Valmistelija: Psykososiaalisten ja perheiden palvelujen tulosaluejohtaja, puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelija: Psykososiaalisten ja perheiden palvelujen tulosaluejohtaja, puh. 020 638 2531"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta SoTe -tilaajalautakunta Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma vuosille / /2010 Sote Valmistelija: Psykososiaalisten ja perheiden palvelujen tulosaluejohtaja, puh Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2010 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman Hyväksyttyyn talousarvioon on kirjattu Sosiaali- ja terveystoimeen kuuluvan Psykososiaaliset ja perheiden palvelut tulosalueen Päihde- ja mielenterveyspalvelut -tulosyksikön yhdeksi tavoitteeksi Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman laatiminen v Päihde- ja mielenterveystyötä on perusteltua kehittää perustasolla koska: Päihde- ja mielenterveysperusteiset ongelmat kasvavat jatkuvasti, samoin niiden hoitamiseen liittyvät kustannukset Perimmäinen syy suunnitelmille on huoli kasvavasta päihde- ja mielenterveysongelmasta ja tästä johtuva tarve toiminnan kehittämiselle Kansalliset strategiat - Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE) (korostuu ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen) - Alkoholi-ohjelma - Mieli 2009-suunnitelma Peruspalveluissa tehtävän päihde- ja mielenterveystyön lähtökohdat ovat: Päihde- tai mielenterveysongelman havaitseminen ja niihin puuttuminen on peruspalveluissa toteutettava tehtävä Päihde- ja mielenterveysongelmien hyvän hoidon painopiste on peruspalveluissa Ehkäisevään toimintaan panostaminen on välttämätöntä, koska resurssit eivät tule riittämään hoitopalveluiden kysyntää vastaavasti Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymän alueelle laadittiin mielenterveystyön suunnitelma v Asiaa valmistelevan työryhmän tehtäväksi annettiin alueellisen mielenterveystyön suunnitelman tekeminen toiminnalliselta ja työnjaolliselta kannalta. Tavoitteeksi asetettiin yhteisen näkemyksen saaminen alueellisen mielenterveystyön kehittämiseksi, jotta se varmistaisi suunnitelman toteutumisen peruskunnissa. Työryhmän työskentely tapahtui pääasiassa siten, että järjestettiin sektorikohtaisia tapaamisia aiheittain: aikuisten mielenterveys,

2 nuorten mielenterveys, lasten mielenterveys, päihdeongelmat ja kriisityö. Jokaiseen sektorikohtaiseen tapaamiseen kutsuttiin alueen asiantuntijoita monipuolisesti, maakunnallisia asiantuntijoita sekä asiakasnäkökulmaa edustavia potilasjärjestöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen edustajia. Sektoreita käsiteltiin hoidonporrastus huomioon ottaen sekä ennaltaehkäisy erikseen huomioiden. Päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman kehittämisen kohteeksi on syytä ottaa kaikki ikäryhmät: lapset, nuoret, aikuiset ja ikääntyvät. Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma v tullaan viemään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Sote Sosiaali- ja terveysjohtaja: 1. perustaa työryhmän, jonka tehtäväksi annetaan laatia vuoden 2010 aikana päihde- ja mielenterveyssuunnitelma vuosille ; 2. nimeää työryhmään seuraavat viranhaltijat: ylilääkäri Timo Valtakoski, tulosaluejohtaja Heikki Oksanen, sosiaalityön johtaja Seija Ågren ja vastaava sosiaalityöntekijä Kaisa Lahtinen; 3. pyytää SoTe tilauskeskusta nimeämään viranhaltijaedustajan työryhmään; 4. toteaa, että työryhmä voi kutsua kokouksiinsa tarpeen mukaan asiantuntijoita ja muiden toimialojen edustajia, 5. toteaa, että työryhmä voi järjestää kohderyhmittäisiä tapaamisia ja kuulemisia tarpeen mukaan; Sosiaali- ja terveyslautakunta: hyväksyttiin. SoTe -tilaajalautakunta Apulaiskaupunginjohtaja: SoTe -tilaajalautakunta nimeää Sote -tilaajakeskuksen edustajaksi työryhmään hallintoylilääkäri Arto Vesalan. SoTe -tilaajalautakunta: SoTe -tilaajalautakunta hyväksyi ehdotuksen ja nimesi hallintoylilääkäri Arto Vesalan lisäksi työryhmään luottamushenkilönä Kari Keskisen. Sote 12 Valmistelija: psykososiaalisten ja perheiden palvelujen tulosaluejohtaja, puh Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman laadintaan nimetty työryhmä kokoontui kahdeksan kertaa: , , ,

3 , , , ja Työryhmän puheenjohtajana toimi tulosaluejohtaja Heikki Oksanen ja sihteerinä ylilääkäri Timo Valtakoski. Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman sisältö on seuraava: Luku 1. Johdanto (suunnitelman tehtäväksi anto, lainsäädäntö, kansalliset, kansainväliset ja alueelliset linjaukset) Luku 2. Päihde- ja mielenterveystyön palvelujärjestelmän kuvaus Luku 3. Lapset (päihde- ja mielenterveystyön nykytilan kuvaus, visio palvelutarpeesta ja asiantuntijoiden esittämät toimenpiteet) Luku 4. Nuoret (päihde- ja mielenterveystyön nykytilan kuvaus, visio palvelutarpeesta ja asiantuntijoiden esittämät toimenpiteet) Luku 5. Aikuiset (päihde- ja mielenterveystyön nykytilan kuvaus, visio palvelutarpeesta ja asiantuntijoiden esittämät toimenpiteet) Luku 6. Ikääntyvät (päihde- ja mielenterveystyön nykytilan kuvaus, visio palvelutarpeesta ja asiantuntijoiden esittämät toimenpiteet) Luku 7. Kriisityö Luku 8. Työryhmän suositukset Luku 9. Toimenpideohjelma Luku 10. Seuranta ja arviointi Valtakunnallisesti ja tilastollisesti nuorten juominen ei ole lisääntynyt. On kuitenkin tapahtunut polarisoitumista; nuorten juominen on vähentynyt, mutta keskittyy pienempään osaan nuoria. Lisäksi on havaittavissa, että nuoret ovat siirtyneet entistä enemmän miedoista väkeviin juomiin. Mukana on myös entistä enemmän muut päihteet kuin alkoholi. Päihteiden käyttö korostuu erityisesti syrjäytyneiden nuorten elämässä. Lasten ja nuorten palveluissa perustason toimintaan tarvitaan lisää resursseja. Lisäksi painopisteenä tulee olla eri toimijoiden ja toimintayksiköiden välisen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen. Ikäryhmät tulevat tulevaisuudessa pienenemään, mutta erityispalvelujen tarve ei vähene. Käytöshäiriöisten lasten hoidon tarve lisääntyy. Voimavaroja on kohdennettava ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Aikuisten päihdeongelmat ovat viimeisten vuosien aikana monimutkaistuneet. Pitkään jatkuneesta suurkulutuksesta johtuvat terveydelliset haitat ovat lisääntyneet nopeammin kuin juomiseen liittyvät sosiaaliset ristiriidat. Sekakäyttäjät ja

4 kaksoisdiagnoosiasiakkaat ovat lisääntyneet. Aikuisten mielenterveystyössä hoidon tarve ei ole vähenemässä. Lisääntyvä vanhusväestön määrä ja psyykelääkkeiden käyttö lisää konsultaatioiden tarvetta. Kuntoutuksen koko kapasiteetti on käytössä. Kotikuntoutukseen olisi tarvetta enemmänkin. Aikuisten mielenterveystyön ja päihdetyön osaamisen lisääminen perustasolla on välttämätöntä ongelmien lisääntyessä. Perustason henkilöstön koulutusta on lisätty ja siihen on syytä panostaa edelleen. Ikääntyneiden päihdeongelmat ovat lisääntyneet. Ikääntyneiden päihdeongelmiin liittyy entistä useammin myös kaksoisdiagnoosit, alkoholidementia sekä alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö. Ikääntyvien absoluuttisen ja suhteellisen määrän kasvaessa päihdeongelmaisten määrä tulee kasvamaan myös jatkossa. Vanhusten perushoidon työntekijät tarvitsevat lisää osaamista päihde- ja mielenterveysasioissa. Päihde- ja mielenterveyspalvelut lisäävät konsultatiivista tukea peruspalveluille. Luvussa 8. esitetään työryhmän strategiatasoiset suositukset. Viimeisenä suosituksena esitetään, että perustetaan päihde- ja mielenterveystyön seurantaryhmä, jonka tehtäväksi annetaan konkreettisen toimenpideohjelman laadinta suunnitelman pohjalta vuoden 2011 alussa. Jatkossa seurantaryhmän tehtävänä on toimenpideohjelman seuranta ja päivittäminen vuosittain. Suunnitelman viemiseksi käytännön tasolle laadittiin luvussa 9. esitetty toimenpideohjelma yhdessä päihde- ja mielenterveystyöntekijöiden sekä keskeisten yhteistyötahojen toimesta järjestetyssä ideointipalaverissa. Taustamateriaalina osallistujille oli jaettu suunnitelmaluonnos, jossa esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin ja työryhmän suosituksiin pyydettiin tutustumaan etukäteen. Liite: Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yhteistoiminta-alueen päihde- ja mielenterveyssuunnitelma vuosille Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yhteistoiminta-alueen päihde- ja mielenterveyssuunnitelman vuosille ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Suunnitelma annetaan tiedoksi SoTe-tilaajalautakunnalle. hyväksyttiin.

5 Asian käsittelyn ajan oli läsnä asiantuntijana tulosaluejohtaja Heikki Oksanen ja ylilääkäri Timo Valtakoski. Sotil 23 Valmistelija: sosiaalitoimen asiantuntija, puh Esityslistan ulkopuolisena liitteenä Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yhteistoiminta-alueen päihde- ja mielenterveyssuunnitelma. Apulaiskaupunginjohtaja: SoTe - tilaajalautakunta merkitsee suunnitelman tiedoksi. Kokouksessa muutettu ehdotus: SoTe -tilaajalautakunta merkitsee suunnitelman tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle, että toimenpideohjelmaa täydennetään seuraa villa li säyksillä: 1) Kuhmoisissa vahvistetaan päihde- ja mielenterveystoimintaa kolmannen sektorin kanssa 2) Työvalmennussäätiö Avituksen tekemää Etsivä nuorisotyö -toimintaa laajennetaan Kuhmoisiin. Kokouksessa muutettu ehdotus hyväksyttiin. Reijo Himanen poistui klo päätöksenteon jälkeen.

Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen suunnitelma. KUUMA -alueella

Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen suunnitelma. KUUMA -alueella Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen suunnitelma 2010 2012 KUUMA -alueella 2 SISÄLTÖ STRATEGIATASO 1 JOHDANTO 1.1 KUUMA -yhteistyö 4 1.2 Lainsäädäntö ja laatusuositukset päihde- ja mielenterveystyön

Lisätiedot

IMATRAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA 2011-2015

IMATRAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA 2011-2015 IMATRAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA 2011-2015 15.06.2011 Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma 2011-2015 Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 4 2. NYKYTILA... 5 3. TULEVAISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 SISÄLLYS: Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 I STRATEGIA 1. JOHDANTO 6 1.1. Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategian prosessi 7 1.2. Käsitteiden määrittely 8 1.3. Lausuntojen perusteella esiin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

VANTAALAISEN HYVÄ MIELI

VANTAALAISEN HYVÄ MIELI VANTAALAISEN HYVÄ MIELI Vantaan kaupungin ja Hyks-sairaanhoitoalueen mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelma 2008-2010 SISÄLLYS 1. Vantaan mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelma... 1 2. Avohoidon

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013-2016 Arviointi- ja seurantaraportti vuosilta 2009-2012 SISÄLLYS STRATEGIATASO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMISEN

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN MÄÄRITTELYÄ... 4 3. TILANNEKATSAUS HEINÄVEDELLÄ... 5 4. STRATEGISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

SePä-hanke 2005-2007 Loppuraportti

SePä-hanke 2005-2007 Loppuraportti SePä-hanke 2005-2007 Loppuraportti TIIVISTELMÄ... 3 HANKKEEN TAUSTAA... 4 1. HANKEPROSESSIN KUVAUS... 5 1.1. Hankehakemus... 5 1.2. Hankepäätös... 5 2. HANKEORGANISAATIO... 5 2.1. Johtoryhmän kokoonpano

Lisätiedot

RAUMAN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI. Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012

RAUMAN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI. Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 RAUMAN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 Leena Kivimäki Tuula Karmisto 5.10.2012 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. PILOTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Mielestään selvä ollaan valmiina!

Mielestään selvä ollaan valmiina! Mielestään selvä ollaan valmiina! Mielestään selvä, Alavuden, Kuortaneen, Soinin, Töysän ja Ähtärin päihde- ja mielenterveysstrategia 2009 2012 on nyt valmis. Työ on ollut laaja-alainen ja haastava, sillä

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Kaupunginhallitus 31.8.2009 liite nro 8 Perusturvalautakunta 30.9.2009 liite nro 10 Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Päihdehuollon palvelujärjestelmää ohjaavat osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 1 Ehdotus 10.2.2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat... 6 2. Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 22.2.2012 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5

Lisätiedot

Merja Vyyryläinen PÄIKE

Merja Vyyryläinen PÄIKE LOPPURAPORTTI Merja Vyyryläinen PÄIKE Keski-Uudenmaan alueen päihdetyön laadullinen kehittäminen 1.3.2004-30.9.2006 Esipuhe Luet nyt Päike hankkeen loppuraporttia. Päike projekti on Keski Uudenmaan alueen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot