KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS"

Transkriptio

1 1(6) KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Jari Kinnunen

2 2(6) YLEISTÄ Rakennustöissä noudatetaan Kunnallisteknisten töiden yleistä työselostusta 02 (KT 02) tässä työkohtaisessa työselityksessä mainituin lisäyksin sekä muita tässä työselityksessä määriteltyjä ohjeita ja määräyksiä. Määrä- ja yksikköhintaluetteloiden litterointi ja yksiköt noudattavat pääosin Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteita 02 (KM 02). Rakennuskohteet sijaitsee Kittilän kunnassa, Levin matkailukeskuksen ydinkeskustassa YHTEISET TYÖT TYÖMAAN HALLINTO Katselmukset Rakennushankkeeseen liittyvät katselmukset on esitetty urakkaohjelman kohdissa 4.5 ja TOIMINNAN JÄRJESTELY Liikennejärjestelyt ja suojatoimenpiteet Rakennuttaja on varannut urakoitsijalle tarvikkeidensa (kivet jne) varastointipaikaksi työmaan välittömästä läheisyydestä parkkipaikka-alueelta tilan (ks. yleiskartta LYK-1). Varastointialue tulee aidata tai rajata muutoin selkeästi (lippusiima) ja alue tulee työmaan valmistuttua ennen vastaanottoa tyhjentää ja siivota. Urakoitsija hankkii tarvittavat merkit ja suojalaitteet, sekä vastaa liikennejärjestelyjen turvallisuudesta. Urakoitsija hyväksyttää kirjallisen (piirros + selite) suunnitelman työnaikaisista liikennejärjestelyistä rakennuttajalla ennen töiden aloitusta. Lisäksi urakoitsija informoi urakka-alueen lähikiinteistöjä eritoten työskentelyajoista, melua aiheuttavien töiden aikatauluista sekä kiinteistöjen ajoyhteyksien muutoksista. Urakoitsija vastaa koko urakka-ajan urakka-alueensa kunnossapidosta ja pölynsidonnasta. Urakoitsija vastaa urakka-alueella olevista johdoista ja laitteista. Em. omistajia ovat: Rovakaira Oy, TeliaSonera Oyj, Levin Vesihuolto Oy, Fortum Power and Heat O sekä Kittilän kunta (valaistuskaapeli). Kunnallisteknisten laitteiden symbolit (kaivot, venttiilit) on esitetty suunnitelmakartoilla eri värein. Johtojen ja laitteiden tarkka sijainti tulee selvittää ennen töiden aloittamista, eritoten kunnallisteknisten laitteiden kansistot. Ennen kuin tietty alue voidaan laatoittaa / asfaltoida, tulee urakoitsijan kutsua koolle katselmus, jossa varmistetaan, että kaikki kaivot ja venttiilit ovat näkyvillä. Mahdollisesti esiin (epätodennäköistä) tulevat nykyiset kaapelit sekä kaukolämpöputket tulee suojata omistajien ohjeiden mukaan (vähintään suojahiekka sekä varoitusnauha). Mikäli em.varusteita tarvitsee suojata rakenteellisesti (esim. suojaputki/-kouru), tarvikekustannuksista vastaa laiteomistajat sekä rakennuttaja TYÖMAAN HUOLTO Työturvallisuus Hankkeista on laadittu erillinen turvallisuusasiakirja, joka on urakkaohjelman liitteenä.

3 3(6) MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA Työnaikaiset mittaukset Noudatetaan yleistä työselostusta KT02. Suunnitelmat on N60 korkeusjärjestelmään. Katujen keskilinjojen korkeudet rakennetaan sitomalla ne suunnitelmien mukaisiin korkeusasemiin (kuvat LYK 8-11) ja annettuihin rakennusten nurkkapisteiden maanpinnan korkeuksiin (kuva LYK-12). Urakoitsija hoitaa työnaikaiset mittaukset. Tarvittavat lähtöpistetiedot ja urakkarajojen (katualueen rajat) mittaukset toimittaa rakennuttuja (kunta) Katutöiden laadunvalvonta Materiaalien laadunvalvonta Ennen pintakiveystöitä, kantavan kerroksen päältä mitattu levykuormituskantavuus tulee olla 160MN/m2. Kantavuusvaatimuksissa huomioidaan tarvittaessa nykyisen, rakennuttajan omina töinä rakennetun rakenteen edellytykset em. kantavuuden saavuttamisen osalta. Urakoitsija toimittaa tarvittaessa murskeiden rakeisuus-, muotoarvo- ja lujuusmääritykset rakennuttajalle ennen rakentamista. Rakennuttaja voi vaatia materiaalista lisätutkimuksia, mikäli silmämääräisessä arviossa huomataan laadun muuttuneen Tiivistämistöiden laadunvalvonta Laadunvalvonta suoritetaan yleisen työselostuksen KT 02 mukaisesti Mittaukset ja tarkepiirustukset Urakoitsija tekee työnaikaiset mittaukset ja tarkemittaukset KT 02:n mukaisesti. Tarkemittaustietoina vaaditaan: - tyyppipoikkileikkauksen mukaiset taitepisteet - laatoitusalueet (m2 tarkistamiseksi) - asfaltoidut alueet (m2 tarkistamiseksi) - reunakivilinjat - katualueella olevat kunnallistekniset varusteet (jv, vj, sv, so kaivot) Kuva luovutetaan tilaajalle *.dwg muotoisena (autocad-kuva). Tilaaja luovuttaa tarvittavat lähtöpistetiedot. Korkeusjärjestelmä on N ALUSTAVAT TYÖT 18210, Vanhan päällysteen poisto Urakka-alueelta poistettava vanha päällyste kuljetetaan Levin teollisuusalueelle / maankaatopaikalle ja levitetään/tasataan maankaatopaikka-alueen tiepohjalle. Ajomatka noin 6km. Urakka-alueelta poistettava vanha betonikiveys ladotaan kuormalavoille ja lavat toimitetaan Levin teollisuusalueelle / kunnan varikkotontille. Ajomatka noin 6km Rakenteiden suojaus, siirto ja purku Urakka-alueella olevia nykyisiä johtoja ja laitteita (sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapelit, kaapelikaapit, vesijohdot ja viemärit sekä kaukolämpö, valaistus) on varottava työn aikana. Em. putkien, kaapeleiden ja laitteiden työnaikaisista siirroista, suojauksista ja purkutöistä sovitaan erikseen omistajien kanssa.

4 4(6) Em. varusteet on pääosin siirretty ja rakennettu rakennuttajan omina töinä kesällä 2010 tyyppipoikkileikkauksen (LYK-6) mukaiseen sijaintiinsa (kaapelit suodatinkerrokseen) Kasvillisuuden suojaus Rakentamisalueen läheisyyteen jääviä puita, pensasaitoja ja muuta kasvillisuutta ei saa vahingoittaa. Suojattava kasvillisuus määritellään alkukatselmuksessa. Mikäli säilytettävien puiden juuristoja tulee näkyville työn aikana, tulee ne peittää mahdollisimman nopeasti kuivumisen estämiseksi LIIKENNEVÄYLÄTYÖT MAALEIKKAUS JA KULJETUS Alueella ei tehdä varsinaista katurakenteen leikkaustyötä muilta osin kuin kesällä 2010 rakennetun osittaisen kantavan kerroksen muotoilun osalta. Muotoilusta syntyvät mahdolliset ylimääräiset murskeet hyödynnetään urakka-alueen täytöissä. Mikäli alueelta syntyy esim. reuna-alueiden viimeistelytöissä leikkausmaita, joita ei voi hyödyntää urakka-alueen täytöissä (esim. luiskatäytöissä) ajetaan ne rakennuttajan osoittamaan paikkaan Sirkkajärven maisematyökohteeseen (ajomatka 1-2km) KUIVATUSTYÖT Sadevesiviemärit ja -kaivot sekä salaojaputket ja tarkastuskaivot Urakka-alueen katukuivatus (sadevesiviemäröinti) on jo rakennettu. Pääosa tyyppipoikkileikkauksen (LYK-6) mukaiseen betonikivellä päällystettyyn kuivatusjiirin sijoittuvista sadevesikaivojen kansista on vaihdettu rakennuttajan toimesta 2010 neliskulmaisiin kehyksiin (neliskulmaisella laipalla oleva kehys, joka kiinn. Ø 315 nousuputkeen, kehys Saint-Gobain Q45D832 tai vast, kansisto Saint-Gobain C30D153 tai vast.). Tähän urakkaan kuuluu vaihtaa vielä mahdollisesti kuivatusjiireissä olevat pyöreäkehyksiset sadevesikaivojen kansistot neliskulmaisiin. Rakennuttaja toimittaa tarvittavat kehykset ja kannet työmaalle urakoitsijan käyttöön PÄÄLLYSRAKENNETYÖT Tukikerros (suodatinkerros) Rakennettu rakennuttajan toimesta kesällä Jakava kerros Rakennettu rakennuttajan toimesta kesällä Kantava kerros Materiaali SrM #0 50 tai Suunnitelman mukaisesta kerrospaksuudesta noin 150mm on rakennettu rakennuttajan toimesta kesällä Urakkaan kuuluu kesällä 2010 rakennetun kantavan kerroksen tiivistys ja muotoilu sekä arvioidun puuttuvan 100mm:n kerrosvahvuuden rakentaminen. Mikäli suunnitelmakorkojen paikalleen mittauksen jälkeen havaitaan, että puuttuvan kantavan kerroksen paksuus jää pääosin alle 100mm, on urakoitsijalla mahdollisuus tehdä kantavan kerroksen yläosa loppuun profilointimurskeella.

5 5(6) Kiviaineksen tulee täyttää KT02 kuvan rakeisuusvaatimukset sekä E- moduuliarvo oltava vähintään 280 Mpa. Tiiveysvaatimukset työselityksen kohdan mukaisesti Kantavan kerroksen profilointi Betonikivellä laatoitettavilla alueilla. Materiaali SrM #0 32 (voi olla myös #0 20mm) min. 50mm paksuisena kerroksena tasaisen kiveyspohjan saavuttamiseksi Kulutuskerros asfaltista (Skimbaajankuja, Hiihtäjänkuja sekä Ratsastajankuja pl. kävelykatuosuus) Ennen asfaltointia murskepinta (profilointi / kantava) muotoillaan suunnitellun poikkileikkauksen mukaiseen kaltevuuteen. Päällyste on ajoradoilla AB 16/100. Päällysteen minimipaksuus on 40mm. Massanäytteitä otetaan AB 16/100 1 kpl/urakka. Asfalttimassasta otettavista massanäytteistä tutkitaan rakeisuus ja sideainepitoisuus. Urakoitsija vastaa kaikista tutkimuskustannuksista ja laadunvarmistuskustannuksista. Asfaltointitöissä ja laadunvarmistuksessa noudatetaan viimeisimpää Asfalttinormia ja sen lisälehtiä Upotettava betonireunatuki Koko 170x300, näkyviin jää 120mm, asennetaan maakosteaan betoniin. Kiinteistöjen ajo- ja rakennettujen kävelypolkuliittymien kohdalla reunakivi upotetaan yliajettavaksi (korkeusero 10mm). Liitokset normaali korkuiseen (näkyväosa 120mm) toteutetaan viistekivillä Betonikivilaatoitus Kiven paksuus 80mm, asennetaan asennushiekkakerrokseen, paksuus min.40mm. Asennushiekkakerros töineen sisältyy betonikiveyksen neliöhintaan. Betonikivien asennuksessa noudatetaan Suomen Kuntatekniikan Yhdistyksen julkaisua 14: Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena. Betonikivet asennetaan hiekan 0-8mm tai kivituhkan 0-6mm päälle (asennuhiekkakerroksen paksuus n.40mm). Saumaushiekan raekoko on 0-4mm (kuiva hiekka). Pääsääntöinen ladontakuvio on tiililadonta (ks. LYK-7). Betonikivinä käytetään harmaata ja mustaa betonikiviä, koko n. 280x140x80mm (esim. Kartano-kivi tai vast.) sekä n.140x140x80mm (esim. Linna-kivi tai vast.). Tarkat dimensiot kivitoimittajakohtaisia. Laatoitusalueella olevien pyöreäkehyksisten kaivojen ympärille rakennetaan kivikuvio kaarrekiviladontana (esim. Klassikko-kivi tai vast.). Betonikiveysten määrälaskennassa ei ole yksilöity tiettyjen kividimensioiden pintaaloja. Kaikki kivityypit ja värit sisältyvät määräluettelossa esitettyyn kivettävän alueen kokonaispinta-alaan. Määräluettelossa on eroteltu (litt ) vain katujen ja kävelykatuosuuksien kiveysneliöt, koska ne ovat työteknisesti poikkeavia (kaduilla asfaltoitava keskikaista). Kiveystöihin sisältyy kaikki mahdolliset aputyöt valmiiseen rakenteeseen (esim. asf.leikkaukset, reunatuennat jne jne).

6 6(6) VIIMEISTELY- JA KATUVIHERTYÖT Kunttaverhous Katualueen reunojen (reunakiven tausta) liittyminen ympäröivään maastoon ja metsänpohjaan sekä vastaavalla materiaalilla rakennettuun pihaan tehdään kunttaverhouksella. Kunttaverhousmatto perustetaan koneellisesti tasatun perusmaan varaan. Määrälaskennassa kunttaverhousmaton leveytenä on laskettu noin 2m Kasvualustojen alapuolinen täyttö Nurmetus Kasvualustojen (nurmetus, kunttaverhous) alapuoliseen täyttöön tarvittava täytemaa voi olla normaalia moreeni / hiekkapitoista täytemaata. Määräluettelossa esitetty määrä on arvio. Osa täytemaatarpeesta järjestyy urakka-alueen sisäisistä muotoilutöistä saatavilla mailla. Täytön tiivistys tulee tehdä vähintään kaivin- / pyöräkoneen kauhalla. Tehdään nurmetusluokan A3 (katunurmikko) mukaisesti.kasvualustan paksuus vähintään 100mm. Nurmetettavien alueiden liittyminen ympäröivään maastoon on tehtävä saumattomasti ja luontevasti. Määräluettelossa esitetyt määrätiedot on arvioita, nurmetettavaksi alueeksi on esitetty pääosin urakan kohteena olevien katujen liittymäalueita Leviraitin ja Hissitien puolella Kaivojen kansistojen täsmäys Urakkaan ja yksikköhintaan sisältyy kaikkien urakka-alueen sisäpuolella olevien kaivojen ja venttiilihattujen täsmäys suunniteltuun pintaan. Täsmäys tehdään teleskooppikansien normaalin säätövaran puitteissa. Mikäli kansistoja tai säätöputkia joudututaan vaihtamaan tai säätöputkia lyhentämään niin lisäkustannuksista vastaa rakennuttaja. Kittilässä Jari Kinnunen Tiemestari Kittilän kunta, tekninen osasto

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus

Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA MANTSÄLÄN KUNTA, TEKNISET PALVELUT Apposen vanha kenkätehdas - maaperän kunnostus Urakkaohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.3.2013 P20046P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 1 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot