Valtion hankintakäsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion hankintakäsikirja"

Transkriptio

1 Valtion hankintakäsikirja /2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja

2

3 Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Pirkko Ala-Marttila/VM-julkaisutiimi Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, 2011

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, marraskuu 2010 Tekijät Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö Liisa Lehtomäki, Hansel Oy Julkaisun nimi Valtion hankintakäsikirja 2010 Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Julkaisu on saatavissa osoitteesta Asiasanat Julkiset hankinnat, hankintapolitiikka, kilpailuttaminen, hankinta, käsikirjat Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriö, julkaisutiimi, s-posti: Painopaikka ja -aika Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy 2010 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sivuja 249 Hinta Kieli Suomi Tiivistelmä Valtion hankintakäsikirja julkaistiin hankintalain kokonaisuudistuksen jälkeen maaliskuussa Tässä päivitetyssä valtion hankintakäsikirjassa on huomioitu vuoden 2010 hankintalain oikeussuojauudistus, lokakuussa 2009 päivitetty valtion hankintastrategia, huhtikuussa 2009 julkaistu valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa sekä pääpiirteittäin hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 182/2010). Käsikirjaa on lisäksi tarkistettu oikeuskäytännön muuttumisen vuoksi ja siihen on lisätty käytännön hankintatoimessa tarvittavia tietoja. Käsikirjan tavoitteena on tukea hankintayksiköiden hankintatoimen järjestämistä, julkisten hankintojen suunnittelua ja kilpailuttamista sekä hankinnan sopimusvaihetta ja jälkitoimia. Käsikirjalla pyritään myös yhtenäistämään hankintakäytäntöjä ja -menettelyjä sekä tukemaan hankintastrategioiden ja ohjeiden laadintatyötä. Käsikirjaan on kuvattu havainnollisesti hankintalainsäädännön vaatiman kilpailuttamisen edellyttämät tärkeimmät toteutusvaiheet sekä annettu käytännön opastusta hankintojen suorittamiseen ja hankinnoista sopimiseen. Käsikirjan kohderyhminä ovat sekä hankintatoimen johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat että varsinaisen hankinnan (kilpailuttamisen) toteuttamisesta vastaavat ja hankintoja tekevät tahot. Käsikirja on laadittu erityisesti valtionhallinnon hankintayksiköiden hankinnan lähtökohdista. Soveltuvin osin käsikirjaa voivat hyödyntää muut julkishallinnon hankintayksiköt ja myös tarjoajat.

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, novermber 2010 Författare Tomi Hytönen, finansministeriet Liisa Lehtomäki, Hansel Oy Publikationens titel Statens upphandlingshandbook 2010 Publikationens andra versioner Publikationen finns på finska på Nyckelord Publikationsserie och nummer Finansministeriet publikationer 48/2010 Beställningar/distribution Finansministeriets publikationsteam, e-post: Tryckeri/tryckningsort och -år Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy ISBN (hft.) ISSN (hft.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sidor 249 Pris Språk Finska Sammandrag Statens upphandlingshandbok var publicerad i mars Det här uppgraderade version hjälper statliga ämbetsverk och inrättningar att verkställa offentliga upphandlingar i enlighet med de nya upphandlingsbestämmelser som gäller fr.o.m. den 1 juni 2010, och att iaktta upphandlingspraxis och bestämmelser i enlighet med statens 2009 upphandlingsstrategi. Målet med handboken är att stödja upphandlingsenheternas upphandling, planeringen och konkurrensutsättandet av offentliga upphandlingar samt avtalsskedet och efterföljande åtgärder. Handboken strävar också efter att förenhetliga upphandlingspraxis och förfaranden samt att stödja utarbetandet av upphandlingsstrategier och anvisningar. Handboken beskriver på ett överskådligt sätt de viktigaste verkställningsskeden i samband med sådan konkurrensutsättning som förutsätts av upphandlingslagstiftningen, och ger praktiska anvisningar för genomförande och överenskommande av upphandlingar. Målgruppen för handboken består såväl av dem som ansvarar för ledandet och utvecklandet av upphandlingsverksamheten och av dem som ansvarar för det egentliga verkställandet av upphandlingen (konkurrensutsättandet) samt dem som gör själva upphandlingarna. Handboken har skrivits framför allt med tanke på upphandlingar som genomförs av upphandlingsenheter inom statsförvaltningen. Handboken kan till tillämpliga delar utnyttjas även av andra upphandlingsenheter inom den offentliga förvaltningen, liksom av tillhandahållarna.

7 Description page Publisher and date Ministry of Finance, November 2010 Author(s) Tomi Hytönen, Ministry of Finance Liisa Lehtomääki, Hansel Oy Title of publication Handbook on Government Procurement 2010 Parts of publication/ other versions released The publication is available in Finnish at Keywords Publication series and number Ministry of Finance publications 48/2010 Distribution and sale Ministry of Finance, publications team, Printed by Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy ISBN (print.) ISSN (print.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) No. of pages 249 Price Language Finnish Abstract The Handbook on Government Procurement was first published March This updated version of the Handbook on Government Procurement guides government agencies and departments in carrying out public procurement in accordance with the revised regulations of 2010 and in observing procurement procedures and regulations in keeping with the government 2009 procurement strategy. The purpose of the handbook is to support the arrangement of procurement by the procurement units and to back up planning and competitive tendering in public procurement, including the contract stage and postcontractual action. The handbook also aims at unifying procurement practices and procedures and at supporting the drawing up of procurement strategies and guidelines. The handbook illustrates the main implementation stages required by competitive tendering under procurement legislation and gives practical guidance in carrying out procurement and entering into contracts. The target groups include parties responsible for the management and development of procurement activities and parties implementing the actual procurement procedure (competitive tendering) and the procurement itself. The handbook s focus is on central government procurement, but relevant sections can also be utilized by other public management procurement units and suppliers.

8

9 Saate Valtion hankintakäsikirja kirjoitettiin vuonna 2007 julkisia hankintoja koskevan lain (348/2007) kokonaisuudistuksen jälkeen. Käsikirjaa on nyt päivitetty vuonna 2010 hyväksytyn hankintalain oikeussuojauudistuksen vuoksi, joka hyväksyttiin lailla 321/2010. Tekstissä on samalla otettu huomioon julkaistu valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa, päivitetty valtion hankintastrategia sekä hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 182/2010). Käsikirjaa on lisäksi tarkistettu oikeuskäytännön muuttumisen vuoksi ja siihen on lisätty käytännön hankintatoimessa tarvittavia tietoja. Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on tukea valtionhallinnon hankintayksiköiden hankintatoimen järjestämistä ja organisointia, julkisten hankintojen suunnittelua ja kilpailuttamista sekä hankinnan sopimusvaihetta ja jälkitoimia. Käsikirjalla pyritään myös yhtenäistämään valtionhallinnon hankintakäytäntöjä ja -menettelyjä sekä tukemaan hankintastrategioiden ja -ohjeiden laadintatyötä. Valtion hankintakäsikirjassa opastetaan valtion virastoja ja laitoksia hankintasäännösten mukaiseen julkisten hankintojen toteuttamiseen sekä valtion hankintastrategian mukaiseen hankintatoimen toimintatapojen ja säännösten huomioimiseen. Käsikirjassa on pyritty kuvaamaan havainnollisesti hankintalainsäädännön vaatiman kilpailuttamisen edellyttämät tärkeimmät toteutusvaiheet ja antamaan käytännön opastusta hankintojen suorittamiseen. Käsikirjassa käsitellään julkisia hankintoja koskevan lain mukaisia menettelyjä, jotka koskevat erityisesti tavara- ja palveluhankintoja sekä rakennusurakoita. Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoissa käsikirjaa on mahdollista hyödyntää vain soveltuvin osin. Valtion hankintakäsikirjan ensimmäisen painoksen kokoamisesta ja toimittamisesta vastasivat vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen valtiovarainministeriön budjettiosastolta ensimmäisen luvun sekä osittain toisen ja kolmannen luvun osalta ja johtava konsultti Liisa Lehtomäki HAUS kehittämiskeskus Oy:stä muilta osin. Työn pohjana käytettiin silloin sisäasiainministeriön hankintatoimen kehittämishankkeen tuloksena syntynyttä hankintaohjeluonnosta ( , SM 078:00/2005) sekä tiehallinnon ja puolustusvoimien hankintaohjeistusta sekä valtion hankintatoimen neuvottelukunnan hankintatoimen

10 kehittämisprojektien 1-3 töiden tuloksia. Toisen painoksen kokoamisesta ja toimittamisesta ovat vastanneet budjettisihteeri Hannu Koivurinta valtiovarainministeriön budjettiosastolta lukujen 1-3 ja sekä kohtien osalta ja muilta osin varatuomari Liisa Lehtomäki, joka toimii nykyisin lakimiehenä Hansel Oy:ssä. Erittäin ansiokkaita kommentteja toiseen painokseen ovat antaneet neuvotteleva virkamies Tomi Hytönen valtiovarainministeriöstä sekä lakiasianjohtaja Eija Kontuniemi Hansel Oy:stä. Hankintayksikön vastuulla on ohjeistaa oma hankintatoimensa ja huolehtia hankinnan lainmukaisesta toteuttamisesta. Käsikirjan laadinta- ja viimeistelytyöhön osallistuneet, sen toimittamisesta ja julkaisemisesta huolehtivat tahot eivät vastaa mistään vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat hankintayksikölle tai muulle taholle sen noudattaessa hankintakäsikirjassa kuvattuja toimintamalleja ja esimerkkejä.

11 11 Sisältö Saate Hankintakäsikirjan sisältö lyhyesti Hankintatoimen ohjaus, johtaminen ja organisointi Hankintatoimen keskeiset ohjaajat ja yhteiset toimijat Valtion hankintastrategia Hankintatoimen ohjaaminen Viraston hankintatoimen johtaminen Palvelujen hankkiminen oman toiminnan asemesta Hankintatoimen organisointi ja hankintaosaaminen Yleistä Yhteishankintayksikön käyttö Hankintaryhmien ja tiimien käyttö Oman hankintaorganisaation käyttö Kilpailutuspalveluiden käyttö Hankintamenettelyn yleiset perusteet Käsikirjan soveltamisala ja suhde hankintaohjeisiin Hankintatoimen periaatteet ja tavoitteet Hankintatoimen periaatteet Hankintatoimen tavoitteet Säädökset, määräykset ja ohjeet Hankintaprosessin vaiheet Hankintojen suunnittelu Hankintojen suunnittelu osana toiminnan ja talouden suunnittelua ja tulosohjausta Hankintojen strateginen suunnittelu ja tuoteluokittelu Hankintojen toteuttaminen Hankintalain soveltaminen Sidosyksikköhankinnat Hankintojen jaottelu, kynnysarvot ja hankinnan ennakoidun arvon laskeminen Ensisijaiset ja toissijaiset palvelut...43

12 Hankinnan valmistelu Kilpailutettavan kokonaisuuden ja tehtävän alustava määrittely Muut hankinnan valmisteluun liittyvät seikat Markkinoiden kartoittaminen ja luominen Hankintojen toteuttamisvaihtoehdot Hankintojen yhteinen kilpailuttaminen ja keskitetysti kilpailutettujen sopimusten käyttäminen Hankintamenettelyt Hankintamenettelyn valinta Avoin menettely Rajoitettu menettely Suorahankinta Neuvottelumenettely Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Puitejärjestelyn vaihtoehdot Puitejärjestelyn käyttö ja siihen liittyminen Kevennetty kilpailuttaminen Hankinnasta ilmoittaminen Hankintailmoituksen tarkoitus Hankintailmoitukset Ilmoittamista ja asiakirjojen lähettämistä koskevat määräajat Hankintailmoituksen sisältö ja ilmoituskanavat Tarjousten pyytäminen Yleistä Tarjouspyynnön saajat ja muoto Tarjouspyynnön ja neuvottelukutsun sisältö ja sopimusehdot Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden vaatimukset Rekisteröityminen Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne Tekninen suorituskyky, ammatillinen pätevyys sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmä Tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus Poissulkemisperusteet Tarjouksenteko-ohjeet, osallistumishakemuksen ja tarjouksen muotovaatimukset...88

13 Hankinnan kohteen vaatimusmäärittely Tavaran ja materiaalin määrittely Palvelukuvaus eli palvelutehtävän sisällön määrittely Sisällön määrittelyn vaihtoehtoja ovat Hinnoittelun ja palkkiomäärittelyn vaihtoehtoja Ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat sekä vastuullisuus Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet Vaihtoehtoiset tarjoukset Ehdokkaiden poissulkeminen ja tarjoajien valinta Yleistä Ehdokkaan tai tarjoajan poissulkeminen Pakollinen poissulkeminen Harkinnanvarainen poissulkeminen Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkastaminen ja tarjoajien valinta Tarjouspyynnön ja tarjousten toimittaminen Tarjousten käsittely Yleistä Tarjousten vastaanotto Tarjousten avaaminen Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden arviointi Tarjouspyynnön ja tarjousten täsmentäminen Neuvotteleminen Poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen käsitteleminen Tarjousten vertailu Hankinnan keskeyttäminen Hankinnasta päättäminen Hankintapäätöksen tekeminen Hankintoja koskeva päätösvalta Hankintapäätöksen tiedoksiantaminen Jälki-ilmoitus Muu tiedottaminen Tilastointivelvoite Esteellisyys Muutoksenhaku hankintapäätökseen ja oikeussuojakeinot Hankintaoikaisu Valitus markkinaoikeuteen ja muutoksenhaun kohde...127

14 Muutoksenhakuun oikeutetut Muutoksenhakua koskevat määräajat Muutoksenhausta ilmoittaminen Muutoksenhaun vaikutus hankintasopimuksen tekemiseen Hankinnan väliaikainen järjestäminen Markkinaoikeuden määräämät seuraamukset Hyvitysmaksu Tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen Uhkasakko Oikeudenkäynneistä vastaaminen ja markkinaoikeuden toimivalta Hankinta-asiakirjojen julkisuus Sopimuksen laatiminen ja valvonta Sopimuksen solmiminen, odotusajat ja täytäntöönpanokielto EU-hankinnoissa Sopimuksen laatiminen Tilaukset Sopimusten hallinta Toimituksen valvonta Toimituksen vastaanottaminen Moiteilmoitus (reklamaatio) Takuun valvonta Laskujen maksaminen Laskujen käsittely Viivästyssakon periminen Korkolaki ja tilaajan viivästyskorot Hankinta-asiakirjojen säilytys Toimitilojen hankinta ja eräät muut hankinnat Yleistä Toimitilojen hankkiminen ja vuokraaminen Yleiset periaatteet Rakennettavat toimitilat Olemassa olevien toimitilojen vuokraaminen Salassa pidettävät hankinnat Turvallisuushankinnat...158

15 15 18 Kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja eli pienhankintoja koskevat menettelyperiaatteet Yleistä Kynnysarvot ja hankinnan ennakoiden arvon määrittäminen Pienhankinnoissa noudatettavat yleiset periaatteet Pienhankintojen hankintamenettelyt Hankinnan vähäinen arvo Tarjouskilpailun toteuttaminen Pienhankinnan hyväksyminen, ehtojen kirjaaminen ja tilaaminen Hankinnat valtion maksuaikakortilla Hankintatoimen seuranta ja valvonta LIITTEET Liite 1 Laki julkisista hankinnoista / Liite 2 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista / Liite 3 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista / Liite 4 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta Liite 5 Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista / Liite 6 Liite 7 Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista / Dynaamista hankintajärjestelmää ja sähköistä huutokauppaa koskeva lakiehdotus Liite 8 Valitusosoitus ja oikaisuohje Oikaisuohje Valituskielto...249

16 16

17 17 Hankintakäsikirjan sisältö lyhyesti 1. Hankintalain menettelyjä on noudatettava kaikissa kansalliset kynnysarvot ylittävissä eli yli euron tavara- ja palveluhankinnoissa, yli euron sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työvoimapoliittisen koulutuspalveluiden hankinnassa sekä yli euron rakennusurakoiden hankinnassa. Hankintalain vastainen toiminta voi johtaa siihen, että hankinta saatetaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja että markkinaoikeus määrää hankintayksikölle virheellisestä menettelystä jonkin seuraamuksen tai että hankinnasta tehdään oikaisuvaatimus hankintayksikölle. 2. Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa eli pienhankinnoissa noudatetaan tämän käsikirjan ja viraston hankintaohjeen mukaisia toimintaperiaatteita. 3. Perusedellytys hankinnan toteuttamiseen on, että hankintayksiköllä on tavaran tai palvelun tarve ja että hankintasuunnitelmassa on ainakin karkealla tasolla hankintaa varten tarpeelliset varat tai talousarviossa myönnetty tilausvaltuus. 4. Hankintayksiköt ovat velvollisia järjestämään hankintatoimensa siten, että ne käyttävät yhteishankintayksikön valtionhallinnolle keskitetysti kilpailuttamia sopimuksia. Valtionhallinnossa keskitetysti kilpailutettavat tuotteet ja palvelut on määritelty valtiovarainministeriön päätöksessä valtionhallinnon yhteishankinnoista. Omaan kilpailutukseen tulee ryhtyä vain, mikäli siihen on erityinen syy. 5. Hankintayksikön on valittava itse toteuttamissaan hankinnoissa parhaiten soveltuva hankintamenettely ottaen huomioon hankinnan arvo ja luonne, mahdollisten tarjoajien lukumäärä, hankinnassa oleva neuvottelutarve sekä muut seikat. 6. Suorahankintoja voidaan tehdä vain perustellusta syystä suorahankinnan edellytysten täyttyessä. Suorahankintaperuste tulee kirjata hankintapäätökseen. EU-kynnysarvot ylittävistä suorahankinnoista voidaan tehdä suorahankintaa koskeva ilmoitus ja odottaa vapaaehtoinen 14 päivän

18 18 odotusaika. Nämä suojaavat mahdollisessa valitustilanteessa markkinaoikeuden uusilta seuraamuksilta. 7. Kansallisen kynnysarvon ylittävistä kilpailutettavista hankinnoista on ilmoitettava sähköisellä HILMA-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi). EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen hankintailmoituksissa on otettava huomioon lisäksi erityisesti näitä koskevat pakolliset määräajat. 8. Tarjouspyynnön huolellinen laatiminen on hankinnan tärkein vaihe. Tarjouspyynnössä hankinnan kohde on yksilöitävä ja hankinnan valintaja vertailuperusteet ilmoitettava riittävän yksityiskohtaisesti. Kansallisissa hankinnoissa vertailuperusteet on ilmoitettava ainakin tärkeysjärjestyksessä, ellei niiden painoarvoja ilmoiteta. Vertailuperusteiden painoarvojen ilmoittaminen on pakollista EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. 9. Tarjousten käsittelyssä tarkistetaan ensin tarjoajan soveltuvuus ja tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus. Sen jälkeen tarjoukset vertaillaan. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ja sen pisteytys on perusteltava riittävän yksityiskohtaisesti. 10. Jokaisesta hankinnasta on tehtävä hankintapäätös, joka on perusteluineen annettava tiedoksi kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille. Hankintapäätökseen tulee liittää valitusosoitus markkinaoikeuteen ja oikaisuohje. 11. Hankinnasta on tehtävä kirjallinen sopimus. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa sopimus voidaan tehdä vasta pakollisen 21 päivän odotusajan jälkeen. EU-kynnysarvot ylittäviä suorahankintoja ja EUkynnysarvot ylittäviä kevennettyjä kilpailutuksia koskevat vapaaehtoiset odotusajat. Hankintasopimusten yleisinä ehtoina tulee lähtökohtaisesti käyttää Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja. 12. Hankintojen toteutumista on valvottava. Hankintayksikön on välittömästi ilmoitettava toimittajalle havaituista puutteista.

19 19 1 Hankintatoimen ohjaus, johtaminen ja organisointi 1.1 Hankintatoimen keskeiset ohjaajat ja yhteiset toimijat Valtiovarainministeriölle kuuluvat valtionhallinnon hankintatoimen yleinen ohjaus ja kehittäminen. Valtiovarainministeriön vastuulla on valtion hankintastrategian laadinta ja hankinnoissa noudatettavien yleisten periaatteiden määritteleminen sekä hankintatoimen toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen. Lisäksi valtiovarainministeriö päättää, mitkä hankinnat valtionhallinnossa kilpailutetaan keskitetysti. Valtiovarainministeriö vastaa Hansel Oy:n ohjauksesta. Työ- ja elinkeinoministeriölle kuuluvat julkisten hankintojen säädösvalmistelu (hankintalait), säädöksistä tiedottaminen ja niitä koskeva neuvonta, sisämarkkinoiden toimivuuden varmistaminen suhteessa Euroopan unioniin ja eräät hankintalaissa mainitut muut tehtävät kuten kynnysarvojen vahvistaminen ja hankinnan ilmoittamista koskevien tarkempien säännösten antaminen. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kansallista hankintojen ilmoitusjärjestelmän yllä pidosta. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton hankintaosaamiseen keskittyvä neuvontayksikkö, joka neuvoo ja opastaa julkisia hankintayksiköitä ja markkinoilla toimijoita hankintalainsäädännön soveltamisessa. Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö, jonka päätehtävänä on toteuttaa valtionhallinnon keskitettyjä kilpailutuksia ja hallita niitä koskevia sopimuksia sekä toimia mm. kilpailuttamisen ja hankintojen juridiikan osaamiskeskuksena. Hansel Oy toteuttaa myös kilpailutusta valtionhallinnon sisäisille palvelutuottajille kuten palvelukeskuksille, Senaatti-kiinteistöille, valtion it-palvelukeskukselle jne. Hankintayksiköiden hankintatoimen lainmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valvovat ja tarkastavat Valtiontalouden tarkastusvirasto (ulkoinen tarkastus) ja hankintayksiköiden sisäinen tarkastus.

20 20 Markkinaoikeus on julkisia hankintoja koskevia asioita käsittelevä erityistuomioistuin, johon tarjoajat voivat kirjallisella valituksella saattaa julkisista hankintaa koskevan asiansa ratkaistavaksi. Puitejärjestelyjen sisäisten kevennettyjen kilpailutusten muutoksenhaku edellyttää kuitenkin markkinaoikeuden myöntämää käsittelylupaa. Markkinaoikeuden ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Muista valtion hankintatoimeen liittyvistä toimijoista voidaan mainita Suomen ympäristökeskus, joka on julkaissut julkisten hankintojen ympäristöoppaan ja joka jakaa tietoa hankintojen ympäristövaikutuksista sekä Motiva Oy, joka tarjoaa julkisten ympäristöteknologiahankintojen neuvontapalvelua. 1.2 Valtion hankintastrategia Valtion hankintatoimen yleiset tavoitteet ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet on tuotu esille valtion hankintatoimen strategisen ohjausryhmän hyväksymässä Valtion hankintastrategiassa (VM julkaisuja 35/2009). Valtion konsernitason hankintastrategialla on luotu yhtenäinen perusta valtion hankintatoimen ohjaus- ja kehittämistoimenpiteille sekä määritelty ne osa-alueet ja toimenpiteet, joihin valtion hankintatoimen kehittämisessä lähivuosina keskitytään. Valtion konsernitason hankintastrategia on väline, jolla ohjataan hallintoa toimimaan valtion hankintatoimen yleiset konsernilinjaukset huomioiden ja tuetaan ministeriöitä hallinnonalojen hankintastrategioiden toimeenpanossa. Strateginen ohjaus on suunnattu niin ydintoiminnan kuin tukitoiminnan hankintoihin. Valtion konsernitason hankintastrategian tavoitteena on edistää valtiontalouden kannalta avointa ja taloudellista hankintaa ja siihen liittyvää logistiikkaa sekä pyrkiä nostamaan hankintatoimen toteutuksen tehokkuutta kaikissa valtionhallinnon yksiköissä. Hankintatoimi tukee valtion organisaatioiden tulostavoitteiden saavuttamista tuottamalla oikeat tuotteet ja palvelut, oikealla hinnalla, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Valtion hankintatoimen kehittämisen lähtökohdat ja periaatteet voidaan tiivistää seuraavasti: Valtion hankintatoimi on sekä konsernitasolla että ministeriö- ja virastotasolla oma johdettava kokonaisuutensa, jonka asemaa ja arvostusta kehitetään määrätietoisesti. Viraston hankintatoimen yleisten linjausten ja tavoitteiden sekä yksittäisten hankintojen tulee tukea viraston tulostavoitteiden saavuttamista ja viraston johdon on ne hyväksyttävä.

21 21 Hankintojen tulee perustua todelliseen tarpeeseen ja vuosittain hyväksyttävään hankintasuunnitelmaan, jonka laatiminen tulee kytkeä viraston toiminnan ja talouden suunnitteluun. Hankintojen toteuttamisessa tulee ensisijaisesti hyödyntää yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä ja muita keskitettyjä toimintamalleja valtionhallinnon merkittävän ostovolyymin hyödyntämiseksi sekä laadultaan ja hinnoiltaan parhaan mahdollisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Hankintayksikön omissa kilpailutuksissa tulee varmistaa lainsäädännön huomioon ottaminen, hankintatarpeen mukaisten ja tarvittaessa innovatiivisten hankintamallien ja kilpailuttamiskonseptien hyväksikäyttö sekä kokonaistaloudellisesti edullinen lopputulos ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimen kehittämisessä pyritään alentamaan kokonaiskustannuksia hyödyntämällä sähköistä asiointia ja tiedonvälitystä, standardoimalla tuotevalikoimaa ja optimoimalla tuotteiden ja toimittajien määriä sekä varmistamaan tuotteiden ja palvelujen elinkaaren taloudellinen ja tehokas hallinta. 1.3 Hankintatoimen ohjaaminen Hankintatoimen ohjaus on jaoteltavissa normiohjaukseen, strategiseen ohjaukseen ja hankintojen toteutuksen ohjaukseen. Julkisten hankintojen yleistä normiohjausta toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö ja valtionhallinnon osalta eräiltä osin myös valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriö vastaa valtionhallinnon hankintatoimen yleisestä strategisesta ohjauksesta. Kukin ministeriö vastaa hallinnonalansa hankintatoimen ohjauksesta ja toteutuslinjoista, joihin liittyvät yleiset linjat määritellään hallinnonalan hankintastrategiassa. Ministeriöissä tulisi määritellä taho, joka vastaa hankintatoimen hallinnonalan koordinoinnista ja yhteistoiminnasta. Ministeriön tulee seurata ja valvoa, että myös sen hallinnonalaan kuuluvat virastot ja laitokset noudattavat sekä valtion konsernitason että hallinnonalan hankintastrategioita. Ministeriön vastuulla on tarpeellisten hankintatoimen yhteistoimintamenettelyjen aikaansaaminen hallinnonalallaan ja hallinnonalan keskitetyistä menettelyistä sopiminen. Ministeriö vastaa myös siitä, että hallinnonalalla noudatetaan sovittuja tai määrättyjä koko valtiokonsernia koskevia keskitetyn kilpailuttamisen menettelyjä. Yksittäisen hankinnan toteutuksen ohjaamisesta ja toteutuksen asianmukaisuudesta vastaa kukin hankintayksikkö eli virasto tai laitos. Viraston tai laitoksen päällikkö vastaa siitä, että toiminta organisoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Hankintayksikön tulee

22 22 huolehtia siitä, että hankinnat toteutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti sekä lainsäädännön määräykset huomioiden. Hankintojen toteutuksen ohjaus Toteutuksen valvonta Ostotoiminnan prosessien kehittäminen Laskujen ja maksuliikkeen hallinta Strateginen ohjaus 6. Palvelutuotantotapojen linjaukset Normiohjaus 1. Hankintatoimen ohjaus Hankintojen suunnittelu Logistiikan ja varaston hallinta 5. Hankintaosaamisen kehittäminen Lainsäädäntö Viranomaismääräykset 2. Hankintatoimen organisointi Toimittajien hallinta Tilaamisen hallinta 4. Tietotekniikan ja -liikenteen hyödyntäminen 3. Hankintayhteistyö Nimikkeiden ja hintojen hallinta Hankintayhteistyön ja sopimusten hallinta Kilpailutuksen hallinta HAUS kehittämiskeskus Oy 1.4 Viraston hankintatoimen johtaminen Viraston hankintatoimen tulee olla johdettu kokonaisuus ja sen toteutuksen tulee olla suunniteltua, tehokasta ja laadukkuuteen tähtäävää. Virastotasolla hankintatoimelle tulee nimetä toiminnan johtamisesta vastuullinen taho, joka vastaa toiminnan koordinoinnista ulospäin. Lähtökohtaisesti viraston tai laitoksen päällikkö johtaa organisaation hankintatoimintaa, mutta suuremmissa yksiköissä hankintatoimelle voi olla syytä määritellä tulosvastuullinen johtaja. Hankintatoimen johtamisessa tulee pyrkiä julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön ja hankintojen lainmukaiseen toteuttamiseen. Viraston hankintatoimen yleiset linjaukset ja tavoitteet tulee määritellä ydintoiminnan tavoitteita tukevaksi ja viraston johdon tulee hyväksyä ne. Hankintatoimen tulee tukea viraston tulostavoitteiden saavuttamista. Hankintatarpeeseen sopivan lopputuloksen löytämiseksi tulee hyödyntää olemassa olevia kilpailumahdollisuuksia, yhteishankintamenettelyä, ajanmukaisia hankintamenetelmiä ja hallinnon yhteistoimintaa. Viraston hankintatoimen käytännön johtamisen tukena toimivien yleisten linjausten ja tavoitteiden määrittely voidaan tehdä viraston hankintastrategi-

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2007 6/2007 Julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2007 6/2007 Julkaisuja ISBN 978-951-804-716-5 (nid.) ISBN 978-951-804-717-2 (PDF) ISSN 1459-3394 Tekijänoikeudet: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä...

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... Sisällys Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... V VI VIII 1 Johdanto 1.1 Hankintalainsäädännön tavoitteet... 27 1.2 Julkisten hankintojen taloudellinen merkitys... 28

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE

SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE Tekn. ltk. 27.9.2017 50 liite Hankintojen menettelytapaohje 1 (5) x.x.2017 SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE ORGANISOINTI, PERIAATTEET JA OHJEET Sisällys: 1. Johdanto: hankintojen menettelytapaohje,

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Ketteryyttä kilpailuttamiseen

Ketteryyttä kilpailuttamiseen Ketteryyttä kilpailuttamiseen Sähköinen kilpailutusratkaisu 2.4.2014 Timo Rantanen 1 Sisältö Uusi hankintadirektiivi ja sähköinen kilpailuttaminen Markkinaratkaisut Kilpailutettu ratkaisu Sähköinen kilpailuttaminen

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta.

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta. 1 (7) x.x.2017 xx JOHDANTO Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät 17. 18.9.2015, Kuusamo Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädännön

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Lakimies Sirpa Palo Kuntamarkkinat 15.9.2009 Keskeisimmät esitetyt kysymykset hankintalain muutokseen (321/2010) Hankintaoikaisu

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset Hankintalainsäädännön tulevat muutokset 12.2.2014 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy! PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi!

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin.

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin. KV 13.10.2014 84 Liite 2 1 (6) HANKJNTAOHJE 1. Soveltamisala Ähtärin kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hanlcintoja ohjaavat olemassa

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Uudistuva hankintalaki

Uudistuva hankintalaki Uudistuva hankintalaki Kuntamarkkinat 2015 Johtava lakimies Katariina Huikko Valmisteluryhmän mietintö Kahden TEM:n työryhmän työn tulosta Julkaistiin 13.5.2015 Sisältää ehdotukset:» Laki julkisista hankinnoista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankintasääntö

Imatran kaupungin hankintasääntö Liite 1 (Hankintastrategian liite) 1/5 Imatran kaupungin hankintasääntö 1. Soveltamisala Tässä hankintasäännössä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat)

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS SISÄLTÖ Julkinen hankinta Jyväskylän kaupungin hankintaorganisaatio Strateginen hankinta Operatiivinen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA

SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN HANKINTATOIMINTA HANKINTASTRATEGIA JA -OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 12 SUONENJOEN KAUPUNKI 1 HANKINTASTRATEGIA Hankintastrategia täsmentää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKIJALLE 19

SISÄLLYS LUKIJALLE 19 5 SISÄLLYS LUKIJALLE 19 1 YLEISTÄ 21 1.1 Hankintalain tarkoitus ja hankintaprosessi 21 1.1.1 Mikä on julkinen hankinta ja hankintayksikkö? 21 1.1.2 Mitä hankintojen kilpailuttamisella tarkoitetaan? 21

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) 2 Helsingin Sataman työkonepalvelut 2014 HEL 2013-014227 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Tausta Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman solmimaan

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (6) 5 Monivuotisten kasvien taimihankinnan puitejärjestely 2017 2018 hankintayhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) kanssa HEL 2017-001449

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289)

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) 1(5) KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) Näiden ohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa Kemin kaupungin hankintayksiköitä ja hankintahenkilöitä pienhankinnoissa ja täydentää Kemin kaupungin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (1/9) Äänekosken kaupungin hankintaohjelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 6 (2/9) Sisällysluettelo Sisällys 1 Johdanto... 2 Yleistä... 2 Nykytila...

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Pienhankintojen hankintaohje

Pienhankintojen hankintaohje Pienhankintojen hankintaohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja tytäryhtiöt Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Pienhankintaohje Voimaantulo xx.xx.xxxx Päätös xxxxx Päivitetty xx.xx.xxxx Päivittäjä xxxx Päivitetty

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/1 10.01.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/1 10.01.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) 1 Työkonepalveluiden puitesopimuksista päättäminen HEL 2011-009002 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot