1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet Organisaation perustiedot Hallitus Organisaatio...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 5. 1.1 Organisaation perustiedot... 5. 1.1.1 Hallitus... 5. 1.1.2 Organisaatio..."

Transkriptio

1

2 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 2 / 23 Sisällysluettelo 1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet Organisaation perustiedot Hallitus Organisaatio Varastot Viljan varastointi-, käsittely- ja analyysipalvelut Yhteiskuntavastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet Arvot Toiminta-ajatus Visio Strategia Toimintaperiaatteet Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus Taloudellinen vastuu Taloudellisen vastuun johtaminen Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Taloudellisen toiminnan tunnusluvut Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille Henkilöstö Henkilöstöjohtaminen Esimiestoiminnan kehittäminen ja henkilöstöstrategia Henkilöstötavoitteet Henkilöstön määrä ja rakenne Työsuhteet Henkilöstön vaihtuvuus... 14

3 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 3 / Keskimääräinen työsuhteen pituus Henkilöstön keski-ikä Uudelleenjärjestelytilanteet ja irtisanomiset Irtisanomiset ja lomautukset Tasa-arvo Henkilöstön sukupuolijakauma Tasa-arvosuunnitelma Palkitseminen Tulospalkkiojärjestelmä Osaamisen kehittäminen ja koulutus Kehityskeskustelut Koulutus Työhyvinvointi Henkilöstötyytyväisyys Henkilöstön työkyvyn ylläpito Työterveys ja turvallisuus Tapaturmat Työterveyshuolto Ympäristö Ympäristöjohtaminen Toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Ympäristöasioiden johtaminen Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen Ympäristötunnusluvut Energia Päästöt ilmaan Vesi Jätteet... 20

4 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 4 / Määräysten mukaisuus ja ympäristökustannukset Tuotteet ja palvelut Kuljetukset Materiaalit Yhteiskunta Paikallisyhteisöt Lahjonta ja korruptio Poliittinen vaikuttaminen Kilpailun rajoitukset Määräystenmukaisuus Tuotevastuu Asiakastyytyväisyys Palveluiden ja tuotteiden turvallisuus ja terveys Tuote- ja palvelutiedot ja markkinointiviestintä Asiakastietojen suojaaminen ja yksityisyys Ihmisoikeudet Toimintaan liittyvät ihmisoikeusasiat... 23

5 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 5 / Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet 1.1 Organisaation perustiedot Suomen Viljava Oy on viljan varastointiin ja käsittelyyn erikoistunut yritys. Yhtiön varastojen kautta kulkee lähes puolet maamme kauppaan tulevasta viljasta, ja Viljavan rooli elintarvikeketjussa korostuu erityisesti viljan vientiin ja tuontiin liittyvien lastinkäsittely- ja varastointipalveluiden sekä varmuusvarastointipalveluiden tuottajana. Viljavan omistaa Suomen valtio. Yrityksen omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia ja strategisesta intressistä maa- ja metsätalousministeriö. Omistajan strategisena intressinä on vaikuttaa yhtiön omistuksen kautta viljan varastointi- ja käsittelymarkkinoiden toimivuuteen kilpailunäkökohdat huomioon ottaen sekä varmistaa maamme huoltovarmuuteen ja EU:n interventiotoimintaan liittyvien tehtävien häiriöttömyys. Viljan varastointi on osa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen strategiaa, joka on määritelty yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä Suomen Viljava Oy on huoltovarmuuden kannalta tärkeä valtionyhtiö, jonka kautta valtio varmistaa alkutuotannon toimintaedellytyksiä sekä normaaliolojen häiriötilanteissa että poikkeusoloissa. Keskeistä on koko viljan tuotantoketjun ja logistiikan toimivuus alkutuotannosta jalostukseen, jakeluun ja kulutukseen Hallitus Puheenjohtaja Kari Kolu, Renor Oy Varapuheenjohtaja Pekka Kettunen, VNK:n omistajaohjausosasto Helena Tammi, Valtiokonttori Taina Vesanto, MMM Michael Hornborg, Laakspohjan kartano

6 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 6 / Organisaatio Yrityksen toimintaa johtaa toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä, operatiivinen tuotantoryhmä sekä varastoesimiehet. Johtoryhmään kuuluu kuusi ja tuotantoryhmään neljä henkilöä. Kunkin varaston toiminnoista vastaa varastoesimies, ja he osallistuvat tarpeen mukaan myös johto- ja/tai tuotantoryhmän kokouksiin. Johtamisen yhteistyöeliminä ovat lisäksi säännöllisesti kokoontuvat yhteistyötoimikunta sekä varastoesimies- ja työturvallisuustiimi. Länsi-Suomen varastojen uutena aluepäällikkönä aloitti Jari Kokko.

7 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 7 / Varastot Suomen Viljava Oy:n varastot sijaitsevat viljantuotantoalueilla Viljan varastointi-, käsittely- ja analyysipalvelut Varastointikapasiteetti on noin 1,4 miljoonaa tonnia Vuosittain viljaa käsitellään (vastaanotto ja lähetys) noin 2 miljoonaa tonnia Käsittelypalveluihin kuuluvat myös siementen kunnostus ja pakkaus, viljan ja rypsin kuivaus, viljan kunnostus sekä erilaiset laatuanalyysit Tietojärjestelmien avulla varmistetaan asiakkaiden tuotteiden reaaliaikainen seuranta ja jäljitettävyys kaikissa varastoinnin vaiheissa Sertifioitu laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2008 ja GTP (Good Trading Practise) - standardien vaatimukset. UNISTOCK European jäsenyritys (eurooppalaiset varastonpitäjät)

8 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 8 / Yhteiskuntavastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet Suomen Viljava Oy on toiminnassaan sitoutunut valtionhallinnon yhteiskuntavastuun toimintaperiaatteisiin. Yhteiskuntavastuun johtamisesta vastaavat toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet omilla vastuualueillaan Arvot Suomen Viljava Oy:n arvot ovat: ASIAKAS Yhteistyöllä menestykseen HENKILÖSTÖ Teemme yhdessä työtä tuloksekkaasti KEHITTÄMINEN Kehittämällä menestymme LAATU Toiminnan laatu luo luotettavuutta TULOKSELLISUUS Syntyy tekemisestä Arvojen käytännön soveltaminen Suomen Viljava Oy:ssä: ASIAKAS Rakennamme yhteistyöllä molemminpuoliseen luottamukseen perustuvia, menestyviä asiakassuhteita Huomioimme asiakkaidemme tarpeet ja odotukset, toimimme joustavasti ja reagoimme nopeasti HENKILÖSTÖ Keskinäisellä arvostuksella luomme hyvän ilmapiirin Huolehdimme osaamisestamme ja työkyvystämme Arvostamme avointa, rehellistä ja oikea-aikaista tiedonkulkua KEHITTÄMINEN Jatkuvalla toimintamme kehittämisellä turvaamme tulevaisuutemme LAATU Toimimme toimintajärjestelmän mukaisesti Toimintamme laatu mahdollistaa menestyksen Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme Huolehdimme ympäristöstämme TULOKSELLISUUS Vaikutamme kaikki toiminnallamme yrityksen menestykseen Hallitsemme resurssimme tehokkaasti

9 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 9 / Toiminta-ajatus Suomen Viljava Oy tuottaa asiakaslähtöisesti ja kannattavasti kilpailukykyisiä ja monipuolisia viljan ja muiden tuotteiden varastointi- ja käsittelypalveluja. Valtio-omistajan strateginen intressi on varmistaa maamme huoltovarmuuteen ja EU:n interventiotoimintaan liittyvien tehtävien häiriöttömyys sekä viljan varastointi- ja käsittelymarkkinoiden toimivuus kilpailunäkökohdat huomioiden Visio Suomen Viljava Oy:n tavoitteena on olla asiakkailleen ja omistajalleen lisäarvoa tuottava viljan varastoinnin luotettava ammattilainen, jolla on joustava, palvelukykyinen ja asiakastarpeisiin nopeasti reagoiva henkilökunta Strategia Suomen Viljava Oy seuraa toimialan kehityssuuntia niin kansainvälisellä kuin kotimaisella tasolla. Asiakastyytyväisyyttä ja asiakastarpeita kartoitetaan avoimesti molemminpuolisella yhteydenpidolla. Palveluresursseja (varastoverkostoa, toimintoprosesseja, tietojärjestelmiä, henkilöstöä, jne.) arvioidaan jatkuvasti, jotta palveluja voidaan tuottaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelun laatua parannetaan jatkuvasti kouluttamalla henkilökuntaa ja uudistamalla tuotantotekniikkaa. Toiminnan kannattavuutta seurataan yksikkökohtaisin tunnusluvuin Toimintaperiaatteet Kilpailuvirasto on todennut selvityksessään vuonna 2001, että Suomen Viljava Oy (tuolloin Avena Siilot Oy) on markkinajohtaja ja sillä on alueellisesti määräävä markkina-asema viljan vienti- ja tuontipalvelujen sekä varmuusvarastotilojen tarjoajana. Tästä johtuen Kilpailuvirasto edellyttää Suomen Viljava Oy:ltä hinnoittelun läpinäkyvyyttä sekä asiakkaiden tasapuolista kohtelua palvelujen tarjonnassa. Varastointipalveluiden tulisi olla kaikkien sitä tarvitsevien käytettävissä. Palveluhinnasto on nähtävissä yrityksen kotisivuilla. Suomen Viljava Oy:ssä noudatetaan lakeja ja asetuksia. Toiminta on mahdollisimman kustannustehokasta ja ostopalveluiden hankinnat kilpailutetaan. Hallitukselle raportoidaan yhteiskuntavastuusta ja riskeistä vuosittain Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus Suomen Viljava Oy:n keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, julkinen sektori ja omistaja. Asiakkaat: Asiakkaat odottavat Suomen Viljavalta kustannustehokkaita ja laadukkaita viljan käsittely- ja varastointipalveluja. Betonisiilostot mahdollistavat asiakkaiden omistaman viljan

10 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 10 / 23 pitkäaikaisenkin varastoinnin. Palvelut tuotetaan sertifioidun laatujärjestelmän työohjeiden mukaisesti. Asiakkaille tarjotaan lisäksi kattavia viljan analysointipalveluja aina hometoksiinimäärityksiin saakka. EU:n interventiovarastointia ei ole tarvittu vuoden 2012 jälkeen. Viljan huoltovarmuusvarastojen vähentämisestä on päätetty Valtioneuvoston päätöksellä huoltovarmuuden tavoitteista Vähentäminen ajoittuu vuosille ja päätökseen liittyy myös ns. lajikkeellisen viljan varastoinnin lopettaminen. Henkilöstö: Henkilöstö odottaa oikeudenmukaista ja tasapuolista johtamista, kilpailukykyistä palkitsemista sekä työskentelyolosuhteita, joissa turvallisuus-, terveellisyys- ja ergonomianäkökohdat on huomioitu. Henkilöstön edustajien kanssa pidetään säännölliset yhteistyöpalaverit neljä kertaa vuodessa. Henkilöstölle tiedotetaan ajankohtaisista asioista pääsääntöisesti joka toinen viikko intrassa ilmestyvässä Viljavakka-julkaisussa. Koko henkilökunnan yhteinen koulutus/liikuntapäivä pidetään pääsääntöisesti kerran vuodessa. Julkinen sektori: Julkinen sektori edellyttää yritykseltä lakisääteisten maksujen ja verojen suorittamista sekä lakien ja muiden säännösten mukaisten velvollisuuksien täyttämistä. Omistaja (Suomen valtio): Suomen valtio omistaa osakkeita kaikkiaan yli viidessäkymmenessä merkittävässä yhtiössä. Näistä noin kaksi kolmasosaa on kaupallisesti toimivia valtioenemmistöisiä yhtiöitä tai valtion osakkuusyhtiöitä, joissa valtio on vähemmistöomistajana. Muut yhtiöt ovat ns. erityistehtäväyhtiöitä, joilla on joko tietty valtion niille osoittama tehtävä tai jokin sellainen erivapaus, jonka vuoksi ne eivät toimi kilpailullisessa ympäristössä. Valtio-omisteisten yhtiöiden joukossa Suomen Viljava Oy on määritelty kaupallisesti toimivaksi yhtiöksi, jossa valtiolla on vahvan sijoittajaintressin lisäksi strategisia intressejä. Valtio-omistajan tavoitteena kaupallisesti toimivissa yhtiöissä on kulloinkin parhaan taloudellisen kokonaistuloksen saavuttaminen. Tätä arvioidaan kannattavuuden ja omistajaarvon pitkäjänteisen kasvun perusteella. Taloudellisten tavoitteiden ohella Suomen Viljava Oy vastaa omistajan strategisiin tavoitteisiin pitämällä tuotantolaitokset toiminnan korkean laadun takaavassa kunnossa sekä kohtelemalla asiakkaita tasapuolisesti ja tarjoamalla heille asiakaslähtöisiä palveluja.

11 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 11 / Taloudellinen vastuu 2.1 Taloudellisen vastuun johtaminen Taloudellinen vastuu tarkoittaa Suomen Viljava Oy:ssä taloudellisen lisäarvon tuottamista omistajalle ja muille sidosryhmille, kuten henkilöstölle, asiakkaille sekä tavaran- ja palveluntuottajille. Taloudellisen vastuun johtaminen kattaa myös yrityksen riskienhallinnan sekä resurssien suunnittelun. Taloudellista vastuuta johdetaan yrityksen johtamisohjeiston mukaisesti ja nämä kirjalliset kuvaukset on esitetty yrityksen säännöllisesti päivitettävässä hallintokäsikirjassa Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Yrityksen taloudelliset tavoitteet perustuvat yrityksen visioon ja strategiaan. Viljavalla on merkittävä kiinteistövarallisuus, jonka ylläpitäminen edellyttää positiivista kassavirtaa pitkällä aikavälillä. Yrityksen liikevaihtoon ja kassavirtaan vaikuttaa merkittävästi viljasadon määrä ja viljamarkkinatilanne. Pystyäkseen vastaamaan taloudellisen vastuun haasteisiin vaihtelevissa olosuhteissa on Viljavassa tavoitteeksi otettu vahvasta taseesta huolehtiminen. Pääosa taloudellisen vastuun tunnusluvuista esitetään virallisessa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Tämän lisäksi yritys tekee vuosittain tulos- ja investointibudjetit, joiden toteutumista seurataan kuukausittain. Raportointikaudella ylitettiin budjetoitu liikevaihto yli kahdella miljoonalla eurolla, sillä budjetti oli 16,7 miljoonaa euroa ja toteuma 19,0 miljoonaa euroa. Kulupuolella budjetti oli 13,9 miljoonaa euroa ja toteuma 15,3 miljoonaa euroa. Yrityksen toteutuneet investoinnit olivat 2,0 miljoonaa euroa ja merkittävin investointi oli Mustion varaston autolastauspaikka. Muut suuret investoinnit koskivat viljapölyn talteenottoa ja sen briketöintiä. 2.2 Taloudellisen toiminnan tunnusluvut Yrityksen toimintakertomuksissa on esitetty seuraavat taloudellisen vastuun tunnusluvut: milj Liikevaihto 19,0 16,7 17,7 20,1 19,8 Liikevoitto 3,7 2,6 2,9 7,8 5,4 Liikevoitto % 19,0 15,9 16,6 38,9 27,2 Oman pääoman tuotto % 13,4 8,8 9,6 24,6 18,2 Sijoitetun pääoman tuotto % 16,5 12,0 12,0 32,7 22,3 Omavaraisuusaste % 85,2 81,2 79,1 89,6 82,1 Vuosien 2012 ja 2011 lukuihin sisältyy Euroopan komission omistaman interventioviljan varastointi- ja käsittelytuottoja. Vuoden 2011 lukuihin sisältyy myös Kotkan varaston myyntivoitto.

12 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 12 / Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille Laskelma tehty suoriteperusteisesti. Asiakkaat Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Yhteensä Tavaroiden ja palveluiden Materiaalit ja palvelut 0 tuottajat Liiketoiminnan muut kulut Yhteensä Henkilöstö Henkilöstökulut Julkinen sektori Tuloverot Kiinteistöverot Yhteensä Osakkeenomistajat Osingot Rahoittajat Rahoituskulut Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat Investoinnit Henkilöstö 3.1 Henkilöstöjohtaminen Esimiestoiminnan kehittäminen ja henkilöstöstrategia Esimiestoiminta Esimiestoimintaa kehitetään jatkuvasti esimieskoulutuksilla. Lisäksi vuosittain pidetään 2-3 varastoesimiespäivää, joissa käsitellään osallistavasti ajankohtaisia aiheita. Henkilöstöstrategia MEILLÄ ON OSAAVA, OPPIVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ 1. Tuemme ja motivoimme työyhteisöjen ja henkilöstön kehittymistä ja työssä oppimista sekä nostamme henkilöstön osaamistasoa niin, että se vastaa työtehtävän vaativuutta. 2. Huolehdimme siitä, että meillä on oikeanlainen ja oikeamääräinen ydinhenkilöstö suorittamassa liiketoimintamme mukaista työtä. Ruuhkaaikoina vuokraamme tai rekrytoimme lisäksi tilapäishenkilöstöä. 3. Huolehdimme osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtämisestä henkilöstön vaihtuessa.

13 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 13 / 23 KILPAILUKYKYINEN PALKKAUS 1. Maksamme maan laajimman palkkavertailun mukaista mediaanipalkkaa palkkajärjestelmämme mukaisesti. 2. Tulospalkkiojärjestelmällämme pyrimme motivoimaan henkilöstöämme. 3. Meillä on henkilöstön kanssa yhdessä sovittu yrityskohtaisista työehdoista. HENKILÖSTÖN TYÖTYYTYVÄISYYS JA TYÖKYKY ON HYVÄ 1. Kehitämme valmiuksia vähentää työyhteisön fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta parantamalla työoloja ja huomioimalla työpaikan ilmapiiriä. 2. Huolehdimme henkilöstön työkyvystä laajalla ja asiantuntevalla työterveyshuollolla ja tuemme henkilöstön omaehtoista työkyvyn ylläpitoa Henkilöstötavoitteet Määrällinen tavoite Henkilöstön varsin korkean keski-iän takia tulee Viljavassa eläkeikään lähivuosina noin neljännes henkilöstöstä. Tilannekohtaisesti harkitaan jokaisen tehtävän osalta, rekrytoidaanko eläkkeelle jääneen tilalle uutta henkilöstöä. Näin ollen henkilöstön lukumäärä tullee jonkin verran vähenemään tulevina vuosina. Laadullinen tavoite Vuosittain varastokohtaisesti laadittavan koulutussuunnitelman mukaisesti pyritään jatkuvasti kehittämään ja ylläpitämään henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista. 3.2 Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä oli 92 henkilöä. Henkilöstö keskimäärin henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 91 henkilöä Henkilöstön jakautuminen maittain Koko henkilöstö työskentelee Suomessa.

14 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 14 / Työsuhteet Työsuhteet Vakituiset 82 Määräaikaiset 10 Kokoaikaiset 90 Osa-aikaiset Henkilöstön vaihtuvuus Toistaiseksi voimassa olevia uusia työsuhteita kpl kpl kpl kpl 4 kpl Eläkkeelle jääneet kpl kpl kpl kpl 0 kpl Keskimääräinen työsuhteen pituus Suomen Viljava Oy:n toistaiseksi voimassa olevan henkilöstön työsuhteiden keskimääräinen pituus vuonna oli 17,5 vuotta. Työsuhteiden keston jakauma 21- < 5v 5-10v 11-20v 30v > 31v Henkilöstön keski-ikä Henkilöstön keski-ikä vuonna oli 48,7 vuotta Ikärakenne 20-30v 31-40v 41-50v 51-60v > 61v

15 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 15 / 23 Keskimääräinen eläköitymisikä ,5v v ,3v Uudelleenjärjestelytilanteet ja irtisanomiset Irtisanomiset ja lomautukset Vuosina yhtiössä ei ole lomautettu henkilöstöä eikä myöskään irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. 3.4 Tasa-arvo Henkilöstön sukupuolijakauma Koko henkilöstö Miehiä 72,8 % Naisia 27,2 % Henkilöstön sukupuolijakauma henkilöstöryhmittäin Työntekijät Miehiä 82,2 % Naisia 17,8 % Toimihenkilöt Miehiä 36,8 % Naisia 63,2 %

16 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 16 / 23 Hallituksen ja johtoryhmän sukupuolijakauma Hallitus Miehiä 60,0 % Naisia 40,0 % Johtoryhmä Miehiä 85,7 % Naisia 14,3 % Tasa-arvosuunnitelma Viljavassa on laadittu lakisääteinen tasa-arvosuunnitelma, joka sisältää myös palkkakartoituksen eri tehtävä/henkilöstöryhmien osalta. Suunnitelma päivitetään vuosittain ja käsitellään yrityksen yhteistyötoimikunnassa henkilöstön edustajien kanssa. Yrityksen periaatteena on, että samasta tai samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka työntekijän sukupuolesta riippumatta. Yrityksessä myös seurataan palkkatasa-arvon toteutumista säännöllisesti vuosittaisen palkkavaakavertailun yhteydessä. Työpaikan rekrytointikäytännöissä huomioidaan tasa-arvoseikat ja molemmilla sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen sekä itsensä ja työnsä kehittämiseen. 3.5 Palkitseminen Tulospalkkiojärjestelmä Yrityksellä on koko henkilöstöä koskeva, kaikille samanlainen tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu yrityksen tulokseen. Edellytysten täyttyessä tulospalkkiota maksetaan kerran vuodessa kuukausipalkkojen suhteessa ja palkkio voi olla maksimissaan henkilön 1,5 kuukauden palkkaa vastaava summa. 3.6 Osaamisen kehittäminen ja koulutus Kehityskeskustelut Koko henkilöstö kuuluu kehityskeskustelujen piiriin ja tavoitteena on, että ne käydään kerran vuodessa lähimmän esimiehen kanssa. Yrityksessä on luotu yhteinen kehityskeskustelun runko pohjaksi keskusteluille ja myös ohjeistusta keskusteluun on annettu koko henkilöstölle.

17 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 17 / Koulutus Henkilöstön koulutustausta Peruskoulutus 11/92 12 % Ammattikoulutus 38/92 41 % Keskiasteen koulutus 37/92 40 % Akateeminen koulutus 6/92 7 % Osaamisen kehittäminen Henkilöstön ammatillinen osaaminen ja sen kehittäminen vaihtelevat runsaasti eri ammattiryhmissä. Varastoilla tarvetta on koulutussuunnitelman mukaisesti ainakin analyysikoulutuksiin, laatujärjestelmäkoulutuksiin, työturvallisuus- ja ensiapukoulutuksiin sekä huolto-, käyttö- ja kunnossapitokoulutuksiin. Hallinnon henkilöstössä löytyy eri alojen asiantuntijoita ja heillä koulutustavoitteet liittyvät yleensä oman alan ajankohtaisiin muutoksiin. Suomen Viljava Oy korostaa henkilöstön moniosaamista ja kannustaa henkilöstöä kehittämään tarpeenmukaista ammattitaitoaan säännöllisesti. Henkilökohtaiset koulutustavoitteet pyritään käymään vuosittain läpi esimiehen ja alaisen välisessä kehityskeskustelussa, mutta koulutustarpeita kannustetaan ottamaan aktiivisesti esille niin esimiehen kuin työtekijöiden taholta muutoinkin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on ennen voimaanastumistaan käsitelty yrityksen yhteistyötoimikunnassa henkilöstön edustajien kanssa ja sen sisältö tavoitteineen päivitetään vuosittain. Suunnitelmassa sovittujen koulutusten toteutumista seurataan myös aina suunnitelman voimassaolon loppupuolella. 3.7 Työhyvinvointi Henkilöstötyytyväisyys Syksyllä toteutettiin työhyvinvointitutkimus yhdessä eläkevakuutusyhtiö Eteran kanssa. Tutkimus oli lähes identtinen keväällä 2012 toteutetun tutkimuksen kanssa, joten tuloksista pystyi helposti vertailemaan tilanteiden mahdollisia muutoksia. Tutkimuksen tuloksista nousi esiin varsinkin tarve kehittää ja parantaa edelleen yrityksen esimiestoimintaa ja johtamista sekä työilmapiiriongelmia muutamissa yksiköissä. Ilmapiiriasioiden osalta ryhdyttiin nopeasti kartoittamaan ongelmatilanteita tarkemmin keskustelemalla henkilökohtaisesti ja luottamuksellisesti kyseisten yksiköiden henkilöstön kanssa ja sitä kautta arvioitiin tarvittavia toimenpiteitä tilanteiden parantamiseksi. Esimiestoiminnan kehittämiseksi jatketaan asianmukaisia esimieskoulutuksia vuoden 2015 aikana.

18 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 18 / Henkilöstön työkyvyn ylläpito Yritys tukee aktiivisesti henkilöstön harrastustoimintaa ja työkyvyn ylläpitoa liikunta/kulttuuriseteleillä, joita henkilöstön on mahdollista saada enintään 80 kpl/vuosi. Henkilöstölle etu on täysin vastikkeeton. Suomen Viljavalla on vapaa-ajan mökit Vierumäellä ja Levillä. Molemmissa kohteissa on erinomaiset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Mökit ovat koko henkilöstön käytössä edullisesti. Sairauspoissaolojen seurannassa on käytössä ns. varhaisen puuttumisen malli. Mallin avulla pyritään mahdollisimman nopeasti reagoimaan pitkittyneisiin tai usein toistuviin sairauspoissaoloihin yhdessä työterveyshuollon kanssa. 3.8 Työterveys ja turvallisuus Tapaturmat Työtapaturmat ja niiden taajuus v kpl 16,7 / työtuntia v kpl 27,8 / työtuntia v kpl 8,9 / työtuntia v kpl 0,0 / työtuntia v 4 kpl 22,9 / työtuntia Sairauspoissaolot ja ammattitaudit Poissaolopäivät ja prosentti v ,7% v ,8% v ,4% v ,1 % v 585 2,6 % Ammattitaudit Kahdella henkilöstöön kuuluvalla on vuoden aikana tutkittu viljapölyallergiaa ammattitautiepäilynä, mutta lopullinen diagnoosi on kummankin osalta edelleen kesken.

19 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 19 / Työterveyshuolto Yrityksen työterveyshuoltoon kuuluu ennaltaehkäisevä toiminta sekä lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja muu terveydenhuolto sovituissa rajoissa. Ennaltaehkäisyssä panostetaan yrityksen ja työterveyshuollon tiiviiseen yhteystyöhön työpaikkakäyntien ja työpaikkaselvitysten avulla. 4. Ympäristö 4.1 Ympäristöjohtaminen Toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Suomen Viljava Oy:n toimintaan ei liity merkittäviä ympäristöuhkia. Viljan varastoinnissa ja käsittelyssä ei käytetä suuria määriä energiaa eikä kemikaaleja. Haitallisia ympäristövaikutuksia ovat jossain määrin pöly- ja melupäästöt sekä lämmöntuotannon ja yhtiön käyttämän sähköntuotannon päästöt Ympäristöasioiden johtaminen Yrityksen ympäristöpolitiikkaa johdetaan hallituksen, johdon ja henkilöstön yhteistyönä sitoutumalla säästämään energiaa ja löytämään toimintaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja, jotka tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ympäristöpolitiikkana on käyttää mahdollisimman vähän uusiutumatonta energiaa ja hyödyntää viljan kuivatuksessa ja lämmöntuotannossa maa- ja nestekaasua sekä biopolttoainetta (viljapölyä). Euromääräisesti suurinta energian käyttöä edustaa sähkö ja sen hankinta kilpailutetaan 3-5 vuoden välein Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen Suomen Viljava Oy:n tärkeimpänä ympäristötavoitteena on tehokas viljapölyn kerääminen ja ohjaaminen hyötykäyttöön kaatopaikalle viennin sijaan. 4.2 Ympäristötunnusluvut Energia Energian kulutus Yhtiön käyttämä tärkein energiamuoto on sähkö, sillä kaikki viljan käsittelykoneet käyttävät sähköä. Käytetyn sähkön määrä on suoraan verrannollinen käsiteltävään viljamäärään. Eniten sähköä kuluttavat laivapurkauskoneet. Sähköenergian säästöpotentiaali on koneiden joutokäyntiaikojen minimoinnissa. Yhtiön ostaman sähköenergian määrä vuonna oli 12,83 GWh (vuonna ,54 GWh). Muut ostetut energiamuodot ovat kaukolämpö, kevyt polttoöljy, dieselöljy, maakaasu ja nestekaasu. Maakaasun kulutus oli vuonna 2,20 GWh (vuonna ,14 GWh).

20 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 20 / 23 Keskeiset energian hankintakanavat ovat sähkön ja lämmitysenergian osto paikallisilta toimittajilta. Suomen Viljavalla on kahdeksan viljan teollisuuskuivuria, joista kolmessa käytetään polttoaineena viljapölyä. Neljä kuivuria ovat kaasukäyttöisiä suorapolttokuivureita, joissa energiahyötysuhde on lähes sata prosenttia ja yksi kuivuri toimii polttoöljyllä. Energiatehokkuutta parannetaan ohjeistamalla käyttöhenkilökuntaa koneiden käytössä ja siirtymällä soveltuvin osin uusiutuvan energian käyttöön. Uusiutuvan energian osuutta lisätään käyttämällä viljapölyä lämmöntuotannossa sekä maalämmön hyödyntämisellä Päästöt ilmaan Yhtiön toiminnassa käytetään hyvin vähän poltettavaa energiaa. Suurimmat käyttökohteet ovat viljan kuivurit, mutta niiden käyntiaika on vain noin 1,5 kuukautta vuodessa. Päästöistä mainittakoon lisäksi viljapöly, jota pääsee tehokkaasta talteenotosta huolimatta jonkin verran ympäristöön kuormia purettaessa tai lastattaessa Vesi Yhtiön toiminnassa vettä käytetään ainoastaan sosiaalitiloissa ja viljalaboratorioissa. Veden kulutus ei näin ollen ole merkittävää Viljavan toiminnassa Jätteet Suurin yhtiössä syntyvä jätemäärä on viljapöly. Pölyn talteenotto on tärkeää, sillä se parantaa viljan laatua ja pitää työympäristön puhtaana. Viljapölyä syntyy Viljavan varastoilla noin 2500 tonnia vuodessa ja sitä hyödynnetään omissa lämmityskattiloissa toimitilojen lämmittämiseen neljässä toimipisteessä. Neljällä varastolla on lisäksi pölyn briketöintilaitteistot, joilla pöly saadaan kiinteään muotoon ja voidaan toimittaa muualla poltettavaksi. Pölystä saadaan siis mahdollisimman suuri osa hyötykäyttöön ja näin minimoidaan samalla kaatopaikalle viennin osuus Määräysten mukaisuus ja ympäristökustannukset Yhtiö noudattaa toiminnassaan ympäristölainsäädäntöä, ympäristölupaehtoja ja muita määräyksiä Tuotteet ja palvelut Toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi: Viljapöly Viljapöly kerätään talteen ja erotetaan suodattimilla tai sykloneilla. Sykloneita on korvattu suodattimilla, jolloin pölynerotus on lähes sataprosenttinen.

21 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 21 / 23 Melu Koneet ja laitteet, etenkin suuret puhaltimet, aiheuttavat melua. Varastojen lähiympäristössä on tehty melumittauksia ja tarvittaessa puhaltimet on varustettu äänenvaimentimilla. Materiaalit Korjausten yhteydessä vanhoja, asbestia sisältäviä eristeitä sekä katto- ja seinälevyjä on vaihdettu uusiin materiaaleihin. Asbestia sisältävät materiaalit on hävitetty asbestinkäsittelymääräysten mukaisesti Kuljetukset Yhtiön omassa toiminnassa merkittävimmät kuljetusten aiheuttamat päästöt ovat varastojen väliset työmatkat sekä kodin ja työpaikanväliset matkat. Viljan kuljetukset varastoille ja sieltä eteenpäin ovat asiakkaiden tilaamia sopimuskuljetuksia. Kuljetukset aiheuttavat myös jonkin verran melua Materiaalit Yhtiö käyttää hyvin vähän kertakäyttömateriaaleja. Mainittavia ovat puiset kuormalavat ja paperisäkit, jotka nekin voidaan osittain kierrättää uusiokäyttöön tai polttaa bioenergiana. 5. Yhteiskunta 5.1 Paikallisyhteisöt Suomen Viljava Oy:llä on 19 toimipaikkaa Suomessa. Yhtiö työllistää suoraan noin 90 henkilöä. Sijaintipaikkakunnillaan varastot työllistävät myös alihankkijoita, pienurakoitsijoita ja tavaratoimittajia. Yhtiön varastojen kautta kulkeva viljan kuljetukset näkyvät vilkkaana rekkaliikenteenä sekä satamissa viljan viennissä ja tuonnissa laivaliikenteenä. 5.2 Lahjonta ja korruptio Lahjonnan ja korruption suhteen Suomen Viljavalla on nollatoleranssi sekä yrityksenä että henkilöstönsä kautta. 5.3 Poliittinen vaikuttaminen Yhtiö ei harjoita poliittista vaikuttamista. 5.4 Kilpailun rajoitukset Suomen Viljava Oy:llä on määräävä markkina-asema toimialallaan. Yhtiö toimii kilpailulainsäädännön mukaisesti. 5.5 Määräystenmukaisuus Suomen Viljava Oy:llä ei ole menossa lain tai säädösten rikkomisesta johtuvia oikeustoimia.

22 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 22 / Tuotevastuu 6.1 Asiakastyytyväisyys Yhtiön asiakkaat ovat suurimmalta osalta B to B asiakkaita. Asiakkailta saadaan palautetta vuosittaisissa yhteistyöneuvotteluissa. Käytännön asioita hoidetaan lisäksi tiiviissä yhteistyössä lähes päivittäisellä yhteydenpidolla, jolloin tarjoutuu tilaisuus välittömään palautteeseen. 6.2 Palveluiden ja tuotteiden turvallisuus ja terveys Suomen Viljava Oy:n vastaa viljan varastointi- ja käsittelypalveluiden hygieniasta ja tuoteturvallisuudesta sertifioitujen ISO 9001:2008 ja GTP -laatustandardien mukaisesti. Yhtiö vastaa myös alihankintana valmistamiensa kuluttajaelintarvikkeiden tuoteturvallisuudesta sertifioitujen ISO 9001:2008 ja British Retail Consortium (BRC)- laatujärjestelmien mukaisesti Kokemäen varastolla. 6.3 Tuote- ja palvelutiedot ja markkinointiviestintä Suomen Viljava Oy:n tuottamien varastointi- ja käsittelypalvelujen sisältö on kuvattu yrityksen yleisissä toimitusehdoissa. Ehdot on liitetty asiakaskohtaisiin sopimuksiin ja löytyvät Suomen Viljava Oy:n kotisivuilta (http://www.suomenviljava.fi). Palvelut tuotetaan laatujärjestelmän mukaisesti. Yrityksen ja sen palvelujen tunnettuuden lisäämiseksi tehdään esitteitä, mainostetaan alan ammattilehdissä, järjestetään varastokohtaisia asiakastilaisuuksia ja avoimien ovien päiviä sekä osallistutaan kahden vuoden välein valtakunnallisiin maatalousnäyttelyihin. 6.4 Asiakastietojen suojaaminen ja yksityisyys Yrityksen toiminnassa on tärkeää asiakkaiden tasapuolinen kohtelu ja asiakaskohtaisten tietojen salassapito. Asiakaskohtaisten tietojen raportoinnissa ja tietojärjestelmien käytössä on varmistettu tietoturva niin, että asiakas saa tietää ja voi nähdä vain omaan asiakassuhteeseensa liittyvät tiedot. Suomen Viljavan tiedossa ei ole yhtiön toimintaan liittyviä asiakastietojen katoamisia tai luottamuksellisten tietojen vuotamisia koskeneita valituksia eikä tapauksia, joissa yksityisyyden suojaa olisi rikottu.

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 YRITYSVASTUURAPORTTI YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 2 / 20 Sisällysluettelo 1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 4 1.1 Organisaation perustiedot... 4 1.1.2 Käsittelypalvelut... 4 1.1.3

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011. Suomen Lauttaliikenne Oy

Yritysvastuuraportti 2011. Suomen Lauttaliikenne Oy Yritysvastuuraportti 2011 Suomen Lauttaliikenne Oy 1 Sisällysluettelo 1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 3 1.1 Organisaation perustiedot... 3 1.2 Yhteiskuntavastuun johtaminen

Lisätiedot

Boreal Kasvinjalostus Oy:n yritysvastuuraportti 31.12.2014

Boreal Kasvinjalostus Oy:n yritysvastuuraportti 31.12.2014 Raportti 1 (11) Boreal Kasvinjalostus Oy:n yritysvastuuraportti 1. Organisaation kuvaus 1.1 Organisaation perustiedot Kasvinjalostuksella on laaja vaikutuksensa ruuantuotantoon ja koko yhteiskuntaan niin

Lisätiedot

CSC YRITYSVASTUURAPORTTI

CSC YRITYSVASTUURAPORTTI CSC YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 CSC:n Yritysvastuuraportti 2014 1 Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet 2 Taloudellinen vastuu 3 Henkilöstö 4 Ympäristö 5 Yhteiskunta 6 Tuote- ja palveluvastuu

Lisätiedot

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 1 ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 1. ORGANISAATION KUVAUS, HALLINTO JA TOIMINTAPERIAATTEET 4 1.1 ORGANISAATION PERUSTIEDOT 4 1.1.1 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni Yritysvastuuraportti 2012 Governia-konserni 1 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 4 2.1 Organisaation perustiedot... 4 2.2 Yritysvastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot

Martela vastuullisuus raportti 2011

Martela vastuullisuus raportti 2011 Martela vastuullisuus raportti 211 2 Sisältö Esittely 3 Raportin sisältö ja kattavuus 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Martela auttaa asiakkaitaan vastuullisuudessa 5 Martela lyhyesti 6 Martela on työympäristömuutosten

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti raportti 2014 Huhtikuu 2015 2 Sisällys Yritysvastuu 3 Meritaito Oy kantaa vastuuta meriympäristöstä 3 Yhteiskuntavastuu sisäänrakennettu osa johtamista 3 Erotumme korkealla laadulla 4 Turvallisuus on keskeinen

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2012 24.4.2013 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2012 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2012

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy

Finnpilot Pilotage Oy Finnpilot Pilotage Oy Sisältö Finnpilot 1 3 Organisaatio ja johtaminen Yritysvastuun teemat Vuosi 2014 5 7 8 Toimitusjohtajan katsaus Strategiset avainluvut Yritysvastuun keskeiset saavutukset Yritysvastuu

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2014 9.4.2015 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/80 Orion-konsernin GRI G3:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

www.orion.fi/yv-raportti-2011

www.orion.fi/yv-raportti-2011 Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2011 25.4.2012 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2011 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2011

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5

SISÄLTÖ. Toimitusjohtajalta 3. Yhteiskuntavastuun sisältö 4. Raportointiperiaatteet 5 Yhteiskuntavastuuraportti 2008 SISÄLTÖ Toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat 6 Kumppanit 7 Avainluvut 8 Hallinto

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodelta 2013 vuosiraportin, joka sisältää yritysvastuun tunnusluvut, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Sisältö

Lisätiedot

1 astuuraportti 201 V

1 astuuraportti 201 V Vastuuraportti 2011 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2500 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportti

Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Sisällysluettelo Raportin sisältö... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tärkeimmät saavutukset 2009... 5 Keskon vastuullisuusohjelma 2008 2012...6 Perustietoa Kesko-konsernista...8

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot