Imatran kaupungin hankintasääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imatran kaupungin hankintasääntö"

Transkriptio

1 Liite 1 (Hankintastrategian liite) 1/5 Imatran kaupungin hankintasääntö 1. Soveltamisala Tässä hankintasäännössä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat) sekä urakalla teettämistä. Hankintasääntö ei sen sijaan koske maanhankintaa ja -vuokraamista. Hankintasääntö on osa Imatran kaupungin hankintastrategiaa. Hankintalainsäädäntö velvoittaa julkisten hankintojen kilpailuttamiseen. Kaupungin oman organisaation, taikka ns. in-house -sidosyksikön tekemää työtä ei tarvitse kilpailuttaa. Sen lisäksi mitä julkisiin hankintoihin liittyvissä laeissa sekä kaupungin hallinto- ja johtosäännöissä määrätään, noudatetaan Imatran kaupungin sekä soveltuvin osin koko kaupunkikonsernin hankinnoissa tätä hankintasääntöä, sekä kaupungin intranetsivuilla julkaistua hankintaohjeistusta. Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin maakunnallisia (Etelä-Karjalan hankintapalvelujen) hankintaohjeita. Kaupungin omaa hankintaohjeistusta noudatetaan ensisijaisesti maakunnallisiin hankintaohjeisiin nähden. (KV ). 2. Hankintoihin liittyvät lait ja säännökset Kaupungin hankintoja ja niihin liittyviä menettelyjä sääntelevät ainakin seuraavat lait ja asetukset: Laki ja asetus julkisista hankinnoista Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Tilaajavastuulaki Kuntalaki Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Imatran kaupungin omat hankintojen toteutusta ohjaavat normistot: Hallintosääntö Hankintastrategia, hankintasääntö ja hankintaohjeistus (intra) Palvelustrategia Käytännön ohjeistusta ja toimintamalleja hankintojen ja ostojen toteuttamiseksi on kaupungin intranetissä julkaistuilla "Hankinnat" -sivustolla (Imatran kaupungin hankintaohjeistus). Hankintaohjeistuksen päivityksestä vastaa kaupunginlakimies. (KV ). 3. Imatran kaupungin hankintaorganisaatio Imatran kaupungin hankintatoimi on järjestetty siten, että keskitetyllä hankintaohjauksella johdetaan ja tuetaan toimialojen eri yksiköissä toteutettavaa hankintatoimintaa. Keskitettyä hankintojen johtamista ja ohjausta toteuttaa ns. hankintatyöryhmä (hankintajohto). Kaupunginlakimies toimii hankintatyöryhmän puheenjohtajana, ja vastaa sen työskentelystä hankintasäännössä ja kaupungin hankintastrategiassa määritellyllä tavoin. Hankintatyöryhmään kuuluu lisäksi keskushallinnon hankinta-asiantuntija ja

2 4. Hankintaperiaatteet 2/5 toimialojen erikseen nimetyt hankintavastaavat. Hankintatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja raportoi toiminnastaan kaupungin johtoryhmälle. Hankintatyöryhmän ja sen jäsenten tehtävänä on toimia organisaation hankintayksiköitä ohjaavana ja tukevana asiantuntijana hankintoihin liittyvissä asioissa. Hankintoihin liittyvän kilpailutuksen toteuttaa hankintayksikkö hankintavastaavan ja / tai hankinta-asiantuntijan ohjeistusta noudattaen. Kukin hankintoja toteuttava yksikkö (hankintayksikkö) vastaa siitä, että suunnitteilla olevista ja toteutettavista hankinnoista on tiedotettu kaupungin hankintajohtoa tässä hankintasäännössä edellytetyllä tavoin. Imatran kaupungin hankinnat suoritetaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon seuraavat keskeiset hankintaperiaatteet: 1. Tarjoajien ja ehdokkaiden tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu hankinnan eri vaiheissa. 2. Kilpailuolosuhteiden tehokas hyödyntäminen. 3. Avoimuus ja läpinäkyvyys. 4. Suhteellisuus hankinnoissa ja hankintamenettelyissä: Kilpailutusmenettely ja tarjouspyynnössä asetettavat vaatimukset tulee suhteuttaa hankintaan ja tavoiteltavaan päämäärään. 5. Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioon ottaminen. 5. Yhteistyövelvollisuus, yhteis- ja erillishankinnat Imatran kaupungin hankinnat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä eri hankintayksiköiden kanssa. Yhteistyövelvoite edellyttää yhteistyötä eri hankintatoimijoiden välillä kaupunkikonsernin sisällä, mutta se velvoittaa myös tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön kaupunkikonsernin ulkopuolisten hankintayksiköiden kanssa (ns. yhteishankinnat). Yhteishankintoja toteuttavia yksiköitä ovat esim. Etelä-Karjalan hankintapalvelut ja KLkuntahankinnat. Imatran kaupunginhallitus tai valtuusto päättää hallintasääntöön perustuvien toimivaltuuksien mukaisesti erillisellä kilpailutuskalenterin vahvistamispäätöksellä tai muulla päätöksellään sellaiset yhteishankintojen piiriin kuuluvat tuote- ja palveluryhmät, joita koskeva hankintapäätös tehdään yhteiskilpailutuksen perusteella Imatran kaupunkiorganisaation ulkopuolella. Imatran kaupungin omat, ns. erillishankinnat, kilpailuttaa ao. yksikkö kaupungin hankintajohdon avustamana. Hallintosääntöön perustuvien toimivaltuuksien mukainen hankintapäätöksen tekijä antaa etukäteen hyväksyntänsä ja mahdolliset kriteerit kilpailutuksen käynnistämiselle. Mikäli tuote- tai palveluryhmä on kilpailutettu erillis- tai yhteishankintoina, ostoja ei voi tehdä muilta kuin kilpailutetuilta sopimustoimittajilta. Voimassa olevat sopimustoimittajat löytyvät kaupungin hankintaohjeistus -sivuston Sopimustoimittaja - luettelosta. Mikäli kilpailutettua sopimustoimittajaa ei ole, vastaa hankintayksikkö siitä, että toteutettava hankinta on asianmukaisesti kilpailutettu. Ennen hankinnan toteutusta on selvitettävä edellä kuvatut yhteistyömahdollisuudet eri hankintayksiköiden välillä.

3 3/5 Myös hankintalainsäädännössä määritellyt kynnysarvot alittavat ostot / hankinnat (ns. pienhankinnat) tulee kilpailuttaa siten kuin kaupungin hankintaohjeistuksessa pienhankintojen osalta on ohjeistettu (kevennetty kilpailutus). 6. Kilpailuttamisvelvollisuus Hankinnat on kilpailutettava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävän laajasti ja julkisista hankinnoista voimassa olevaa sääntelyä noudattaen. Hankinnat jakautuvat hankintalain säännösten puitteissa taloudellisen arvonsa perusteella kolmeen eri ryhmään: 1. kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2. kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat 3. EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Mikäli hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon, suoritetaan aina hankintalain mukainen kilpailuttaminen. Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin (pienhankinnoissa) ei sovelleta hankintalakia hankintaoikaisua koskevaa sääntelyä lukuun ottamatta. Hankintalain tarkoittamat kynnysarvot, samoin kuin yksityiskohtaiset ohjeet hankinnan arvon määrittelystä, sekä kynnysarvon merkityksestä kilpailutuksen toteuttamiseen käyvät ilmi kaupungin intranetissä julkaistuilta hankintaohjeistus -sivustolta. Imatran kaupunginvaltuuston vahvistaman linjauksen mukaisen pienhankintarajan (4.000 ) suuruisista ja sen ylittävistä hankinnoista tulee tehdä aina ns. kevyt kilpailutus (KV ). Erilaiset tukirahoitukset (esim. EU-projektit) edellyttävät usein kilpailutusta myös pienemmistä kuin euron hankinnoista. Projekteissa on noudatettava rahoittajan vaatimuksia projektihankintojen kilpailutuksesta. 7. Hankintaprosessisäännöt Hankintojen valmistelu Hankinnan ja sitä koskevan kilpailutuksen valmisteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota ja toteutukseen on varattava riittävästi aikaa. Suunnitteilla olevasta hankinnasta on informoitava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa toimialan hankintavastaavaa, joka saattaa tiedon kaupungin kilpailutuskalenteriin. Myös suunnitteilla olevat osallistumiset yhteishankintoihin tulee ilmoittaa ajoissa hankintavastaavan kautta kilpailutuskalenteriin. Ennen kilpailutuksen aloittamista tulee selvittää voimassa olevat sopimustoimittajat, sekä mahdollisuudet kohdan 5 mukaiseen yhteistyöhön kilpailutuksen toteutuksessa. Hankinnan suunnittelu on myös varainkäytön suunnittelua, joten käytettävissä olevat varat ja talousarviomääräykset on selvitettävä huolellisesti ennen kilpailutuksen käynnistämistä. Samalla on suoritettava perusteellinen hankinnan ennakoidun arvon laskeminen hankintaohjeistuksessa tarkemmin kuvatulla tavoin. Kilpailun edellytysten luominen alkaa kilpailutuksen kohteen (tavaran, palvelun tai rakennushankkeen) määrittelyllä, tuotteistuksella ja suunnittelulla. Hankinnan sisällön määrittelyn lisäksi tulee varmistua siitä, että hankinnan keskeiset osatekijät, kuten hankintamenettely, sopimusehdot, valinta- ja arviointiperusteet, ovat huolellisesti valittuja ja että ne ovat hankintalainsäädännön näkökulmasta hyväksyttäviä. Mikäli yhteishankintaan osallistumisesta ei ole tehty päätöstä hallituksen tai valtuuston kilpailutuskalenterin vahvistuspäätöksellä, on tällainen erillinen yhteishankintaa

4 4/5 koskeva osallistumispäätös saatettava hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen tai -valtuuston päätettäväksi ennen kilpailutuksen käynnistämistä. Sosiaaliset näkökohdat, kestävä kehitys ja epäterveiden talouden ilmiöiden ehkäisy kilpailutuksissa Hankinnoissa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon sosiaaliset näkökohdat ja kestävän kehityksen periaatteet. Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristövaikutukset on otettava huomioon vähintään siten kuin voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää. Hankinnoissa tulee kiinnittää huomiota tuotteiden ja palveluiden koko elinkaareen: valmistuksesta, kuljetuksesta, pakkauksesta, varastoinnista, käytöstä ja kierrätyksestä aina jätteenkäsittelyyn asti. Tyypillinen huomioon otettava ympäristönäkökohta on tuotteen tai palvelun edellyttämä energiantarve elinkaaren eri vaiheissa. Hankintojen suunnitteluvaiheessa tulee kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa hankinta sosiaalisia näkökulmia painottaen. Hankinnoilla on pyrittävä tukemaan esimerkiksi toimintakyvyltään rajoittuneen väestön työllistämistavoitteita. Hankintalain ja tilaajavastuulain hengessä hankintayksikön tulee huolehtia riittävällä tarkkuudella myös harmaan talouden, hintakartellien taikka muiden epäterveiden talouden ilmiöiden torjunnasta hankinnoissaan. Kilpailutuksen toteutus Kaikista valmisteilla olevista kilpailutuksista on ilmoitettava toimialan hankintavastaavalle tai kaupungin keskushallinnon hankinta-asiantuntijalle. Nämä määrittelevät tarvittaessa hankinnassa noudatettavan hankintamenettelyn ja ilmoitustavan. Kilpailutusprosessin yksityiskohtainen ohjeistus mallilomakkeineen on julkaistu kaupungin hankintaohjeistus -sivustoilla (intra). Kilpailutus suoritetaan ohjeistuksen mukaisesti, ellei asiasta ole muuta sovittu hankintajohdon kanssa. Niissä hankinnoissa, jotka eivät edellytä hankintalain mukaista menettelyä, noudatetaan ohjeistuksessa määritellyin tavoin kevennettyä kilpailutusmenettelyä. Pienhankinnoissa käytettävä hankintamenettely valitaan hankinnan arvon, sen luonteen ja markkinatilanteen mukaan noudattaen soveltuvin osin hankintalainsäädäntöä. Päätöksenteko ja tiedoksianto Imatran kaupungissa määritellyn pienhankintarajan (4.000 euroa) suuruisista ja sen ylittävistä hankinnoista on tehtävä kirjallinen, perusteltu hankintapäätös. Hankintapäätös annetaan tiedoksi tarjouksen tekijöille pöytäkirjanotteella (päätös, perustelut, vertailu) ensisijaisesti hankintalain mukaisena sähköisenä tiedoksiantona, ja toissijaisesti hallintolain mukaisella tiedoksiannolla. Päätökseen on liitettävä asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Päätöksentekijän on huolehdittava siitä, että hankintapäätös saatetaan tiedoksi toimialan hankintavastaavalle, sekä kaikille niille, jotka tyypillisesti tekevät tilauksia / ostoja kyseisen hankintapäätöksen ja siihen liittyvän tulevan hankintasopimuksen perusteella. Mikäli kilpailutus tehdään rajoitetulla menettelyllä, valitaan tarjouskilpailuun osallistujat hankintailmoituksen perusteella jätetyistä hakemuksista. Ehdokkaiden valintaa koskevan valituskelpoisen, perustellun päätöksen tekee se taho, joka päättää tai valmistelee hankinnan (esim. esittelijä).

5 5/5 Hankintaoikaisumenettelystä Hankintalain mukaisen hankintaoikaisuasian ratkaisee Imatran kaupungissa sama viranhaltija tai toimielin, joka on tehnyt hankintaoikaisumenettelyn kohteena olevan hankintapäätöksen. Hankintaoikaisun voi tehdä hankintayksikkö oma-aloitteisesti ilman oikaisupyyntöä 60 päivän ajan hankintapäätöksestä. Mikäli hankintapäätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen, on asiasta saatettava viipymättä tieto kaupunginlakimiehelle sen arvioimiseksi, onko hankintayksikön käynnistettävä asiassa omaaloitteinen oikaisumenettely. Hankintasopimus Hankintasopimus tehdään, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintalaki edellyttää, että sopimus tehdään kirjallisena ja allekirjoitettuna. Hankintasopimuksen allekirjoittaja on tarkoituksenmukaista määrätä hankintapäätöksen yhteydessä silloin, kun allekirjoittaja on eri kuin hankintapäätöksentekijä. Hankintasopimus tulee tallentaa sähköiseen muotoon kaupungissa keskitetysti hallinnoitavaan (sopimustenhallinta-)järjestelmään hankintajohdon antamaa ohjeistusta noudattaen. Tilaaminen ja sopimuksen toteutumisen seuranta Tilattaessa tavaraa/palvelua käytetään voimassa olevia sopimustoimittajia. Voimassa olevat sopimustoimittajatiedot löytyvät hankintaohjeistus -sivustoilta (intra). Toimittajalle ilmoitetaan tilauksen yhteydessä sähköiset laskutustiedot. Erityisesti tavaraa, mutta myös palvelua, vastaanotettaessa on toimituksen oikeellisuus (määrä, laatu ja kunto) tarkistettava ja mahdollisista virheistä reklamoitava kirjallisesti viipymättä. Tilaajan on tarkastettava tarjoajan kelpoisuuteen liittyvät asiat ennen ensimmäistä tilausta (mikäli niitä ei ole tarkastettu kilpailutuksen yhteydessä) ja lain määräämät selvitykset vuosittain (esim. henkilöyritysten YEL-voimassaolo, tiedot verojen ja eläkemaksujen maksamisesta). Ostolaskujen hyväksyjät vastaavat siitä, että ostot tapahtuvat hankintasäännön ja - ohjeistuksen mukaisesti. 8. Kilpailutusasiakirjat Kilpailutusasiakirjojen laadinnassa noudatetaan hankintaohjeistusta. Asiakirjat laaditaan ulkoasultaan viestintäohjeistuksen mukaisena. Asiakirjoissa käytetään soveltuvin osin intrassa julkaistuja malliasiakirjoja. Asiakirjat tallennetaan ja kirjataan asianhallintajärjestelmään hankintaohjeistuksen mukaisesti. Laajat kilpailutusasiakirjat, esim. rakentamiseen liittyvät, voivat poiketa tästä ohjeistuksesta. Kaikilla ostoja toteuttavilla on oltava vähintään lukuoikeus tarpeellisiin kilpailutusasiakirjoihin. Hankinta-asiakirjat arkistoidaan lain edellyttämällä tavalla. Säilytysajat on ohjeistettu hankintaohjeistuksessa sekä arkistointia koskevissa ohjeissa ja määräyksissä.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot