Hedge-rahastojen selviytyminen markkinoilla ja survivorship bias

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hedge-rahastojen selviytyminen markkinoilla ja survivorship bias"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus Hedge-rahastojen selviytyminen markkinoilla ja survivorship bias Hedge fund survival and survivorship bias 1

2 1 Johdanto Tutkimusongelma Hedge-rahastot Historiallinen kehitys Sijoitusstrategiat Markkinaneutraali strategia Tapahtumakohtainen strategia Makrostrategiat Vaihtovelkakirja-arbitraasi Futuurikaupankäyntiä Häviäminen markkinoilta Mikä kiihdyttää häviämistä markkinoilla? Tutkimusaineiston poikkeavuudet Survivorship Bias Look-ahead Bias Self-selection Bias Backfilling Bias Tutkimusaineisto Empiirinen analyysi Markkinaneutraali strategia Tapahtumakohtainen strategia Makrostrategia Vaihtovelkakirja-arbitraasi Futuurikaupankäynti strategia Johtopäätökset ja yhteenveto Lähteet

3 1 Johdanto Sijoitusyhtiöt ovat rahoituksen välittäjiä, jotka keräävät varoja yksittäisiltä sijoittajilta ja sijoittavat nämä varat monenlaisiin arvopapereihin tai muuhun omaisuuteen. Varojen yhdistäminen on keskeinen ajatus sijoituksissa. Jokaisen sijoittajan lunastaa sijoitussalkusta osuuden suhteessa sijoitettuun rahamääräänsä. Tämä tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa pienenkin sijoituksen riski useisiin eri kohteisiin rahoitusmarkkinoilla. Sijoittajat hyötyvät rahastosijoittamisesta myös saaden ammattimaista salkunhoitoa, jolloin sijoittajan ei tarvitse seurata aktiivisesti markkinoiden kehitystä sekä rahastot tarjoavat suurina sijoittajina pienemmät transaktiokustannukset. (Bodie, Kane & Marcus 2008: 96) Viimeisen kymmenen vuoden aikana hedge-rahastojen suosio on noussut kovalla vauhdilla. Hedge-rahasto on sijoitusrahasto, joka pyrkii markkinatilanteesta riippumatta kasvattamaan arvoaan. Se on absoluuttisen tuottotavoitteen rahasto kun perinteiset rahastot pyrkivät vain voittamaan vertailuindeksinsä. Hedge-rahastot voivat käyttää sijoitustoiminnassaan esimerkiksi johdannaisia, velkavipua ja lyhyeksimyyntiä. (Avenir, 2006) 1.1 Tutkimusongelma Tutkimusongelmana on tutkia hedge-rahastojen selviytymistä markkinoilla ja tarkastella niiden survivorship bias:ta, eli selviytymisharhaa eri sijoitusstrategioiden kannalta. Tutkimusperiodi on kuusi vuotta, vuoden 2000 tammikuusta vuoden 2006 loppuun. 3

4 2 Hedge-rahastot Termillä Hedge fund ei ole yleistä täsmällistä määritelmää. Ilmaisu on useassa tapauksessa jopa harhaanjohtava, koska useat riskirahastot ottavat voimakkaasti kantaa markkinoiden kehitykseen sitä kautta, että suojausstrategioiden käyttö on vähäistä tai niitä ei käytetä ollenkaan. Hedge fund määritellään usein rahastoksi, joka pyrkii absoluuttiseen tuottoon yleisestä markkinakehityksestä riippumatta, eikä riskirahastoilla yleensä ole vertailuindeksiä, johon sen tuottoa verrattaisiin. Absoluuttisen tuottotavoitteen ohella riskirahastojen piirteisiin kuuluu hyvinkin erilaisten ja monimutkaisten sijoitusstrategioiden käyttö. (Pylkkönen 2002: 8) Riskirahastoille on tyypillistä myös se, että ne toimivat viranomaisvalvonnan ulkopuolella. Arvopaperimarkkinoita koskevia lakeja sovelletaan käytännössä harvoin riskirahastojen toimintaan. 2.1 Historiallinen kehitys Hedge fund -rahastojen historia ulottuu aina vuoteen 1949 asti, jolloin Alfred Jones perusti ensimmäisen rahaston, joka toimi hedge fund -periaatteiden mukaisesti. Keskeinen piirre Jonesin rahaston sijoitustoiminnassa oli se, että rahasto osti ja myi samanaikaisesti ali- ja ylihinnoiteltuina pitämiään osakkeita, jonka lisäksi Jones sijoitti velkarahalla. Jonesin strategian pyrkimyksenä oli suojata rahasto osakemarkkinoiden systemaattista riskiä vastaan. Kolmantena sijoitusrahastoista poikkeavana piirteenä Jonesin rahastossa palkkiot perustuivat sijoitusten tuottoon. Jonesin kehittämä sijoitusstrategia antoi myös nimensä tälle myöhemmin suosituksi tulleelle rahastomuodolle, sillä hedge-rahastojen (hedge = suojata) nimi juontaa juurensa Jonesin sijoitusstrategialle. (Avenir, 2006 & EQ, 2003) Hedge-rahastot olivat melko tuntemattomia vuoteen 1966 saakka, jolloin Fortunelehden artikkelissa kerrottiin Alfred Jonesin rahastojen menestyneen keskimääräisiä rahastoja paremmin. Artikkelissa Jones julkisti sijoitusstrategiansa päälinjat sekä 4

5 rahaston perinteisiä sijoitusrahastoja paremmat tuotot, jotka olivat kymmenen vuoden ajalta 87 prosenttiyksikköä parempi kuin parhaan sijoitusrahaston. (Pylkkönen 2006: 10) Kun tiedot Jonesin menestyksestä levisivät Wall Streetillä, nousivat Hedge-rahastot kovaan suosioon, ja monia vastaavia rahastoja perustettiin. Moni kuitenkin poikkesi Jonesin alkuperäisestä konseptista, jossa ei käytetty lyhyeksimyyntiä vähentääkseen markkinariskiä. Kun markkinat alkoivat laskea, niin useat hedge-rahastot alkoivat kärsiä tappiota ja kiinnostus niitä kohtaan pieneni. Hedge-rahastot saivat myös maineen korkean riskin sijoituksena. (Greenwich, 2009) Riskirahastot saivat uudelleen huomiota vuonna 1986, kun Institutional Investor- lehti julkaisi artikkelin, jossa oli raportti Julian Robertsonin Tiger-rahaston huomattavasta tuotoista. Rahaston kuuden ensimmäisen vuoden tuotto vuositasolla oli 43 %. Robertson käytti aluksi samankaltaista strategiaa kuin Jones, mutta ryhtyi myöhemmin käyttämään strategiassaan myös johdannaisia ja muita markkinoille tulleita rahoitusinstrumentteja. (Pylkkönen 2002: 10) Sijoitusten hyvistä tuotoista huolimatta riskirahastojen markkinoilla on myös ollut useita merkittäviä epäonnistumisia. Tunnetuin epäonnistuja on Long Term Credit Management-rahasto, joka ajautui vaikeuksiin kesällä Sijoitusstrategian epäonnistumisen ohella LTCM:n ongelmia pahensi oleellisesti erittäin runsas velankäyttö ja se, että rahasto ei kyennyt markkinoiden heikon likviditeetin vuoksi sulkemaan kaikkia tappioita lisänneitä positioitaan. (Suomen pankki 2001, 17) Ongelmista huolimatta hedge-rahastojen määrä on huomattavasti kasvanut viime vuosina. Vuonna 1990 arvioitiin, että hedge-rahastoissa oli noin 50 miljoonaa dollaria, kun taas 2005 yli tuhat miljardia dollaria. Kuvasta 1 nähdään hedgerahastoissa liikkuvien rahojen kasvu vuosina Yksi nopeinten kasvaneista sektoreista on ollut niin sanottu funds of funds, joka on rahasto mikä sijoittaa muihin hedge-rahastoihin. (Bodie, Kane & Marcus 2008: 100) 5

6 Kuva 1. Hallinnoitavien varojen kehitys (Kuva IFSL 2009, 1) Tällä hetkellä riskirahastojen pääomista noin kolmannes on yhdysvaltalaisissa riskirahastoissa ja runsaat puolet erilaisissa offshore-rahastoissa. Eurooppalaisten riskirahastojen osuus markkinoista on noussut noin kymmeneen prosenttiin. Myös Suomessa on jonkin aikaa markkinoitu sijoitusrahastoja, joita kutsutaan hedgerahastoiksi. Nämä Suomessa toimivat hegde-rahastot poikkeavat perinteisistä riskirahastoista mm. sen suhteen, että ne ovat viranomaisvalvonnan alaisia ja ne toimivat sijoitusrahastolain puitteissa. Kotimaisten, erikoissijoitusrahastoina toimivien hedge-rahastojen toimintaperiaatteet poikkeavat kansainvälisistä rahastoista myös sen suhteen, etteivät ne voi käyttää velkavipua sijoitustoiminnassaan. Suomessa rekisteröidyt hedge-rahastot ovat myös jatkuvasti kasvattaneet suosiotaan ja lokakuussa 2006 niissä oli varoja noin 2 mrd. euroa, mikä on noin 3 prosenttia kaikista rahastopääomista. (Suomen pankki 2006, 15) 2.2 Sijoitusstrategiat Riskirahastojen täsmällinen määrittely sijoitusstrategioiden (tai tyylien) mukaan on vaikeaa, koska toimiala muodostuu hyvin erilaisista toimijoista. Hedge-rahastot ovat kirjava joukko, jonka jäsenillä on lukemattomia erilaisia strategioita, erilaisia 6

7 sijoitustyylejä, erilaisia painotuksia ja erilaisia salkunhoitotiimejä. (Pylkkönen 2002, 15 & Yrjölä 2004) Hedge-rahastoja käsittelevä kirjallisuus jakaa hedge-rahastojen strategiat kahteen tai kolmeen pääryhmään. Yleisemmin jaottelussa käytetään seuraavia kolmea pääryhmää: 1. Markkinaneutraalit strategiat 2. Tapahtumakohtaiset rahastot ja 3. Makrostrategiat Lisäksi olen ottanut tarkasteltavaksi kaksi aineistossa esiintyvää sijoitusstrategia alaluokkaa: 4. Vaihtovelkakirja-arbitraasistrategian ja 5. Futuurikaupankäyntiästrategian Markkinaneutraalistrategia Markkinaneutraalissa strategiassa riskirahastot pyrkivät hyödyntämään arvopaperimarkkinoilla esiintyviä hintaeroja suojautuen samalla systemaattista riskiä vastaan. Nämä rahastot etsivät yli- ja alihinnoiteltuja arvopapereita ja ostavat tai lyhyeksimyyvät niitä arbitraasimahdollisuuksien mukaan. Markkinaneutraaleihin rahastoihin sijoittavat enimmäkseen sijoittajat, jotka etsivät sijoituskohdetta, jonka korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa on pieni, mutta joka kuitenkin mahdollistaa vakaan ja kohtuullisen tuoton volatiliteetin ollessa vähäinen. Markkinaneutraalien rahastojen sijoitusstrategia on usein tuottoisa myös sellaisissa markkinatilanteissa, joissa kurssit laskevat. Markkinaneutraali strategia voidaan myös jakaa kolmeen eri alaluokkaan: 7

8 1. Vaihtovelkakirja-arbitraasi Strategiaa noudattaessa rahastot sijoittavat arvopapereihin, jotka ovat keskenään kytköksissä. Strategia pohjautuu siihen, että ostetaan osakkeisiin vaihdettavissa oleva arvopaperi ja suojaudutaan osakekurssimuutokseen liittyvältä riskiltä myymällä kyseinen osake. 2. Korkoarbitraasi Strategien perusideana on, että pyritään hyödyntämään korkomarkkinoiden hintaanomalioita. 3. Osakerahastot Neutraalissa osakemarkkinastrategiassa pyritään hakemaan tuottoa volatiliteetin ollessa vähäinen. Tarkoituksena on pyrkiä hyödyntämään osakemarkkinoiden tehottomuuksia tai esimerkiksi saman liikkeenlaskijan erityyppisten osakkeiden hintaeroja. (Pylkkönen 2002, 17) Tapahtumakohtainen strategia Tapahtumakohtaisessa, event driven -strategiassa, pyritään identifioimaan normaalista poikkeavia tapahtumia rahoitusmarkkinoilla tai yritysmaailmassa. Strategian tavoitteena on esimerkiksi löytää yrityksiä, jotka ovat tulevia fuusiokohteita tai ajautumassa selvitystilaan tai joihin odotetaan kohdistuvan jokin muu rakennejärjestely. Tapahtumakohtaisessa strategiassa korko- tai osakemarkkinoiden yleinen kehitys korreloi yleensä heikosti tuottoihin nähden. Event driven riskirahastot ovat usein yltäneet hyviin riskisopeutettuihin tuottoihin myös tilanteissa, joissa osakekurssit ovat laskussa. 8

9 Event driven -strategia jaetaan kahteen alastrategiaan: riskiarbitraasiin ja sijoittamiseen ongelmayritysten arvopapereihin. 1. Riskiarbitraasi Riskiarbitraasi strategiaa käyttävät hedge-rahastot sijoittavat sellaisten yritysten arvopapereihin, jotka ovat yrityskaupan, velkajärjestelyn tai muun vastaavan merkittävän muutoksen kohteena. Salkunhoitajat sijoittavat arvopapereihin sekä lyhyenä että pitkänä positiona riippuen markkinanäkemyksestään. 2. Sijoitukset ongelmayritysten arvopapereihin Tässä strategiassa hedge-rahastot sijoittavat vaikeuksissa olevien yritysten liikkeelle laskemiin osakkeisiin tai velkakirjoihin. Strategiassa pyritään hyödyntämään mm. sitä, että useat institutionaaliset sijoittajat eivät voi sijoittaa tai pitää salkussaan velkakirjoja, joiden riskiluokitus on pudonnut alle investment grade -tason. (Pylkkönen 2002, 19) Makrostrategiat Maailmanlaajuinen makrostrategian on suhteellisen vaikea määritellä tarkasti. Makrostrategiaa käyttävät kansainväliset sijoittavat lähestyvät markkinoita hyvin eri tavalla, mutta harkinnanvaraisesti ja opportunistisesti. Sijoitustoiminta perustuu yleensä aggressiiviseen näkemykseen sekä runsaaseen velankäyttöön. Makrostrategiaa noudattavat rahastot sijoittavat globaalisti keskittyen usein joihinkin markkinoihin, kuten valuuttamarkkinoihin tai tiettyyn toimialaan. Myös kehittyviin talouksiin sijoittavat hedge-rahastot lasketaan makrostrategiaa noudattaviksi rahastoiksi. (Wiley, John & Sons 2006, 327 & Pylkkönen 2002, 19) 9

10 Makrostrategiaa noudattavat rahastot ovat usein tulleet tunnetuiksi eri kriisien yhteydessä. Tunnetuin niistä on ehkä vuoden 1992 puntakriisi Euroopan valuuttakurssimekanismin käyttöönoton yhteydessä, jolloin esimerkiksi George Soroksen teki noin miljardin dollarin voitot uskoessaan punnan putoavan. Vuonna 2000 useat makrorahastot joutuivat vaikeuksiin tietotekniikkaosakkeiden kurssiromahduksen jälkeen ja muutamat rahastot joutuivat lopettamaan toimintansakin. (Pylkkönen 2002, 19) Sijoittajille makrostrategialla sijoittavat hedge-rahastot ovat olleet suhteellisen hyviä. Ne ovat onnistuneet tarjoamaan korkeaa absoluuttista tuottoa melko pienellä volatiliteetillä. Vuodesta 1994 vuoteen 2005 välillä kansainväliset makrostrategian hedge-rahastot tuottivat keskimäärin 13,54 % vuosittain. Kun vastaavalla ajalla S&P 500 on keskimäärin tuottanut 8,6 % vuodessa. Makrostrategia rahastot ovatkin olleet menestynein osa hedge-rahastoista. (Wiley, John & Sons 2006, 327 & 346) Vaihtovelkakirja-arbitraasi Vaihtovelkakirja-arbitraasia harjoittava hedge-rahasto ostaa pörssiyhtiön vaihtovelkakirjalainaa ja samaan aikaan myy lyhyeksi lainaa vastaavaa osaketta. Rahasto uskoo kurssilaskuun, joka yleensä pudottaa osakkeen arvoa jyrkemmin kuin vastaavan vaihtovelkakirjan arvoa. Mitä enemmän lyhyeksi myyty osake putoaa sitä suuremman voiton rahasto tienaa. Useat vaihtovelkakirja-arbitraasi -rahastot käyttävät myös velkarahoitusta sijoitusten tuottojen parantamiseksi. (Hurri 2001) Vaihtovelkakirja-arbitraasi rahastot ovat tuottaneen myös keskimäärin hyvin ja matalla volatiliteetillä. Vuosien 1994 ja 2005 välillä vaihtovelkakirja-arbitraasi - strategiaa käyttäville hedge-rahastoille tuottoa on kertynyt keskimäärin 8,6 % vuodessa volatiliteetin ollessa vain 4,9 %. Vastaavasti S&P on myös tuottanut 8,6 % ja volatiliteetti on ollut 16 %. Tätä strategiaa käytettäessä volatiliteetti on monesti alhainen, jolloin riski on matala ja suurin riski, jolle strategia altistuu, on luottoriski. (Wiley, John & Sons 2006, 293) 10

11 2.2.5 Futuurikaupankäyntiä CTA-strategiassa hedge-rahastot pyrkivät pääasiassa löytämään ja hyödyntämään pörssinoteerattujen finanssi- ja hyödykejohdannaisten sekä niitä vastaavien käteismarkkinoiden välisiä hintaeroja. Aina hintavirheen havaitessaan rahasto ostaa alihintaista ja myy lyhyeksi ylihintaista arvopaperia, kunnes hintaero on poistunut. Strategiaa noudattavilla rahastoilla on apunaan tietokoneohjelmia jotka, voivat tehdä täysin automaattista tietokonekauppaa. Tällöin salkunhoitajien tärkeimmäksi tehtäväksi jää tietokonepohjaisten mallien muuttujien säätäminen kohdilleen. (Hurri 2001) Sijoittajat, jotka eivät tunne futuurisijoittamista kovin hyvin ovat yleensä pettyneitä futuuri kaupankäynti strategiaa käyttäviin hedge-rahastoihin. Niiden tuotto oli vuosien 1994 ja 2005 välillä keskimäärin 6,4 % vuodessa kun taas S&P 500 oli 8,6 %. Mutta tarkemmin analysoidessa historia näyttää, että futuureihin sijoittamalla on yleisesti heikompina aikoina tullut huomattavaa kasvua. (Wiley, John & Sons 2006, 366) 11

12 2.3 Häviäminen markkinoilta Gregoriou (2002) tutki hedge-rahastojen selviytymistä Zurichin pääomamarkkinoiden tietokannasta vuosien 1990 ja 2001 välillä. Tutkimuksissaan hän sai hedgerahastojen mediaani-iäksi 5,5 vuotta ja pisimpään selvinneet olivat suuria rahastoja isoilla tuotoilla. Syitä rahaston häviämiselle voi olla useita, mutta yleisimmät ovat joko rahaston pidempiaikaiset tappiot, pitkään jatkunut heikko menestys suhteessa indeksiin tai pienen rahaston liittäminen isompaan. (Wiley, John & Sons 2006, 482) Amin ja Kat (2003) jaottelivat markkinoilta poistumisen syyt kolmeen eri kategoriaan: 1. Rahaston pienuus. Rahasto, joka on kykenemätön keräämään riittävästi sijoitettavaa pääomaa, ei täytä rahastonhoitajan odotuksia tai ei luultavasti pysty edes kattamaan kustannuksia. 2. Heikko suoriutuminen. Rahaston heikko menestys vaurioittaa rahastonhoitajan mainetta ja rahaston historiallista kehitystä, mikä vaikeuttaa rahaston myyntiä ja sen kasvua. 3. Rahastonhoitajan toiveet. Monet uudet hedge-rahastonhoitajat luopuvat toimeen siirtyessään hyväpalkkaisista töistään esimerkiksi analyytikkona tai välittäjinä ja kun tuotto-odotukset eivät vastaakaan korkeita odotuksia, saattaa rahastonhoitajat luopua työstään Mikä kiihdyttää häviämistä markkinoilla? Hedge-rahastojen häviäminen markkinoilla on kiihtynyt huomattavasti ajan mittaan ja alla oleva taulukko 1 havainnollistaa tätä myös tarkastelemassamme aineistossa. Vuosina aineistosta ei ole hävinnyt yhtään rahastoa, mutta sen jälkeen häviämisprosentti kasvaakin merkittävästi. 12

13 Taulukko 1. Tutkittavien rahastojen määrien kehitys vuosittain Rahastojen lukumäärä Uusia rahastoja Hävinneet rahastot Häviäminen (%) , , , , Syitä markkinoilta häviämisen kasvuun on useita. Yksi selitys voi olla, että suhteellinen osuus markkinoilta todennäköisesti poistuvien rahastojen määrässä on kasvanut. Toisin sanoen markkinoilla on nyt suhteellisesti enemmän pieniä rahastoja kuin aikaisemmin. Toinen selitys voi olla, että markkinat ovat asteittain kääntyneet hedge-rahastoja vastaan. Tarkastelujakso sisältää monia suuria kriisejä markkinoilla, joilla on ollut suurta vaikutusta rahastoihin. (Amin & Kat 2003) 13

14 3 Tutkimusaineiston poikkeavuudet Rahastosijoittajat ovat vuosien varrella joutuneet tyytymään selvästi kehnompaan tuottoon kuin sijoitusrahastojen julkaisemista tuottoluvuista voisi luulla. Varsinkin rahastojen julkaisemat pitkäaikaiset tuottoluvut antavat liian hyvän kuvan rahastosijoittamisen tuottoisuudesta. Poikkeavuudet hedge-rahastojen tutkimusaineistoissa muodostuvat pääsääntöisesti kahdesta eri syystä. Toinen osa poikkeavuuksista syntyy tavasta, jolla tietokanta on muodostettu ja toinen taas syntyy tietojen vanhentumisesta tai pahimmassa tapauksessa hedge-rahastojen antamien harhaisten tai rajallisten tietojen takia. Yleisimmät niistä esitellään alapuolella. (Wiley, John & Sons 2006, ) 3.1 Survivorship Bias Survivorship bias eli ns. selviytymisharha on luultavasti yksi eniten keskustelua herättäneistä poikkeamista suorituskykyä analysoivassa kirjallisuudessa. Selviytymisharhan tulokset sulkevat pois tiedot, niistä tutkimuskohteista, joita ei enää ole olemassa. Se myös vaikuttaa lähes jokaiseen tutkimukseen, koska monet kaupalliset tietokannat sisältävät ainoastaan ne rahastot, jotka ovat parhaillaan toiminnassa. Tätä ilmiötä on helppo havainnollistaa ns. maraton esimerkillä. Jos 1000 juoksijasta maaliin tulee vain sata, niin onko viimeisenä maaliin tulleen sijoitus viimeinen, vai parhaan 10 %:n joukossa? Ja sama kysymys on myös vastaavasti hedge-rahastoissa. Onkin tärkeää huomata, että hedge-rahastot, jotka ovat olleet osana menestyksekästä suorittamista yli kymmenen vuoden ajan, eivät ole suurimmalta osin samoja rahastoja, jotka ovat olemassa nykyisin. Esimerkiksi vuonna 1986 markkinaneutraalit hedge-rahastot tuottivat Lipper Analytical Servicen mukaan 13,4 %. Myöhemmin 1996 samaa vuotta tarkastellessa Lipper Analytical Service näyttää tuottoprosentin kasvaneen 14,7:ään, koska 24 % rahastoista on hävinnyt tai yhdistetty toisiin rahastoihin. (Wiley, John & Sons 2006, , Rohleder, Scholz & Wilkens 2007, 1-2) 14

15 Yhdysvaltalaiset varainhoitajat Savant Capital Management ja Zero Alpha Group ovat tutkineet selviytymisharhan vaikutusta. Vuosien 1995 ja 2004 välisenä aikana selviytymisharha kaunisti rahastojen tilastoitua keskimääräistä vuosituottoa peräti 1,6 prosenttiyksikköä. (Lampinen 2006) Teoriassa selviytymisharhan korjaaminen on melko helppoa. Siihen lisätään tutkimusaineistoon kaikki rahastot, jotka ovat toimineet kyseisellä aikavälillä ja laskea siitä vuosittainen tuotto koko aineistosta. Sen jälkeen laskettua tuottoa verrataan selviytyneisiin rahastoihin, jotka ovat edelleen toiminnassa tutkimusperiodin lopussa, ja tuottojen ero kertoo selviytymisharhan. Hedge-rahastoja tutkiessa on kuitenkin muistettava, että kaikki rahastot eivät ole mukana otannassa, koska niillä ei ole rekisteröintivelvoitteita. (Wiley, John & Sons 2006, ) Hedge-rahastojen selviytymisvinoumaa ei ole tutkittu kovin laajasti, ja siitä saadut tulokset ovat eri tutkimuksissa eronneet toisistaan huomattavasti. Tutkimustulosten eroavuuteen on muutamia syitä. Ensinnäkin eri tutkimuksissa on käytetty eri dataa rahastoista, ja koska moni rahasto raportoi toiminnastaan vain yhteen tietokantaan, on tietokantojen välillä eroja. Toiseksi tutkijat ovat analysoineet hedge-rahastoja eri aikaperiodeilta. Lisäksi useimmat tietokannat alkoivat kerätä dataa hävinneistä rahastoista vasta vuonna 1994, joten sitä ennen tehdyt tutkimukset voivat aliarvioida survivorship bias:ta. Taulukkoon 2 on koottu merkittävimpien tutkimusten tuloksia. (Amin & Kat 2003, 15 & Capocci, Corhay, & Hubner, 2005, 372) Taulukko 2. Huomattavimmat tutkimustulokset selviytymisharhasta. Bias (%/vuosi) Ajanjakso Tietokanta BG and Ibbotson 0, US Offshore Liang (2000) 0, HFR Liang (2001) 2, TASS Capocci & Hubner 1, MAR Savant Capital Management 1, Morningstar 15

16 Survivorship bias:ta tarkastellessa, tulee kiinnittää huomiota siihen, että se nousee kun selviytyneet rahastot tuottavat paremmin kuin hävinneet, mutta myös häviämisprosentti vaikuttaa siihen. 3.2 Look-ahead Bias Vaikka suurin osa nykyisistä tutkimuksista yrittää eliminoida survivorship bias:ta sisällyttäen rahaston tuottohistorian siihen hetkeen asti kun se on jatkuva, toinen aineistonkäsittely muoto look-ahead vinouma on yhä tarkasteltavissa. Yleinen lähestymistapa menestyksenpysyvyys-tutkimuksissa on sijoittaa varat arvoasteikolle ja jakaa ne sijoitussalkkuihin niiden suorituskyvyn mukaan valintaajankohdan ajalta. Kaikkien sijoitussalkkujen keskimääräinen menestys määräytyy rahastoista, jotka selvisivät myöhemmän pitojakson. Look-ahead vinouma ilmenee, koska rahastojen häviämisprosentti ei ole vakaa sijoitussalkkuihin nähden valinta- tai pitojaksolla. Look-ahead bias:ta ei voida välttää edes käyttämällä selviytymisharhatonta tietokantaa. (Pätäri 2008, 40 41) Toisin sanoen look-ahead bias on tietoa, joka tulee aikajänteen simulaation aikana ulkopuolelta. Esimerkiksi look-ahead bias korjauksilla voidaan neutralisoida tuloksia, jotka yleistävät historialliset testit. Jos esimerkiksi nykyisen vuosineljänneksen tulos ei ole tiedossa, kun simulaatio tehtiin, look-ahead bias voidaan odottaa usein antavan parempia tuloksia. Look-ahead bias ei ole ollut kovin tutkittu hedgerahastoissa, mutta Baquero, Horst ja Verbeek (2005) tutkivat sitä TASStietokannasta vuosilta ja saivat sen arvoksi jopa 3,8 %. 3.3 Self-selection Bias Self-selection Bias on erittäin luonnollinen hedge-rahastoissa. Vaikka sijoitusrahastojen suorituskykyä koskevat tiedot ovat julkistettava, hedge-rahastot eivät ole velvollisia paljastamaan suorituskykyään tai salkkunsa sisältöä kenellekään muulle kuin rahastoon sijoittaneille. Lisäksi hedge-rahastojen hoitajat päättävät itse, 16

17 mitä tietoja he antavat tiedotteissaan. Tietenkin osa rahaston hoitajista tiedottaa suorituskyvystään, mutta se on täysin vapaaehtoista. Näin ollen otos hedgerahastoista ei muodosta todellista satunnaisotantaa. Tämä tilanne on omiaan luomaan vääristymiä, koska ominaisuudet ja suorituskyky voivat erota huomattavasti raportoivien ja ei-raportoivien rahastojen välillä. Esimerkiksi pienet hyvin menestyneet rahastot omaavat suuren kannusteen raportoida tietokantoihin, koska se lisää niiden näkyvyyttä ja voivat houkutella uusia sijoittajia. Ja toisaalta, johtavat rahastot eivät välttämättä raportoi suorituskyvystään tietokantoihin, koska eivät halua heitä verrattavan paremmin toimiviin rahastoihin. Näin ollen voidaan olettaa, että tietokannoissa puuttuvat todennäköisesti tehottomimpia rahastoja ja vastaavasti sinne olisi painottunut parhaiten menestyneitä rahastoja. On kuitenkin myös olemassa suuri joukko erittäin menestyneitä ja vakiintuneita hedge-rahastoja, jotka eivät raportoi tietokantoihin, koska niiden ei tarvitse tai ne eivät halua. Todellisuudessa self-selection bias voi olla positiivinen tai negatiivinen riippuen olosuhteista. Niin kauan kuin ei-raportoivat rahastot ovat piileviä, sitä ei ole mahdollista määrittää tarkasti. On kuitenkin järkevää olettaa, että ei-raportoivien huonosti menestyvien rahastojen osuus on suurempi kuin hyvin menestyvien (Wiley, John & Sons 2006, ) 3.4 Backfilling Bias Backfilling bias eli ns. täyttö harha, joka tunnetaan myös nimellä instant history bias, tulee esille silloin, kun rahasto lisätään johonkin tietokantaan ja tietokanta täydennetään rahaston historiallisella tuotolla. Tällöin tietokannan historiallinen kehitys muuttuu, vaikka rahasto ei olisi ollut osana tietokantaa aiempina vuosina. Tämä mahdollisuus antaa hedge-rahastoille vaihtoehdon päättää, haluaako se sisällyttää tietokantaansa rahaston historiallisen tuoton kokonaan tai osittain. Koska yleisesti ottaen on kunkin rahaston edun mukaista näyttää kaikkein myönteisimmät 17

18 tulokset, jättävät rahastot usein alkuvuosien heikompia tuloksia esittämättä. (Fung & Hsieh 2000, 298) Luonnollisesti tämä todennäköisesti vääristää aiempia tuloksia ylöspäin. Esimerkiksi, Barry (2002) tutki TASS-tietokantaa ja totesi, että 80 % vipurahastoista täytti vähintään kuusi kuukautta tietoja, 65 % kaikista varoista täytti vähintään 12 kuukautta ja 50 % täytti yli kaksi vuotta. Taulukossa 3 havainnollistetaan aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan backfilling bias on ollut 1,2 % ja 1,4 % vuodessa. (Wiley, John & Sons 2006, 485) Taulukko 3. Backfilling bias tutkimustuloksia. Bias (%/vuosi) Ajanjakso Tietokanta Fung & Hsieh 1, TASS Edwards & Caglayan 1, MAR Barry 1, TASS 18

19 4. Tutkimusaineisto Tutkimusjaksona toimii 1/ /2006, joten tutkittavat rahastot ovat aloittaneet toimintansa ennen tammikuuta Tutkimusjakson alussa hedge-rahastoja oli 450 kappaletta, mutta koko tutkimuksen ajalta aineisto sisältää yhteensä 1111 hedgerahastoa, jotka ovat jaoteltu viiteen eri sijoitusstrategiaan: markkinaneutraali, tapahtumakohtainen sijoitusstrategia, globaali, vaihtovelkakirja-arbitraasi ja futuurikaupankäynti. Aineisto on TASS:n hedge-rahastotietokannasta, ja se sisältää rahastojen kuukausituotot aikavälillä Tutkimuksessa apuna käytettiin Microsoft Office Excel taulukkolaskentaohjelmaa. 19

20 5. Empiirinen analyysi Taulukosta X nähdään tarkastelujaksolta kaikkien rahastojen tuotto ja lisäksi on myös eroteltu selviytyneiden rahastojen ja ajanjaksolla hävinneiden rahastojen menestys. Hedge-rahastot ovat tuottaneet koko tarkastelujakson ajan voittoa, mutta markkinoilta hävinneet rahastot ovat vuonna 2002 olleet tappiollisia. Kuten jo aikaisemmin taulukossa 4 havainnollistettiin, tarkastelujakson alussa ei poistunut ollenkaan rahastoja, joten selviytyneiden rahastojen tuotot ovat yhtä kuin kaikkien rahastojen tuotot. Myös vuoden 2006 aineistosta ei selviä, onko rahastoja hävinnyt, joten sitä ei pystytä tarkastelemaan tarkemmin. Jatkossa tarkastellaan vain vuosia , koska keskitymme tutkimaan selviytyneiden tuottojen ja kaikkien rahastojen tuottojen eroa. Taulukko 4. Tarkastelujakson rahastojen tuotot. Kaikkien rahastojen Selviytyneiden rahastojen Hävinneiden rahastojen tuotot tuotot tuotot ,28 1, ,72 0, ,75 0,77 0, ,11 1,16 0, ,53 0,61 0, ,46 0,5 0, ,75 Taulukossa 5 havainnollistetaan edellisestä taulukosta vuosina esiintyneitä eroja selviytyneiden rahastojen tuottojen ja kaikkien rahastojen tuottojen välillä. Muina vuosina aineistoissa ei esiintynyt eroja. Ero tuotoissa tunnetaan myös nimellä survivorship bias eli selviytymisharha. Aineistossa survivorship bias on melko pieni. Perustuen aikaisempiin tutkimuksiin odotuksena oli noin 1-3 % vuosittain, mutta nyt jokainen vuosi on ollut huomattavasti alle 1 %:n. Taulukko 5. Aineiston survivorship bias Survivorship bias 0,02 % 0,05 % 0,08 % 0,04 % 20

21 5.1 Markkinaneutraali strategia Taulukko 6 havainnollistaa markkinaneutraalin strategian rahastojen määrän vaihtuvuutta markkinoilla. Markkinaneutraalissa strategiassa häviämisprosentti on kasvanut tasaisesti, kuten myös muissa strategioissa, mutta se on hieman kaikkien hedge-rahastojen häviämisprosenttia vähemmän. Myös rahastojen määrä on kasvanut vuodessa noin 30 %, mikä on noin puolet enemmän kuin kaikki on hedgerahastoja. Taulukko 6. Markkinaneutraalin strategian rahastojen määrän vaihtelu. Markkinaneutraali Rahastojen lukumäärä Uusia rahastoja Hävinneet rahastot Häviäminen (%) strategia , , , ,6 Markkinaneutraalissa strategiassa haetaan yleensä vakaata ja kohtuullista tuottoa volatiliteetin ollessa vähäinen, ja myös aineistossa kaikkien rahastojen tuotot ovat olleet joka vuonna melko tasaiset. Sama koskee myös selviytyneiden rahastojen tuottoja. Hävinneet rahastot ovat odotetusti olleet heikompia kaikkina muina vuosina, paitsi 2003, jolloin ne ovat tuottaneet keskiarvolla mitattuna 0,95 % paremmin kuin selviytyneet rahastot. Merkittävä poikkeama johtuu kuitenkin siitä, että hävinnyt Caissa Capital rahasto tuotti vuonna %. Ilman tuota poikkeamaa kaikkien rahastojen tuotot olisivat vuonna ,49 % ja hävinneiden rahastojen tuotto 0,16 %. Taulukosta 7 nähdään, että markkinaneutraalissa strategiassa erot eivät ole kovin suuria selviytyneiden ja kaikkien rahastojen välillä. Survivorship bias on kuitenkin tutkimusaineistosta kaikkein korkein ja on myös kaikkina muina vuosina paitsi 2005 korkeampi kuin keskiarvo survivorship koko aineistoista. 21

22 Taulukko 7. Markkinaneutraalin strategian rahastojen survivorship bias. Markkinaneutraali Kaikkien rahastojen Selviytyneiden rahastojen Hävinneiden rahastojen Survivorship strategia tuotot tuotot tuotot bias ,4 0,42-0,22 0, ,7 0,55 1,5 0, ,39 0,42 0,2 0, ,58 0,6 0,47 0, Tapahtumakohtainen strategia Tapahtumakohtaisessa strategiassa rahastojen määrät ovat olleet lähes samat kuin koko aineiston keskiarvot. Kuten taulukosta 8 nähdään, on rahastojen lukumäärä taas kasvanut tasaisesti 12 % välillä ja häviämisprosentti on myös kehittynyt tasaisesti. Ainoana eroavuutena keskiarvoon on, että 2004 häviämisprosentti on ollut huomattavasti pienempi kuin koko aineistossa, jossa se on 18 %:a. Taulukko 8. Tapahtumakohtaisen strategian rahastojen määrän vaihtelu. Tapahtumakohtainen Rahastojen lukumäärä Uusia rahastoja Hävinneet rahastot Häviäminen (%) strategia , , , ,6 Taulukko 9 havainnollistaa tapahtumakohtaisen strategian tuottoja vuosina Tuotoissa hajonta on melko pientä ja selviytyneiden sekä hävinneiden rahastojen tuotot ovat myös melko lähellä toisiaan. Poikkeuksena on vuosi 2002, jolloin hävinneiden rahastojen tuotot ovat olleet noin 1,5 % pienempiä kuin 22

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja - Kuinka erotan jyvät akanoista Petri Kärkkäinen salkunhoitaja eq Suomiliiga eq Suomiliiga on Suomeen sijoittava osakerahasto Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin ja Suomessa noteerattujen yhtiöiden

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, oensuun kampus uento 1 Kirjallisuus Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets Ruuskanen, Osmo: Pankkikriisi

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

- toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa. velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja

- toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa. velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja SIJOITUSRAHASTOT VS. SIJOITUSYHTIÖT vaihtuvapääomaisia Going concern -periaate ei pörssinoteerausta oma laki tiukasti säädelty sijoituspolitiikka - kiinteäpääomaisia - usein määräaikaisia - usein pörssinoteerattuja

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 21.2.2013

Rahastosijoittaminen. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 21.2.2013 Rahastosijoittaminen Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 21.2.2013 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 MARKKINAKATSAUS AGENDA Lyhyt johdanto optioihin Näkemysesimerkki 1: kuinka tehdä voittoa kurssien laskiessa Näkemysesimerkki

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

Eufex Hedge. Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa

Eufex Hedge. Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa Eufex Hedge Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa Eufex Oy perustettu vuonna 2000 Suomen Rahoitustarkastuksen valvonnan alainen sijoituspalveluyritys liiketoiminta-alueet rahastoanalyysi rahastovarainhoito

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Handelsbanken Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Rahastoja, jotka sijoittavat vain laatuyhtiöihin Laatusalkku taustaa tietysti sijoitan ainoastaan

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus HEDGE-RAHASTOJEN MENESTYSMITTAUS Tarkastajat: Professori Eero Pätäri Professori Mika Vaihekoski Kouvolassa 15.3.2007 Valtteri

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa. Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa. Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth Vastuullinen sijoittaminen kannattaa Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth Kuinka uudesta hypetyksestä vastuullisessa sijoittamisessa on kyse? - Onko vastuullinen sijoittaminen

Lisätiedot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot ETF = Exchange-Traded Funds (Pörssinoteerattu rahasto) Rahastoyhtiön ylläpitämä, yleensä passiivinen sijoitusrahasto Seuraa tiettyä markkinaa, yleensä jotain indeksiä

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

ODIN - Menestyksekästä osakepoimintaa yli 16 vuoden ajan. Sijoitusristeily 23.3.2007 Jaana Koskelainen, tj, Rahastotori Oy

ODIN - Menestyksekästä osakepoimintaa yli 16 vuoden ajan. Sijoitusristeily 23.3.2007 Jaana Koskelainen, tj, Rahastotori Oy - Menestyksekästä osakepoimintaa yli 16 vuoden ajan Sijoitusristeily 23.3.2007 Jaana Koskelainen, tj, Rahastotori Oy Forvaltning AS Perustettu 1990, Norjaan rekisteröity yritys Omistaja SpareBank 1 Gruppen

Lisätiedot

KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA

KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA Niko Visuri Myyntijohtaja BH Broker House Oy OHJELMA Miksi sijoittaa kiinteistöihin? Kiinteistösijoittajan haasteet Ratkaisuna kiinteistörahastot Esimerkkejä

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hyväksytty 29.8.2010 1 (10) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta sijoituspolitiikalle

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

Hedge-rahastojen menestyksen pysyvyyden empiirinen tarkastelu sijoittajan näkökulmasta

Hedge-rahastojen menestyksen pysyvyyden empiirinen tarkastelu sijoittajan näkökulmasta Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus Hedge-rahastojen menestyksen pysyvyyden empiirinen tarkastelu sijoittajan näkökulmasta Performance Persistence of Hedge Funds:

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 8 Optioiden hinnoittelusta 1. Optioiden erilaiset kohde-etuudet 1.1. Osakeoptiot Yksi optio antaa yleensä oikeuden ostaa/myydä 1 kpl kohdeetuutena olevia

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Optiot 2. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 2. Tervetuloa webinaariin! Optiot 2 Tervetuloa webinaariin! Optiot 2 on jatkokurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa jatketaan optioiden käsittelyä ja syvennymme johdannaisten maailmaan. Webinaarissa käydään

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010. hyväksyttäväksi 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. SIJOITUSPOLITIIKKA 1.1. Sijoitusomaisuus 1.1.2010 1.2. Tuottotavoitteet

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Hedge-rahastojen menestyksen pysyvyys ja suhteellinen suoriutuminen sijoittajan näkökulmasta

Hedge-rahastojen menestyksen pysyvyys ja suhteellinen suoriutuminen sijoittajan näkökulmasta Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus Hedge-rahastojen menestyksen pysyvyys ja suhteellinen suoriutuminen sijoittajan näkökulmasta Tarkastajat: professori KTT Eero Pätäri KTT Jyri Kinnunen Lappeenranta,

Lisätiedot

HEDGE-RAHASTOJEN SUORITUSKYKY LASKEVILLA JA NOUSEVILLA MARKKINOILLA

HEDGE-RAHASTOJEN SUORITUSKYKY LASKEVILLA JA NOUSEVILLA MARKKINOILLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus 17.4.2008 HEDGE-RAHASTOJEN SUORITUSKYKY LASKEVILLA JA NOUSEVILLA MARKKINOILLA Kandidaatin

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2012 eq -konserni Tapahtumia vuodelta 2011-2012 eq Oyj (entinen Amanda Capital) osti eq Varainhoidon ja Advium Corporate Financen maaliskuussa 2011 Alettiin

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Oletetaan, että virhetermit eivät korreloi toistensa eikä faktorin f kanssa. Toisin sanoen

Oletetaan, että virhetermit eivät korreloi toistensa eikä faktorin f kanssa. Toisin sanoen Yhden faktorin malli: n kpl sijoituskohteita, joiden tuotot ovat r i, i =, 2,..., n. Olkoon f satunnaismuuttuja ja oletetaan, että tuotot voidaan selittää yhtälön r i = a i + b i f + e i avulla, missä

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET 2 Sisältö 1. SIJOITUSTOIMINNAN MÄÄRITELMÄT... 3 2. SIJOITUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET... 3 3. TOIMIALASIJOITTAMISEN PERUSTEET... 3 4. KASSAVAROJEN SIJOITTAMISEN

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Laadukas omaisuudenhoito

Laadukas omaisuudenhoito Laadukas omaisuudenhoito :n Yhteistyö: Omaisuudenhoitaja on asiakkaan luottohenkilö ja asiakkaan sekä omaisuudenhoitajan välillä tulee olla mahdollisimman täydellisesti yhtenevät intressit Yhteistyö :

Lisätiedot

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen?

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä,

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot

Etf - sijoitusstrategin työkalu

Etf - sijoitusstrategin työkalu Etf - sijoitusstrategin työkalu Karo Hämäläinen Sijoitusristeily 2008, 5.4.2008 Mikä on etf? Etf = Exchange traded fund = pörssilistattu rahasto Kaupankäynti kuten (ulkomaisella) pörssiosakkeella Monet

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit

A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit ehtävä 5.1 Kesäkuun 3. päivä ostaja O ja myyjä M sopivat syyskuussa erääntyvästä 25 kappaleen OMX Helsinki CAP-indeksifutuurin

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

Visio Allocator-erikoissijoitusrahasto. Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle

Visio Allocator-erikoissijoitusrahasto. Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle Visio Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle Confido Capitalin tarjoama Visio Allocator on erikoissijoitusrahasto hallittua riskiä hakevalle Absoluuttista tuottoa lyhyen tai pitkän tähtäimen sijoittajalle

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016 1 Suhdannevaihteluilla tarkoitetaan arvo- ja kasvuosakkeiden paremmuuden vaihtelua sijoittajien näkökulmasta. V Taloudellista pääomaa s. 88. 2 Inflaation vastakohta on devalvaatio. V Taloudellista pääomaa

Lisätiedot

- toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa. velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja

- toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa. velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja SIJOITUSRAHASTOT VS. SIJOITUSYHTIÖT vaihtuvapääomaisia Going concern -periaate ei pörssinoteerausta oma laki tiukasti säädelty sijoituspolitiikka - kiinteäpääomaisia - usein määräaikaisia - usein pörssinoteerattuja

Lisätiedot

HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten?

HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten? HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten? Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Laila Hietalahti 0 Finanssivalvonta

Lisätiedot

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Sisältö Commerzbank AG Bull & Bear perusteet Sertikaatin komponentit Esimerkkejä Vertailua muihin tuotteisiin Suojamekanismi Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Pankkien ja pankkiiriliikkeiden varainhoidon tarkoituksena on tuoda asiakkaan sijoituspäätöksiin ja salkunhoitoon lisäarvoa. Täyden

Lisätiedot

Erikoistuneet rahastoratkaisut. OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki

Erikoistuneet rahastoratkaisut. OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki Erikoistuneet rahastoratkaisut OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki Teemat Erikoistuneet rahastoratkaisut mitä ja miksi? OP-Raaka-aine- sijoitusrahasto OP-Vaihtovelkakirjalaina-sijoitusrahasto OP-ryhmän erikoistuneet

Lisätiedot

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Rahastot ja elämästä nauttiminen. Elämästä nauttiminen ei ehkä ensiksi tule mieleesi, kun kuulet sanan rahasto. Säännöllinen rahastosäästäminen

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Parempi suunnitelma varoillesi

Parempi suunnitelma varoillesi Parempi suunnitelma varoillesi xx.xx.2014 Presentation name / Author 16.9.2014 2 Tapaamisessa tänään 1. Esittäytyminen 2. Oma tilanteesi 3. Omat tavoitteesi 4. Ratkaisumme sinun tarpeisiisi 5. Päätökset

Lisätiedot

Alfred Berg Katsaus eurooppalaisiin osakkeisiin. Lokakuu Kaisa Kivipelto

Alfred Berg Katsaus eurooppalaisiin osakkeisiin. Lokakuu Kaisa Kivipelto Alfred Berg Katsaus eurooppalaisiin osakkeisiin Lokakuu 2016 Kaisa Kivipelto Alfred Berg Aktiivinen Fokus Uusi lähestymistapa omistajuuteen osakevalinnassa Rahasto sopii sijoittajalle, joka Haluaa sijoittaa

Lisätiedot

Sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellinen kyvykkyys ja tulevat lisäsijoituspäätökset

Sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellinen kyvykkyys ja tulevat lisäsijoituspäätökset Sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellinen kyvykkyys ja tulevat lisäsijoituspäätökset KTT Antti Pellinen Veristi Oy Kulutustutkimuksen Seura 27.11.2009 Taloudellinen kyvykkyys Objektiivinen mittaus Uskottava

Lisätiedot

Yksityissijoittajatutkimus

Yksityissijoittajatutkimus Yksityissijoittajatutkimus Helsingin kauppakorkeakoulu Veraventure Oy Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteutti Helsingin kauppakorkeakoulu Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jonka kohteena olivat

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 The Little Book that Beats the Market 2006 ilmestyi kirja, jonka tekijä väitti kehittäneensä osakevalintamenetelmän

Lisätiedot

MITEN VARAINHOITAJA VALITSEE SIJOITUSKOHTEENSA

MITEN VARAINHOITAJA VALITSEE SIJOITUSKOHTEENSA MITEN VARAINHOITAJA VALITSEE SIJOITUSKOHTEENSA Petri Rutanen Seligson & Co 20.9.2007 HUIPPURAHASTO MYYNNISSÄ NYT MYÖS SUOMESSA!!! Ainutlaatuinen sijoitusstrategia 15 v:n vuosituotto: 14,26% pa Ylituotto

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2014

PANKKIBAROMETRI II/2014 PANKKIBAROMETRI II/2014 16.6.2014 1 Pankkibarometri II/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot