FUAS Newsletter 1/2011 1/12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FUAS Newsletter 1/2011 1/12"

Transkriptio

1 FUAS Newsletter 1/2011 1/12 Rehtori Risto Ilomäki, Lahden ammattikorkeakoulu Puheenjohtajan palsta Arvoisa FUAS-väki. Oikein Hyvää, Miellyttävää ja Dynaamista Vuotta 2011 Teille kaikille! Valtaisat kiitokset Pentille, Antille, Päiville ja kaikille työryhmien ja käytännön toimijoille vuoden 2010 FUAS-työstä. FUAS-rehtoriryhmän puheenjohtajan kapula on tämän vuoden LAMK:ssa. Tekninen sihteeristö on kasvanut Antti Kaupin lisäksi Jukka Orestolla LAMK:sta ja Veijo Ilmavirralla Laureasta. Heidän työnjaostaan viestitään tarkemmin helmikuussa. Vuosi 2011 tulee olemaan mielenkiintoinen ja dynaaminen FUAS- ja koko ammattikorkeakoulurintamalla. Hannele Salmisen ja Pekka Ylä-Anttilan raportti (OKM 2010:23) ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisesta on lausunnolla tammikuun ajan. Tämän jälkeen sivistyspoliittinen ministerityöryhmä käsittelee esityksen ja luo valmistelelupohjaa tulevalle hallitusohjelmalle ja KESU:lle. AMK- ja rahoituslakien valmistelu saattaa käynnistyä jo tänä vuonna. Ne osaltaan varmaan vaikuttavat FUAS-muotoon myöhemmin. FUAS-liittouman työryhmien saavutuksista on raportoitu rehtorityöryhmässä jatkuvasti, johdon ja ylläpitäjien laivaseminaarissa marraskuussa 2010 ja uudessa FUASohjausryhmässä (rehtorit ja ylläpitäjäedustajat) Matriisimainen kirjallinen esitys jo sinänsä antaa vakuuttavan kuvan siitä, miten FUAS on edetty tehdyn liittoumasopimuksen jälkeen. Aiemmin mainittu tekninen sihteeristö tulee auttamaan mm. työryhmien saavutusten konkretisointia ja edelleen kehittämistä. FUAS-rehtorit kokoontuivat vapaamuotoiseen palaveriin , jossa päätimme FUAS-työryhmien virikkeiden perusteella mm. seuraavaa: Syvennetään FUAS-yhteistyötä erityisesti aikuiskoulutus-, laatu ja arviointi-, oppimisen kehittäminen- ja TKI-/kv-alueilla ja selvitetään yhteisten yksiköiden perustamistarpeet ja -edellytykset. Otetaan halukkaat avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 op suorittaneet tutkinto-opiskelijoiksi ohi yhteisvalintajärjestelmän. Otetaan halukkaat opintonsa keskeyttäneet opiskelijat jatkamaan opiskelujaan

2 FUAS Newsletter 1/2011 2/12 ilman uudelleen hakeutumista, jos pääsääntöisesti vähintään puolet opinnoista on suoritettu (kuitenkin vähintään 60 op.; vrt. avoimen kautta hakeutuminen) Valmistellaan FUAS-strategia ohjausryhmän päätöksentekoa varten kesäkuun alkuun 2011 mennessä. Pyritään nopeaan päätöksentekoon FUAS-työryhmiltä tulevissa kehittämisasioissa. Tekninen sihteeristö valmistelee asiat yhdessä työryhmien edustajien kanssa. Tarkastellaan työryhmien tarve- ja kokoonpanot mm. yhteisten yksiköiden ja mahdollisten uudelleen organisointien näkökulmasta. Näistä ja muista aiheista myöhemmin lisää. Muutos on mukavaa, siinä on mahdollisuus. Kaikki muutosaihiot sekä FUAS:ssa että ammattikorkeakoulukentässä ovat tällä kertaa hyvin mielenkiintoisia. Projektijohtaja Antti Kauppi, Maali-hanke FUAS-sihteeristöä vahvistettiin FUAS-liittouman rehtori-vararehtoriryhmän puheenjohtajuuden siirryttyä rehtori Risto Ilomäelle Lahden ammattikorkeakouluun FUAS sihteeristöä vahvistettiin. FUAS-liittouman projektijohtaja Antti Kaupin lisäksi sihteeristöön kuuluvat johtaja Veijo Ilmavirta ja projektijohtaja Jukka Oresto. Antti Kauppi vastaa edelleen FUASliittouman toimenpideohjelmaa toteuttavan Maali-hankkeen johtamisesta ja Veijo Ilmavirta metropolipolitiikasta. Jukka Oresto Lahden ammattikorkeakoulusta toimii rehtori vararehtoriryhmän sihteerinä. Sihteeristö tekee vahvasti yhdessä työtä FUAS-liittouman tahtotilan 2020 saavuttamiseksi. FUAS-ohjausryhmä aloitti toimintansa FUAS-liittouman perustamissopimuksessa sovittiin FUAS-ohjausryhmän muodostamisesta. Syksyn 2010 aikana muodostettiin FUAS-ohjausryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran FUAS-ohjausryhmään kuuluvat HAMK:in edustajina Minna Lintonen ja Sari Rautio, LAMKin edustajina Arvo Ilmavirta ja Jari Salonen, Laurean edustajina Fredrik Almqvist ja Heikki Heinimäki, henkilöstön edustajana Jarmo Heinonen Laureasta (varalla Tarja Aouni, Laurea), opiskelijoiden edustajana Sakari Heikkilä SAMOK:ista sekä rehtorit Veijo Hintsanen, HAMK, Risto Ilomäki, LAMK ja Pentti Rauhala, Laurea. FUAS-ohjausryhmän ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Minna Lintonen HAMK:ista ja sihteeriksi nimettiin FUAS-liittouman projektijohtaja Antti

3 FUAS Newsletter 1/2011 3/12 Kauppi. FUAS-ohjausryhmän tehtävänä on FUAS-liittouman toimenpideohjelmaan sisältyvien ja muiden yhteisen tahtotilan edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden koordinointi ja seuranta. Ensimmäisessä kokouksessaan FUAS-ohjausryhmä käynnisti liittoumastrategiaprosessin sekä hyväksyi FUAS-liittouman toimintasuunnitelman vuodelle Tavoitteena on laatia ja hyväksyä FUAS-liittoumastrategia kevään 2011 kuluessa sekä suunnata toimintaa sen pohjalta kohti FUAS-liittouman tahtotilaa Vararehtori Juhani Nieminen, Lahden ammattikorkeakoulu KOVIKE-hanke Koulutuksen viennin kehittämishanke KOVIKE syntyi Lahden ammattikorkeakoulun ideasta ja se sovittiin yhdeksi neljän metropolialueen korkeakoulun kattohankkeista. Hanketta varten saatiin OKM:ltä rahoitusta vuodelle 2010 ja sittemmin myös vuosille 2011 ja Vuoden 2010 mukana ollut Metropolia irtaantui hankkeen jatkosta, joten vuosina hanke etenee puhtaasti FUAS-korkeakoulujen voimin. Hankkeen primääritavoitteena on edistää suomalaisen korkeakoulutuksen maksullista vientiä EU:n ulkopuolisiin maihin. Lisäksi tavoitteena on kaikkien korkeakoulujen kansainvälistymistä tukevien toimien edistäminen. Vuoden 2010 aikana hankkeessa on korkeakouluissa saatu linjausten ja suunnittelun lisäksi aikaan myös jo konkreettisia tuloksia: Laureassa on kehitelty LbD-konseptista vientituotetta. LbD-konseptia, sen moduleita ja niiden koulutusta testataan valituilla markkinoilla vuonna Laurea selvittelee myös aktiivisesti etenkin Taiwanissa suomalaisen oppimis- ja koulutuskonseptin vientimahdollisuuksia. HAMK kehitti sekä vieraskielistä tarjontaansa että kaikille yhteiseen käyttöön tarkoitetun, henkilöstön kansainvälisiä valmiuksia arvioivan mittarityökalun. Metropolia aloitti neuvotteluja hoitoalan koulutuskaupoista Singaporessa ja koulutti kiinalaisten delegaation Suomessa. LAMK rakensi mittarityökalun kansainvälisten kumppanien arviointiin. Lisäksi

4 FUAS Newsletter 1/2011 4/12 tuotettiin useita vientiin soveltuvia täydennyskoulutustuotteita, jotka samalla ovat tutkintojen osia. Kaksi ohjelmaa (yksi tekniikan, yksi liiketalouden alan) saatiin vuoden aikana myytyä Intiaan. Intiassa ja myös Kiinassa neuvotellaan aktiivisesti useista eri alojen täydennyskoulutusohjelmien kaupoista. LAMK:n kiinalainen yhteistyöyliopisto on myös jo koonnut sikäläisen diploma-tason sairaanhoitajakoulutuksen suorittaneen ryhmän, joka on halukas täydentämään tutkintonsa suomalaiseksi BSc-tasoiseksi sairaanhoitajakoulutukseksi. Yksityiskohdista sovitaan vuoden 2011 aikana. Johtaja Veijo Ilmavirta, Laurea Metropolipolitiikka nyt! Valtioneuvosto ja eduskunta ovat marraskuussa selkeästi linjanneet, että metropolipolitiikka tulee olla pysyvä osa Suomen rakenteellista kehittämistä seuraavankin hallituskauden aikana. Eduskunnassa käyty keskustelu valtioneuvoston metropolitiikan selonteosta (http://www.hel2.fi/helsinginseutu/seutuselvitykset/ VN_selonteko_metropolipolitiikka.pdf) osoitti, että kaikki poliittiset ryhmät haluavat edistää metropolipolitiikkaa ja näkivät sen Suomen kilpailukyvylle välttämättömäksi. Selonteon konkreettiset linjaukset saivat myös selkeän tuen. Korkeakoulujen roolia kilpailukykytekijänä käsiteltiin useissa selonteon kohdissa sekä muutamissa kansanedustajien puheenvuoroissakin. Selonteko linjaa 27 asiakokonaisuutta, jotka tulisi ottaa huomioon seuraavan hallitusohjelman muotoilussa ensi keväänä. Linjoista viisi ensimmäistä ovat suoranaisia haasteita yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Rahoitusta ja organisoitumista käsitellään kolmessa viimeisessä linjassa. Mainittujen linjausten toteuttamiseksi rakennetaan parhaillaan FUASin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Haaga-Helian yhteistyönä toimenpidekokonaisuuksia ja osaamisen kärkihankkeita, joiden pohjalta käsitellään maaliskuussa rehtorifoorumin ja PKS:n kaupunginjohtajien yhteisessä kokouksessa kaikkien korkeakoulujen yhteiseksi kannanotoksi tarkoitettu kokonaisuus. Johtavana teemana on metropolin korkeakouluverkoston nostaminen eurooppalaisen tason kansainväliseksi toimijaksi ja sen TKI-suoritteiden koordinointi niin, että yliopis-

5 FUAS Newsletter 1/2011 5/12 tojen ja ammattikorkeakoulujen erilaiset roolit selkiytyvät ja yhdessä toimien haetaan parempaa tuloksellisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään mm. opiskelijayrittäjyyteen, maaseutumetropolin kehittämiseen, monialaiseen muotoiluosaamisen hyödyntämiseen sekä hyvinvointiin ja terveyteen. Lukuisten sidosryhmien kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua yhteisten tavoitelinjausten määrittämiseksi. Yliopettaja Päivi Huotari, Lahden ammattikorkeakoulu Ylempien AMK-tutkintojen laadun kehittäminen ristiinarvioinnilla Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat toimineet vakinaistettuna tutkintona vuodesta Tutkintoja suorittaessaan jo työelämässä toimivat opiskelijat kiinnittävät luontevasti koulutusohjelmat ja työelämän toisiinsa. Pedagogisilla ratkaisuilla tätä liitosta hyödynnetään kehitettäessä erilaisia työelämän toimintatapoja ja -malleja. Koska ylempi ammattikorkeakoulututkinto on koulutusjärjestelmässä hyvin tuore tutkinto, on uusilla koulutusohjelmilla haaste jatkuvaan laadun parantamiseen. Koulutusohjelmien ristiinarviointi on yksi mahdollisuus toteuttaa koulutuksen laadun arviointia. AIKO- YAMK-työryhmän kärkihankkeen ensimmäisenä vaiheena toteutuneeseen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ristiinarviointiin osallistui 11 koulutusohjelmaa. Ristiinarvionnin tavoitteina oli lisätä valtakunnallisessa YAMK-kehittämisverkostossa tuotetun koulutusohjelman arviointikriteeristön tuntemista ja käyttöönottoa, nostaa esiin osallistuvien koulutusohjelmien vahvuudet, kehittämiskohteet ja hyvät käytänteet sekä koota ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yleisiä, kansallisia kehittämishaasteita. Osallistuvat koulutusohjelmat suorittivat itsearvioinnin ja saivat vertaiskoulutusohjelman tekemän vertaisarvioinnin, jotka käsiteltiin lisäksi marraskuussa yhteisissä työpajoissa. Ristiinarvioinnissa saavutettiin sille asetetut tavoitteet. Merkittävintä oli havainto koulutusohjelmien yhtenäisistä pedagogisista lähtökohdista, jotka vahvistavat tutkintojen asemaa työelämäläheisinä, työelämän kehittämistä palvelevana koulutusväylänä. Koulutusohjelmien opetussuunnitelmien rakenteet antavat hyvät mahdollisuudet FUAS-yhteistyöhön ja yhteistoteutuksiin. Ristiinarvioinnin tuloksia ja hyviä käytänteitä esitellään AIKO-YAMK-työryhmän seminaarissa tammikuun 2011 lopussa.

6 FUAS Newsletter 1/2011 6/12 Yliopettaja Ritva Mäntylä, Hämeen ammattikorkeakoulu Opintoprosessi tehokkaammaksi Opintoprosessin tukemiseen haetaan avaimia hankeyhteistyössä HAMK:n, LAMK:n, Laurea ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa FUAS liittouman koulutusta koskeva keskeinen tavoite vuodelle 2011 on FUASopintotarjonnan ja opiskelijaliikkuvuuden lisääminen. Opintoprosessin tukeminen -hanke edistää osaltaan ko. tavoitteen saavuttamista. Hankkeen keskeisin tavoite on edistää neljän ammattikorkeakoulun (HAMK, LAMK, Laurea, Metropolia) yhteistyönä opintoprosessia opiskelujen sujuvuuden, valmistumisen nopeuden ja henkilöstön osaamisen käytettävyyden kannalta. Ammattikorkeakoulujen omia opintoprosesseja pyritään kehittämään siten, että ne mahdollistavat ammattikorkeakoulujen keskinäisen yhteistyön. Rakenteet-osahanke on kehittänyt yhteistyötä palvelevia rakenteita ja toimintamuotoja kesäopintojen sujumiseksi. Kesäopintojen (2010) toimivuudesta on tehty kyselyt sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Opiskelijoille suunnatusta kyselystä nousee tarve lisätä ja kehittää verkko- ja monimuoto-opiskelua. Läpäisy-osahankkeessa on selvitetty opintojen kuormittavuuteen ja mitoitukseen liittyviä solmukohtia. Työskentelyssä on noussut erityisenä kehittämisen kohteena kvvaihtoon liittyvät käytännöt, kv-vaihdossa kertyvät opintopisteet ja muun kuin HOPSin mukaisten oppimistulosten hyväksyminen AHOT-menettelyllä. Harjoittelu-osahankkeessa on tehty selvitykset eri alojen harjoittelun ohjauksesta. Selvitykset on tehty sekä oppilaitosten harjoittelun ohjaajille että työelämän edustajille. Selvityksissä painottuvat toisaalta ohjauksen työvälineiden yhteinen hyödyntäminen ja toisaalta parempi näkyvyys työelämään ja yrityksiin päin. Kannusteet-osahankeessa on paikallistettu mittaristojen avulla kolme opintoprosessin kipupistettä. Näiden kipupisteiden taustalla olevat tekijät painottuvat henkilöstön osaamisen oikeanlaiseen hyödyntämiseen. Osin tästä syystä hanke tekee tänä vuonna kiinteää yhteistyö Osaamisen johtamisen -työryhmän kanssa.

7 FUAS Newsletter 1/2011 7/12 Vuosi 2011 on toiminnan vuosi nyt, kun vuonna 2010 yhteisen kehittämisen suunta on saatu luotua. Kehittämispäällikkö Pirjo Kuisma, Hämeen ammattikorkeakoulu Kesäopinnot 2011 FUAS ja Metropolia -yhteistyössä toteutetaan kesäopintoja jo toista kertaa. Kesällä 2011 toteutettavien kesäopintojen tarjonnasta ja yhteisistä toimintatavoista tiedotetaan henkilökunnalle tammikuun lopussa ja opiskelijoille helmikuun puolivälissä. Ilmoittautumisaika kesäopintoihin on tänä vuonna yhtenäinen kaikissa FUAS -kesäopinnoissa ajalla Ilmoittautumisajan jälkeen tehdään päätökset opintojaksojen toteutumisesta ja otetaan vastaan mahdollisia jälki-ilmoittautumisia. Kesäopintotarjontaa on tullut viime vuotta enemmän ja siinä on ilahduttavassa määrin mahdollisuuksia myös verkkoja monimuotoiseen opiskeluun. Kesäopiskelu on mahdollista sekä suomen- että englanninkielisissä opinnoissa. Myös FUAS-ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ovat mukana kesäopintoyhteistyössä pilotoitavalla Callidus-tutorointikoulutuksella. Kehityspäällikkö, eoppiminen, Irma Mänty, Laurea ja tutkimuspäällikkö Leena Vainio, HAMK FUAS-webinaarit ja verkostoitumistilaisuudet FUAS-eOppimisen kehittäjät järjestävät kevään aikana webinaareja (verkkoluentoja) uusien verkkovälineiden ja sosiaalisen median soveltamisesta opetuksessa sekä verkostoitumistilaisuuksia henkilökunnalle Second Lifessa. Virtuaalimaailmassa järjestetään myös opiskelijoille erilaisia tapahtumia (4GoodLife) ja opettajat voivat varata ryhmilleen workshopaikoja, jolloin opiskelijoita opastetaan Second Lifen käytössä. Tule mukaan toimintaan! Kevään webinaarien aiheina ovat mm. kuva-, ääni- ja videoleikkeet opetuksessa, esitysten jakaminen netissä, bloggaus ja mikrobloggaus sekä yhteisöllinen työskentely Googlen työvälineiden avulla. Webinaareissa esitellään

8 FUAS Newsletter 1/2011 8/12 työkaluja sekä opetuksen ja ohjauksen caseja. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ja niihin voi osallistua netin kautta. Webinaarien ohjelma ja tallenteet ovat osoitteessa https:// wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageid= Henkilökunnan Second Life -verkostoitumistilaisuuksien aiheina keväällä ovat hyvät opetuksen ja opiskelun kokemukset sekä kulttuuri ja kansainvälisyys. Lisätietoja Opiskelijoiden terveyden edistämisen hankkeesta (4GoodLife) saat lisätietoja Kaikkien kevään aikana tilaisuuksiin osallistuneiden kesken arvotaan Amazon Kindle -lukulaite! Arvontaan voi osallistua samalla, kun antaa palautetta tilaisuuksista. FUAS-ammattikorkeakoulujen Virtuaalikampustyöryhmä aloittaa toimintansa Tammikuun lopulla 2011 aloittaa työnsä Virtuaalikampustyöryhmä. Ryhmän tavoitteena on rakentaa FUAS-ammattikorkeakoulujen virtuaalikampus, joka tukee opiskelijoiden mahdollisuuksia valita ajasta ja paikasta riippumattomia opintoja, käyttää opintoja helpottavia sähköisiä palveluja ja ohjauspalveluja. Liikkeelle on tarkoitus lähteä FUASin yhteisistä kesäopinnoista. Työryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu Leena Vainio HAMK:sta. Jäseninä ryhmässä ovat Pirjo Kuisma, Jaana Kullaslahti ja Jani Alakoski, HAMK ja Harri Kuusela ja Ari Vesikko, LAMK sekä Päivi Aho ja Irma Mänty, Laurea. Työryhmä voi tarvittaessa täydentää itseään sekä osallistaa asiantuntijoita ja muita toimijoita hyväksi katsomallaan tavalla. Viestinnän ja markkinoinnin uutisia Viestintä- ja markkinointijohtaja Tuula Kilpinen, Lahden ammattikorkeakoulu Sidosryhmätutkimus toteutettu Taloustutkimus Oy toteutti syksyllä 2010 tutkimuksen, jossa kartoitettiin sidosryhmien käsityksiä FUAS-liittouman ammattikorkeakouluista. Se tehtiin haastattelemalla puhelimessa laajan metropolialueen yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen 300 päättäjää. Tutkimuksessa selvitettiin tietolähteitä, markkinoinnin vaikuttavuutta, tunnettuutta ja imagoa, palvelu- ja kehittymiskykyä sekä kehittämistarpeita. FUAS-ammattikorkeakoulujen imago on kaiken kaikkiaan myönteinen.yleisesti voidaan sanoa kuitenkin, että tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä myös koulutustoiminnan

9 FUAS Newsletter 1/2011 9/12 vaikuttavuudesta ja tärkeydestä tulisi viestiä sidosryhmille tiiviimmin. Viestinnän ja markkinoinnin työkaluja käyttöömme FUAS-ammattikorkeakoulujen käyttöön on tuotettu seuraavia viestinnän ja markkinoinnin työkaluja: sähköinen kirjelomake diaesityspohjat lehti-ilmoituspohja tiedotepohja suomen- ja englanninkieliset esittelytelineet eli roll upit, jotka on toimitettu suoraan ammattikorkeakouluihin posteripohjat Tekeillä ovat banneripohjat ja esitekansio eli folder (suomi-englanti). Yhteiseen käyttöömme on laadittu myös graafinen ohjeisto, jossa on ohjeet em. välineiden käyttöä varten. FUAS-tunnusta ja PowerPoint-pohjia käytetään viestittäessä Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun väliseen sopimukseen perustuvasta yhteistyöstä. Muutoin käytetään kunkin ammattikorkeakoulun oman graafisen ilmeen mukaisia pohjia ja muita elementtejä. FUAS-tunnusta käytetään yhdessä kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun logojen kanssa, ei siis erikseen yksinään. Lisätietoja: FUASviestintäryhmä: Laurea: Päivi Korhonen, HAMK: Lea Mustonen, LAMK: Tuula Kilpinen. Viestintäjohtaja Päivi Korhonen, Viestintäryhmän pj., Laurea-ammattikorkeakoulu FUAS-verkkopalvelut käyttöön joulukuussa 2010 Työryhmien työskentelyalusta avautui Ns. extranetilla on n. 180 käyttäjää 21 eri työryhmässä. Työryhmät näkevät toistensa työtilat paitsi Rehtoriryhmän tilan ja rehtoriryhmälle valmistelevien ryhmien (3 kpl) työtilat. Rehtoriryhmällä on oikeus kaikkiin tiloihin. Työryhmätilojen käyttöä on aktivoitava ja käyttöön kannustettava työryhmätapaamisissa. Jatkossa näissä tiloissa olevasta materiaalista laaditaan ns. kuukausikooste, jossa kerrotaan työryhmien toiminnan vaiheesta.

10 FUAS Newsletter 1/ /12 Jatkossa työskentelyalustaan ei tarvita erillistä kirjautumista. Työskentelyalustan ja verkkosivujen ylläpito- ja kehittämisvastuu on Laurealla. Sisällön tuotantoa koordinoivat ja toteuttavat Taina Lehtomäki HAMK, Elke Sohlmann LAMK ja Eeva Lassila ja Päivi Korhonen, Laurea. Päivi Korhonen vastaa koko työskentelyalustan ja ulkoisten verkkosivujen kehittämisestä ja sisällöntuotannosta yhdessä FUASin Viestintäryhmän kanssa. -sivut avautuivat Sivut on rakennettu vastaamaan eri kohderyhmien tiedon tarvetta. Sivujen jatkokehittely alkaa välittömästi. Haasteina verkkosivuilla ovat Sisällöntuotanto = tiedon saanti a yhteistyötä eri työryhmien kanssa tiivistettävä Hankkeiden tulosten esiin tuonti = missä sijaitsee tieto? Yhteistyökumppaneiden kattava kuvaus. Jatkokehitys Verkkosivujen englanninkielinen versio toteutetaan helmikuun 2011 loppuun mennessä Uutiskirjetyökalun käyttöönotto vuoden 2011 aikana Varsinaisen FUAS-extranetin suunnittelu vuoden 2011 aikana, jolloin vuonna 2012 FUAS:lla on käytössä n käyttäjän extranet (opiskelijat, henkilöstö ja strategiset kumppanit).

11 FUAS Newsletter 1/ /12

12 FUAS Newsletter 1/ /12 FUAS-liittouma Federation of Universities of Applied Sciences - on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma. Tahtotilana on olla kansainvälisesti arvostettu, Helsingin laajan metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä vahvistava itsenäisten korkeakoulujen liittouma, joka tarjoaa toimialallaan kaikki metropolialueen elinkeinoelämän ja väestön tarvitsemat korkeakouluopetus-, tutkimus- ja aluekehityspalvelut. FUAS Newsletter on FUAS-liittouman tapa viestiä toiminnastaan. Uutiskirje ilmestyy viisi kertaa vuodessa. FUAS Newsletterin toimittaa viestintäjohtaja Päivi Korhonen ja taiton suorittaa viestintäassistentti Tuomo Niemi Laurea-ammattikorkeakoulusta. Palautetta ja kirjoitusvinkkejä voi lähettää osoitteeseen

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Heikkilä Sara Ignatius Jaana Järvinen Marjo-Riitta Kuisma Pirjo Kullaslahti Jaana Mäkelä Eija Nieminen Leena SISÄLLYS

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Saara Lampelo Sakari Kainulainen Juhani Turunen Jarkko Viljanen Anu Yanar Johanna Mattila Marja-Liisa Saarilammi Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta

Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta Hannele Salminen & Matti Kajaste (toim.) Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-014-3 (painettu) ISBN

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Laatu ammattikorkeakoulujen

Laatu ammattikorkeakoulujen Laatu ammattikorkeakoulujen menestystekijänä Näkökulmia koulutuksen laatutyöhön Pia Koiso-Kanttila & Riitta Paasivuori (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA A: TUTKIMUKSET JA RAPORTIT

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Tutkinnonuudistuksen arviointi

Projektisuunnitelma. Tutkinnonuudistuksen arviointi VASTAAVA SUUNNITTELIJA: Pääsuunnittelija Sirpa Moitus Korkeakoulujen arviointineuvosto PL 133, 00171 Helsinki Puhelin: (09)1607 6919 Faksi: (09) 1607 6911 Sähköposti:sirpa.moitus@minedu.fi Projektisuunnitelma

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot