus palvelurakenneuudistuksesta. ja sosiaalityön roolista uusissa rakenteissa. Liisa Heinämäki, KT, YTT Neuvotteleva virkamies, STM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaiskatsaus palvelurakenneuudistuksesta. ja sosiaalityön roolista uusissa rakenteissa. Liisa Heinämäki, KT, YTT Neuvotteleva virkamies, STM"

Transkriptio

1 Ajankohtaiskatsaus palvelurakenneuudistuksesta ja sosiaalityön roolista uusissa rakenteissa Liisa Heinämäki, KT, YTT Neuvotteleva virkamies, STM Aikuissosiaalityön päivät / Palvelujärjestelmän uudistamisen suunnat -työryhmä JKL

2 Palvelurakenneuudistus käännekohdassa Kunta- ja palvelurakennelain (Paras) mukaisesta sääntelystä ollaan siirtymässä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin HE on lähtenyt lausuntokierrokselle Selvitys sosiaali ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamisen vaihtoehdoista on käynnistetty (2015 alkuun) Jatkossa vahvistuvat palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen yhä laajemmille väestöpohjille kuntien tietoisuus palvelutarpeista ja palvelujen tuottamistavoista palvelujen strateginen ohjaus[voima] kunnissa

3 Sote-uudistus: Vastuu sote-palvelujen järjestämisestä Sosiaali- ja terveysalueella vastuu kaikista palveluista kaikki kunnat kuuluvat sote-alueeseen vastuu käsittää kaikki sote-palvelut Perustason alueella voi olla osavastuu osa kunnista voi kuulua lisäksi perustason alueeseen vastuu sosiaalihuollosta ja perusterveydenhuollosta (osin myös erikoissairaanhoidosta STM:n luvan perusteella) 24/7 päivystys (myös sosiaalihuolto) on kuitenkin sote-alueen järjestämisvastuulla

4 Sote-uudistuksen aikataulu Lausunnoille HE:n muodossa tammikuun alussa - lausuntoaika päättyy HE eduskuntaan keväällä 2014 Laki voimaan kuntia kuullaan syksyllä 2014 ennen sote-alueiden lopullista muodostamista Uudet alueet aloittavat toimintansa viimeistään

5 Palvelurakenteiden jo toteutunut muutos 10 vuoden jaksolla: Kuntia Keskimääräinen kuntakoko alle yli Sosiaalityö kuntien omista sosiaalitoimistoista 446 vastuutaholta n. 150 perustason palvelujen järjestämistaholle Sote-järjestämislain linjaus: max. 50 järjestämisvastuista tahoa Sosiaalityössä muutos on ollut suuri Sosiaalityö yhä useammin kuntien yhteistoimintaelimen järjestämisvastuulla Laajemmalle väestöpohjalle palveluja järjestettäessä organisoituminen, tuottaminen ja rakenteet monimuotoisia

6 Muutos on ristiriitaista Palvelujen monipuolistuminen MYÖNTEISET MUUTOKSET Palvelukokonaisuuksien muodostuminen Palvelujärjestelmän sirpaloituminen KIELTEISET MUUTOKSET Palvelujen karsiutuminen (Virkki ym. 2011)

7 Muutos ei ole vain hallinnollinen Vamm N=5 MiePä N=8 Sosiaali N=11 Hv ja terv. N=14 Terveys N=16 Vanhus N=12 Hallinto Tuottaminen Organisaatio Toiminta Lapsip. N=10 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Muutoksen kohdentuminen hallintoon, tuottamiseen, organisaatioihin ja toimintaan Heinämäki 2013

8 Mitä muutoksessa näemme? Esimerkkejä näkökulmaeroista Asiakkaan palvelut Etääntyvät ja pirstaleiset palvelut Siirtymien sujuvuus, hoitoketjut Asiakkaan valinta ja vastuu Palvelurakenteen muutos Työn muutos Keskittäminen Tiimityö, erikoistuminen Palvelukokonaisuus Verkostot, yhteistyö Tuottamisen muutokset Tuottamisen hallinta, strategiatyö Johtamisen muutos Palvelujen kohdennus Palveluverkot Tilaaminen ja hallinta

9 Muutoksen ydinpiirteitä 1/2 Keskittäminen ja hajauttaminen Palvelupisteiden vähentäminen on ollut oletettua maltillisempaa Hajauttamista ja jalkauttamista keskittämisen ohella tehty paljon Pienten kuntien palvelujen turvaaminen; aiempaa laajemman alueen yhdenvertaisuuden toteuttaminen Erikoistuminen Huomattavasti merkittävämpi muutos kuin palvelupisteiden vähentäminen Yksiköiden välistä, yksiköiden sisäistä ja henkilötasoista profilointia ja erikoistumista

10 Muutoksen ydinpiirteitä 2/2 Avopalveluiden lisääntyminen Sekä avopalveluiden lisääntyminen että monipuolistuminen Erityis- ja perustason integraatio Suuntana kaikissa peruspalveluissa on erikoistuneen osaamisen ja [aikaisemman] erityistason toiminnan sisällyttäminen myös perustasolle Sote-integraatio Toteutuu erityisesti organisaatioratkaisujen myötä: asiakaslähtöisyys ja -perustaisuus, ikävaihe- tai elämänvaiheperustainen palvelujen organisointitapa jne.

11 Sosiaalityölle ominaiset muutospiirteet Hajauttaminen ja jalkauttaminen; sekä keskittämisen että erikoistumisen myötä aiempaa laajemmilla alueilla palvelujen ulottaminen haja-alueille aikaisempien palvelupisteiden (sosiaalitoimistot) asiakaspalvelujärjestelyinä Erikoistuminen harvoin tarvittavat / tiheään käytetyt palvelut; erilaisia järjestelyjä sen mukaan, miten tiiviisti asiakas palveluja tarvitsee Väestöpohja mahdollistaa pienten asiakasryhmien palveluiden erikoistumisen; tiimiytyminen erityisen vahvaa; sosiaalityö on selkeästi tiimiytyvää työtä (esim. lastenvalvojan tehtävien, asumispalvelujen, aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen sosiaalityön eriytyminen). Myös lastensuojelun sisällä jakaminen erillisiin prosesseihin on lisääntynyt omia yksiköitä mm. lastensuojelun selvitysprosessiin, huostaanottoprosessiin, sijaishuollon toimintaan, erotilanteisiin, sijoittamiseen sekä perhehoidon rekrytointiin Monimuotoistuminen monialaisten palveluorganisaatioiden myötä siirtymä pois sosiaalitoimistosta, integroituminen muihin toimintoihin Sosiaalityön muutos toimintaympäristöön mukautuessa

12 Sosiaali- ja terveyspalvelujen muutosten eroja Sosiaalipalveluissa muutos kohdistuu tapoihin, joilla asiakkaan kohtaaminen uusissa rakenteissa järjestetään ja turvataan jalkautuvat, ajanvaraukseen perustuvat, erikoistuvan osaamisen yms. asiakastyön muodot prosessien tarkastelu Terveydenhuollossa muutos muotoutuu tilojen, laitteiden [ja lääkärinvirkojen] kautta yksiköiden profilointi, kokonaisten osastojen muutokset, toimenpide- ja tehtäväalueiden siirrot jne.

13 Joitain poimintoja Heinämäki Liisa 2013 (2014): Palvelut muutoksessa.

14 Erikoistumisen muodot eri palveluissa Kotihoidon tiimit Lastensuojelu Kuntouttava toiminta Jalkautuvat erityisosaajat Yksiköiden välillä Yksiköiden sisällä Henkilötaso Sosiaalityön erikoisalat (lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut jne) Pitkäaikaissairaudet (diabetes, reuma, astma jne) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

15 Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Yksittäisiä sos.h. palveluja th:ssa Yksittäisiä terv.h.palveluja sos.h:ssa Yhteisiä yksiköitä Yhteinen kokonaisuus Muut Yksittäiset terveydenhuollon palvelut sosiaalihuollossa olivat osa uusia, innovatiivisia [kotiin vietyjä ja avohuoltoa tukevia] palveluja - päinvastaisessa tilanteessa kyse oli perinteisistä kotiuttamishoitajan/sosiaalityöntekijän tehtävistä.???

16 Mikä sote-integraatiossa vahvistaa palveluja? Asiakkaan palvelujen kokonaisuus Osaaminen Osaoptimointi pois Prosessit Yhteistyö Vrt. uudet palvelumuodot sote-integraatiossa - muodostuuko täydentäjän ja täydennettävän statuksia?

17 Muutokset vahvistavat vai heikentävät? Palvelupisteiden vähentäminen Erityis- ja perustaso Laitos- ja avopalvelut Vahvistaa Heikentää Osaamisen keskittäminen Sote- integraatio Sote -integraation nähdään olevan selkeimmin palveluja vahvistava muutostekijä

18 Sosiaalityön tulevaisuus? Aikaisemmin sosiaalitoimisto kokosi sosiaalipalvelut Nyt: Vanhuspalvelut omaan kokonaisuuteen; päivähoito varhaiskasvatukseksi pedagogiaan; juridisoituva lastensuojelu erityisosaajille ja yksityisille palveluntuottajille Sosiaalityö jakautuu yhteistyöhön eri tahojen kanssa; oma ydin? Orientaationa hoiva, hoito, huolto, suojelu palvelu? Palveluiden räätälöinti vs. prosessimallinnus Asiakkaan tarpeiden ja prosessien ristiriidan tuottama eettinen ristiriita Yhteisöllisyyden uusi määrittely Pitkään tehty kuntaorientoitunutta työtä; vastuu oman kunnan asukkaista: Henkilöstöltä vie kauan ymmärtää että [yta] on se jolle tehdään työ, ei enää vain oma kunta Yhdennetystä työstä siirtyminen erikoistuneeseen; kokonaisvastuun muutos

19 Lopuksi: Palvelut osana yhteiskuntaa Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustarvetta ei voida arvioida muusta yhteiskunnasta irrallisena kehityskulkuna. Monien peruspalveluiden toteuttamiseen on aikaisemmin liittynyt yleisiä, palvelun ensisijaisen tavoitteen ohella toteutuvia yhteiskunnallisia ns. meriittihyötyjä. Esim. kyläkauppojen ja -koulujen, paikallisten postitoimistojen ja paikallisliikenteen tuomat sosiaalisen verkostoitumisen mahdollisuudet Meriittihyödyt ovat karsiutuneet palveluiden vähentyessä ja tehostaessa ydintoimintojaan. Sosiaali- ja terveyspalveluilta odotetaan usein vastauksia näiden muutosten tuottamaan hyvinvointi- ja turvallisuusvajeeseen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden irtautuminen eri organisaatioihin kuntien muista sektoreista ei tue kokonaisvaltaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

20 Kirjallisuutta Ahgren, Bengt & Axelsson, Runo A decade of integration and collaboration: the development of integrated health care in Sweden International Journal of Integrated Care. Volume 11, 9 March Axelsson, Runo & Axelsson, Susanna Bihari (2006). Integration and collaboration in public health a conceptual framework. international journal of health planning and management 2006 Ham, Chris J & De Silva, Debra (2009). Integrating care and transforming Community Services: what works? where next? Working Paper. University of Birmingham, Health Services Management Centre, Birmingham. Heinämäki, Liisa (2011) Yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalvelut Järjestämisen, tuottamisen ja hallinnon kysymyksiä uusissa palvelurakenteissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 41/2011. Heinämäki Liisa 2013 (2014) Palvelut muutoksessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen muutos laajemmille järjestämisalueille siirryttäessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Hämeenaho, Pilvi (2012). Palvelujen saavutettavuus harvaan asutulla maaseudulla. Esimerkkinä lasten päivähoitopalvelut.janus 20/ 1:2012. Kaarakainen, Minna, Niiranen, Vuokko & Kinnunen, Juha, toim.(2010). Rakenteet muuttuvat mihin suuntaan? Sosiaali- ja terveyspalvelut Paras-hankkeessa. Lähtötilanteen kartoitus. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 6. Acta nro 219. Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Kuntaliitto. Helsinki. Kaskisaari, Marja, Tammelin, Mia, Hirvonen, Johanna, Hämeenaho, Pilvi, Ilmarinen, Katja & Vartiainen, Anssi (2010) Kuntalaisten arvioita sosiaalipalveluista. ParasSos-tutkimus Keski-Suomen yhdeksän kunnan alueella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 6/2010. Yliopistopaino. Helsinki. Kokko, Simo, Heinämäki, Liisa, Tynkkynen, Liina-Kaisa, Haverinen, Riitta, Kaskisaari, Marja, Muuri, Anu, Pekurinen, Markku & Tammelin, Mia (2009) Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutuminen. Kuntakysely sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen ratkaisuista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 36 /2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. Leinamo, Kari (2011).Yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, vuosina toteutettujen maaseutu-kaupunki -kuntaliitosten tarkastelua. Vaasan yliopisto, Levón-instituutti. MacAdam (2009). Moving Toward Health Service Integration: System Change for Seniors in Canada. Canadian Policy Research Networks Research Report, May Munday (2006). Integrated social services in Europe. Council of Europe Publishing OECD Public Governance Reviews. Finland. Working together to sustain success. Assessment and recommendations. OECD Pekurinen, Markku, Erhola, Marina, Häkkinen, Unto, Jonsson, Pia Maria, Keskimäki, Ilmo, Kokko, Simo, Kärkkäinen, Jukka, Widström, Eeva & Vuorenkoski, Lauri (2010) Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen edut, haitat ja kehittämistarpeet. THL. STM (2011b) Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:11 Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisen uudistamisen ja muutosjohtamisen tuki -hanke. Loppuraportti. Virkki, Tuija, Vartiainen, Anssi, Kettunen, Pekka & Heinämäki, Liisa (2011). Sosiaalipalvelut muutoksessa.k untalaisten ja henkilöstön näkemyksiä sosiaalipalveluista. THL, raportti 56 /2011. Zitting, Joakim & Ilmarinen, Katja (2010) Missä on lähipalvelu? Lähipalvelukäsitteen määrittely ja käyttö julkisissa asiakirjoissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 43/2010. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki

Palvelut muutoksessa onko suunta oikea? Ehkäisevät palvelut rakenneuudistuksessa

Palvelut muutoksessa onko suunta oikea? Ehkäisevät palvelut rakenneuudistuksessa Palvelut muutoksessa onko suunta oikea? Ehkäisevät palvelut rakenneuudistuksessa KT, YTT Liisa Heinämäki, THL Näkökulmat tässä puheenvuorossa Palveluiden muutos nyt mitä on tapahtumassa? Ennakoiva ja ehkäisevä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut muutoksessa - mitä tapahtuu ehkäiseville palveluille? Liisa Heinämäki, KT, YTT Neuvotteleva virkamies, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut muutoksessa - mitä tapahtuu ehkäiseville palveluille? Liisa Heinämäki, KT, YTT Neuvotteleva virkamies, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut muutoksessa - mitä tapahtuu ehkäiseville palveluille? Liisa Heinämäki, KT, YTT Neuvotteleva virkamies, STM Näkökulmat ja taustat Tässä tarkastelussa näkökulmana Sosiaali- ja

Lisätiedot

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti Liisa Heinämäki AVAUKSIA Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti 28 2010 Liisa Heinämäki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Helsinki 2010 THL Avauksia

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta THL Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Lähetämme ohessa ylijohtaja Marina Eholan ja johtaja Markku Pekurisen viime torstaina 26.2.2015 valiokuntakuulemisessa esittämää THL:n lausuntoa täydentävää

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1

KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1 KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI LUONNOS v.1 TAUSTAA Hankkeelle asetettiin sen ensimmäisessä ohjausryhmässä 26.3.2014 tuotantomallityöryhmä pohtimaan tulevan järjestämislain oloihin sopivaa Keski-Suomen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013 Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA Hankesuunnitelma 6.10.2010 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Lähtökohdat... 4 1.1 Toimintaympäristön muutokset ja hankkeen tausta... 4 1.2 Valinnanvapaus ja asiakkaan asema muissa

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Kimmo Parhiala TYÖPAPERI 12 2014 TYÖPAPERI 12/2014 Kimmo Parhiala Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN 978-952-302-163-1 (verkkojulkaisu) ISSN 2323-363X (verkkojulkaisu) http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-163-1

Lisätiedot

Mihin innovaatioita tarvitaan sosiaali- ja terveysalalla?

Mihin innovaatioita tarvitaan sosiaali- ja terveysalalla? Mihin innovaatioita tarvitaan sosiaali- ja terveysalalla? Hannu Hämäläinen & Tuula Jäppinen & Sirkku Kivisaari Teknologialähtöinen innovaatiokäsite on laajentunut palveluinnovaatioihin. On alettu myös

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

VAKIINTUMISEN VUODET. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan toimintakausi 2006 2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

VAKIINTUMISEN VUODET. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan toimintakausi 2006 2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:60 VAKIINTUMISEN VUODET Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan toimintakausi 2006 2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2009 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua?

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Kirjoittajat ja Sininauhaliitto Toimitus: Asta Juntunen Kieliasun tarkistus: Satu Kiiskinen Taitto: Sanna Pyykkö / Sopiva Design Kuvat: Aake Huurresalo Kustantaja:

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Limingan kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Irma Toivanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7 Selvityshenkilötyöryhmän EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Helsinki 2013 2 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI 1 SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI Seinäjoki 13.6.2013 Tehtäväksi annon mukaisesti työryhmä on tarkastellut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuutta

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 423, KH 23.9.2013 15:00 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kh 23.9.2013 Päätösehdotus. Puheenjohtaja: Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 Perusturvalautakunta 11.2.2015 Liite 1 2 RAPORTTI OSA 2 ERIYTETYISTÄ PALVELUISTA INTEGROITUIHIN PALVELUIHIN 10.1.2015 JOHDANTO Tämä raportti täydentää

Lisätiedot