YRITYSVASTUURAPORTTI 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSVASTUURAPORTTI 2012"

Transkriptio

1 YRITYSVASTUURAPORTTI

2 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 2 / 20 Sisällysluettelo 1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet Organisaation perustiedot Käsittelypalvelut Organisaatio Varastokartta Yhteiskuntavastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet Arvot Visio Strategia Toiminta-ajatus Toimintaperiaatteet Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus Taloudellinen vastuu Taloudellisen vastuun johtaminen Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Taloudellisen toiminnan tunnusluvut Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille Henkilöstö Henkilöstöjohtaminen Henkilöstötavoitteet Henkilöstön määrä Työsuhteet Henkilöstön vaihtuvuus Keskimääräinen työsuhteen pituus Henkilöstön keski-ikä Irtisanomiset ja lomautukset Tasa-arvosuunnitelma... 13

3 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 3 / Tulospalkkiojärjestelmä Henkilöstötyytyväisyys Henkilöstön työkyvyn ylläpito Tapaturmat Työterveyshuolto Ympäristö Ympäristöjohtaminen Toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Ympäristöasioiden johtaminen Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen Ympäristötunnusluvut Energia Päästöt ilmaan Vesi Jätteet Määräysten mukaisuus ja ympäristökustannukset Tuotteet ja palvelut Kuljetukset Materiaalit Yhteiskunta Paikallisyhteisöt Lahjonta ja korruptio Määräystenmukaisuus Tuotevastuu Asiakastyytyväisyys Palveluiden ja tuotteiden turvallisuus ja terveys Tuote- ja palvelutiedot ja markkinointiviestintä Toimintaan liittyvät ihmisoikeusasiat... 20

4 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 4 / Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet 1.1 Organisaation perustiedot Suomen Viljava Oy on viljan varastointiin ja käsittelyyn erikoistunut yritys. Yhtiö varastoilla käsitellään lähes puolet maamme kauppaan tulevasta viljasta. Suomen Viljava Oy:llä on näin merkittävä rooli elintarvikeketjun toimijana ja viljan varmuusvarastoinnissa. Viljavan omistaa Suomen valtio (Valtioneuvoston kanslia) Olemme erikoistuneet viljan varastointiin ja käsittelyyn Henkilökuntamäärämme on 90 Toimimme 21 paikkakunnalla Suomessa Liikevaihtomme on noin 17 miljoonaa / v Käsittelypalvelut Varastointikapasiteetti n. 1,4 milj. tonnia Vuosittain viljaa ja muita tuotteita käsitellään n. 2 milj. tonnia Tietojärjestelmiemme avulla varmistamme asiakkaiden tuotteiden reaaliaikaisen seurannan ja jäljitettävyyden kaikissa varastoinnin eri vaiheissa Varastointi- ja käsittelypalvelujen lisäksi logistisiin kokonaispalveluihin sisältyy myös tullivarastointi Käsittelypalveluihin kuuluvat siementen kunnostus ja pakkaus, viljan ja rypsin kuivaus, viljan kunnostus ja erilaiset laatuanalyysit Laatujärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001:2008 standardin mukaisesti GTP -sertifikaatti UNISTOCK Europen jäsen (eurooppalaiset varastonpitäjät)

5 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 5 / Organisaatio Varastokartta

6 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 6 / Yhteiskuntavastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet Suomen Viljava Oy on toiminnassaan sitoutunut valtionhallinnon yhteiskuntavastuun toimintaperiaatteisiin. Yhteiskuntavastuun johtamisesta vastaa toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet omilla vastuualueillaan Arvot Suomen Viljava Oy:n arvot ovat: ASIAKAS Yhteistyöllä menestykseen HENKILÖSTÖ Teemme yhdessä työtä tuloksekkaasti KEHITTÄMINEN Kehittämällä menestymme LAATU Toiminnan laatu luo luotettavuutta TULOKSELLISUUS Syntyy tekemisestä Arvojen soveltaminen Suomen Viljava Oy:ssä: ASIAKAS HENKILÖSTÖ Rakennamme yhteistyöllä molemminpuoliseen luottamukseen perustuvia, menestyviä asiakassuhteita Huomioimme asiakkaidemme tarpeet ja odotukset, toimimme joustavasti ja reagoimme nopeasti Keskinäisellä arvostuksella luomme hyvän ilmapiirin Huolehdimme osaamisestamme ja työkyvystämme Arvostamme avointa, rehellistä ja oikea-aikaista tiedonkulkua KEHITTÄMINEN LAATU Jatkuvalla toimintamme kehittämisellä turvaamme tulevaisuutemme Toimimme toimintajärjestelmän mukaisesti Toimintamme laatu mahdollistaa menestyksen Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme Huolehdimme ympäristöstämme TULOKSELLISUUS Vaikutamme kaikki toiminnallamme yrityksen menestykseen Hallitsemme resurssimme tehokkaasti

7 1.2.2 Visio YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 7 / 20 Suomen Viljava Oy on Suomessa toimiva viljan käsittely- ja varastointipalveluja tuottava yritys, jolla on vahva markkina-asema, laatujohtajuus ja hyvä kannattavuus Strategia Suomen Viljava Oy strategiana on mahdollisimman tehokas varastoverkoston käyttö viljan käsittelyyn ja varastointiin. Varastoverkosto ja resurssitarpeita arvioidaan jatkuvasti, jotta voidaan säätää ja kohdentaa palvelutarjontaa kysynnän mukaan. Yhtiö kehittää palveluitaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja seuraamalla kansainvälistä kehitystä Toiminta-ajatus Suomen Viljava Oy tuottaa asiakaslähtöisesti ja kannattavasti kilpailukykyisiä ja monipuolisia viljan ja muiden tuotteiden varastointi- ja käsittelypalveluja sekä toteuttaa omistajan edellyttämiä, yhteiskunnalle tärkeitä tehtäviä Toimintaperiaatteet Suomen Viljava Oy:ssä harjoitamme liiketoimintaamme lakeja ja asetuksia noudattaen. Palvelut tuotamme mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ostopalveluiden hankinnat kilpailutamme. Hallitukselle raportoidaan yhteiskuntavastuusta ja riskeistä kerran vuodessa Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus Suomen Viljava Oy:n keskeiset sidosryhmät ovat: asiakkaat, henkilöstö, julkinen sektori ja omistaja Asiakkaat: Asiakkaat odottavat kustannustehokkaita ja laadukkaita viljan käsittely- ja varastointipalveluja. Asiakkaita tavataan 2-3 kertaa vuodessa yhteistyöpalavereissa, joissa arvioidaan tulevan kauden volyymit ja tarvittavat varastokapasiteetit. Henkilöstö: Henkilöstö odottaa oikeudenmukaista ja tasapuolista johtamista sekä kilpailukykyistä palkkaa ja palkitsemista. Henkilöstön edustajien kanssa pidetään säännölliset yhteistyöpalaverit neljä kertaa vuodessa. henkilöstölle tiedotetaan ajankohtaisista asioista joka toinen viikko intranet verkossa ilmestyvällä Viljavakka-lehdellä. Kokohenkilökunnan yhteinen koulutus/liikuntapäivä pidetään kerran vuodessa. Julkinen sektori: Julkinen sektori edellyttää lakisääteisten maksujen, verojen suorittamista ja velvollisuuksien täyttämistä. Huolenaiheita ei ole ilmaantunut.

8 Omistaja (Suomen valtio): YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 8 / 20 - huolehtii yhtiön toimintaan kohdistuvasta ohjauksesta ja ohjeistuksesta joita yhtiön tulee noudattaa - odottaa vuosittaista yhtiön maksukyvyn sallimaa osingon maksua Tilinpäätöksestä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta päätetään omistajan pitämässä yhtiökokouksessa keväisin. Muita vuorovaikutustilaisuuksia ovat omistajan edustajien tutustumiskäynnit yhtiön varastoille. Omistaja odottaa yhtiön osingonmaksukyvyn säilymistä. 2. Taloudellinen vastuu 2.1 Taloudellisen vastuun johtaminen Taloudellinen vastuu tarkoittaa Suomen Viljava Oy:ssä taloudellisen lisäarvon tuottamista omistajalle ja muille sidosryhmille, kuten henkilöstölle, asiakkaille sekä tavaran- ja palveluntuottajille. Taloudellisen vastuun johtaminen kattaa myös yrityksen riskienhallinnan ja resurssien suunnittelun. Taloudellisen vastuun johtaminen tapahtuu yrityksen johtamisohjeiston mukaisesti. Kirjalliset kuvaukset on esitetty yrityksen Hallintokäsikirjassa jota päivitetään säännöllisesti Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Yrityksen taloudelliset tavoitteet perustuvat yrityksen visioon ja strategiaan. Yrityksellä on merkittävä kiinteistövarallisuus, jonka ylläpitäminen ja ajan tasalla pitäminen edellyttää positiivista kassavirtaa pitkällä tähtäyksellä. Yrityksen liikevaihtoon ja kassavirtaan vaikuttaa merkittävästi viljasadon määrä ja viljamarkkinatilanne. Jotta yritys pystyy vastaamaan taloudellisen vastuun haasteisiin vaihtelevissa olosuhteissa, on tavoitteeksi otettu vahvasta taseesta huolehtiminen. Pääosa taloudellisen vastuun tunnusluvuista esitetään virallisessa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Tämän lisäksi yritys tekee vuosittain tulos- ja investointibudjetit, joiden toteutumista seurataan kuukausittain. Raportointikaudelle budjetoitu liikevaihto ylitettiin selvästi, budjetti 16,6 meur, toteuma 17,7 meur. Ylitys aiheutui pääosin arvioitua suuremmista viljan käsittelymääristä. Vastaavasti kuitenkin myös kulupuolella budjetti ylittyi, joten tilikauden tulos jäi hieman budjetoidusta, budjetti 3,1 meur, toteuma 2,9 meur. Yrityksen toteutuneet investoinnit olivat 2,9 meur, budjetti 3,0 meur. Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat siilojen ohjaustekniikoiden automatisointiin ja viljapölyn talteenottoon ja priketöintiin. Näihin investointeihin käytettiin rahaa noin 1 meur. Loput investoinnit olivat perusparannus- ja korvausinvestointeja.

9 2.2 Taloudellisen toiminnan tunnusluvut YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 9 / 20 Yrityksen toimintakertomuksissa on esitetty seuraavat taloudellisen vastuun tunnusluvut: milj Liikevaihto 17,7 20,1 19,8 17,7 16,7 Liikevoitto 2,9 7,8 5,4 4,1 4,0 Liikevoitto % 16,6 38,9 27,2 23,2 23,6 Oman pääoman tuotto % 9,6 24,6 18,2 13,6 13,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 12,0 32,7 22,3 16,2 15,7 Omavaraisuusaste % 79,1 89,6 82,1 75,8 73,0 Yrityksen vuosi oli ns. normaali vuosi, vuoden varastointi- ja käsittelymäärät tulivat pääosin edellisen vuoden ja kuluneen vuoden viljasadoista. Interventioviljan käsittely päättyi vuoden alkupuoliskon aikana ja oletamme, että tulevina vuosina ei ole odotettavissa vastaavanlaista interventioviljan varastointitarvetta. Vuosien 2011 ja 2010 liikevaihto- ja tulosluvut poikkeavat pitkän ajan keskiarvoista. Molempina vuosina interventioviljan käsittely kasvatti käsittely- ja varastointimääriä. Yhtiö vastasi kasvaneeseen varastotarpeeseen vuokraamalla kuusi tilapäisvarastoa. Vuoden 2011 luvuissa näkyy edellisen lisäksi Kotkan varaston myyntivoitto 2,8 miljoonaa euroa Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille Laskelma tehty suoriteperusteisesti. Asiakkaat Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Yhteensä Tavaroiden ja palveluiden Materiaalit ja palvelut tuottajat Liiketoiminnan muut kulut Yhteensä Henkilöstö Henkilöstökulut Julkinen sektori Tuloverot Kiinteistöverot Yhteensä Osakkeenomistajat Osingot Rahoittajat Rahoituskulut Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat Investoinnit

10 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 10 / Henkilöstö 3.1 Henkilöstöjohtaminen Esimiestoiminnan kehittäminen ja henkilöstöstrategia Esimiestoiminta Vuonna on toteutettu laaja varastoesimiesten esimieskoulutus, joka jatkuu vielä keväällä Koulutuksessa on käsitelty mm. vuorovaikutustaitoja, hankalia esimiestilanteita, palaverikäytäntöjä, yhteisiä pelisääntöjä sekä asiakassuhteiden hallintaa. Koulutuspäiviä on ollut noin yksi kuukaudessa ja lisäksi opiskeluun on kuulunut jaksojen välillä ennakko- ja jälkitehtäviä. Henkilöstöstrategia MEILLÄ ON OSAAVA, OPPIVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ 1. Tuemme ja motivoimme työyhteisöjen ja henkilöstön kehittymistä ja työssä oppimista sekä nostamme henkilöstön osaamistasoa niin, että se vastaa työtehtävän vaativuutta. 2. Huolehdimme siitä, että meillä on oikeanlainen ja oikeamääräinen ydinhenkilöstö suorittamassa liiketoimintamme mukaista työtä. Ruuhkaaikoina vuokraamme tai rekrytoimme lisäksi tilapäishenkilöstöä. 3. Huolehdimme osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtämisestä henkilöstön vaihtuessa. KILPAILUKYKYINEN PALKKAUS 1. Maksamme maan laajimman palkkavertailun mukaista mediaanipalkkaa palkkajärjestelmämme mukaisesti. 2. Tulospalkkiojärjestelmällämme pyrimme motivoimaan henkilöstöämme. 3. Meillä on henkilöstön kanssa yhdessä sovittu sopimus yrityskohtaisista työehdoista. HENKILÖSTÖN TYÖTYYTYVÄISYYS JA TYÖKYKY ON HYVÄ 1. Kehitämme valmiuksia vähentää työyhteisön fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta parantamalla työoloja ja huomioimalla työpaikan ilmapiiriä. 2. Huolehdimme henkilöstön työkyvystä laajalla ja asiantuntevalla työterveyshuollolla ja tuemme henkilöstön omaehtoista työkyvyn ylläpitoa.

11 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 11 / Henkilöstötavoitteet Määrällinen tavoite Henkilöstön varsin korkean keski-iän takia tulee eläkeikään seuraavan viiden vuoden aikana yli neljännes henkilöstöstä. Tilannekohtaisesti harkitaan jokaisen tehtävän kohdalla, rekrytoidaanko eläkkeelle jääneen tilalle uutta henkilöä. Näin ollen henkilöstön lukumäärä tullee jonkin verran vähenemään tulevina vuosina. Laadullinen tavoite Koulutussuunnitelman mukaan pyritään jatkuvasti kehittämään henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä oli 89 henkilöä. Henkilöstö keskimäärin henkilöä henkilöä henkilöä 90 henkilöä Henkilöstön jakautuminen maittain Koko henkilöstö työskentelee Suomessa Työsuhteet Työsuhteet Vakituiset 80 Määräaikaiset 9 Kokoaikaiset 87 Osa-aikaiset Henkilöstön vaihtuvuus Toistaiseksi voimassa olevia uusia työsuhteita kpl kpl kpl 1 kpl

12 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 12 / 20 Eläkkeelle jääneet kpl kpl kpl 0 kpl Keskimääräinen työsuhteen pituus Suomen Viljava Oy:n toistaiseksi voimassa olevan henkilöstön työsuhteiden keskimääräinen pituus vuonna oli 18,0 vuotta. Työsuhteiden keston jakauma 21- < 5v 5-10v 11-20v 30v > 31v Henkilöstön keski-ikä Henkilöstön keski-ikä vuonna oli 48,5 vuotta Ikärakenne 20-30v 31-40v 41-50v 51-60v > 61v Keskimääräinen eläköitymisikä v ,5v v Irtisanomiset ja lomautukset Vuosina ei yhtiössä ole irtisanottu henkilöstöä eikä myöskään ole ollut lomautuksia.

13 3.4.1 Henkilöstön sukupuolijakauma Koko henkilöstö Miehiä 75,3 % Naisia 24,7 % Henkilöstön sukupuolijakauma henkilöstöryhmittäin Työntekijät Miehiä 87,0 % Naisia 13,0 % YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 13 / 20 Toimihenkilöt Miehiä 35,0 % Naisia 65,0 % Hallituksen ja johtoryhmän sukupuolijakauma Hallitus Miehiä 60,0 % Naisia 40,0 % Johtoryhmä Miehiä 85,7 % Naisia 14,3 % Tasa-arvosuunnitelma Yrityksessä on laadittu tasa-arvosuunnitelma, joka sisältää myös palkkakartoitusosion. Suunnitelma päivitetään vuosittain ja käsitellään yrityksen Yt-toimikunnassa. Yrityksen periaatteena on, että samasta tai samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka työntekijän sukupuolesta riippumatta. Yrityksessä myös seurataan palkkatasa-arvon toteutumista säännöllisesti.

14 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 14 / 20 Työpaikan rekrytointikäytäntöjä tarkastellaan tasa-arvoseikat huomioiden ja molemmilla sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen sekä itsensä ja työnsä kehittämiseen Tulospalkkiojärjestelmä Yrityksellä on koko henkilöstöä koskeva, kaikille samanlainen tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu yrityksen budjetoituun tulokseen. Tulospalkkiota maksetaan edellytysten täyttyessä kuukausipalkkojen suhteessa ja palkkio voi olla maksimissaan henkilön 1,5 kuukauden palkkaa vastaava summa Kehityskeskustelut Koko henkilöstö kuuluu kehityskeskustelujen piiriin ja tavoitteena on, että ne käydään kerran vuodessa lähimmän esimiehen kanssa. Yrityksessä on luotu yhteinen kehityskeskustelun runko pohjaksi keskusteluille ja myös ohjeistusta keskusteluun on koko henkilöstölle annettu Koulutus Henkilöstön koulutustausta Peruskoulutus 13 % Ammattikoulutus 38 % Keskiasteen koulutus 42 % Akateeminen koulutus 7 % Osaamisen kehittäminen Henkilöstön ammatillinen osaaminen ja sen kehittäminen vaihtelevat runsaasti eri ammattiryhmissä. Varastoilla tarvetta on koulutussuunnitelman mukaan ainakin analyysikoulutuksiin, laatujärjestelmäkoulutuksiin, työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukursseille sekä huolto- ja kunnossapitokoulutuksiin. Hallinnon henkilöstössä löytyy eri alojen asiantuntijoita ja heillä koulutustavoitteet liittyvät yleensä oman alan ajankohtaisiin muutoksiin. Suomen Viljava Oy korostaa henkilöstön moniosaamista ja kannustaa henkilöstöä kehittämään tarpeenmukaista ammattitaitoaan säännöllisesti. Henkilökohtaiset koulutustavoitteet pyritään käymään vuosittain läpi esimiehen ja alaisen välisessä kehityskeskustelussa, mutta koulutustarpeita kannustetaan ottamaan aktiivisesti esille niin esimiehen kuin työtekijöiden taholta muutoinkin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on ennen voimaanastumistaan käsitelty yrityksen YT-toimikunnassa ja sen sisältö ja tavoitteet tarkastetaan vuosittain. Suunnitelmassa sovittujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkossa aina suunnitelman voimassaolovuoden loppupuolella YT-toimikunnassa.

15 3.7.1 Henkilöstötyytyväisyys YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 15 / 20 Alkuvuonna toteutettiin yhdessä eläkevakuutusyhtiö Eteran kanssa työhyvinvointikysely, joka koski koko henkilöstöä. Kyselyn tulokset olivat pääsääntöisesti erittäin hyviä ja tuloksemme olivat lähes kaikki logistiikka- ja ahtausalan vertailuyrityksiä paremmalla tasolla. Kyselyn tulokset käsiteltiin henkilöstön kanssa palautetilaisuuskierroksella viidessä eri tilaisuudessa, joten pystyttiin tarkemmin käsittelemään myös paikallisia tuloksia koko talon ohella ja saamaan aikaa keskustelua. Tulosten ja palautetilaisuuksien kommenttien pohjalta päätettiin keväällä seuraavien toimenpiteiden toteuttamista, jotta työhyvinvointi entisestään paranisi: varastoesimiesten johtajakoulutus aluepäällikön ja toimitusjohtajan osallistuminen säännöllisemmin varastopalavereihin tiedotuksen kehittäminen työympäristön haittatekijöiden (melu, pöly) vähentäminen työhyvinvointiluento (syksyllä Viljava-päivä) Varastoesimiesten johtajakoulutus aloitettiin jo kesällä ja se jatkuu kevääseen 2013 asti. Marraskuussa järjestettiin koko talon yhteinen päivä Hämeenlinnassa, jossa hyvinvointiasioista oli puhumassa Paula Heinonen. Kysely on tarkoitus toistaa jatkossa parin vuoden välein Henkilöstön työkyvyn ylläpito Henkilöstöllä on mahdollisuus saada max. 50 kpl liikunta/kulttuuriseteleitä vuodessa oman harrastustoiminnan tukemiseen. Setelit ovat henkilöstölle täysin ilmaisia. Yrityksen vapaa-ajan mökit sijaitsevat Levillä ja Vierumäellä, jossa molemmissa on erinomaiset mahdollisuuden liikunnan harrastamiseen. Mökit ovat koko henkilöstön käytössä edulliseen hintaan. Yritys on pyrkinyt viime vuosina henkilöstön työkyvyn parantamiseen mm. koko henkilöstöä koskevalla kuntokartoitusprojektilla, joka kesti koko vuoden. Lisäksi henkilöstölle on hankittu mm. askelmittarit ja kävelysauvat. Yrityksessä on käytössä ns. varhaisen puuttumisen malli, jolla pyritään mahdollisimman nopeasti reagoimaan pitkittyneisiin tai usein toistuviin sairauspoissaoloihin. Työhyvinvointikysely toteutettiin vuonna

16 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 16 / Tapaturmat Työtapaturmat ja niiden taajuus v kpl 16,7 / työtuntia v kpl 16,7 / työtuntia v kpl 27,8 / työtuntia v 2 kpl 8,9 / työtuntia Sairauspoissaolot ja ammattitaudit Poissaolopäivät ja prosentti v ,1% v ,7% v ,8% v 758 3,4% Ammattitaudit Ammattitauteja ei ole tarkastelujaksona ollut Työterveyshuolto Yrityksen työterveyshuoltoon kuuluu ennaltaehkäisevä toiminta sekä lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja muu terveydenhuolto sovituissa rajoissa. Ennaltaehkäisyssä panostetaan yrityksen ja työterveyshuollon tiiviiseen yhteystyöhön työpaikkakäyntien ja työpaikkaselvitysten avulla. Sairauspoissaolojen suhteen on käytössä varhaisen puuttumisen malli, jolla pyritään sairauspoissaolojen pitkittymisen ennaltaehkäisyyn yhdessä työterveyshuollon kanssa. 4. Ympäristö 4.1 Ympäristöjohtaminen Toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Suomen Viljava Oy:n toiminta on kokonaisuudessaan ympäristöystävällistä. Viljanvarastoinnissa ja käsittelyssä ei käytetä suuria määriä energiaa eikä kemikaaleja.

17 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 17 / 20 Haitallisia ympäristövaikutuksia ovat jossain määrin pöly- ja melupäästöt sekä lämmön tuotannon ja yhtiön käyttämän sähkön tuotannon päästöt Ympäristöasioiden johtaminen Suomen Viljava Oy:n ympäristöpolitiikkaa johdetaan hallituksen, johdon ja henkilöstön yhteistyönä sitoutumalla säästämään energiaa ja löytämään toiminnassaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja, jotka tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä. Yhtiön ympäristöpolitiikkana on kuluttaa mahdollisimman vähän uusiutumatonta energiaa ja hyödyntää viljan kuivatuksessa ja lämmöntuotannossa maa- ja nestekaasua sekä biopolttoainetta (viljan pölyä). Euromääräisesti suurinta energian käyttöä edustaa sähkö. Sähkön hankinta kilpailutetaan 3-5 vuoden välein Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen Suomen Viljava Oy:n tärkeimpänä ympäristötavoitteena on viljan pölyn ohjaaminen hyötykäyttöön kaatopaikalle viennin sijaan. Tulokset suhteessa tavoitteisiin Viljan pölyn hyötykäytön lisäämiseksi on hankittu kaksi priketöintikonetta, joilla estetään pölyn leviäminen ympäristöön ja lisätään käsittelyn ja kuljetuksen tehokkuutta. Pölyn priketöinti/pelletöinti on nyt käytössä neljällä varastolla. Ylivieskan maalämpöjärjestelmä on otettu käyttöön, kesällä, jolloin vuotuinen polttoöljysäästö on lähes litraa. 4.2 Ympäristötunnusluvut Energia Energian kulutus Yhtiöllä ei ole omaa energian tuotantoa. Yhtiön ostaman sähköenergian määrä vuonna oli 11,6 GWh (vuonna ,6 GWh). Muut ostetut energiamuodot ovat kaukolämpö, kevyt polttoöljy, dieselöljy, maakaasu ja nestekaasu. Yhtiön käyttämä tärkein energiamuoto on sähkö. Kaikki viljan käsittelykoneet käyttävät sähköä. Sähkön määrä on suoraan verrannollinen käsiteltävän viljan määrään. Suurimmat laitteet ovat laivapurkauskoneet. Sähköenergian säästöpotentiaali on koneiden joutokäyntiaikojen minimoinnissa. Keskeiset energian hankintakanavat ovat sähkön ja lämmitysenergian osto paikallisilta toimittajilta. Suomen Viljava Oy:llä on kahdeksan viljan teollisuuskuivuria, joista kolmessa käytetään polttoaineena viljan pölyä. Neljä kuivuria ovat kaasukäyttöisiä suorapolttokuivureita, joissa energiahyötysuhde on lähes sata prosenttia. Yksi kuivuri on polttoöljykäyttöinen.

18 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 18 / 20 Energiatehokkuutta parannetaan ohjeistamalla käyttöhenkilökuntaa koneiden käytössä ja siirtymällä soveltuvin osin uusiutuvan energian käyttöön. Uusiutuvan energian käyttöä lisätään viljan pölyn käytöllä lämmön tuotannossa ja maalämmön hyödyntämisellä Päästöt ilmaan Yhtiön toiminnassa käytetään hyvin vähän poltettavaa energiaa. suurimmat käyttökohteet ovat viljan kuivurit mutta niiden käyntiaika on vain 1,5 kk/a. Päästöistä mainittakoon viljan pöly jota syntyy, kun viljaa puretaan tai lastataan kuljetusvälineisiin Vesi Yhtiön toiminnassa vettä käytetään ainoastaan sosiaalitiloissa ja viljalaboratorioissa. Veden kulutus on näin ollen varsin pientä Jätteet Suurin yhtiössä syntyvä jätemäärä on viljan pöly. Pölyä erottuu n tn/vuosi. Viljanpöly hyödynnetään omissa lämmityskattiloissa, joita on neljä, toimitilojen lämmittämiseen. Neljällä varastolla on pölyn priketöintilaitteisto, joilla pöly saadaan kiinteään muotoon ja voidaan toimittaa muualle poltettavaksi. Näin saadaan mahdollisimman suuriosa pölystä hyötykäyttöön ja minimoidaan kaatopaikalle viennin osuus. Viljapölyn määrää ei voida pienentää sillä pölyn talteenotto parantaa viljan laatua ja pitää työympäristön puhtaana Määräysten mukaisuus ja ympäristökustannukset Yhtiö noudattaa toiminnassaan ympäristölainsäädäntöä, ympäristölupaehtoja ja muita määräyksiä Tuotteet ja palvelut Toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi Viljan pöly Viljan käsittelyssä syntyy pölyä, joka kerätään talteen ja erotetaan suodattimilla tai sykloneilla. Sykloneita on korvattu suodattimilla jolloin pölynerotus on lähes sata prosenttinen. Melu Koneet ja laitteet, etenkin suuret puhaltimet aiheuttavat melua. Varastojen lähiympäristössä on tehty melumittauksia ja tarvittaessa puhaltimet on varustettu äänenvaimentimilla. Materiaalit Korjausten yhteydessä rakennusmateriaaleissa on vanhoja asbestia sisältäviä eristeitä, kattoja seinälevyjä vaihdettu uusiin materiaaleihin. Asbestia sisältävät materiaalit on hävitetty asbestinkäsittelymääräysten mukaisesti.

19 4.2.7 Kuljetukset YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 19 / 20 Yhtiön omassa toiminnassa merkittävimmät kuljetusten aiheuttamat päästöt ovat varastojen väliset työmatkat sekä kodin ja työpaikanväliset matkat. Viljan kuljetukset varastoille ja sieltä eteenpäin ovat asiakkaiden tilaamia sopimuskuljetuksia Materiaalit Yhtiö käyttää hyvin vähän kertakäyttömateriaaleja. Mainittavia ovat puiset kuormalavat ja paperisäkit, jotka nekin voidaan osittain kierrättää uusiokäyttöön tai polttaa bioenergiana. 5. Yhteiskunta 5.1 Paikallisyhteisöt Suomen Viljava Oy toimii 21 paikkakunnalla. Yhtiö työllistää suoraan 90 henkilöä. Sijaintipaikkakunnillaan varastot työllistävät alihankkijoita, pienurakoitsijoita ja tavaratoimittajia. Yhtiön varastojen kautta kulkeva viljan kuljetukset näkyvät vilkkaana rekkaliikenteenä ja satamissa viljan viennissä ja tuonnissa laivaliikenteenä. 5.2 Lahjonta ja korruptio Suomen Viljava Oy:llä yhtiönä ja sen henkilökunnalla on nollatoleranssi lahjonnan ja korruption suhteen. 5.3 Poliittinen vaikuttaminen Yhtiö ei harjoita poliittista vaikuttamista. 5.4 Kilpailun rajoitukset Suomen Viljava Oy:llä on johtava asema toimialallaan. Yhtiö toimii kilpailulainsäädännön mukaisesti. 5.5 Määräystenmukaisuus Suomen Viljava Oy:llä ei ole menossa lain tai säädösten rikkomisesta johtuvia oikeustoimia. 6. Tuotevastuu 6.1 Asiakastyytyväisyys Yhtiön asiakkaat ovat suurimmalta osalta B to B asiakkaita. Asiakkailta saadaan palautetta vuosittaisissa yhteistyöneuvotteluissa. Käytännön asioita hoidetaan tiiviissä yhteistyössä lähes päivittäisellä yhteydenpidolla, jolloin tarjoutuu tilaisuus välittömään palautteeseen. 6.2 Palveluiden ja tuotteiden turvallisuus ja terveys Suomen Viljava Oy:n vastaa viljan varastointi- ja käsittelypalveluiden turvallisuudesta sertifioidun ISO 9001:2008 laatujärjestelmän mukaisesti.

20 YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 20 / 20 Yhtiö vastaa alihankintana valmistamiensa kuluttajaelintarvikkeiden tuoteturvallisuudesta sertifioitujen ISO 9001:2008 ja British Retail Consortium (BRC) laatujärjestelmien mukaisesti. 6.3 Tuote- ja palvelutiedot ja markkinointiviestintä Suomen Viljava Oy:n tuottamien varastointi- ja käsittelypalvelujen sisältö on kuvattu yrityksen yleisissä toimitusehdoissa, jotka on liitetty asiakaskohtaisiin sopimuksiin. Palvelujen tuottaminen tapahtuu yrityksen laatujärjestelmän ohjeiden mukaisesti. Yrityksen palvelujen tunnettuuden lisäämiseksi tehdään esitteitä, harjoitetaan mainontaa alan ammattilehdissä, järjestetään varastokohtaisia asiakastilaisuuksia ja avoimien ovien päiviä sekä osallistutaan kahden vuoden välein valtakunnallisiin maatalousnäyttelyihin. 6.4 Asiakastietojen suojaaminen ja yksityisyys Yrityksen toiminnassa on tärkeää asiakkaiden tasapuolinen kohtelu ja asiakaskohtaisten tietojen salassapito. Asiakaskohtaisten tietojen raportoinnissa ja tietojärjestelmien käytössä on varmistettu tietoturva niin, että asiakas saa tietää ja voi nähdä vain omiin palveluihin liittyvät tiedot. Yrityksen tiedossa ei ole yhtiön toimintaan liittyviä asiakastietojen häviämisiä tai luottamuksellisten tietojen vuotamisia koskeneita valituksia eikä tapauksia, joissa yksityisyyden suojaa olisi rikottu. 7. Ihmisoikeudet 7.1 Toimintaan liittyvät ihmisoikeusasiat Kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti henkilöstöllämme on oikeudenmukaiset ja tyydyttävät työehdot sekä palkkaus. Emme hyväksy työyhteisössä minkäänlaista syrjintää, pakottamista tai häirintää.

Yritysvastuuraportti 2011. Suomen Lauttaliikenne Oy

Yritysvastuuraportti 2011. Suomen Lauttaliikenne Oy Yritysvastuuraportti 2011 Suomen Lauttaliikenne Oy 1 Sisällysluettelo 1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 3 1.1 Organisaation perustiedot... 3 1.2 Yhteiskuntavastuun johtaminen

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Boreal Kasvinjalostus Oy:n yritysvastuuraportti 31.12.2014

Boreal Kasvinjalostus Oy:n yritysvastuuraportti 31.12.2014 Raportti 1 (11) Boreal Kasvinjalostus Oy:n yritysvastuuraportti 1. Organisaation kuvaus 1.1 Organisaation perustiedot Kasvinjalostuksella on laaja vaikutuksensa ruuantuotantoon ja koko yhteiskuntaan niin

Lisätiedot

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 1 ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 1. ORGANISAATION KUVAUS, HALLINTO JA TOIMINTAPERIAATTEET 4 1.1 ORGANISAATION PERUSTIEDOT 4 1.1.1 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni Yritysvastuuraportti 2012 Governia-konserni 1 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 4 2.1 Organisaation perustiedot... 4 2.2 Yritysvastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti raportti 2014 Huhtikuu 2015 2 Sisällys Yritysvastuu 3 Meritaito Oy kantaa vastuuta meriympäristöstä 3 Yhteiskuntavastuu sisäänrakennettu osa johtamista 3 Erotumme korkealla laadulla 4 Turvallisuus on keskeinen

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodelta 2013 vuosiraportin, joka sisältää yritysvastuun tunnusluvut, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Sisältö

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2014 9.4.2015 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/80 Orion-konsernin GRI G3:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Parhaita makuhetkiä.

Parhaita makuhetkiä. 2012 Parhaita makuhetkiä. VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Leijona lyhyesti 3. Liiketoiminta ja palvelut 4. Asiakastyytyväisyys 5. Henkilöstö 6. Ympäristö 7. Hankinta

Lisätiedot

www.orion.fi/yv-raportti-2011

www.orion.fi/yv-raportti-2011 Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2011 25.4.2012 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2011 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2011

Lisätiedot

28 Ympäristövaikutukset

28 Ympäristövaikutukset 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluetteloelo Vastuullisuus 3 Johtamiskyvykkyyksien kehittäminen 28 Ympäristövaikutukset Hankinnat ja raaka-aineet Suunnittelu ja tuotekehitys Tuotannon energiatehokkuus Päästöt

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI 2 ǀ FINFERRIES 2013 Sisällysluettelo Konsernin yleiskuvaus................................................... 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2014

Vastuullisuusraportti 2014 Vastuullisuusraportti 2014 Sisältö ORGANISAATION KUVAUS 4 Tuotteet ja palvelut 4 Hallintorakenne 5 ARVOT JA LIIKETOIMINTAPERIAATTEET 6 VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN 8 Tukon toimitusketju ja vastuullisuusvaikutukset

Lisätiedot