Talousarvio Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma Valtuuston hyväksymä

2

3 Pormestarin katsaus Talouden epävarmuus jatkuu ja ennusteet elpymisestä ja kasvusta ovat hyvin varovaisia. Taloustilanne näkyy myös kuntasektorilla. Yleisen taloudellisen epävarmuuden lisäksi kesken olevat rakenteelliset uudistukset vaikeuttavat tulevan suunnittelua. Maan hallituksen valmistelemat rakenteelliset uudistukset ovat mittakaavaltaan erittäin merkittäviä. Niiden todellisia vaikutuksia asukkaille ja kuntien toimintaan voi tässä vaiheessa vain arvailla. Kuntalain uudistus ja valtionosuusuudistus tulevat voimaan vuoden 2015 alusta. Valtionosuusuudistuksessa valtionosuuden määräytymisen kriteereitä muutettiin olennaisesti. Lakiuudistuksen lisäksi hallitus on viime vuosina leikannut vuosittain kuntien valtionosuuksia. Pirkkalan tulopohjassa valtionosuuksien merkitys on huomattavasti pienempi kuin verotulojen. Yli miljoonan euron vuosittainen valtionosuuksien väheneminen aiheuttaa kuitenkin haasteita talousarvion laadintaan. Pirkkalan kunnan taloudelliset haasteet saattavat olla jatkossa vieläkin isompia, mikäli alustavat laskelmat suunnitellusta sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen vaikutuksista toteutuvat. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus edellyttää kuitenkin vielä monen kysymyksen ratkaisemista. Kasvukunnassa investointitarpeita on paljon. Pirkkalassa pyrimme tasapainoisesti panostamaan niin asunto- kuin yritysalueidenkin rakentamiseen, unohtamatta olemassa olevien verkostojen ylläpitoa ja saneerausta. Linnakallion alueen kehittyminen mahdollistaa elinkeinoelämän elinvoimaisuuden lisääntymisen. Pirkkala haluaa luoda hyvät edellytykset uusien yritysten saamiseksi kunnan alueelle. Soljan alueen rakentamiseen panostetaan seuraavina vuosina merkittävästi. Uuden asuinalueen rakentumisen myötä uskomme saavamme edelleen uusia asukkaita. Vuosittainen muutaman sadan asukkaan kasvu pitää kunnan vireänä. Tämän talousarvion valmistelu on edellyttänyt luottamushenkilöiltä ja kunnan henkilöstöltä paljon panostusta. Talouden tiukentuessa joudumme tarkastelemaan palveluita ja toimintatapojamme. Toivon, että jatkossakin säilytämme ennakkoluulottoman ja aktiivisen edelläkävijän asenteen. Helena Rissanen Pormestari

4

5 Sisällys Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat... 1 Talousarvion lainsäädännöllinen periaate... 1 Kuntien toimintaympäristö... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 2 Kuntatalouden näkymät... 2 Pirkkalan kunnan talouden lähtökohdat ja toimintaympäristö... 3 Kuntastrategia... 9 Hyvinvointijohtaminen Konsernin tavoitteet Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Talousarvion sitovuus ja seuranta Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen Henkilöstömuutokset Talous ja toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin ja tulosalueittain Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Vesihuoltolaitoksen erittely...89 Liitteet...90

6

7 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat Talousarvion lainsäädännöllinen periaate Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Mikäli taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointija rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntien toimintaympäristö Kuntien tulevaan toimintaympäristöön liittyy talousarviota 2015 laadittaessa suuria epävarmuustekijöitä. Niistä merkittävimmät vaikutukset on valmisteilla olevalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislailla, joka toteutuessaan muuttaisi kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen mahdollisesti taloussuunnitelmakauden aikana. Lainsäädännöllisiä uudistuksia, jotka vaikuttavat kuntien talouteen tai talouden ohjaukseen, ovat muun muassa kuntalain uudistus, valtionosuusuudistus ja työttömyysturvalain muutos. Näiden vaikutus on nähtävissä jo talousarvion 2015 valmistelussa. Kuntalain uudistuksessa on ehdotettu, että kuntien taloudellisen aseman arvioinnissa huomioidaan aiempaa enemmän konsernin taloudellista asemaa. Peruspalvelujen valtionosuutta koskeva valtionosuusuudistus tulee voimaan Kuntien valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksesta. Peruspalvelujen valtionosuutta koskevien muutosten tavoitteena on ollut selkeyttää nykyistä järjestelmää vähentämällä laskentakriteerejä ja poistamalla päällekkäisiä kriteerejä. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy edelleen verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Valtionosuusjärjestelmän uudistus sisältää viiden vuoden siirtymäajan, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukseen ei ole tässä vaiheessa tehty rakenteellisia muutoksia, joskin ammattikorkeakoulut eivät enää vuoden 2015 alusta kuulu kunnalliseen järjestelmään, vaan rahoitus siirtyy valtiolle. Tämä siirto toteutetaan ns. kustannusneutraalisti valtion ja kuntien välillä. Valtionosuusjärjestelmään kohdentuvien muutosten lisäksi maan hallitus on osana valtion säästötoimenpiteitä leikannut kuntien valtionosuuksia viime vuosina. Työttömyysturvalain muutoksella halutaan korostaa kuntien roolia ja vastuuta pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa. Lakiesityksen mukaan kuntien maksettavaksi tulisi puolet niiden henkilöiden osalta, jotka olisivat saaneet työmarkkinatukea päivää ja 70 % niiden henkilöiden osalta, jotka olisivat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään päivää. Valtion budjettiriihessä linjattiin, että valtion kompensoisi kunnille aiheutuvia kustannuksia 75 miljoonalla eurolla muuttamalla yhteisöveron jakoosuutta kuntien eduksi. Kuntaliiton mukaan työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirron valtiolta kunnille on arvioitu lisäävän kuntien menoja 150 miljoonaa euroa. 1

8 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntaliiton kuntataloustiedotteen (3/2014) mukaan vuosi 2013 oli jo toinen peräkkäinen taantuvan talouskasvun vuosi, kun Suomen bruttokansantuotteen määrä laski 1,2 prosenttia vuonna. Myös ennakolliset tuotantoluvut ovat alkuvuodelta 2014 olleet heikkoja. Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Rakenteellisten ongelmien lisäksi talouskasvuun on ollut vaikutuksensa myös kansainvälisellä tilanteella, erityisesti Ukrainan kriisin kärjistymisellä. Valtiovarainministeriön ennuste vuoden 2014 taloustilanteesta pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, joka pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen. Viennin ennakoidaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Ostovoima ja työllisyysnäkymät ovat edelleen heikkoja, eikä yksityisen kulutuksen ennakoida kasvavan. Investointien arvioidaan pysyvän alamaissa, eniten laskevat asuinrakennusinvestoinnit. Valtiovarainministeriö ei odota bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna. Esimerkiksi Nordea, Danske Bank ja Aktia ennakoivat kuluvalle vuodelle miinusmerkkistä talouskasvua. Toteutuessaan tämä olisi jo kolmas peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ennustelaitokset odottavat vuodelle 2015 noin 0,5-1,5 % kasvulukuja. Yksityinen kulutus lisääntyy vaimeasti. Viennin odotetaan piristyvän, joka kasvattaa sekä teollisuuden että palveluiden tuotantoa. Tästä huolimatta työttömyyden odotetaan pysyvän yhä korkealla tasolla, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 1,5 prosenttia, josta veronkorotusten arvioidaan olevan vajaat puoli prosenttiyksikköä. Bruttokansantuotteen kasvu on jopa historiallisen matalaa ja se johtuu muun muassa väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen muutoksista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta. Kuntatalouden näkymät Kuntien henkilöstömenot Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäinen jakso on ja toinen jakso on Sopimukset toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen solmimaa Työllisyys- ja kasvusopimusta toteutettiin ensimmäinen sopimuskorotus, jonka kustannusvaikutukseksi kunta-alalla on arvioitu keskimäärin 0,8 %. Toinen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen korotus toteutetaan ja sen vaikutus on noin 0,4 %. Edellä mainitut korotukset kuuluvat sopimuskauden ensimmäiseen jaksoon alkavan, toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksista ja toteutusajankohdasta työmarkkinajärjestöt neuvottelevat kesäkuussa Kuntien verotulot Kuntien verotilitysten kasvu hidastuu merkittävästi vuonna 2014 verrattuna vuoden 2013 poikkeuksellisen korkeaan tasoon. Verotulojen arvioidaan lisääntyvän kokonaisuudessaan 2,1 %. Hitaaseen kasvuun vaikuttavat edellisvuoden tilitysmuutosten lisäksi myös muun muassa veroperustemuutokset, vaatimaton talouskehitys sekä väestön ikääntyminen. Kuntaliitto arvioi kunnallisveron vuoden 2014 tilitysten kasvuksi 1,4 prosenttia, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2014 on ollut 19,74 prosenttia. Maltillisten sopimuskorotusten ja työvoimaan kohdistuvien säästöpaineiden vuoksi koko talouden palkkasumman kasvuksi arvioidaan kuitenkin vain 1,2 prosenttia. Kunnallisveron kasvua vaimentavat tuloverotukseen tehdyt perustemuutokset. Vuonna 2015 kunnallisveron tilitysten kasvun arvioidaan olevan 1,2 prosenttia. Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on ollut 35,56 %. Kuntien yhteisöverokertymän arvioidaan lisääntyvän hieman yli neljä prosenttia, jolloin yhteisöveroa kertyisi kunnille noin 1,37 mrd. euroa. Vuonna 2015 yhteisöveron arvioidaan nousevan noin neljällä prosentilla. Kiinteistöveron tilitykset nousevat vuonna 2014 kiinteistöverouudistustyön vuoksi. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia. Vuonna 2015 kiinteistöveron tilitysten kasvun arvioidaan olevan noin neljä prosenttia. 2

9 Pirkkalan kunnan talouden lähtökohdat ja toimintaympäristö Yleisesti kuntataloudessa taloutta voidaan pitää tasapainoisena, kun vuosikate kattaa käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen tulee pääsääntöisesti kattaa myös investoinnit, jotta kuntatalous olisi kokonaisuudessaan tasapainossa. Talouden analysointi on haasteellista, koska keskeiset laskelmat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, saattavat antaa erilaisen signaalin tilanteesta. Erityisesti kasvukunnissa tilanne on tämänsuuntainen. Tuloslaskelma on tasapainossa (ylijäämäinen), mutta rahoituslaskelma osoittaa ns. alijäämä, koska mittaviin investointeihin joudutaan ottamaan uutta lainaa. Minimitavoite kuntien taloudenhoidossa on positiivinen vuosikate. Jos vuosikate on negatiivinen, joudutaan käyttömenoihin, kuten palkkoihin, käyttämään lainaa. Jossain määrin kasvun rahoittaminen velkarahalla on hyväksyttävää, mutta suhde muuhun rahoitukseen on oltava taloudellisesti kestävällä pohjalla. Käyttötalousmenojen maltillinen kasvu on tärkeää sekä tuloslaskelman pitämiseksi tasapainossa että investointien rahoittamiseksi. Lainakannan kasvua voidaan hillitä, jos vuosikate saadaan pidettyä korkeana. Riittävä vuosikate parantaa merkittävästi lainojen takaisinmaksukykyä ja vähentää uuden lainan tarvetta. Viime vuosien mittavat investoinnit ja poistoaikojen lyhentyminen vaikuttavat poistojen kasvun kautta myös tuloslaskelman tilikauden tulokseen. Pirkkalan talouden pitäminen edellyttää käyttötalousmenojen maltillista kasvua, verotulojen suotuisaa kehitystä ja investointien tarkkaa suunnittelua. 3

10 Talouden tunnuslukuja 1000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Asukasluku Kasvu % 4,4 3,1 2,1 1,3 1,4 1,6 Kasvu asukasta Tuloveroprosentti 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Kiinteistöveroprosentti yleinen kiinteistövero 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 vakituinen asuinrakennus 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 Verotulot Valtionosuudet Verorahoitus yhteensä Muutos % 4,7 11,4 5,8 7,8-1,6 2,0 Toimintamenot ulkoiset ulkoiset ja sisäiset Muutos % (ulkoiset ja sisäiset) 4,9 6,2 17,1 5,6 1,8 Toimintakate Muutos % 5,9 7,5 10,0 2,2 7,2 1,8 Vuosikate /asukas Vuosikate/poistot % 153,2 215,0 162,2 223,4 107,3 100,0 Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos Investoinnit netto /asukas Investointien tulorahoitus % 58,0 58,0 80,7 42,4 59,2 Kumulatiivinen ylijäämä Lainat kunta (lainakanta ) /asukas

11 % Verotulojen ja ulkoisten menojen muutos % 20,0 18,1 15,0 10,0 5,0 0,0 12,1 10,5 5,6 6,8 6,0 5,4 3,8 1,3-0,4 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA ,0 Verotulot toimintamenot Menojen jakauma ,5 % 8,7 % 0,7 % 6,3 % ulkoiset toimintamenot korkomenot muut rahoitusmenot investointimenot 83,8 % pitkäaikaisten lainojen vähennys 5

12 Väestö Pirkkalan asukasluku on vuoden 2003 lopusta vuoden 2013 loppuun kasvanut henkilöllä. Viimeisen kolmen vuoden aikana asukaslisäys on ollut henkilöä (6,6 %). Vuonna 2014 asukasluvun kasvuksi arvioidaan noin 250 asukasta, jolloin asukasmäärä olisi vuoden lopussa hieman yli Taloussuunnitelmakaudella vuosittaiseksi väestönkasvuksi arvioidaan 300 asukasta. Väestönkasvu on ollut melko tasaista kaikissa ikäryhmissä ja Pirkkalan väestörakennetta voidaan pitää tasapainoisena Väestömäärän kehitys TP2012 TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Asukasluku Kasvu% Työllisyys ja elinkeinot Maailmantalouden epävarmuus ja Suomen ja Pirkanmaan työllisyystilanteen vaikeutuminen ovat nähtävissä myös Pirkkalassa. Työttömyysluvut ovat heikentyneet, mutta ovat seudun keskimääräisiä lukuja parempia. Elinkeinotonttien myynti tuo kuitenkin positiivisia odotuksia lähivuosien työpaikkakehityksen kasvamiseen. Pirkkalan kunta investoi vuosittain elinkeinoelämän alueiden rakentamiseen. Tammi-elokuussa 2014 Pirkkalassa oli keskimäärin noin 993 työtöntä työnhakijaa, kun koko vuoden 2013 aikana työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 887. Pirkkalan työttömyysaste tammi-elokuussa 2014 oli keskimäärin 11 % (2013 koko vuonna 9,8 %). Pirkanmaan työllisyystilanne oli elokuun 2014 lopussa koko maata heikompi. Koko maan työttömyysaste oli tuolloin 12,2 % ja Pirkanmaan 14,1 %. Tampereen seutukunnan työttömyysaste oli elokuun lopussa 14,6 % ja Pirkkalan 10,8 %. Työttömien työnhakijoiden määrä Pirkanmaan oli noussut korkeammalle kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Työttömiä työnhakijoita Pirkkalassa oli elokuun lopussa 995, joista yli vuoden työttömänä olleita 357 ja nuoria alle 25-vuotiaita oli 111. Pitkäaikaistyöttömien määrä Pirkkalassa on noussut vuoden takaisesta tilanteesta 27,5 %. 6

13 Työttömysasteen kehitys %, ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 12,9 12,4 9,0 9,3 11,0 11,2 8,0 8,2 13,6 9,8 14,8 14,6 14,2 13,9 13,8 10,5 10,8 10,6 10,4 10,2 15,3 15,7 11,4 11,7 14,6 10,8 6,0 4,0 2,0 0,0 Pirkkala Tampereen seutukunta Organisaatio Pirkkalan kunnan organisaatiorakenne säilyy pääosin ennallaan. Talousarvioon on lisätty valtuustoon nähden sitovaksi tulosalueeksi lasten ja nuorten tukipalvelut, johon on koottu perusturva- ja sivistysosastoilta lapsia, nuoria ja perheitä tukevia palveluita. Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalue jatkaa toimintaa Pirkkalan toimiessa vastuukuntana, samoin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalue. Pirkkala on mukana kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alueessa, jossa vastuukuntana on Nokian kaupunki ja muut sopimuskunnat Lempäälä ja Vesilahti. Mahdollinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki muuttaisi voimaan tullessaan taloussuunnitelmakauden aikana kunnan toimintaympäristöä. Sitä ei voida kuitenkaan päätösten puuttuessa ennakoida yksityiskohtaisesti. 7

14 Pirkkalan kunnan hallinnolliset vastuualueet TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KUNNANHALLITUS PORMESTARI Vastuualueet HALLINTOPALVELUT HALLINTO-OSASTO STRATEGIA JA KEHITTÄMINEN kansliapäällikkö kehittämisjohtaja * keskusvaalilautakunta HALLINTO * ympäristölautakunta hallintojohtaja TALOUSASIAT talousjohtaja HENKILÖSTÖASIAT henkilöstöjohtaja ELINKEINOTOIMI elinkeinojohtaja TYÖLLISTÄMINEN työllisyyspalveluiden päällikkö KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ kaavoitusjohtaja RAKENNUSVALVONTA rakennustarkastaja YMPÄRISTÖNSUOJELU ympäristöpäällikkö SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSOSASTO VARHAISKASVATUS sivistysjohtaja varhaiskasvatuspäällikkö * sivistyslautakunta PERUSOPETUS opetuspäällikkö TOISEN ASTEEN KOULUTUS opetuspäällikkö VAPAA-AIKAPALVELUT vapaa-aikapäällikkö PERUSTURVA- PERUSTURVAOSASTO SOSIAALIPALVELUT PALVELUT perusturvajohtaja sosiaalityön johtaja VANHUSTEN PALVELUT * perusturvalautakunta vanhustyön johtaja * ympäristöterveydenhuollon jaosto TERVEYSPALVELUT ylilääkäri YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ympäristöterveyspäällikkö LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUT sosiaalityön johtaja TEKNISET PALVELUT TEKNINEN OSASTO KUNNALLISTEKNIIKKA tekninen johtaja rakennuspäällikkö * tekninen lautakunta RUOKA- JA PUHTAUSPALVELU ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö TILAPALVELU tilapalvelupäällikkö 8

15 Kuntastrategia Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2013 kuntastrategian vuosille Strategia ohjaa kokonaisvaltaisesti kunnan toimintaa. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot Pirkkalan kunnan arvot ovat kunnan toiminnan periaatteita, jotka auttavat ja ohjaavat valinnoissa. Nämä organisaation arvot vaikuttavat ja antavat suunnan kunnan johtamisessa ja koko organisaation toiminnassa. Välittäminen tarkoittaa ihmisestä ja elinympäristöstä huolehtimista. Välittäminen merkitsee myös sosiaalisen yhteisvastuun periaatteiden noudattamista. Kunta pyrkii varmistamaan toiminnallaan hyvän elämän edellytykset myös tuleville sukupolville. Pirkkalan kunnan visio 2018 Vastuullisuus merkitsee kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Se merkitsee myös kokonaisuuden hallintaa, taloudellisuutta ja tehokkuutta toiminnoissa. Toimimme niin, että kuntalaiset kokevat Pirkkalan turvalliseksi asua, viihtyä ja toimia. Yhteisöllisyys on yhteisöön kuulumista ja välittämistä. Sen on yhteisöä koossa pitävää voimaa, yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista. Se edellyttää vuorovaikutusta ja luottamusta. Kunnan päätökset tulevat yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. Luovuus on uutta ajattelua ja rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista. Se on rohkeutta yhdistellä asioita ennakkoluulottomalla ja tehokkaalla tavalla. Rohkeus näkyy ennakkoluulottomuutena ja asioiden määrätietoisena toteuttamisena. Rohkaisemme luovuuteen ja kehittämiseen. Tavoitteet ja painopisteet vuoteen 2018 Talousarvion 2015 toiminnallisia tavoitteita asetettaessa on kiinnitetty erityistä huomioita strategian mukaisiin painopisteisiin. 9

16 Hyvinvointijohtaminen Kuntaa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että kunnan on edistettävä ja tuettava asukkaidensa hyvinvointia. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain hyvinvointikertomuksessa. Hyvinvointikertomuksessa kuvataan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Se on kokonaisvaltaisen, poikkihallinnollisen hyvinvointijohtamisen työväline. Vuosittaisen hyvinvointikertomuksen lisäksi kerran valtuustokaudessa tehdään laajempi hyvinvointikertomus, joka sisältää tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa muun muassa valtuuston hyväksymien hyvinvointi-indikaattorien tilanteesta ja kehityksestä. Pirkkalan valtuusto on hyväksynyt Pirkkalan kunnan hyvinvointi-indikaattorit Seuraava laaja hyvinvointikertomus tehdään Hyvinvointijohtaminen tulee sisällyttää osaksi kunnan toiminnan ja talouden vuosittaista suunnittelua ja raportointia. Pirkkalassa ensimmäinen vuosittainen hyvinvointikertomus tehtiin vuodelta 2013 ja se käsiteltiin valtuustossa kesäkuussa Samassa yhteydessä asetettiin hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet vuodelle Tästä eteenpäin on perusteltua sisällyttää hyvinvointia koskevat tavoitteet ja niiden raportointi osaksi talousarviota ja tilinpäätöstä. Hyvinvointitavoitteiden valmistelussa huomioidaan Pirkkalan kuntastrategian tavoitteet. Vuoden 2014 hyvinvoinnin edistämisen painopistealueina ovat kuntalaisten aktiivisuuden ja omaehtoisen toiminnan lisääminen, hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen sekä nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Näiden toteutuminen raportoidaan hyvinvointikertomuksessa Vuoden 2015 talousarvion tavoitteita laatiessaan toimielinten on pitänyt huomioida hyvinvointikertomus 2013 ja valtuuston vuonna 2013 hyväksymät hyvinvointi-indikaattorit mahdollisimman kattavasti. Näin hyvinvointijohtamisen painopisteet tulevat osaksi osastojen toimintaa. Vuoden 2015 kaksi keskeisintä hyvinvoinnin edistämistä tukevaa tavoitetta ovat lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen ja toimettomien nuorten tavoittaminen ja aktivointi sekä ohjaus tavoitteellisen toiminnan piiriin. Nämä tavoitteet on johdettu hyvinvointikertomuksessa 2013 esiin tulleista havainnoista. Talousarvion 2015 valmistelun yhteydessä on päädytty esittämään uuden lasten ja nuorten tukipalvelut tulosalueen muodostamista. Taustalla on muun muassa hyvinvointikertomuksessa 2013 todettu tarve lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Uuden yksikön tavoitteena on lapsiperheiden ja nuorten ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen päällekkäisyyksiä poistamalla ja palveluohjausta parantamalla. Nuorten osalta ennaltaehkäisevää työtä toteutetaan eri hallintokuntien välisenä yhteistyönä, jossa tärkeää on prosessimaisten palveluketjujen toimivuus ja oikeaaikaisuus. Tavoitteena on varmistaa määrällisesti riittävä ohjaus, joka kohdentuu nuoriin vaikuttavasti ilman turhia katkoksia. Oikea-aikaisesti tarjottu intensiivinen tuki vähentää nuorten syrjäytymisriskiä, vahvistaen samalla heidän yhteiskunnallista potentiaaliaan siirtyä kohti koulutusta tai työtä. Konsernin tavoitteet Pirkkalan kunnan konserniin kuuluvat kunnan lisäksi kuntayhtymät ja kolme tytäryhteisöä: Pirkkalan Jäähalli Oy (92,23 %), Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %) ja Niemenmaan Lämpö Oy (70 %). Pirkkalan kunnan valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan valtuusto voi määritellä tavoitteita konserniohjauksen tueksi. Konserniyhteisöjen tavoitteet: tytäryhteisöjä tulee hoitaa siten, että niiden toiminta ei muodostu tappiolliseksi ja ne tukevat kunnan toimintaa ja toiminnallisia tavoitteita. 10

17 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Talousarvion sitovuus ja seuranta Talousarvio ja suunnitelma on kunnan toiminnan ja talouden ohjausväline. Toiminnan ohjaus tapahtuu toiminnallisten tavoitteiden sekä toimielimille osoitettujen resurssien kautta käyttötalousosassa ja investointiosassa. Talouden ohjaus puolestaan toteutuu tarkastelemalla tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, jotka kokoavat kaikki resurssitarpeet ja niistä voidaan päätellä kunnan tulojen riittävyys koko toiminnan ylläpitämiseksi. Sitovuus Käyttötalous Talousarvion käyttötalousosassa sitovia eriä ovat tulosalueiden toimintamenot ja toimintatulot. Tilapalvelun ja ruoka ja puhtauspalvelun tulosalueet toimivat nettobudjetointiperiaatteella, jolloin sitova taso on tilikauden tulos, joka sisältää toimintatulot, toimintamenot ja suunnitelman mukaiset poistot. Toimintatulot ja menot käsittävät sekä sisäiset että ulkoiset erät. Investoinnit Talousarvion investointiosassa sitovat erät ovat seuraavat: 1. Maa-alueet, arvopaperit ja irtain omaisuus sitovat hallintokuntia seuraavilla tasoilla Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Ympäristöterveydenhuollon jaosto Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta 2. Talonrakennus on sitova seuraavilla hankeryhmätasoilla Yleishallinnon rakennukset Perusturvan rakennukset Sivistyksen rakennukset Teknisen rakennukset Asuinrakennukset Muut rakennukset 3. Kunnallistekniikka on sitova seuraavilla hankeryhmätasoilla Alueellinen kunnallistekniikka Laajemmat projektit Muut kunnallistekniikka Hankeryhmän sisällä ja hankeryhmien välillä tehtävistä määrärahasiirroista päättää kunnanhallitus, kun näillä muutoksilla ei ole talousarvion kokonaiskustannuksia lisäävää vaikutusta. Määrärahalisäyksistä päättää aina valtuusto. Valtuuston talousarviokirjassa päättämät hankkeet ovat sitovia. Käyttösuunnitelma Mikäli talousarviossa ei ole erikseen muuta määrätty, talousarvioon perustuvasta, oman toimialansa käyttösuunnitelmasta päättävät kunnanhallitus, lautakunnat ja ympäristöterveydenhuollon jaosto. Nämä toimielimet voivat edelleen siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Tämä toimielin ei voi siirtää toimivaltaa enää edelleen. Käyttösuunnitelman hyväksymisestä ja sen muutoksista ilmoitetaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus voi ohjeistaa käyttösuunnitelmien laadintaa. Yleistä Taloussuunnitelmaosan kaksi jälkimmäistä vuotta ( ) ovat ohjeellisena noudatettavia. Seuranta ja muutokset Talousarvion seuranta suoritetaan kuukausittain raportoimalla kunnanhallitukselle merkittävistä poikkeamista määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden toteutumisessa sekä esitetään poikkeamien syyt. Neljännesvuosittain raportti toimitetaan myös valtuustolle. Puolivuotisraportti laaditaan laajempana selvityksenä tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Muutostarpeista tulee tehdä ilmoitus kunnanhallitukselle välittömästi, kun on arvioitavissa, että kustannukset kohoavat yli varatun määrärahan tai havaitaan poikkeama hyväksytyistä tavoitteista. Talousarviomuutokset kootaan valtuuston käsiteltäväksi pääsääntöisesti muutostalousarvion yhteydessä. Osastojen tulee toimia siten, että poikkeamiin toiminnan tavoitteissa tai määrärahojen käytössä tartutaan välittömästi, kun siihen aihetta ilmenee. Kunnanhallitus antaa talousarvion seurannasta ja muutoksista yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. 11

18 Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen Kunnan käyttötalous muodostuu toimintatuloista ja toimintamenoista. Talousarviossa niihin sisältyy sekä ulkoisia että sisäisiä eriä. Ulkoisilla menoilla tarkoitetaan niitä eriä, joita kunta saa tai maksaa kunnan ulkopuolisilta tahoilta. Sisäiset erät ovat kunnan eri yksiköiden välisiä tuloja ja menoja. Talousarviossa budjetoidaan sisäisinä erinä rakennusten ja huoneistojen vuokrat, ateriat ja siivous. Toimintatulot ja -menot Toimintatulot muodostuvat myyntituloista, maksutuloista, tuista ja avustuksista ja muista toimintatuloista. Myyntituloja ovat tulot tavaroiden ja palvelujen myynnistä, jotka on tarkoitettu myytäväksi tuotantokustannukset kattavaan hintaan sekä liiketoiminnan suoritteista perittävät korvaukset. Maksutulot ovat asiakasmaksuja sekä maksuja tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoitus ei ole kattaa kokonaan tuotantokustannuksia tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksujen perusteet määritellään usein laissa tai asetuksessa. Tuet ja avustukset ovat tulonsiirtoja, jotka eivät ole korvausta suoritteen myynnistä. Muita toimintatuloja ovat muun muassa vuokratulot ja olennaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot. Toimintamenot jakautuvat henkilöstömenoihin, palvelujen ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, avustuksiin ja muihin toimintamenoihin. Henkilöstömenoja ovat palkat ja palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostot ovat joko kunnan muilta palveluntuottajilta kuntalaisille ostamia lopputuotepalveluja tai palveluja, joita kunta käyttää osana omaa tuotantoaan. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat tilikauden aikaisia, tuotantoa ja palvelua varten ostettuja hyödykkeitä. Avustuksiin sisältyvät kotitalouksille ja yhteisöille maksetut tuet ja avustukset. Muita toimintamenoja ovat esimerkiksi vuokramenot. Toimintatulot ja -menot muodostavat toimintakatteen, joka kertoo, paljonko toiminnasta jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Pirkkalan kunnan toimintatulot ovat 1,8 % suuremmat kuin talousarviossa Toimintamenot kasvavat vuodesta 2014 yhteensä 1,8 %. Verotulot Kunnilla on verotusoikeus ja verotulot ovat kuntien tulorahoituksen keskeinen lähde. Verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajat on määritelty kiinteistöverolaissa. Yhteisöverotuksessa ei vahvisteta kuntakohtaisesti kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa, vaan yhteisöjen suorittamasta verosta erotetaan verontilityslaissa säädetty prosenttiosuus kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuudeksi. Vuonna 2015 Pirkkalan kunnan veroprosentti on 20,00 %. Arvioitu kunnallisveron tuotto on 76 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroprosentit ilmenevät alla olevasta taulukosta. Kiinteistöveroprosentit pidetään vuonna 2015 ennallaan ja kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 3,9 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 2,9 miljoonaa euroa. 12

19 Yhteenveto verotuloista TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Verolaji Kunnallisvero Muutos % 8,3 10,4-0,9 3,3 5,2 5,1 Kiinteistövero Muutos % 3,8 2,9 6,4 5,4 2,6 2 Yhteisöveron tuotto Muutos % -26,3 25,8 5,1 16,0-10,3 8 VEROTULOT Muutos % 6,8 10,5-0,4 3,8 4,6 5,1 Veroprosentit TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,00 Kiinteistöveroprosentti Yleinen 0,90 0,90 0,90 0,90 Vakituiset asuinrakennukset 0,45 0,45 0,45 0,45 Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiinteistöveroprosentit KiinteistöveroL Pirkkala Yleinen 0,80-1,55 0,90 Vakituiset asuinrakennukset 0,37-0,80 0,45 Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,80-1,55* 0,95 Yleishyödylliset yhteisöt alaraja 0,00 0,00 Voimalaitokset 0,60-2,85 ei määrätty Rakentamaton rakennuspaikka 1,00-3,00 ei määrätty * Hallituksen esityksen mukaan enintään 0,6 prosenttiyksikköä vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korkeampi tai jos näin laskettu veroprosentti on valtuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään valtuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruinen. Valtionosuudet Valtio osallistuu kunnallisten palvelujen rahoitukseen valtionosuusjärjestelmän kautta. Sen tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Valtionosuudet ovat laskennallisia. Laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Kuntien tulopohjaa tasataan myös verotulojen perusteella. Valtionosuusjärjestelmän muutos (koskien peruspalvelujen valtionosuutta) tulee voimaan Uudistus pohjautuu pitkälle nykyisille perusteille, mutta järjestelmää on yksinkertaistettu ja määräytymisperusteita uusittu ja vähennetty. Myös laskennallisuutta on lisätty. Uudistukseen sisältyy viiden vuoden siirtymäaika, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laskelmien mukaisina. Pirkkalan kunnan valtionosuusarvion vuonna 2015 on 10,7 miljoonaa euroa. 13

20 Yhteenveto valtionosuuksista TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Valtionosuuslaji Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Muutos % -14,4-2,3-6,7-12,5-1,4-1,5 Opet.-ja kultt. muut valt.os Muutos % 6,9 14,3 0,0-20,1 0,0 0,0 VALTIONOSUUDET Muutos % 0,6-6,4-8,7-10,1-1,9-1,9 Rahoitustulot ja -menot Korot TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS2017 Menot Tulot Nettomenot Muu rahoitus TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS2017 Menot Tulot Nettotulot Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta. Siinä osoitetaan vähennyslaskukaavan muodossa, miten menot rahoitetaan eli mikä on toiminnan ja investointien rahavirta sekä rahoituksen rahavirta. Näiden tuloksena saadaan vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelmassa osoitetaan lainakannan muutokset. Pirkkalan kunnan lainojen kehitys on esitetty alla. Lainat TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS2017 Lainojen lisäys Lainojen vähennys Nettolainanotto Lainakanta Lainat EUR/asukas Asukasluku EUR Lainamäärä EUR ja /asukas /asukas TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Lainakanta 1000 EUR Lainat /asukas 14

21 Henkilöstömuutokset Uudet vakanssit 2015 Toimielin Virka/ Määrä Kelpoisuus- Aloitus Palkkakustannukset Kustan- Tulosalue Sijoituspaikka työsuhde vaatimus sivukuluineen nus- paikka Nimike Perustelu PERUSTURVALAUTAKUNTA Koko vuosi Lasten ja nuorten tukipalvelut Koulukuraattoripalvelut Koulukuraattori Perustelu: Oppilashuoltotyön lisääntyminen työsuhde 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/ :n mukainen kelpoisuus Vanhusten palvelut Vanhusten asumispalveluyksikkö Lähihoitaja Perustelu: uuden yksikön toiminnan aloittaminen työsuhde 9 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Sairaanhoitaja Perustelu: uuden yksikön toiminnan aloittaminen työsuhde 1 Laillistettu sairaanhoitaja. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus Perusterveydenhuolto Avosairaanhoito Terveyskeskuslääkäri, varahenkilö. Perustelu: palvelujen saatavuuden turvaaminen. virka 1 Laillistettu lääkäri SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Erityisvarhaiskasvatus Ryhmäavustaja Perustelu: Väestönkasvu, palvelutarpeen lisääntyminen työsuhde 1 Soveltuva ammatillinen koulutus Perusopetus Alakoulut Koulunkäynnin ohjaaja Perustelu: Väestönkasvu, palvelutarpeen lisääntyminen työsuhde 2 Soveltuva ammatillinen koulutus

22 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Naistenmatkan koulu Tuntiopettaja (päätoiminen) Perustelu: Esiopetusryhmien määrän lisääntyminen ja tarpeen vakiintuminen. Virka/ työsuhde Määrä Kelpoisuusvaatimus virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen 2015 Koko vuosi Kustannuspaikka Toivion koulu Luokanopettaja Perustelu: Oppilasmäärän kasvu virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/ Nuolialan koulu Luokanopettaja Perustelu: Oppilasmäärän kasvu virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/ YHTEENSÄ

23 Vakanssien tietojen muutokset

24 18

25 19

26 Lakkautettavat vakanssit 2015 Toimielin Tulosalue Vakanssinumero Virka/ työsuhde Määrä Lakkautus pvm Kustannussäästö sivukuluineen Sijoituspaikka Nimike 2015 Koko vuosi Perustelu PERUSTURVALAUTAKUNTA Vanhusten palvelut Tehostettu palveluasuminen, Vesilahti Kustannuspaikka Lähihoitaja Perustelu: Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman mukaisen palvelurakennemuutoksen toteuttaminen työsuhde Lähihoitaja Perustelu: Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman mukaisen palvelurakennemuutoksen toteuttaminen työsuhde Lähihoitaja Perustelu: Avoin vakanssi, jota ei täytetä Vanhusten palvelut Pitkäaikaishoito, Vesilahti Lähihoitaja Perustelu: Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman mukaisen palvelurakennemuutoksen toteuttaminen työsuhde työsuhde Perusterveydenhuolto Terveyskeskussairaala, Vesilahti Lähihoitaja Perustelu: Terveyskeskussairaalan lakkauttamisen vuoksi vapautunut vakanssi, jota ei täytetä työsuhde

27 Toimielin Vakanssi- Virka/ Määrä Lakkautus Kustannussäästö sivukuluineen Kustan- nus- Tulosalue numero työsuhde pvm paikka Sijoituspaikka Nimike Perustelu Sairaanhoitaja Perustelu: terveyskeskussairaalan lakkauttamisen vuoksi vapautunut vakanssi, jota ei täytetä työsuhde Koko vuosi Sairaanhoitaja Perustelu: terveyskeskussairaalan lakkauttamisen vuoksi vapautunut vakanssi, jota ei täytetä työsuhde Sairaanhoitaja Perustelu: Terveyskeskussairaalan lakkauttamisen vuoksi vapautunut vakanssi, jota ei täytetä työsuhde Sairaanhoitaja Perustelu: Terveyskeskussairaalan lakkauttamisen vuoksi vapautunut vakanssi, jota ei täytetä työsuhde TEKNINEN LAUTAKUNTA Ruoka- ja puhtauspalvelut Pirkankoivu Palveluesimies työsuhde Perustelu: Vapautunut vakanssi, jota ei täytetä Ruoka- ja puhtauspalvelut Koulukeskus Ruokapalvelutyöntekijä työsuhde Perustelu: Vapautunut vakanssi, jota ei täytetä Ruoka- ja puhtauspalvelut Kurikanpirtti Siivooja työsuhde Perustelu: Vapautunut vakanssi, jota ei täytetä YHTEENSÄ

28 Uudet vakanssit 2016 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Määrä Kelpoisuusvaatimus Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen Koko vuosi PERUSTURVALAUTAKUNTA 15, Sosiaalipalvelut Perheneuvola Psykologi Perustelu: Perheneuvolapalveluiden tarpeen kasvu, ennaltaehkäisevä työ Virka/ työsuhde Kustannuspaikka työsuhde 1 Laillistettu psykologi Vanhusten palvelut Kotihoito Kotihoitaja, Pirkkala Perustelu: Kotihoidon asiakasmäärän kasvu, hoivan tarpeen lisääntyminen ja kotiin annettavien palveluiden painottaminen työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Kotihoitaja, Vesilahti Perustelu: Kotihoidon asiakasmäärän kasvu, hoivan tarpeen lisääntyminen ja kotiin annettavien palveluiden painottaminen työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Pitkäaikaishoito Lähihoitaja Perustelu: Asiakkaat entistä vaikeampihoitoisia, henkilöstömitoituksen nostaminen työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Lähihoitaja, varahenkilö Perustelu: Ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen turvaaminen hoitohenkilökunnan huonon saatavuuden vuoksi. työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Sosionomi/geronomi Perustelu: Vanhustyön erityisasiantuntemuksen vahvistaminen (Vanhuspalvelulaki 10 ) työsuhde 1 Sosiaalialalle suuntautuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

29 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Perusterveydenhuolto Avosairaanhoito Psykologi, Pirkkala Perustelu: Psykologipalveluiden tarpeen kasvu Virka/ työsuhde Määrä Kelpoisuusvaatimus Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen Koko vuosi Kustannuspaikka työsuhde 1 Laillistettu psykologi , 2784 Terveyskeskuslääkäri, Pirkkala Perustelu: Väestön kasvu, palvelutarpeen lisääntyminen virka 1 Laillistettu lääkäri Sairaanhoitaja, Pirkkala Perustelu: Väestön kasvu, palvelutarpeen lisääntyminen työsuhde 1 Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus Sairaanhoitaja, Vesilahti Perustelu: Työparimallin toteuttaminen Vesilahdella työsuhde 1 Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus Kuntoutuspalvelut Erityisliikunnanohjaaja Perustelu: Ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien liikuntapalveluiden tarjonnan lisääminen vastaamaan tarvetta. Pääkohderyhmänä ikäihmiset. Yhteinen sivistysosaston (liikuntapalvelut) kanssa työsuhde 0,5 Soveltuva ammatillinen koulutus Kouluterveydenhuolto, Pirkkala Terveydenhoitaja Perustelu: Väestön kasvu, palvelutarpeen lisääntyminen työsuhde 1 Laillistettu terveydenhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus

30 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Suun terveydenhuolto Terveyskeskushammaslääkäri, Pirkkala Perustelu: Asiakasmäärän kasvu Virka/ työsuhde Määrä Kelpoisuusvaatimus työsuhde 1 Suomessa laillistettu hammaslääkäri Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen Koko vuosi Kustannuspaikka Hammashoitaja, Pirkkala Perustelu: Asiakasmäärän kasvu, työpariksi hammaslääkärille työsuhde 1 Soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava Psykiatrinen avohoito Psykologi (nuorisopsykiatria) Perustelu: Nuorisopsykiatrian vahvistaminen ja työpari nuorisopsykiatriselle sairaanhoitajalle työsuhde 1 Laillistettu psykologi Vastaava sairaanhoitaja/ osastonhoitaja Perustelu: Työnjohdon vahvistaminen virkasuhde 1 Laillistettu psykiatrinen sairaanhoitaja SIVISTYSLAUTAKUNTA 8, Varhaiskasvatus Erityisvarhaiskasvatus Ryhmäavustaja Perustelu: Väestönkasvu, palvelutarpeen lisääntyminen työsuhde 1 Soveltuva ammatillinen koulutus Perusopetus Alakoulut Luokanopettaja Perustelu: Oppilasmäärän kasvu virka 2 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/ Yläaste Lehtori Perustelu: Oppilasmäärän kasvu, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/ Alakoulut ja yläaste Koulunkäynnin ohjaaja Perustelu: Väestönkasvu, palvelutarpeen lisääntyminen työsuhde 2 Soveltuva ammatillinen koulutus ,

31 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Alakoulut Erityisopettaja Perustelu: Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvu Virka/ työsuhde Määrä Kelpoisuusvaatimus virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen Koko vuosi Kustannuspaikka Yläaste Opinto-ohjaaja Perustelu: Opinto-ohjauksen tarpeen kasvu oppilasmäärän kasvaessa virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/ Vapaa-aikapalvelut Liikuntapalvelut Erityisliikunnanohjaaja Perustelu: Ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien liikuntapalveluiden tarjonnan lisääminen vastaamaan tarvetta. Pääkohderyhmänä ikäihmiset. Yhteinen perusturvaosaston kanssa työsuhde 0,5 Soveltuva ammatillinen koulutus YHTEENSÄ

32 Vakanssien tietojen muutokset

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018 Valtuuston hyväksymä 16.11.2015 Pormestarin katsaus Taloudellinen tilanne näyttää edelleen kovin harmaalta. Se haastaa niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Valtuuston hyväksymä 11.11.2013 Kuntakentällä on menossa monia uudistuksia ja selvityksiä, joiden lopputulos on vielä arvailujen varassa. Hallituksen kuntarakenneuudistus

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KUHMOISTEN KUNTA 8.9.2014 1 Lautakunnat Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvioesityksen laadinnan perusteet Kuntalain 65 :n mukaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016 19.10.2015 Talousjohtaja Patrik Marjamaa Väestönmuutos (ennakkotieto) suurimmissa kaupungeissa tammi-elokuussa 2015 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Jyväskylä

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ PORMESTARIMALLI

PIRKKALAN KUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ PORMESTARIMALLI PIRKKALAN KUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ PORMESTARIMALLI Helena Rissanen 10.9.2015 Pirkkala lyhyesti Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 63. suurin kunta asukasluvun mukaan (31.8.2013) Asukkaita

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET 1 ORIVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015)

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Asukkaita 18 717 (31.03.2015) Asukastiheys 227 asukasta / maa-km 2 Kokonaispinta-ala 103,8 km² Pinta-alasta

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuntatalous ja konserniohjaus

Kuntatalous ja konserniohjaus Yleinen talouskehitys YLEINEN TALOUSTILANNE 1) Talouden epävarmuus ja kansantalouden heikko kehitys 2) Välimerenmaiden velkaongelmat ja EU-alueen talouden kasvun epätasainen jakautuminen 3) Maan hallituksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot