FUAS Newsletter 1/2011 1/12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FUAS Newsletter 1/2011 1/12"

Transkriptio

1 FUAS Newsletter 1/2011 1/12 Rehtori Risto Ilomäki, Lahden ammattikorkeakoulu Puheenjohtajan palsta Arvoisa FUAS-väki. Oikein Hyvää, Miellyttävää ja Dynaamista Vuotta 2011 Teille kaikille! Valtaisat kiitokset Pentille, Antille, Päiville ja kaikille työryhmien ja käytännön toimijoille vuoden 2010 FUAS-työstä. FUAS-rehtoriryhmän puheenjohtajan kapula on tämän vuoden LAMK:ssa. Tekninen sihteeristö on kasvanut Antti Kaupin lisäksi Jukka Orestolla LAMK:sta ja Veijo Ilmavirralla Laureasta. Heidän työnjaostaan viestitään tarkemmin helmikuussa. Vuosi 2011 tulee olemaan mielenkiintoinen ja dynaaminen FUAS- ja koko ammattikorkeakoulurintamalla. Hannele Salmisen ja Pekka Ylä-Anttilan raportti (OKM 2010:23) ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisesta on lausunnolla tammikuun ajan. Tämän jälkeen sivistyspoliittinen ministerityöryhmä käsittelee esityksen ja luo valmistelelupohjaa tulevalle hallitusohjelmalle ja KESU:lle. AMK- ja rahoituslakien valmistelu saattaa käynnistyä jo tänä vuonna. Ne osaltaan varmaan vaikuttavat FUAS-muotoon myöhemmin. FUAS-liittouman työryhmien saavutuksista on raportoitu rehtorityöryhmässä jatkuvasti, johdon ja ylläpitäjien laivaseminaarissa marraskuussa 2010 ja uudessa FUASohjausryhmässä (rehtorit ja ylläpitäjäedustajat) Matriisimainen kirjallinen esitys jo sinänsä antaa vakuuttavan kuvan siitä, miten FUAS on edetty tehdyn liittoumasopimuksen jälkeen. Aiemmin mainittu tekninen sihteeristö tulee auttamaan mm. työryhmien saavutusten konkretisointia ja edelleen kehittämistä. FUAS-rehtorit kokoontuivat vapaamuotoiseen palaveriin , jossa päätimme FUAS-työryhmien virikkeiden perusteella mm. seuraavaa: Syvennetään FUAS-yhteistyötä erityisesti aikuiskoulutus-, laatu ja arviointi-, oppimisen kehittäminen- ja TKI-/kv-alueilla ja selvitetään yhteisten yksiköiden perustamistarpeet ja -edellytykset. Otetaan halukkaat avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 op suorittaneet tutkinto-opiskelijoiksi ohi yhteisvalintajärjestelmän. Otetaan halukkaat opintonsa keskeyttäneet opiskelijat jatkamaan opiskelujaan

2 FUAS Newsletter 1/2011 2/12 ilman uudelleen hakeutumista, jos pääsääntöisesti vähintään puolet opinnoista on suoritettu (kuitenkin vähintään 60 op.; vrt. avoimen kautta hakeutuminen) Valmistellaan FUAS-strategia ohjausryhmän päätöksentekoa varten kesäkuun alkuun 2011 mennessä. Pyritään nopeaan päätöksentekoon FUAS-työryhmiltä tulevissa kehittämisasioissa. Tekninen sihteeristö valmistelee asiat yhdessä työryhmien edustajien kanssa. Tarkastellaan työryhmien tarve- ja kokoonpanot mm. yhteisten yksiköiden ja mahdollisten uudelleen organisointien näkökulmasta. Näistä ja muista aiheista myöhemmin lisää. Muutos on mukavaa, siinä on mahdollisuus. Kaikki muutosaihiot sekä FUAS:ssa että ammattikorkeakoulukentässä ovat tällä kertaa hyvin mielenkiintoisia. Projektijohtaja Antti Kauppi, Maali-hanke FUAS-sihteeristöä vahvistettiin FUAS-liittouman rehtori-vararehtoriryhmän puheenjohtajuuden siirryttyä rehtori Risto Ilomäelle Lahden ammattikorkeakouluun FUAS sihteeristöä vahvistettiin. FUAS-liittouman projektijohtaja Antti Kaupin lisäksi sihteeristöön kuuluvat johtaja Veijo Ilmavirta ja projektijohtaja Jukka Oresto. Antti Kauppi vastaa edelleen FUASliittouman toimenpideohjelmaa toteuttavan Maali-hankkeen johtamisesta ja Veijo Ilmavirta metropolipolitiikasta. Jukka Oresto Lahden ammattikorkeakoulusta toimii rehtori vararehtoriryhmän sihteerinä. Sihteeristö tekee vahvasti yhdessä työtä FUAS-liittouman tahtotilan 2020 saavuttamiseksi. FUAS-ohjausryhmä aloitti toimintansa FUAS-liittouman perustamissopimuksessa sovittiin FUAS-ohjausryhmän muodostamisesta. Syksyn 2010 aikana muodostettiin FUAS-ohjausryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran FUAS-ohjausryhmään kuuluvat HAMK:in edustajina Minna Lintonen ja Sari Rautio, LAMKin edustajina Arvo Ilmavirta ja Jari Salonen, Laurean edustajina Fredrik Almqvist ja Heikki Heinimäki, henkilöstön edustajana Jarmo Heinonen Laureasta (varalla Tarja Aouni, Laurea), opiskelijoiden edustajana Sakari Heikkilä SAMOK:ista sekä rehtorit Veijo Hintsanen, HAMK, Risto Ilomäki, LAMK ja Pentti Rauhala, Laurea. FUAS-ohjausryhmän ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Minna Lintonen HAMK:ista ja sihteeriksi nimettiin FUAS-liittouman projektijohtaja Antti

3 FUAS Newsletter 1/2011 3/12 Kauppi. FUAS-ohjausryhmän tehtävänä on FUAS-liittouman toimenpideohjelmaan sisältyvien ja muiden yhteisen tahtotilan edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden koordinointi ja seuranta. Ensimmäisessä kokouksessaan FUAS-ohjausryhmä käynnisti liittoumastrategiaprosessin sekä hyväksyi FUAS-liittouman toimintasuunnitelman vuodelle Tavoitteena on laatia ja hyväksyä FUAS-liittoumastrategia kevään 2011 kuluessa sekä suunnata toimintaa sen pohjalta kohti FUAS-liittouman tahtotilaa Vararehtori Juhani Nieminen, Lahden ammattikorkeakoulu KOVIKE-hanke Koulutuksen viennin kehittämishanke KOVIKE syntyi Lahden ammattikorkeakoulun ideasta ja se sovittiin yhdeksi neljän metropolialueen korkeakoulun kattohankkeista. Hanketta varten saatiin OKM:ltä rahoitusta vuodelle 2010 ja sittemmin myös vuosille 2011 ja Vuoden 2010 mukana ollut Metropolia irtaantui hankkeen jatkosta, joten vuosina hanke etenee puhtaasti FUAS-korkeakoulujen voimin. Hankkeen primääritavoitteena on edistää suomalaisen korkeakoulutuksen maksullista vientiä EU:n ulkopuolisiin maihin. Lisäksi tavoitteena on kaikkien korkeakoulujen kansainvälistymistä tukevien toimien edistäminen. Vuoden 2010 aikana hankkeessa on korkeakouluissa saatu linjausten ja suunnittelun lisäksi aikaan myös jo konkreettisia tuloksia: Laureassa on kehitelty LbD-konseptista vientituotetta. LbD-konseptia, sen moduleita ja niiden koulutusta testataan valituilla markkinoilla vuonna Laurea selvittelee myös aktiivisesti etenkin Taiwanissa suomalaisen oppimis- ja koulutuskonseptin vientimahdollisuuksia. HAMK kehitti sekä vieraskielistä tarjontaansa että kaikille yhteiseen käyttöön tarkoitetun, henkilöstön kansainvälisiä valmiuksia arvioivan mittarityökalun. Metropolia aloitti neuvotteluja hoitoalan koulutuskaupoista Singaporessa ja koulutti kiinalaisten delegaation Suomessa. LAMK rakensi mittarityökalun kansainvälisten kumppanien arviointiin. Lisäksi

4 FUAS Newsletter 1/2011 4/12 tuotettiin useita vientiin soveltuvia täydennyskoulutustuotteita, jotka samalla ovat tutkintojen osia. Kaksi ohjelmaa (yksi tekniikan, yksi liiketalouden alan) saatiin vuoden aikana myytyä Intiaan. Intiassa ja myös Kiinassa neuvotellaan aktiivisesti useista eri alojen täydennyskoulutusohjelmien kaupoista. LAMK:n kiinalainen yhteistyöyliopisto on myös jo koonnut sikäläisen diploma-tason sairaanhoitajakoulutuksen suorittaneen ryhmän, joka on halukas täydentämään tutkintonsa suomalaiseksi BSc-tasoiseksi sairaanhoitajakoulutukseksi. Yksityiskohdista sovitaan vuoden 2011 aikana. Johtaja Veijo Ilmavirta, Laurea Metropolipolitiikka nyt! Valtioneuvosto ja eduskunta ovat marraskuussa selkeästi linjanneet, että metropolipolitiikka tulee olla pysyvä osa Suomen rakenteellista kehittämistä seuraavankin hallituskauden aikana. Eduskunnassa käyty keskustelu valtioneuvoston metropolitiikan selonteosta (http://www.hel2.fi/helsinginseutu/seutuselvitykset/ VN_selonteko_metropolipolitiikka.pdf) osoitti, että kaikki poliittiset ryhmät haluavat edistää metropolipolitiikkaa ja näkivät sen Suomen kilpailukyvylle välttämättömäksi. Selonteon konkreettiset linjaukset saivat myös selkeän tuen. Korkeakoulujen roolia kilpailukykytekijänä käsiteltiin useissa selonteon kohdissa sekä muutamissa kansanedustajien puheenvuoroissakin. Selonteko linjaa 27 asiakokonaisuutta, jotka tulisi ottaa huomioon seuraavan hallitusohjelman muotoilussa ensi keväänä. Linjoista viisi ensimmäistä ovat suoranaisia haasteita yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Rahoitusta ja organisoitumista käsitellään kolmessa viimeisessä linjassa. Mainittujen linjausten toteuttamiseksi rakennetaan parhaillaan FUASin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Haaga-Helian yhteistyönä toimenpidekokonaisuuksia ja osaamisen kärkihankkeita, joiden pohjalta käsitellään maaliskuussa rehtorifoorumin ja PKS:n kaupunginjohtajien yhteisessä kokouksessa kaikkien korkeakoulujen yhteiseksi kannanotoksi tarkoitettu kokonaisuus. Johtavana teemana on metropolin korkeakouluverkoston nostaminen eurooppalaisen tason kansainväliseksi toimijaksi ja sen TKI-suoritteiden koordinointi niin, että yliopis-

5 FUAS Newsletter 1/2011 5/12 tojen ja ammattikorkeakoulujen erilaiset roolit selkiytyvät ja yhdessä toimien haetaan parempaa tuloksellisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään mm. opiskelijayrittäjyyteen, maaseutumetropolin kehittämiseen, monialaiseen muotoiluosaamisen hyödyntämiseen sekä hyvinvointiin ja terveyteen. Lukuisten sidosryhmien kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua yhteisten tavoitelinjausten määrittämiseksi. Yliopettaja Päivi Huotari, Lahden ammattikorkeakoulu Ylempien AMK-tutkintojen laadun kehittäminen ristiinarvioinnilla Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat toimineet vakinaistettuna tutkintona vuodesta Tutkintoja suorittaessaan jo työelämässä toimivat opiskelijat kiinnittävät luontevasti koulutusohjelmat ja työelämän toisiinsa. Pedagogisilla ratkaisuilla tätä liitosta hyödynnetään kehitettäessä erilaisia työelämän toimintatapoja ja -malleja. Koska ylempi ammattikorkeakoulututkinto on koulutusjärjestelmässä hyvin tuore tutkinto, on uusilla koulutusohjelmilla haaste jatkuvaan laadun parantamiseen. Koulutusohjelmien ristiinarviointi on yksi mahdollisuus toteuttaa koulutuksen laadun arviointia. AIKO- YAMK-työryhmän kärkihankkeen ensimmäisenä vaiheena toteutuneeseen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ristiinarviointiin osallistui 11 koulutusohjelmaa. Ristiinarvionnin tavoitteina oli lisätä valtakunnallisessa YAMK-kehittämisverkostossa tuotetun koulutusohjelman arviointikriteeristön tuntemista ja käyttöönottoa, nostaa esiin osallistuvien koulutusohjelmien vahvuudet, kehittämiskohteet ja hyvät käytänteet sekä koota ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yleisiä, kansallisia kehittämishaasteita. Osallistuvat koulutusohjelmat suorittivat itsearvioinnin ja saivat vertaiskoulutusohjelman tekemän vertaisarvioinnin, jotka käsiteltiin lisäksi marraskuussa yhteisissä työpajoissa. Ristiinarvioinnissa saavutettiin sille asetetut tavoitteet. Merkittävintä oli havainto koulutusohjelmien yhtenäisistä pedagogisista lähtökohdista, jotka vahvistavat tutkintojen asemaa työelämäläheisinä, työelämän kehittämistä palvelevana koulutusväylänä. Koulutusohjelmien opetussuunnitelmien rakenteet antavat hyvät mahdollisuudet FUAS-yhteistyöhön ja yhteistoteutuksiin. Ristiinarvioinnin tuloksia ja hyviä käytänteitä esitellään AIKO-YAMK-työryhmän seminaarissa tammikuun 2011 lopussa.

6 FUAS Newsletter 1/2011 6/12 Yliopettaja Ritva Mäntylä, Hämeen ammattikorkeakoulu Opintoprosessi tehokkaammaksi Opintoprosessin tukemiseen haetaan avaimia hankeyhteistyössä HAMK:n, LAMK:n, Laurea ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa FUAS liittouman koulutusta koskeva keskeinen tavoite vuodelle 2011 on FUASopintotarjonnan ja opiskelijaliikkuvuuden lisääminen. Opintoprosessin tukeminen -hanke edistää osaltaan ko. tavoitteen saavuttamista. Hankkeen keskeisin tavoite on edistää neljän ammattikorkeakoulun (HAMK, LAMK, Laurea, Metropolia) yhteistyönä opintoprosessia opiskelujen sujuvuuden, valmistumisen nopeuden ja henkilöstön osaamisen käytettävyyden kannalta. Ammattikorkeakoulujen omia opintoprosesseja pyritään kehittämään siten, että ne mahdollistavat ammattikorkeakoulujen keskinäisen yhteistyön. Rakenteet-osahanke on kehittänyt yhteistyötä palvelevia rakenteita ja toimintamuotoja kesäopintojen sujumiseksi. Kesäopintojen (2010) toimivuudesta on tehty kyselyt sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Opiskelijoille suunnatusta kyselystä nousee tarve lisätä ja kehittää verkko- ja monimuoto-opiskelua. Läpäisy-osahankkeessa on selvitetty opintojen kuormittavuuteen ja mitoitukseen liittyviä solmukohtia. Työskentelyssä on noussut erityisenä kehittämisen kohteena kvvaihtoon liittyvät käytännöt, kv-vaihdossa kertyvät opintopisteet ja muun kuin HOPSin mukaisten oppimistulosten hyväksyminen AHOT-menettelyllä. Harjoittelu-osahankkeessa on tehty selvitykset eri alojen harjoittelun ohjauksesta. Selvitykset on tehty sekä oppilaitosten harjoittelun ohjaajille että työelämän edustajille. Selvityksissä painottuvat toisaalta ohjauksen työvälineiden yhteinen hyödyntäminen ja toisaalta parempi näkyvyys työelämään ja yrityksiin päin. Kannusteet-osahankeessa on paikallistettu mittaristojen avulla kolme opintoprosessin kipupistettä. Näiden kipupisteiden taustalla olevat tekijät painottuvat henkilöstön osaamisen oikeanlaiseen hyödyntämiseen. Osin tästä syystä hanke tekee tänä vuonna kiinteää yhteistyö Osaamisen johtamisen -työryhmän kanssa.

7 FUAS Newsletter 1/2011 7/12 Vuosi 2011 on toiminnan vuosi nyt, kun vuonna 2010 yhteisen kehittämisen suunta on saatu luotua. Kehittämispäällikkö Pirjo Kuisma, Hämeen ammattikorkeakoulu Kesäopinnot 2011 FUAS ja Metropolia -yhteistyössä toteutetaan kesäopintoja jo toista kertaa. Kesällä 2011 toteutettavien kesäopintojen tarjonnasta ja yhteisistä toimintatavoista tiedotetaan henkilökunnalle tammikuun lopussa ja opiskelijoille helmikuun puolivälissä. Ilmoittautumisaika kesäopintoihin on tänä vuonna yhtenäinen kaikissa FUAS -kesäopinnoissa ajalla Ilmoittautumisajan jälkeen tehdään päätökset opintojaksojen toteutumisesta ja otetaan vastaan mahdollisia jälki-ilmoittautumisia. Kesäopintotarjontaa on tullut viime vuotta enemmän ja siinä on ilahduttavassa määrin mahdollisuuksia myös verkkoja monimuotoiseen opiskeluun. Kesäopiskelu on mahdollista sekä suomen- että englanninkielisissä opinnoissa. Myös FUAS-ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ovat mukana kesäopintoyhteistyössä pilotoitavalla Callidus-tutorointikoulutuksella. Kehityspäällikkö, eoppiminen, Irma Mänty, Laurea ja tutkimuspäällikkö Leena Vainio, HAMK FUAS-webinaarit ja verkostoitumistilaisuudet FUAS-eOppimisen kehittäjät järjestävät kevään aikana webinaareja (verkkoluentoja) uusien verkkovälineiden ja sosiaalisen median soveltamisesta opetuksessa sekä verkostoitumistilaisuuksia henkilökunnalle Second Lifessa. Virtuaalimaailmassa järjestetään myös opiskelijoille erilaisia tapahtumia (4GoodLife) ja opettajat voivat varata ryhmilleen workshopaikoja, jolloin opiskelijoita opastetaan Second Lifen käytössä. Tule mukaan toimintaan! Kevään webinaarien aiheina ovat mm. kuva-, ääni- ja videoleikkeet opetuksessa, esitysten jakaminen netissä, bloggaus ja mikrobloggaus sekä yhteisöllinen työskentely Googlen työvälineiden avulla. Webinaareissa esitellään

8 FUAS Newsletter 1/2011 8/12 työkaluja sekä opetuksen ja ohjauksen caseja. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ja niihin voi osallistua netin kautta. Webinaarien ohjelma ja tallenteet ovat osoitteessa https:// wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageid= Henkilökunnan Second Life -verkostoitumistilaisuuksien aiheina keväällä ovat hyvät opetuksen ja opiskelun kokemukset sekä kulttuuri ja kansainvälisyys. Lisätietoja Opiskelijoiden terveyden edistämisen hankkeesta (4GoodLife) saat lisätietoja Kaikkien kevään aikana tilaisuuksiin osallistuneiden kesken arvotaan Amazon Kindle -lukulaite! Arvontaan voi osallistua samalla, kun antaa palautetta tilaisuuksista. FUAS-ammattikorkeakoulujen Virtuaalikampustyöryhmä aloittaa toimintansa Tammikuun lopulla 2011 aloittaa työnsä Virtuaalikampustyöryhmä. Ryhmän tavoitteena on rakentaa FUAS-ammattikorkeakoulujen virtuaalikampus, joka tukee opiskelijoiden mahdollisuuksia valita ajasta ja paikasta riippumattomia opintoja, käyttää opintoja helpottavia sähköisiä palveluja ja ohjauspalveluja. Liikkeelle on tarkoitus lähteä FUASin yhteisistä kesäopinnoista. Työryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu Leena Vainio HAMK:sta. Jäseninä ryhmässä ovat Pirjo Kuisma, Jaana Kullaslahti ja Jani Alakoski, HAMK ja Harri Kuusela ja Ari Vesikko, LAMK sekä Päivi Aho ja Irma Mänty, Laurea. Työryhmä voi tarvittaessa täydentää itseään sekä osallistaa asiantuntijoita ja muita toimijoita hyväksi katsomallaan tavalla. Viestinnän ja markkinoinnin uutisia Viestintä- ja markkinointijohtaja Tuula Kilpinen, Lahden ammattikorkeakoulu Sidosryhmätutkimus toteutettu Taloustutkimus Oy toteutti syksyllä 2010 tutkimuksen, jossa kartoitettiin sidosryhmien käsityksiä FUAS-liittouman ammattikorkeakouluista. Se tehtiin haastattelemalla puhelimessa laajan metropolialueen yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen 300 päättäjää. Tutkimuksessa selvitettiin tietolähteitä, markkinoinnin vaikuttavuutta, tunnettuutta ja imagoa, palvelu- ja kehittymiskykyä sekä kehittämistarpeita. FUAS-ammattikorkeakoulujen imago on kaiken kaikkiaan myönteinen.yleisesti voidaan sanoa kuitenkin, että tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä myös koulutustoiminnan

9 FUAS Newsletter 1/2011 9/12 vaikuttavuudesta ja tärkeydestä tulisi viestiä sidosryhmille tiiviimmin. Viestinnän ja markkinoinnin työkaluja käyttöömme FUAS-ammattikorkeakoulujen käyttöön on tuotettu seuraavia viestinnän ja markkinoinnin työkaluja: sähköinen kirjelomake diaesityspohjat lehti-ilmoituspohja tiedotepohja suomen- ja englanninkieliset esittelytelineet eli roll upit, jotka on toimitettu suoraan ammattikorkeakouluihin posteripohjat Tekeillä ovat banneripohjat ja esitekansio eli folder (suomi-englanti). Yhteiseen käyttöömme on laadittu myös graafinen ohjeisto, jossa on ohjeet em. välineiden käyttöä varten. FUAS-tunnusta ja PowerPoint-pohjia käytetään viestittäessä Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun väliseen sopimukseen perustuvasta yhteistyöstä. Muutoin käytetään kunkin ammattikorkeakoulun oman graafisen ilmeen mukaisia pohjia ja muita elementtejä. FUAS-tunnusta käytetään yhdessä kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun logojen kanssa, ei siis erikseen yksinään. Lisätietoja: FUASviestintäryhmä: Laurea: Päivi Korhonen, HAMK: Lea Mustonen, LAMK: Tuula Kilpinen. Viestintäjohtaja Päivi Korhonen, Viestintäryhmän pj., Laurea-ammattikorkeakoulu FUAS-verkkopalvelut käyttöön joulukuussa 2010 Työryhmien työskentelyalusta avautui Ns. extranetilla on n. 180 käyttäjää 21 eri työryhmässä. Työryhmät näkevät toistensa työtilat paitsi Rehtoriryhmän tilan ja rehtoriryhmälle valmistelevien ryhmien (3 kpl) työtilat. Rehtoriryhmällä on oikeus kaikkiin tiloihin. Työryhmätilojen käyttöä on aktivoitava ja käyttöön kannustettava työryhmätapaamisissa. Jatkossa näissä tiloissa olevasta materiaalista laaditaan ns. kuukausikooste, jossa kerrotaan työryhmien toiminnan vaiheesta.

10 FUAS Newsletter 1/ /12 Jatkossa työskentelyalustaan ei tarvita erillistä kirjautumista. Työskentelyalustan ja verkkosivujen ylläpito- ja kehittämisvastuu on Laurealla. Sisällön tuotantoa koordinoivat ja toteuttavat Taina Lehtomäki HAMK, Elke Sohlmann LAMK ja Eeva Lassila ja Päivi Korhonen, Laurea. Päivi Korhonen vastaa koko työskentelyalustan ja ulkoisten verkkosivujen kehittämisestä ja sisällöntuotannosta yhdessä FUASin Viestintäryhmän kanssa. -sivut avautuivat Sivut on rakennettu vastaamaan eri kohderyhmien tiedon tarvetta. Sivujen jatkokehittely alkaa välittömästi. Haasteina verkkosivuilla ovat Sisällöntuotanto = tiedon saanti a yhteistyötä eri työryhmien kanssa tiivistettävä Hankkeiden tulosten esiin tuonti = missä sijaitsee tieto? Yhteistyökumppaneiden kattava kuvaus. Jatkokehitys Verkkosivujen englanninkielinen versio toteutetaan helmikuun 2011 loppuun mennessä Uutiskirjetyökalun käyttöönotto vuoden 2011 aikana Varsinaisen FUAS-extranetin suunnittelu vuoden 2011 aikana, jolloin vuonna 2012 FUAS:lla on käytössä n käyttäjän extranet (opiskelijat, henkilöstö ja strategiset kumppanit).

11 FUAS Newsletter 1/ /12

12 FUAS Newsletter 1/ /12 FUAS-liittouma Federation of Universities of Applied Sciences - on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma. Tahtotilana on olla kansainvälisesti arvostettu, Helsingin laajan metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä vahvistava itsenäisten korkeakoulujen liittouma, joka tarjoaa toimialallaan kaikki metropolialueen elinkeinoelämän ja väestön tarvitsemat korkeakouluopetus-, tutkimus- ja aluekehityspalvelut. FUAS Newsletter on FUAS-liittouman tapa viestiä toiminnastaan. Uutiskirje ilmestyy viisi kertaa vuodessa. FUAS Newsletterin toimittaa viestintäjohtaja Päivi Korhonen ja taiton suorittaa viestintäassistentti Tuomo Niemi Laurea-ammattikorkeakoulusta. Palautetta ja kirjoitusvinkkejä voi lähettää osoitteeseen

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010 2012) Toimenpideohjelma (2010 2012) FUAS liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Riitta Pyykkö Helsinki 15.3.2011 Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistus mitä jäi kesken? Arviointi ja sen kohteet Arvioinnin toteuttaminen mukana

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

FUAS-liittouma Rakenteet ja ohjausjärjestelmä

FUAS-liittouma Rakenteet ja ohjausjärjestelmä FUAS-liittouma Rakenteet ja ohjausjärjestelmä 15.2.2013 Liittoumahallitus 2 Rehtorikollegio Toiminnanjohtaja Sihteeristö Viestintä TKI-OR Koulutusvastuut-OR Ohjaus ja järjestelmät-or Hyvinvoinnin turvaaminen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa Sopimuskausi 2013-2014 Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa 14.-15.6.2012 VirtuaaliAMK-verkosto Vuosina 2001-2012 kaikki Suomen AMK:t verkoston jäseniä, PoliisiAMKia lukuun ottamatta. Voimassa oleva VirtuaaliAMK-verkostosopimus

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi: tavoitteet, kohteet ja menetelmät

Tutkinnonuudistuksen arviointi: tavoitteet, kohteet ja menetelmät Tutkinnonuudistuksen arviointi: tavoitteet, kohteet ja menetelmät Riitta Pyykkö Bologna-juhlakokous, Helsinki 18.6.2010 Arvioinnin lähtökohdat KKA:n toiminnan lähtökohtana kehittävä arviointi = kaikkien

Lisätiedot

FUAS-esittely. Antti Kauppi

FUAS-esittely. Antti Kauppi FUAS-esittely Antti Kauppi 14.10.2011 2 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.800 Liikevaihto n. 130 M LAUREA

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Peruskoulu-työpaja

Peruskoulu-työpaja Peruskoulu-työpaja 16.5.2016 Strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopistealue kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin toimenpide 1: Uudistetaan

Lisätiedot

Uraa ja osaamista rakentamassa!

Uraa ja osaamista rakentamassa! Uraa ja osaamista rakentamassa! 18.4.2016 Projektipäällikkö, KT, Liisa Marttila http://uraseurannat.fi Mikä? AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa

Lisätiedot

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Yhteenveto Johtaja Hannu Sirén 1. Työryhmien keskustelun tiivistys ja keskeiset huomiot 2. Jatkotyö kärkihankemaailmassa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Mitoitus - Aloittajamäärä sisältyy aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Sisältää: - Arviointisuunnitelman valmistelun taustaa - Koulutuksen arviointisuunnitelma 2016 2019 - Arviointisuunnitelman valmistelu - Karvin määrittämät arviointitoiminnan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti FUAS pähkinänkuoressa FUAS on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea - ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari 24.11.2009 Opetushallitus Kirsti Kupiainen Hallituksen esitys (107/2009) Eduskunnalle 26.6.2009 Ehdotetut muutokset -säädetään

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Opiskelu kohtaa työelämää

Opiskelu kohtaa työelämää Opiskelu kohtaa työelämää Mikä on Yrityslabra? Yrityslabra on Lohjan Laurean uudenlainen oppimisympäristö, jossa alueen yrittäjät, julkinen sektori ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on mahdollistaa

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla Avaussananat 3.11.2008 Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla PERUSOPETUKSESSA TAPAHTUU Hallitusohjelma voimavaroja suunnataan erityisesti perusopetuksen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan Koko kaupunki mukaan Rauman tulevaisuuden tarinaan Tavoitteena Kehittää Raumaa asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupunkiorganisaation

Lisätiedot

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Marja Kylämä 13.11.2008 1 Taustaa Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa -työryhmä 12/2005 11/2007 OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategiatyö

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN FUAS+M -YHTEISTYÖSSÄ

LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN FUAS+M -YHTEISTYÖSSÄ LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN FUAS+M -YHTEISTYÖSSÄ Opintoprosessin tukeminen / Läpäisy-osahanke Kaija Huhtanen, Lamk Anne-Mari Karppinen, Laurea Leila Lintula, Metropolia Terhikki Mäkelä/Riitta Ahokas, Hamk

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

TUPA-projektin ohjausryhmä

TUPA-projektin ohjausryhmä TUPA-projekti Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen laatu- ja kehittämishanke Opetusministeriön rahoittama 2.9.2002 31.12.2007 Vastuuyksikkö: Hämeen amk Projektipäällikkö: Juhani Keskitalo Projektisihteeri

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen arviointi

Varhaiskasvatuksen arviointi Varhaiskasvatuksen arviointi Tarja Frisk, arviointiasiantuntija Laura Repo, arviointiasiantuntija Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 14.9.2016 Varhaiskasvatuslaki 9 b (8.5.2015/580) Arvioinnin tarkoituksena

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle 14.2.2013 Pakollinen dia ESR-rahoitteinen projekti (12/2011 3/2014), 2 M Tukee Raketti-projektin tavoitteita luomalla syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä 6.4.2016 Petri Haltia KÄRKIHANKE 3: NOPEUTETAAN SIIRTYMISTÄ TYÖELÄMÄÄN Tavoitteena ovat pidemmät työurat ja joustavat opintopolut. Nuoret siirtyvät nopeammin

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Marko Kortetmäki 18.11.2011 Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Tosiasioita Maailmassa valmistuu noin miljoona insinööriä vuosittain Mikä erottaa suomen noin 8000 valmistuvaa insinööriä Kiinan ja

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja AHELO korkeakouluopiskelijan taidot Helsinki 11.9.2009 Arvioinnin diversiteetti Keskeisiä eurooppalaisia arvoja: kulttuurinen

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Arvioinnilla luottamusta

Arvioinnilla luottamusta Arvioinnilla luottamusta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet Elina Harjunen, Risto Hietala, Laura Lepola, Anu Räisänen ja Aila Korpi Pohjois-Suomen AVI-alueen

Lisätiedot