Hedge-rahastojen selviytyminen markkinoilla ja survivorship bias

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hedge-rahastojen selviytyminen markkinoilla ja survivorship bias"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus Hedge-rahastojen selviytyminen markkinoilla ja survivorship bias Hedge fund survival and survivorship bias 1

2 1 Johdanto Tutkimusongelma Hedge-rahastot Historiallinen kehitys Sijoitusstrategiat Markkinaneutraali strategia Tapahtumakohtainen strategia Makrostrategiat Vaihtovelkakirja-arbitraasi Futuurikaupankäyntiä Häviäminen markkinoilta Mikä kiihdyttää häviämistä markkinoilla? Tutkimusaineiston poikkeavuudet Survivorship Bias Look-ahead Bias Self-selection Bias Backfilling Bias Tutkimusaineisto Empiirinen analyysi Markkinaneutraali strategia Tapahtumakohtainen strategia Makrostrategia Vaihtovelkakirja-arbitraasi Futuurikaupankäynti strategia Johtopäätökset ja yhteenveto Lähteet

3 1 Johdanto Sijoitusyhtiöt ovat rahoituksen välittäjiä, jotka keräävät varoja yksittäisiltä sijoittajilta ja sijoittavat nämä varat monenlaisiin arvopapereihin tai muuhun omaisuuteen. Varojen yhdistäminen on keskeinen ajatus sijoituksissa. Jokaisen sijoittajan lunastaa sijoitussalkusta osuuden suhteessa sijoitettuun rahamääräänsä. Tämä tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa pienenkin sijoituksen riski useisiin eri kohteisiin rahoitusmarkkinoilla. Sijoittajat hyötyvät rahastosijoittamisesta myös saaden ammattimaista salkunhoitoa, jolloin sijoittajan ei tarvitse seurata aktiivisesti markkinoiden kehitystä sekä rahastot tarjoavat suurina sijoittajina pienemmät transaktiokustannukset. (Bodie, Kane & Marcus 2008: 96) Viimeisen kymmenen vuoden aikana hedge-rahastojen suosio on noussut kovalla vauhdilla. Hedge-rahasto on sijoitusrahasto, joka pyrkii markkinatilanteesta riippumatta kasvattamaan arvoaan. Se on absoluuttisen tuottotavoitteen rahasto kun perinteiset rahastot pyrkivät vain voittamaan vertailuindeksinsä. Hedge-rahastot voivat käyttää sijoitustoiminnassaan esimerkiksi johdannaisia, velkavipua ja lyhyeksimyyntiä. (Avenir, 2006) 1.1 Tutkimusongelma Tutkimusongelmana on tutkia hedge-rahastojen selviytymistä markkinoilla ja tarkastella niiden survivorship bias:ta, eli selviytymisharhaa eri sijoitusstrategioiden kannalta. Tutkimusperiodi on kuusi vuotta, vuoden 2000 tammikuusta vuoden 2006 loppuun. 3

4 2 Hedge-rahastot Termillä Hedge fund ei ole yleistä täsmällistä määritelmää. Ilmaisu on useassa tapauksessa jopa harhaanjohtava, koska useat riskirahastot ottavat voimakkaasti kantaa markkinoiden kehitykseen sitä kautta, että suojausstrategioiden käyttö on vähäistä tai niitä ei käytetä ollenkaan. Hedge fund määritellään usein rahastoksi, joka pyrkii absoluuttiseen tuottoon yleisestä markkinakehityksestä riippumatta, eikä riskirahastoilla yleensä ole vertailuindeksiä, johon sen tuottoa verrattaisiin. Absoluuttisen tuottotavoitteen ohella riskirahastojen piirteisiin kuuluu hyvinkin erilaisten ja monimutkaisten sijoitusstrategioiden käyttö. (Pylkkönen 2002: 8) Riskirahastoille on tyypillistä myös se, että ne toimivat viranomaisvalvonnan ulkopuolella. Arvopaperimarkkinoita koskevia lakeja sovelletaan käytännössä harvoin riskirahastojen toimintaan. 2.1 Historiallinen kehitys Hedge fund -rahastojen historia ulottuu aina vuoteen 1949 asti, jolloin Alfred Jones perusti ensimmäisen rahaston, joka toimi hedge fund -periaatteiden mukaisesti. Keskeinen piirre Jonesin rahaston sijoitustoiminnassa oli se, että rahasto osti ja myi samanaikaisesti ali- ja ylihinnoiteltuina pitämiään osakkeita, jonka lisäksi Jones sijoitti velkarahalla. Jonesin strategian pyrkimyksenä oli suojata rahasto osakemarkkinoiden systemaattista riskiä vastaan. Kolmantena sijoitusrahastoista poikkeavana piirteenä Jonesin rahastossa palkkiot perustuivat sijoitusten tuottoon. Jonesin kehittämä sijoitusstrategia antoi myös nimensä tälle myöhemmin suosituksi tulleelle rahastomuodolle, sillä hedge-rahastojen (hedge = suojata) nimi juontaa juurensa Jonesin sijoitusstrategialle. (Avenir, 2006 & EQ, 2003) Hedge-rahastot olivat melko tuntemattomia vuoteen 1966 saakka, jolloin Fortunelehden artikkelissa kerrottiin Alfred Jonesin rahastojen menestyneen keskimääräisiä rahastoja paremmin. Artikkelissa Jones julkisti sijoitusstrategiansa päälinjat sekä 4

5 rahaston perinteisiä sijoitusrahastoja paremmat tuotot, jotka olivat kymmenen vuoden ajalta 87 prosenttiyksikköä parempi kuin parhaan sijoitusrahaston. (Pylkkönen 2006: 10) Kun tiedot Jonesin menestyksestä levisivät Wall Streetillä, nousivat Hedge-rahastot kovaan suosioon, ja monia vastaavia rahastoja perustettiin. Moni kuitenkin poikkesi Jonesin alkuperäisestä konseptista, jossa ei käytetty lyhyeksimyyntiä vähentääkseen markkinariskiä. Kun markkinat alkoivat laskea, niin useat hedge-rahastot alkoivat kärsiä tappiota ja kiinnostus niitä kohtaan pieneni. Hedge-rahastot saivat myös maineen korkean riskin sijoituksena. (Greenwich, 2009) Riskirahastot saivat uudelleen huomiota vuonna 1986, kun Institutional Investor- lehti julkaisi artikkelin, jossa oli raportti Julian Robertsonin Tiger-rahaston huomattavasta tuotoista. Rahaston kuuden ensimmäisen vuoden tuotto vuositasolla oli 43 %. Robertson käytti aluksi samankaltaista strategiaa kuin Jones, mutta ryhtyi myöhemmin käyttämään strategiassaan myös johdannaisia ja muita markkinoille tulleita rahoitusinstrumentteja. (Pylkkönen 2002: 10) Sijoitusten hyvistä tuotoista huolimatta riskirahastojen markkinoilla on myös ollut useita merkittäviä epäonnistumisia. Tunnetuin epäonnistuja on Long Term Credit Management-rahasto, joka ajautui vaikeuksiin kesällä Sijoitusstrategian epäonnistumisen ohella LTCM:n ongelmia pahensi oleellisesti erittäin runsas velankäyttö ja se, että rahasto ei kyennyt markkinoiden heikon likviditeetin vuoksi sulkemaan kaikkia tappioita lisänneitä positioitaan. (Suomen pankki 2001, 17) Ongelmista huolimatta hedge-rahastojen määrä on huomattavasti kasvanut viime vuosina. Vuonna 1990 arvioitiin, että hedge-rahastoissa oli noin 50 miljoonaa dollaria, kun taas 2005 yli tuhat miljardia dollaria. Kuvasta 1 nähdään hedgerahastoissa liikkuvien rahojen kasvu vuosina Yksi nopeinten kasvaneista sektoreista on ollut niin sanottu funds of funds, joka on rahasto mikä sijoittaa muihin hedge-rahastoihin. (Bodie, Kane & Marcus 2008: 100) 5

6 Kuva 1. Hallinnoitavien varojen kehitys (Kuva IFSL 2009, 1) Tällä hetkellä riskirahastojen pääomista noin kolmannes on yhdysvaltalaisissa riskirahastoissa ja runsaat puolet erilaisissa offshore-rahastoissa. Eurooppalaisten riskirahastojen osuus markkinoista on noussut noin kymmeneen prosenttiin. Myös Suomessa on jonkin aikaa markkinoitu sijoitusrahastoja, joita kutsutaan hedgerahastoiksi. Nämä Suomessa toimivat hegde-rahastot poikkeavat perinteisistä riskirahastoista mm. sen suhteen, että ne ovat viranomaisvalvonnan alaisia ja ne toimivat sijoitusrahastolain puitteissa. Kotimaisten, erikoissijoitusrahastoina toimivien hedge-rahastojen toimintaperiaatteet poikkeavat kansainvälisistä rahastoista myös sen suhteen, etteivät ne voi käyttää velkavipua sijoitustoiminnassaan. Suomessa rekisteröidyt hedge-rahastot ovat myös jatkuvasti kasvattaneet suosiotaan ja lokakuussa 2006 niissä oli varoja noin 2 mrd. euroa, mikä on noin 3 prosenttia kaikista rahastopääomista. (Suomen pankki 2006, 15) 2.2 Sijoitusstrategiat Riskirahastojen täsmällinen määrittely sijoitusstrategioiden (tai tyylien) mukaan on vaikeaa, koska toimiala muodostuu hyvin erilaisista toimijoista. Hedge-rahastot ovat kirjava joukko, jonka jäsenillä on lukemattomia erilaisia strategioita, erilaisia 6

7 sijoitustyylejä, erilaisia painotuksia ja erilaisia salkunhoitotiimejä. (Pylkkönen 2002, 15 & Yrjölä 2004) Hedge-rahastoja käsittelevä kirjallisuus jakaa hedge-rahastojen strategiat kahteen tai kolmeen pääryhmään. Yleisemmin jaottelussa käytetään seuraavia kolmea pääryhmää: 1. Markkinaneutraalit strategiat 2. Tapahtumakohtaiset rahastot ja 3. Makrostrategiat Lisäksi olen ottanut tarkasteltavaksi kaksi aineistossa esiintyvää sijoitusstrategia alaluokkaa: 4. Vaihtovelkakirja-arbitraasistrategian ja 5. Futuurikaupankäyntiästrategian Markkinaneutraalistrategia Markkinaneutraalissa strategiassa riskirahastot pyrkivät hyödyntämään arvopaperimarkkinoilla esiintyviä hintaeroja suojautuen samalla systemaattista riskiä vastaan. Nämä rahastot etsivät yli- ja alihinnoiteltuja arvopapereita ja ostavat tai lyhyeksimyyvät niitä arbitraasimahdollisuuksien mukaan. Markkinaneutraaleihin rahastoihin sijoittavat enimmäkseen sijoittajat, jotka etsivät sijoituskohdetta, jonka korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa on pieni, mutta joka kuitenkin mahdollistaa vakaan ja kohtuullisen tuoton volatiliteetin ollessa vähäinen. Markkinaneutraalien rahastojen sijoitusstrategia on usein tuottoisa myös sellaisissa markkinatilanteissa, joissa kurssit laskevat. Markkinaneutraali strategia voidaan myös jakaa kolmeen eri alaluokkaan: 7

8 1. Vaihtovelkakirja-arbitraasi Strategiaa noudattaessa rahastot sijoittavat arvopapereihin, jotka ovat keskenään kytköksissä. Strategia pohjautuu siihen, että ostetaan osakkeisiin vaihdettavissa oleva arvopaperi ja suojaudutaan osakekurssimuutokseen liittyvältä riskiltä myymällä kyseinen osake. 2. Korkoarbitraasi Strategien perusideana on, että pyritään hyödyntämään korkomarkkinoiden hintaanomalioita. 3. Osakerahastot Neutraalissa osakemarkkinastrategiassa pyritään hakemaan tuottoa volatiliteetin ollessa vähäinen. Tarkoituksena on pyrkiä hyödyntämään osakemarkkinoiden tehottomuuksia tai esimerkiksi saman liikkeenlaskijan erityyppisten osakkeiden hintaeroja. (Pylkkönen 2002, 17) Tapahtumakohtainen strategia Tapahtumakohtaisessa, event driven -strategiassa, pyritään identifioimaan normaalista poikkeavia tapahtumia rahoitusmarkkinoilla tai yritysmaailmassa. Strategian tavoitteena on esimerkiksi löytää yrityksiä, jotka ovat tulevia fuusiokohteita tai ajautumassa selvitystilaan tai joihin odotetaan kohdistuvan jokin muu rakennejärjestely. Tapahtumakohtaisessa strategiassa korko- tai osakemarkkinoiden yleinen kehitys korreloi yleensä heikosti tuottoihin nähden. Event driven riskirahastot ovat usein yltäneet hyviin riskisopeutettuihin tuottoihin myös tilanteissa, joissa osakekurssit ovat laskussa. 8

9 Event driven -strategia jaetaan kahteen alastrategiaan: riskiarbitraasiin ja sijoittamiseen ongelmayritysten arvopapereihin. 1. Riskiarbitraasi Riskiarbitraasi strategiaa käyttävät hedge-rahastot sijoittavat sellaisten yritysten arvopapereihin, jotka ovat yrityskaupan, velkajärjestelyn tai muun vastaavan merkittävän muutoksen kohteena. Salkunhoitajat sijoittavat arvopapereihin sekä lyhyenä että pitkänä positiona riippuen markkinanäkemyksestään. 2. Sijoitukset ongelmayritysten arvopapereihin Tässä strategiassa hedge-rahastot sijoittavat vaikeuksissa olevien yritysten liikkeelle laskemiin osakkeisiin tai velkakirjoihin. Strategiassa pyritään hyödyntämään mm. sitä, että useat institutionaaliset sijoittajat eivät voi sijoittaa tai pitää salkussaan velkakirjoja, joiden riskiluokitus on pudonnut alle investment grade -tason. (Pylkkönen 2002, 19) Makrostrategiat Maailmanlaajuinen makrostrategian on suhteellisen vaikea määritellä tarkasti. Makrostrategiaa käyttävät kansainväliset sijoittavat lähestyvät markkinoita hyvin eri tavalla, mutta harkinnanvaraisesti ja opportunistisesti. Sijoitustoiminta perustuu yleensä aggressiiviseen näkemykseen sekä runsaaseen velankäyttöön. Makrostrategiaa noudattavat rahastot sijoittavat globaalisti keskittyen usein joihinkin markkinoihin, kuten valuuttamarkkinoihin tai tiettyyn toimialaan. Myös kehittyviin talouksiin sijoittavat hedge-rahastot lasketaan makrostrategiaa noudattaviksi rahastoiksi. (Wiley, John & Sons 2006, 327 & Pylkkönen 2002, 19) 9

10 Makrostrategiaa noudattavat rahastot ovat usein tulleet tunnetuiksi eri kriisien yhteydessä. Tunnetuin niistä on ehkä vuoden 1992 puntakriisi Euroopan valuuttakurssimekanismin käyttöönoton yhteydessä, jolloin esimerkiksi George Soroksen teki noin miljardin dollarin voitot uskoessaan punnan putoavan. Vuonna 2000 useat makrorahastot joutuivat vaikeuksiin tietotekniikkaosakkeiden kurssiromahduksen jälkeen ja muutamat rahastot joutuivat lopettamaan toimintansakin. (Pylkkönen 2002, 19) Sijoittajille makrostrategialla sijoittavat hedge-rahastot ovat olleet suhteellisen hyviä. Ne ovat onnistuneet tarjoamaan korkeaa absoluuttista tuottoa melko pienellä volatiliteetillä. Vuodesta 1994 vuoteen 2005 välillä kansainväliset makrostrategian hedge-rahastot tuottivat keskimäärin 13,54 % vuosittain. Kun vastaavalla ajalla S&P 500 on keskimäärin tuottanut 8,6 % vuodessa. Makrostrategia rahastot ovatkin olleet menestynein osa hedge-rahastoista. (Wiley, John & Sons 2006, 327 & 346) Vaihtovelkakirja-arbitraasi Vaihtovelkakirja-arbitraasia harjoittava hedge-rahasto ostaa pörssiyhtiön vaihtovelkakirjalainaa ja samaan aikaan myy lyhyeksi lainaa vastaavaa osaketta. Rahasto uskoo kurssilaskuun, joka yleensä pudottaa osakkeen arvoa jyrkemmin kuin vastaavan vaihtovelkakirjan arvoa. Mitä enemmän lyhyeksi myyty osake putoaa sitä suuremman voiton rahasto tienaa. Useat vaihtovelkakirja-arbitraasi -rahastot käyttävät myös velkarahoitusta sijoitusten tuottojen parantamiseksi. (Hurri 2001) Vaihtovelkakirja-arbitraasi rahastot ovat tuottaneen myös keskimäärin hyvin ja matalla volatiliteetillä. Vuosien 1994 ja 2005 välillä vaihtovelkakirja-arbitraasi - strategiaa käyttäville hedge-rahastoille tuottoa on kertynyt keskimäärin 8,6 % vuodessa volatiliteetin ollessa vain 4,9 %. Vastaavasti S&P on myös tuottanut 8,6 % ja volatiliteetti on ollut 16 %. Tätä strategiaa käytettäessä volatiliteetti on monesti alhainen, jolloin riski on matala ja suurin riski, jolle strategia altistuu, on luottoriski. (Wiley, John & Sons 2006, 293) 10

11 2.2.5 Futuurikaupankäyntiä CTA-strategiassa hedge-rahastot pyrkivät pääasiassa löytämään ja hyödyntämään pörssinoteerattujen finanssi- ja hyödykejohdannaisten sekä niitä vastaavien käteismarkkinoiden välisiä hintaeroja. Aina hintavirheen havaitessaan rahasto ostaa alihintaista ja myy lyhyeksi ylihintaista arvopaperia, kunnes hintaero on poistunut. Strategiaa noudattavilla rahastoilla on apunaan tietokoneohjelmia jotka, voivat tehdä täysin automaattista tietokonekauppaa. Tällöin salkunhoitajien tärkeimmäksi tehtäväksi jää tietokonepohjaisten mallien muuttujien säätäminen kohdilleen. (Hurri 2001) Sijoittajat, jotka eivät tunne futuurisijoittamista kovin hyvin ovat yleensä pettyneitä futuuri kaupankäynti strategiaa käyttäviin hedge-rahastoihin. Niiden tuotto oli vuosien 1994 ja 2005 välillä keskimäärin 6,4 % vuodessa kun taas S&P 500 oli 8,6 %. Mutta tarkemmin analysoidessa historia näyttää, että futuureihin sijoittamalla on yleisesti heikompina aikoina tullut huomattavaa kasvua. (Wiley, John & Sons 2006, 366) 11

12 2.3 Häviäminen markkinoilta Gregoriou (2002) tutki hedge-rahastojen selviytymistä Zurichin pääomamarkkinoiden tietokannasta vuosien 1990 ja 2001 välillä. Tutkimuksissaan hän sai hedgerahastojen mediaani-iäksi 5,5 vuotta ja pisimpään selvinneet olivat suuria rahastoja isoilla tuotoilla. Syitä rahaston häviämiselle voi olla useita, mutta yleisimmät ovat joko rahaston pidempiaikaiset tappiot, pitkään jatkunut heikko menestys suhteessa indeksiin tai pienen rahaston liittäminen isompaan. (Wiley, John & Sons 2006, 482) Amin ja Kat (2003) jaottelivat markkinoilta poistumisen syyt kolmeen eri kategoriaan: 1. Rahaston pienuus. Rahasto, joka on kykenemätön keräämään riittävästi sijoitettavaa pääomaa, ei täytä rahastonhoitajan odotuksia tai ei luultavasti pysty edes kattamaan kustannuksia. 2. Heikko suoriutuminen. Rahaston heikko menestys vaurioittaa rahastonhoitajan mainetta ja rahaston historiallista kehitystä, mikä vaikeuttaa rahaston myyntiä ja sen kasvua. 3. Rahastonhoitajan toiveet. Monet uudet hedge-rahastonhoitajat luopuvat toimeen siirtyessään hyväpalkkaisista töistään esimerkiksi analyytikkona tai välittäjinä ja kun tuotto-odotukset eivät vastaakaan korkeita odotuksia, saattaa rahastonhoitajat luopua työstään Mikä kiihdyttää häviämistä markkinoilla? Hedge-rahastojen häviäminen markkinoilla on kiihtynyt huomattavasti ajan mittaan ja alla oleva taulukko 1 havainnollistaa tätä myös tarkastelemassamme aineistossa. Vuosina aineistosta ei ole hävinnyt yhtään rahastoa, mutta sen jälkeen häviämisprosentti kasvaakin merkittävästi. 12

13 Taulukko 1. Tutkittavien rahastojen määrien kehitys vuosittain Rahastojen lukumäärä Uusia rahastoja Hävinneet rahastot Häviäminen (%) , , , , Syitä markkinoilta häviämisen kasvuun on useita. Yksi selitys voi olla, että suhteellinen osuus markkinoilta todennäköisesti poistuvien rahastojen määrässä on kasvanut. Toisin sanoen markkinoilla on nyt suhteellisesti enemmän pieniä rahastoja kuin aikaisemmin. Toinen selitys voi olla, että markkinat ovat asteittain kääntyneet hedge-rahastoja vastaan. Tarkastelujakso sisältää monia suuria kriisejä markkinoilla, joilla on ollut suurta vaikutusta rahastoihin. (Amin & Kat 2003) 13

14 3 Tutkimusaineiston poikkeavuudet Rahastosijoittajat ovat vuosien varrella joutuneet tyytymään selvästi kehnompaan tuottoon kuin sijoitusrahastojen julkaisemista tuottoluvuista voisi luulla. Varsinkin rahastojen julkaisemat pitkäaikaiset tuottoluvut antavat liian hyvän kuvan rahastosijoittamisen tuottoisuudesta. Poikkeavuudet hedge-rahastojen tutkimusaineistoissa muodostuvat pääsääntöisesti kahdesta eri syystä. Toinen osa poikkeavuuksista syntyy tavasta, jolla tietokanta on muodostettu ja toinen taas syntyy tietojen vanhentumisesta tai pahimmassa tapauksessa hedge-rahastojen antamien harhaisten tai rajallisten tietojen takia. Yleisimmät niistä esitellään alapuolella. (Wiley, John & Sons 2006, ) 3.1 Survivorship Bias Survivorship bias eli ns. selviytymisharha on luultavasti yksi eniten keskustelua herättäneistä poikkeamista suorituskykyä analysoivassa kirjallisuudessa. Selviytymisharhan tulokset sulkevat pois tiedot, niistä tutkimuskohteista, joita ei enää ole olemassa. Se myös vaikuttaa lähes jokaiseen tutkimukseen, koska monet kaupalliset tietokannat sisältävät ainoastaan ne rahastot, jotka ovat parhaillaan toiminnassa. Tätä ilmiötä on helppo havainnollistaa ns. maraton esimerkillä. Jos 1000 juoksijasta maaliin tulee vain sata, niin onko viimeisenä maaliin tulleen sijoitus viimeinen, vai parhaan 10 %:n joukossa? Ja sama kysymys on myös vastaavasti hedge-rahastoissa. Onkin tärkeää huomata, että hedge-rahastot, jotka ovat olleet osana menestyksekästä suorittamista yli kymmenen vuoden ajan, eivät ole suurimmalta osin samoja rahastoja, jotka ovat olemassa nykyisin. Esimerkiksi vuonna 1986 markkinaneutraalit hedge-rahastot tuottivat Lipper Analytical Servicen mukaan 13,4 %. Myöhemmin 1996 samaa vuotta tarkastellessa Lipper Analytical Service näyttää tuottoprosentin kasvaneen 14,7:ään, koska 24 % rahastoista on hävinnyt tai yhdistetty toisiin rahastoihin. (Wiley, John & Sons 2006, , Rohleder, Scholz & Wilkens 2007, 1-2) 14

15 Yhdysvaltalaiset varainhoitajat Savant Capital Management ja Zero Alpha Group ovat tutkineet selviytymisharhan vaikutusta. Vuosien 1995 ja 2004 välisenä aikana selviytymisharha kaunisti rahastojen tilastoitua keskimääräistä vuosituottoa peräti 1,6 prosenttiyksikköä. (Lampinen 2006) Teoriassa selviytymisharhan korjaaminen on melko helppoa. Siihen lisätään tutkimusaineistoon kaikki rahastot, jotka ovat toimineet kyseisellä aikavälillä ja laskea siitä vuosittainen tuotto koko aineistosta. Sen jälkeen laskettua tuottoa verrataan selviytyneisiin rahastoihin, jotka ovat edelleen toiminnassa tutkimusperiodin lopussa, ja tuottojen ero kertoo selviytymisharhan. Hedge-rahastoja tutkiessa on kuitenkin muistettava, että kaikki rahastot eivät ole mukana otannassa, koska niillä ei ole rekisteröintivelvoitteita. (Wiley, John & Sons 2006, ) Hedge-rahastojen selviytymisvinoumaa ei ole tutkittu kovin laajasti, ja siitä saadut tulokset ovat eri tutkimuksissa eronneet toisistaan huomattavasti. Tutkimustulosten eroavuuteen on muutamia syitä. Ensinnäkin eri tutkimuksissa on käytetty eri dataa rahastoista, ja koska moni rahasto raportoi toiminnastaan vain yhteen tietokantaan, on tietokantojen välillä eroja. Toiseksi tutkijat ovat analysoineet hedge-rahastoja eri aikaperiodeilta. Lisäksi useimmat tietokannat alkoivat kerätä dataa hävinneistä rahastoista vasta vuonna 1994, joten sitä ennen tehdyt tutkimukset voivat aliarvioida survivorship bias:ta. Taulukkoon 2 on koottu merkittävimpien tutkimusten tuloksia. (Amin & Kat 2003, 15 & Capocci, Corhay, & Hubner, 2005, 372) Taulukko 2. Huomattavimmat tutkimustulokset selviytymisharhasta. Bias (%/vuosi) Ajanjakso Tietokanta BG and Ibbotson 0, US Offshore Liang (2000) 0, HFR Liang (2001) 2, TASS Capocci & Hubner 1, MAR Savant Capital Management 1, Morningstar 15

16 Survivorship bias:ta tarkastellessa, tulee kiinnittää huomiota siihen, että se nousee kun selviytyneet rahastot tuottavat paremmin kuin hävinneet, mutta myös häviämisprosentti vaikuttaa siihen. 3.2 Look-ahead Bias Vaikka suurin osa nykyisistä tutkimuksista yrittää eliminoida survivorship bias:ta sisällyttäen rahaston tuottohistorian siihen hetkeen asti kun se on jatkuva, toinen aineistonkäsittely muoto look-ahead vinouma on yhä tarkasteltavissa. Yleinen lähestymistapa menestyksenpysyvyys-tutkimuksissa on sijoittaa varat arvoasteikolle ja jakaa ne sijoitussalkkuihin niiden suorituskyvyn mukaan valintaajankohdan ajalta. Kaikkien sijoitussalkkujen keskimääräinen menestys määräytyy rahastoista, jotka selvisivät myöhemmän pitojakson. Look-ahead vinouma ilmenee, koska rahastojen häviämisprosentti ei ole vakaa sijoitussalkkuihin nähden valinta- tai pitojaksolla. Look-ahead bias:ta ei voida välttää edes käyttämällä selviytymisharhatonta tietokantaa. (Pätäri 2008, 40 41) Toisin sanoen look-ahead bias on tietoa, joka tulee aikajänteen simulaation aikana ulkopuolelta. Esimerkiksi look-ahead bias korjauksilla voidaan neutralisoida tuloksia, jotka yleistävät historialliset testit. Jos esimerkiksi nykyisen vuosineljänneksen tulos ei ole tiedossa, kun simulaatio tehtiin, look-ahead bias voidaan odottaa usein antavan parempia tuloksia. Look-ahead bias ei ole ollut kovin tutkittu hedgerahastoissa, mutta Baquero, Horst ja Verbeek (2005) tutkivat sitä TASStietokannasta vuosilta ja saivat sen arvoksi jopa 3,8 %. 3.3 Self-selection Bias Self-selection Bias on erittäin luonnollinen hedge-rahastoissa. Vaikka sijoitusrahastojen suorituskykyä koskevat tiedot ovat julkistettava, hedge-rahastot eivät ole velvollisia paljastamaan suorituskykyään tai salkkunsa sisältöä kenellekään muulle kuin rahastoon sijoittaneille. Lisäksi hedge-rahastojen hoitajat päättävät itse, 16

17 mitä tietoja he antavat tiedotteissaan. Tietenkin osa rahaston hoitajista tiedottaa suorituskyvystään, mutta se on täysin vapaaehtoista. Näin ollen otos hedgerahastoista ei muodosta todellista satunnaisotantaa. Tämä tilanne on omiaan luomaan vääristymiä, koska ominaisuudet ja suorituskyky voivat erota huomattavasti raportoivien ja ei-raportoivien rahastojen välillä. Esimerkiksi pienet hyvin menestyneet rahastot omaavat suuren kannusteen raportoida tietokantoihin, koska se lisää niiden näkyvyyttä ja voivat houkutella uusia sijoittajia. Ja toisaalta, johtavat rahastot eivät välttämättä raportoi suorituskyvystään tietokantoihin, koska eivät halua heitä verrattavan paremmin toimiviin rahastoihin. Näin ollen voidaan olettaa, että tietokannoissa puuttuvat todennäköisesti tehottomimpia rahastoja ja vastaavasti sinne olisi painottunut parhaiten menestyneitä rahastoja. On kuitenkin myös olemassa suuri joukko erittäin menestyneitä ja vakiintuneita hedge-rahastoja, jotka eivät raportoi tietokantoihin, koska niiden ei tarvitse tai ne eivät halua. Todellisuudessa self-selection bias voi olla positiivinen tai negatiivinen riippuen olosuhteista. Niin kauan kuin ei-raportoivat rahastot ovat piileviä, sitä ei ole mahdollista määrittää tarkasti. On kuitenkin järkevää olettaa, että ei-raportoivien huonosti menestyvien rahastojen osuus on suurempi kuin hyvin menestyvien (Wiley, John & Sons 2006, ) 3.4 Backfilling Bias Backfilling bias eli ns. täyttö harha, joka tunnetaan myös nimellä instant history bias, tulee esille silloin, kun rahasto lisätään johonkin tietokantaan ja tietokanta täydennetään rahaston historiallisella tuotolla. Tällöin tietokannan historiallinen kehitys muuttuu, vaikka rahasto ei olisi ollut osana tietokantaa aiempina vuosina. Tämä mahdollisuus antaa hedge-rahastoille vaihtoehdon päättää, haluaako se sisällyttää tietokantaansa rahaston historiallisen tuoton kokonaan tai osittain. Koska yleisesti ottaen on kunkin rahaston edun mukaista näyttää kaikkein myönteisimmät 17

18 tulokset, jättävät rahastot usein alkuvuosien heikompia tuloksia esittämättä. (Fung & Hsieh 2000, 298) Luonnollisesti tämä todennäköisesti vääristää aiempia tuloksia ylöspäin. Esimerkiksi, Barry (2002) tutki TASS-tietokantaa ja totesi, että 80 % vipurahastoista täytti vähintään kuusi kuukautta tietoja, 65 % kaikista varoista täytti vähintään 12 kuukautta ja 50 % täytti yli kaksi vuotta. Taulukossa 3 havainnollistetaan aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan backfilling bias on ollut 1,2 % ja 1,4 % vuodessa. (Wiley, John & Sons 2006, 485) Taulukko 3. Backfilling bias tutkimustuloksia. Bias (%/vuosi) Ajanjakso Tietokanta Fung & Hsieh 1, TASS Edwards & Caglayan 1, MAR Barry 1, TASS 18

19 4. Tutkimusaineisto Tutkimusjaksona toimii 1/ /2006, joten tutkittavat rahastot ovat aloittaneet toimintansa ennen tammikuuta Tutkimusjakson alussa hedge-rahastoja oli 450 kappaletta, mutta koko tutkimuksen ajalta aineisto sisältää yhteensä 1111 hedgerahastoa, jotka ovat jaoteltu viiteen eri sijoitusstrategiaan: markkinaneutraali, tapahtumakohtainen sijoitusstrategia, globaali, vaihtovelkakirja-arbitraasi ja futuurikaupankäynti. Aineisto on TASS:n hedge-rahastotietokannasta, ja se sisältää rahastojen kuukausituotot aikavälillä Tutkimuksessa apuna käytettiin Microsoft Office Excel taulukkolaskentaohjelmaa. 19

20 5. Empiirinen analyysi Taulukosta X nähdään tarkastelujaksolta kaikkien rahastojen tuotto ja lisäksi on myös eroteltu selviytyneiden rahastojen ja ajanjaksolla hävinneiden rahastojen menestys. Hedge-rahastot ovat tuottaneet koko tarkastelujakson ajan voittoa, mutta markkinoilta hävinneet rahastot ovat vuonna 2002 olleet tappiollisia. Kuten jo aikaisemmin taulukossa 4 havainnollistettiin, tarkastelujakson alussa ei poistunut ollenkaan rahastoja, joten selviytyneiden rahastojen tuotot ovat yhtä kuin kaikkien rahastojen tuotot. Myös vuoden 2006 aineistosta ei selviä, onko rahastoja hävinnyt, joten sitä ei pystytä tarkastelemaan tarkemmin. Jatkossa tarkastellaan vain vuosia , koska keskitymme tutkimaan selviytyneiden tuottojen ja kaikkien rahastojen tuottojen eroa. Taulukko 4. Tarkastelujakson rahastojen tuotot. Kaikkien rahastojen Selviytyneiden rahastojen Hävinneiden rahastojen tuotot tuotot tuotot ,28 1, ,72 0, ,75 0,77 0, ,11 1,16 0, ,53 0,61 0, ,46 0,5 0, ,75 Taulukossa 5 havainnollistetaan edellisestä taulukosta vuosina esiintyneitä eroja selviytyneiden rahastojen tuottojen ja kaikkien rahastojen tuottojen välillä. Muina vuosina aineistoissa ei esiintynyt eroja. Ero tuotoissa tunnetaan myös nimellä survivorship bias eli selviytymisharha. Aineistossa survivorship bias on melko pieni. Perustuen aikaisempiin tutkimuksiin odotuksena oli noin 1-3 % vuosittain, mutta nyt jokainen vuosi on ollut huomattavasti alle 1 %:n. Taulukko 5. Aineiston survivorship bias Survivorship bias 0,02 % 0,05 % 0,08 % 0,04 % 20

21 5.1 Markkinaneutraali strategia Taulukko 6 havainnollistaa markkinaneutraalin strategian rahastojen määrän vaihtuvuutta markkinoilla. Markkinaneutraalissa strategiassa häviämisprosentti on kasvanut tasaisesti, kuten myös muissa strategioissa, mutta se on hieman kaikkien hedge-rahastojen häviämisprosenttia vähemmän. Myös rahastojen määrä on kasvanut vuodessa noin 30 %, mikä on noin puolet enemmän kuin kaikki on hedgerahastoja. Taulukko 6. Markkinaneutraalin strategian rahastojen määrän vaihtelu. Markkinaneutraali Rahastojen lukumäärä Uusia rahastoja Hävinneet rahastot Häviäminen (%) strategia , , , ,6 Markkinaneutraalissa strategiassa haetaan yleensä vakaata ja kohtuullista tuottoa volatiliteetin ollessa vähäinen, ja myös aineistossa kaikkien rahastojen tuotot ovat olleet joka vuonna melko tasaiset. Sama koskee myös selviytyneiden rahastojen tuottoja. Hävinneet rahastot ovat odotetusti olleet heikompia kaikkina muina vuosina, paitsi 2003, jolloin ne ovat tuottaneet keskiarvolla mitattuna 0,95 % paremmin kuin selviytyneet rahastot. Merkittävä poikkeama johtuu kuitenkin siitä, että hävinnyt Caissa Capital rahasto tuotti vuonna %. Ilman tuota poikkeamaa kaikkien rahastojen tuotot olisivat vuonna ,49 % ja hävinneiden rahastojen tuotto 0,16 %. Taulukosta 7 nähdään, että markkinaneutraalissa strategiassa erot eivät ole kovin suuria selviytyneiden ja kaikkien rahastojen välillä. Survivorship bias on kuitenkin tutkimusaineistosta kaikkein korkein ja on myös kaikkina muina vuosina paitsi 2005 korkeampi kuin keskiarvo survivorship koko aineistoista. 21

22 Taulukko 7. Markkinaneutraalin strategian rahastojen survivorship bias. Markkinaneutraali Kaikkien rahastojen Selviytyneiden rahastojen Hävinneiden rahastojen Survivorship strategia tuotot tuotot tuotot bias ,4 0,42-0,22 0, ,7 0,55 1,5 0, ,39 0,42 0,2 0, ,58 0,6 0,47 0, Tapahtumakohtainen strategia Tapahtumakohtaisessa strategiassa rahastojen määrät ovat olleet lähes samat kuin koko aineiston keskiarvot. Kuten taulukosta 8 nähdään, on rahastojen lukumäärä taas kasvanut tasaisesti 12 % välillä ja häviämisprosentti on myös kehittynyt tasaisesti. Ainoana eroavuutena keskiarvoon on, että 2004 häviämisprosentti on ollut huomattavasti pienempi kuin koko aineistossa, jossa se on 18 %:a. Taulukko 8. Tapahtumakohtaisen strategian rahastojen määrän vaihtelu. Tapahtumakohtainen Rahastojen lukumäärä Uusia rahastoja Hävinneet rahastot Häviäminen (%) strategia , , , ,6 Taulukko 9 havainnollistaa tapahtumakohtaisen strategian tuottoja vuosina Tuotoissa hajonta on melko pientä ja selviytyneiden sekä hävinneiden rahastojen tuotot ovat myös melko lähellä toisiaan. Poikkeuksena on vuosi 2002, jolloin hävinneiden rahastojen tuotot ovat olleet noin 1,5 % pienempiä kuin 22

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016 1 Suhdannevaihteluilla tarkoitetaan arvo- ja kasvuosakkeiden paremmuuden vaihtelua sijoittajien näkökulmasta. V Taloudellista pääomaa s. 88. 2 Inflaation vastakohta on devalvaatio. V Taloudellista pääomaa

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Pankkien ja pankkiiriliikkeiden varainhoidon tarkoituksena on tuoda asiakkaan sijoituspäätöksiin ja salkunhoitoon lisäarvoa. Täyden

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Metsätalouden kannattavuuden mittaus - järkeä. Helsinki 5.11.2015

Metsätalouden kannattavuuden mittaus - järkeä. Helsinki 5.11.2015 Metsätalouden kannattavuuden mittaus - järkeä Helsinki 5.11.2015 Metsä historiallisesti vakaa sijoituskohde 1 8.12.2014 Vakautta ja turvallisuutta Viimeisen sadan vuoden aikana: Valuutta vaihtunut kerran.

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

eq Oyj Janne Larma Nordnet

eq Oyj Janne Larma Nordnet eq Oyj Janne Larma Nordnet - 21.1.2016 eq Täyden palvelun varainhoitaja ja corporate finance-talo Varainhoito Corporate Finance Sijoitukset Täyden palvelun varainhoitaja Sijoitusrahastot Private Equity

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

HEDGE-RAHASTOJEN SUORITUSKYKY LASKEVILLA JA NOUSEVILLA MARKKINOILLA

HEDGE-RAHASTOJEN SUORITUSKYKY LASKEVILLA JA NOUSEVILLA MARKKINOILLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus 17.4.2008 HEDGE-RAHASTOJEN SUORITUSKYKY LASKEVILLA JA NOUSEVILLA MARKKINOILLA Kandidaatin

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101.

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101. Sijoituspalvelututkinnon tentti / AP1 12.2.2016 =oikein/kyllä, =väärin/ei Kysymys: 1 hjauskorkoa nostamalla ja laskemalla EKP voi vaikuttaa lyhyiden korkojen tasoon euroalueella. 2 Keskuspankki voi pyrkiä

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Sisällysluettelo ESIPUHE 1. PAINOKSEEN... 3 ESIPUHE 2. PAINOKSEEN... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4

Sisällysluettelo ESIPUHE 1. PAINOKSEEN... 3 ESIPUHE 2. PAINOKSEEN... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 Sisällysluettelo ESIPUHE 1. PAINOKSEEN... 3 ESIPUHE 2. PAINOKSEEN... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 6 1.1 KESKEISTEN KÄSITTEIDEN KERTAUSTA... 7 1.2 AIHEESEEN PEREHTYMINEN...

Lisätiedot

eq Oyj Q

eq Oyj Q eq Oyj Q3 2015 5.11.2015 eq-konserni tuloslaskelma EUR milj. 1-9/2015 1-9/2014 Muutos % 1-12/2014 Nettoliikevaihto 21,7 16,4 33% 24,4 Liikevoitto 9,5 5,6 68% 9,0 Tulos 7,5 4,4 70% 7,1 Tulos per osake (EUR)

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas JAKAUMAN MUOTO Vinous, skew (g 1, γ 1 ) Kertoo jakauman symmetrisyydestä Vertailuarvona on nolla, joka vastaa symmetristä jakaumaa (mm. normaalijakauma)

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F Mat-2.34 Investointiteoria Laskuharjoitus 2/2008, Ratkaisut 29.04.2008 Binomihilan avulla voidaan laskea T vuoden ja tietyn kupongin sisältävän joukkovelkakirjan arvo eli hinta rekursiivisesti vaihtelevan

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2013-2015

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2013-2015 Sivu 1 / 6 Liittokokous 18. 19.11.2011 Hotelli Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Kulta, Hopea, Öljy ja VIX Bull & Bear Mini Future BEST Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Metsämuuronen: Tilastollisen kuvauksen perusteet ESIPUHE... 4 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 8 2. AINEISTO...

Metsämuuronen: Tilastollisen kuvauksen perusteet ESIPUHE... 4 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 8 2. AINEISTO... Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 8 1.1 KESKEISTEN KÄSITTEIDEN KERTAUSTA...9 1.2 AIHEESEEN PEREHTYMINEN...9 1.3

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä 25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä Heikki Westerlund CapMan Oyj:n toimitusjohtaja ja senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot