Kohti tiedolla johtamista terveydenhuollossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti tiedolla johtamista terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 Kohti tiedolla johtamista terveydenhuollossa Hallintoylilääkäri Jaakko Herrala, LT, MBA

2 Sairaanhoitopiirit ovat tietointensiivisiä organisaatioita Onko tieto otettu johtamisen apuvälineeksi riittävässä määrin terveydenhuollossa? EI OLE!!!

3 Tieto hoidossa ja prosesseissa Data Tieto Tietämys Viisaus Hoidollinen Hallinnollinen Analysointi Merkitys Koulutus Oppiminen Jatkuva parantaminen Asiakaskohtainen Tieteellinen Palvelujärjestelmä

4 Mihin pyrimme? Roughly right or precisely wrong.

5 Tavoite: REAALIAIKAISESTI PÄIVITTYVÄ TOIMINNAN OHJAUSMITTARISTO? vai PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUSMITTARISTO?

6 Lähtökohdat Sairaanhoitopiirin johto tarvitsee nykyään entistä enemmän analyyttistä tietoa. Ongelmana ei ole informaation puute, vaan oikean tiedon löytäminen tietotulvasta oikeaan aikaan (Hulmi, 1991). Minzbergin vuonna 1989 Britanniassa tekemissä tutkimuksissa havaittiin, että vain 13% ylimmän johdon saamasta tiedosta oli tarkkaa ja hyödyllistä. Samaisessa tutkimuksessa huomattiin, että johtajat käyttävät ajastaan suulliseen viestintään 66-80%. Tämä viittaisi siihen, että johtamiseen ja päätösten tekoon taustatietona käytetään paljon suullisesti saatua tietoa. Terveydenhuollon tietointensiivisessä ympäristössä on erityisen tärkeää kerätä ja analysoida tietoa ja yhdistää tätä saatuun suulliseen informaatioon.

7 Johtamisen työkalupakki Mitä sen pitäisi olla johdon näkökulmasta? Terveydenhuollon ympäristössä toimiva tietovarastoratkaisu Konsernin tuotannonohjaus Prosessien hallinta Resurssien hallinta (talous, henkilöstö, materiaalit) Taloudellisuutta ja tuottavuutta parantava ratkaisu Tulevaisuuden ennakointia mahdollistava Jalostetua informaatiota Ajantasaista ja luotettavaa tietoa Itsenäiskäytön mahdollisuutta ja käytettävyyttä Valmiita vakioraportteja 7

8 Miksi usein epäonnistutaan? Isossa-Britanniassa yritysten ongelmat johdon tietojärjestelmiä sovellettaessa olivat tärkeysjärjestyksessä seuraavat (Mäkelä ja Pastila 1990): Ylin johto ei pysty määrittelemään tietotarpeitaan Järjestelmään tulevan tiedon laatu on huonoa Sisäisen tiedon saatavuus (yrityksen operatiivisten järjestelmien integraatio-ongelmat) Ristiriita käyttäjien prioriteettien välillä Tekniset ongelmat Yrityksen sisäiset poliittiset ongelmat Ulkoisen tiedon saatavuus Päätöksentekoa tehostava liiketoiminnan analytiikka on noussut tietohallintojohtajien prioriteettien ykköseksi kilpailukykyä parantavana toimenpiteenä (Tietoviikko )

9 Keskeisimpiä valtakunnallisia kehittämishankkeita Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n tilastotyöryhmä Kuntaliiton erikoissairaanhoidon laatumittarihanke THL Perfect -vaikuttavuusmittarit EuroHOPE: Eu-rahoituksen turvin uusia mittareita THL tuottavuusmittarit (Benchmarking) Potilasturvallisuuden ohjausryhmän raportointityöryhmä Kela tutkimus, tilastointi ja johtaminen jaos Pohjoismaisen ministerineuvoston laatuhanke; alaryhmät potilasturvallisuus, sairauskohtaiset indikaattorit, asiakastyytyväisyys, suun terveydenhuolto OECD:n Health Care Quality Indicators (HCQI)-hanke

10 Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköistä tietohallintoa pohtivia muita hankkeita VM:n Kunta IT yhteistyönä toteuttama Sote-johtamishanke, jossa mukana olevat kaupungit pilotoivat kaupunkien yhdessä valitsemia mittareita/indikaattoreita VM:n asettama Tilastokeskuksen aluetietotyöryhmä; meneillään Tilastokeskuksen tuotteiden uudistaminen, kuntatilastoinnista tekeillä ehdotus mennessä, saattaa jatkaa pysyvillä elimillä OPM:llä iso konsulttityönä toteutettava hanke tiedon käytön edistämisestä tutkimus-ja kehittämistarkoituksiin VM:n VALTASA-hanke tekee valtion IT kokonaisarkkitehtuuria ja tietoarkkitehtuuria VM:n SADe ohjelma käynnistää kansallisten sähköisten palvelujen rakentamisen (kuten ajanvaraus, terveyskansio jne) Valmisteilla uusi tietoyhteiskuntaohjelma

11 Indikaattoripankki SOTKAnetin tiedon tuottajia» THL Tilastokeskus SOTKAnet Työterveyslaitos Kela Eläketurvakeskus /hyl J. Herrala 11

12 Tilastokeskuksen Findikaattori indikaattoripalvelu avattu Lähde: Harri Lehtinen

13 Yliopistosairaaloiden vertailutiedot A. TALOUSMITTARIT A.1 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon nettokustannukset sairaanhoitopiirissä (euroa/asukas) B. TUOTTAVUUSMITTARIT B.1 Palkkaindeksikorjattu episodituottavuus yliopistosairaaloissa B.2 Palkkaindeksikorjattu episodituottavuus yliopistosairaaloiden kirurgian klinikoissa B.3 Palkkaindeksikorjattu episodituottavuus yliopistosairaaloiden sisätautiklinikoissa C. LAATUMITTARIT C.1 Potilasvahinkojen uudet vastuut suhteessa operatiivisen toiminnan DRG-episodipisteisiin C.2 Potilasvahinkojen uudet vastuut suhteessa terveydenhuollon nettokustannuksiin C.3 Potilasvahinkojen kumulatiiviset kokonaisvastuut suhteessa toimintakuluihin C.4 Korvattujen potilasvahinkojen lukumäärän suhde operatiivisen toiminnan DRG-episodipisteisiin C.5 Korvattujen potilasvahinkojen suhde ratkaistujen vahinkojen lukumäärään D. HENKILÖSTÖMITTARIT D.1 Henkilöstökulujen jakautuminen vuosina ammattiryhmittäin D.2 Lyhytaikaisten sijaisten työtuntien %-osuus kaikista työtunneista vuosina D.3 Erikoislääkäreiden työpanoksen %-osuus kaikkien lääkäreiden työpanoksesta vuosina E. UUDISTUMINEN. OPETUS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN MITTARIT E.1 Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuuden ja toimintakulujen kehitys sekä lääkäri- (hammaslääkäri-) koulutuksen aloittaneet E.2 Yliopistosairaaloille koulutus- ja tutkimustoiminnasta maksettu korvaus suhteutettuna yliopistosairaaloiden käyttö-/toimintamenoihin. E.3 Yliopistosairaaloille koulutus- ja tutkimustoiminnasta maksettu korvaus suhteutettuna kuntien erikoissairaanhoidon nettokustannuksiin E.4 Yliopistosairaaloille koulutus- ja tutkimustoiminnasta maksettu korvaus suhteutettuna lääkärija hammaslääkärikoulutuksen aloittaneisiin. 13

14 THL INDI temaattinen ohjelma. Terveyden, hyvinvoinnin ja palvelujen avainindikaattorit. Tavoitteena kehittää vuoteen 2012 mennessä yhtenäinen terveyden, hyvinvoinnin ja terveys- ja sosiaalipalvelujen avainindikaattoreiden seurantajärjestelmä, joka palvelee valtakunnallisten toimijoiden ohella mahdollisimman hyvin kuntien ja alueiden tietotarpeita. Ydinindikaattorit noin 10 kpl Avainindikaattorit noin kpl Lisäindikaattorit tarvittaessa

15 THL INDI ohjelma. Avainindikaattoreiden aihealueet. Hyvinvointi ja terveysvajeet, palvelujen tarvetekijät sairaudet, toimintakyvyn vajeet, sosiaaliset ongelmat ym. Hyvinvointi- ja terveyspanostukset kustannukset, hoitopaikat ym. Tuotokset terveyden edistämisen ohjelmat ja palvelut ja niiden laatu ym. Vaikutukset hyvinvointi, elinajan odote, terveys sairastavuus, köyhyys, asunnottomuus ym. Kustannus-vaikuttavuus miten tehokkaasti panoksilla on saatu aikaan hyötyjä, ym. Tarpeet Panokset Prosessit Välittävät tuotokset Terveys Hyvinvointi Vaarama 2007

16 Terveydenhuollolle vieraampaa terminologiaa Business Intelligence = Analyyttinen liiketoimintatiedon hallinta, jossa tietoa hyödynnetään yrityksen tuloksen parantamiseen = Liiketoimintatiedon hallinta = Toiminta- ja taloustiedon hallinta? 16

17 Business Intelligence prosessi

18 OBERON MIRANDA TEHO n tietovarastohanke SISÄINEN- LASKUTUS KUNTA- LASKUTUS Excel ja Word jne liityntä SHP:n ylin johto RIS OIS AHO TAMLAB MEDIATRI KUNTOAPU ETL DW ETL OLAP DM DM Suorakäyttö AdHoc kyselyt Staattiset ja dynaamiset raportit P O R T A A L I Toimi- ja vastuualuejohto Vastuuyksikköjohto Lääkärit ja hoitajat Taloushenkilöt Liikelaitokset Tutkijat Coxa Pirkanmaan hoitokoti ADE-EKO MARELA APTEEKKI ehrm TITANIA MUUT JÄRJEST. METADATA KESKITETTY TIETOVARASTO METADATA DM AIHEALUEEN MUKAISET, TARKOITUKSEEN OPTIMOIDUT TIETOVARASTOT METADATA Kuvaus tietosisällön alkuperästä, muutoksista ja käytöstä ETL Extract, Transform, Load Tietojen haku, käsittely ja lataus DW Data Warehouse Tietovarasto DM Datamart Aihealueen mukainen, optimoitu tietovarasto OLAP Online Analytical Prosessing Tietojen analysointi ja käsittely moniulotteisesti Perinteinen raportointi Tietohaut Operatiiviset järjestelmät (mm. ECOMED, Tilakeskuksen järj., Mikrobien herkkyyksien seuranta) Kunnat ja terveyskeskukset Viranomaiset (mm. Stakes, KTL) Kehittämishankkeet Muut (mm. SHP:n hallitus, kansanedustajat, lehdistö

19 Informaatiotarpeen tasot Ulkoinen informaatio Strateginen suunnittelu Taktinen ohjaus Operatiivinen valvonta Sisäinen informaatio Uusi-Rauva 1994

20 Tiedon seurannan aikajänne ja syvyys eri johtamisen tasoilla Tiedon aikajänne Pitkä tähtäys Omistajat Keskipitkä tähtäys Taktinen johto Strateginen johto Lyhyt tähtäys Operatiivinen johto Reaaliaikaisuus Suoritusporras Yksityiskohtaisuus Karkea Laitinen 1998 Tiedon karkeustaso

21 Business Intelligence tasot (Cyber Intelligence) Strateginen taso Strateginen tietämys Taktinen taso Kilpailutietämys Operatiivinen taso Markkinatietämys Mennyt Nykyhetki Tuleva Mukailtu lähteistä McGonagle ja Vella 1996 ja Viva Business Intelligence Oy 1998

22 Business Intelligence tasot Ulkoiset lähteet Laaja Yhdistetty Tuleva Strateginen tietämys Taktinen tietämys Operatiivinen tietämys Sisäiset lähteet Kapea Yksityiskohtainen Mennyt Mukailtu lähteistä Thierauf 2001 ja Hannula 2002.

23 TERVEYDENHUOLLON ARVOKETJU RESURSSIT TAVOITE TUOTANTO SUORITE (Output ) mitä potilaalle tehdään VAIKUTUS (Outcome ) mitä potilaalle tapahtuu ARVO (Value ) mitä potilas / sidosryhmät kokevat prosessien sisäinen vaihtelu terveyspolitiikka potilaskohtainen vaihtelu epävarmuus, potilaan oma toiminta (episodi) subjektiivinen laatu, uskottavuus, legitimiteetti Missio Mukaeltu lähteestä: Porter & Teisberg: Redefining Healthcare 2006

24 Mittaamisen arvoketju LEAD MITTAREITA (ennalta viestiviä, auttavat nopeaan ja proaktiiviseen toimintaan) LAG-MITTARIT (tulosmittarit, vaikutusmittarit, vastaavat mitä piti aikaansaada kysymyksiin) MATERIAALIT INFORMAATIO PALVELU PROSESSI TUOTOKSET VAIKUTUKSET Resurssit Kustannukset Työvoimatekijät Toimitukset Toiminnot Toimenpiteet Työnkulku Tuotteet Palvelut Toimitusaika ym. Tyytyväisyys Markkinaosuus Kannattavuus Voitto / tappio Strategioiden toteutuminen

25 Mittaamisesta parantamiseen Kehityksen seuranta Jatkuva mittaaminen ja parantaminen Strategiset päämäärät Toiminnan tavoitteet Avaintunnusluvut Toimintomittarit Toimintohukat

26 Kirjallisuuden mukaan Yhdeksän yleisintä mittausaluetta 1. Taloudelliset indikaattorit 2. Resurssien käytön tehokkuusmittarit 3. Resursseihin kohdistuvat mittarit 4. Tuotoksiin sisältyvät mittarit 5. Sisäiset tuotteiden ja palveluiden laatumittarit 6. Ulkoisten asiakkaiden tarpeisiin liittyvät mittarit 7. Ulkoisten asiakkaiden tyytyväisyysmittarit 8. Työvaihe-, aktiviteettitason mittarit 9. Tuotteiden ja palveluiden oikea-aikaisuuteen liittyvät mittarit

27 PROSESSIMITTARIEN PERUSLUOKITTELU Effectiveness Efficiency Quality Timeliness Productivity Safety Kuinka hyvin prosessin lopputulos vastaa asiakkaan vaatimuksia (tuotettiin oikeita asioita) Millaisilla panoksilla prosessin lopputulos saatiin aikaan (oikeat asiat tehtiin oikein, tehokkaasti) Missä määrin lopputuotoksen ominaisuudet vastaavat asiakkaan vaatimuksia ja odotuksia Miten hyvin lopputulos on saatu aikaan asiakkaan vaatimassa ajassa Tuotettu lisäarvo jaettuna käytetyillä panoksilla Organisaation ja sen henkilöstön työympäristön turvallisuus Lagging, leading, behavioral - mittarit Ref: The Performance Handbook, Vol. 2, W. Artley et.al.,pbm SIG, 2001

28 Keskeisimmät mittaamisen kohteet 1. Mikä on potilaan saama arvo tuotetusta palvelusta - vaikuttavuus. 2. Tietoa panoksesta, joka allokoidaan prosesseihin (mm. raha, aika)

29 Mitä terveydenhuollossa tulisi mitata? Oma näkemykseni, operatiivinen taso. 1. Toimitusvarmuuden ja palvelukyvyn mittarit 2. Läpimenoajan mittarit 3. Asiakkaan kokeman laadun mittarit 4. Tuotetun palvelun todellisen laadun mittarit 5. Kustannustehokkuuden / -vaikuttavuuden mittarit 6. Vaaratapahtumamittarit

30 Jatkuvan Oppimisen Prosessi STRATEGINEN JOHTAMINEN VISIO STRATEGINEN JOHTAMINEN STRATEGIA TOTEUTTAMINEN Strategian päivittäminen Strategisen oppimisen looppi BSC Tasapainoinen Mittaristo Budjetointi Strategisten hypoteesien testaaminen OPPIMINEN Resurssit Syötteet OPERATIIVINEN JOHTAMINEN Operatiivisen johtamisen looppi Suorituskyky Toimenpideohjelmat Kelpuuttaminen Tuotokset OPERATIIVINEN JOHTAMINEN

31 Ilmiöitä ennakoivasti mallintava ja optimoiva ja toimeenpaneva ROI Informaation teho, vaikuttavuus Raakadata Vakioraportit Tarpeen mukaiset raportit ja jatkuva muutostiedot Ilmiöitä ennakoivasti mallintava ja optimoiva Kuvaava Entäs Jos? ilmiön mallintaminen, oletuksiin perustuvat syy seuraussuhteet (BSC) SYY SEURAUSSUH- TEIDEN KVANTITATII- VISEN YHTEYDEN SOVELTAMINEN JOH- TAMISESSA Kuvaa ilmiöitä (LAG) Ennakoi ilmiön käyttäytymistä (Predictive) Data Informaatio Tietämys Knowledge Viisaus Intelligence RAAKADATASTA EI VIELÄ PALJON TUKEA JOHTAMISELLE Ref: Gary Cokins, SAS, 2004

32 Rakenna syy-seuraussuhteet ASIAKAS Nykyisyyttä PROSESSIT Tulevaisuuden tekemistä HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN Menneisyyttä TALOUS

33 Pirkanmaan shp:n strategiakartta Asiakasnäkökulma Potilaiden saama hyöty palveluista Palvelutarpeen tyydyttäminen Asiakastyytyväisyysmittaukset Potilas ja PTH Palvelusopimusten toteutuminen Kunta Prosessit näkökulma Prosessien laatu Prosessien läpimenoaika Tuottavuus Hoitoon pääsy Laatu Henkilöstö ja uudistuminen näkökulma Työntekijöiden kyky kehittää prosesseja ja tuottaa palveluja Osaamisen kehittäminen Henkilöstön hyvinvointi Tutkimus ja opetus Koulutus Kehityskeskustelut Esimiestyö Talouden näkökulma Resurssit ja talous Tilikauden tulos Toimintakate Investointiosa Palkkamenot Työpanos

34 BSC: Asiakasnäkökulma Mittarit Tavoitetaso Seurannan tiheys ja taso Vuodeosastohoidon laatumittari (V) Poliklinikkapalvelun laatumittari (V) Palvelusopimusten toteutuminen (V) Terveyskeskusten tyytyväisyysmittari Vähintään 90 % saavuttaa tason 8-10 (asteikko 4-10) Vähintään 90 % saavuttaa tason 8-10 (asteikko 4-10) Sopimusasiakkaiden palvelusopimukset toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain toimialuetasolla sopimusten mukaisesti vähintään 98%:sti ja enintään 102%:sti Vähintään 90 % saavuttaa tason 3-5 (asteikko 1-5) x 1/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta x 1/vuosi shp

35 BSC: Henkilöstö ja uudistuminen näkökulma Mittarit Tavoitetaso Seurannan tiheys ja taso Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut (V) Ohjattu harjoittelu Terveystieteellinen tutkimus Vakansseihin suhteutettuna toteutuu vähintään 90 %:sti Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat ammattiryhmittäin seuraavasti: lääkärit > 7 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö > 4 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö > 2 vrk/vuosi Hoitoalan opiskelijoiden antama arviointi ohjatun harjoittelun jaksoista (yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat). Vähintään 85% opiskelijoista antaa arvosanan 8-10 (asteikko 1-10). EVO-julkaisupisteet eivät vähene kolmen edellisen vuoden keskiarvosta. x 1/vuosi shp, ta x 1/vuosi shp, ta x 1/v shp, ta x 1/v shp, ta Kuvaavat uudistumista!!!

36 BSC: Henkilöstö ja uudistuminen näkökulma Mittarit Esimiestyö Työn kehittävyys ja haasteellisuus (V) Työyhteisön toiminta (V) Työtyytyväisyys Sairauspoissaolot Tavoitetaso Vähintään 70 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5 (tuloskunto-mittari, asteikko 1-5) Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5 (tuloskuntomittari, asteikko 1-5) Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5 (tuloskuntomittari, asteikko 1-5) Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5 (tuloskuntomittari, asteikko 1-5) Pitkät (yli 3 vrk) sairauspoissaolokerrat / laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna Lyhyet (3 vrk tai alle) sairauspoissaolokerrat / laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna. Seurannan tiheys ja taso x 1/vuosi shp, ta x 1/vuosi shp, ta x 1/vuosi shp, ta x 1/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta Kuvaavat henkilöstön hyvinvointia!!!

37 Tuloskuntomittarin kysymykset 1. Tyytyväisyys työtehtäviin 2. Tyytyväisyys työmäärään Tuloskunnon arviointi -kysely 23 kysymystä, joista kysymys numero 22 ei lueta mukaan Esimiestyö (ent. johtaminen) 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 23 Työn kehittävyys ja haasteellisuus 3, 4, 5, 7, 12 Työyhteisön toiminta 10, 11, 15, 17, 19 Työtyytyväisyys 1, 2, 13, Omien vastuiden selkeys työssä 4. Vaikuttamismahdollisuudet omien työtehtävien suunnitteluun 5. Mahdollisuus hyödyntää omia kykyjä tehokkaasti työssä 6. Esimieheltä saatu palaute työssä suoriutumisesta 7. Mahdollisuudet itsensä kehittämiseen koulutuksen avulla 8. Oikeudenmukaisuuden toteutuminen palkkauksessasi verrattuna omaan ammattiryhmääsi 9. Esimiessuhteiden toimivuus toimipisteessä 10. Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö 11. Työilmapiiri 12. Itsenäisyys työn teossa 13. Henkilökohtainen työssä jaksaminen 14. Tyytyväisyys toimipisteen tyky-toimintaan 15. Työyhteisön kyky käsitellä ristiriitoja 16. Esimiesten ja henkilöstön välinen tiedonkulku toimipisteessä 17. Oman työn tarkoituksen tunteminen osana sairaalan toimintaa 18. Muutosten suunnittelu ja toteutus 19. Töiden jakoon liittyvä oikeudenmukaisuus toimipisteessä 20. Johtoryhmän toiminta palvelu- ja toimialueella, johon toimipisteesi kuuluu 21. Henkilökohtainen työnilo 22. Tuloskuntomittarin tulosten hyödyntäminen työyhteisön ja toiminnan kehittämisessä 23. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

38 BSC: Prosessinäkökulma Mittarit Tavoitetaso Seurannan tiheys ja taso Hoidon tarpeen arviointi (V) Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa (V) Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa (V) Tuottavuus Sairaalainfektiot Epikriisien lähettämisviive Kiireettömät lähetteet: arvioidaan kolmen viikon kuluessa Kiireelliset lähetteet: arvioidaan 3 arkipäivän kuluessa Lääketieteellisesti perusteltuun hoitoon pääsee erikoissairaanhoidossa kuudessa kuukaudessa ja lastenpsykiatriassa sekä nuorisopsykiatriassa kolmessa kuukaudessa Kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle potilaalle hoito toteutuu neljän viikon kuluessa Sairaanhoitopiiri- ja toimialuetasolla 2 % parempi kuin vuonna 2009 Vallitsevuus alle 13% otoksesta Epikriisit lähetetään 5 vrk:n kuluessa x 3/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta x3/vuosi shp, ta x1/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta

39 BSC: Talouden näkökulma Mittarit Tavoitetaso Seurannan tiheys ja taso Palkkamenot (V) Työpanos Investointiosa (V) Toimintakate Tilikauden tulos (V) Enintään talousarvion mukainen Enintään suunnitelman mukainen (toteutunut työpanos 100%) Hankkeet toteutuvat investointiosan kokonaismäärärahan puitteissa ja talousarviossa nimetyt yksittäiset investoinnit ja investointiryhmät toteutetaan määrärahansa puitteissa. (Yksittäisen hankkeen tai hankeryhmän ylitys enintään 2 %.) Vähintään talousarvion mukainen Talousarvion mukainen tai parempi x 3/vuosi; shp, ta x3/vuosi shp, ta x 3/vuosi; shp x 3/vuosi; shp x 3/vuosi; shp V = Valtuustoon nähden sitova

40 Vuonna 2010 PSHP:ssä testattavia uusia mittareita mallia HUS / Lauharanta 1. DRG-pistemäärä Kuvaa tuotantovolyymiä Määritys: DRG-paino x tapausten lukumäärä Yhteismitallistaa avohoitoa ja vuodeosastohoitoa 2. Keskimääräinen DRG-paino Kuvaa toiminnan resurssikulutusta ja vaativuustasoa Määritys: painotettu keskiarvo 3. Tuottavuuden mittarit a) DRG-pisteen hinta ( kokonaistuottavuus ) Määritys: tuotantokustannukset/drg-pisteiden lukumäärä Kustannuksina joko välisuoritekustannusten summa (Ecomed) tai kirjanpidon kustannukset) b) Henkilötyön tuottavuus Määritys: DRG-pisteet/tehdyt henkilötyötunnit tarkastelujaksolla

41 Kuntien nettokustannukset erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon yliopistosairaanhoitopiireittäin vuosina euroa/asukas HUS Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Varsinais-Suomi Manner-Suomi ESH euroa/ asukas PTH euroa/asukas Katkoviivalla on kuvattu erikoissairaanhoidon (ESH) ja perusterveydenhuollon (PTH) kustannukset yhteensä Lähde: Suomen Kuntaliitto/Tilastokeskus 41

42 Kuntien nettokustannukset erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon sairaanhoitopiireittäin euroa/asukas vuonna Itä-Savo Länsi-Pohja 1800 Etelä-Savo Pohjois-Savo Varsinais-Suomi 1750 Vaasa Kanta-Häme Pohjois-Karjala Kymenlaakso 1400 ESH euroa/ asukas Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Karjala PIRKANMAA Manner-Suomi Helsinki ja Uusimaa Satakunta Keski-Suomi Pohjois- Pohjanmaa Lappi Päijät-Häme PTH euroa/ asukas Katkoviivalla on kuvattu erikoissairaanhoidon (ESH) ja perusterveydenhuollon (PTH) kustannukset yhteensä Lähde: Suomen Kuntaliitto/Tilastokeskus 42

43 n jäsenkuntien nettokustannukset erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon euroa/asukas vuonna Parkano Äetsä Mouhijärvi Urjala Vammala Vilppula Mänttä Ikaalinen Kihniö Nokia Juupajoki Pälkäne Kylmäkoski Tre Hämeenkyrö Akaa PSHP Valkeakoski Manner-Suomi Kuhmalahti 2050 Kuru Katkoviivalla on kuvattu erikoissairaanhoidon (ESH) ja perusterveydenhuollon (PTH) kustannukset yhteensä Ruovesi Lempäälä Kangasala Orivesi Virrat ESH euroa/ asukas Ylöjärvi PTH euroa/asukas Vesilahti Pirkkala Lähde: Suomen Kuntaliitto/Tilastokeskus 43

44 Turvallisuussivusto Intrassa Sivuston tekijä ja ylläpitäjä: Petri Pommelin

45 Vaaratapahtumien raportoinnin organisointi Raportointijärjestelmän pääkäyttäjä: Petri Pommelin Lainmukainen ilmoitus ao. viranomaiselle Palaute Kansallinen Kansallinen potilasturvallisuude potilasturvallisuude n n seuranta seuranta Organisaation tilastotiedot Organisaatio Ilmoitus vakavasta tapahtumasta Potilasturvallisuusvastaava Potilasturvallisuustyöryhmä Johtoryhmä Johtajisto Oikeus nähdä organisaation tilastot Potilasturvallisuusvastaava (TA/PA) Potilasturvallisuusvastaavat (VA) Käsittelijät Ilmoittajat Osasto Osasto Osasto Osasto TA/PA-johtaja VA-johtaja Osastonlääkäri osastonhoitaja Nopea palaute Osaston työntekijät Oikeus nähdä toimialueen ilmoitukset ja tilastot Kehittämistoimet Päivittäisjohtaminen Ilmoitusten käsittely Oman ilmoituksen seuranta PP

46 n= 1194 n= 640 SIST 404 SAPA 110 NASY 87 KEIH 29 n= 257 n= 297

47

48

49

50

51 Kuntoon laitettavaa Tarpeiden määrittely toteuttajien määrittely Tiedonhallinnan infrastruktuuri Sairaanhoitopiirien ja perusterveydenhuollon tietotekniset ratkaisut Tiedon tuottajien valtakunnalliset tietotekniset ratkaisut Käyttöliittymäratkaisut Tarvittavan tiedon määrittely, päällekkäisyyksien purkaminen Osaamisen kehittäminen! Tietotuotannon tasot määriteltävä Alueelliset Valtakunnalliset Kansainväliset (EU OECD Health Data etc.) Laadunhallinta Vertailukelpoisuus Ajantasaisuus Tulevaisuuden ennustaminen Kirjaamiskäytännöt - suoritekäsikirjat Koodistot Kuka toimijana kokonaisvastuussa terveydenhuollon tietotuotannosta yksi vai useita - tarjoilukanavat

Johdon raportointi. Case: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hilkka Lamminsivu 25.5.2010

Johdon raportointi. Case: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hilkka Lamminsivu 25.5.2010 Johdon raportointi Case: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Hilkka Lamminsivu 25.5.2010 PSHP organisaatio vuonna 2010 VALTUUSTO HALLITUS YHTYMÄHALLINTO Johtoryhmä Johtajisto Tarkastuslautakunta Ulkoinen tarkastus

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Johtamisen tietotarpeet

Johtamisen tietotarpeet Johtamisen tietotarpeet johtava ylilääkäri Sairaanhoitopiirien tilastotyöryhmä Kuntatalo 15.12.2009 Johtamisen tietoperustan kehittäminen Asia: Kehittämisen kohde: kirjaaminen tietosisältö raportointi

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa

Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa Doris Holmberg-Marttila YL, vastuualuejohtaja Yleislääketieteen vastuualue, PSHP Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Kuntaliitto

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Kuntamarkkinat 12.9.2012 Tavoitteena terveyshyöty Tehokkuus* = vaikuttavuus/panos Panokset

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Johdon ja tietosuojavastaavan yhteistyö

Johdon ja tietosuojavastaavan yhteistyö Johdon ja tietosuojavastaavan yhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari 16.11.2016 Lahti Jaana Riikonen, tietosuojavastaava Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnat ja toimintayksiköt vuonna

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Tuottavuuden edistäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS 6.11.2012 HUS:n tuottavuuden edistäminen - tiivistelmä tuottavuuden

Lisätiedot

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke www.terps.fi 1 Terveempi Pohjois-Suomi2 Koordinaatio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankeaika 1.3.2012-31.10.2014 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa LARK, workshop 30.10.2012 Tellervo Tarko Johdettaisiinko tiedolla, onko tiedolla merkitystä?

Lisätiedot

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Terveydenhuollon atk-päivät 30.-31.5.2005 Helsinki TIEDOLLA JOHTAMINEN - Päätöksenteko ja suunnittelu

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Terveysfoorumi 2011 Terveydenhuollon valinnat Hanasaari 3.-4.2.2011 Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveydenhuollon tutkijan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Mäntän seudun terveydenhuoltoalue viiden vuoden opetukset

Mäntän seudun terveydenhuoltoalue viiden vuoden opetukset Mäntän seudun terveydenhuoltoalue viiden vuoden opetukset Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit 22.10.2007 Pirjo Penttilä KL,KM,TitM Mäntän seudun terveydenhuoltoalueen

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Esimerkkejä eroista: Erikoissairaanhoito Pohjoismaissa Tanska Norja Suomi Ruotsi Alueet Alueet (valtio) Lkm

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Visio ja strategia muutoksen toteuttamiseksi Suomen polku kustannusvaikuttavaan terveydenhuoltoon

Visio ja strategia muutoksen toteuttamiseksi Suomen polku kustannusvaikuttavaan terveydenhuoltoon Visio ja strategia muutoksen toteuttamiseksi Suomen polku kustannusvaikuttavaan terveydenhuoltoon Suomen terveydenhuollon uusi tuleminen - vaikuttajatapaaminen Helsinki, 2.10.2008 Peruspalveluministeri

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatieto-ohjelman käynnistystilaisuus Tieteiden talo 8.5.2013 Ylijohtaja Päivi Laajala Kuntatilastoilla keskeinen rooli 1) Kuntapolitiikan valmistelu

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Kommunerna i sote Kunnat sotessa

Kommunerna i sote Kunnat sotessa Kommunerna i sote Kunnat sotessa Göran Honga CEO, M.Sc., MBA 02.03.2016 HENKILÖSTÖ PERSONAL hlö/10.000 as pers/10.000 inv Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 1990

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta 17.1.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen TED-koordinaation kokonaisuus: aiheet Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON ATK PÄIVÄT TAMPERE 10.05.2004 HANNA ASCHAN, JYH HYKS, JORVIN SAIRAALA TIETOJEN KÄYTTÖ JOHTAMISESSA JOHTAMISKULTTUURI AVOIMUUS, OIKEUDENMUKAISUUS

Lisätiedot

Potilasturvallisuus 26.3.2014

Potilasturvallisuus 26.3.2014 Potilasturvallisuus Ritva Salmi THL Potilasturvallisuutta taidolla - ohjelma 26.3.2014 27.03.2014 1 Miten paljon? 700-1700 kuolee hoitovirheisiin Pasternack 2006 Suomessa: 1500 kuolee hoitoon liittyvään

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Kokemuksia Laboratoriokeskuksen ekg-järjestelmähankkeesta Laaduntarkkailupäivät Helsinki 10.2.2006 Anna Himanen DI, kehitysinsinööri Laboratoriokeskus, Pirkanmaan

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetyö; hygieniyhdyshenkilötoiminta. Valtakunnalliset Hygieniahoitajien koulutuspäivät 15.- 16.5.2014 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen

Pirkanmaan aluetyö; hygieniyhdyshenkilötoiminta. Valtakunnalliset Hygieniahoitajien koulutuspäivät 15.- 16.5.2014 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen Pirkanmaan aluetyö; hygieniyhdyshenkilötoiminta Valtakunnalliset Hygieniahoitajien koulutuspäivät 15.- 16.5.2014 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen PSHP:N ALUETYÖ MRSA-EPIDEMIAN TALTUTTAMISEKSI ALOITETTU 4.2.2009

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon keskustelufoorumi 26.9.2013 Technopolis, Itä-Suomen yliopisto Mikrokatu 1 Kuopio Timo Keistinen, lääkintöneuvos

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

AKU PSHP:n alueellinen kuvantamisen liikelaitos aloittaa

AKU PSHP:n alueellinen kuvantamisen liikelaitos aloittaa Terveydenhuollon atk-päivät 10.-11.04.2004 AKU PSHP:n alueellinen kuvantamisen liikelaitos aloittaa Kannattaako terveyskeskuksen liittyä siihen? Väinö Turjanmaa, ylilääkäri projektipäällikkö Kuvantamispalvelujen

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

THL:n rooli sote-muutoksen toimeenpanossa. POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS 5.2.2015, OULU Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori

THL:n rooli sote-muutoksen toimeenpanossa. POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS 5.2.2015, OULU Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori THL:n rooli sote-muutoksen toimeenpanossa POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS 5.2.2015, OULU Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Kuntaliitto 11.1.2013 Kunnan hyvinvointijohtaminen Kuntalaki 1 : Kunta

Lisätiedot

Taloushallinnon kyselyn tulokset

Taloushallinnon kyselyn tulokset Taloushallinnon kyselyn tulokset Talousteemaryhmä 17.2.2017 14.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Pirkanmaa ahkerin vastaaja 14.2.2017 2 www.pirkanmaa2019.fi Ulkoistettu sote Pirkanmaalla Mänttä-Vilppula-Juupajoki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN. C Harjoitteita. J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017

PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN. C Harjoitteita. J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017 PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN C Harjoitteita J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017 1 H1) Ohessa on esimerkkejä hankaluuksista, joita esiintyy

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Saattohoitostrategia Pirkanmaalla

Saattohoitostrategia Pirkanmaalla Saattohoitostrategia Pirkanmaalla Saattohoitotutkimuksen päivä 9.10.2014 Juho Lehto Vt. Ylilääkäri ja palliatiivisen lääketieteen prof. Palliatiivinen yksikkö, Syövänhoidon vastuualue, Pshp/TAYS/TyO 1

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon toimintalukujen, tulosten ja laadun mittaaminen. Hallintoylilääkäri (evp.) Erkki Kujansuu, PSHP

Erikoissairaanhoidon toimintalukujen, tulosten ja laadun mittaaminen. Hallintoylilääkäri (evp.) Erkki Kujansuu, PSHP Erikoissairaanhoidon toimintalukujen, tulosten ja laadun mittaaminen Hallintoylilääkäri (evp.) Erkki Kujansuu, PSHP Mitä näillä tarkoitetaan Toimintaluvut raakadata, josta tieto johdetaan Mitattavien lukujen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Finlandia-talo 10. 11.11.2016 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL

Lisätiedot

Cerion ohjaamo: Strategian suunnittelusta raportointiin - kokonaisvaltainen johtamisen tietojärjestelmä

Cerion ohjaamo: Strategian suunnittelusta raportointiin - kokonaisvaltainen johtamisen tietojärjestelmä Cerion ohjaamo: Strategian suunnittelusta raportointiin - kokonaisvaltainen johtamisen tietojärjestelmä Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2016 Kari Karru Cerion solutions Oy Johtaminen Johtamisen prosessi

Lisätiedot

Pirkanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pirkanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pirkanmaan Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Ismo Linnosmaa, THL/CHESS, ismo.linnosmaa@thl.fi Jutta Järvelin THL/CHESS, jutta.jarvelin@thl.fi Unto Häkkinen THL/CHESS, unto.hakkinen@thl.fi 1 Teemat I. CHESS:n

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta

CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta Lääk. yo., tekn. yo. (Aalto yliopisto) Susanna Siitonen Toimialuejohtaja Jussi Mertsola, Tyks Tuottavuus Suomen Lastenklinikoilla 2011

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

1. Palvelujen toimivuus

1. Palvelujen toimivuus VUOSITILASTO 2012 1. Palvelujen toimivuus Kriittiset Talous- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 12/11 telma teesta aste 2011 2012 (%) 2012 (määrä)

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025. Toimenpiteet ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025. Toimenpiteet ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025 ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Jokaista potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito Palvelukulttuurin kehittäminen Toimintakulttuurin

Lisätiedot

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen 1 Sisältö 2 NHG lyhyesti Asiakastarve Mitä on benchmarking? Suunta raportointiratkaisu asiakkaiden tarpeisiin Miten tästä eteenpäin? Nordic

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Miika Linna, FCG, Aalto yliopisto 14.9. 2016 22.9.2016 Page 1 Lähtökohdat mitä alueellisilla

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Uusia malleja Julkisesti omistettu yhtiö erikoissairaanhoidon palveluntuottajana Pirkanmaalla

Uusia malleja Julkisesti omistettu yhtiö erikoissairaanhoidon palveluntuottajana Pirkanmaalla Uusia malleja Julkisesti omistettu yhtiö erikoissairaanhoidon palveluntuottajana Pirkanmaalla STAS-seminaari 27.1.2016, Helsinki Sairaanhoitopiirin johtaja, FT Rauno Ihalainen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot