Valtion hankintakäsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion hankintakäsikirja"

Transkriptio

1 Valtion hankintakäsikirja /2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja

2

3 Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Pirkko Ala-Marttila/VM-julkaisutiimi Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, 2011

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, marraskuu 2010 Tekijät Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö Liisa Lehtomäki, Hansel Oy Julkaisun nimi Valtion hankintakäsikirja 2010 Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Julkaisu on saatavissa osoitteesta Asiasanat Julkiset hankinnat, hankintapolitiikka, kilpailuttaminen, hankinta, käsikirjat Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriö, julkaisutiimi, s-posti: Painopaikka ja -aika Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy 2010 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sivuja 249 Hinta Kieli Suomi Tiivistelmä Valtion hankintakäsikirja julkaistiin hankintalain kokonaisuudistuksen jälkeen maaliskuussa Tässä päivitetyssä valtion hankintakäsikirjassa on huomioitu vuoden 2010 hankintalain oikeussuojauudistus, lokakuussa 2009 päivitetty valtion hankintastrategia, huhtikuussa 2009 julkaistu valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa sekä pääpiirteittäin hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 182/2010). Käsikirjaa on lisäksi tarkistettu oikeuskäytännön muuttumisen vuoksi ja siihen on lisätty käytännön hankintatoimessa tarvittavia tietoja. Käsikirjan tavoitteena on tukea hankintayksiköiden hankintatoimen järjestämistä, julkisten hankintojen suunnittelua ja kilpailuttamista sekä hankinnan sopimusvaihetta ja jälkitoimia. Käsikirjalla pyritään myös yhtenäistämään hankintakäytäntöjä ja -menettelyjä sekä tukemaan hankintastrategioiden ja ohjeiden laadintatyötä. Käsikirjaan on kuvattu havainnollisesti hankintalainsäädännön vaatiman kilpailuttamisen edellyttämät tärkeimmät toteutusvaiheet sekä annettu käytännön opastusta hankintojen suorittamiseen ja hankinnoista sopimiseen. Käsikirjan kohderyhminä ovat sekä hankintatoimen johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat että varsinaisen hankinnan (kilpailuttamisen) toteuttamisesta vastaavat ja hankintoja tekevät tahot. Käsikirja on laadittu erityisesti valtionhallinnon hankintayksiköiden hankinnan lähtökohdista. Soveltuvin osin käsikirjaa voivat hyödyntää muut julkishallinnon hankintayksiköt ja myös tarjoajat.

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, novermber 2010 Författare Tomi Hytönen, finansministeriet Liisa Lehtomäki, Hansel Oy Publikationens titel Statens upphandlingshandbook 2010 Publikationens andra versioner Publikationen finns på finska på Nyckelord Publikationsserie och nummer Finansministeriet publikationer 48/2010 Beställningar/distribution Finansministeriets publikationsteam, e-post: Tryckeri/tryckningsort och -år Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy ISBN (hft.) ISSN (hft.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sidor 249 Pris Språk Finska Sammandrag Statens upphandlingshandbok var publicerad i mars Det här uppgraderade version hjälper statliga ämbetsverk och inrättningar att verkställa offentliga upphandlingar i enlighet med de nya upphandlingsbestämmelser som gäller fr.o.m. den 1 juni 2010, och att iaktta upphandlingspraxis och bestämmelser i enlighet med statens 2009 upphandlingsstrategi. Målet med handboken är att stödja upphandlingsenheternas upphandling, planeringen och konkurrensutsättandet av offentliga upphandlingar samt avtalsskedet och efterföljande åtgärder. Handboken strävar också efter att förenhetliga upphandlingspraxis och förfaranden samt att stödja utarbetandet av upphandlingsstrategier och anvisningar. Handboken beskriver på ett överskådligt sätt de viktigaste verkställningsskeden i samband med sådan konkurrensutsättning som förutsätts av upphandlingslagstiftningen, och ger praktiska anvisningar för genomförande och överenskommande av upphandlingar. Målgruppen för handboken består såväl av dem som ansvarar för ledandet och utvecklandet av upphandlingsverksamheten och av dem som ansvarar för det egentliga verkställandet av upphandlingen (konkurrensutsättandet) samt dem som gör själva upphandlingarna. Handboken har skrivits framför allt med tanke på upphandlingar som genomförs av upphandlingsenheter inom statsförvaltningen. Handboken kan till tillämpliga delar utnyttjas även av andra upphandlingsenheter inom den offentliga förvaltningen, liksom av tillhandahållarna.

7 Description page Publisher and date Ministry of Finance, November 2010 Author(s) Tomi Hytönen, Ministry of Finance Liisa Lehtomääki, Hansel Oy Title of publication Handbook on Government Procurement 2010 Parts of publication/ other versions released The publication is available in Finnish at Keywords Publication series and number Ministry of Finance publications 48/2010 Distribution and sale Ministry of Finance, publications team, Printed by Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy ISBN (print.) ISSN (print.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) No. of pages 249 Price Language Finnish Abstract The Handbook on Government Procurement was first published March This updated version of the Handbook on Government Procurement guides government agencies and departments in carrying out public procurement in accordance with the revised regulations of 2010 and in observing procurement procedures and regulations in keeping with the government 2009 procurement strategy. The purpose of the handbook is to support the arrangement of procurement by the procurement units and to back up planning and competitive tendering in public procurement, including the contract stage and postcontractual action. The handbook also aims at unifying procurement practices and procedures and at supporting the drawing up of procurement strategies and guidelines. The handbook illustrates the main implementation stages required by competitive tendering under procurement legislation and gives practical guidance in carrying out procurement and entering into contracts. The target groups include parties responsible for the management and development of procurement activities and parties implementing the actual procurement procedure (competitive tendering) and the procurement itself. The handbook s focus is on central government procurement, but relevant sections can also be utilized by other public management procurement units and suppliers.

8

9 Saate Valtion hankintakäsikirja kirjoitettiin vuonna 2007 julkisia hankintoja koskevan lain (348/2007) kokonaisuudistuksen jälkeen. Käsikirjaa on nyt päivitetty vuonna 2010 hyväksytyn hankintalain oikeussuojauudistuksen vuoksi, joka hyväksyttiin lailla 321/2010. Tekstissä on samalla otettu huomioon julkaistu valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa, päivitetty valtion hankintastrategia sekä hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 182/2010). Käsikirjaa on lisäksi tarkistettu oikeuskäytännön muuttumisen vuoksi ja siihen on lisätty käytännön hankintatoimessa tarvittavia tietoja. Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on tukea valtionhallinnon hankintayksiköiden hankintatoimen järjestämistä ja organisointia, julkisten hankintojen suunnittelua ja kilpailuttamista sekä hankinnan sopimusvaihetta ja jälkitoimia. Käsikirjalla pyritään myös yhtenäistämään valtionhallinnon hankintakäytäntöjä ja -menettelyjä sekä tukemaan hankintastrategioiden ja -ohjeiden laadintatyötä. Valtion hankintakäsikirjassa opastetaan valtion virastoja ja laitoksia hankintasäännösten mukaiseen julkisten hankintojen toteuttamiseen sekä valtion hankintastrategian mukaiseen hankintatoimen toimintatapojen ja säännösten huomioimiseen. Käsikirjassa on pyritty kuvaamaan havainnollisesti hankintalainsäädännön vaatiman kilpailuttamisen edellyttämät tärkeimmät toteutusvaiheet ja antamaan käytännön opastusta hankintojen suorittamiseen. Käsikirjassa käsitellään julkisia hankintoja koskevan lain mukaisia menettelyjä, jotka koskevat erityisesti tavara- ja palveluhankintoja sekä rakennusurakoita. Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoissa käsikirjaa on mahdollista hyödyntää vain soveltuvin osin. Valtion hankintakäsikirjan ensimmäisen painoksen kokoamisesta ja toimittamisesta vastasivat vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen valtiovarainministeriön budjettiosastolta ensimmäisen luvun sekä osittain toisen ja kolmannen luvun osalta ja johtava konsultti Liisa Lehtomäki HAUS kehittämiskeskus Oy:stä muilta osin. Työn pohjana käytettiin silloin sisäasiainministeriön hankintatoimen kehittämishankkeen tuloksena syntynyttä hankintaohjeluonnosta ( , SM 078:00/2005) sekä tiehallinnon ja puolustusvoimien hankintaohjeistusta sekä valtion hankintatoimen neuvottelukunnan hankintatoimen

10 kehittämisprojektien 1-3 töiden tuloksia. Toisen painoksen kokoamisesta ja toimittamisesta ovat vastanneet budjettisihteeri Hannu Koivurinta valtiovarainministeriön budjettiosastolta lukujen 1-3 ja sekä kohtien osalta ja muilta osin varatuomari Liisa Lehtomäki, joka toimii nykyisin lakimiehenä Hansel Oy:ssä. Erittäin ansiokkaita kommentteja toiseen painokseen ovat antaneet neuvotteleva virkamies Tomi Hytönen valtiovarainministeriöstä sekä lakiasianjohtaja Eija Kontuniemi Hansel Oy:stä. Hankintayksikön vastuulla on ohjeistaa oma hankintatoimensa ja huolehtia hankinnan lainmukaisesta toteuttamisesta. Käsikirjan laadinta- ja viimeistelytyöhön osallistuneet, sen toimittamisesta ja julkaisemisesta huolehtivat tahot eivät vastaa mistään vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat hankintayksikölle tai muulle taholle sen noudattaessa hankintakäsikirjassa kuvattuja toimintamalleja ja esimerkkejä.

11 11 Sisältö Saate Hankintakäsikirjan sisältö lyhyesti Hankintatoimen ohjaus, johtaminen ja organisointi Hankintatoimen keskeiset ohjaajat ja yhteiset toimijat Valtion hankintastrategia Hankintatoimen ohjaaminen Viraston hankintatoimen johtaminen Palvelujen hankkiminen oman toiminnan asemesta Hankintatoimen organisointi ja hankintaosaaminen Yleistä Yhteishankintayksikön käyttö Hankintaryhmien ja tiimien käyttö Oman hankintaorganisaation käyttö Kilpailutuspalveluiden käyttö Hankintamenettelyn yleiset perusteet Käsikirjan soveltamisala ja suhde hankintaohjeisiin Hankintatoimen periaatteet ja tavoitteet Hankintatoimen periaatteet Hankintatoimen tavoitteet Säädökset, määräykset ja ohjeet Hankintaprosessin vaiheet Hankintojen suunnittelu Hankintojen suunnittelu osana toiminnan ja talouden suunnittelua ja tulosohjausta Hankintojen strateginen suunnittelu ja tuoteluokittelu Hankintojen toteuttaminen Hankintalain soveltaminen Sidosyksikköhankinnat Hankintojen jaottelu, kynnysarvot ja hankinnan ennakoidun arvon laskeminen Ensisijaiset ja toissijaiset palvelut...43

12 Hankinnan valmistelu Kilpailutettavan kokonaisuuden ja tehtävän alustava määrittely Muut hankinnan valmisteluun liittyvät seikat Markkinoiden kartoittaminen ja luominen Hankintojen toteuttamisvaihtoehdot Hankintojen yhteinen kilpailuttaminen ja keskitetysti kilpailutettujen sopimusten käyttäminen Hankintamenettelyt Hankintamenettelyn valinta Avoin menettely Rajoitettu menettely Suorahankinta Neuvottelumenettely Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Puitejärjestelyn vaihtoehdot Puitejärjestelyn käyttö ja siihen liittyminen Kevennetty kilpailuttaminen Hankinnasta ilmoittaminen Hankintailmoituksen tarkoitus Hankintailmoitukset Ilmoittamista ja asiakirjojen lähettämistä koskevat määräajat Hankintailmoituksen sisältö ja ilmoituskanavat Tarjousten pyytäminen Yleistä Tarjouspyynnön saajat ja muoto Tarjouspyynnön ja neuvottelukutsun sisältö ja sopimusehdot Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden vaatimukset Rekisteröityminen Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne Tekninen suorituskyky, ammatillinen pätevyys sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmä Tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus Poissulkemisperusteet Tarjouksenteko-ohjeet, osallistumishakemuksen ja tarjouksen muotovaatimukset...88

13 Hankinnan kohteen vaatimusmäärittely Tavaran ja materiaalin määrittely Palvelukuvaus eli palvelutehtävän sisällön määrittely Sisällön määrittelyn vaihtoehtoja ovat Hinnoittelun ja palkkiomäärittelyn vaihtoehtoja Ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat sekä vastuullisuus Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet Vaihtoehtoiset tarjoukset Ehdokkaiden poissulkeminen ja tarjoajien valinta Yleistä Ehdokkaan tai tarjoajan poissulkeminen Pakollinen poissulkeminen Harkinnanvarainen poissulkeminen Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkastaminen ja tarjoajien valinta Tarjouspyynnön ja tarjousten toimittaminen Tarjousten käsittely Yleistä Tarjousten vastaanotto Tarjousten avaaminen Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden arviointi Tarjouspyynnön ja tarjousten täsmentäminen Neuvotteleminen Poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen käsitteleminen Tarjousten vertailu Hankinnan keskeyttäminen Hankinnasta päättäminen Hankintapäätöksen tekeminen Hankintoja koskeva päätösvalta Hankintapäätöksen tiedoksiantaminen Jälki-ilmoitus Muu tiedottaminen Tilastointivelvoite Esteellisyys Muutoksenhaku hankintapäätökseen ja oikeussuojakeinot Hankintaoikaisu Valitus markkinaoikeuteen ja muutoksenhaun kohde...127

14 Muutoksenhakuun oikeutetut Muutoksenhakua koskevat määräajat Muutoksenhausta ilmoittaminen Muutoksenhaun vaikutus hankintasopimuksen tekemiseen Hankinnan väliaikainen järjestäminen Markkinaoikeuden määräämät seuraamukset Hyvitysmaksu Tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen Uhkasakko Oikeudenkäynneistä vastaaminen ja markkinaoikeuden toimivalta Hankinta-asiakirjojen julkisuus Sopimuksen laatiminen ja valvonta Sopimuksen solmiminen, odotusajat ja täytäntöönpanokielto EU-hankinnoissa Sopimuksen laatiminen Tilaukset Sopimusten hallinta Toimituksen valvonta Toimituksen vastaanottaminen Moiteilmoitus (reklamaatio) Takuun valvonta Laskujen maksaminen Laskujen käsittely Viivästyssakon periminen Korkolaki ja tilaajan viivästyskorot Hankinta-asiakirjojen säilytys Toimitilojen hankinta ja eräät muut hankinnat Yleistä Toimitilojen hankkiminen ja vuokraaminen Yleiset periaatteet Rakennettavat toimitilat Olemassa olevien toimitilojen vuokraaminen Salassa pidettävät hankinnat Turvallisuushankinnat...158

15 15 18 Kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja eli pienhankintoja koskevat menettelyperiaatteet Yleistä Kynnysarvot ja hankinnan ennakoiden arvon määrittäminen Pienhankinnoissa noudatettavat yleiset periaatteet Pienhankintojen hankintamenettelyt Hankinnan vähäinen arvo Tarjouskilpailun toteuttaminen Pienhankinnan hyväksyminen, ehtojen kirjaaminen ja tilaaminen Hankinnat valtion maksuaikakortilla Hankintatoimen seuranta ja valvonta LIITTEET Liite 1 Laki julkisista hankinnoista / Liite 2 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista / Liite 3 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista / Liite 4 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta Liite 5 Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista / Liite 6 Liite 7 Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista / Dynaamista hankintajärjestelmää ja sähköistä huutokauppaa koskeva lakiehdotus Liite 8 Valitusosoitus ja oikaisuohje Oikaisuohje Valituskielto...249

16 16

17 17 Hankintakäsikirjan sisältö lyhyesti 1. Hankintalain menettelyjä on noudatettava kaikissa kansalliset kynnysarvot ylittävissä eli yli euron tavara- ja palveluhankinnoissa, yli euron sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työvoimapoliittisen koulutuspalveluiden hankinnassa sekä yli euron rakennusurakoiden hankinnassa. Hankintalain vastainen toiminta voi johtaa siihen, että hankinta saatetaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja että markkinaoikeus määrää hankintayksikölle virheellisestä menettelystä jonkin seuraamuksen tai että hankinnasta tehdään oikaisuvaatimus hankintayksikölle. 2. Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa eli pienhankinnoissa noudatetaan tämän käsikirjan ja viraston hankintaohjeen mukaisia toimintaperiaatteita. 3. Perusedellytys hankinnan toteuttamiseen on, että hankintayksiköllä on tavaran tai palvelun tarve ja että hankintasuunnitelmassa on ainakin karkealla tasolla hankintaa varten tarpeelliset varat tai talousarviossa myönnetty tilausvaltuus. 4. Hankintayksiköt ovat velvollisia järjestämään hankintatoimensa siten, että ne käyttävät yhteishankintayksikön valtionhallinnolle keskitetysti kilpailuttamia sopimuksia. Valtionhallinnossa keskitetysti kilpailutettavat tuotteet ja palvelut on määritelty valtiovarainministeriön päätöksessä valtionhallinnon yhteishankinnoista. Omaan kilpailutukseen tulee ryhtyä vain, mikäli siihen on erityinen syy. 5. Hankintayksikön on valittava itse toteuttamissaan hankinnoissa parhaiten soveltuva hankintamenettely ottaen huomioon hankinnan arvo ja luonne, mahdollisten tarjoajien lukumäärä, hankinnassa oleva neuvottelutarve sekä muut seikat. 6. Suorahankintoja voidaan tehdä vain perustellusta syystä suorahankinnan edellytysten täyttyessä. Suorahankintaperuste tulee kirjata hankintapäätökseen. EU-kynnysarvot ylittävistä suorahankinnoista voidaan tehdä suorahankintaa koskeva ilmoitus ja odottaa vapaaehtoinen 14 päivän

18 18 odotusaika. Nämä suojaavat mahdollisessa valitustilanteessa markkinaoikeuden uusilta seuraamuksilta. 7. Kansallisen kynnysarvon ylittävistä kilpailutettavista hankinnoista on ilmoitettava sähköisellä HILMA-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi). EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen hankintailmoituksissa on otettava huomioon lisäksi erityisesti näitä koskevat pakolliset määräajat. 8. Tarjouspyynnön huolellinen laatiminen on hankinnan tärkein vaihe. Tarjouspyynnössä hankinnan kohde on yksilöitävä ja hankinnan valintaja vertailuperusteet ilmoitettava riittävän yksityiskohtaisesti. Kansallisissa hankinnoissa vertailuperusteet on ilmoitettava ainakin tärkeysjärjestyksessä, ellei niiden painoarvoja ilmoiteta. Vertailuperusteiden painoarvojen ilmoittaminen on pakollista EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. 9. Tarjousten käsittelyssä tarkistetaan ensin tarjoajan soveltuvuus ja tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus. Sen jälkeen tarjoukset vertaillaan. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ja sen pisteytys on perusteltava riittävän yksityiskohtaisesti. 10. Jokaisesta hankinnasta on tehtävä hankintapäätös, joka on perusteluineen annettava tiedoksi kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille. Hankintapäätökseen tulee liittää valitusosoitus markkinaoikeuteen ja oikaisuohje. 11. Hankinnasta on tehtävä kirjallinen sopimus. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa sopimus voidaan tehdä vasta pakollisen 21 päivän odotusajan jälkeen. EU-kynnysarvot ylittäviä suorahankintoja ja EUkynnysarvot ylittäviä kevennettyjä kilpailutuksia koskevat vapaaehtoiset odotusajat. Hankintasopimusten yleisinä ehtoina tulee lähtökohtaisesti käyttää Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja. 12. Hankintojen toteutumista on valvottava. Hankintayksikön on välittömästi ilmoitettava toimittajalle havaituista puutteista.

19 19 1 Hankintatoimen ohjaus, johtaminen ja organisointi 1.1 Hankintatoimen keskeiset ohjaajat ja yhteiset toimijat Valtiovarainministeriölle kuuluvat valtionhallinnon hankintatoimen yleinen ohjaus ja kehittäminen. Valtiovarainministeriön vastuulla on valtion hankintastrategian laadinta ja hankinnoissa noudatettavien yleisten periaatteiden määritteleminen sekä hankintatoimen toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen. Lisäksi valtiovarainministeriö päättää, mitkä hankinnat valtionhallinnossa kilpailutetaan keskitetysti. Valtiovarainministeriö vastaa Hansel Oy:n ohjauksesta. Työ- ja elinkeinoministeriölle kuuluvat julkisten hankintojen säädösvalmistelu (hankintalait), säädöksistä tiedottaminen ja niitä koskeva neuvonta, sisämarkkinoiden toimivuuden varmistaminen suhteessa Euroopan unioniin ja eräät hankintalaissa mainitut muut tehtävät kuten kynnysarvojen vahvistaminen ja hankinnan ilmoittamista koskevien tarkempien säännösten antaminen. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kansallista hankintojen ilmoitusjärjestelmän yllä pidosta. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton hankintaosaamiseen keskittyvä neuvontayksikkö, joka neuvoo ja opastaa julkisia hankintayksiköitä ja markkinoilla toimijoita hankintalainsäädännön soveltamisessa. Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö, jonka päätehtävänä on toteuttaa valtionhallinnon keskitettyjä kilpailutuksia ja hallita niitä koskevia sopimuksia sekä toimia mm. kilpailuttamisen ja hankintojen juridiikan osaamiskeskuksena. Hansel Oy toteuttaa myös kilpailutusta valtionhallinnon sisäisille palvelutuottajille kuten palvelukeskuksille, Senaatti-kiinteistöille, valtion it-palvelukeskukselle jne. Hankintayksiköiden hankintatoimen lainmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valvovat ja tarkastavat Valtiontalouden tarkastusvirasto (ulkoinen tarkastus) ja hankintayksiköiden sisäinen tarkastus.

20 20 Markkinaoikeus on julkisia hankintoja koskevia asioita käsittelevä erityistuomioistuin, johon tarjoajat voivat kirjallisella valituksella saattaa julkisista hankintaa koskevan asiansa ratkaistavaksi. Puitejärjestelyjen sisäisten kevennettyjen kilpailutusten muutoksenhaku edellyttää kuitenkin markkinaoikeuden myöntämää käsittelylupaa. Markkinaoikeuden ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Muista valtion hankintatoimeen liittyvistä toimijoista voidaan mainita Suomen ympäristökeskus, joka on julkaissut julkisten hankintojen ympäristöoppaan ja joka jakaa tietoa hankintojen ympäristövaikutuksista sekä Motiva Oy, joka tarjoaa julkisten ympäristöteknologiahankintojen neuvontapalvelua. 1.2 Valtion hankintastrategia Valtion hankintatoimen yleiset tavoitteet ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet on tuotu esille valtion hankintatoimen strategisen ohjausryhmän hyväksymässä Valtion hankintastrategiassa (VM julkaisuja 35/2009). Valtion konsernitason hankintastrategialla on luotu yhtenäinen perusta valtion hankintatoimen ohjaus- ja kehittämistoimenpiteille sekä määritelty ne osa-alueet ja toimenpiteet, joihin valtion hankintatoimen kehittämisessä lähivuosina keskitytään. Valtion konsernitason hankintastrategia on väline, jolla ohjataan hallintoa toimimaan valtion hankintatoimen yleiset konsernilinjaukset huomioiden ja tuetaan ministeriöitä hallinnonalojen hankintastrategioiden toimeenpanossa. Strateginen ohjaus on suunnattu niin ydintoiminnan kuin tukitoiminnan hankintoihin. Valtion konsernitason hankintastrategian tavoitteena on edistää valtiontalouden kannalta avointa ja taloudellista hankintaa ja siihen liittyvää logistiikkaa sekä pyrkiä nostamaan hankintatoimen toteutuksen tehokkuutta kaikissa valtionhallinnon yksiköissä. Hankintatoimi tukee valtion organisaatioiden tulostavoitteiden saavuttamista tuottamalla oikeat tuotteet ja palvelut, oikealla hinnalla, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Valtion hankintatoimen kehittämisen lähtökohdat ja periaatteet voidaan tiivistää seuraavasti: Valtion hankintatoimi on sekä konsernitasolla että ministeriö- ja virastotasolla oma johdettava kokonaisuutensa, jonka asemaa ja arvostusta kehitetään määrätietoisesti. Viraston hankintatoimen yleisten linjausten ja tavoitteiden sekä yksittäisten hankintojen tulee tukea viraston tulostavoitteiden saavuttamista ja viraston johdon on ne hyväksyttävä.

21 21 Hankintojen tulee perustua todelliseen tarpeeseen ja vuosittain hyväksyttävään hankintasuunnitelmaan, jonka laatiminen tulee kytkeä viraston toiminnan ja talouden suunnitteluun. Hankintojen toteuttamisessa tulee ensisijaisesti hyödyntää yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä ja muita keskitettyjä toimintamalleja valtionhallinnon merkittävän ostovolyymin hyödyntämiseksi sekä laadultaan ja hinnoiltaan parhaan mahdollisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Hankintayksikön omissa kilpailutuksissa tulee varmistaa lainsäädännön huomioon ottaminen, hankintatarpeen mukaisten ja tarvittaessa innovatiivisten hankintamallien ja kilpailuttamiskonseptien hyväksikäyttö sekä kokonaistaloudellisesti edullinen lopputulos ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimen kehittämisessä pyritään alentamaan kokonaiskustannuksia hyödyntämällä sähköistä asiointia ja tiedonvälitystä, standardoimalla tuotevalikoimaa ja optimoimalla tuotteiden ja toimittajien määriä sekä varmistamaan tuotteiden ja palvelujen elinkaaren taloudellinen ja tehokas hallinta. 1.3 Hankintatoimen ohjaaminen Hankintatoimen ohjaus on jaoteltavissa normiohjaukseen, strategiseen ohjaukseen ja hankintojen toteutuksen ohjaukseen. Julkisten hankintojen yleistä normiohjausta toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö ja valtionhallinnon osalta eräiltä osin myös valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriö vastaa valtionhallinnon hankintatoimen yleisestä strategisesta ohjauksesta. Kukin ministeriö vastaa hallinnonalansa hankintatoimen ohjauksesta ja toteutuslinjoista, joihin liittyvät yleiset linjat määritellään hallinnonalan hankintastrategiassa. Ministeriöissä tulisi määritellä taho, joka vastaa hankintatoimen hallinnonalan koordinoinnista ja yhteistoiminnasta. Ministeriön tulee seurata ja valvoa, että myös sen hallinnonalaan kuuluvat virastot ja laitokset noudattavat sekä valtion konsernitason että hallinnonalan hankintastrategioita. Ministeriön vastuulla on tarpeellisten hankintatoimen yhteistoimintamenettelyjen aikaansaaminen hallinnonalallaan ja hallinnonalan keskitetyistä menettelyistä sopiminen. Ministeriö vastaa myös siitä, että hallinnonalalla noudatetaan sovittuja tai määrättyjä koko valtiokonsernia koskevia keskitetyn kilpailuttamisen menettelyjä. Yksittäisen hankinnan toteutuksen ohjaamisesta ja toteutuksen asianmukaisuudesta vastaa kukin hankintayksikkö eli virasto tai laitos. Viraston tai laitoksen päällikkö vastaa siitä, että toiminta organisoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Hankintayksikön tulee

22 22 huolehtia siitä, että hankinnat toteutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti sekä lainsäädännön määräykset huomioiden. Hankintojen toteutuksen ohjaus Toteutuksen valvonta Ostotoiminnan prosessien kehittäminen Laskujen ja maksuliikkeen hallinta Strateginen ohjaus 6. Palvelutuotantotapojen linjaukset Normiohjaus 1. Hankintatoimen ohjaus Hankintojen suunnittelu Logistiikan ja varaston hallinta 5. Hankintaosaamisen kehittäminen Lainsäädäntö Viranomaismääräykset 2. Hankintatoimen organisointi Toimittajien hallinta Tilaamisen hallinta 4. Tietotekniikan ja -liikenteen hyödyntäminen 3. Hankintayhteistyö Nimikkeiden ja hintojen hallinta Hankintayhteistyön ja sopimusten hallinta Kilpailutuksen hallinta HAUS kehittämiskeskus Oy 1.4 Viraston hankintatoimen johtaminen Viraston hankintatoimen tulee olla johdettu kokonaisuus ja sen toteutuksen tulee olla suunniteltua, tehokasta ja laadukkuuteen tähtäävää. Virastotasolla hankintatoimelle tulee nimetä toiminnan johtamisesta vastuullinen taho, joka vastaa toiminnan koordinoinnista ulospäin. Lähtökohtaisesti viraston tai laitoksen päällikkö johtaa organisaation hankintatoimintaa, mutta suuremmissa yksiköissä hankintatoimelle voi olla syytä määritellä tulosvastuullinen johtaja. Hankintatoimen johtamisessa tulee pyrkiä julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön ja hankintojen lainmukaiseen toteuttamiseen. Viraston hankintatoimen yleiset linjaukset ja tavoitteet tulee määritellä ydintoiminnan tavoitteita tukevaksi ja viraston johdon tulee hyväksyä ne. Hankintatoimen tulee tukea viraston tulostavoitteiden saavuttamista. Hankintatarpeeseen sopivan lopputuloksen löytämiseksi tulee hyödyntää olemassa olevia kilpailumahdollisuuksia, yhteishankintamenettelyä, ajanmukaisia hankintamenetelmiä ja hallinnon yhteistoimintaa. Viraston hankintatoimen käytännön johtamisen tukena toimivien yleisten linjausten ja tavoitteiden määrittely voidaan tehdä viraston hankintastrategi-

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen 6/2007 Työryhmämuistioita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen Työryhmämuistioita 6/2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

TUVEn turvallisuussopimuksen. toimeenpanoohje. JulkICT-toiminta 18/2013

TUVEn turvallisuussopimuksen. toimeenpanoohje. JulkICT-toiminta 18/2013 TUVEn turvallisuussopimuksen toimeenpanoohje 18/2013 JulkICT-toiminta TUVEn turvallisuusverkkotoiminnan turvallisuusperiaatteista solmitun sopimuksen toimeenpano-ohje Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ Hanketyön seurantaryhmän loppuraportti 17/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti 5/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09)

Lisätiedot

Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa

Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Hallinnon turvallisuusverkkohankkeen henkilöstöryhmän raportti 17/2013 ICT-toiminta Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Hallinnon turvallisuusverkkohankkeen

Lisätiedot

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta Valtion konesalija kapasiteettipalvelustrategia 15/2014 ICT-toiminta Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia Valtiovarainministeriön julkaisuja 15/2014 IICT-toiminta 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT

HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT Elise Pekkala Mika Pohjonen HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN JA SOPIMUSEHDOT TIETOSANOMA 6., uudistettu laitos (7. painos) vuonna 2007 ensimmäisen kerran ilmestyneestä

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu 2014 - Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti 14/2013 Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu2014 Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 54/2014 ANTTI NEIMALA JORMA SAARIKETO Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ PAREMPAAN YHTEISTOIMINTAAN VALTIONHALLINNOSSA 13/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ PAREMPAAN YHTEISTOIMINTAAN VALTIONHALLINNOSSA 13/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ PAREMPAAN YHTEISTOIMINTAAN VALTIONHALLINNOSSA 13/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA PAREMPAAN YHTEISTOIMINTAAN VALTIONHALLINNOSSA - Selvitysosa työryhmämuistioon 12/2003 13/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 81/2005 Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot