TEUVAN KUNTA Keskustan osayleiskaava kantatien varren alueella ja kirkkoseudun asemakaavan laajennus kantatien pohjoispuolelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEUVAN KUNTA Keskustan osayleiskaava kantatien varren alueella ja kirkkoseudun asemakaavan laajennus kantatien pohjoispuolelle"

Transkriptio

1 LUONTOSELVITYS X TEUVAN KUNTA Keskustan osayleiskaava kantatien varren alueella ja kirkkoseudun asemakaavan laajennus kantatien pohjoispuolelle Luontoselvitys

2 Teuvan kunta Luontoselvitys Sisältö 1 JOHDANTO SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET MENETELMÄT Lähtötiedot Maastokartoitukset LUONNONYMPÄRISTÖN YLEISPIIRTEET Geologia ja vesistöt Suojelualueet Kasvillisuus ja eläimistö LUONTOARVOILTAAN MERKITTÄVÄT KOHTEET Uhanalaiset lajit ja direktiivilajit Luontokohteet Metsälakikohteet Vesilakikohteet Luonnonsuojelulakikohteet Uhanalaiset luontotyypit Muut arvokkaat kohteet YHTEENVETO LÄHTEET... 5 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Selvitysalueen sijainti Luontokohdekartta Kuvia selvitysalueelta Pöyry Finland Oy Ismo Yli-Tuomi, FM biologi Soile Turkulainen, FM biologi maastotyöt ja raportointi raportointi Yhteystiedot Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku puh sähköposti 0

3 Teuvan kunta, luontoselvitys 1 JOHDANTO Tämä luontoselvitys on tehty Teuvan kuntakeskuksen alueelle Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavaa sekä siihen sisältyvää Teuvan kirkonseudun asemakaavan laajennusta varten (Kirkkoseudun asemakaavan laajennus, kantatien pohjoispuoli; Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi). Alueen luonnonolosuhteet huomioiden yleiskaava-alueelle ja asemakaava-alueelle ei katsottu tarpeelliseksi tehdä kahta erillistä raporttia vaan tämä raportti kattaa koko osayleiskaavan tarkistusalueen (edempänä selvitysalue) (kartta 1). Kaava-alueelta on aiemmin tehty Keskustaajaman osayleiskaavan ja Kauppilan osayleiskaavan luontoselvitys (Jaakko Pöyry Infra 2007). Tässä raportissa esitetään selvitysalueelle kesällä 2013 tehdyn kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen tulokset. 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET Selvitysalue sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnassa Teuvan kuntakeskuksen alueella kantatie 67 varressa. Selvitysalueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartassa ja liitteessä 3 on kuvia selvitysalueelta. Selvitysalue on lähes kokonaisuudessaan tasaista asuttua tai maatalouskäytössä olevaa kulttuurimaisemaa. Selvitysalueella on viljelykäytössä olevaa peltoa, asutusten pihaalueita sekä Teeriluoma-puron varteen sijoittuvaa pensaikkoa ja matalaa puustoa. Metsämaata on ainoastaan alueen lounaisosassa hyvin pienialaisesti. 3 MENETELMÄT 3.1 Lähtötiedot Luontoselvitystä varten tarkistettiin ympäristöhallinnon OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelun ja Hertta-paikkatietokannan Eliölajit-rekisteriin tallennetut luontokohteet ja lajistotiedot. 3.2 Maastokartoitukset Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitystä varten tehtiin maastokäynti Maastokäynnillä selvitettiin luonnonympäristön yleispiirteet ja kartoitettiin seuraavat maankäytön suunnittelussa huomioitavat luonnonarvoiltaan merkittävät kohteet. luonnonsuojelulain 29 :n suojellut luontotyypit vesilain 2 luvun11 :n mukaiset luonnontilaisina säilytettävät luontotyypit norot, lammet ja lähteet vesilain 3 luvun 2 :n mukaiset purot, joiden luonnontilan muuttaminen on luvanvaraista metsälain 10 :n erityisen tärkeät elinympäristöt uhanalaiset luontotyypit (Raunio ym. 2008) muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet kuten lahopuustoiset metsät sekä niityt ja muut perinneympäristöt Varsinaista liito-oravaselvitystä ei pyritty tekemään, mutta alueen liito-oravapotentiaalia arvioitiin yleisellä tasolla. Lisäksi arvioitiin selvitysalueen soveltuvuutta muiden luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittujen eläinlajien elinympäristöksi. 1

4 Teuvan kunta, luontoselvitys 4 LUONNONYMPÄRISTÖN YLEISPIIRTEET 4.1 Geologia ja vesistöt Selvitysalue on kokonaisuudessaan tasaista maatalousmaata ja taajama-aluetta. Maaperä on koko selvitysalueella hiesua tai hienoa hietaa (Geologian tutkimuskeskus 2011). Selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähimmät arvokkaat pohjavesialueet ovat eteläpuolella noin 3-3,5 km:n etäisyydellä sijaitsevat Pappilankankaan ja Kankaankorven vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet (Oiva-tietokanta 2013). Selvitysalueella ei ole järviä tai lampia eikä lähteitä, noroja, jokia tai suoalueita. Selvitysalueen pohjoisreunassa virtaa Teeriluoman puro. 4.2 Suojelualueet Valtion ympäristöhallinnon Oiva-tietokannan (2013) mukaan selvitysalueella ei ole Natura alueverkostoon kuuluvia kohteita, luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia kohteita tai muita luonnonsuojelualueita. Lähin Natura alue on Varisneva (FI ), joka sijaitsee noin 5 km:n etäisyydellä selvitysalueen luoteispuolella. Natura-alueeseen sisältyy Varisnevan soidensuojelualue (SSA100057) sekä soidensuojeluohjelmaan kuuluva Varisnevan aarnialue (SSO100301). Lähiympäristössä olevien suojelualueiden sijainnit on esitetty liitteen 1 kartassa. 4.3 Kasvillisuus ja eläimistö Selvitysalue on keskiboreaalista kasvillisuusvyöhykettä (alajako Pohjanmaa 3a) ja kuuluu Etelä-Pohjanmaan eliömaakuntaan. Eteläboreaalinen kasvillisuusvyöhyke ja siihen kuuluva Pohjanmaan rannikkomaa sijaitsee kuitenkin ainoastaan noin 11 km:n etäisyydellä Teuvan kuntakeskuksen länsipuolella, joten aluetta voidaan pitää eteläboreaalisen ja keskiboreaalisen metsäkasvillisuuden vaihettumisalueena. Suovyöhyke on kilpi- eli konsentriset kermikeitaat (alajako Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kilpikeitaat 1c). Maisemamaakunta on Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutu, joka kuuluu maisemamaakuntien pääjaossa Pohjanmaahan (Oiva-tietokanta 2013). Selvitysalueen eläimistön voidaan olettaa olevan tyypillistä maatalousympäristön ja taajaman pihapiirien lajistoa. Liito-oravalle soveltuvia varttuneita kuusisekametsiä ja ruokailualueiksi soveltuvia lehtipuuvaltaisia metsiä on selvitysalueella ja sen välittömässä läheisyydessä erittäin vähän. Lähin tunnettu liito-oravaesiintymä on 3,8 km:n kilometrin etäisyydellä Teuvan keskuksen koillispuolella (Hertta-tietokanta, tarkistettu ja ). Teiden varsilla ja muilla ruderaattialueilla, pienialaisissa metsiköissä sekä Teeriluoman puron varressa esiintyy runsaasti mm. seuraavia tavanomaisia kasvilajeja; mesiangervo, pullosara, kurjenjalka, nokkonen, vadelma, maitohorsma, jättipalsami, pietaryrtti, hiirenvirna, lupiini, rantamatara, karhunputki, siankärsämö, päivänkakkara, harakankello, huopaohdake, rönsyleinikki, aitovirna, metsäkurjenpolvi, pihatatar, korpi-imarre, lillukka, vadelma, korpikaisla ja kurjenmiekka. 2

5 Teuvan kunta, luontoselvitys 5 LUONTOARVOILTAAN MERKITTÄVÄT KOHTEET 5.1 Uhanalaiset lajit ja direktiivilajit Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja tai luontodirektiivin liitteiden IV(b) tai IV(a) mukaisia kasvi- tai eläinlajeja. 5.2 Luontokohteet Metsälakikohteet Metsälain 10 mukaiset metsäluonnon erityisen arvokkaat elinympäristöt määrittää ja rajaa alueellinen metsäkeskus, joten edellä esitetty kohde on raportin tekijöiden mahdolliseksi metsälain tarkoittamaksi kohteeksi määrittämä elinympäristö. Teeriluoma Selvitysalueen pohjoisosassa on Teeriluoman noin 2 metriä leveä puro. Puron välittömässä läheisyydessä on kapealti rehevää ympäristöstään poikkeavaa kasvillisuutta ja pääosin suhteellisen matalaa puustoa ja pensaikkoa. Alueella on mäntyä, koivua, kuusta, tuomea, lehtokuusamaa, pihlajaa, raitaa, kiiltopajua ja muita pajuja. Kenttäkerroksen lajistoa ovat mm. suo-orvokki, metsäorvokki, metsäalvejuuri, hiirenporras, mesiangervo, pullosara, kurjenjalka, nokkonen, vadelma, maitohorsma, jättipalsami, pietaryrtti, hiirenvirna, lupiini, rantamatara, karhunputki, siankärsämö, päivänkakkara, harakankello ja huopaohdake. Aluetta ei voi pitää luonnontilaisena, mutta puron välitön ympäristö on silti mahdollinen metsälain 10 :n tarkoittama metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, pienveden välitön lähiympäristö Vesilakikohteet Teeriluoman puro on myös mahdollinen vesilain 3 luvun 2 :n mukainen pienvesi, jonka luonnontilan muuttaminen on luvanvaraista Luonnonsuojelulakikohteet Valanne etelä (liitekartta 2, kohde 2) Valanteen tilan eteläpuolella on kaksi avointa maastoa hallitsevaa vanhaa ja järeärunkoista mäntyä, jotka saattavat täyttää luonnonsuojelulain 29 :n mukaisen kohteen kriteerit. Kohteilla on paikallista maisemallista arvoa ja ne tulee huomioida suunnittelussa, mikäli alueelle kohdistuu muuttuvaa maankäyttöä. Kohteiden välitön ympäristö suositellaan säilytettäväksi ennallaan niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen ei vaarannu Uhanalaiset luontotyypit Teeriluoma lukeutuu luonnontilaisiin tai luonnontilaisen kaltaisiin havumetsävyöhykkeen kangasmaiden puroihin, jotka on luokiteltu Etelä-Suomen alueella vaarantuneiksi (VU) luontotyypeiksi. Alueella ei ole muita luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia luontotyyppejä, jotka olisi huomioitu Suomen luontotyyppien uhanalaistarkastelussa (Raunio ym. 2008). 3

6 5.2.5 Muut arvokkaat kohteet Yli-Jussila (liitekartta 2, kohde 1) Teuvan kunta, luontoselvitys Joen rannassa on lehtomainen alue, jossa kasvaa varttunutta kuusi- ja koivuvaltaista sekapuustoa. Kenttäkerroksessa on lehtomaisen kankaan, lehdon ja kulttuuriympäristön kasvillisuutta, mm. käenkaalta, oravanmarjaa, sudenmarjaa, karhuputkea, jättipalsamia, huopaohdaketta, metsäkurjenpolvea, lillukkaa, korpi-imarretta, metsäimarretta, vadelmaa ja yksittäinen näsiä. Pensaskerroksessa on runsaasti tuomea ja pihlajaa. Luonnontilansa menettäneenä alue ei täytä metsälain 10 :n erityisen arvokkaan elinympäristön kriteerejä, mutta tästä huolimatta aluetta voidaan pitää paikallisesti arvokkaana luontokohteena. Mikäli alueelle kohdistuu muuttuvaa maankäyttöä, tulee kohde huomioida suunnittelussa. Suositus ei ole kuitenkaan voimakkaasti maankäytön suunnittelua rajoittava. 6 YHTEENVETO Teuvan kunnankeskuksen läheisyyteen sijoittuvalle osayleiskaava- ja asemakaavaalueelle tehtiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys kesällä Kasvillisuuskartoituksen ohessa aluetta arvioitiin myös liito-oravan, lepakoiden sekä muiden luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittujen eläinlajien mahdollisena esiintymisalueena. Selvitysalue on luontoarvoiltaan varsin tavanomaista asuttua tai maatalouskäytössä olevaa kulttuurimaisemaa. Metsämaata alueella on ainoastaan eteläosassa, jossa on pienialaisesti puron rantaan sijoittuvaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää ja koivua kasvavaa metsittynyttä peltoa. Teeriluoman melko luonnontilainen puro on mahdollinen metsälain (10 ) erityisen arvokas elinympäristö. Puro on myös mahdollinen vesilain 3 luvun 2 :n mukainen pienvesi. Mikäli kohde ei täytä metsä- ja vesilain vaatimuksia, voidaan sitä silti pitää muuna paikallisesti huomionarvoisena luontokohteena. Molemmissa tapauksissa kohde tulee huomioida maankäytön suunnittelussa, niin että suunnittelu edistää maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden mukaisesti luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä. Selvitysalueen keskiosassa on kaksi avointa maisemaa hallitsevaa järeärunkoista mäntyä, jotka saattavat täyttää luonnonsuojelulain 29 :n mukaisen kohteen kriteerit. Kohteiden välitön ympäristö suositellaan säilytettäväksi ennallaan niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen ei vaarannu. Muuksi paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi arvioitiin pienialainen rehevä metsälaikku selvitysalueen eteläosassa. Kohde ei täytä metsälain erityisen arvokkaan elinympäristön kriteerejä, mutta paikallisesti arvokkaana ja lajistollisesti ympäristöstään erottuvana luontokohteina se olisi suositeltavaa huomioida maankäytön suunnittelussa. Liito-oravalle soveltuvaa iäkästä kuusivaltaista sekametsää on erittäin vähän. Selvitysalueelta ei tiedetä esiintyvän liito-oravaa ja lähin tunnettu esiintymä on noin 3,8 kilometrin etäisyydellä Teuvan keskuksen koillispuolella. Liito-oravaselvitystä ei arvioitu tarpeelliseksi. Maastohavaintojen perusteella Teeriluoman varressa saattaa olla lepakoille sopivia saalistusalueita. Selvitysalueella ei kuitenkin todennäköisesti ole lepakoiden talvehtimiseen soveltuvia alueita tai varttunutta metsikköä, joissa olisi päiväpiiloiksi soveltuvia kolopuita. Alueella ei myöskään havaittu käytöstä poistettuja asumuksia tai muita rakennuksia, jotka soveltuisivat lepakoiden päiväpiiloiksi tai talvehtimispaikoiksi. Mikäli Teeriluoman ympäristössä oleville metsäalueille kohdistuu muuttuvaa maankäyttöä, olisi alu- 4

7 7 LÄHTEET Teuvan kunta, luontoselvitys eelle suositeltavaa tehdä kesäaikainen lepakkoselvitys. Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) lueteltuihin lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Muiden kuin edellä mainittujen luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien osalta voidaan todeta, että niiden esiintyminen selvitysalueella on hyvin epätodennäköistä. Geologian tutkimuskeskus Geologiset aineistot. Internetsivusto: Selauspäivä Jaakko Pöyry Infra, Maa ja Vesi Teuvan kunta, Keskustaajaman osayleiskaava, Kauppilan osayleiskaava, luontoselvitys. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. ja Mannerkoski, I. (toim.) Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Sierla, L., Lammi, E. Mannila, J. ja Nironen, M Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen ympäristö 742. Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. ja Uotila, P. (toim.) Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Helsinki. Meriluoto, M. ja Soininen, T Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Tapio. Raunio, A., Schulman, A. ja Kontula, T. (toim.) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 8/2008. Osat 1 ja s. Valtion ympäristöhallinto Internet-sivut osoitteessa: sekä Oiva-tietokanta osoitteessa Selauspäivä

8 Teuvan kunta, luontoselvitys Selvitysalueen sijainti ja ympäröivät suojelualueet Liite 1 1

9 Teuvan kunta, luontoselvitys Luontokohteet Liite 2 Osayleiskaavarajaus (selvitysalue) on merkitty valkoisella ja asemakaavarajaus punaisella. Luontokohteet on rajattu sinisellä (kohteiden kuvaukset ovat raportin kohdissa ja 5.2.5). Teeriluoman puroa ei ole esitetty erillisenä rajauksena. 2

10 16X Valokuvia selvitysalueelta Liite 3 Kuva 1. Osa kohteesta Valanne etelä (5.2.3.). Kuva 4. Selvitysalueen keskiosaa. Kuva 2. Selvitysalueen eteläosaa. Kuva 5. Metsänreunaa eteläosassa. Kuva 3. Teeriluoma eteläosassa. Kuva 6. Rehevää kasvillisuutta eteläosassa. Luontokohde Yli-Jussila (5.2.5). Copyright Pöyry Finland Oy

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Luontopeili 2013 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. TYÖN TOTEUTUS...3 3. KASVILLISUUS...4 3.1. Kangasmetsät...4

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LAITILA LUONNOS Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LUONTOSELVITYS Työ: E26515 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Turku, 08.11.2013 www.fmcgroup.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa

Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa PONSIVUOREN LUONTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa Sisällys Tekijät. 3 Johdanto. 4 Menetelmät 5 Liito-orava

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1 SIJAINTI... 4 1.2 YLEISTIETOA ALUEEN LUONNOSTA... 4 2 SELVITYSALUEEN ERITYISPIIRTEET... 7 2.1 MAISEMARAKENNE...

Lisätiedot

3.2.12 Luonnonsuojelu

3.2.12 Luonnonsuojelu 3.2.12 Luonnonsuojelu Suunnittelualueella todettiin 1 linnuston suojelualue 17 mahdollista metsälain mukaista tärkeää elinympäristöä 31 luontoarvoiltaan merkittävää kohdetta 40 suojelullisesti merkittävää

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 2 (30) Tuomiperän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Nokian kaupunki Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Petri Parkko 30.9.2012 Sisällys 1. Taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto... 4 3. Kaava-alueen yleiskuvaus... 5 4. Kaava-alueen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Suomen Luontotieto Oy Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Rauhoitettu, mutta jo kuollut mänty Halosaaressa Suomen Luontotieto Oy 14/2013 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä 11.11.2014 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006 URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 00 Mikkelin kaupungin julkaisuja /00 ISBN ---- ISSN -0 Tilaukset Painopaikka Valokuva Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Jääkärinkatu, 000 Mikkeli

Lisätiedot

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 1 Sisällys Tekijät... 3 Johdanto... 4 Menetelmät... 5 Luonnon kuvaus... 6 Pesimälinnusto 2015... 8 Tulokset...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot