HUITTISTEN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUITTISTEN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI"

Transkriptio

1 HUITTISTEN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI Länsi 2012 Länsi Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Marjo Virtanen

2 2 Sisältö 1 JOHDANTO PILOTIN TAVOITTEET PILOTIN TOTEUTTAMINEN KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI Audit-testi ja mini-interventio on otettu käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman päivittäminen Hoitopolkujen yhteensovittaminen Nuorten päihteidenkäyttöön puuttumisen mallintaminen Koulutuksen järjestäminen Paikallisen vastuullisen alkoholipolitiikan kehittäminen KEHITTÄMISTYÖHÖN LIITTYVÄÄ POHDINTAA... 8

3 3 1 JOHDANTO Länsi Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke toteutettiin ajalla Hankkeen toiminta-alueen väestöpohja on asukasta. Hankkeella tuettiin peruspalveluiden varhaisvaiheen päihde- ja mielenterveystyötä. Hankkeen aikana kunnissa ja kuntayhtymissä otettiin käyttöön hyviin käytäntöihin tai näyttöön perustuvia toimintamalleja mielenterveyden sekä päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisyssä. Koulutuksella vahvistettiin peruspalveluiden työntekijöiden päihde- ja mielenterveysosaamista. Hankkeen aikana päivitettiin kuntien päihde- ja mielenterveyssuunnitelmat ja niitä kehitettiin arjen toimintaa ohjaaviksi suunnittelutyövälineiksi. Asiakkaiden osallisuutta pyritään vahvistamaan palveluissa ja niiden kehittämisessä. Huittisissa hanke käynnistyi Alussa hankkeen etenemisestä huolehti hankkeen ohjausryhmä. Hanketyöntekijä työskenteli kokopäiväisesti hankkeessa ajalla Hanke painotti Kaste-ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista. Lisäksi huomioitiin asiakkaiden osallisuuden lisääntyminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Pääpaino Huittisten päihde- ja mielenterveystyössä on pyritty suuntaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. Pilotin ohjausryhmään kuuluivat hoitotyön johtaja Tarja Horn, osastonhoitaja Kaisu Härkälä, vt. ylilääkäri Linnea Kenni-Jussila, sairaanhoitaja Marja Leino- Järvinen, perusturvajohtaja Kristiina Piirala, sosiaalityönjohtaja Sinikka Piranen ja hanketyöntekijä Marjo Virtanen. Alatyöryhmässä olivat lisäksi terveyskeskuksen psykologi Kaisu Aronoja, päiväkeskuksen ohjaaja Jaakko

4 4 Halminen, perheneuvolan sosiaalityöntekijä Eija Hyyti, sairaankuljetusyrittäjä Sari Kiuru, Päiväkeskuksen ohjaaja Hanneli Nieminen, terveyskeskuslääkäri Elina Pesonen, Sastamalan päihdeklinikan sairaanhoitaja Marita Saari ja avoterveydenhuollon osastonhoitaja Marja Vuorinen. Huittisten pilotissa pyrimme suuntaamaan toimintamme hankkeen tavoitteiden suuntaisesti ja luomaan uusia päivitettyjä toimintamalleja. Länsi hankkeen Huittisten pilotissa näissä päästiin hyvään alkuun. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä työtä. 2 PILOTIN TAVOITTEET Länsi 2012-hankkeen keskeisenä tavoitteena Huittisten pilotissa on ollut peruspalveluiden varhaisvaiheen päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen. Tähän on pyritty vahvistamalla perustason osaamista koulutuksen avulla. Huittisten pilotin alkuperäisenä tavoitteena oli päihde- ja mielenterveysohjelman päivittäminen, alkoholin riskikäytön varhainen tunnistaminen ja mini-intervention juurruttaminen, lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyshäiriöiden tunnistaminen ja varhainen auttaminen, puheeksi ottamisen mallien käyttöön otto, yhteistyön tiivistäminen koulujen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa, paikallisen, vastuullisen alkoholipolitiikan kehittäminen sekä yleinen asennemuokkaus, yhteistyön kehittäminen nuorten kanssa toimivien kesken (nuorisotoimi, seurakunnat) sekä päihdetyötä tekevien kartoitus ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa. Lisäksi tavoitteena oli mini-intervention käyttöön ottaminen osaksi asiakaskäyntejä sekä työntekijöiden myönteisen asenteen vahvistaminen päihteisiin puuttumisessa.

5 5 3 PILOTIN TOTEUTTAMINEN Huittisten pilotin tavoitteena oli päihde- ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen perustasolla. Koulutusteemoja hankkeessa olivat mm. päihdeongelman luonne, päihdeongelman havaitseminen, päihdeongelman puheeksiotto, päihdeongelmaisen hoitoon motivointi ja nuorten päihteidenkäyttöön liittyvät erityiskysymykset. Ensimmäinen tapaaminen toimijoiden kesken LÄNSI 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishankkeen tiimoilta pidettiin Huittisissa. Hankkeen aikana päivitetty päihde- ja mielenterveysstrategia linjaa Huittisten päihde- ja mielenterveystyötä vuosille Strategialla luotiin linjaukset toimivalle päihde- ja mielenterveystyölle ja näiden palvelujen kehittämiselle yhteistyössä kaupungin ja sen kanssa yhteistyötä tekevien kumppaneiden kesken. Strategian tavoitteina päihteiden osalta on ehkäistä ja vähentää päihteiden käyttöä, kehittää palvelujen järjestämistä päihdehuoltolain edellyttämällä tavalla, järjestää palvelut päihdepalvelujen laatusuositusten mukaisesti ja palvella päätöksentekoa. 4 KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 4.1 Audit-testi ja mini-interventio on otettu käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä Puheeksi ottamisesta, Audit -testistä ja mini-interventiosta on järjestetty koulutusta. Kouluttajana on ollut mm. Matti Mäkelä ja Kaija-Liisa Seppä. Koulutukseen on osallistunut runsaasti sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä sekä muita asiasta kiinnostuneita.

6 6 Perusturvakeskuksen toimintamalli varhaisvaiheen päihde- ja mielenterveystyöhön on tehty. Toimintamallin käyttöönottokoulutuksessa oli läsnä noin 150 työntekijää. Varhainen puuttuminen on jatkossa perustasolla tehtävää työtä. Audit -testien kirjaamisen osalta tarvitaan vielä täsmentämistä. Käytössä oleviin tietokoneohjelmiin kirjaaminen niin, että ne voitaisiin suoraan myös tilastoida, ei vielä käytännössä ole mahdollista. Käytännön hyötynä tuloksista mainittakoon, että asioista on keskusteltu moniammatillisesti ja toimintamallia toteutetaan käytännössä. Lisäksi päihde- ja mielenterveysongelmiin päästään entistä aikaisemmin kiinni ja hoitoon ohjaus on selkiytynyt. Myös konsultaation mahdollisuus perustasolla päihde- ja mielenterveysasioissa on mahdollista ja työntekijät tietävät kenen puoleen ongelmatilanteissa voi kääntyä. 4.2 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman päivittäminen Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia vuosille on työstetty. Ohjausryhmä kokoontui kuukausittain työskentelemään strategian parissa. Strategian teossa on hyödynnetty kaikkia kaupungin työntekijöitä: alussa lähetettiin kaikille kyselyt, joissa tiedusteltiin, mitä ennaltaehkäiseviä työmuotoja heillä on käytössä ja mitä asioita pitäisi kehittää. Nuorten tulevaisuusverstaalla pohdittiin päihde- ja mielenterveysasioita Marketta Raivion johdolla. Kun strategia oli valmis, se lähettiin vielä lausunnolle eri hallintokunnille. Strategia sisältää toimintamallien kuvauksen ja toimenpideohjelman. Arviointi ja seurantamenettely on sovittu. Pohdittavaksi jäi, miten arviointi systematisoidaan ja miten seurantapalaverit tulevat järjestymään.

7 7 Tärkeimpänä tuloksena voidaan mainita Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia Hoitopolkujen yhteensovittaminen Toimintamallit on kuvattu strategian yhteydessä. Kuvauksia on tehty mm siitä miten toimitaan kun potilas on päihtynyt, miten hoidetaan katkaisuhoito, miten toimitaan alaikäisen päihtyneen kanssa. Lastensuojeluilmoitus tehdään kaikista alaikäisistä päihtyneistä. Mielenterveystyön osalta pohdittavaksi jäi se, että mielenterveystyö keskittyy helposti erikoissairaanhoidon tekemiseen. Mitä perusterveydenhuollossa voitaisiin tehdä? Tärkeimmät tulokset: Toimintamallit on kirjattu. Käytännön hyötynä tuloksista voidaan todeta, että toimintamallit on tehty näkyväksi ja kaikki tietävät, miten nyt toimitaan. 4.4 Nuorten päihteidenkäyttöön puuttumisen mallintaminen Nuorten päihteidenkäyttöön puuttumisesta on sovittu toimintamallien kuvauksessa. Kun lastensuojeluilmoitus tulee sosiaalikeskukseen, nuori käy päihdetyöntekijän luona, koulussa tai tehdään kotikäynti. Tehdään päihde arvio joka sisältää viisi tapaamiskertaa. Osassa tapaamisia on mukana myös nuoren huoltajat. Lastensuojeluilmoituksen tekijä tietää, miten jatkossa toimitaan. Toimintamalli on tehty näkyväksi. Käytännön hyötynä tuloksista voidaan todeta, että lastensuojelun työntekijät ovat tyytyväisiä sovittuun käytäntöön. Tulokset tulevat näkymään myöhemmin.

8 8 4.5 Koulutuksen järjestäminen Huittisten pilotin yhteydessä järjestettiin 4 laajempaa koulutusta Huittisten kaupungin sosiaali- ja terveydenhoitoalan -työntekijöille ja heidän yhteistyökumppaneilleen. Koulutukset olivat iltapäiväkoulutuksia. Koulutuksista saatiin keinoja puuttua mahdollisiin ongelmiin ajoissa. Lisäksi aiemmin erillisten toimijoiden keskuuteen saatiin käsitys yhteisestä haasteesta ja sen suuruudesta. Osallistuminen koulutuksiin oli runsasta ja koulutukset koettiin tärkeiksi. 4.6 Paikallisen vastuullisen alkoholipolitiikan kehittäminen Paikalliset yrittäjät kutsuttiin yhteiseen kokoontumiseen, jossa Porin Pakkahankkeen projektityöntekijä Sari Ilvonen puhui asiasta. Tavoitteena on vastuullinen toiminta. Huittisissa toteutettiin koeostot ja yrittäjille annettiin palautteet. Perustettiin myös tarjontatyöryhmä. Tarjontatyöryhmä ei ole vielä kokoontunut. 5 KEHITTÄMISTYÖHÖN LIITTYVÄÄ POHDINTAA Huittisten pilotilla oli puoli vuotta kokopäiväinen hanketyöntekijä. Asioiden eteenpäin saamiseksi se oli hyvä asia. Hyvänä koettiin myös se, että hanketyöntekijä oli oma työntekijä, jolle palvelujärjestelmät, henkilöt ja haasteet olivat ennalta tuttuja. Länsi hankkeen työntekijöiden Alpo Komminahon ja Matti Mäkelän tuki, ohjaus ja kyselyt koettiin ehdottoman tärkeiksi. Lisäksi työn onnistumisessa auttoi sitoutuminen moniammatilliseen työskentelyyn. Liikkeelle lähtö oli hidas, koska resurssit olivat vähäiset ja avainhenkilöiden parissa jouduttiin tekemään tehtävävaihtoja. Kun työ pääsi kunnolla käyntiin, toiminta oli tehokasta ja saatiin paljon isoja asioita aikaiseksi, mm. uudet toimintatavat on nyt kuvattu ja systematisoitu ja ne ovat selkeät. Työn teossa oli todellista tekemisen meininkiä.

9 9 Kehittämistyöstä saatujen tulosten mukaan tarkoituksena on yhtenäistää tavoitteet ja systematisoida toimintaa. Strategian avulla pyritään ohjaamaan koko kaupungin päihde- ja mielenterveystyön painopistettä korjaavasta työstä vähitellen ennaltaehkäisevään työhön. Audit ja mini-intervention osalta ja muidenkin toimintamallien osalta pitää panostaa vielä seurantaan, jotta asiat todella toteutuvat niin kun nyt on sovittu, käytännön tasolla. Esimerkiksi kirjaaminen ja mittaaminen ja jatkuvan kehittämisen periaate. Strategiatyössä oli hyvä ottaa laajasti mukaan kaikki kaupungin toimipisteet ja kysellä, miten he voisivat asiaa edistää. Näin myös sitouttaminen toimimaan strategian mukaan on helpompaa.

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia HUITTISTEN KAUPUNKI Huittistenkaupungin päihde-jamielenterveysstrategia 2012 2017 Huittisten perusturvakeskus 27.4.2012 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavia taustatekijöitä...

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Saara Lång Pirjo Knif

Saara Lång Pirjo Knif TURVALLINEN KOTIKUNTA TERVE MAAKUNTA! Keski-Pohjanmaan maakunnallinen päihdestrategia 2007-2011 STRATEGIAN PÄIVITYS Saara Lång Pirjo Knif TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA! Keski-Pohjanmaan maakunnallinen

Lisätiedot

KOHO 2010 2012 Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke

KOHO 2010 2012 Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke . KOHO 2010 2012 Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke Loppuraportti 7.11.2012 Katriina Lehtovaara Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja organisointi... 3 2. Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke.

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke. 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Hanketiedot... 4 1.1 Tavoitteet... 6 1.2 Kohderyhmä... 6 1.3 Toimintaympäristö... 6 2 Oppimisprosessi... 7 2.1 Projektin lähtökohta... 7 2.1.1 Päätoimijat... 7 2.1.2

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN MÄÄRITTELYÄ... 4 3. TILANNEKATSAUS HEINÄVEDELLÄ... 5 4. STRATEGISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10. Päihdeäiti-hanke LO P P U R A P O RT T I Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.2009 Tytti Rantanen Satu Ahvonen TYTTI RANTANEN

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Kaupunginhallitus 31.8.2009 liite nro 8 Perusturvalautakunta 30.9.2009 liite nro 10 Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Päihdehuollon palvelujärjestelmää ohjaavat osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013-2016 Arviointi- ja seurantaraportti vuosilta 2009-2012 SISÄLLYS STRATEGIATASO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMISEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ OSA 1. PERUSTELU 1. Johdanto 2 2. Perusteet päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen 3 3. Kehittämistyön lähtökohdat 4 4. Periaatteet suunnittelutyössä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA Sosiaalilautakunta 2013 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDETILANNE SUONENJOELLA... 4 3. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 4 3.1. LAPSET JA NUORET... 4 3.1.1 Koulut... 4 3.1.2

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa (toim.) Nurmi Mirja (toim.) Wäre Leena (toim.) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa Tutkimuksia

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SEUDULLINEN PÄIHDESTRATEGIA 2009-2012 2 3 SISÄLTÖ LUKIJALLE

Lisätiedot

Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SEUDULLINEN PÄIHDESTRATEGIA 2009-2012 2 SISÄLTÖ LUKIJALLE

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi..

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi.. 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...4 1. Projektin taustaa.....4 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet.....6 3. Projektin organisointi ja vastuut.....7 3.1. Ydintiimi..8 3.2. Aluetiimi..8 4. Projektin aikataulu

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot