Hedge-rahastojen selviytyminen markkinoilla ja survivorship bias

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hedge-rahastojen selviytyminen markkinoilla ja survivorship bias"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus Hedge-rahastojen selviytyminen markkinoilla ja survivorship bias Hedge fund survival and survivorship bias 1

2 1 Johdanto Tutkimusongelma Hedge-rahastot Historiallinen kehitys Sijoitusstrategiat Markkinaneutraali strategia Tapahtumakohtainen strategia Makrostrategiat Vaihtovelkakirja-arbitraasi Futuurikaupankäyntiä Häviäminen markkinoilta Mikä kiihdyttää häviämistä markkinoilla? Tutkimusaineiston poikkeavuudet Survivorship Bias Look-ahead Bias Self-selection Bias Backfilling Bias Tutkimusaineisto Empiirinen analyysi Markkinaneutraali strategia Tapahtumakohtainen strategia Makrostrategia Vaihtovelkakirja-arbitraasi Futuurikaupankäynti strategia Johtopäätökset ja yhteenveto Lähteet

3 1 Johdanto Sijoitusyhtiöt ovat rahoituksen välittäjiä, jotka keräävät varoja yksittäisiltä sijoittajilta ja sijoittavat nämä varat monenlaisiin arvopapereihin tai muuhun omaisuuteen. Varojen yhdistäminen on keskeinen ajatus sijoituksissa. Jokaisen sijoittajan lunastaa sijoitussalkusta osuuden suhteessa sijoitettuun rahamääräänsä. Tämä tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa pienenkin sijoituksen riski useisiin eri kohteisiin rahoitusmarkkinoilla. Sijoittajat hyötyvät rahastosijoittamisesta myös saaden ammattimaista salkunhoitoa, jolloin sijoittajan ei tarvitse seurata aktiivisesti markkinoiden kehitystä sekä rahastot tarjoavat suurina sijoittajina pienemmät transaktiokustannukset. (Bodie, Kane & Marcus 2008: 96) Viimeisen kymmenen vuoden aikana hedge-rahastojen suosio on noussut kovalla vauhdilla. Hedge-rahasto on sijoitusrahasto, joka pyrkii markkinatilanteesta riippumatta kasvattamaan arvoaan. Se on absoluuttisen tuottotavoitteen rahasto kun perinteiset rahastot pyrkivät vain voittamaan vertailuindeksinsä. Hedge-rahastot voivat käyttää sijoitustoiminnassaan esimerkiksi johdannaisia, velkavipua ja lyhyeksimyyntiä. (Avenir, 2006) 1.1 Tutkimusongelma Tutkimusongelmana on tutkia hedge-rahastojen selviytymistä markkinoilla ja tarkastella niiden survivorship bias:ta, eli selviytymisharhaa eri sijoitusstrategioiden kannalta. Tutkimusperiodi on kuusi vuotta, vuoden 2000 tammikuusta vuoden 2006 loppuun. 3

4 2 Hedge-rahastot Termillä Hedge fund ei ole yleistä täsmällistä määritelmää. Ilmaisu on useassa tapauksessa jopa harhaanjohtava, koska useat riskirahastot ottavat voimakkaasti kantaa markkinoiden kehitykseen sitä kautta, että suojausstrategioiden käyttö on vähäistä tai niitä ei käytetä ollenkaan. Hedge fund määritellään usein rahastoksi, joka pyrkii absoluuttiseen tuottoon yleisestä markkinakehityksestä riippumatta, eikä riskirahastoilla yleensä ole vertailuindeksiä, johon sen tuottoa verrattaisiin. Absoluuttisen tuottotavoitteen ohella riskirahastojen piirteisiin kuuluu hyvinkin erilaisten ja monimutkaisten sijoitusstrategioiden käyttö. (Pylkkönen 2002: 8) Riskirahastoille on tyypillistä myös se, että ne toimivat viranomaisvalvonnan ulkopuolella. Arvopaperimarkkinoita koskevia lakeja sovelletaan käytännössä harvoin riskirahastojen toimintaan. 2.1 Historiallinen kehitys Hedge fund -rahastojen historia ulottuu aina vuoteen 1949 asti, jolloin Alfred Jones perusti ensimmäisen rahaston, joka toimi hedge fund -periaatteiden mukaisesti. Keskeinen piirre Jonesin rahaston sijoitustoiminnassa oli se, että rahasto osti ja myi samanaikaisesti ali- ja ylihinnoiteltuina pitämiään osakkeita, jonka lisäksi Jones sijoitti velkarahalla. Jonesin strategian pyrkimyksenä oli suojata rahasto osakemarkkinoiden systemaattista riskiä vastaan. Kolmantena sijoitusrahastoista poikkeavana piirteenä Jonesin rahastossa palkkiot perustuivat sijoitusten tuottoon. Jonesin kehittämä sijoitusstrategia antoi myös nimensä tälle myöhemmin suosituksi tulleelle rahastomuodolle, sillä hedge-rahastojen (hedge = suojata) nimi juontaa juurensa Jonesin sijoitusstrategialle. (Avenir, 2006 & EQ, 2003) Hedge-rahastot olivat melko tuntemattomia vuoteen 1966 saakka, jolloin Fortunelehden artikkelissa kerrottiin Alfred Jonesin rahastojen menestyneen keskimääräisiä rahastoja paremmin. Artikkelissa Jones julkisti sijoitusstrategiansa päälinjat sekä 4

5 rahaston perinteisiä sijoitusrahastoja paremmat tuotot, jotka olivat kymmenen vuoden ajalta 87 prosenttiyksikköä parempi kuin parhaan sijoitusrahaston. (Pylkkönen 2006: 10) Kun tiedot Jonesin menestyksestä levisivät Wall Streetillä, nousivat Hedge-rahastot kovaan suosioon, ja monia vastaavia rahastoja perustettiin. Moni kuitenkin poikkesi Jonesin alkuperäisestä konseptista, jossa ei käytetty lyhyeksimyyntiä vähentääkseen markkinariskiä. Kun markkinat alkoivat laskea, niin useat hedge-rahastot alkoivat kärsiä tappiota ja kiinnostus niitä kohtaan pieneni. Hedge-rahastot saivat myös maineen korkean riskin sijoituksena. (Greenwich, 2009) Riskirahastot saivat uudelleen huomiota vuonna 1986, kun Institutional Investor- lehti julkaisi artikkelin, jossa oli raportti Julian Robertsonin Tiger-rahaston huomattavasta tuotoista. Rahaston kuuden ensimmäisen vuoden tuotto vuositasolla oli 43 %. Robertson käytti aluksi samankaltaista strategiaa kuin Jones, mutta ryhtyi myöhemmin käyttämään strategiassaan myös johdannaisia ja muita markkinoille tulleita rahoitusinstrumentteja. (Pylkkönen 2002: 10) Sijoitusten hyvistä tuotoista huolimatta riskirahastojen markkinoilla on myös ollut useita merkittäviä epäonnistumisia. Tunnetuin epäonnistuja on Long Term Credit Management-rahasto, joka ajautui vaikeuksiin kesällä Sijoitusstrategian epäonnistumisen ohella LTCM:n ongelmia pahensi oleellisesti erittäin runsas velankäyttö ja se, että rahasto ei kyennyt markkinoiden heikon likviditeetin vuoksi sulkemaan kaikkia tappioita lisänneitä positioitaan. (Suomen pankki 2001, 17) Ongelmista huolimatta hedge-rahastojen määrä on huomattavasti kasvanut viime vuosina. Vuonna 1990 arvioitiin, että hedge-rahastoissa oli noin 50 miljoonaa dollaria, kun taas 2005 yli tuhat miljardia dollaria. Kuvasta 1 nähdään hedgerahastoissa liikkuvien rahojen kasvu vuosina Yksi nopeinten kasvaneista sektoreista on ollut niin sanottu funds of funds, joka on rahasto mikä sijoittaa muihin hedge-rahastoihin. (Bodie, Kane & Marcus 2008: 100) 5

6 Kuva 1. Hallinnoitavien varojen kehitys (Kuva IFSL 2009, 1) Tällä hetkellä riskirahastojen pääomista noin kolmannes on yhdysvaltalaisissa riskirahastoissa ja runsaat puolet erilaisissa offshore-rahastoissa. Eurooppalaisten riskirahastojen osuus markkinoista on noussut noin kymmeneen prosenttiin. Myös Suomessa on jonkin aikaa markkinoitu sijoitusrahastoja, joita kutsutaan hedgerahastoiksi. Nämä Suomessa toimivat hegde-rahastot poikkeavat perinteisistä riskirahastoista mm. sen suhteen, että ne ovat viranomaisvalvonnan alaisia ja ne toimivat sijoitusrahastolain puitteissa. Kotimaisten, erikoissijoitusrahastoina toimivien hedge-rahastojen toimintaperiaatteet poikkeavat kansainvälisistä rahastoista myös sen suhteen, etteivät ne voi käyttää velkavipua sijoitustoiminnassaan. Suomessa rekisteröidyt hedge-rahastot ovat myös jatkuvasti kasvattaneet suosiotaan ja lokakuussa 2006 niissä oli varoja noin 2 mrd. euroa, mikä on noin 3 prosenttia kaikista rahastopääomista. (Suomen pankki 2006, 15) 2.2 Sijoitusstrategiat Riskirahastojen täsmällinen määrittely sijoitusstrategioiden (tai tyylien) mukaan on vaikeaa, koska toimiala muodostuu hyvin erilaisista toimijoista. Hedge-rahastot ovat kirjava joukko, jonka jäsenillä on lukemattomia erilaisia strategioita, erilaisia 6

7 sijoitustyylejä, erilaisia painotuksia ja erilaisia salkunhoitotiimejä. (Pylkkönen 2002, 15 & Yrjölä 2004) Hedge-rahastoja käsittelevä kirjallisuus jakaa hedge-rahastojen strategiat kahteen tai kolmeen pääryhmään. Yleisemmin jaottelussa käytetään seuraavia kolmea pääryhmää: 1. Markkinaneutraalit strategiat 2. Tapahtumakohtaiset rahastot ja 3. Makrostrategiat Lisäksi olen ottanut tarkasteltavaksi kaksi aineistossa esiintyvää sijoitusstrategia alaluokkaa: 4. Vaihtovelkakirja-arbitraasistrategian ja 5. Futuurikaupankäyntiästrategian Markkinaneutraalistrategia Markkinaneutraalissa strategiassa riskirahastot pyrkivät hyödyntämään arvopaperimarkkinoilla esiintyviä hintaeroja suojautuen samalla systemaattista riskiä vastaan. Nämä rahastot etsivät yli- ja alihinnoiteltuja arvopapereita ja ostavat tai lyhyeksimyyvät niitä arbitraasimahdollisuuksien mukaan. Markkinaneutraaleihin rahastoihin sijoittavat enimmäkseen sijoittajat, jotka etsivät sijoituskohdetta, jonka korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa on pieni, mutta joka kuitenkin mahdollistaa vakaan ja kohtuullisen tuoton volatiliteetin ollessa vähäinen. Markkinaneutraalien rahastojen sijoitusstrategia on usein tuottoisa myös sellaisissa markkinatilanteissa, joissa kurssit laskevat. Markkinaneutraali strategia voidaan myös jakaa kolmeen eri alaluokkaan: 7

8 1. Vaihtovelkakirja-arbitraasi Strategiaa noudattaessa rahastot sijoittavat arvopapereihin, jotka ovat keskenään kytköksissä. Strategia pohjautuu siihen, että ostetaan osakkeisiin vaihdettavissa oleva arvopaperi ja suojaudutaan osakekurssimuutokseen liittyvältä riskiltä myymällä kyseinen osake. 2. Korkoarbitraasi Strategien perusideana on, että pyritään hyödyntämään korkomarkkinoiden hintaanomalioita. 3. Osakerahastot Neutraalissa osakemarkkinastrategiassa pyritään hakemaan tuottoa volatiliteetin ollessa vähäinen. Tarkoituksena on pyrkiä hyödyntämään osakemarkkinoiden tehottomuuksia tai esimerkiksi saman liikkeenlaskijan erityyppisten osakkeiden hintaeroja. (Pylkkönen 2002, 17) Tapahtumakohtainen strategia Tapahtumakohtaisessa, event driven -strategiassa, pyritään identifioimaan normaalista poikkeavia tapahtumia rahoitusmarkkinoilla tai yritysmaailmassa. Strategian tavoitteena on esimerkiksi löytää yrityksiä, jotka ovat tulevia fuusiokohteita tai ajautumassa selvitystilaan tai joihin odotetaan kohdistuvan jokin muu rakennejärjestely. Tapahtumakohtaisessa strategiassa korko- tai osakemarkkinoiden yleinen kehitys korreloi yleensä heikosti tuottoihin nähden. Event driven riskirahastot ovat usein yltäneet hyviin riskisopeutettuihin tuottoihin myös tilanteissa, joissa osakekurssit ovat laskussa. 8

9 Event driven -strategia jaetaan kahteen alastrategiaan: riskiarbitraasiin ja sijoittamiseen ongelmayritysten arvopapereihin. 1. Riskiarbitraasi Riskiarbitraasi strategiaa käyttävät hedge-rahastot sijoittavat sellaisten yritysten arvopapereihin, jotka ovat yrityskaupan, velkajärjestelyn tai muun vastaavan merkittävän muutoksen kohteena. Salkunhoitajat sijoittavat arvopapereihin sekä lyhyenä että pitkänä positiona riippuen markkinanäkemyksestään. 2. Sijoitukset ongelmayritysten arvopapereihin Tässä strategiassa hedge-rahastot sijoittavat vaikeuksissa olevien yritysten liikkeelle laskemiin osakkeisiin tai velkakirjoihin. Strategiassa pyritään hyödyntämään mm. sitä, että useat institutionaaliset sijoittajat eivät voi sijoittaa tai pitää salkussaan velkakirjoja, joiden riskiluokitus on pudonnut alle investment grade -tason. (Pylkkönen 2002, 19) Makrostrategiat Maailmanlaajuinen makrostrategian on suhteellisen vaikea määritellä tarkasti. Makrostrategiaa käyttävät kansainväliset sijoittavat lähestyvät markkinoita hyvin eri tavalla, mutta harkinnanvaraisesti ja opportunistisesti. Sijoitustoiminta perustuu yleensä aggressiiviseen näkemykseen sekä runsaaseen velankäyttöön. Makrostrategiaa noudattavat rahastot sijoittavat globaalisti keskittyen usein joihinkin markkinoihin, kuten valuuttamarkkinoihin tai tiettyyn toimialaan. Myös kehittyviin talouksiin sijoittavat hedge-rahastot lasketaan makrostrategiaa noudattaviksi rahastoiksi. (Wiley, John & Sons 2006, 327 & Pylkkönen 2002, 19) 9

10 Makrostrategiaa noudattavat rahastot ovat usein tulleet tunnetuiksi eri kriisien yhteydessä. Tunnetuin niistä on ehkä vuoden 1992 puntakriisi Euroopan valuuttakurssimekanismin käyttöönoton yhteydessä, jolloin esimerkiksi George Soroksen teki noin miljardin dollarin voitot uskoessaan punnan putoavan. Vuonna 2000 useat makrorahastot joutuivat vaikeuksiin tietotekniikkaosakkeiden kurssiromahduksen jälkeen ja muutamat rahastot joutuivat lopettamaan toimintansakin. (Pylkkönen 2002, 19) Sijoittajille makrostrategialla sijoittavat hedge-rahastot ovat olleet suhteellisen hyviä. Ne ovat onnistuneet tarjoamaan korkeaa absoluuttista tuottoa melko pienellä volatiliteetillä. Vuodesta 1994 vuoteen 2005 välillä kansainväliset makrostrategian hedge-rahastot tuottivat keskimäärin 13,54 % vuosittain. Kun vastaavalla ajalla S&P 500 on keskimäärin tuottanut 8,6 % vuodessa. Makrostrategia rahastot ovatkin olleet menestynein osa hedge-rahastoista. (Wiley, John & Sons 2006, 327 & 346) Vaihtovelkakirja-arbitraasi Vaihtovelkakirja-arbitraasia harjoittava hedge-rahasto ostaa pörssiyhtiön vaihtovelkakirjalainaa ja samaan aikaan myy lyhyeksi lainaa vastaavaa osaketta. Rahasto uskoo kurssilaskuun, joka yleensä pudottaa osakkeen arvoa jyrkemmin kuin vastaavan vaihtovelkakirjan arvoa. Mitä enemmän lyhyeksi myyty osake putoaa sitä suuremman voiton rahasto tienaa. Useat vaihtovelkakirja-arbitraasi -rahastot käyttävät myös velkarahoitusta sijoitusten tuottojen parantamiseksi. (Hurri 2001) Vaihtovelkakirja-arbitraasi rahastot ovat tuottaneen myös keskimäärin hyvin ja matalla volatiliteetillä. Vuosien 1994 ja 2005 välillä vaihtovelkakirja-arbitraasi - strategiaa käyttäville hedge-rahastoille tuottoa on kertynyt keskimäärin 8,6 % vuodessa volatiliteetin ollessa vain 4,9 %. Vastaavasti S&P on myös tuottanut 8,6 % ja volatiliteetti on ollut 16 %. Tätä strategiaa käytettäessä volatiliteetti on monesti alhainen, jolloin riski on matala ja suurin riski, jolle strategia altistuu, on luottoriski. (Wiley, John & Sons 2006, 293) 10

11 2.2.5 Futuurikaupankäyntiä CTA-strategiassa hedge-rahastot pyrkivät pääasiassa löytämään ja hyödyntämään pörssinoteerattujen finanssi- ja hyödykejohdannaisten sekä niitä vastaavien käteismarkkinoiden välisiä hintaeroja. Aina hintavirheen havaitessaan rahasto ostaa alihintaista ja myy lyhyeksi ylihintaista arvopaperia, kunnes hintaero on poistunut. Strategiaa noudattavilla rahastoilla on apunaan tietokoneohjelmia jotka, voivat tehdä täysin automaattista tietokonekauppaa. Tällöin salkunhoitajien tärkeimmäksi tehtäväksi jää tietokonepohjaisten mallien muuttujien säätäminen kohdilleen. (Hurri 2001) Sijoittajat, jotka eivät tunne futuurisijoittamista kovin hyvin ovat yleensä pettyneitä futuuri kaupankäynti strategiaa käyttäviin hedge-rahastoihin. Niiden tuotto oli vuosien 1994 ja 2005 välillä keskimäärin 6,4 % vuodessa kun taas S&P 500 oli 8,6 %. Mutta tarkemmin analysoidessa historia näyttää, että futuureihin sijoittamalla on yleisesti heikompina aikoina tullut huomattavaa kasvua. (Wiley, John & Sons 2006, 366) 11

12 2.3 Häviäminen markkinoilta Gregoriou (2002) tutki hedge-rahastojen selviytymistä Zurichin pääomamarkkinoiden tietokannasta vuosien 1990 ja 2001 välillä. Tutkimuksissaan hän sai hedgerahastojen mediaani-iäksi 5,5 vuotta ja pisimpään selvinneet olivat suuria rahastoja isoilla tuotoilla. Syitä rahaston häviämiselle voi olla useita, mutta yleisimmät ovat joko rahaston pidempiaikaiset tappiot, pitkään jatkunut heikko menestys suhteessa indeksiin tai pienen rahaston liittäminen isompaan. (Wiley, John & Sons 2006, 482) Amin ja Kat (2003) jaottelivat markkinoilta poistumisen syyt kolmeen eri kategoriaan: 1. Rahaston pienuus. Rahasto, joka on kykenemätön keräämään riittävästi sijoitettavaa pääomaa, ei täytä rahastonhoitajan odotuksia tai ei luultavasti pysty edes kattamaan kustannuksia. 2. Heikko suoriutuminen. Rahaston heikko menestys vaurioittaa rahastonhoitajan mainetta ja rahaston historiallista kehitystä, mikä vaikeuttaa rahaston myyntiä ja sen kasvua. 3. Rahastonhoitajan toiveet. Monet uudet hedge-rahastonhoitajat luopuvat toimeen siirtyessään hyväpalkkaisista töistään esimerkiksi analyytikkona tai välittäjinä ja kun tuotto-odotukset eivät vastaakaan korkeita odotuksia, saattaa rahastonhoitajat luopua työstään Mikä kiihdyttää häviämistä markkinoilla? Hedge-rahastojen häviäminen markkinoilla on kiihtynyt huomattavasti ajan mittaan ja alla oleva taulukko 1 havainnollistaa tätä myös tarkastelemassamme aineistossa. Vuosina aineistosta ei ole hävinnyt yhtään rahastoa, mutta sen jälkeen häviämisprosentti kasvaakin merkittävästi. 12

13 Taulukko 1. Tutkittavien rahastojen määrien kehitys vuosittain Rahastojen lukumäärä Uusia rahastoja Hävinneet rahastot Häviäminen (%) , , , , Syitä markkinoilta häviämisen kasvuun on useita. Yksi selitys voi olla, että suhteellinen osuus markkinoilta todennäköisesti poistuvien rahastojen määrässä on kasvanut. Toisin sanoen markkinoilla on nyt suhteellisesti enemmän pieniä rahastoja kuin aikaisemmin. Toinen selitys voi olla, että markkinat ovat asteittain kääntyneet hedge-rahastoja vastaan. Tarkastelujakso sisältää monia suuria kriisejä markkinoilla, joilla on ollut suurta vaikutusta rahastoihin. (Amin & Kat 2003) 13

14 3 Tutkimusaineiston poikkeavuudet Rahastosijoittajat ovat vuosien varrella joutuneet tyytymään selvästi kehnompaan tuottoon kuin sijoitusrahastojen julkaisemista tuottoluvuista voisi luulla. Varsinkin rahastojen julkaisemat pitkäaikaiset tuottoluvut antavat liian hyvän kuvan rahastosijoittamisen tuottoisuudesta. Poikkeavuudet hedge-rahastojen tutkimusaineistoissa muodostuvat pääsääntöisesti kahdesta eri syystä. Toinen osa poikkeavuuksista syntyy tavasta, jolla tietokanta on muodostettu ja toinen taas syntyy tietojen vanhentumisesta tai pahimmassa tapauksessa hedge-rahastojen antamien harhaisten tai rajallisten tietojen takia. Yleisimmät niistä esitellään alapuolella. (Wiley, John & Sons 2006, ) 3.1 Survivorship Bias Survivorship bias eli ns. selviytymisharha on luultavasti yksi eniten keskustelua herättäneistä poikkeamista suorituskykyä analysoivassa kirjallisuudessa. Selviytymisharhan tulokset sulkevat pois tiedot, niistä tutkimuskohteista, joita ei enää ole olemassa. Se myös vaikuttaa lähes jokaiseen tutkimukseen, koska monet kaupalliset tietokannat sisältävät ainoastaan ne rahastot, jotka ovat parhaillaan toiminnassa. Tätä ilmiötä on helppo havainnollistaa ns. maraton esimerkillä. Jos 1000 juoksijasta maaliin tulee vain sata, niin onko viimeisenä maaliin tulleen sijoitus viimeinen, vai parhaan 10 %:n joukossa? Ja sama kysymys on myös vastaavasti hedge-rahastoissa. Onkin tärkeää huomata, että hedge-rahastot, jotka ovat olleet osana menestyksekästä suorittamista yli kymmenen vuoden ajan, eivät ole suurimmalta osin samoja rahastoja, jotka ovat olemassa nykyisin. Esimerkiksi vuonna 1986 markkinaneutraalit hedge-rahastot tuottivat Lipper Analytical Servicen mukaan 13,4 %. Myöhemmin 1996 samaa vuotta tarkastellessa Lipper Analytical Service näyttää tuottoprosentin kasvaneen 14,7:ään, koska 24 % rahastoista on hävinnyt tai yhdistetty toisiin rahastoihin. (Wiley, John & Sons 2006, , Rohleder, Scholz & Wilkens 2007, 1-2) 14

15 Yhdysvaltalaiset varainhoitajat Savant Capital Management ja Zero Alpha Group ovat tutkineet selviytymisharhan vaikutusta. Vuosien 1995 ja 2004 välisenä aikana selviytymisharha kaunisti rahastojen tilastoitua keskimääräistä vuosituottoa peräti 1,6 prosenttiyksikköä. (Lampinen 2006) Teoriassa selviytymisharhan korjaaminen on melko helppoa. Siihen lisätään tutkimusaineistoon kaikki rahastot, jotka ovat toimineet kyseisellä aikavälillä ja laskea siitä vuosittainen tuotto koko aineistosta. Sen jälkeen laskettua tuottoa verrataan selviytyneisiin rahastoihin, jotka ovat edelleen toiminnassa tutkimusperiodin lopussa, ja tuottojen ero kertoo selviytymisharhan. Hedge-rahastoja tutkiessa on kuitenkin muistettava, että kaikki rahastot eivät ole mukana otannassa, koska niillä ei ole rekisteröintivelvoitteita. (Wiley, John & Sons 2006, ) Hedge-rahastojen selviytymisvinoumaa ei ole tutkittu kovin laajasti, ja siitä saadut tulokset ovat eri tutkimuksissa eronneet toisistaan huomattavasti. Tutkimustulosten eroavuuteen on muutamia syitä. Ensinnäkin eri tutkimuksissa on käytetty eri dataa rahastoista, ja koska moni rahasto raportoi toiminnastaan vain yhteen tietokantaan, on tietokantojen välillä eroja. Toiseksi tutkijat ovat analysoineet hedge-rahastoja eri aikaperiodeilta. Lisäksi useimmat tietokannat alkoivat kerätä dataa hävinneistä rahastoista vasta vuonna 1994, joten sitä ennen tehdyt tutkimukset voivat aliarvioida survivorship bias:ta. Taulukkoon 2 on koottu merkittävimpien tutkimusten tuloksia. (Amin & Kat 2003, 15 & Capocci, Corhay, & Hubner, 2005, 372) Taulukko 2. Huomattavimmat tutkimustulokset selviytymisharhasta. Bias (%/vuosi) Ajanjakso Tietokanta BG and Ibbotson 0, US Offshore Liang (2000) 0, HFR Liang (2001) 2, TASS Capocci & Hubner 1, MAR Savant Capital Management 1, Morningstar 15

16 Survivorship bias:ta tarkastellessa, tulee kiinnittää huomiota siihen, että se nousee kun selviytyneet rahastot tuottavat paremmin kuin hävinneet, mutta myös häviämisprosentti vaikuttaa siihen. 3.2 Look-ahead Bias Vaikka suurin osa nykyisistä tutkimuksista yrittää eliminoida survivorship bias:ta sisällyttäen rahaston tuottohistorian siihen hetkeen asti kun se on jatkuva, toinen aineistonkäsittely muoto look-ahead vinouma on yhä tarkasteltavissa. Yleinen lähestymistapa menestyksenpysyvyys-tutkimuksissa on sijoittaa varat arvoasteikolle ja jakaa ne sijoitussalkkuihin niiden suorituskyvyn mukaan valintaajankohdan ajalta. Kaikkien sijoitussalkkujen keskimääräinen menestys määräytyy rahastoista, jotka selvisivät myöhemmän pitojakson. Look-ahead vinouma ilmenee, koska rahastojen häviämisprosentti ei ole vakaa sijoitussalkkuihin nähden valinta- tai pitojaksolla. Look-ahead bias:ta ei voida välttää edes käyttämällä selviytymisharhatonta tietokantaa. (Pätäri 2008, 40 41) Toisin sanoen look-ahead bias on tietoa, joka tulee aikajänteen simulaation aikana ulkopuolelta. Esimerkiksi look-ahead bias korjauksilla voidaan neutralisoida tuloksia, jotka yleistävät historialliset testit. Jos esimerkiksi nykyisen vuosineljänneksen tulos ei ole tiedossa, kun simulaatio tehtiin, look-ahead bias voidaan odottaa usein antavan parempia tuloksia. Look-ahead bias ei ole ollut kovin tutkittu hedgerahastoissa, mutta Baquero, Horst ja Verbeek (2005) tutkivat sitä TASStietokannasta vuosilta ja saivat sen arvoksi jopa 3,8 %. 3.3 Self-selection Bias Self-selection Bias on erittäin luonnollinen hedge-rahastoissa. Vaikka sijoitusrahastojen suorituskykyä koskevat tiedot ovat julkistettava, hedge-rahastot eivät ole velvollisia paljastamaan suorituskykyään tai salkkunsa sisältöä kenellekään muulle kuin rahastoon sijoittaneille. Lisäksi hedge-rahastojen hoitajat päättävät itse, 16

17 mitä tietoja he antavat tiedotteissaan. Tietenkin osa rahaston hoitajista tiedottaa suorituskyvystään, mutta se on täysin vapaaehtoista. Näin ollen otos hedgerahastoista ei muodosta todellista satunnaisotantaa. Tämä tilanne on omiaan luomaan vääristymiä, koska ominaisuudet ja suorituskyky voivat erota huomattavasti raportoivien ja ei-raportoivien rahastojen välillä. Esimerkiksi pienet hyvin menestyneet rahastot omaavat suuren kannusteen raportoida tietokantoihin, koska se lisää niiden näkyvyyttä ja voivat houkutella uusia sijoittajia. Ja toisaalta, johtavat rahastot eivät välttämättä raportoi suorituskyvystään tietokantoihin, koska eivät halua heitä verrattavan paremmin toimiviin rahastoihin. Näin ollen voidaan olettaa, että tietokannoissa puuttuvat todennäköisesti tehottomimpia rahastoja ja vastaavasti sinne olisi painottunut parhaiten menestyneitä rahastoja. On kuitenkin myös olemassa suuri joukko erittäin menestyneitä ja vakiintuneita hedge-rahastoja, jotka eivät raportoi tietokantoihin, koska niiden ei tarvitse tai ne eivät halua. Todellisuudessa self-selection bias voi olla positiivinen tai negatiivinen riippuen olosuhteista. Niin kauan kuin ei-raportoivat rahastot ovat piileviä, sitä ei ole mahdollista määrittää tarkasti. On kuitenkin järkevää olettaa, että ei-raportoivien huonosti menestyvien rahastojen osuus on suurempi kuin hyvin menestyvien (Wiley, John & Sons 2006, ) 3.4 Backfilling Bias Backfilling bias eli ns. täyttö harha, joka tunnetaan myös nimellä instant history bias, tulee esille silloin, kun rahasto lisätään johonkin tietokantaan ja tietokanta täydennetään rahaston historiallisella tuotolla. Tällöin tietokannan historiallinen kehitys muuttuu, vaikka rahasto ei olisi ollut osana tietokantaa aiempina vuosina. Tämä mahdollisuus antaa hedge-rahastoille vaihtoehdon päättää, haluaako se sisällyttää tietokantaansa rahaston historiallisen tuoton kokonaan tai osittain. Koska yleisesti ottaen on kunkin rahaston edun mukaista näyttää kaikkein myönteisimmät 17

18 tulokset, jättävät rahastot usein alkuvuosien heikompia tuloksia esittämättä. (Fung & Hsieh 2000, 298) Luonnollisesti tämä todennäköisesti vääristää aiempia tuloksia ylöspäin. Esimerkiksi, Barry (2002) tutki TASS-tietokantaa ja totesi, että 80 % vipurahastoista täytti vähintään kuusi kuukautta tietoja, 65 % kaikista varoista täytti vähintään 12 kuukautta ja 50 % täytti yli kaksi vuotta. Taulukossa 3 havainnollistetaan aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan backfilling bias on ollut 1,2 % ja 1,4 % vuodessa. (Wiley, John & Sons 2006, 485) Taulukko 3. Backfilling bias tutkimustuloksia. Bias (%/vuosi) Ajanjakso Tietokanta Fung & Hsieh 1, TASS Edwards & Caglayan 1, MAR Barry 1, TASS 18

19 4. Tutkimusaineisto Tutkimusjaksona toimii 1/ /2006, joten tutkittavat rahastot ovat aloittaneet toimintansa ennen tammikuuta Tutkimusjakson alussa hedge-rahastoja oli 450 kappaletta, mutta koko tutkimuksen ajalta aineisto sisältää yhteensä 1111 hedgerahastoa, jotka ovat jaoteltu viiteen eri sijoitusstrategiaan: markkinaneutraali, tapahtumakohtainen sijoitusstrategia, globaali, vaihtovelkakirja-arbitraasi ja futuurikaupankäynti. Aineisto on TASS:n hedge-rahastotietokannasta, ja se sisältää rahastojen kuukausituotot aikavälillä Tutkimuksessa apuna käytettiin Microsoft Office Excel taulukkolaskentaohjelmaa. 19

20 5. Empiirinen analyysi Taulukosta X nähdään tarkastelujaksolta kaikkien rahastojen tuotto ja lisäksi on myös eroteltu selviytyneiden rahastojen ja ajanjaksolla hävinneiden rahastojen menestys. Hedge-rahastot ovat tuottaneet koko tarkastelujakson ajan voittoa, mutta markkinoilta hävinneet rahastot ovat vuonna 2002 olleet tappiollisia. Kuten jo aikaisemmin taulukossa 4 havainnollistettiin, tarkastelujakson alussa ei poistunut ollenkaan rahastoja, joten selviytyneiden rahastojen tuotot ovat yhtä kuin kaikkien rahastojen tuotot. Myös vuoden 2006 aineistosta ei selviä, onko rahastoja hävinnyt, joten sitä ei pystytä tarkastelemaan tarkemmin. Jatkossa tarkastellaan vain vuosia , koska keskitymme tutkimaan selviytyneiden tuottojen ja kaikkien rahastojen tuottojen eroa. Taulukko 4. Tarkastelujakson rahastojen tuotot. Kaikkien rahastojen Selviytyneiden rahastojen Hävinneiden rahastojen tuotot tuotot tuotot ,28 1, ,72 0, ,75 0,77 0, ,11 1,16 0, ,53 0,61 0, ,46 0,5 0, ,75 Taulukossa 5 havainnollistetaan edellisestä taulukosta vuosina esiintyneitä eroja selviytyneiden rahastojen tuottojen ja kaikkien rahastojen tuottojen välillä. Muina vuosina aineistoissa ei esiintynyt eroja. Ero tuotoissa tunnetaan myös nimellä survivorship bias eli selviytymisharha. Aineistossa survivorship bias on melko pieni. Perustuen aikaisempiin tutkimuksiin odotuksena oli noin 1-3 % vuosittain, mutta nyt jokainen vuosi on ollut huomattavasti alle 1 %:n. Taulukko 5. Aineiston survivorship bias Survivorship bias 0,02 % 0,05 % 0,08 % 0,04 % 20

21 5.1 Markkinaneutraali strategia Taulukko 6 havainnollistaa markkinaneutraalin strategian rahastojen määrän vaihtuvuutta markkinoilla. Markkinaneutraalissa strategiassa häviämisprosentti on kasvanut tasaisesti, kuten myös muissa strategioissa, mutta se on hieman kaikkien hedge-rahastojen häviämisprosenttia vähemmän. Myös rahastojen määrä on kasvanut vuodessa noin 30 %, mikä on noin puolet enemmän kuin kaikki on hedgerahastoja. Taulukko 6. Markkinaneutraalin strategian rahastojen määrän vaihtelu. Markkinaneutraali Rahastojen lukumäärä Uusia rahastoja Hävinneet rahastot Häviäminen (%) strategia , , , ,6 Markkinaneutraalissa strategiassa haetaan yleensä vakaata ja kohtuullista tuottoa volatiliteetin ollessa vähäinen, ja myös aineistossa kaikkien rahastojen tuotot ovat olleet joka vuonna melko tasaiset. Sama koskee myös selviytyneiden rahastojen tuottoja. Hävinneet rahastot ovat odotetusti olleet heikompia kaikkina muina vuosina, paitsi 2003, jolloin ne ovat tuottaneet keskiarvolla mitattuna 0,95 % paremmin kuin selviytyneet rahastot. Merkittävä poikkeama johtuu kuitenkin siitä, että hävinnyt Caissa Capital rahasto tuotti vuonna %. Ilman tuota poikkeamaa kaikkien rahastojen tuotot olisivat vuonna ,49 % ja hävinneiden rahastojen tuotto 0,16 %. Taulukosta 7 nähdään, että markkinaneutraalissa strategiassa erot eivät ole kovin suuria selviytyneiden ja kaikkien rahastojen välillä. Survivorship bias on kuitenkin tutkimusaineistosta kaikkein korkein ja on myös kaikkina muina vuosina paitsi 2005 korkeampi kuin keskiarvo survivorship koko aineistoista. 21

22 Taulukko 7. Markkinaneutraalin strategian rahastojen survivorship bias. Markkinaneutraali Kaikkien rahastojen Selviytyneiden rahastojen Hävinneiden rahastojen Survivorship strategia tuotot tuotot tuotot bias ,4 0,42-0,22 0, ,7 0,55 1,5 0, ,39 0,42 0,2 0, ,58 0,6 0,47 0, Tapahtumakohtainen strategia Tapahtumakohtaisessa strategiassa rahastojen määrät ovat olleet lähes samat kuin koko aineiston keskiarvot. Kuten taulukosta 8 nähdään, on rahastojen lukumäärä taas kasvanut tasaisesti 12 % välillä ja häviämisprosentti on myös kehittynyt tasaisesti. Ainoana eroavuutena keskiarvoon on, että 2004 häviämisprosentti on ollut huomattavasti pienempi kuin koko aineistossa, jossa se on 18 %:a. Taulukko 8. Tapahtumakohtaisen strategian rahastojen määrän vaihtelu. Tapahtumakohtainen Rahastojen lukumäärä Uusia rahastoja Hävinneet rahastot Häviäminen (%) strategia , , , ,6 Taulukko 9 havainnollistaa tapahtumakohtaisen strategian tuottoja vuosina Tuotoissa hajonta on melko pientä ja selviytyneiden sekä hävinneiden rahastojen tuotot ovat myös melko lähellä toisiaan. Poikkeuksena on vuosi 2002, jolloin hävinneiden rahastojen tuotot ovat olleet noin 1,5 % pienempiä kuin 22

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus HEDGE-RAHASTOJEN MENESTYSMITTAUS Tarkastajat: Professori Eero Pätäri Professori Mika Vaihekoski Kouvolassa 15.3.2007 Valtteri

Lisätiedot

Aktiivisten ja passiivisten osakerahastojen suoriutuminen Suomen rahastomarkkinoilla

Aktiivisten ja passiivisten osakerahastojen suoriutuminen Suomen rahastomarkkinoilla Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma A250A5000 Talousjohtaminen Rahoitus Aktiivisten ja passiivisten osakerahastojen suoriutuminen Suomen rahastomarkkinoilla Active vs. passive fund management

Lisätiedot

Hedge-rahastojen toiminta ja niiden menestyminen Suomessa vuosina 2011 2014

Hedge-rahastojen toiminta ja niiden menestyminen Suomessa vuosina 2011 2014 Alena Autio Hedge-rahastojen toiminta ja niiden menestyminen Suomessa vuosina 2011 2014 Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Soine, Toni 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008-2011

Lisätiedot

RAHASTOSIJOITTAMISEN KANNATTAVUUS

RAHASTOSIJOITTAMISEN KANNATTAVUUS Henna Kotilainen RAHASTOSIJOITTAMISEN KANNATTAVUUS Suomeen sijoittavat osakerahastot Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

Hedge-rahastot työeläkesijoittajien salkuissa

Hedge-rahastot työeläkesijoittajien salkuissa R RAPORTTEJA Hannu Kahra (toim.) Hedge-rahastot työeläkesijoittajien salkuissa Eläketurvakeskuksen rapor tteja 2011:2 RAPORTTEJA Hannu Kahra (toim.) Hedge-rahastot työeläkesijoittajien salkuissa Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Aalto yliopisto Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Loppuraportti 8.5.2013 Vesa Husgafvel (projektipäällikkö) Tomi Jussila

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

Arvo - osakkeiden suorituskyky Suomen osakemarkkinoilla 2002-2012

Arvo - osakkeiden suorituskyky Suomen osakemarkkinoilla 2002-2012 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus Arvo - osakkeiden suorituskyky Suomen osakemarkkinoilla 2002-2012 Performance of value stocks

Lisätiedot

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Janne

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Rahoitusmarkkinaosasto Rahoitusmarkkinaraportti Syksy 2001 Pankkien kannattavuus kääntynyt laskuun Osakevaihto sekä HEX:ssä että useissa muissa pörsseissä kääntyi terrori-iskun

Lisätiedot

Finanssikriisin vaikutus rahasto-osuuksien arvonmuutoksiin

Finanssikriisin vaikutus rahasto-osuuksien arvonmuutoksiin Heidi Ikonen Finanssikriisin vaikutus rahasto-osuuksien arvonmuutoksiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto

Lisätiedot

SUOMALAISTEN INDEKSILAINOJEN TUOTON LASKENTATAVAT JA TUOTTOMAHDOLLISUUDET

SUOMALAISTEN INDEKSILAINOJEN TUOTON LASKENTATAVAT JA TUOTTOMAHDOLLISUUDET Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus SUOMALAISTEN INDEKSILAINOJEN TUOTON LASKENTATAVAT JA TUOTTOMAHDOLLISUUDET Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

DYNAAMISEN ALLOKAATION TUOMAT MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TOIMIVALLE PIENSIJOITTAJALLE

DYNAAMISEN ALLOKAATION TUOMAT MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TOIMIVALLE PIENSIJOITTAJALLE TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu DYNAAMISEN ALLOKAATION TUOMAT MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TOIMIVALLE PIENSIJOITTAJALLE Yhtiöntaloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 Ohjaaja: Eeva-Mari

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Bitcoinin hajautushyödyt sijoitusportfoliossa Diversification benefits of Bitcoin in investment portfolio

Bitcoinin hajautushyödyt sijoitusportfoliossa Diversification benefits of Bitcoin in investment portfolio LUT School of Business and Management A250A5000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Timo Leivo Bitcoinin hajautushyödyt sijoitusportfoliossa Diversification benefits of Bitcoin in investment portfolio

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu / yrityksen taloustiede, laskentatoimi OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA Johtamiskorkeakoulu Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

OSAKESIJOITTAMINEN KEINONA VAURASTUA

OSAKESIJOITTAMINEN KEINONA VAURASTUA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Juridiikka 2014 Henrik Isotalo OSAKESIJOITTAMINEN KEINONA VAURASTUA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koutusohjelma

Lisätiedot

Real Estate Investment Trust (REIT) rahastot osakeportfolion hajauttamisessa

Real Estate Investment Trust (REIT) rahastot osakeportfolion hajauttamisessa Lappeenrannan kauppakorkeakoulu Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Real Estate Investment Trust (REIT) rahastot osakeportfolion hajauttamisessa Real Estate Investment Trusts (REITs) in diversification

Lisätiedot

ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008

ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008 ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Laskentatoimi Toukokuu 2010

Lisätiedot

Sijoittajien informaation käyttö ja sijoituskäyttäytyminen

Sijoittajien informaation käyttö ja sijoituskäyttäytyminen Sijoittajien informaation käyttö ja sijoituskäyttäytyminen Mika Vaihekoski Lauri Vaittinen 8.5.2001 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tutkimusraportin kopiointi ilman lupaa muihin kuin opetustarkoitukseen

Lisätiedot

Asuntosijoittajan vaihtoehdot Suomessa. Eetu Malkamäki

Asuntosijoittajan vaihtoehdot Suomessa. Eetu Malkamäki Asuntosijoittajan vaihtoehdot Suomessa Eetu Malkamäki Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 16.10.2014 Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Tekijä tai

Lisätiedot

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA Eero Hirvonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Juho Antila. Eläkepäivien turvaaminen PS-säästämisen avulla rahastot sijoituskohteena

Juho Antila. Eläkepäivien turvaaminen PS-säästämisen avulla rahastot sijoituskohteena Juho Antila Eläkepäivien turvaaminen PS-säästämisen avulla rahastot sijoituskohteena Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö 14.11.2011 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

ERI SÄÄSTÄMIS- JA SIJOITUSINSTRUMENTIT ELÄKESÄÄSTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ERI SÄÄSTÄMIS- JA SIJOITUSINSTRUMENTIT ELÄKESÄÄSTÄJÄN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus 30.11.2007 ERI SÄÄSTÄMIS- JA SIJOITUSINSTRUMENTIT ELÄKESÄÄSTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Kandidaatintutkielma

Lisätiedot