FUAS Newsletter 1/2010 1/7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FUAS Newsletter 1/2010 1/7"

Transkriptio

1 FUAS Newsletter 1/2010 1/7 FUAS-LIITTOUMA ETENEE Pentti Rauhala, FUAS-liittouman rehtoriryhmän pj. FUAS-liittouma (Federation of Universities of Applied Sciences) syntyi kuluvana vuonna Hämeen, Lahden ja Laurea-ammattikorkeakoulujen yhteisellä päätöksellä. Liittouman avulla vahvistetaan kolmen ammattikorkeakoulun kansainvälistä ja kansallista kilpailukykyä Helsingin laajalla metropolialueella. Liittouma rakentuu ammattikorkeakoulujen aiempiin yhteistoimintasopimuksiin sekä yhteistä ohjausryhmää koskevaan sopimukseen. Yhteinen ohjausryhmä koostuu kahdesta kunkin ammattikorkeakoulun ylläpitäjän edustajista, rehtoreista sekä yhdestä yhteisestä henkilöstön ja yhdestä yhteisestä opiskelijoiden edustajista. Käytännön operatiivista toimintaa johtaa rehtoreiden ja vararehtoreiden työryhmä. Yhteistyöhankkeiden valmistelusta vastaa parisenkymmentä työryhmää. Päätoimisena projektijohtajana toimii KL Antti Kauppi. Lisäksi Aaltoyliopiston innovaatiokeskusta johtanut FT Veijo Ilmavirta siirtyy alkaen erityisesti FUAS:in metropolipolitiikan, yliopistoyhteistyön ja TKI-profiilien kehittämistyöhön. Liittouman merkittävimpiä tuloksia ovat tähän asti olleet yhteisten kesäopintojen järjestäminen, jolla opiskelijoiden kesätöiden niukkuuden vuoksi on tällä hetkellä normaalia suurempi merkitys. Ammattikorkeakoulut ovat laatineet yhteistyössä myös ylempien ammattikorkeakoulututkintojen benchmarking-mallin, jolla tulevina vuosina voidaan parantaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen pedagogista toteutusta. Samoin on tarkoitus kehittää yhteinen laadunvarmistusjärjestelmä siten, että myös FUAS-liittouman tuloksellisuutta voidaan arvioida. Kaikki kolme ammattikorkeakoulua ovat ottaneet tai ottamassa käyttöön saman QPR-toiminnanohjausjärjestelmän. Tulevina vuosina liittouman ammattikorkeakoulut arvioivat vertaisarviointia käyttäen myös koulutusohjelmiansa, jotta niiden mahdolliset työnjaon kehittämistarpeet selviävät. Ammattikorkeakoulut ovat toteuttaneet yhteisen esimiesvalmennusohjelman. Ulkoinen ja sisäinen tiedotus on tärkeä osa FUAS-liittouman identiteetin muodostusta. Sitä palvelee tämä uusi FUAS Newsletter sekä myöhemmin kuluvana vuonna avattavat liittouman työskentely-ympäristönä toimiva verkkopalvelualusta ja nettisivut

2 FUAS Newsletter 1/2010 2/7 FUAS NEUVOTTELUSSA OKM:SSÄ Rehtori Veijo Hintsanen, HAMK FUAS-liittouman ylläpitäjien edustajien, rehtoreiden ja Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien palaveri kesäkuussa 2010 oli erittäin onnistunut FUASin tulevaisuuden kannalta. Palaverin henki oli hyvin rakentava, ja saimme linjauksillemme ministeriön hyväksynnän ja tuen. Ylläpitäjien edustajilla on ollut ratkaiseva rooli yhteisen tahtotilan rakentamisessa ja ministeriön saamiseksi liittouman linjausten taakse. Jatkamme liittouman rakentamista kumppanuussopimuksen, toimenpideohjelman ja liittoumasopimuksen pohjalta kesän jälkeen nimettävän ohjausryhmän ohjauksessa. Etenemissuunnitelmat vuosille on em. dokumenteissa hyväksytty, ja niitä täydennetään ohjausryhmän työn edetessä. Kehittämisrahoitukseenkin saattaa vielä ministeriöstä tulla vuosille 2011 ja 2012 täydennystä, mutta lisärahoitus ratkeaa, kun ministeriön rahoituksen kokonaistilanne on selvitetty. Vihreä valo palaa nyt valtakunnan suurimman amk-liittouman rakentamiselle. Käytännössä se merkitsee vuosina liittouman strategian rakentamista, toiminnanohjausjärjestelmien ja laadunvarmistusjärjestelmien kehittämistä ja yhtenäistämistä, koulutustarjonnan suunnittelua ja kehittämistä yhteisvoimin, yhteisten strategisten vahvuuksien rakentamista, yhteistyötä TKI-toiminnan ja kansainvälistymisen kehittämisessä, yhteishankintoja ja yhteisesti sovittavia ja rahoitettavia kehittämishankeita sekä runsaasti kehitystyötä vauhdittavaa toimijoiden yhteispeliä kymmenissä arkisissa asioissa.

3 FUAS Newsletter 1/2010 3/7 KESÄOPINNOT Pirjo Kuisma, kehittämispäällikkö, HAMK, Rakenteet, järjestelmät ja puitteet -osahankkeen vetäjä FUAS-liittouman ensimmäiset yhteiset kesäopinnot ovat menossa. Opiskelijoille on tarjolla tutkintoon hyväksyttäviä opintoja kesällä 2010 toukokuusta elokuuhun. Kesäopinnoissa on tarjolla suomen- ja englanninkielisiä opintoja, ja osa opinnoista on täysin verkko-opintoja. Myös Metropolia on mukana kesäopinnoissa kahdella liiketalouden opintojaksolla. Kesän 2010 opinnoissa AMKin välillä liikkuu lähes 50 opiskelijaa kesäopinnoissa ja lisäksi liikkuvuutta on FUAS-AMKien ja Metropolian välillä virtuaaliamkin kautta järjestettävissä opinnoissa. Ensimmäisen kesätoteutuksen jälkeen palautetta ja kehittämisideoita kerätään kaikilta kesäopintojen järjestämisessä mukana olleilta. Nyt tarjottavat kesäopinnot luovat pohjaa FUAS-liittouman yhteiselle kokonaiselle kesälukukaudelle, jota pilotoidaan kesällä Kesälukukauden on tarkoitus toteutua täydellä teholla kesällä FUAS-kesäopinnot ovat osa opetusministeriön rahoittamaa HAMKin, LAMKin, Laurean ja Metropolian yhteistä opintoprosessin kehittämishanketta, jota HAMK hallinnoi. Hanke on jaettu neljään osahankkeeseen. Hanke on käynnistynyt vuoden 2010 alussa, ja osahankkeet pääsivät vauhtiin helmi-maaliskuussa. Rakenteet, järjestelmät ja puitteet -osahankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluille yhteinen kesälukukausi sekä yhtenäistää lukuvuoden aikatauluja ja rakennetta. Tavoitteena on myös mahdollistaa opiskelijoille joustavat ja yksilölliset opintoprosessit esimerkiksi nykyistä laajemmalla opintotarjonnalla. Alkusyksystä 2010 järjestetään kaikille FUAS-ammattikorkeakoulujen ja Metropolian opiskelijoille avoin kysely, jossa selvitetään, mitä AMKien väliseltä liikkuvuudelta odotetaan ja millaisille opinnoille on tarvetta.

4 FUAS Newsletter 1/2010 4/7 YAMK-KOULUTUSOHJELMIEN KEHITTÄMINEN FUAS-LIITTOUMASSA Johtaja Birgitta Varjonen, HAMK AIKO-YAMK työryhmä on yksi aktiivisista FUAS-liittouman työryhmistä. Työryhmän kärkihankkeeksi valittiin ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittäminen. FUAS-liittouman ammattikorkeakouluissa on mahdollista opiskella ylempää ammattikorkeakoulututkintoa seitsemältä alalta 22 koulutusohjelman tarjonnasta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista n. 20 % on valmistunut FUAS-liittouman ammattikorkeakouluista. Kevään 2010 hakijoista niin ikään 20 % kaikista ensisijaisista hakijoista haki opiskelemaan FUAS-liittouman YAMK-koulutusohjelmiin. Liittouman ammattikorkeakouluilla onkin merkittävä rooli YAMK-tutkintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tutkinto on vielä melko nuori ja valtakunnallisestikin kehittämisvaiheessa. FUAS-liittouman amkien kehittävällä yhteistyöllä on mahdollisuus rakentaa YAMKkoulutustuotteesta merkittävä brändi Metropolialueelle. FUAS-liittouman YAMK-koulutusohjelmien yliopettajilla on takanaan jo vuosien takainen yhteistyö. Yliopettajat ovat vaihtaneet hyviä käytänteitä ja toteuttaneet mm. yhteisen opinnäytetyöpankin verkkoon. Yhteistyötä jatkaa kärkihanke, jonka ensimmäisessä vaiheessa 2010 toteutetaan koulutusohjelmien itsearviointiin pohjautuva ristiinarviointi valtakunnallisessa hankkeessa kehitetyn arviointikriteeristön mukaisesti. Arviointiin osallistuu myös Metropolia ammattikorkeakoulu. Jokaisesta neljästä ammattikorkeakoulusta arviointiin osallistuu kolme koulutusohjelmaa eri aloilta eli prosessissa arvioidaan yhteensä 12 koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmien yliopettajat osallistuivat toukokuussa Hämeenlinnassa pidettyyn arvioinnin perehdyttämistapahtumaan. Koulutusohjelmat toteuttavat syksyn aikana tahoillaan itsearvioinnin. Marraskuussa toteutettava ristiinarviointi tuottaa ymmärryksen kumppaneiden toimintatavoista ja tarjoaa loistavan areenan palautteen saamiseen sekä hyvien käytänteiden vaihtamiseen. Ristiinarviointi tuottaa myös kuvan koulutusohjelmien profiileista. Työskentely mahdollistaa myös eri ryhmien verkottumisen, mikä on ensiarvoisen tärkeä yhteisen kehittämistyön onnistumiselle.

5 FUAS Newsletter 1/2010 5/7 OSAAMISEN JOHTAMINEN Henkilöstöpäällikkö Heidi Ahokallio-Leppälä, HAMK Osaamisen johtamisen työryhmä (ent. henkilöstökoulutus ja pedagogiikka) löysi kokoontumisissaan lukuisia yhteisiä kehittämiskohteita, joista kahden kanssa edettiin käytännön toteutuksiin asti. Työryhmä suunnitteli yhteisen esimieskoulutuksen, jossa jokainen ammattikorkeakoulu vastasi yhdestä koulutusmoduulista. Esimiesvalmennuksen tavoitteena oli antaa käytännönläheistä tietoa esimiestyöstä ja johtamisesta sekä valmiuksia vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Esimiesvalmennusohjelman moduulit koostuivat seuraavista jaksoista: Esimies työnantajan edustajana (Metropolia), Ammattina esimies (HAMK), Osaamisen johtaminen (LAMK) ja Työhyvinvointi (Laurea). Koulutuspäivissä asioita käsiteltiin erityisesti osallistujilta tulleiden kysymysten sekä käytännön ja konkreettisen toiminnan näkökulmien kautta. Kohdejoukkona olivat ensisijaisesti verkoston ammattikorkeakoulujen uudet esimiehet tai esimiehiksi aikovat. Myös muut esimiesasemassa toimivat henkilöt olivat tervetulleita koulutukseen. Jokainen vastuukorkeakoulu vastasi oman koulutusmoduulinsa kustannuksista. Osallistujille koulutus oli ilmaista. Koulutuksesta saatu palaute oli pääosin positiivista ja yhteistyötä jatketaan.

6 FUAS Newsletter 1/2010 6/7 CONTEMPORARY VIEWS ON BUSINESS: PARTNERING FOR THE FUTURE (COMBI2010) Yliopettaja Minna Mattila, Laurea Combi2010 on FUASin ja Metropolian yhteistyönä toteuttama korkeatasoinen liiketalouden alan konferenssi, joka järjestetään Vantaalla Rantasipi Airport Congress Centerin tiloissa. Combissa käytäntö ja tutkimus sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi ja se on tarkoitettu vuosittain vaihtuvin vetovastuin järjestettäväksi kansainväliseksi tapahtumaksi. Vuonna 2010 Combin kumppaneita ovat mm. Kansainvälinen Kauppakamari Suomi, Siveco Romania, Efficient Consumer Response Finland, Uudenmaan Yrittäjät, International Network for Scientific Information sekä 8 tieteellistä kv. journalia. Hankkeen käytännön toteuttajana toimii monikansallinen opiskelijatiimi. Combissa sinulla on mahdollisuus haistella tuoreimpia tuulia maailmalta esim. englantilaisen yritysjohtaja Howen järjestämässä practicumissa tai voimaantua workshop-tyyppisissä erikoissessioissa. Kutsuttuja puhujia ohjelmassa on yli 10 kpl kuten esim. EU-Japan Centre for Industrial Cooperationin johtaja Ichioka, Harvard Business Schoolin johtaja Dessain sekä pohjoismaiset professorit Gummesson ja Håkansson. Yrittäjyydestä kiinnostuneille intialainen professori Biswas fasilitoi 3-tuntisen tutoriaalin. Rinnakkaisia suullisia esityksiä ohjelmassa on lähemmäs 50 kpl seuraavista maista: Brasilia, Kiina, Kolumbia, Kroatia, Ranska, Saksa, Intia, Japani, Liettua, Malesia, Nigeria, Norja, Filippiinit, Portugali, Romania, Venäjä, Ruotsi, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Suomi, Tunisia ja Jemen. Puheenvuorojen kommentaattoreina toimivat liikeelämän edustajat. Tapahtumaan osallistujaksi voit rekisteröityä verkossa osoitteessa

7 FUAS Newsletter 1/2010 7/7 FUAS-LIITTOUMALLE TUNNUS JA VISUAALINEN OHJEISTUS FUAS-liitouman tunnuksen ja visuaalisen ohjeistuksen sekä lomakkeet on laatinut graafinen suunnittelija Sanna Henttonen Lahden ammattikorkeakoulusta. FUAS-liittouman tunnusta, kirjelomaketta ja PowerPoint-pohjaa käytetään viestittäessä Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun väliseen sopimukseen perustuvasta yhteistyöstä eli FUAS-toiminnasta. FUAS-tunnusta käytetään vain yhdessä kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun logojen kanssa, ei koskaan yksinään. Materiaalit ovat saatavilla kunkin ammattikorkeakoulun intrassa ja jatkossa yhteisessä fuas.fi työskentely-ympäristössä, joka avautuu syyskuussa Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille! FUAS Newsletter on FUAS-liittouman uusi tapa viestiä toiminnasta. Uutiskirje ilmestyy 5 kertaa vuodessa. FUAS Newsletterin toimittaa viestintäjohtaja Päivi Korhonen ja taiton suorittaa laatuassistentti Tuomo Niemi Laurea-ammattikorkeakoulusta. Palautetta ja kirjoitusvinkkejä voi lähettää osoitteeseen viestinta (at) laurea.fi

FUAS Newsletter 1/2011 1/12

FUAS Newsletter 1/2011 1/12 FUAS Newsletter 1/2011 1/12 Rehtori Risto Ilomäki, Lahden ammattikorkeakoulu Puheenjohtajan palsta Arvoisa FUAS-väki. Oikein Hyvää, Miellyttävää ja Dynaamista Vuotta 2011 Teille kaikille! Valtaisat kiitokset

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt.

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt. FUAS-LEHTI nro 1 2013 Uusi toiminnanjohtaja Leena Treuthardt: FUAS on sosiaalinen innovaatio 6 Opiskelijat otettu hyvin mukaan liittouman kehittämiseen 11 Maakuntajohtajat näkevät kolmen kimpalla kilpailuedun

Lisätiedot

FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila

FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 90 Tuula Brofeldt Tuula Piensoho Tuula

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Helmikuu 2015 Sisällys Johdanto... 2 1 TAUSTAA LAATUTOIMINNALLE... 3 1.1 Kansallinen korkeakoulupolitiikka... 3 1.2 Kansainvälinen koulutuspolitiikka... 3 1.3 Kansallinen

Lisätiedot

Aktiivisen kehittämisen vuosi 2013 2. Kesäopinnot vakiintumassa osaksi kolmen ammattikorkeakoulun

Aktiivisen kehittämisen vuosi 2013 2. Kesäopinnot vakiintumassa osaksi kolmen ammattikorkeakoulun FUAS-VUOSI 2013 TOIMINTAKERTOMUS Kesäopinnot vakiintumassa osaksi kolmen ammattikorkeakoulun arkea 6 FUAS-yhteistyö palvelee sekä opiskelijoita että opettajia 8 Aktiivisen kehittämisen vuosi 2013 2 Pallotellen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Päivi Karttunen Saku Jokisalo Pekka Kettunen Jukka Oresto Marita Ruohonen Krister Talvinen Kirsi Mustonen Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Kuva: Ville Salminen Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Sisällysluettelo Rehtorin katsaus vuoteen 2014...3 Yhdessä kohti oppimisen muutosta...4 Opiskelijat vahvemmin mukana...9 Yhteisöllinen työskentely

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pekka Hulkko Jari-Pekka Kanniainen Annikka Nurkka Teuvo Uusitalo Heidi Westerlund Johanna Mattila Kim Östman Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Eero Puolanne Maarit Sorvisto Milla Suomalainen Minna Takala Kirsi Mustonen Kim Östman Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Hyväksytty hallituksessa 10.6.2013 Päivitetty 21.10.2013 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. FUAS-LIITTOUMA JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN...4

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Heikkilä Sara Ignatius Jaana Järvinen Marjo-Riitta Kuisma Pirjo Kullaslahti Jaana Mäkelä Eija Nieminen Leena SISÄLLYS

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Saara Lampelo Sakari Kainulainen Juhani Turunen Jarkko Viljanen Anu Yanar Johanna Mattila Marja-Liisa Saarilammi Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot