VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA"

Transkriptio

1 VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Ohjaustilanteet tarkastelussa Osallistujien odotukset koulutukselle Moderaattorina Heidi Blom

2 Sisältö 1 Odotukset koulutukselle Osallistujien odotukset koulutukselle Organisaation odotukset koulutukselle Opiskelijoiden mielipiteet hyvästä ohjauksesta 2 Tulevaisuuden muistelu Ennakointidialogeja käytetään Tulevaisuuden muistelu asiakaspalaverin kulku 3 Ohjaus Kuka ohjaa? Mitä ohjauksella tarkoitetaan? Ohjaajan toimintarooleja Ohjaajan merkitys, hyvän ohjaajan toiminta ja ominaisuudet Opiskelijan itseohjautuvuuden kehittyminen Harjoitteluyhteistyön prosessi Prosessikuvausharjoitus 4 Lisämateriaalit ja lähteet Aiheesta Tulevaisuuden muistelu Aiheesta Opiskelija-ohjaus Lähteet

3 Ohjaustilanteet tarkastelussa :00 10:30 Käytäntöopetuksen ohjaus ja työelämälähtöinen kehittäminen. Sirkka Alho. 10:30-11:30 Keskustelu dialogisen menetelmän avulla reflektio päiväkirjan kysymyksistä: Hyvät ohjauskäytännöt. Toisilta oppiminen. Tuula Mulju. 11:30-12:15 Lounas (omakustanteinen) 12:15-13:30 Osallistujien odotukset koulutukselle. Hyvän ohjauksen kriteerit. Ohjauksen teorioita ja työkaluja. Heidi Blom. 13:30-13:45 Kahvitauko ja pientä purtavaa. 13:45-15:30 Opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan kokonaisuus. Ann Backman & Katri Viitasalo. Korkeakoulujen käytäntöopetus keväällä Käytännönopetuksen toteutuksen suunnittelua pienryhmissä (osa 1). Katri Viitasalo, Mona Granholm & Heidi Blom.

4 1 Odotukset koulutukselle

5 Osallistujien odotukset koulutukselle Uusia eväitä työhön ja ohjaajana toimimiseen, oma kehittymisen tarve Reflektoinnin tarve, jotta tähtiajatus kirkastuu Malli, suunnitelmallisuus, ennakointi, pelisäännöt harjoittelulle Ajan antaminen, oman tietotaidon välittäminen, opiskelijoiden huomioiminen Omien resurssien tunnistaminen ja tunnustaminen Teoreettisen tiedon käytäntöön ottaminen Opiskelijoiden palautukset, oppia ja uutta tietoa opiskelijoilta Oppilaitosten ja opiskelijoiden odotusten kirkastuminen

6 Organisaatioiden odotukset koulutukselle Laadukas ohjaus, prosessien kehittyminen, ammattimaisen ja tavoitteellisen ohjauksen kehittäminen, yhteisiä käytäntöjä ohjaamiseen Tutkimuksen ja käytännön yhdistäminen, osaamisen kehittäminen Yhteistyö, alan kehittäminen, näkyvyys, imago, rekrytointi, positiivinen kuva työyhteisöstä Perehdytyskansio, työpaikkaohjaajan ohjauksen työpanoksen huomioiminen Klinikkatoiminnan käynnistyminen

7 Opiskelijoiden mielipiteet hyvästä ohjauksesta

8 2 Tulevaisuuden muistelu

9 Tulevaisuuden muistelu Suunnataan ajatukset onnistuneeseen muutokseen. Eletään vuotta Mitä muutoksia työpaikassasi on tapahtunut? Miten se näkyy työyhteisössäsi? Miten asiat ovat paremmin? Mistä tiedät, että asiat ovat paremmin? Mikä mahdollisti myönteisen kehityksen? Mitä on siis tapahtunut, että näin on päässyt käymään?

10 Tulevaisuuden muistelu (lähde: THL) Ennakointidialogit ovat keino toteuttaa erilaisten verkostojen yhteisiä palavereita niin, että osanottajat löytävät tapoja koordinoida yhteistoimintaansa Ennakointidialogeja on kehitetty psykososiaaliseen asiakastyöhön, suunnittelu- ja strategiatyöhön Ennakointidialogilla tarkoitetaan työtapaa ja menetelmää, josta on käytetty nimitystä tulevaisuuden muistelu, tulevaisuusdialogi, verkostoneuvonpito tai verkostodialogi Tavoitteena on selkeyttää eri tahojen yhteistyötä, yhdistää verkoston voimavaroja ja avartaa toimintamahdollisuuksia dialogisesti Kehitetty THL:ssä 2000 luvun alussa eri kuntien psykososiaalista työtä tekevien ammattilaisten kanssa

11 Ennakointidialogeja käytetään Moniammattillisessa, monitoimijaisissa asiakastilanteissa Kuntien, toimialojen, hankkeiden ja työyhteisöjen toiminnan suunnittelussa Kuntoutus-, kasvatus- ja hoitosuunnitelmien muodostamisessa Varhaiskasvatuksen ja koulujen vanhempainiltojen rakenteena Koululuokkien ryhmäytymisprosessien osana Koululuokissa hyvän luokkahengen suunnittelussa Asukasyhdistysten ja asuma-alueiden toiminnan suunnittelussa

12 Tulevaisuuden muistelu asiakaspalaverin kulku (Lähde: sosweb) Vetäjinä toimivat työparit Toinen haastattelee palaveriin osallistujia, toinen kirjaa puheenvuorot, esim paperitaululle Vetäjät esittävät osallistujille sarjan kysymyksiä ääneen ajateltavaksi. Jokainen pohtii ääneen kysymyksiä vuorollaan, toisen puheenvuoroa ei saa keskeyttää Palaverissa kuullaan osallistujien näkemyksiä hyvästä tulevaisuudesta, siihen johtavasta toiminnasta sekä kunkin ajankohtaisista huolista ja niiden vähentämisestä Tavoitteena on saada aikaiseksi ohjattu vuoropuhelu, jossa jokainen osallistuja saa mahdollisuuden tulla kuulluksi sekä rikastaa omia näkemyksiään kuulemalla muita.

13 Jatkuu Kirjattujen puheenvuorojen pohjalta kootaan loppukeskustelussa konkreettinen toimintasuunnitelma, johon kukin palaverin osallistuja voi kiinnittyä Palaverin tarkoituksena on mahdollistaa osallistujien näkökulmien monipuolistuminen, luoda tulevaisuudentoivoa sekä tuottaa realistinen toimintasuunnitelma Tulevaisuuden muistelussa tarkastellaan tulevaisuudesta käsin nykyhetken ajatuksia, toiveita ja huolia Sisältää fantasianomaisia piirteitä ja leikinomaisuutta, mutta se ei ole leikkiä Haastattelutapa, jolla kartoitetaan nykyhetkessä koettuja huolia, toiveita paremmasta tilanteesta

14 3 Ohjaus

15 Ohjaus (Lähde: Vehviläinen2014) Ohjaus on yhteistoimintaa, jossa tuetaan ja edistetään ohjattavan oppimis-, kasvu-, työ- ja ongelmaratkaisuprosesseja sellaisilla tavoilla, että ohjattavan toimijuus vahvistuu Toteutuu kunnioittavassa, rakentavassa kohtaamisessa ja dialogisessa vuorovaikutuksessa Kyse on yhteistoiminnasta, erilaisten prosessien ohjaamisesta sekä ohjattavan toimijuuden vahvistamisesta Prosessilla tarkoitetaan toimintaa, jolle hahmotetaan alku, loppu, kesto, kulku ja kehityskaari Sisältää tavoitteellisuuden ja yhteisen kohteen äärellä työskentelyä

16 Jatkuu (Lähde: Vehviläinen2014) Ohjaus pedagogisena prosessina: Kumppanuus: ohjattava ja ohjaaja solmivat kumppanuussuhteen Yhteistyösuhde: jota leimaa kunnioitus, luottamus, neuvotteleva toimintatapa, molempien osapuolten oikeus ja velvollisuus tuoda päämääränsä ja näkemyksensä esille Diaologisuus: osapuolet ovat keskustelukumppaneita, ilmaistaan ajatuksia, erilaisia kantoja ja tutkitaan asioita rakentavassa hengessä: Ei oleteta, että maailma näyttäytyy samanlaisena kaikille Läpinäkyvyys: tehdään näkyväksi millainen prosessi on, tavoitteet, toimintatavat, työnjaot ja pelisäännöt otetaan puheeksi Ohjausprosessi on oppimisprosessi Ohjattava oppii, kasvaa tai harjaantuu viemällä läpi työskentelyprosessin Ohjaaja tai ohjaava yhteisö asettuu rajatussa roolissa ja rajalliseksi ajaksi ohjattavan oppimis- ja kasvuprosessin palvelukseen

17 Kuka ohjaa? (Lähde: Vehviläinen2014) Ohjauksen toimijoita ovat yksilöt: kahdenvälinen ohjaussuhde ryhmät: opiskelijaryhmä, vertaisryhmä, tutkimusryhmä, seminaariryhmä, lukupiiriryhmä yhteistö/organisaatiot: yhteisö huolehtii ohjauksesta

18 Mitä ohjauksella tarkoitetaan? (Lähde: Vänskä ym 2011) Ohjauksen rinnakkaiskäsitteet: informointi, tiedon antaminen, neuvonta, opetus, opastus Englanninkieliset termit: advising, counselling, coaching, facilitating, guidance, mentoring, supervising, tutoring Ei ole olemassa vain yhtä ohjausteoriaa, vaan ohjausta voidaan lähestyä erilaisten vuorivaikutusteorioiden, persoonallisuus-, oppimis- ja käyttäytymisteorioiden, terveystieteiden teorioiden, organisaatioteorioiden ja ryhmädynaamisten teorioiden kautta

19 Jatkuu (Vänskä ym 2011) Ohjaustilannetta suuntaavat ohjauksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät

20 Ohjaajan toimintarooleja (Lähde: Heinonen 2004)

21 Ohjaajan merkitys, hyvän ohjaajan toiminta ja ominaisuudet (Lähde: Heinonen 2004)

22 Opiskelijan itseohjautuvuuden kehittyminen (Lähde: Kolehmainen ym 2008)

23 Harjoitteluyhteistyön prosessi (Lähde: Heinonen 2004)

24 Prosessikuvausharjoitus Piirrä prosessin alku, sen loppu sekä mitä kaikkea alun ja lopun väliin mahtuu. Mitä tapahtuu ennen alkua, entä lopun jälkeen? Onko prosessissa jotain erityisen vaikeita kohtia tai pullonkauloja, jotka toistuvat samanlaisina? Miten kuvaisit odottamattomia asioita ja käänteitä? Keitä osapuolia on osallisena prosessissa, mitä he missäkin kohtaa tekevät? Millaisia rakenteita, työkaluja tai apuja on tiedossa prosessin eri ongelmakohtiin tai vaiheisiin? Tarkastele kohtia, joissa on jotain ongelmallista tai jotka jumittavat tai jotka nyt vasta huomaat. Onko näihin kohtiin löydettävissä jotain ohjauksellista tukea? Onko niistä keskusteltu? Tuleeko mieleesi jotain ratkaisua, jota haluaisit kokeilla?

25 4 Lisämateriaalit ja lähteet

26 Aiheista Tulevaisuuden muistelu Kokko, Riitta-Liisa 2007: Tulevaisuuden muistelu palaveri toiveikkuutta tuottava yhteistyömenetelmä. Yhteiskuntapolitiikka 72(2007):2. Eriksson Esa, Arnkil Tom Erik, Rautava Marie 2006: Ennakointidialogeja huolten vyöhykkeellä. Verkostokonsultin käsikirja ohjeita verkostomaiseen työskentelyyn. Stakesin työpapereita 29/2006. Kokko Riitta-Liisa 2006: Tulevaisuuden muistelu. Ennakointidialogit asiakkaiden kokemina. Gummerrus Kirjapaino Oy. Vaajakoski. Seikkula Jaakko, Arnkil Tom Erik 2009: Dialoginen verkostotyö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Koskimies Mimosa, Pyhäjoki Jukka, Arnkil Tom Erik 2012: Hyvien käytäntöjen dialogit. Opas dialogisen kehittämisen ja kulttuurisen muutoksen tueksi.

27 Jatkuu (Lähde THL)

28 Lisämateriaali aiheesta Opiskelija-ohjaus Vänskä Kirsti, Laitinen Väänänen Sirpa, Kettunen Tarja, Mäkelä Juha 2011: Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita. Helsinki. Korhonen Saila 2008: Ohjaus siinä sivussa. Työelämässä toimivien ohjaajien kokemuksia sosionomi (AMK) opiskelijoiden harjoittelun ohjauksesta. Diakonia-ammattikorkeakoulu. A-tutkimuksia 20. Peavy R. Vance 2006: Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Psykologien kustannus Oy. Vänskä Kirsi 2012: Ohjauksen osaajat miten he sen tekevät? Terveysalan ohjaajien käsityksiä ohjausosaamisesta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 132.

29 Lähteet Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, linkki: SOSWEB, linkki: Vehviläinen Sanna 2014: Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus. Heinonen Noora 2004: Terveysalan koulutuksen työssäoppiminen ja ohjattu harjoittelu. Suositus sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille. STM:n monisteita 2003:22. Kolehmainen Marjo, Jaamalainen Anne-Mari, Katajarinne Petri, Leinonen Niina, Määttä Jukka 2008: Kehity ammattikorkeakoulun harjoittelun ohjaajana. Koulutuskansio. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Sarja C. Oppimateriaalit 15, 2008.

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ!

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ! !""#$ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa II osa Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalavereista Niina Remsu

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva Väistö (toim.) TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Tiedotteita, 27 TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti

YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti Karoliina Sipilä YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti Opinnäytetyö Järjestö- ja Nuorisotyönkoulutusohjelma Yamk Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla 19.1.2010 Diak Päivi Vuokila-Oikkonen TtT, tutkijayliopettaja;

Lisätiedot

Lapsen ääni koulussa

Lapsen ääni koulussa Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 57 Annukka Armanto, Aija Kettunen, Terhi Laine, Hanna Niemi, Aino-Elina Pesonen & Ilse Vogt Lapsen ääni koulussa Projektin loppuraportti Annukka Armanto, Aija

Lisätiedot

Päihdekuntoutusohjelma. Ohjaajan kirja 2015

Päihdekuntoutusohjelma. Ohjaajan kirja 2015 Päihdekuntoutusohjelma Ohjaajan kirja 2015 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Ratkaisukeskeinen ajattelumalli Lainsäädäntö Yleistä ohjaamisesta päihdekuntoutusohjelmassa 12 ohjauskertaa ja sisällöt Aloitus ja riippuvuudet

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA Ulla-Maija Törmälä Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

OHJATUSTI TYÖHÖN - OPPIMINEN, MOTIVOINTI JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS

OHJATUSTI TYÖHÖN - OPPIMINEN, MOTIVOINTI JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS Seija Markkanen, Sanna-Maija Kohonen ja Ari Nieminen OHJATUSTI TYÖHÖN - OPPIMINEN, MOTIVOINTI JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS Diakonia-ammattikorkeakoulu 2007 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA B Raportteja

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO Ammattiopisto Lappian lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttavista asioista. Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

Vatupassi -kehittämispilotti

Vatupassi -kehittämispilotti Vatupassi -kehittämispilotti Palvelusuunnitteluprosessien kehittäminen ja dialogisten menetelmien soveltaminen vammaispalvelutyöhön Ranualla 1.10.2008-31.3.2009. Kirsti Kaikkonen 2009 Kaikkonen, Kirsti.2009.

Lisätiedot

HOPS-OHJAUS. osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia

HOPS-OHJAUS. osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia HOPS-OHJAUS osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia Leena Penttinen Terhi Skaniakos Maarit Ansela Elina Plihtari (toim.) 83 HOPS-OHJAUS osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia Leena Penttinen Terhi Skaniakos

Lisätiedot