Runkohinnoitteluselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Runkohinnoitteluselvitys"

Transkriptio

1 Runkohinnoitteluselvitys Puumarkkinoille toimivuutta -hanke Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

2 Sisällys 1 Johdanto Hankkeen kuvaus Taustaa Selvityksen tavoitteet Aineisto ja menetelmät Runkohinnoittelu Tutkimuksen toteutus Tulokset Runkohinnoittelun vertailu muihin menetelmiin Katkonnan vaikutus myynti- ja käyttöarvoon Hinnoittelumenetelmän helppous/läpinäkyvyys Kyselytutkimus ja haastattelut Ostajat Metsänhoitoyhdistykset Metsänomistajat Johtopäätökset Menetelmää rajoittavat tekijät ja kehityskohteet Menetelmän edut ja tulevaisuus Lähdeluettelo... 21

3 1 Johdanto 1.1 Hankkeen kuvaus Tämä selvitys on laadittu osana Metsänomistajien liitto Länsi-Suomen hallinnoimaa Puumarkkinoille toimivuutta -hanketta. Kolmivuotisen kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää puumarkkinoiden toimivuutta kehittämällä nykyisiä ja testaamalla uusia toimintamalleja. Hanke toimii Prikanmaan, Etelä-pohjanmaan ja Satakunnan Ely-Keskusten alueella ja se rahoitetaan Ely-keskusten kautta, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 1.2 Taustaa Puutavaralajiperusteinen hinnoittelumenetelmä on jo vuosia ollut valtamenetelmä suomalaisessa puukaupassa. Sen rinnalla on kuitenkin alettu soveltaa myös vaihtoehtoisia hinnoittelumenetelmiä, kuten runkohinnoittelua, rungonosahinnoittelua ja matriisihinnoittelua. Näistä hinnoittelumenetelmistä on olemassa vielä muunnelmia, joissa myös ainespuun laatutekijät vaikuttavat siitä saatavaan hintaan. Vaihtoehtoisia hinnoittelumenetelmiä ovat tähän mennessä käyttäneet pääasiassa sahateollisuuden pienemmät toimijat, jotka ovat erikoistuneet joko sahatavaran dimensioiden tai laadun suhteen. Myös isommat toimijat ovat tehneet kokeiluja eri hinnoittelumenetelmillä, mutta niiden osuus puukaupoissa on vielä marginaalinen. Syy vaihtoehtoisten hinnoittelumenetelmien kehittämiseen tavaralajihinnoittelun rinnalle on katsottu johtuvat osaksi siitä, että nykyisen menetelmän kannustimet puutavaran laadulle ja järeydelle eivät vastaa siitä saatavaa jalostusarvoa. Tutkimusten mukaan tavaralajihinnoittelu lyhentää leimikoiden kiertoaikaa. Kiertoajan lyhenemisen seurauksena tukkisuman järeys laskee ja saattaa heikentää sahojen kykyä maksaa raaka-aineesta. Pitkässä juoksussa tällä saattaa olla vaikutuksia metsätalouden kannattavuuteen ja sitä kautta laadukkaan raaka-aineen pulaan. Metsänomistajan näkökulmasta myös eriävät käytännöt katkonnassa ovat aktivoineet toimijoita selvittämään mahdollisuutta lisätä nykyistä yksinkertaisempien ja läpinäkyvämpien hinnoittelumenetelmien osuutta puukaupassa. Metlan tutkimushankeen Developing the Scots Pine Resource mukaan puukaupan välineeksi tulisi kehittää hinnoittelumenetelmiä, jotka täyttävät seuraavat kriteerit mahdollisimman hyvin:

4 1. Hinnoittelumenetelmän ei tulisi rajoittaa raaka-aineen arvon optimointia. Sahatavan markkinat ovat hyvin herkkiä suhdanteille. Vaihtelut sahatavaran kysynnässä ovat nopeita, mikä tarkoittaa sitä, että sahojen on pystyttävä sopeuttamaan tuotantonsa kyseisen hetken laatu ja mittavaatimusten mukaisiksi. Hinnoittelunmekanismin tulisi mahdollistaa ostajalle kyseiseen markkinatilanteeseen parhaiten soveltuva katkonta ilman, että se vähentää myyjän tuloja. 2. Hinnoittelumenetelmän tulisi olla läpinäkyvä ja helposti ymmärrettävä. Metsänomistajakunnan vanhetessa ja kaupunkimetsänomistajien lisääntyessä on erittäin tärkeää, että hinnoittelumenetelmät ovat riittävän yksinkertaisia. Monimutkaiset ja vaikeasti ymmärrettävät menetelmät voivat helposti vaikuttaa metsänomistajien myyntiaktiivisuuteen negatiivisesti. Hinnoittelumenetelmiä tulisi myös kehittää läpinäkyvänpään suuntaan. Myyjien tunne siitä, että he tulevat huijatuksi ostajan toimesta on omiaan rajoittamaan puukauppaa. 3. Hinnoittelumenetelmän tulisi kannustaa järeän ja laadukkaan raaka-aineen tuotantoon. Puusta maksettavan hinnan tulisi mukailla mahdollisimman hyvin sen jalostusarvoa. Tämä aktivoisi metsänomistajia kasvattamaan laadukasta raaka-ainetta ja samalla tuotantoketjuun saataisiin lisäarvoa, mikä parantaisi koko sektorin kannattavuutta. 1.2 Selvityksen tavoitteet Tämä selvitys keskittyy pääasiassa runkohinnoittelumenetelmään. Tavoitteena on tarkastella, kuinka hyvin runkohintamenetelmä täyttää edellä mainitut kriteerit. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa runkohinnoittelun tilanne Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella ja vastata kysymyksiin, miten suuri osa kaupoista tehdään kyseisellä menetelmällä, mitkä toimijat käyttävät menetelmään ja kuinka hyvin metsänomistajat tuntevat menetelmän. Alueen ostajilta ja metsänomistajilta kartoitetaan myös halukkuutta lisätä runkohinnoittelun käyttöä alueen puukaupoissa.

5 2 Aineisto ja menetelmät 2.1 Runkohinnoittelu Runkohinta ei ole mikään uusi hinnoittelumenetelmä. Menetelmä juontaa juurensa jo 1800-luvulla käytettyyn runkokauppaa, jossa leimikon rungoille määritettiin kappalehinta niiden järeyden mukaan. Runkohinnoittelu perustuu hakattavan leimikon keskimääräiseen järeyteen. Järeyden lisäksi hinnan muodostukseen vaikuttavat raaka-aineen laatu, eli oksaisuus, erikoispuut ja lahon määrä. Menetelmässä kunkin puulajin ainespuun mitat täyttävälle osalle määritetään yksi yhteinen kuutiohinta riippumatta siitä, miten rungot katkotaan. Yleensä kauppakirjassa on kuitenkin eritelty laholle on hintansa, koska sen määrän arvioiminen etukäteen on hyvin hankalaa. Myös lehtipuu hinnoitellaan aina normaalin tavaralajimenetelmän mukaan. Runkohinnoittelua sovelletaan pääasiassa havupuuvaltaisiin päätehakkuuleimikoihin. Hinnan määritys on myös helpompaa, jos kohde on hoidettu ja puusto rakenteeltaan homogeeninen. Hinnoittelumenetelmälle on tyypillistä, ettei kappakirjoissa tai mittalistoissa eritellä puutavaralajeja erikseen, vaan tuloksena ovat puulajikohtaiset kuutiotilavuudet. Tämä perustuu siihen, että ostajalla on oikeus katkoa rungot haluamallaan tavalla, eikä siten ole velvollinen ilmoittamaan toteutunutta tukkiprosenttia. 2.2 Tutkimuksen toteutus Runkohinnoittelusta ei ole olemassa paljoa kirjallisuutta tai tutkimustietoa. Tämä johtuu menetelmän marginaalisesta asemasta. Puunostajat ovat kuitenkin tehneet tahoillaan tutkimusta oman oston tehostamiseksi. Nämä tutkimukset ovat hyvin laajasti salattuja, eikä niitä sen vuoksi pystytä hyödyntämään tässä tutkimuksessa. Viime vuosina toimijat ovat kuitenkin kiinnostuneet runkohinnoittelun lisäämisestä, mm. Metsäteho listasi runkohinnoittelun yhdeksi tärkeäksi kehityskohteeksi Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa selvityksessään. Myös Pöyryn vuonna 2009 TEM:lle tekemässä Suomen puumarkkinoita koskevassa selvityksessä todettiin sama asia. Myös metsäntutkimuslaitoksen julkaisemia tutkimustietoja hinnoittelumenetelmän toimivuudesta on alettu saamaan viime vuosina. Selvityksen pohjaksi alueen toimijoilta kerätään kommentteja runkohinnan käytöstä ja edellytyksistä lisätä menetelmän osuutta puukaupassa. Tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät ovat jarruttaneet

6 menetelmän yleistymistä ja löytää mahdollisia ratkaisuja näihin ongelmiin. Kommentit kerätään hankkeen järjestämissä puumarkkinaseminaareissa sekä haastattelemalla runkohinnoittelua käyttäviä ostajia sekä metsänhoitoyhdistysten edustajia. Alustavien haastattelujen perusteella laaditaan verkkokysely, jossa tarkastellaan esille nousseita asioita tarkemmin. Tämä kysely lähetetään kaikille tutkimusalueen puunostajille ja metsänhoitoyhdistyksille. Yhdistyksiltä selvitetään myös tarkemmin, kuinka paljon tarjouksia runkohinnalla on jätetty, ovatko ne voittaneet tarjouskilpailuja ja onko kaupat kirjattu hintatilastointiin. Selvitys on tarkoitus ulottaa myös metsänomistajiin. Heiltä kysytään, kuinka hyvin he tuntevat menetelmän ja onko heillä mielenkiintoa kokeilla hinnoittelumenetelmää tulevissa puukaupoissa. Metsänomistajien kuuleminen ja informointi on erityisen tärkeää, sillä he viimekädessä vastaavat kaupan syntymisestä. Jotta menetelmällä olisi mahdollisuus yleistyä, tulee sen olla riittävän tuttu metsänomistajille. Omistajarakenteen muuttuessa ei ole itsestään selvää, että kaikki metsänomistajat tuntevat kyseisen menetelmät. 3 Tulokset 3.1 Runkohinnoittelun vertailu muihin menetelmiin Katkonnan vaikutus myynti- ja käyttöarvoon Yksi suurimmista syistä uusien hinnoittelumenetelmien kehittämiselle on ollut nykyisen tavaralajimenetelmän ostajittain vaihteleva katkonta ja sen vaikutus puukaupan käyttö- ja myyntiarvon suhteeseen. Metsänhoitoyhdistysten keräämä katkontatieto on osaltaan helpottanut ostajien katkonnan ennakointia ja ostotarjousten kilpailuttamista, mutta sekään ei toistaiseksi ole poistanut vääristymää myyjän saamassa ostohinnassa ja niistä jalostettavien lopputuotteiden arvossa.

7 Kuva 1. (Malinen ym. 2011) Sahatukin minimiläpimitan vaikutus tukkisaantoon. Kuten kuvasta 1 voidaan todeta, läpimitan muutoksella on hyvin suuri vaikutus tukkiprosenttiin. Malisen ym. tekemän tutkimuksen mukaan tukkisaanto laskee 2-5 % minimiläpimitan kasvaessa 1 cm. Myös minimipituuden nousulla on tukkiprosenttia laskeva vaikutus. Minimipituuden muuttuessa 31dm 46 dm. laskee tukkiprosentti 5-7 prosenttia. Tukkiprosentin alenemisella on suora vaikutus leimikon myyntiarvoon. Tämä on nähtävissä myös kuvan 2 myynti- ja käyttöarvoa mallintavista kuvaajista. Minimiläpimitan ylittäessä 17 cm, painuu myyntiarvo alle käyttöarvon. Kuva 2. (Malinen ym. 2011) Leimikon arvosaannon kehitys minimiläpimitan suhteen.

8 Runkohinnoittelun avulla voidaan välttää katkonnan aiheuttamat vääristymät hinnanmuodostumisessa, mutta se ei tarkoita, että leimikon myyntiarvo maksimoituisi. Hinnoittelumenetelmän ongelmana on, ettei se tarjoa selvää kannustinta laatupuun kasvatukseen. Järeyttä lukuun ottamatta laadun ja yksikköhinnan välillä ei ole selvää linkkiä. Runkohinnalla tehtyjä kauppoja on tähän mennessä kertynyt suhteellisen vähän, joten on vaikea ennustaa, kannustaako runkohinnoittelu riittävästi metsänomistajia tuottamaan laadukasta ja järeää tukkipuuta. Taulukko 1. Hinnoittelumenetelmien korrelaatiokertoimet (Malinen ym. 2010) Hinnoittelumenetelmä Korrelaatiokerroin Puutavaralajihinnoittelu 0,434 Järeyteen perustuva laatuhinnoittelu 0,493 Runkohinnoittelu 0,554 Rungonosahinnoittelu 0,861 Matriisihinnoittelu 0,751 Oheisessa taulukossa (1) Malinen ym. (2010) ovat vertailleet korrelaatioanalyysin avulla eri hinnoittelumenetelmien myynti- ja käyttöarvoja. Kuten taulukosta nähdään, parhaiten leimikosta saatavaa jalostusarvoa mukailee rungonosahinnoittelu. Heikoiten tässä vertailussa pärjää puutavaralajihinnoittelu. Runkohinnoittelu sijoittuu vertailussa kolmannelle sijalle. Tutkimuksessa runkohinnan arvot olivat johdettu suoraan puutavaralajihinnoitteluun perustuvista tavaralajikertymistä ja sen takia aliarvioivat menetelmän toimivuutta. Nykyään sahatavaran hinnan heilahtelut ovat hyvin voimakkaita ja saattavat tapahtua lyhyen ajan sisällä. Puukaupan allekirjoittamisen ja varsinaisen hakkuun välinen aika voi pisimmillään olla kolme vuotta, mikä tarkoittaa sitä, että optimaaliset katkonnat ovat ehtineet muuttua jo useaan otteeseen. Tulevaisuudessa sahattavien mittojen ja sitä kautta katkonnan sopeuttaminen vallitsevaan tilanteeseen tulee olemaan entistä tärkeämmässä asemassa. Hinnoittelumenetelmien vertailemiseksi muuttuvassa markkinaympäristössä, Metla on tarkastellut vaihtoehtoisia markkinaskenaarioita, jossa sahatavaran markkinat ovat vaihdelleet ja kysyntä on kohdistunut pääasiassa pitkiin mittoihin. Skenaarion oletuksena on, että ostajat voivat vaihtaa katkontaansa markkinatilanteen mukaan.

9 Kuva 3. Ostajakohtaisten myyntiarvojen muutos markkinatilanteen muuttuessa pitkiä tukkipituuksia suosivaksi (Malinen ym. 2010) Kuvan 3 perusteella voidaan nähdä, kuinka tavaralajihinnoittelussa muuttunut katkonta vähentää leimikon myyntiarvoa noin 15 prosenttiyksikköä. Rungonosa- ja runkohinnoittelussa myyntiarvo pysyy samana, koska myyntituloa ei ole sidottu toteutuneeseen katkontaan. Matriisihinnoittelun ja järeysperustainen laatuhinnoittelu vähentävät hieman myyntiarvoa, mutta erot ovat melko mitättömiä. Ostajatyypeittäin tehdyssä vertailussa huomataan, että muutoksen ovat suurimmat konsernilla. Tämä johtuu siitä, että heillä on käyttöä kaikille tavaralajeille ja siten kuidun osuuden kasvattaminen katkonnassa voi olla järkevää. Normaalitilanteessa ostaja ei voi poiketa tavaralajihinnoitteluun perustuvassa kauppakirjassa sovituista minimimitoista ja joutuu kärsimään epäoptimaalisesta katkonnasta markkinatilanteen muuttuessa. Tämä on johtanut siihen, ettei puuta osteta varastoon ja pystyvaranto pyritään pitämään minimissä. Seurauksena puukaupasta on tullut hyvin syklistä ja ostot ajoittuvat syksyyn ja kevääseen. Runkohinnoittelu antaisi ostajille hieman enemmän pelivaraa reagoida markkinoiden muutoksiin. Se auttaisi myös sopeuttamaan sääoloista johtuvia ongelmia. Esimerkiksi huonon talven tullessa vuodella siirtyvät talvileimikot voitaisiin katkoa sen hetkiseen tarpeeseen sopivilla katkontaohjeilla Hinnoittelumenetelmän helppous/läpinäkyvyys Yksi ratkaisevista tekijöistä puukaupan syntymiseen on sen helppous ja oikeudenmukaisuus. Usein puukauppaa tekevät metsänomistajat tuntevat puukaupan vaiheet ja kaupanteko on heille rutiininomaista. Uusien ja kokemattomien metsänomistajien kohdalla asia voi olla toisin. Jotta myyjän

10 ja ostajan välille syntyisi luottamus, joka johtaisi kauppoihin tulevaisuudessakin, tulisi ensimmäisen kaupan olla mahdollisimman vaivaton. Myyjän näkökulmasta runkohinnoittelu tarjoaa yksinkertaisen ja riskivapaan tavan tehdä puukauppa. Muuttuvia tekijöitä kauppakirjassa ovat vain lahon määrä ja puulajikohtaiset kertymät kun tavaralajiperusteisessa kaupassa yksikköhinnat vaihtelevat puutavaralajin mukaan ja tavaralajien kertymään vaikuttaa mm. konekuljettajan katkonta. Runkohinnoittelussa hakkuun valvonta katkonnan osalta jää vähäisemmäksi verrattuna rungonosa-, tavaralaji- ja matriisihinnoitteluun. Tämä helpottaa varsinkin etämetsänomistajia, jotka eivät välttämättä ehdi olla paikan päällä hakkuun aikana. Tarjouksien vertailu runkohintamenetelmässä on erittäin helppoa, jos kaikki tarjoukset ovat tehty samalla menetelmällä. Suurimman runkohinnan tarjoavan ostajan tarjous tulee aina olemaan paras mahdollinen. Tilanne on kuitenkin toinen, jos tarjousten joukossa on myös tavaralajihinnoiteltuja tarjouksia. Kahden eri menetelmällä tehdyn tarjouksen keskinäinen vertailu vaatii jo enemmän tietämystä leimikon ominaisuuksista ja ostajien katkonnasta. Tällöin kilpailutus on syytä tehdä ammattilaisen avulla. Ostajan näkökulmasta menetelmä ei ole aivan yhtä yksinkertainen. Runkohinnoittelussa ostaja lupaa kiinteän hinnan leimikon ainespuulle. Tämä tarkoittaa sitä, että ostaja kantaa riskin suunnitellun ja toteutuneen kertymän välillä. Runkohinnoittelussa leimikonsuunnittelun tarkkuus korostuukin entisestään. Etenkin keskijäreyden ja sitä kautta tukkiprosentin märityksessä vaaditaan huolellisuutta. Tehtävää vaikeuttavat kuusikoissa yleinen laho sekä muut vikaisuudet. 3.2 Kyselytutkimus ja haastattelut Ostajien ja Metsänhoitoyhdistysten toiminnanjohtajien mielipiteitä runkohinnoitteluun liittyen kysyttiin Puumarkkinoille toimivuutta -hankkeen järjestämissä puumarkkinaseminaareissa Seinäjoella ja Huittisissa. Yleisissä tilaisuuksissa toimijat olivat kuitenkin melko haluttomia keskustelemaan yksityiskohtaisemmin menetelmän eduista ja haitoista. Tämän takia päätimme tehdä muutamia henkilökohtaisia haastatteluita niille toimijoille, jotka menetelmää olivat käyttäneet. Haastatteluissa esille nousseiden asioiden perusteella luotiin omat kyselyt ostajille, myyjille ja yhdistyksille (liitteet 1, 2, 3). Kysely lähetettiin Metsänomistajien liitto Länsi-Suomen alueen kaikille 34 metsänhoitoyhdistykselle. Ostajien näkökulmaa kysyttiin yhteensä 22 eri ostajalta ja metsänomistajista kyselyyn pyydettiin vastausta yhteensä 550 metsänhoitoyhdistysten valtuutetulta. Metsänomistajien kohderyhmäksi

11 valittiin valtuutetut, koska vastauksia haluttiin aktiivisilta metsänomistajilta, joilla saattaisi olla myös kokemuksia runkohinnoittelusta. Kysely oli voimassa välisenä aikana. Kyselyiden vastausprosentit olivat kohtuullisen hyvät. Metsänhoitoyhdistyksistä vastasi 16 kappaletta (47 %), ostajista 12 kappaletta (54%) ja metsänomistajista 159 kappaletta (29%). Metsänhoitoyhdistysten ja ostajien kohdalla vastausmäärät ovat siinä mielessä realistisia, että noin puolella toimijoista voidaan olettaa olevan kokemuksia runkohinnoittelusta. Ostomääriä koskeviin kysymyksiin kaikki ostajat eivät halunneet vastata, joten tarkempien arvioiden tekeminen alueella ostetusta puusta osoittautui hankalaksi. Seuraavissa kappaleissa on esitetty kyselyjen ja haastattelujen tulokset Ostajat Ostajien näkemystä runkohinnoitteluun kysyttiin firmojen metsäosastojen päälliköiltä. Runkohinnoittelun käyttö vaihteli voimakkaasti ostajien välillä. Kolmasosalla vastaajista runkohinnoittelu oli käytössä ja kolmasosa ei ollut edes testannut menetelmää. Jäljelle jäävä kolmannes jakautui tasaisesti toimijoihin, jotka olivat kokeilleet menetelmää, mutta luopuneet sen käytöstä sekä toimijoihin, jotka tulevat kokeilemaan menetelmää tulevina vuosina. Runkohinnoittelua säännöllisesti käyttävillä ostajilla menetelmä on ollut käytössä keskimäärin viisi vuotta, mutta yksittäistä ostoa toimijat ovat tehneet jo vuosikymmeniä. Runkohinnalla ostetun puun osuus koko ostosta vaihteli ostajittain 0-34 %. Kokonaismääristä oli vaikea tehdä tarkkaa arviota, koska kyseistä informaatiota ei saatu tarpeeksi monelta toimijalta, mutta ostomäärän voidaan olettaa olevan noin 1-2 % yksityismetsien ostosta. Kuusen ja männyn ostomäärissä ei ollut merkittäviä eroja. Ostajien mukaan menetelmä soveltuu parhaiten hyvin hoidettuihin päätehakkuuleimikoihin. Hoidetuissa leimikoissa vikoja on huomattavasti vähemmän, mikä helpottaa tarjouksen tekemistä. Osa ostajista käytti runkohintaa myös ensiharvennuksilla, joissa kuitupuulle ja energiarangalle oli määritetty yhteinen hinta. Harvennuksissa menetelmää ei käytetty, koska yleisesti käytetyssä alaharvennuksessa valinta kohdistuu laadultaan heikompiin puuyksilöihin, mikä vaikeuttaa hinnan määritystä. Ostajien mukaan runkohintatarjouksia tehdään tasapuolisesti sekä suoran- että valtakirjakaupan leimikoihin. Osa ostajista kuitenkin koki, että metsänhoitoyhdistykset pyrkivät tarkoitushakuisesti välttämään runkohintatarjouksia valtakirjakaupoissaan vetoamalla eri hinnoittelumuotojen vaikeaan vertailtavuuteen tai yliarvioimalla leimausselosteen tukkiprosentit siten, ettei runkohintatarjousten

12 tekeminen olisi kannattavaa. Kaiken kaikkiaan yhteistyön toimijoiden välillä todettiin kuitenkin olevan hyvää. Haastattelujen perusteella suurimmaksi esteeksi hinnoittelumenetelmän yleistymiselle koettiin sen työläys ja epävarmuus. Kyselyn tulokset olivat hyvin samantyyppisiä (kuva 4). Rajalliset resurssit omaavilla puunhankintaorganisaatioilla ei välttämättä ole aikaa ja kapasiteettia runkohintatarjouksen vaatimaan tarkempaan suunnitteluun. Noin puolet vastaajista koki maastotöiden työläyden rajoittavan menetelmän yleistymistä melko tai erittäin paljon. Kaikkia epävarmuustekijöitä ei voida poistaa edes huolellisella suunnittelulla. Esimerkiksi tyvilahon määrän arviointi kuusikoissa koettiin hyvin vaikeaksi. Vastaajista yli 70 % koki laho-ongelman melko tai erittäin paljon rajoittavaksi tekijäksi. Erityisesti Salpausselän Etelä-puolella kuusikoiden ostoa runkohinnalla vältetään laho-ongelman takia % lahomäärän poikkeama arviosta ei vielä ostajien mukaan laske keskijäreyttä merkittävästi, mutta sen ylittävä osa aiheuttaa ongelmia hinnan ollessa kiinteä. Männiköissä puolestaan ongelmaksi koettiin runkokuidun määrän arviointi. Kyselyssä esille nousi myös tavaralajimenetelmän valta-asema hinnoittelumenetelmänä. Tämä viittaa siihen, että metsänomistajakunnan totuttua tiettyyn hinnoittelumenetelmään, on uusien menetelmien vaikea saada jalansijaa. Hinnoittelumenetelmien vertailtavuuden vaikeutta pidettiin vähiten yleistymistä rajoittavana tekijänä. Miten paljon seuraavat tekijät rajoittavat runkohinnoittelun yleistymistä? Huono vertailukelpoisuus tavaralajitarjousten kanssa Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden ennakkoluulot menetelmää kohtaa laho- ja laatuviat Ostajien kantama riski suunnitellun katkonnan toteutumisesta Tarjouksen tekemiseen vaadittavat maastotyöt/ kustannustehokkaan mittausmenetelmän puute Metsänomistajien ennakkoluulot menetelmää kohtaan Tavaralajimenetelmän vakiintunut asema puukaupan hinnoittelumenetelmänä Metsänomistajien tietämättömyys menetelmästä 0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % Erittäin paljon Melko paljon En osaa sanoa Melko vähän Ei rajoita lainkaan Kuva 4. Ostajien näkemykset siitä, mitkä tekijät rajoittavat runkohinnoittelun yleistymistä eniten.

13 Runkohinnoittelun suurimpana etuna ostajat pitivät katkonnan vapautta ostajan tarpeiden mukaisesti (kuva 5). Yli 70 % vastaajista piti myös puukaupan läpinäkyvyyttä metsänomistajan näkökulmasta erittäin tärkeänä seikkana. Hakkuiden valvonnan vähenemistä pidettiin vähiten tärkeänä. Miten tärkeänä näet seuraavat runkohinnoitteluun liittyvät seikat? Katkonnasta johtuvien ristiriitojen väheneminen Hakkuiden valvonnan väheneminen Tarkempi arvio metsänomistajan lopullisesta hakkuutulosta Puukaupan läpinäkyvyys metsänomistajan näkökulmasta Katkonnan toteuttaminen ostajan tarpeiden mukaisesti 0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä En osaa sanoa Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 5. Ostajien näkökulmat runkohinnoittelumenetelmän eduista. Suurimmalla osalla ostajista hinnoittelumenetelmää on tutkittu useiden vuosien ajan ja valmius oston lisäämiseen on olemassa. Tulevaisuuden näkymiä kysyttäessä, noin 40 % vastaajista aikoi lisätä runkohinnalla ostetun puun määrää. Loput 60 % aikoi pitää nykyisen tason. Yhdelläkään vastaajalla ei ollut suunnitelmia luopua menetelmän käytöstä. Vastaajista lähes 60 % piti runkohinnoittelun yleistymistä puukaupan menetelmänä erittäin tai melko todennäköisenä (Kuva 6). Ostajat MHY Kuinka todennäköisenä pidätte runkohinnan yleistymistä tulevaisuudessa? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin todennäköisenä Melko todennäköisenä En osaa sanoa Melko epätodennäköisenä Erittäin epätodennäköisenä Kuva 6. Runkohinnoittelun yleistymisen todennäköisyys tulevaisuudessa.

14 3.2.2 Metsänhoitoyhdistykset Metsänhoitoyhdistyksissä kysely ohjattiin toiminnanjohtajille. Kyselyyn vastanneista yhdistyksistä puolet, eli 8 kpl, oli tehnyt runkohinnalla puukaupan vuoden 2010 jälkeen. Yhteensä runkohintakauppoja oli tehty noin m³. Runkohintakaupan keskikoko oli noin m³, mikä poikkeaa selvästi keskimääräisestä puutavaralajeihin perustuvasta uudistushakkuun koosta. Esimerkiksi MTK:n Reppu-palveluun kirjattujen kauppojen keskikoko vuosina oli noin 570 m³. Runkohintatarjouksia leimikoista oli jätetty yhteensä 148 kappaletta. Yli 50 % jätetyistä tarjouksista on johtanut kaupan syntymiseen. Kyselyn mukaan runkohintatarjoukset ovat pärjänneet keskimäärin parhaiten uudistusleimikoissa, joissa rungon keskitilavuus on ollut noin litraa. Toisaalta tarjouksia muun tyyppisiin leimikoihin on jätetty suhteellisen vähän. Kuusen ja männyn välillä rungon keskikoossa ei ollut merkittäviä eroja. Miten paljon seuraavat tekijät rajoittavat runkohinnoittelun yleistymistä? Huono vertailukelpoisuus tavaralajitarjousten kanssa Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden ennakkoluulot menetelmää kohtaa laho- ja laatuviat Ostajien kantama riski suunnitellun katkonnan toteutumisesta Tarjouksen tekemiseen vaadittavat maastotyöt / kustannustehokkaan mittausmenetelmän puute Metsänomistajien ennakkoluulot menetelmää kohtaan Tavaralajimenetelmän vakiintunut asema puukaupan hinnoittelumenetelmänä Metsänomistajien tietämättömyys menetelmästä 0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % Erittäin paljon Melko paljon En osaa sanoa Melko vähän Ei rajoita lainkaan Kuva 7. Metsänhoitoyhdistysten näkemykset siitä, mitkä tekijät rajoittavat runkohinnoittelun yleistymistä eniten.

15 Kuten kuvasta 7 voidaan nähdä, myös yhdistysten mielestä tavaralajimenetelmän vakiintunut asema on suurin rajoittava tekijä runkohinnoittelun yleistymiselle. Toiseksi eniten rajoituksia koetaan aiheutuvan ostajien kantamasta riskistä, ja sitä kautta varovaisesta menetelmän käytöstä. Yli 50 % yhdistyksistä koki tämä melko tai erittäin paljon kauppaa rajoittavaksi tekijäksi. Oma toiminta koettiin kaikista vähiten rajoittavaksi tekijäksi, yli 90 % vastaajista koki toiminnan melko vähän tai ei lainkaan rajoittavaksi. Miten tärkeänä näet seuraavat runkohinnoitteluun liittyvät seikat? Katkonnasta johtuvien ristiriitojen väheneminen Hakkuiden valvonnan väheneminen Tarkempi arvio metsänomistajan lopullisesta hakkuutulosta Puukaupan läpinäkyvyys metsänomistajan näkökulmasta Katkonnan toteuttaminen ostajan tarpeiden mukaisesti 0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä En osaa sanoa Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 8. Metsänhoitoyhdistysten näkökulmat runkohinnoittelumenetelmän eduista. Kuten olettaa saattoi, metsänhoitoyhdistykset kokivat runkohinnoittelun tärkeimmäksi eduksi puukaupan läpinäkyvyyden metsänomistajalle (kuva 8). Noin 70 % vastaajista piti tätä kohtaa erittäin tärkeänä. Toiseksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousi ostajien katkonnan vapaus. Metsänhoitoyhdistyksillä kuten ostajillakin vähiten tärkeimmäksi seikaksi muodostui hakkuiden valvonnan väheneminen. Ostajien tavoin metsähoitoyhdistykset uskoivat runkohinnoittelun yleistyvät tulevaisuudessa (kuva 6).

16 3.2.3 Metsänomistajat Metsänomistajille suunnatussa kyselyssä oli tarkoituksena selvittää yleisellä tasolla, kuinka tunnettu runkohinnoittelumenetelmä on. Samalla haluttiin kuulla kokemuksia runkohintakaupan tehneiltä metsänomistajilta. Kyselytutkimuksen lisäksi tutkimuksessa haastateltiin lyhyesti kahdeksaa runkohintakaupan tehnyttä metsänomistajaa. Onko edellä mainittu runkohinnoittelumenetelmä teille ennestään tuttu? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hyvin tuttu Melko tuttu Melko vieras Ei lainkaan Kuva 9. Runkohinnoittelun tunnettuus metsänomistajien keskuudessa. Kuten kuvasta 9 voidaan huomata, runkohinnoittelu on melko heikosti tunnettu jopa aktiivisten metsänomistajien keskuudessa. Noin 65 % vastaajista menetelmä on melko tai ei lainkaan vieras. Hyvin menetelmän tuntevat vain ne metsänomistajat, jotka ovat tehneet kappaa sillä. Kaikkiaan vastaajista vain 9 % oli tehnyt runkohintakaupan. Tämän lisäksi yksi vastaaja oli saanut menetelmällä tehdyn ostotarjouksen. Luvut ovat erittäin pieniä ottaen huomioon, että yli 90 % vastaajista oli tehnyt puukauppaa viimeisen viiden vuoden aikana. Runkohinnalla kaupan tehneet metsänomistajat kokivat kauppatavan melko positiivisena (kuva 10). Menetelmän katsottiin vähentävän erimielisyyksiä ostajan kanssa. Myös hakkuiden valvonta koettiin helpommaksi verrattuna puutavaralajikauppaan. Osa vastaajista kuitenkin koki, ettei ollut saanut tarpeeksi informaatiota hinnoittelutapaan liittyen. Myös monissa tapauksissa metsänomistajat eivät osanneet päättää, toiko hinnoittelutapa puukauppaan lisäselvyyttä. Tämä on ymmärrettävää, jos kyseessä on ensimmäinen runkohintakauppa. Voi myös olla, että kyseisiin asioihin ei kiinnitetty tarkempaa huomiota, jos kauppa oli hoidettu valtakirjalla yhdistyksen kautta.

17 Hinnoittelutavan toimivuus Mittalistat sisälsivät kaiken tarvittavan informaation Katkonnasta ei syntynyt erimielisyyksiä ostajan kanssa Runkohinnan käyttö helpotti hakkuiden valvontaa Sain ostajalta/metsänhoitoyhdistykseltä kaiken mahdollisen tiedon kauppaan liittyen Kauppakirjat olivat selkeät ja ymmärsin eri puulajien hinnoitteluperiaatteet 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Täysin samaa mieltä Melko eri mieltä Melko samaa mieltä En osaa sanoa Täysin eri mieltä Kuva 10. Runkohintakaupan tehneiden metsänomistajien näkemykset menetelmän toimivuudesta. Hyvin iso osa, noin 60 %, metsänomistajista uskoi runkohinnoittelun yleistyvän tulevaisuudessa. Skeptisesti menetelmään suhtautui vain 10 % (kuva 11). Metsänomistajat olivat myös valmiita harkitsemaan menetelmän käyttöä omissa puukaupoissaan. Suhtautuminen menetelmää kohtaan oli yllättävän myönteistä ottaen huomioon, ettei kaikilla vastaajilla ollut omakohtaista kokemusta menetelmän toiminnasta. Positiivisuuteen osaltaan vaikuttaa myös se, että vastaajajoukko lukeutui aktiivisiin metsätalouden harjoittajiin. Uskotteko että kyseinen menetelmä tulee yleistymään tulevaisuudessa puukaupassa? Olisitteko valmis tekemään tulevaisuudessa puukauppaa runkohintaa käyttäen? Runkohinnoittelun tulevaisuus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä En osaa sanoa En Kuva 11. Metsänomistajien näkemykset runkohinnoittelun yleistymisestä tulevaisuudessa.

18 Metsänomistajien kyselystä saatiin myös paljon vapaata palautetta. Moni koki, että runkohinnoittelun yleistyminen toisi puukauppaan lisää vaihtoehtoja. Varsinkin sen tuomaa selkeyttä katkontaan ja spekulaation vähentymistä pidettiin hyvänä asiana. Hinnoittelumenetelmää käytettäessä metsänomistajat toivoivat, että vertailtavat tarjoukset perustuisivat samaan menetelmään, jotta tarjousten vertailtavuus helpottuisi. Varsinkin kokemattomien metsänomistajien kykyä vertailla eri menetelmillä tehtyjä tarjouksia epäiltiin. Tarjousten vertailun lisäksi kysymyksiä herätti mm. puun laadun huomioiminen hinnoittelussa. Menetelmän laajamittaisen yleistymisen pelättiin johtavan kuutiohintojen laskuun. Tätä perusteltiin sillä, isojen toimijoiden hinnoittelu olisi kuitupuupainotteista. Myös metsänomistajien kommenteista kävi ilmi, että tavaralajihinnoittelun valta-aseman vuoksi runkohinnoittelun yleistyminen voi olla hankalaa. 4 Johtopäätökset 4.1 Menetelmää rajoittavat tekijät ja kehityskohteet Runkohinnoittelu on vielä hyvin marginaalinen hinnoittelumenetelmä Metsänomistajien liitto Länsi- Suomen alueella. Arvion mukaan noin 1-2 % puukaupasta tehdään runkohinnalla. Alueelta löytyy kuitenkin muutamia aktiivisia menetelmän käyttäjiä ja monella toimijalla on valmiudet menetelmän käyttöönottoon. Mahdollisuudet hinnoittelumenetelmän osuuden kasvattamiselle ovat siis erittäin hyvät. Suurimmaksi ongelmaksi menetelmän yleistymiselle ostajat ja yhdistykset kokivat tavaralajimenetelmän valta-aseman ja metsänomistajien rutinoitumisen kyseisen menetelmän käyttöön. Uusien hinnoittelumuotojen vastaanotto arveltiin heikoksi. Tämä saattaa pitää paikkaansa harvemmin puukauppaa tekevien kohdalla, mutta aktiiviset metsänomistajat kokivat uudet menetelmän erittäin positiivisena lisänä. Haastattelujen mukaan myös harvemmin puukauppaa tehneet metsänomistajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä runkohinnoittelukauppaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että yhdistykset ja ostajat kertovat tarpeeksi tarkasti menetelmän toimintatavan. Metsänomistajien ennakkoluulot ovat hyvin pitkälle riippuvaisia heidän saamasta informaatiosta. Runkohinnoittelu menetelmänä on ollut jo kauan käytössä, mutta se ei ole pystynyt vakiinnuttamaan asemaansa ostajien keskuudessa. Tämän vuoksi menetelmä on vieras metsänomistajillekin. Viimeaikoina menetelmä on ollut aikaisempaa enemmän esillä, mikä varmasti osaltaan on lisännyt

19 metsänomistajien mielenkiintoa menetelmää kohtaan. Metsänhoitoyhdistysten ja ostajien tulisi kuitenkin panostaa entistä enemmän hinnoittelumenetelmistä tiedottamiseen. Esimerkiksi ostajista erittäin harva toimija kertoo kotisivuillaan puunhankinnan käyttämistä hinnoittelumenetelmistä, mikä varmasti aiheuttaa ennakkoluuloja metsänomistajissa. Hinnoittelun perusteet tulisi olla selvästi esillä, vaikka yksikköhinnoista ei puhuttaisikaan. Toiseksi merkittäväksi runkohinnoittelua rajoittavaksi seikaksi todettiin laho ja muut laatuviat. Näistä tekijöistä aiheutuvan riskin menetelmässä joutuu kantamaan ostaja. Tämä rajoittaa tarjousten määrää ja saattaa johtaa leimikon arvon aliarvioimiseen oman riskin minimoimiseksi. Tällä hetkellä ei ole olemassa tehokkaita keinoja, joilla laatuvikoja voitaisiin mitata tarjousta laadittaessa. Leimikon suunnittelun apuna on kokeiltu mm. moton mittaustietojen perusteella luotuja leimikkopankkeja, joiden avulla on pyritty ennustamaan puuston laatua. Tähän mennessä helpoimmaksi tavaksi on kuitenkin koettu perinteinen mittaukseen ja silmävaraiseen arvioon perustuva suunnittelu. Osa toimijoista on soveltanut menetelmiä, joissa lopullista runkohintaa on korjattu jälkikäteen toteutuneeseen lahomäärään perustuvien, ennalta sovittujen, kertoimien mukaisesti. Tällä tavalla ostajan riski alenee ja tarjoukset voidaan luoda paremmin leimikon todellista arvoa mukaileviksi. Osa metsänomistajista ehdotti myös toteutuneen keskijäreyden huomioimista lopullisen hinnan korjauksessa. Myös hyvien laatuominaisuuksien huomioiminen runkohinnoittelussa on koettu vaikeaksi. Menetelmästä ei käy selvästi ilmi, miten esimerkiksi pystykarsitun männikön laatu tarjouksissa on huomioitu. Ei ole itsestään selvää, että karsinta näkyy keskimääräistä yksikköhintaa korkeampana hintana tarjouksessa. Tämän ei motivoi metsänomistajia kasvattamaan korkealaatuista puuta. Toisaalta voidaan kysyä, onko laatuseikkoja huomioitu nykyisessä tavaralajimenetelmässäkään. Sahateollisuudelle tärkein laatutekijä on puuston keskijäreys. Runkohinnoittelun yleistyessä hintatilastoinnissa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota järeyteen perustuvan hintatiedon tuottamiseen. Järeys on merkittävin hinnanmuodostukseen vaikuttava tekijä runkohinnoittelussa ja tilasoinnin avulla voitaisiin osaltaan ehkäistä keskiarvoistumisen vaikutusta järeiden leimikoiden arvostukseen. 4.2 Menetelmän edut ja tulevaisuus Runkohinnoittelun ehdottomiksi eduiksi koettiin menetelmän läpinäkyvyys metsänomistajille sekä ostajien mahdollisuus katkoa rungot haluamallaan tavalla. Menetelmää pidetään myös yleisesti hyvin yksinkertaisena metsänomistajille. Tarjousten vertailu on helppoa varsinkin, jos kaikki tarjoukset ovat samalla menetelmällä tehtyjä. Tarjousten vertailu muodostuu hankalammaksi, jos seassa on myös

20 tavaralajitarjouksia. Runkohinnalla tehdyn tarjouksen perusteella metsänomistaja pystyy laskemaan melko tarkasti hakkuusta kertyvän kokonaistulon, koska poistuvan puuston kokonaistilavuus esimerkiksi avohakkuualoilta pystytään arvioimaan hyvin tarkasti ja ainespuun hinta on vakio. Eri hinnoittelumenetelmillä tehtyjen tarjousten vertailun vaikeus johtuukin pitkälti tavaralajimenetelmän ostajittain vaihtelevasta katkonnasta. Runkohintatarjouksen mukanaolo ei siten tee tarjousten vertailusta normaalia tavaralajitarjousten vertailua vaikeampaa. Jotta runkohinnoittelulla olisi mahdollisuus yleistyä nykyisestä, tulisi hinnanmuodostuminen pitää mahdollisimman yksinkertaisena. Lahon ja keskijäreyden huomioivat lisäykset tekevät menetelmästä entistä reilumman molemmille kaupan osapuolille, mutta samalla vaikeuttavat tarjousten keskinäistä vertailtavuutta. Selvityksen mukaan rukohinnalla tehdyt kaupat keskittyvät keskimääräistä parempiin ja korkealaatuisempiin avohakkuuleimikoihin, joissa tarjouksen tekeminen on helpointa. Ostomäärien kasvaessa menetelmää tullaan soveltamaan myös heikompilaatuisiin kohteisiin. Harvennuskohteilla runkohinnan käytössä tulee kuitenkin olla varovainen, koska poistettavien puiden leimaaminen tarjousta tehdessä on avohakkuukohdetta vaikeampaa ja runkohinta saattaa ohjata parempilaatuisten puiden valintaan, mikä heikentää harvennuksen laatua. Hankintatyötä tekeville metsänomistajille menetelmä ei sovellu. Hinnoittelumenetelmillä on hyvin suuri merkitys puukauppaan ja sen kehittymiseen. Tämän vuoksi uusien tai uusvanhojen menetelmien kehittäminen tavaralajihinnoittelun rinnalle on tervetullutta. Usean eri hinnoitteluvaihtoehdon valikoima saattaa aluksi aiheuttaa metsänomistajissa sekaannusta, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden realisoida metsäomaisuutensa arvo parhaaksi katsomallaan tavalla. vaihtoehtojen lisääntyminen saattaa myös aktivoida metsänomistajia, jotka eivät ole kokeneet vanhojen menetelmien palvelleen heidän tarpeita. Leimikon ominaisuuksien mukaan valittu hinnoittelumenetelmä tuo lisäarvoa koko ketjuun. Runkohinnoittelu saattaa soveltua parhaiten metsänomistajille, jotka eivät kasvata laatupuuta ja seuraavat puumarkkinoiden kehitystä harvakseltaan. Heille tärkein vaatimus voi olla helppo ja riskitön puukauppa. Aktiivisen metsänomistajat taas seuraavat hintatason kehitystä tarkasti ja ovat tietoisia ostajien katkonnasta ja laatukriteereistä. Heille tärkeintä on maksimoida laadukkaan puutavaran arvo. Näissä tapauksissa kyseeseen saattaa tulla esimerkiksi matriisi- tai rungonosahinnoittelu. Tähän mennessä uusista hinnoittelumenetelmistä on kokemusta vain paikalliselta tasolta pienempien toimijoiden toimesta. Nykyisillä ostomäärillä runkohinnoittelun toimivuudesta on erittäin vaikea vetää selviä johtopäätöksiä. Menetelmän yleistyminen vaatisikin isojen toimijoiden vahvempaa panostusta. Tämä lisäisi menetelmän tunnettuutta metsänomistajien keskuudessa ja tarjoaisi lisäinformaatiota runkohinnoittelun hyödyntämismahdollisuuksista. Hankeneuvoja Juuso Heikkilä

21 Lähdeluettelo Berg, V Puuraaka-aineen hinnoittelumenetelmien vaikutus mäntyvaltaisten leimikoiden arvosaantoon. 44 s. Pro gradu -työ. Itä-Suomen yliopisto. Malinen, J., Berg, V., & Kilpeläinen, H. Roundwood pricing mechanisms and their performance in Scots pine roundwood markets. Metlan työraportteja s. Saatavissa Malinen, J., Wall, T., Kilpeläinen, H. & Verkasalo, E Leimikon arvonmuodostus vaihtoehtoisissa loppukäyttökohteissa. Metlan työraportteja s. Saatavissa: Metsäteho Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa. 14 s. Saatavissa: uhuoltoa.pdf Pöyry Puumarkkinoiden toimintaa koskeva selvitys -loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriö 42 s. Vornanen, S Apteerauksen toteutuminen Etelä-Suomen Metsänomistajien liiton alueella. Opinnäytetyö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. 42 s. Saatavissa:

Katkonta - ensimmäinen jalostuspäätös vai raaka-aineen hinnan määritystä?

Katkonta - ensimmäinen jalostuspäätös vai raaka-aineen hinnan määritystä? Katkonta - ensimmäinen jalostuspäätös vai raaka-aineen hinnan määritystä? Puupäivä, torstaina 27.10.2011 Jukka Malinen Metla / Joensuu Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research

Lisätiedot

hinnoitteluun ja puukauppaan

hinnoitteluun ja puukauppaan Työkaluja puutavaran hinnoitteluun ja puukauppaan PUU tutkimus ja kehittämisohjelman väliseminaari 6.9.2012 Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna Jukka Malinen Metla / Joensuu Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Runkohinnoittelun käytettävyys? Puumarkkinatyöryhmä, tiistaina Jukka Malinen Metla / Joensuu

Runkohinnoittelun käytettävyys? Puumarkkinatyöryhmä, tiistaina Jukka Malinen Metla / Joensuu Runkohinnoittelun käytettävyys? Puumarkkinatyöryhmä, tiistaina 12.10.2010 Jukka Malinen Metla / Joensuu Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tavaralajihinnoittelun

Lisätiedot

Puuraaka-aineen hinnoittelumenetelmät

Puuraaka-aineen hinnoittelumenetelmät Puuraaka-aineen hinnoittelumenetelmät Vesa Berg, Harri Kilpeläinen & Jukka Malinen Metsäntutkimuslaitos Joensuun yksikkö Männyn hankinta ja käyttö puutuotealalla Kehityshankkeen tiedonsiirtoseminaari Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Puuraaka-aineen hinnoittelumenetelmät

Puuraaka-aineen hinnoittelumenetelmät Puuraaka-aineen hinnoittelumenetelmät Vesa Berg, Harri Kilpeläinen & Jukka Malinen Metsäntutkimuslaitos Joensuun yksikkö Männyn hankinta ja käyttö puutuotealalla Kehityshankkeen tiedonsiirtoseminaari Kuusamossa

Lisätiedot

Puukaupan uudet tuulet - rungonosahinnoittelu. Jori Uusitalo Metla 02.10.2014

Puukaupan uudet tuulet - rungonosahinnoittelu. Jori Uusitalo Metla 02.10.2014 Puukaupan uudet tuulet - rungonosahinnoittelu Jori Uusitalo Metla 02.10.2014 Puun hinnoittelutapoja Puutavaralajihinnoittelu hinta tavaralajille Runkohinnoittelu yksi hinta koko rungolle Rungonosahinnoittelu

Lisätiedot

Puukaupan tarjousvertailut. MMM Puumarkkinatyöryhmän kokous kenttäpäällikkö Pauli Rintala MTK

Puukaupan tarjousvertailut. MMM Puumarkkinatyöryhmän kokous kenttäpäällikkö Pauli Rintala MTK Puukaupan tarjousvertailut MMM Puumarkkinatyöryhmän kokous 25.11.2015 kenttäpäällikkö Pauli Rintala MTK Mitä tarkoittaa puukaupan tarjousvertailut? - Puunostajat tekevät metsänomistajalle/hänen tarjouspyyntöönsä

Lisätiedot

Leimikon arvosaanto ja puukaupan tehostaminen. Jukka Malinen, Harri Kilpeläinen, Tapio Wall & Erkki Verkasalo

Leimikon arvosaanto ja puukaupan tehostaminen. Jukka Malinen, Harri Kilpeläinen, Tapio Wall & Erkki Verkasalo Leimikon arvosaanto ja puukaupan tehostaminen Jukka Malinen, Harri Kilpeläinen, Tapio Wall & Erkki Verkasalo / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana

Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana Puuta liikkeelle seminaari Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana 14.03.2016 kenttäpäällikkö Pauli Rintala MTK Metsälinja Metsänhoitoyhdistysten rooli Laki metsänhoitoyhdistyksistä muuttui (osin siirtymäaikoja)

Lisätiedot

Onnistuneen puukaupan eväät Suolahti 5.2.2013

Onnistuneen puukaupan eväät Suolahti 5.2.2013 Onnistuneen puukaupan eväät Suolahti 5.2.2013 Metsäneuvoja Kati Nieminen Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry Kuka voi tehdä puukaupan? Kiinteistön omistaja/omistajat Jos on useita omistajia, tarvitaan kaikkien

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutus. Akseli Zitting RUNKOHINNOITTELUN TUNNETTUUS POHJOISSAVOLAISTEN METSÄNOMISTAJIEN KESKUUDESSA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutus. Akseli Zitting RUNKOHINNOITTELUN TUNNETTUUS POHJOISSAVOLAISTEN METSÄNOMISTAJIEN KESKUUDESSA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutus Akseli Zitting RUNKOHINNOITTELUN TUNNETTUUS POHJOISSAVOLAISTEN METSÄNOMISTAJIEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö Toukokuu 2019 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2019 Metsätalouden

Lisätiedot

Puumarkkinoiden toimivuus ja kehittämiskohteet. Puumarkkinatyöryhmän kokous (2/2012) Eero Mikkola, Metla

Puumarkkinoiden toimivuus ja kehittämiskohteet. Puumarkkinatyöryhmän kokous (2/2012) Eero Mikkola, Metla Puumarkkinoiden toimivuus ja kehittämiskohteet Puumarkkinatyöryhmän kokous (2/2012) 3.10.2012 Eero Mikkola, Metla Puukaupan toimivuuden ja kehittämiskohteiden selvitys 2012 Mikä tässä puukaupassa on noin

Lisätiedot

HELPPO PUUKAUPPA PARHAAT TULOT. Metsänomistajat

HELPPO PUUKAUPPA PARHAAT TULOT. Metsänomistajat HELPPO PUUKAUPPA PARHAAT TULOT Metsänomistajat HELPPO PUUKAUPPA! HYÖDYNNÄ PAIKALLINEN ASIANTUNTEMUKSEMME JA SAA PUUKAUPASTA PARAS HINTA! SOITA MEILLE TEHDÄÄN SOPIMUS KILPAILUTETAAN PUUKAUPPA RAHAT TILILLESI

Lisätiedot

LEIMIKON ARVONMUODOSTUS Myyntiarvo

LEIMIKON ARVONMUODOSTUS Myyntiarvo LEIMIKON ARVONMUODOSTUS Myyntiarvo PKM-tutkimuspäivä nro 2. Lahti, 4.10.05 Leimikon myyntiarvon vaihtelu Tavoitteena oli selvittää leimikon myyntiarvon eli kantorahatulon muodostumista erilaisilla katkontaohjeilla

Lisätiedot

HELPPO PUUKAUPPA - PARHAAT TULOT. Metsänomistajat

HELPPO PUUKAUPPA - PARHAAT TULOT. Metsänomistajat HELPPO PUUKAUPPA - PARHAAT TULOT Metsänomistajat HELPPO PUUKAUPPA! ONNISTUNEEN PUUKAUPAN ASKELEET SOITA MEILLE HYÖDYNNÄ PAIKALLINEN ASIANTUNTEMUKSEMME JA SAA PUUKAUPASTA PARAS HINTA! TEHDÄÄN SOPIMUS KILPAILUTETAAN

Lisätiedot

METSÄNOMISTAJALLE. Metsänomistajat

METSÄNOMISTAJALLE. Metsänomistajat METSÄNOMISTAJALLE Metsänomistajat METSÄNHOITOYHDISTYKSEN JÄSENENÄ METSÄN- OMISTAMINEN ON HELPPOA 1 Kaikki metsäpalvelut ovat yhden puhelinsoiton tai klikkauksen päässä. 2 Olemme käytettävissäsi koko maassa,

Lisätiedot

Suometsien puunkorjuu. MHY Lakeus, Antti Väisälä Jalasjärvi

Suometsien puunkorjuu. MHY Lakeus, Antti Väisälä Jalasjärvi Suometsien puunkorjuu MHY Lakeus, Antti Väisälä Jalasjärvi 26.11.2014 Metsänhoitoyhdistys Lakeus Jalasjärvi, Jurva, Kauhajoki, Teuva Perustettu 1.1.2004 n. 5 850 jäsentä Metsämaanpinta-ala 160 000 ha Hakkuusuunnite

Lisätiedot

Kohti puukauppaa. Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä. Hakkuutavat

Kohti puukauppaa. Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä. Hakkuutavat Kohti puukauppaa Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä 1 Hakkuutavat Päätehakkuu = uudistuskypsän metsän hakkuu. Avohakkuu, siemenpuu- ja suojuspuuhakkuu sekä kaistalehakkuu. Uudistamisvelvoite!

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

ARVO ohjelmisto. Tausta

ARVO ohjelmisto. Tausta ARVO ohjelmisto Tausta Jukka Malinen, Metla Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Ennakkotiedon tarve - Metsänomistaja 11.2.2010 2 Ennakkotiedon

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Essi Jokinen OSTON HANKINTAESIMIESTEN NÄKEMYKSET ENSIHARVENNUSLEIMIKOIDEN RUNKOHINNOITTELUSTA STORA ENSO METSÄN ITÄ-SUOMEN HANKINTA-ALUEELLA Opinnäytetyö

Lisätiedot

Motit liikkeelle. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen

Motit liikkeelle. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen Motit liikkeelle Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen Puukauppa ja hakkuut Suomen puuvaranto Suomen metsien puuvaranto on viimeisimmän Valtakunnan metsien

Lisätiedot

Puukaupan sanastoa (1)

Puukaupan sanastoa (1) PUUKAUPPA OSIO 2 yleistä puukaupasta puukaupan eri muodot puutavaran hintaan vaikuttavat tekijät; laatu, leimikkotekijät puukaupan kulku, yleiset ehdot metsänomistajan rooli puukaupassa 1 Puukaupan sanastoa

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS MAASEUDULLA UUSIA TUULIA PALVELUTUOTANTOON?

YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS MAASEUDULLA UUSIA TUULIA PALVELUTUOTANTOON? YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS MAASEUDULLA UUSIA TUULIA PALVELUTUOTANTOON? Kysely Etelä-Pohjanmaan vapaa-ajan asukkaille Ruralia-instituutti 2018 1 OSA 5: JOHTOPÄÄTÖKSET Ruralia-instituutti 2018 2 JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ARVO ohjelmisto. Tausta

ARVO ohjelmisto. Tausta ARVO ohjelmisto Tausta Jukka Malinen, Metla Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Ennakkotiedon tarve - Metsänomistaja 25.1.2010 2 Ennakkotiedon

Lisätiedot

Kehittynyt katkonnan ohjaus ja ennakkosuunnittelutiedon tarkkuus Metsätehon tuloskalvosarja 6/2015

Kehittynyt katkonnan ohjaus ja ennakkosuunnittelutiedon tarkkuus Metsätehon tuloskalvosarja 6/2015 Kehittynyt katkonnan ohjaus ja ennakkosuunnittelutiedon tarkkuus Kalle Kärhä, Jari Ronkainen & Pekka T. Rajala, Stora Enso Oyj Metsä Joonas Mutanen & Teijo Palander, Itä-Suomen yliopisto Tapio Räsänen

Lisätiedot

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ENERGIAPUUKAUPAN VAIHTOEHDOT Pystykauppa (myydään ostajalle hakkuuoikeus, myyjä saa puusta kantohinnan

Lisätiedot

PUUKAUPPA. Puukauppa. Lappeenranta

PUUKAUPPA. Puukauppa. Lappeenranta PUUKAUPPA Puukauppa Lappeenranta 21.3.2018 PUUKAUPPA yleistä puukaupasta puukaupan eri muodot puun hintaan vaikuttavia tekijöitä puukaupan kulku, yleiset ehdot metsänomistajan rooli puukaupassa 2 PUUKAUPPA

Lisätiedot

Onnistuneen puukaupan eväät. Kenttäpäällikkö Pauli Rintala MTK Metsälinja

Onnistuneen puukaupan eväät. Kenttäpäällikkö Pauli Rintala MTK Metsälinja Onnistuneen puukaupan eväät Kenttäpäällikkö Pauli Rintala MTK Metsälinja Kuka voi tehdä puukaupan? Kiinteistön omistaja/omistajat Jos on useita omistajia, tarvitaan kaikkien kirjallinen suostumus tai valtuutus

Lisätiedot

ARVO-ohjelmisto pienpuun hankinnan tukena

ARVO-ohjelmisto pienpuun hankinnan tukena ARVO-ohjelmisto pienpuun hankinnan tukena Jukka Malinen Pienpuupäivä Keskiviikko 17.11.2010 Mikpoli, auditorio, Patteristonkatu 2, 50100 Mikkeli Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest

Lisätiedot

Raakapuun kaupallinen hintaindeksi

Raakapuun kaupallinen hintaindeksi Raakapuun kaupallinen hintaindeksi Työn tulokset 4.11.2013 Rainer Häggblom Vision Hunters Ltd Oy Agenda Mikä on hintaindeksi? Yhteenveto työn tuloksista Miksi raakapuun hintaindeksi? Hintaindkesin plussat

Lisätiedot

Männikön harvennustapa ja aika puntarissa

Männikön harvennustapa ja aika puntarissa Pentti Niemistö, Metla PA 5.9.2013 Männikön harvennustapa ja aika puntarissa 50 v viljelymännikkö: < Alaharvennus Laatuharvennus > Harvennustapakoe (Kajaani-Iisalmi) Ks. Pentti Niemistö, Metsätieteen

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Puukauppa Metsään ABC 5.9.2015

Puukauppa Metsään ABC 5.9.2015 Puukauppa Metsään ABC 5.9.2015 Sisältö Stora Enso ja Stora Enso Metsä Puukauppa: Kauppamuodot ja hakkuutavat Puukaupan vaiheet Puukaupan hinnoittelutekijät Ennakkoraivaus Puukauppalomakkeen läpikäynti

Lisätiedot

Männyn laatukasvatus Jari Hynynen. Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Männyn laatukasvatus Jari Hynynen. Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Männyn laatukasvatus Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Johdanto Suomen metsien luontaiset edellytykset soveltuvat hyvin laatupuun

Lisätiedot

PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus

PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus yleistä puukaupasta puukaupan eri muodot puutavaran hintaan vaikuttavat tekijät; laatu, leimikkotekijät puukaupan kulku, yleiset ehdot

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Energiapuun kauppa, tammi maaliskuu 2014 Karsitusta energiapuusta maksettiin alkuvuonna pystykaupoissa 5 euroa ja hankintakaupoissa

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta Puun ostot ja hinnat marraskuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 14.12.2000 558 Puukaupassa 16 prosentin kasvu Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin

Lisätiedot

SAHA- JA ENERGIAPUUN HANKINNAN YHDISTÄMINEN HARVENNUSMÄNNIKÖISSÄ

SAHA- JA ENERGIAPUUN HANKINNAN YHDISTÄMINEN HARVENNUSMÄNNIKÖISSÄ SAHA- JA ENERGIAPUUN HANKINNAN YHDISTÄMINEN HARVENNUSMÄNNIKÖISSÄ Erkki Verkasalo, Tapio Wall Harri Kilpeläinen PKM-ohjelman tutkimuspäivä nro 2 Lahti, 4.10.2005 MÄNTY- JA KUUSIPUUN KÄYTTÖ PUUTUOTETEOLLISUUDESSA

Lisätiedot

Paljonko metsäsijoitus tuottaa?

Paljonko metsäsijoitus tuottaa? Paljonko metsäsijoitus tuottaa? Metsä on yksi mahdollinen sijoituskohde. Metsäsijoituksen tuotto riippuu mm. siitä, kuinka halvalla tai kalliilla metsän ostaa, ja siitä, kuinka metsää käsittelee. Kuvan

Lisätiedot

METSÄNKÄSITTELYN KANNATTAVUUS. Hinta informaation välittäjänä vaikutukset metsänomistajan päätöksiin männikön harvennuksista ja kiertoajasta

METSÄNKÄSITTELYN KANNATTAVUUS. Hinta informaation välittäjänä vaikutukset metsänomistajan päätöksiin männikön harvennuksista ja kiertoajasta METSÄNKÄSITTELYN KANNATTAVUUS Hinta informaation välittäjänä vaikutukset metsänomistajan päätöksiin männikön harvennuksista ja kiertoajasta PURO-ohjausryhmäkokous 24.11.2004 Vantaa sami.pastila@helsinki.fi

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Puukauppa ja metsänhoitokatsaus. Petri Pajunen Vantaa

Puukauppa ja metsänhoitokatsaus. Petri Pajunen Vantaa Puukauppa ja metsänhoitokatsaus Petri Pajunen Vantaa 14.4.2018 Puumarkkinaennusteet 2018-201 Metsäteollisuuden investoinnit Toteutuneita investointeja mm. MG Äänekoski, UPM Kaukas ja Kymi ja SE Varkaus

Lisätiedot

kannattava elinkeino?

kannattava elinkeino? Onko huomisen metsänomistus kannattava elinkeino? Päättäjien 28. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Metsänomistajaryhmien

Lisätiedot

Poimintahakkuiden puunkorjuu

Poimintahakkuiden puunkorjuu Poimintahakkuiden puunkorjuu Kommenttipuheenvuoro Kehittämispäällikkö Aku Mäkelä, Koneyrittäjät Metsätieteen päivä 2013, poimintahakkuiden puunkorjuu 1 Koneyrittäjien liitto ry Energia-, maarakennus- ja

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2016 5.12.2016 Mikä Talousjohtajabarometri? TAUSTA Talousjohtajabarometri on reaalitalouden tilaa ja näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä

Lisätiedot

Puukaupan kilpailuttaminen ja korjuun valvonta käytännössä

Puukaupan kilpailuttaminen ja korjuun valvonta käytännössä Puukaupan kilpailuttaminen ja korjuun käytännössä Herkko Hämäläinen 14.4.2018 Johdanto Puukauppa lähtee liikkeelle puunmyyntisuunnitelman laatimisella ja yleensä leimikko on tarkoitus myydä heti Tehdään

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Sisältö Yhteenveto s2 / Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla s3 / Suomen osakemarkkinoiden kasvu ja uudet listautumiset s5 / Aikaisemmat tutkimustulokset s6 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden rooli puumarkkinoilla Suomessa

Yksityismetsätalouden rooli puumarkkinoilla Suomessa Yksityismetsätalouden rooli puumarkkinoilla Suomessa Harri Hänninen Suomalais venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi 7.6.2011, Majvik, Kirkkonummi Yksityismetsien merkitys Metsämaa, tilavuus ja kasvu ovat

Lisätiedot

Rungonosahinnoittelu Jori Uusitalo, Luke MMM Puukauppatyöryhmä

Rungonosahinnoittelu Jori Uusitalo, Luke MMM Puukauppatyöryhmä Rungonosahinnoittelu 19.9.2016 Jori Uusitalo, Luke MMM Puukauppatyöryhmä Perusperiaate Rungonosahinnoittelumenetelmässä runko jaetaan läpimitan perusteella rungonosiin (läpimittaositteisiin), jotka jokainen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1999 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 6.5.1999 480 Maaliskuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuuden ja puun myyjien erilaiset näkemykset puun tulevasta

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ Arto Rauta 1, Maarit Kahila 2 1 Ecophon Strömberginkuja 2 00380 Helsinki arto.rauta@saint-gobain.com 2 Mapita Oy Kanavaranta

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.2007

Lisätiedot

Yksityismetsien alueellinen käyttöaste

Yksityismetsien alueellinen käyttöaste Yksityismetsien alueellinen käyttöaste Panu Pingoud, Jarmo Hämäläinen & Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy Heimo Karppinen, Helsingin yliopisto Harri Hänninen, Metsäntutkimuslaitos 13/2010 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Metsäkyselyn tuloksia. Markus Makkonen ja Lauri Frank Jyväskylän yliopisto

Metsäkyselyn tuloksia. Markus Makkonen ja Lauri Frank Jyväskylän yliopisto Metsäkyselyn tuloksia Markus Makkonen ja Lauri Frank Jyväskylän yliopisto 28.11.2016 Aineiston keräys Aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä touko-kesäkuussa 2016 Kutsu kyselyyn lähetettiin 76 014 Suomen

Lisätiedot

Metsäkonepalvelu Oy www.metsakonepalvelu.fi

Metsäkonepalvelu Oy www.metsakonepalvelu.fi Metsäkonepalvelu Oy www.metsakonepalvelu.fi Energiapäivät 03.02.2011 Tampere Kokemus bioenergiankorjuusta NMK vuodesta 2000 TJ 720 + 730 giljotiini 2000 2005, 2005 TJ 1270C + 745 koura joukkokäsittelyvarustuksella

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma. Ilpo Riihimäki TUKKIPROSENTTI HAVESA TIMBERIN PÄÄTEHAKKUUKUUSIKOISSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma. Ilpo Riihimäki TUKKIPROSENTTI HAVESA TIMBERIN PÄÄTEHAKKUUKUUSIKOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Ilpo Riihimäki TUKKIPROSENTTI HAVESA TIMBERIN PÄÄTEHAKKUUKUUSIKOISSA Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalous

Lisätiedot

Metsänkasvatuksen kannattavuus

Metsänkasvatuksen kannattavuus Metsänkasvatuksen kannattavuus Harvennusten vaikutus tukkituotokseen ja raakapuun arvoon Metsänkasvatuksen kannattavuus (2/14) Lähtökohta: Tavoitteena harvennusvaihtoehtojen vertailu metsänomistajan kannalta

Lisätiedot

Kantokäsittely juurikääpää vastaan tärkeää kesäharvennuksissa

Kantokäsittely juurikääpää vastaan tärkeää kesäharvennuksissa 1 (6) Kantokäsittely juurikääpää vastaan tärkeää kesäharvennuksissa Kuusen parhailla kasvupaikoilla Etelä-Suomessa juurikääpä aiheuttaa noin 8 prosenttia kuusen tyvilahosta. Männiköissä juurikääpä aiheuttaa

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa tammikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.2.2006 806 Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa Metsäteollisuus

Lisätiedot

Energiapuun korjuun laatu 2014

Energiapuun korjuun laatu 2014 Tiedote 1 (5) Energiapuun korjuun laatu 2014 Vuonna 2014 tehtiin 313 energiapuun korjuujäljen laatutarkastusta. Tarkastettua pinta-alaa kertyi 1 005 hehtaaria. Tarkastukset perustuvat Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Mhy:t edistämässä vastuullista yksityimetsätaloutta. Petri Takalo Toiminnanjohtaja, Päijänteen Metsänhoitoyhdistys

Mhy:t edistämässä vastuullista yksityimetsätaloutta. Petri Takalo Toiminnanjohtaja, Päijänteen Metsänhoitoyhdistys Mhy:t edistämässä vastuullista yksityimetsätaloutta Petri Takalo Toiminnanjohtaja, Päijänteen Metsänhoitoyhdistys Yksityismetsätalous Suomessa Suomen metsät ovat pääosin yksityisten henkilöiden ja perheiden

Lisätiedot

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille Laura Alonen Opinnäytetyön taustaa Idea harjoittelussa Hyvinkään perusturvakeskuksen vammais- ja kehitysvammapalveluissa keväällä

Lisätiedot

Energiapuun rooli metsänkasvatusketjun tuotoksessa ja tuotossa

Energiapuun rooli metsänkasvatusketjun tuotoksessa ja tuotossa Energiapuun rooli metsänkasvatusketjun tuotoksessa ja tuotossa Soili Kojola, Metla Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät seminaari ja retkeily 13.-14.6.2013 Lahti Työryhmä: Soili Kojola Risto Ojansuu

Lisätiedot

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Matti Kärkkäinen professori (emeritus) ja puuntuottaja

Kommenttipuheenvuoro Matti Kärkkäinen professori (emeritus) ja puuntuottaja Kommenttipuheenvuoro Matti Kärkkäinen professori (emeritus) ja puuntuottaja Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelma Loppuseminaari 19.4.2012 klo 9 16 Kulttuuriareena Gloria Pieni Roobertinkatu

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 9.6.2006 825 Puukauppa piristyi toukokuussa kuusitukki ennätyshinnoissa

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto* 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 100

METSÄ GROUP Liikevaihto* 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 100 Avainluvut 2017 METSÄ GROUP Liikevaihto* 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 100 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 104 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST METSÄ WOOD METSÄ FIBRE METSÄ

Lisätiedot

Männikön harvennustapa ja -voimakkuus puntarissa motteja ja euroja

Männikön harvennustapa ja -voimakkuus puntarissa motteja ja euroja Pentti Niemistö, Metla PA 13.06.2013 Männikön harvennustapa ja -voimakkuus puntarissa motteja ja euroja 50 v viljelymännikkö: < Alaharvennus Laatuharvennus > Harvennustapakoe (Kajaani-Iisalmi) Ks. Pentti

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

Metsänomistajan omatoimisen puunkorjuun kehitysnäkymiä nykytilan ja historian valossa. Metsätieteen päivä 4.11.2009 Vesa Tanttu

Metsänomistajan omatoimisen puunkorjuun kehitysnäkymiä nykytilan ja historian valossa. Metsätieteen päivä 4.11.2009 Vesa Tanttu Metsänomistajan omatoimisen puunkorjuun kehitysnäkymiä nykytilan ja historian valossa Metsätieteen päivä 4.11.2009 Vesa Tanttu Esityksen sisältö Hankintakaupan historia Hankintahakkuiden nykypäivä Korjuumäärien

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Kartoitus Rauman kaupallisen keskustan kaupan ja palvelujen tilanteesta ja kehittymisestä Rauman Yrittäjät ry Aamukahvitilaisuus 12.6.

Kartoitus Rauman kaupallisen keskustan kaupan ja palvelujen tilanteesta ja kehittymisestä Rauman Yrittäjät ry Aamukahvitilaisuus 12.6. Kartoitus Rauman kaupallisen keskustan kaupan ja palvelujen tilanteesta ja kehittymisestä 2018 Rauman Yrittäjät ry Aamukahvitilaisuus 12.6.2018 Työn Tausta Samankaltainen tutkimus tehty kaksi kertaa aikaisemmin,

Lisätiedot

Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila,

Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. erno.jarvinen@mtk.fi

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella KEHITTYVÄ METSÄENERGIA -HANKE Laukka Pasi, Laurila Jussi & Tasanen Tapani www.kehittyvametsaenergia.fi

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella Tietolähde: Metla VMI10 / MELA-ryhmä / 15.6.2007 Tuula Nuutinen Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen,

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Mihin kasvatuslannoitus sopii ja mitä se tuottaa? Samuli Kallio

Mihin kasvatuslannoitus sopii ja mitä se tuottaa? Samuli Kallio Mihin kasvatuslannoitus sopii ja mitä se tuottaa? Samuli Kallio www.yara.fi/metsa Miten tunnistan hyvän lannoituskohteen? -Kuvio/kuviot ovat korjuun kannalta hyvällä paikalla -Puusto on pääsääntöisesti

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2014 Energiapuun kauppa, huhti kesäkuu 2014 16.10.2014 Jukka Torvelainen Ostetusta energiapuusta puolet karsittua rankaa Metlan

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa.

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Puun ostot ja hinnat heinäkuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 28.8.1998 448 Puukauppa vilkastui heinäkuussa Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Metsäteollisuus

Lisätiedot

Mänty sahapuuna tapaustutkimuksia

Mänty sahapuuna tapaustutkimuksia Mänty sahapuuna tapaustutkimuksia Harri Mäkinen Lauri Valsta, Sami Pastila, Kirsi Makkonen, Henna Lyhykäinen, Annikki Mäkelä, Arto Usenius Sisältö 1. Harvennusten kannattavuus» sahan kannalta» metsänomistajan

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot