Kohti tiedolla johtamista terveydenhuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti tiedolla johtamista terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 Kohti tiedolla johtamista terveydenhuollossa Hallintoylilääkäri Jaakko Herrala, LT, MBA

2 Sairaanhoitopiirit ovat tietointensiivisiä organisaatioita Onko tieto otettu johtamisen apuvälineeksi riittävässä määrin terveydenhuollossa? EI OLE!!!

3 Tieto hoidossa ja prosesseissa Data Tieto Tietämys Viisaus Hoidollinen Hallinnollinen Analysointi Merkitys Koulutus Oppiminen Jatkuva parantaminen Asiakaskohtainen Tieteellinen Palvelujärjestelmä

4 Mihin pyrimme? Roughly right or precisely wrong.

5 Tavoite: REAALIAIKAISESTI PÄIVITTYVÄ TOIMINNAN OHJAUSMITTARISTO? vai PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUSMITTARISTO?

6 Lähtökohdat Sairaanhoitopiirin johto tarvitsee nykyään entistä enemmän analyyttistä tietoa. Ongelmana ei ole informaation puute, vaan oikean tiedon löytäminen tietotulvasta oikeaan aikaan (Hulmi, 1991). Minzbergin vuonna 1989 Britanniassa tekemissä tutkimuksissa havaittiin, että vain 13% ylimmän johdon saamasta tiedosta oli tarkkaa ja hyödyllistä. Samaisessa tutkimuksessa huomattiin, että johtajat käyttävät ajastaan suulliseen viestintään 66-80%. Tämä viittaisi siihen, että johtamiseen ja päätösten tekoon taustatietona käytetään paljon suullisesti saatua tietoa. Terveydenhuollon tietointensiivisessä ympäristössä on erityisen tärkeää kerätä ja analysoida tietoa ja yhdistää tätä saatuun suulliseen informaatioon.

7 Johtamisen työkalupakki Mitä sen pitäisi olla johdon näkökulmasta? Terveydenhuollon ympäristössä toimiva tietovarastoratkaisu Konsernin tuotannonohjaus Prosessien hallinta Resurssien hallinta (talous, henkilöstö, materiaalit) Taloudellisuutta ja tuottavuutta parantava ratkaisu Tulevaisuuden ennakointia mahdollistava Jalostetua informaatiota Ajantasaista ja luotettavaa tietoa Itsenäiskäytön mahdollisuutta ja käytettävyyttä Valmiita vakioraportteja 7

8 Miksi usein epäonnistutaan? Isossa-Britanniassa yritysten ongelmat johdon tietojärjestelmiä sovellettaessa olivat tärkeysjärjestyksessä seuraavat (Mäkelä ja Pastila 1990): Ylin johto ei pysty määrittelemään tietotarpeitaan Järjestelmään tulevan tiedon laatu on huonoa Sisäisen tiedon saatavuus (yrityksen operatiivisten järjestelmien integraatio-ongelmat) Ristiriita käyttäjien prioriteettien välillä Tekniset ongelmat Yrityksen sisäiset poliittiset ongelmat Ulkoisen tiedon saatavuus Päätöksentekoa tehostava liiketoiminnan analytiikka on noussut tietohallintojohtajien prioriteettien ykköseksi kilpailukykyä parantavana toimenpiteenä (Tietoviikko )

9 Keskeisimpiä valtakunnallisia kehittämishankkeita Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n tilastotyöryhmä Kuntaliiton erikoissairaanhoidon laatumittarihanke THL Perfect -vaikuttavuusmittarit EuroHOPE: Eu-rahoituksen turvin uusia mittareita THL tuottavuusmittarit (Benchmarking) Potilasturvallisuuden ohjausryhmän raportointityöryhmä Kela tutkimus, tilastointi ja johtaminen jaos Pohjoismaisen ministerineuvoston laatuhanke; alaryhmät potilasturvallisuus, sairauskohtaiset indikaattorit, asiakastyytyväisyys, suun terveydenhuolto OECD:n Health Care Quality Indicators (HCQI)-hanke

10 Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköistä tietohallintoa pohtivia muita hankkeita VM:n Kunta IT yhteistyönä toteuttama Sote-johtamishanke, jossa mukana olevat kaupungit pilotoivat kaupunkien yhdessä valitsemia mittareita/indikaattoreita VM:n asettama Tilastokeskuksen aluetietotyöryhmä; meneillään Tilastokeskuksen tuotteiden uudistaminen, kuntatilastoinnista tekeillä ehdotus mennessä, saattaa jatkaa pysyvillä elimillä OPM:llä iso konsulttityönä toteutettava hanke tiedon käytön edistämisestä tutkimus-ja kehittämistarkoituksiin VM:n VALTASA-hanke tekee valtion IT kokonaisarkkitehtuuria ja tietoarkkitehtuuria VM:n SADe ohjelma käynnistää kansallisten sähköisten palvelujen rakentamisen (kuten ajanvaraus, terveyskansio jne) Valmisteilla uusi tietoyhteiskuntaohjelma

11 Indikaattoripankki SOTKAnetin tiedon tuottajia» THL Tilastokeskus SOTKAnet Työterveyslaitos Kela Eläketurvakeskus /hyl J. Herrala 11

12 Tilastokeskuksen Findikaattori indikaattoripalvelu avattu Lähde: Harri Lehtinen

13 Yliopistosairaaloiden vertailutiedot A. TALOUSMITTARIT A.1 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon nettokustannukset sairaanhoitopiirissä (euroa/asukas) B. TUOTTAVUUSMITTARIT B.1 Palkkaindeksikorjattu episodituottavuus yliopistosairaaloissa B.2 Palkkaindeksikorjattu episodituottavuus yliopistosairaaloiden kirurgian klinikoissa B.3 Palkkaindeksikorjattu episodituottavuus yliopistosairaaloiden sisätautiklinikoissa C. LAATUMITTARIT C.1 Potilasvahinkojen uudet vastuut suhteessa operatiivisen toiminnan DRG-episodipisteisiin C.2 Potilasvahinkojen uudet vastuut suhteessa terveydenhuollon nettokustannuksiin C.3 Potilasvahinkojen kumulatiiviset kokonaisvastuut suhteessa toimintakuluihin C.4 Korvattujen potilasvahinkojen lukumäärän suhde operatiivisen toiminnan DRG-episodipisteisiin C.5 Korvattujen potilasvahinkojen suhde ratkaistujen vahinkojen lukumäärään D. HENKILÖSTÖMITTARIT D.1 Henkilöstökulujen jakautuminen vuosina ammattiryhmittäin D.2 Lyhytaikaisten sijaisten työtuntien %-osuus kaikista työtunneista vuosina D.3 Erikoislääkäreiden työpanoksen %-osuus kaikkien lääkäreiden työpanoksesta vuosina E. UUDISTUMINEN. OPETUS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN MITTARIT E.1 Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuuden ja toimintakulujen kehitys sekä lääkäri- (hammaslääkäri-) koulutuksen aloittaneet E.2 Yliopistosairaaloille koulutus- ja tutkimustoiminnasta maksettu korvaus suhteutettuna yliopistosairaaloiden käyttö-/toimintamenoihin. E.3 Yliopistosairaaloille koulutus- ja tutkimustoiminnasta maksettu korvaus suhteutettuna kuntien erikoissairaanhoidon nettokustannuksiin E.4 Yliopistosairaaloille koulutus- ja tutkimustoiminnasta maksettu korvaus suhteutettuna lääkärija hammaslääkärikoulutuksen aloittaneisiin. 13

14 THL INDI temaattinen ohjelma. Terveyden, hyvinvoinnin ja palvelujen avainindikaattorit. Tavoitteena kehittää vuoteen 2012 mennessä yhtenäinen terveyden, hyvinvoinnin ja terveys- ja sosiaalipalvelujen avainindikaattoreiden seurantajärjestelmä, joka palvelee valtakunnallisten toimijoiden ohella mahdollisimman hyvin kuntien ja alueiden tietotarpeita. Ydinindikaattorit noin 10 kpl Avainindikaattorit noin kpl Lisäindikaattorit tarvittaessa

15 THL INDI ohjelma. Avainindikaattoreiden aihealueet. Hyvinvointi ja terveysvajeet, palvelujen tarvetekijät sairaudet, toimintakyvyn vajeet, sosiaaliset ongelmat ym. Hyvinvointi- ja terveyspanostukset kustannukset, hoitopaikat ym. Tuotokset terveyden edistämisen ohjelmat ja palvelut ja niiden laatu ym. Vaikutukset hyvinvointi, elinajan odote, terveys sairastavuus, köyhyys, asunnottomuus ym. Kustannus-vaikuttavuus miten tehokkaasti panoksilla on saatu aikaan hyötyjä, ym. Tarpeet Panokset Prosessit Välittävät tuotokset Terveys Hyvinvointi Vaarama 2007

16 Terveydenhuollolle vieraampaa terminologiaa Business Intelligence = Analyyttinen liiketoimintatiedon hallinta, jossa tietoa hyödynnetään yrityksen tuloksen parantamiseen = Liiketoimintatiedon hallinta = Toiminta- ja taloustiedon hallinta? 16

17 Business Intelligence prosessi

18 OBERON MIRANDA TEHO n tietovarastohanke SISÄINEN- LASKUTUS KUNTA- LASKUTUS Excel ja Word jne liityntä SHP:n ylin johto RIS OIS AHO TAMLAB MEDIATRI KUNTOAPU ETL DW ETL OLAP DM DM Suorakäyttö AdHoc kyselyt Staattiset ja dynaamiset raportit P O R T A A L I Toimi- ja vastuualuejohto Vastuuyksikköjohto Lääkärit ja hoitajat Taloushenkilöt Liikelaitokset Tutkijat Coxa Pirkanmaan hoitokoti ADE-EKO MARELA APTEEKKI ehrm TITANIA MUUT JÄRJEST. METADATA KESKITETTY TIETOVARASTO METADATA DM AIHEALUEEN MUKAISET, TARKOITUKSEEN OPTIMOIDUT TIETOVARASTOT METADATA Kuvaus tietosisällön alkuperästä, muutoksista ja käytöstä ETL Extract, Transform, Load Tietojen haku, käsittely ja lataus DW Data Warehouse Tietovarasto DM Datamart Aihealueen mukainen, optimoitu tietovarasto OLAP Online Analytical Prosessing Tietojen analysointi ja käsittely moniulotteisesti Perinteinen raportointi Tietohaut Operatiiviset järjestelmät (mm. ECOMED, Tilakeskuksen järj., Mikrobien herkkyyksien seuranta) Kunnat ja terveyskeskukset Viranomaiset (mm. Stakes, KTL) Kehittämishankkeet Muut (mm. SHP:n hallitus, kansanedustajat, lehdistö

19 Informaatiotarpeen tasot Ulkoinen informaatio Strateginen suunnittelu Taktinen ohjaus Operatiivinen valvonta Sisäinen informaatio Uusi-Rauva 1994

20 Tiedon seurannan aikajänne ja syvyys eri johtamisen tasoilla Tiedon aikajänne Pitkä tähtäys Omistajat Keskipitkä tähtäys Taktinen johto Strateginen johto Lyhyt tähtäys Operatiivinen johto Reaaliaikaisuus Suoritusporras Yksityiskohtaisuus Karkea Laitinen 1998 Tiedon karkeustaso

21 Business Intelligence tasot (Cyber Intelligence) Strateginen taso Strateginen tietämys Taktinen taso Kilpailutietämys Operatiivinen taso Markkinatietämys Mennyt Nykyhetki Tuleva Mukailtu lähteistä McGonagle ja Vella 1996 ja Viva Business Intelligence Oy 1998

22 Business Intelligence tasot Ulkoiset lähteet Laaja Yhdistetty Tuleva Strateginen tietämys Taktinen tietämys Operatiivinen tietämys Sisäiset lähteet Kapea Yksityiskohtainen Mennyt Mukailtu lähteistä Thierauf 2001 ja Hannula 2002.

23 TERVEYDENHUOLLON ARVOKETJU RESURSSIT TAVOITE TUOTANTO SUORITE (Output ) mitä potilaalle tehdään VAIKUTUS (Outcome ) mitä potilaalle tapahtuu ARVO (Value ) mitä potilas / sidosryhmät kokevat prosessien sisäinen vaihtelu terveyspolitiikka potilaskohtainen vaihtelu epävarmuus, potilaan oma toiminta (episodi) subjektiivinen laatu, uskottavuus, legitimiteetti Missio Mukaeltu lähteestä: Porter & Teisberg: Redefining Healthcare 2006

24 Mittaamisen arvoketju LEAD MITTAREITA (ennalta viestiviä, auttavat nopeaan ja proaktiiviseen toimintaan) LAG-MITTARIT (tulosmittarit, vaikutusmittarit, vastaavat mitä piti aikaansaada kysymyksiin) MATERIAALIT INFORMAATIO PALVELU PROSESSI TUOTOKSET VAIKUTUKSET Resurssit Kustannukset Työvoimatekijät Toimitukset Toiminnot Toimenpiteet Työnkulku Tuotteet Palvelut Toimitusaika ym. Tyytyväisyys Markkinaosuus Kannattavuus Voitto / tappio Strategioiden toteutuminen

25 Mittaamisesta parantamiseen Kehityksen seuranta Jatkuva mittaaminen ja parantaminen Strategiset päämäärät Toiminnan tavoitteet Avaintunnusluvut Toimintomittarit Toimintohukat

26 Kirjallisuuden mukaan Yhdeksän yleisintä mittausaluetta 1. Taloudelliset indikaattorit 2. Resurssien käytön tehokkuusmittarit 3. Resursseihin kohdistuvat mittarit 4. Tuotoksiin sisältyvät mittarit 5. Sisäiset tuotteiden ja palveluiden laatumittarit 6. Ulkoisten asiakkaiden tarpeisiin liittyvät mittarit 7. Ulkoisten asiakkaiden tyytyväisyysmittarit 8. Työvaihe-, aktiviteettitason mittarit 9. Tuotteiden ja palveluiden oikea-aikaisuuteen liittyvät mittarit

27 PROSESSIMITTARIEN PERUSLUOKITTELU Effectiveness Efficiency Quality Timeliness Productivity Safety Kuinka hyvin prosessin lopputulos vastaa asiakkaan vaatimuksia (tuotettiin oikeita asioita) Millaisilla panoksilla prosessin lopputulos saatiin aikaan (oikeat asiat tehtiin oikein, tehokkaasti) Missä määrin lopputuotoksen ominaisuudet vastaavat asiakkaan vaatimuksia ja odotuksia Miten hyvin lopputulos on saatu aikaan asiakkaan vaatimassa ajassa Tuotettu lisäarvo jaettuna käytetyillä panoksilla Organisaation ja sen henkilöstön työympäristön turvallisuus Lagging, leading, behavioral - mittarit Ref: The Performance Handbook, Vol. 2, W. Artley et.al.,pbm SIG, 2001

28 Keskeisimmät mittaamisen kohteet 1. Mikä on potilaan saama arvo tuotetusta palvelusta - vaikuttavuus. 2. Tietoa panoksesta, joka allokoidaan prosesseihin (mm. raha, aika)

29 Mitä terveydenhuollossa tulisi mitata? Oma näkemykseni, operatiivinen taso. 1. Toimitusvarmuuden ja palvelukyvyn mittarit 2. Läpimenoajan mittarit 3. Asiakkaan kokeman laadun mittarit 4. Tuotetun palvelun todellisen laadun mittarit 5. Kustannustehokkuuden / -vaikuttavuuden mittarit 6. Vaaratapahtumamittarit

30 Jatkuvan Oppimisen Prosessi STRATEGINEN JOHTAMINEN VISIO STRATEGINEN JOHTAMINEN STRATEGIA TOTEUTTAMINEN Strategian päivittäminen Strategisen oppimisen looppi BSC Tasapainoinen Mittaristo Budjetointi Strategisten hypoteesien testaaminen OPPIMINEN Resurssit Syötteet OPERATIIVINEN JOHTAMINEN Operatiivisen johtamisen looppi Suorituskyky Toimenpideohjelmat Kelpuuttaminen Tuotokset OPERATIIVINEN JOHTAMINEN

31 Ilmiöitä ennakoivasti mallintava ja optimoiva ja toimeenpaneva ROI Informaation teho, vaikuttavuus Raakadata Vakioraportit Tarpeen mukaiset raportit ja jatkuva muutostiedot Ilmiöitä ennakoivasti mallintava ja optimoiva Kuvaava Entäs Jos? ilmiön mallintaminen, oletuksiin perustuvat syy seuraussuhteet (BSC) SYY SEURAUSSUH- TEIDEN KVANTITATII- VISEN YHTEYDEN SOVELTAMINEN JOH- TAMISESSA Kuvaa ilmiöitä (LAG) Ennakoi ilmiön käyttäytymistä (Predictive) Data Informaatio Tietämys Knowledge Viisaus Intelligence RAAKADATASTA EI VIELÄ PALJON TUKEA JOHTAMISELLE Ref: Gary Cokins, SAS, 2004

32 Rakenna syy-seuraussuhteet ASIAKAS Nykyisyyttä PROSESSIT Tulevaisuuden tekemistä HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN Menneisyyttä TALOUS

33 Pirkanmaan shp:n strategiakartta Asiakasnäkökulma Potilaiden saama hyöty palveluista Palvelutarpeen tyydyttäminen Asiakastyytyväisyysmittaukset Potilas ja PTH Palvelusopimusten toteutuminen Kunta Prosessit näkökulma Prosessien laatu Prosessien läpimenoaika Tuottavuus Hoitoon pääsy Laatu Henkilöstö ja uudistuminen näkökulma Työntekijöiden kyky kehittää prosesseja ja tuottaa palveluja Osaamisen kehittäminen Henkilöstön hyvinvointi Tutkimus ja opetus Koulutus Kehityskeskustelut Esimiestyö Talouden näkökulma Resurssit ja talous Tilikauden tulos Toimintakate Investointiosa Palkkamenot Työpanos

34 BSC: Asiakasnäkökulma Mittarit Tavoitetaso Seurannan tiheys ja taso Vuodeosastohoidon laatumittari (V) Poliklinikkapalvelun laatumittari (V) Palvelusopimusten toteutuminen (V) Terveyskeskusten tyytyväisyysmittari Vähintään 90 % saavuttaa tason 8-10 (asteikko 4-10) Vähintään 90 % saavuttaa tason 8-10 (asteikko 4-10) Sopimusasiakkaiden palvelusopimukset toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain toimialuetasolla sopimusten mukaisesti vähintään 98%:sti ja enintään 102%:sti Vähintään 90 % saavuttaa tason 3-5 (asteikko 1-5) x 1/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta x 1/vuosi shp

35 BSC: Henkilöstö ja uudistuminen näkökulma Mittarit Tavoitetaso Seurannan tiheys ja taso Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut (V) Ohjattu harjoittelu Terveystieteellinen tutkimus Vakansseihin suhteutettuna toteutuu vähintään 90 %:sti Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat ammattiryhmittäin seuraavasti: lääkärit > 7 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö > 4 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö > 2 vrk/vuosi Hoitoalan opiskelijoiden antama arviointi ohjatun harjoittelun jaksoista (yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat). Vähintään 85% opiskelijoista antaa arvosanan 8-10 (asteikko 1-10). EVO-julkaisupisteet eivät vähene kolmen edellisen vuoden keskiarvosta. x 1/vuosi shp, ta x 1/vuosi shp, ta x 1/v shp, ta x 1/v shp, ta Kuvaavat uudistumista!!!

36 BSC: Henkilöstö ja uudistuminen näkökulma Mittarit Esimiestyö Työn kehittävyys ja haasteellisuus (V) Työyhteisön toiminta (V) Työtyytyväisyys Sairauspoissaolot Tavoitetaso Vähintään 70 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5 (tuloskunto-mittari, asteikko 1-5) Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5 (tuloskuntomittari, asteikko 1-5) Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5 (tuloskuntomittari, asteikko 1-5) Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5 (tuloskuntomittari, asteikko 1-5) Pitkät (yli 3 vrk) sairauspoissaolokerrat / laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna Lyhyet (3 vrk tai alle) sairauspoissaolokerrat / laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna. Seurannan tiheys ja taso x 1/vuosi shp, ta x 1/vuosi shp, ta x 1/vuosi shp, ta x 1/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta Kuvaavat henkilöstön hyvinvointia!!!

37 Tuloskuntomittarin kysymykset 1. Tyytyväisyys työtehtäviin 2. Tyytyväisyys työmäärään Tuloskunnon arviointi -kysely 23 kysymystä, joista kysymys numero 22 ei lueta mukaan Esimiestyö (ent. johtaminen) 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 23 Työn kehittävyys ja haasteellisuus 3, 4, 5, 7, 12 Työyhteisön toiminta 10, 11, 15, 17, 19 Työtyytyväisyys 1, 2, 13, Omien vastuiden selkeys työssä 4. Vaikuttamismahdollisuudet omien työtehtävien suunnitteluun 5. Mahdollisuus hyödyntää omia kykyjä tehokkaasti työssä 6. Esimieheltä saatu palaute työssä suoriutumisesta 7. Mahdollisuudet itsensä kehittämiseen koulutuksen avulla 8. Oikeudenmukaisuuden toteutuminen palkkauksessasi verrattuna omaan ammattiryhmääsi 9. Esimiessuhteiden toimivuus toimipisteessä 10. Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö 11. Työilmapiiri 12. Itsenäisyys työn teossa 13. Henkilökohtainen työssä jaksaminen 14. Tyytyväisyys toimipisteen tyky-toimintaan 15. Työyhteisön kyky käsitellä ristiriitoja 16. Esimiesten ja henkilöstön välinen tiedonkulku toimipisteessä 17. Oman työn tarkoituksen tunteminen osana sairaalan toimintaa 18. Muutosten suunnittelu ja toteutus 19. Töiden jakoon liittyvä oikeudenmukaisuus toimipisteessä 20. Johtoryhmän toiminta palvelu- ja toimialueella, johon toimipisteesi kuuluu 21. Henkilökohtainen työnilo 22. Tuloskuntomittarin tulosten hyödyntäminen työyhteisön ja toiminnan kehittämisessä 23. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

38 BSC: Prosessinäkökulma Mittarit Tavoitetaso Seurannan tiheys ja taso Hoidon tarpeen arviointi (V) Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa (V) Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa (V) Tuottavuus Sairaalainfektiot Epikriisien lähettämisviive Kiireettömät lähetteet: arvioidaan kolmen viikon kuluessa Kiireelliset lähetteet: arvioidaan 3 arkipäivän kuluessa Lääketieteellisesti perusteltuun hoitoon pääsee erikoissairaanhoidossa kuudessa kuukaudessa ja lastenpsykiatriassa sekä nuorisopsykiatriassa kolmessa kuukaudessa Kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle potilaalle hoito toteutuu neljän viikon kuluessa Sairaanhoitopiiri- ja toimialuetasolla 2 % parempi kuin vuonna 2009 Vallitsevuus alle 13% otoksesta Epikriisit lähetetään 5 vrk:n kuluessa x 3/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta x3/vuosi shp, ta x1/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta

39 BSC: Talouden näkökulma Mittarit Tavoitetaso Seurannan tiheys ja taso Palkkamenot (V) Työpanos Investointiosa (V) Toimintakate Tilikauden tulos (V) Enintään talousarvion mukainen Enintään suunnitelman mukainen (toteutunut työpanos 100%) Hankkeet toteutuvat investointiosan kokonaismäärärahan puitteissa ja talousarviossa nimetyt yksittäiset investoinnit ja investointiryhmät toteutetaan määrärahansa puitteissa. (Yksittäisen hankkeen tai hankeryhmän ylitys enintään 2 %.) Vähintään talousarvion mukainen Talousarvion mukainen tai parempi x 3/vuosi; shp, ta x3/vuosi shp, ta x 3/vuosi; shp x 3/vuosi; shp x 3/vuosi; shp V = Valtuustoon nähden sitova

40 Vuonna 2010 PSHP:ssä testattavia uusia mittareita mallia HUS / Lauharanta 1. DRG-pistemäärä Kuvaa tuotantovolyymiä Määritys: DRG-paino x tapausten lukumäärä Yhteismitallistaa avohoitoa ja vuodeosastohoitoa 2. Keskimääräinen DRG-paino Kuvaa toiminnan resurssikulutusta ja vaativuustasoa Määritys: painotettu keskiarvo 3. Tuottavuuden mittarit a) DRG-pisteen hinta ( kokonaistuottavuus ) Määritys: tuotantokustannukset/drg-pisteiden lukumäärä Kustannuksina joko välisuoritekustannusten summa (Ecomed) tai kirjanpidon kustannukset) b) Henkilötyön tuottavuus Määritys: DRG-pisteet/tehdyt henkilötyötunnit tarkastelujaksolla

41 Kuntien nettokustannukset erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon yliopistosairaanhoitopiireittäin vuosina euroa/asukas HUS Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Varsinais-Suomi Manner-Suomi ESH euroa/ asukas PTH euroa/asukas Katkoviivalla on kuvattu erikoissairaanhoidon (ESH) ja perusterveydenhuollon (PTH) kustannukset yhteensä Lähde: Suomen Kuntaliitto/Tilastokeskus 41

42 Kuntien nettokustannukset erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon sairaanhoitopiireittäin euroa/asukas vuonna Itä-Savo Länsi-Pohja 1800 Etelä-Savo Pohjois-Savo Varsinais-Suomi 1750 Vaasa Kanta-Häme Pohjois-Karjala Kymenlaakso 1400 ESH euroa/ asukas Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Karjala PIRKANMAA Manner-Suomi Helsinki ja Uusimaa Satakunta Keski-Suomi Pohjois- Pohjanmaa Lappi Päijät-Häme PTH euroa/ asukas Katkoviivalla on kuvattu erikoissairaanhoidon (ESH) ja perusterveydenhuollon (PTH) kustannukset yhteensä Lähde: Suomen Kuntaliitto/Tilastokeskus 42

43 n jäsenkuntien nettokustannukset erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon euroa/asukas vuonna Parkano Äetsä Mouhijärvi Urjala Vammala Vilppula Mänttä Ikaalinen Kihniö Nokia Juupajoki Pälkäne Kylmäkoski Tre Hämeenkyrö Akaa PSHP Valkeakoski Manner-Suomi Kuhmalahti 2050 Kuru Katkoviivalla on kuvattu erikoissairaanhoidon (ESH) ja perusterveydenhuollon (PTH) kustannukset yhteensä Ruovesi Lempäälä Kangasala Orivesi Virrat ESH euroa/ asukas Ylöjärvi PTH euroa/asukas Vesilahti Pirkkala Lähde: Suomen Kuntaliitto/Tilastokeskus 43

44 Turvallisuussivusto Intrassa Sivuston tekijä ja ylläpitäjä: Petri Pommelin

45 Vaaratapahtumien raportoinnin organisointi Raportointijärjestelmän pääkäyttäjä: Petri Pommelin Lainmukainen ilmoitus ao. viranomaiselle Palaute Kansallinen Kansallinen potilasturvallisuude potilasturvallisuude n n seuranta seuranta Organisaation tilastotiedot Organisaatio Ilmoitus vakavasta tapahtumasta Potilasturvallisuusvastaava Potilasturvallisuustyöryhmä Johtoryhmä Johtajisto Oikeus nähdä organisaation tilastot Potilasturvallisuusvastaava (TA/PA) Potilasturvallisuusvastaavat (VA) Käsittelijät Ilmoittajat Osasto Osasto Osasto Osasto TA/PA-johtaja VA-johtaja Osastonlääkäri osastonhoitaja Nopea palaute Osaston työntekijät Oikeus nähdä toimialueen ilmoitukset ja tilastot Kehittämistoimet Päivittäisjohtaminen Ilmoitusten käsittely Oman ilmoituksen seuranta PP

46 n= 1194 n= 640 SIST 404 SAPA 110 NASY 87 KEIH 29 n= 257 n= 297

47

48

49

50

51 Kuntoon laitettavaa Tarpeiden määrittely toteuttajien määrittely Tiedonhallinnan infrastruktuuri Sairaanhoitopiirien ja perusterveydenhuollon tietotekniset ratkaisut Tiedon tuottajien valtakunnalliset tietotekniset ratkaisut Käyttöliittymäratkaisut Tarvittavan tiedon määrittely, päällekkäisyyksien purkaminen Osaamisen kehittäminen! Tietotuotannon tasot määriteltävä Alueelliset Valtakunnalliset Kansainväliset (EU OECD Health Data etc.) Laadunhallinta Vertailukelpoisuus Ajantasaisuus Tulevaisuuden ennustaminen Kirjaamiskäytännöt - suoritekäsikirjat Koodistot Kuka toimijana kokonaisvastuussa terveydenhuollon tietotuotannosta yksi vai useita - tarjoilukanavat

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Johdon ja tietosuojavastaavan yhteistyö

Johdon ja tietosuojavastaavan yhteistyö Johdon ja tietosuojavastaavan yhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari 16.11.2016 Lahti Jaana Riikonen, tietosuojavastaava Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnat ja toimintayksiköt vuonna

Lisätiedot

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke www.terps.fi 1 Terveempi Pohjois-Suomi2 Koordinaatio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankeaika 1.3.2012-31.10.2014 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Tuottavuuden edistäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS 6.11.2012 HUS:n tuottavuuden edistäminen - tiivistelmä tuottavuuden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Kokemuksia Laboratoriokeskuksen ekg-järjestelmähankkeesta Laaduntarkkailupäivät Helsinki 10.2.2006 Anna Himanen DI, kehitysinsinööri Laboratoriokeskus, Pirkanmaan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Kommunerna i sote Kunnat sotessa

Kommunerna i sote Kunnat sotessa Kommunerna i sote Kunnat sotessa Göran Honga CEO, M.Sc., MBA 02.03.2016 HENKILÖSTÖ PERSONAL hlö/10.000 as pers/10.000 inv Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 1990

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Kuntaliitto 11.1.2013 Kunnan hyvinvointijohtaminen Kuntalaki 1 : Kunta

Lisätiedot

Pirkanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pirkanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pirkanmaan Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon keskustelufoorumi 26.9.2013 Technopolis, Itä-Suomen yliopisto Mikrokatu 1 Kuopio Timo Keistinen, lääkintöneuvos

Lisätiedot

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Ismo Linnosmaa, THL/CHESS, ismo.linnosmaa@thl.fi Jutta Järvelin THL/CHESS, jutta.jarvelin@thl.fi Unto Häkkinen THL/CHESS, unto.hakkinen@thl.fi 1 Teemat I. CHESS:n

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

Saattohoitostrategia Pirkanmaalla

Saattohoitostrategia Pirkanmaalla Saattohoitostrategia Pirkanmaalla Saattohoitotutkimuksen päivä 9.10.2014 Juho Lehto Vt. Ylilääkäri ja palliatiivisen lääketieteen prof. Palliatiivinen yksikkö, Syövänhoidon vastuualue, Pshp/TAYS/TyO 1

Lisätiedot

Cerion ohjaamo: Strategian suunnittelusta raportointiin - kokonaisvaltainen johtamisen tietojärjestelmä

Cerion ohjaamo: Strategian suunnittelusta raportointiin - kokonaisvaltainen johtamisen tietojärjestelmä Cerion ohjaamo: Strategian suunnittelusta raportointiin - kokonaisvaltainen johtamisen tietojärjestelmä Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2016 Kari Karru Cerion solutions Oy Johtaminen Johtamisen prosessi

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Lempäälä. Kuntaraportti

Lempäälä. Kuntaraportti Lempäälä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nokia. Kuntaraportti

Nokia. Kuntaraportti Nokia Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA Ylitarkastaja Sini Männistö, Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen neuvottelukunnan kokous 4.12.2015 3.12.2015 1 TAUSTAA Kunnilla velvollisuus

Lisätiedot

Terveempi Pohjois Suomi2

Terveempi Pohjois Suomi2 MISTÄ TULEN? Terveempi Pohjois Suomi2 Hankeaika 1.3.2012 31.10.2014 Kokonaisbudjetti 3 066 667 e Koordinaatio Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Osahankkeet (yht. 64 kuntaa) 1. Kainuun maakunta ky (8

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo Puheenjohtajina erityissuunnittelija Seija Junno & kehittämispäällikkö Mervi Janhunen Sekä dialogisen

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

1. Palvelujen toimivuus

1. Palvelujen toimivuus VUOSITILASTO 2012 1. Palvelujen toimivuus Kriittiset Talous- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 12/11 telma teesta aste 2011 2012 (%) 2012 (määrä)

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Miika Linna, FCG, Aalto yliopisto 14.9. 2016 22.9.2016 Page 1 Lähtökohdat mitä alueellisilla

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Finlandia-talo 10. 11.11.2016 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Uusia malleja Julkisesti omistettu yhtiö erikoissairaanhoidon palveluntuottajana Pirkanmaalla

Uusia malleja Julkisesti omistettu yhtiö erikoissairaanhoidon palveluntuottajana Pirkanmaalla Uusia malleja Julkisesti omistettu yhtiö erikoissairaanhoidon palveluntuottajana Pirkanmaalla STAS-seminaari 27.1.2016, Helsinki Sairaanhoitopiirin johtaja, FT Rauno Ihalainen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ. Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP

OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ. Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP 26.11.2014 MITEN YHTEISTYÖTÄ ON TEHTY TÄHÄN ASTI? - Tuotekohtainen yhteistyö, ns. toimittajalukitus - Sairaanhoitopiirien tietohallintojohtajien

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 MIKÄ MENI PIELEEN?? IKÄRAKENNE ELÄKEIKÄ RAIHNAISET VUODET RAJATON KYSYNTÄ RAJALLISET RESURSSIT HYVÄOSAISTEN RAKENNE SOSIOEKONOMINEN

Lisätiedot

Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten

Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten 17.2.2016 Antti Iivanainen Yleislääketieteen erikoislääkäri, LT Toiminnan kehitysjohtaja Oy Apotti Ab Oy Apotti Ab VISIO

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke Laajavuori SAIRAANHOIDON ERITYISVASTUUALUEET JA SAIRAANHOITOPIIRIT,

Lisätiedot

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa?

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Pirkanmaan Muistifoorumi 3.4.2014 Teija Siipola Toiminnanjohtaja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistiliiton jäsen 25-vuotias

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Alueellinen apuvälinepalvelumalli

Alueellinen apuvälinepalvelumalli Alueellinen apuvälinepalvelumalli Tilaajarenkaan pääneuvottelijoiden ja PSHP:n yhteistyökokous 14.6.16 Anne Ojala apuvälinepalvelupäällikkö Alueellinen apuvälinepalvelumalli K380 Projektipäällikkö Jaana

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Jouko Isolauri

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Jouko Isolauri Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

ESSHP:n toimintaympäristö

ESSHP:n toimintaympäristö ESSHP:n toimintaympäristö Väestö: 103664 (2% Manner-Suomesta) yli 65 vuotiaita 20,4% (2004 Suomi 15,8%) kasvaa yli 30%:iin vuonna 2030 alle 6 vuotiaita 6,3% (Suomi 7,7%) 12 kuntaa (2007 10 kuntaa) 7 terveyskeskusta/kuntayhtymää

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl

VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl Toiminnan muutostarpeet Kustannuspaineet (kuntatalous, kestävyysvaje) Kysynnän kasvu (ikääntyminen) Tarjonnan

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 5.10.2016 Julkaisuvapaa 26.1.2017 klo 10.00 Lisätietoja Tutkija Piitu Parmanne piitu.parmanne@laakariliitto.fi, p 09 3930 832 www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

KanTa-palvelut: Kansallinen potilastiedon arkisto Alustava käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.2.2 ( )

KanTa-palvelut: Kansallinen potilastiedon arkisto Alustava käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.2.2 ( ) KanTa-palvelut: Kansallinen potilastiedon arkisto Alustava käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.2.2 (4.11.2013) Taulukossa on kuvattu alustava versio kunkin liittyjän liittymisajankohtasuunnitelmasta. Suunnitelmaa

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2010

Sairaaloiden tuottavuus 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2010 Sjukhusens produktivitet 2010 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.2016 Espoolaisen johtamisen kulmakivet Johtaminen luo edellytykset

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke

Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke www.terps.fi 1 Terveempi Pohjois Suomi2 Koordinaatio Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankeaika 1.3.2012 31.10.2014 Kokonaisbudjetti 3 066 667 e Osahankkeet

Lisätiedot

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Tutkimus sote-palvelujen uudistamisen tukena -seminaari 27.3.2015 Rauno Ihalainen sairaanhoitopiirin johtaja

Lisätiedot