PERLTK Talouspäällikkö Susanna Piri Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seu raa vaa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERLTK 12.05.2015 44 Talouspäällikkö Susanna Piri Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seu raa vaa:"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Muutostalousarvio PERLTK Talouspäällikkö Susanna Piri Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seu raa vaa: Hallinto ja erikoissairaanhoito Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksut (PSHP) maksavat vuodessa. Maksusta kertova sai raan hoi to pii rin kirje ei ole tavoittanut perusturvaosastoa ajois sa vuoden 2015 talousarviota valmisteltaessa. Tampere laskuttaa jatkossa itse Ylöjärveltä osuudet Oracle-tie to kanta li sens seis tä, tietokantapalvelimesta ja sa no man vä li tys pal ve lus ta. Aiemmin laskutus on mennyt Fu jit sun kautta. Lisäkustannus Ylöjärvelle on Hallinnossa joudutaan panostamaan lisätekstinkäsittelijään kuu den kuukauden ajan, jotta lääkärien sanelut pystytään pur ka maan hoitoprosessin, potilasturvallisuuden ja lain edel lyt tä mäl lä tavalla. Lisäkustannus sivukuluineen Muutostalousarvioon sairaanhoitopiirin osalta palataan syk syl lä, kun käytön seuranta saadaan pidemmältä ajalta. Sosiaalityön palvelut Sosiaalityön palveluissa talousarvioon varatut määrärahat ei vät riitä kattamaan menoja seuraavasti: Lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoihin talousarvioon on va rat tu , edellisen vuoden toteutuneita kus tan nuk sia vastaavasti. Vuoden 2014 lopun ja 2015 aikana kun taan muuttaneiden perheiden kohdalla lastensuojelu on jou tu nut turvautumaan sijoituksiin (10 lasta otettu huostaan), jois ta aiheutuvia kustannuksia ei ole voitu ennakoida ta lous ar vion laadintavaiheessa. Koska päätöksentekoprosessit ovat em. lasten kohdalla olleet pitkäkestoisia, on si joi tuk sis ta aiheutuneita kustannuksia lisännyt myös ti la päis jär jes te ly jen käyttö (esim. perhehoito päivystysperheessä kunnes huos taan ot to on lainvoimainen), lisäksi tarvetta on ollut myös kustannuksiltaan korkeampien erityistä hoivaa tar joa vien yksiköiden käyttöön. Selvitystyö kuntaan muuttaneiden per hei den lastensuojelun kustannusten perimiseksi edel li sil tä asuinkunnilta on meneillään, mutta oikeusprosessien vuok si mahdollisia tuloja ei voida budjetoida kuluvalle vuo del le. Lisämäärärahan tarve lastensuojelun asia kas pal ve lu jen ostoihin arvioidaan olevan n

2 Vammaispalveluissa erityisesti henkilökohtaisen avun pal ve luun kohdistuu yhä suurempi kysyntä ja tarve. Hen ki lö koh tais ta apua myönnetään sekä kotona tapahtuvan pal ve lu asu mi sen järjestämiseksi että kodin ulkopuolisen toi min nan mahdollistamiseksi myös mm. kehitysvammaisille hen ki löil le. Lisämäärärahan tarve henkilökohtaiseen apuun (avus tuk set) arvioidaan olevan n Kehitysvammahuollossa laitoshoidon (ostopalvelut Pshp:ltä) kus tannuk siin on varattu edellisen vuoden käyttöä vastaava sum ma, Kustannuksia on kuitenkin alkuvuoden ai ka na kertynyt mm. lisääntyneistä jaksohoidoista johtuen. Li sä mää rä ra han tarve laitospalvelujen ostoon arvioidaan ole van Lisäksi kaikkiaan 18 kehitysvammaiselle henkilölle ostetaan asu mispal ve lua yksityisten toimijoiden ylläpitämistä yk si köis tä. Kustannukset ovat näiden yksiköiden osalta kas va neet asiakkaiden erityistarpeiden lisääntyessä mm. haas ta van käyttäytymisen myötä. Lisäksi perhehoidon kus tan nuk set ovat kasvaneet seudullisesti sovittujen taksojen myötä. Avo pal ve luis sa hoidettavien kehitysvammaisten määrän li sään tyes sä myös kehitysvammaneuvolan palvelujen tarve on lisääntynyt (Pshp, erityisosaamisen turvaaminen). Ke hi tys vam mais ten avopalvelujen kustannuksiin on varattu , alkuvuoden käytön perusteella todelliset kus tan nuk set nousevat euroon. Lisämäärärahan tarve ke hi tys vam mais ten avopalveluihin arvioidaan olevan Aikuissosiaalityön henkilöstö vastaa toimeentulotuen myön tä mi sestä, jonka toteumista määräajassa THL seuraa sään nöl li ses ti. Määräaikojen ylittyminen johtaa sanktioihin alue hal lin to vi ras ton taholta. Määräaikojen noudattaminen ei ole kat ta vas ti onnistunut mm. työryhmässä tapahtuneiden run sai den henkilöstövaihdosten vuoksi ja aluehallintovirasto on an ta nut asiaa koskevan huomautuksen. Etuuskäsittelyä on vah vis tet ta va tilapäisesti, jotta päätökset voidaan tehdä lain edel lyt tä mäs sä ajassa eli seitsemässä( 7) arkipäivässä. Hen ki lös tö mää rää ja työtehtäviä voidaan järjestellä uu del leen v alusta, kun perustoimeentulotuen siirto Kelalle toteu tuu. Myös lastensuojelussa seurataan lakisääteisten mää rä ai kojen toteutumista. Työryhmä on toistaiseksi kyen nyt hoitamaan tehtävät lakisääteisessä ajassa. Tilanteen säi lyt tä mi nen hyvällä tasolla kuitenkin edellyttää, että kaikilla vi roil la on tavanomaisia lomakausia lukuun ottamatta hoi ta ja. Kuluvan kesän aikana työntekijöiden eläkkeelle siir ty mi ses tä ja äitiyslomasta johtuen sijaisen tarve on viiden kuu kau den ajaksi. Sosiaalityön hallinnon menoissa on varattu si jais ten palkkaukseen Tällä voidaan kattaa suu rin osa aikuissosiaalityön lisätyövoiman aiheuttamista kus-

3 tan nuk sis ta, mutta lisämäärärahaa tarvitaan lastensuojelun si jais ten palkkaukseen sivukuluineen n Kehitysvammahuollon palveluissa alkuvuoden aikana mm. ta pah tuneet työtapaturmat ovat lisänneet sijaisten käyttöä. Li säk si eri yksiköissä on tarvittu lisätyövoimaa asiakkaiden haas ta van käyttäytymisen vuoksi muiden asiakkaiden ja työn te ki jöi den suojaamiseksi. Pääsääntöisesti on palkattu avus ta vaa henkilökuntaa yksittäisten asiakkaiden turvaksi. Kus tan nuk set kohdistuvat sijaismenoihin, joiden arvioidaan eri yksiköissä ylittyvän n Terveyskeskuspalvelut Lääkinnällisen kuntoutuksen määrärahoista siirretään perhekeskukselle puheterapeutin palkkaukseen elo-jou lu kuul le. Neuvolat tehtäväalueelle ei ole kohdistettu sijaismäärärahaa vuo den 2015 talousarviossa. Sen sijaan neuvolat teh tä vä alu een käytössä on vakituinen varahenkilö, jonka työpanos riit tää kesän ulkopuolisten vuosilomien sijaistuksiin, mutta ei yl lät tä viin usean kuukauden poissaoloihin. Vuonna 2015 on kui ten kin ilmaantunut kaksi odottamatonta usean kuu kau den poissaoloa, joista toinen on jo toteutunut ja toinen to teu tuu loppuvuoden aikana. Näiden osalta on tarvetta lisämäärärahaan. Tulospalkkojen yksikköosuuksiin tarvitaan yhteensä Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Aikuispuheterapiaresurssin lisäyksen avulla ( siirtyvä ) saadaan parempi hoito Kumukkeella sekä lisäksi voidaan ot taa osa lasten terapioista omaksi toiminnaksi. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen jo to teu tuneet ja tulossa olevat lisävähennykset aiheuttavat pai net ta avosairaanhoidon tehostamiseen. Lisäksi jo v lähetteiden määrä alkoi lisääntyä Ylöjärven mie len ter veys kes kuk seen. Edellisen lisäksi poikkeuksellisen runsaat työ va paat ovat aiheuttaneet tarpeen palkata jo tänä vuonna eri kois tu van lääkärin työpanosta 6 kuukauden ajaksi mie len ter veys toi mis ton ruuhkan purkamiseksi, mikä lisää mie len ter veys kes kuk sen sijaisten palkkamenoja sivukuluineen tänä vuonna. Hoito- ja kuntoutumispalvelut Perusturvalautakunta on kokouksessaan huhtikuussa 2015 hy väk synyt uudet asumispalveluihin pääsyn kriteerit. La ki sää tei ses ti asiakkaille pitää järjestää asumispalvelu 3 kk ku lut tua siitä hetkestä, kun he ovat saaneet myönteisen pää tök sen palvelusta.

4 Kaupungin omat asumispalveluyksiköt riittävät nykyisellään vain rajattuun tarpeeseen. Vuonna 2014 ostettuja asu mis pal ve lu ja oli 80 henkilölle, vuonna 2015 asiakasmäärä os to pal ve luis sa on tämän hetken päätösten mukaisesti 88. Oman palvelun laajentamismahdollisuudet ovat olleet ra jal li set. Kaupungin palveluyksiköillä on huonelukumäärässä ja -koos sa rajansa, pitkäaikaista ylipaikkamahdollisuutta ei myös kään ole ilman, että aluehallintovirasto puuttuisi asi aan. Vuonna 2014 pystyttiin Elokaaren palvelukeskuksen ti lo ja uudelleen järjestelemällä ja korjaamalla lisäämään omia asu mis paik ko ja 5:llä, muita laajentamismahdollisuuksia ei täl lä hetkellä ole. Tehostetulle palveluasumiselle on asetettu val ta kun nal li sek si kattavuustavoitteeksi 6-7 %. Ylöjärvellä kattavuus on vuon na 2014 ollut 5,7 %. Myönteisen asu mis pal ve lu pää tök sen saaneille asiakkaille on ostettu vuonna 2015 tilapäistä asu mis pal ve lua muista kuin Ylöjärvellä sijaitsevista Esperin yk si köis tä, joissa he sovitusti odottavat siirtymistä lo ka kuus sa 2015 aukeavaan uuteen Esperin pal ve lu asu mis yk sik köön Ylöjärvellä (30 paikkaa, kaupungin varaus 26). Akuut ti sai raa lan osastot eivät ole pitkäaikaiseen asumiseen tarkoi tet tu ja ja siellä ei voi odottaa pysyvää asumispaikkaa. Sai raa lan paikkojen pitäminen muussa kuin tarkoitustaan vas taa vas sa käytössä lisää siirtoviivemaksuja eri kois sai raan hoi dos ta. Asumispalveluiden ostoille muutostalousarviossa esitettävä li sä määrä ra ha vuodelle 2015 perustuu niihin asu mis pal ve lu päätök siin, jotka on tehty lääketieteelliset ja muut kri tee rit täyttäneiden hakemusten perusteella sekä 75-vuot ta täyttäneiden kuntalaisten määrään, palvelutarpeen ja -kat ta vuu den mukaisesti laskettuun tarpeeseen. Soppeensydämen yhteisökodin sisäiset vuokrakulut ovat jää neet huomioimatta sisäisenä eränä perusturvan si säi ses sä budjetissa. Erä on tilatoimen tuloa. Sisäinen li sä kus tan nus vuodessa. Yksi työntekijä (palveluohjaaja) siirtyi tehtävien uudelleen jär jes te lyn seurauksena vakansseineen sosiaalityön pal ve lui den vastuualueesta hoito- ja kuntoutumispalvelujen vas tuu alu eel le 1.3. alkaen ja toimii nyt vanhusten pal ve lu oh jauk ses sa, lisäkustannus sivukuluineen Tulospalkkojen yksikköosuuksiin tarvitaan yhteensä Yhteenveto muutostalousarvioesityksestä: Talousarvio Talousarviomuutos Uusi talousarvio

5 Perusturvan hallinto ja eri kois sairaan hoi to Tuotot Kulut Netto Sosiaalityön palvelut Tuotot Kulut Netto Terveyskeskuspalvelut Tuotot Kulut Netto Ehkäisevät ja korjaavat hy vin voin tipal ve lut Tuotot Kulut Netto Hoito- ja kun tou tu mispal ve lut Tuotot Kulut Netto YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Lisätiedot talouspäällikkö Susanna Piri p , Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta hyväksyy esityksen 1) menojen lisäyksestä hallinto- ja erikoissairaanhoito vastuualueelle 2) menojen lisäyksestä sosiaalityön palvelujen vastuualueelle 3) menojen lisäyksen terveyskeskuspalve- lujen vastuualueelle ja siirron terveyskeskuspalvelujen vastuualueelta ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vastuualueelle

6 4) menojen lisäyksen ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vastuualueelle ja siirron ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vastuualueelle terveyskeskuspalvelujen vastuualueelta 5) menojen lisäyksen hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueelle sekä lisäkustannuksen perusturvan sisäiseen talousarvioon Päätös Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 15:00-17:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014

Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014 Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014 PERUSTURVAN TALOUSARVIOESITYKSEN JA SITOVUUSTASOJEN KOHDENTAMISEN MUUTOS V. 2014/RANTASALMI PERYHLK 101 (Asian valmistelija

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija PÖYTÄKIRJA 6/2015 244 Perusturvalautakunta 01.09.2015 AIKA 01.09.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink

Lisätiedot