TÄRINÄALTISTUSARVIOINTI JA TÄRINÄNTORJUNTAOHJELMA VALIMOILLE Työsuojelurahaston kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄRINÄALTISTUSARVIOINTI JA TÄRINÄNTORJUNTAOHJELMA VALIMOILLE Työsuojelurahaston kehittämishanke 108129"

Transkriptio

1 Teknillisen korkeakoulu, koneenrakennustekniikan laitos Valutuotetekniikan tutkimusryhmä Espoo 2008 TÄRINÄALTISTUSARVIOINTI JA TÄRINÄNTORJUNTAOHJELMA VALIMOILLE Työsuojelurahaston kehittämishanke Tomi Peräsaari

2 Esipuhe Tämän kehittämishankkeen rahoitti Työsuojelurahasto ja hakijana toimi Sulzer Pumps Finland Oy Karhulan Valimo. Hankkeen toteutti Teknillisen korkeakoulun Koneenrakennustekniikan laitoksen valutuotetekniikan tutkimusryhmä. Hakijayrityksestä hankkeessa olivat mukana Timo Korelin, Heli Väänänen ja Matti Haarala. Hankkeen seurantaan osallistuivat seuraavat valimot: Componenta Oy Karkkila, Leinovalu Oy, Metso Lokomo Steels Oy ja Metso Foundries Rautpohjan valimo. Sulzerin, Leinovalun ja Componentan työntekijät antoivat mallisuoritukset tärinäaltistusaikojen arviointia varten. Sosiaali- ja terveysministeriöstä hankkeen yhteyshenkilönä toimi Työsuojeluosaston Ylitarkastaja Helena Kalliolinna, joka tutustui hankkeemme taustoihin, antoi asiantuntevaa palautetta suunnitelmistamme ja vastasi kiperiin kysymyksiin. Kiitokset kaikille hankkeen toteutukseen osallistuneille. Espoossa Tomi Peräsaari

3 Tiivistelmä Tässä kehittämishankkeessa saatettiin käytäntöön aiemmassa hankkeessa Käsiin kohdistuvan tärinän vaikutusten vähentäminen valimotyössä hankittua tietoa käsitärinästä valimoissa. Hankkeen yhteydessä kerättiin altistusaikatietoa valimoiden tyypillisimmästä käsitärinälle altistavasta työvaiheesta eli valujen puhdistuksesta. Saatu tieto helpottaa tärinäaltistusarviointien tekoa. Tärinäaltistusarviointien tekoa helpottaa myös hankkeen yhteydessä laadittu kirjaamismenettely ja sähköinen kaavake, jonka avulla valimot voivat arviointinsa laatia. Menetelmässä on pyritty siihen, että arvioinnin tekeminen ja ylläpito on jatkossa mahdollisimman helppoa, kun tämän hankkeen yhteydessä on tehty kaikkein työläin vaihe. Tärinäaltistusarviointia on tarkoitus ylläpitää muutosten tapahtuessa, jolloin ei tarvitse tehdä säännöllisin väliajoin koko työtä uudelleen. Arviointiin tehdyt muutokset päivittyvät kaikkiin niihin kohtiin joihin ne vaikuttavat. Tärinäntorjuntaohjelmalle laadittiin yksinkertainen lomake, johon menetelmät ja tavoitteet tärinätason alentamiseksi kirjataan. Tärinäntorjuntaohjelma tehdään määräajaksi, jonka jälkeen tavoitteet asetetaan uudelleen. 2

4 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta Hankkeen tavoitteet Hankkeen esittely viranomaisille Suositukset Tärinää vaimentavat käsineet Tärinää vaimentava hiomalaikka ja laikankiinnitin Siirtymäaikapykälä Kirjaaminen ja raportointi Arvioinnissa vaadittava tarkkuus Käyttöaikasuhteiden määrittäminen Käsitteet ja menetelmät Tulokset Havaintoja tärinäntorjunnan tueksi Laaditut kaavakkeet Tärinäaltistusarvioinnin Excel kaavake Työkaluluettelot Tehtävät Henkilöt Tärinäntorjuntaohjelman lomake Lähteet

5 1. Hankkeen tausta Euroopan unionin tärinädirektiivi 1 ja sen kansallinen johdannainen, valtioneuvoston asetus 2, asettavat rajat työntekijöiden tärinäaltistukselle. Valimot ovat toimineet erittäin aktiivisesti selvittääkseen miten asetettuihin vaatimuksiin vastataan ja työntekijöiden tärinäaltistusta voidaan ehkäistä. Aiheesta on tehty diplomityö ja tätä työtä on jatkettu Työsuojelurahaston tukemana tutkimuksena 3 yhteistyössä Kuopion työterveyslaitoksen kanssa. Työn tuloksena on jo saatu opaskirja 4, jonka avulla valimoissa päästään sujuvasti alkuun lain vaatimissa toimissa tärinätasojen selvittämiseksi. Viimeisin tutkimus antoi lisävalaistusta siihen, mikä on valimoissa käytössä olevan työkalukannan tärinäpäästöarvojen taso tällä hetkellä. Myös vaihtoehtoisista menetelmistä tärinätasojen alentamiseksi on hankittu tietoa, sekä käsitelty tuotannollisten tekijöiden vaikutusta tärinäaltistukseen. Yritysten on laadittava tärinäaltistusarvio, sekä tärinätasojen ylittäessä tärinäaltistuksen toimintarajan myös tärinäntorjuntaohjelma. Tärinäntorjuntaohjelma on suunnitelma, jota noudattamalla yritys pyrkii vähentämään työntekijöiden tärinäaltistuksen mahdollisimman alhaiselle tasolle. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tiedossa mitään mallia, jonka mukaisesti tärinäaltistusarvio tai tärinäntorjuntaohjelma tulee laatia. Tiedossa ei myöskään ole yleisesti hyväksyttyä linjaa tarkkuudesta, jolla selvitykset vaaditaan tehtäviksi. Tällä hankkeella on tarkoitus korjata mainittu puute. 2. Hankkeen tavoitteet Tärinäaltistusarviointien ja tärinäntorjuntaohjelmien laadintaan tulisi saada yhtenäinen linja ja formaatti, joille saadaan myös valvovan viranomaisen hyväksyntä. Tavoitteen saavuttamiseksi tässä hankkeessa laaditaan valimoille soveltuva tärinäaltistusarvioinnin ja tärinäntorjuntaohjelman formaatti. Eräs tärkeimmistä selvitettävistä seikoista on vaadittava tarkkuus arviointien toteutuksessa. Periaatteessa arvioinnit vaaditaan suoritettavaksi mahdollisimman suurella tarkkuudella. Kuitenkin on tiedossa, että valmistajien ilmoittamien tärinäpäästöarvojen ja työpaikoilla tehtävien mittausten tarkkuus on varsin karkea, poikkeamat saattavat olla kymmeniä prosentteja, joten tärinäaltistusarviointien suorittaminen tarpeettoman suurella tarkkuudella ei tuo mitään lisäarvoa. Tähän haluttiin hakea yhdessä viranomaisten kanssa molempien osapuolten hyväksymä järkevä linjaus. Työn tavoitteena oli laatia formaatti, jota noudattamalla yritykset voivat tehdä tärinäaltistusarviot ja tärinäntorjuntaohjelmat, jotka noudattavat myös viranomaisten hyväksymää linjaa. Tästä on suuri hyöty sekä dokumentteja laativille yrityksille, että niitä tarkastavalle viranomaiselle. Yhteinen linjaus takaa myös sen, että eri työsuojelupiireissä käytäntö muotoutuu yhteneväiseksi. Formaatin keskeisenä osana oli kehittää valimoympäristöön soveltuvat lomakkeet helpottamaan tärinäaltistusarvioinnin ja tärinäntorjuntaohjelman laatimista ja ylläpitoa. Lisäksi haluttiin selvittää yhdessä viranomaisten kanssa, millä tarkkuudella arviointi tulee tehdä, sekä miten suhtaudutaan esimerkiksi erilaisiin tärinää vaimentaviin apulaitteisiin. Hankkeen tavoitteena oli soveltaa käytäntöön aiemmassa hankkeessa Käsiin kohdistuvan tärinän vaikutusten vähentäminen valimotyössä 3 hankittuja tietoja. Hankkeen hakijavalimolle laaditaan tärinäaltistusarvio ja tärinäntorjuntaohjelma. 4

6 Laitteiden tärinätasoista on jo saatu melko kattava kuva. Tärinäaltistusarviointia varten tarvitaan lisäksi myös täriseviä työvälineitä käyttävien henkilöiden altistusajat, joten hanke aloitettaisiin niiden selvittämisellä. Tärinäaltistuksen ja altistusaikojen arviointiin on useita tapoja joiden toimivuutta valimoympäristössä arvioidaan jo hankkeen alkuvaiheessa. Altistusaikoja arvioitaessa saataisiin myös hyvää käytännön kokemusta tärinäaltistusarvioinnin teosta arviointiformaatin tueksi. Työn tavoitteena on formaatti, jonka mukaan valimot voivat jatkossa laatia tärinäaltistusarviot ja tärinäntorjuntaohjelmat, jotka noudattavat viranomaisten hyväksymää linjaa. 3. Hankkeen esittely viranomaisille Suunnitelma tärinäaltistusarviointitavasta ja sähköisestä kaavakkeesta, sekä suositukset tärinää vaimentavien menetelmien vaimennuskertoimista haluttiin antaa kommentoitavaksi viranomaisille etukäteen. STM:n taholta hankkeellemme nimettiin yhteyshenkilö 5, jolle hankkeen suunnitelmat ja suositukset esiteltiin. Yhteyshenkilön kautta suunnitelmat on esitetty myös lainsäädännön valmistelussa mukana olleelle henkilölle, ja siitä on laadittu muistio tiedoksi tarkastajille. Seuraavassa kuvataan niitä toimintatapasuosituksia, jotka on muotoiltu STM:n yhteyshenkilön kommenttien pohjalta Suositukset Tärinää vaimentavat käsineet Tärinää vaimentavien käsineiden vaimennustehokkuutta selvitettiin lähdetietojen pohjalta aiemmassa hankkeessa. 3 Saatujen tulosten ja ministeriön kommenttien perusteella tärinää vaimentavien käsineiden vaimennustehokkuutena, mikäli niitä on käytössä, suositellaan käytettäväksi iskeville laitteille 10% ja kaikille hiomakoneille 30%, kunnes muuta tietoa on aiheesta saatavilla. Erityisen alhaisella taajuudella tärisevien hiomakoneiden kohdalla voi olla tarpeen harkita pienemmän vaimennuksen käyttöä Tärinää vaimentava hiomalaikka ja laikankiinnitin Koska tämän kaltaisten tuotteiden osalta ei ole laajalti luotettavaa tietoa vaimennustehokkuudesta, päädyttiin suosittelemaan käytettävänä vaimennustehokkuutena ensisijaisesti 10%. Kuitenkin, mikäli valmistajalla on luotettavaa tietoa korkeammasta vaimennustehokkuudesta, voidaan myös korkeampaa arvoa käyttää Siirtymäaikapykälä Valtioneuvoston asetuksen 48/2005 pykälässä 21 sanotaan seuraavaa: Sellaisiin ennen 6 päivää heinäkuuta 2007 käyttöönotettuihin työvälineisiin, joiden osalta ei voida noudattaa altistuksen rajaarvoja tekniikan viimeisimmästä kehityksestä eikä töiden järjestelystä huolimatta, asetuksen 16 :ää sovelletaan 6 päivästä heinäkuuta 2010 lukien. Pykälä 16 määrää, että työnantajan on 5

7 viipymättä ryhdyttävä toimiin tärinäaltistuksen alentamiseksi alle raja-arvon, mikäli se ylittyy. Tämän pykälän osalta tiedusteltiin missä tilanteessa sitä voidaan soveltaa. Linjaus on, että poikkeussääntöä sovelletaan vain silloin, kun kaikki muut keinot tärinäaltistuksen vähentämiseksi on jo käytetty. Valimotyössä tätä pykälää ei siis ilman erityisen painavia perusteita voida soveltaa Kirjaaminen ja raportointi Hankkeen yhteydessä laaditun sähköisen tärinäaltistusarviointilomakkeen suunnitelma ja kirjaamismenettelyt esiteltiin STM:n yhteyshenkilölle. Lomakkeen tarkempi kuvaus on kappaleessa 5. Lomakkeelle kirjataan omaan osioonsa tehtäväkohtaiset tärinäaltistusarviot. Työvälineiden tärinäpäästöarvoina käytetään Työterveyslaitoksen suositusten mukaisesti työkalutyypeittäin luokiteltuja tärinäpäästöarvojen keskiarvoja. Kun uusia laitteita hankitaan, täydennetään niiden tärinäpäästöarvot arviointilomakkeen työkaluluetteloon. Tämä tieto päivittyy lomakkeessa kaikkiin arviointeihin. Viimeisenä vaiheena lomakkeella on sivu, jossa on luettelo tärinälle altistuvista henkilöistä, sekä heille liitetyn tehtävän mukainen tärinäaltistusarvo A(8). Lisäksi luettelossa näkyy tärinäaltistusarvon mukaan määräytyvä riskiarvioinnin tulos. Edellä esitetty malli täyttää asetuksen 48/2005 vaatimukset Arvioinnissa vaadittava tarkkuus Työnantajan on selvitettävä työntekijöiden tärinäaltistus. Sana selvitettävä on aiheuttanut hämmennystä, sillä muutoin puhutaan tärinäaltistuksen arvioinnista. Saatujen kommenttien mukaan tuolla sanalla kuitenkin vain viitataan arvioinnin järjestelmällisyyteen ja arvioinnin dokumentointiin, ei vaadittuun tarkkuuteen. Valimotyössä täsmällisen tärinäaltistusarvioinnin tekeminen on hankalaa, sillä esimerkiksi puhdistamossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Tärinäaltistusarviointi voidaan tehdä riittävällä tarkkuudella käyttäen useilla eri valukappaleilla tehtävittäin ja työkalutyypeittäin määritettyjä taulukoituja käyttöaikasuhteita (kappale 4) ja niillä määritettyjä tärinäaltistuksia, jotka eivät todennäköisesti ylity. Erityisesti runsaalle tärinälle altistuville on arviointiin hyvä yhdistää myös jatkuva tärinäoireiden seuranta. 4. Käyttöaikasuhteiden määrittäminen 4.1. Käsitteet ja menetelmät Käyttöaikasuhteella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä prosenttiosuutta todellisesta tärinälle altistavasta työajasta, jolloin laitteen liipaisin on pohjassa ja laite tekee työtä. Eli jos esimerkiksi työtä tarkkaillaan taukojen välisenä aikana 30 minuuttia ja tästä ajasta kulmahiomakoneen liipaisuaika on 5 minuuttia, suorahiomakoneen 3 minuuttia ja talttavasaran 1 minuutti, ovat käyttöaikasuhteet seuraavat: Kulmahiomakone (5/30)*100=16,7%, suorahiomakone 6

8 (3/30)*100=10% ja talttavasara (1/30)*100=3,3%. Kokonaiskäyttöaikasuhde on tällöin 30%. Kun nämä luvut kerrotaan työajan pituudella, saadaan päivittäiset liipaisuajat. Käyttöaikasuhteen määrityksessä ovat mukana kappaleen kääntelyt ja vaihdot, sekä muut oleellisesti työhön liittyvät pienet katkot, mutta varsinaiset tauot eivät. Käyttöaikasuhteen käyttöön päädyttiin siksi, että eri työtehtävissä ja työpaikoilla todellisen tärinälle altistavan työn kesto vaihtelee. Esimerkiksi senkan puhdistus voi kestää päivittäin 20 minuuttia, kun taas valujen puhdistustyötä tehdään koko työpäivä vähennettynä ruokatunnin, taukojen ja tärinättömien työvaiheiden, kuten työpisteen siivoamisen kestot. Käytännössä kahdeksan tunnin työpäivästä varsinaista työskentelyaikaa on selvästi alle 7 tuntia. Käyttöaikasuhteita selvitettiin kolmen valimon osalta. Näistä yksi on teräsvalimo, yksi rautavalimo ja yhdessä valetaan sekä terästä, että rautaa. Työskentelyä tallennettiin videokameralla, ja työntekijöitä pyydettiin työskentelemään normaaliin tapaan. Työkohteita kuvattiin pisimmillään noin 50 minuuttia ja lyhimmillään noin 15 minuuttia. Lyhimmät kuvausajat ovat kohteissa, joissa on ollut nopeasti havaittavissa työn toistuvuus. Kuvausta pyrittiin jatkamaan niin pitkään, että useita kappaleita tulee käsiteltyä. Tämä ei ole kuitenkaan kaikkien kappaleiden kohdalla mahdollista, sillä suurimpien yksittäisten kappaleiden puhdistus kestää useita päiviä. Kuvauksen maksimi kesto rajattiin pisimpään mahdolliseen tauottomaan työjaksoon. Työskentelyajaksi ei kuitenkaan laskettu työtä valmistelevia toimia ennen puhdistustyön aloittamista. Liipaisuajat on määritetty videotallenteesta niin suurella tarkkuudella kuin mahdollista. Ajanoton virheeksi arvioitiin tarkistusajanottojen avulla alle 5%. Taltioinnin yhteydessä tarkkailtiin myös työskentelyä työpisteissä, joita ei kuvattu. Havainto oli, että kuvattavana olevan henkilön työskentely oli intensiivisempää. Koska videokamera ja tarkkailija saavat työntekijän tehostamaan työskentelyään, ovat tällä tavoin saadut käyttöaikasuhteet todennäköisesti korkeampia kuin käytännössä toteutuvat, mikä tuo näin tehtyyn arviointiin sopivasti varmuuskerrointa Tulokset Hitsauksessa oli havaittavissa käyttöaikasuhteessa suurimmat poikkeamat työtavoista ja työntekijästä riippuen. Talttavasaran käyttöaikasuhde hitsauksen yhteydessä vaihteli välillä 2,2-17,7%. Pienin taltan käyttöaikasuhde, pois lukien TIG hitsaus jossa talttaa ei käytetty lainkaan, saatiin tilanteessa, jossa kokenut hitsari käytti puikkohitsausta. Suurin käyttöaikasuhde saavutettiin ydintäytelangalla tilanteessa, jossa vaadittiin useiden päällekkäisten palkojen hitsaamista ja kuonan huolellista poistoa. Suuren vaihtelun vuoksi hitsauksen yhteydessä tapahtuvalle kuonahakun käytölle kannattaa arviointi tehdä mieluiten tapauskohtaisesti. Valurautaisten kappaleiden puhdistustyö on nopeatempoisempaa, kuin teräskappaleiden. Rautakappaleiden läpäisyaika on siis lyhyempi, ja useammin tapahtuva kappaleen vaihto ja kääntely näkyy myös pienempänä käyttöaikasuhteena. Kaikkein suurimmat käyttöaikasuhteet hiomakoneiden osalta saavutetaan tehtävissä, joissa käytetään vain yhtä työkalua laajojen pintojen viimeistelyyn. Pienimmät käyttöaikasuhteet taas saavutettiin teräsvalujen yhdistetyssä hitsauksessa ja puhdistuksessa. Niissä tehtävissä, joissa puhdistuksen yhteydessä ei kappaleita hitsattu, vaihteli kokonaiskäyttöaikasuhde välillä 36,5-73,5%. Rautakappaleiden puhdistustyössä kokonaiskäyttöaikasuhteet ovat keskimäärin alhaisemmat kuin teräskappaleiden puhdistuksessa. Rautakappaleista korkein kokonaiskäyttöaikasuhde 66,8% ilmeni tilanteessa, jossa kappaleessa on 7

9 kohta, josta joudutaan hiomaan melko paljon materiaalia suorahiomakoneella. Tätä lukuun ottamatta rautakappaleiden kokonaiskäyttöaikasuhde vaihteli välillä 36,5-59,9%. Selkeä enemmistö rautakappaleiden käyttöaikasuhteista osuu välille 42-48%. (Kuva 1) Kaikkein suurimmissa rautakappaleiden käyttöaikasuhteissa korostui melko runsas suorahiomakoneen käyttö. Käyttöaikasuhde % Rautakappaleiden käyttöaikasuhteet 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Kappale Talttavasara Suorahiomakone Kulmahiomakone Kuva 1. Rautakappaleiden puhdistustyössä esiintyneet käyttöaikasuhteet Teräskappaleilla kokonaiskäyttöaikasuhteet vaihtelevat välillä 56,4-64,5%, lukuun ottamatta yhtä poikkeusta jossa käyttöaikasuhde oli 73,5. (Kuva 2) Tämän voidaankin katsoa edustavan suurinta saavutettavissa olevaa käyttöaikasuhdetta hiontatyössä, sillä videoinnin jälkeen työntekijä kertoi tehneensä työtä kovemmin kuin koskaan ja ettei olisi jaksanut samalla tahdilla enää hetkeäkään. Teräskappaleiden puhdistuksen osalta suurin käytännössä toteutuva kokonaiskäyttöaikasuhde lienee siis noin 65%. Talttavasaraa ei käytetty niiden teräsvalukappaleiden kohdalla, joita ei hitsattu. Käyttöaikasuhde % Teräskappaleiden käyttöaikasuhteet 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Kappale Suorahiomakone Kulmahiomakone Kuva 2. Teräskappaleiden puhdistuksessa esiintyneet käyttöaikasuhteet Otanta ei sisältänyt sellaisia teräskappaleita, joiden läpäisyaika on hyvin nopea. Sellaisten kappaleiden kohdalla kokonaiskäyttöaikasuhde lienee pienempi, kuin nyt havainnoitu pienin arvo. 8

10 Teräskappaleiden kohdalla kokonaiskäyttöaikasuhteen alkuoletus voidaan tehdä taulukon mukaan. (Taulukko 1) Taulukko 1. Teräskappaleiden puhdistuksen kokonaiskäyttöaikasuhteet Kun teräskappaleiden puhdistustyö sisältää myös hitsausta, jäävät kokonaiskäyttöaikasuhteet melko alhaisiksi. (Kuva 3) Suurin tällaisessa tehtävässä todettu kokonaiskäyttöaikasuhde oli noin 36%. Käyttöaikasuhteet teräskappaleilla, joita myös hitsataan Käyttöaikasuhde % 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Kappale Talttavasara Suorahiomakone Kulmahiomakone Kuva 3. Teräskappaleiden yhdistetyssä hitsauksessa ja puhdistuksessa esiintyneet käyttöaikasuhteet Kiillotuksessa työ etenee hiontaa rauhallisemmin. Koska työ on hidastempoisempaa, on asennon vaihtoja ja työkalun vaihtoja harvoin. Tästä johtuen kiillotuksessa käyttöaikasuhde on hionnan arvoa korkeampi. Teräskappaleiden kiillotuksessa hyvä lähtökohta kokonaiskäyttöaikasuhteelle on noin 75%. Rautakappaleiden kohdalla kokonaiskäyttöaikasuhteelle alkuoletus voidaan tehdä taulukon mukaan. (Taulukko 2) Käyttöaikasuhde voi olla hiukan keskimääräistä suurempi, mikäli kappaleessa on kohtia, joista on poistettava materiaalia erityisen paljon, tai suorahiomakoneella viimeisteltäviä kappaleen sisämuotoja on paljon. Käyttöaikasuhde voi olla alhaisempi, mikäli kappaleen työstö on erityisen nopeaa tai kääntely hankalaa, jolloin kappaleen vaihtoihin ja asemointiin kuluu isompi osuus työajasta. Toisin sanoen, hyvin lyhyt, luokkaa parin kolmen minuutin mittainen läpäisyaika 9

11 puhdistuksessa tarkoittaa käytännössä sitä, että tehtävän kokonaiskäyttöaikasuhde on melko alhainen. Läpäisyajan kasvaessa kappaleen ominaisuuksien merkitys kasvaa. Taulukko 2. Rautakappaleiden puhdistuksen kokonaiskäyttöaikasuhteet Talttavasaran käyttö oli puhdistustyössä vähäisempää kuin ennalta odotettiin. Vain neljän rautakappaleen puhdistuksessa käytettiin talttavasaraa. Erityisen hiekkaisen kappaleen kohdalla käyttöaikasuhde talttavasaralle oli 22,3% ja pienimmillään 4,7%. Otos on niin pieni, että tapauskohtainen arviointi on suositeltavaa. Jos kappaleissa on hiekkaa yksittäisissä pienissä kohdissa, on 15% melko hyvä oletus käyttöaikasuhteeksi. Käyttöaikasuhteiden osalta tehtiin kaksi vertailua, joissa tarkkailtiin saman kappaleen puhdistusta kahden puhdistajan toimesta. Näitä tuloksia ei voi yleistää, mutta ne ovat suuntaa antavia. Vertailu 1 Vertailtiin puhdistusta kahden samanlaisen kappaleen osalta erilaisella puhdistusmenetelmällä kahden eri työntekijän välillä. Kyseessä oli pienehkö, käsin liikuteltavissa oleva rautakappale, jossa oli pieniä määriä hiekkaa samoissa kohdissa kaikissa kappaleissa. Toinen puhdistajista poisti hiekan taltalla ja toinen hiomalla, pääosin suorahiomakoneella. Mitään ohjeistusta ei annettu, vaan työntekijät käyttivät itse valitsemiaan työtapoja. Erot laitteiden käyttöaikasuhteissa näkyvät taulukossa. (Taulukko 3) Taulukko 3. Vertailu valunpuhdistuksessa kahden työtavan kesken. Ylemmässä hiekka poistettu talttavasaralla, alemmassa hiomalla. Hiekka irtoaa taltalla nopeammin, mutta käytännössä säästynyt aika kuluu työvälineiden vaihtoihin. Ero kappaleiden läpimenoajassa on lopulta yllättävän pieni, käytännössä olematon. Vertailu 2 Tässä kohteessa oli tarkoitus vertailla käyttöaikasuhteiden hajontaa kahden samanlaisen kappaleen puhdistuksessa samalla menetelmällä. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, sillä arviointikohteiden kesken kappaleiden hiekkaisuudessa oli huomattava ero. Sen sijaan tästä vertailusta saatiin siis viitteellistä tietoa siitä, miten hiekan määrä kappaleissa vaikuttaa laitteiden käyttöaikasuhteisiin. 10

12 (Taulukko 4) Kappaleen suurin dimensio on noin 70cm, eikä kappaletta pysty kääntelemään ilman apuvälineitä. Taulukko 4. Kappaleen hiekkaisuuden vaikutus käyttöaikasuhteisiin. Alempi kappale huomattavasti hiekkaisempi Vähäiset hiekkamäärät voidaan helposti poistaa suorahiomakoneella, kun paksumman hiekkakerroksen poistoon on luontevampaa käyttää talttavasaraa. Tämä näkyy selvästi myös taulukon käyttöaikasuhteissa. Yhteenlasketussa käyttöaikasuhteessa ero on pienempi, kuin kappaleen läpimenoajassa. Kappaleiden hiekkaisuus ei siis näytä vaikuttavan kovin voimakkaasti kokonaiskäyttöaikasuhteeseen, vaan ainoastaan talttavasaran käytön osuus kasvaa ja hiomakoneiden vähenee. Tärinäaltistusarvioinnissa voidaan siis lähteä liikkeelle siitä, että valitaan lähtökohdaksi joko rauta tai teräskappaleen kokonaiskäyttöaikasuhde. Seuraavaksi arvioidaan iskevien laitteiden käyttöä. Tärinäaltistusarvioinnissa merkittävintä tärinäaltistusarvioinnin oikeellisuuden kannalta on se, että suurimman tärinäpäästöarvon omaavien laitteiden, eli käytännössä iskevien työvälineiden käyttöaikasuhteet ovat mahdollisimman lähellä oikeaa. Mikäli tehtävässä ei iskeviä laitteita käytetä, ei raja-arvon ylittyminen tavanomaisin välinein ole todennäköistä. Silloin riittävän tarkka arviointi voidaan tehdä näitä lähtötietoja käyttäen. Mikäli iskeviä laitteita on käytössä, on suositeltavaa arvioida niiden käyttöaikasuhde erikseen, varsinkin jos käytössä on tärinävaimentamattomia laitteita joiden tärinäpäästöarvo on korkea Havaintoja tärinäntorjunnan tueksi Kuonahakun käyttötavoissa hitsauksen yhteydessä on havaittavissa suuria eroja. Tältä osin koulutuksella ja opastuksella, sekä valitulla hitsausmenetelmällä voi olla merkittävä vaikutus tärinäaltistukseen. Osa työntekijöistä käytti samanlaisen hitsisauman kuonanpoistoon noin sekunnin, kun toinen saattoi käyttää yli 20 sekuntia. Osa työntekijöistä käytti myös perinteistä käsikäyttöistä kuonahakkua, joka näytti monessa tilanteessa jopa selvästi paineilmakäyttöistä kuonahakkua toimivammalta. Suurikokoisten valukappaleiden hionnassa ja kiillotuksessa katkeamattomat tärinäaltistukset ovat huomattavan pitkiä. On suositeltavaa, että työstettävää kohtaa ja työasentoa vaihdetaan säännöllisin väliajoin. Pienikokoisten valukappaleiden puhdistuksessa oli paikoin havaittavissa, että kappaleiden tuentaa ei aina tehdä huolellisesti, vaikka siihen olisi välineiden puolesta mahdollisuus. Tästä seuraa, että työkaluilla ei voida käyttää täyttä syöttövoimaa, jolloin altistusajat pitenevät merkittävästi. Hyvässä järjestyksessä käden ulottuvilla olevia työvälineitä kohdellaan selvästi hienovaraisemmin. Sellaisissa työpisteissä, joissa työvälineitä säilytetään melko alhaalla olevalla pöydällä, oli havaittavissa työvälineiden käsittelyn olevan kaikkein ronskeinta. Tällöin varsinkin kevyempiä suorahiomakoneita saatettiin heittää tai pudottaa pöydälle. Tällöin myös edelleen pyörivä hiomakivi voi osua muihin laitteisiin. Lisäksi toisiinsa sotkeutuvat paineilmaletkut aiheuttivat toisinaan työvälineiden putoamisia pöydältä. Myös suurten valukappaleiden työstössä oli havaittavissa sama 11

13 ongelma, kun työvälineitä laskettiin valukappaleen päälle, sillä työkalujen säilytyspaikka saattaa olla melko kaukana. Tällaiset kolhut saattavat vioittaa paitsi käytössä olevia hiomakiviä, myös itse laitteita, jolloin tärinätaso voi kasvaa. Työvälineiden käsittelyn suhteen paras tilanne oli työpisteissä, joissa laitteilla oli omat selkeät paikat työntekijän käden ulottuvilla. Varsinkin isojen valukappaleiden kohdalla liikuteltava työkaluteline voisi olla hyvä apu. 5. Laaditut kaavakkeet 5.1. Tärinäaltistusarvioinnin Excel kaavake Tärinäaltistusarvioinnin työkaluksi laadittiin Excel kaavake, jossa on omat sivut työkaluluetteloille, tärinäaltistusarvioinnille henkilöluettelolle, sekä ohjeille. Kun kaavake on kerran täytetty, riittää että siihen täydennetään muutokset tehtävissä työkalukannassa ja henkilöstössä. Kaikki muutokset päivittyvät muille sivuille. Selvyyden vuoksi muokattavaksi tarkoitetut solut ovat valkoisia, ja muut värillisiä. Muut kuin muokattavaksi tarkoitetut solut on virheiden välttämiseksi lukittu Työkaluluettelot Työkaluluetteloissa on tilaa 100 erilaiselle työkalulle. (Kuva 4) Työkalut voidaan ryhmitellä viiteen eri ryhmään, jotka voidaan nimetä halutulla tavalla. Työkaluista merkitään merkki, malli ja haluttaessa työkalunumero. Tärinäpäästöarvoksi merkitään joko työpaikalla mitattu arvo sellaisenaan, 8662-x standardin mukainen ilmoitettu arvo kertoimella korjattuna tai kolmiakselinen ilmoitettu arvo sellaisenaan x standardin mukaisten arvojen kertoimina käytetään pyöriville laitteille 1,5 ja iskeville 2,0. Työkaluryhmän tärinäpäästöarvon keskiarvo näkyy automaattisesti tehtävät sivulla. Mikäli on havaittavissa, että työkalukannassa suorahiomakoneiden ja kulmahiomakoneiden tärinäpäästöarvot ovat hyvin lähellä toisiaan, mikä on tilanne hyvin uusien laitteiden kohdalla, voidaan nämä arvioinnin yksinkertaistamiseksi haluttaessa yhdistää samaan ryhmään. 12

14 Kuva 4. Näkymä arviointikaavakkeen työkalut sivulta Taulukon ylälaidassa on ruutu, johon voidaan merkitä tärinänvaimennuskerroin. Tärinää vaimentaville käsineille kerroin on hiomakoneiden osalta 0,7 ja iskeville laitteille 0,9. Muiden mahdollisten tärinää vaimentavien apulaitteiden vaikutus voidaan tarvittaessa huomioida suoraan laitteen tärinäpäästöarvossa tai tehtäväkohtaisessa tärinäpäästöarvossa Tehtävät Tehtävät sivulla on tilaa viidelletoista eri tehtävälle. (Kuva 5) Vasempaan yläkulmaan voidaan antaa kaksi tehtävää kuvaavaa määritettä, jotka voivat olla esimerkiksi osasto ja tehtävä tai kappale. Ylälaidan keskelle merkitään todellinen päivittäinen tärinälle altistava työaika, eli työaika, josta on vähennetty tauot ruokatunti sekä sellainen työaika josta ei tule tärinäaltistusta. Tärinättömiä työvaiheita ovat esimerkiksi työpisteen siivous ja huoltotoimet. Kunkin tehtäväruudun keskellä on sarake Käyttöaikasuhde. Tähän merkitään työkalutyypeittäin se osuus todellisesta työajasta jolloin liipaisin on pohjassa ja työkalu tekee työtä. Nämä käyttöaikasuhteet voidaan selvittää seuraamalla työntekoa tai tavanomaisiin tehtäviin taulukoiduista tyypillisistä arvoista. 13

15 Kuva 5. Näkymä arviointikaavakkeen tehtävät sivulta Tehtävittäin voidaan työvälineille antaa tehtäväkohtainen tärinäpäästöarvo Ahv. Tällainen on tarpeen, mikäli esimerkiksi käytetään hiomakonetta kiillotukseen, jolloin tärinäpäästöarvo on pienempi kuin hionnassa. Samoin, mikäli johonkin tiettyyn työhön on hankittu tärinävaimennetut välineen, voidaan niiden arvo merkitä tähän. Näiden arvojen avulla ruutuun tulee näkyviin oikeaan alakulmaan tehtävän tärinäaltistusarvo ja riskiarvio tärinää vaimentavilla käsineillä ja ilman. Saatujen arvojen perusteella voidaan päättää käytetäänkö kyseisessä tehtävässä tärinää vaimentavia käsineitä. Valinta tehdään oikean yläkulman valintaruudulla. Valinnan mukainen altistusarvo ja riskiarvio näkyvät vasemmassa alakulmassa. Riskiarvio on vähäinen ja näkyy vihreänä, mikäli toiminta-arvo 2,5m/s 2 ei ylity. Mikäli tämä ylittyy, mutta pysytään raja-arvon alapuolella, on riskiarvio kohtalainen ja näkyy keltaisena. Tällöin on tärinäntorjuntaohjelma laadittava. Raja-arvon ylittyessä on riskiarvio merkittävä, ja se näkyy punaisena. Tässä tapauksessa tarvitaan välittömiä toimia tärinätason alentamiseksi, sillä raja-arvon ylittäminen ei ole sallittua Henkilöt Henkilöt sivulla näkyy kooste tehtävien tärinäaltistusarvoista ja riskiarvioista. (Kuva 6) Työssään tärinälle altistuvat henkilöt voidaan syöttää suoraan nimisarakkeeseen, ja tämän jälkeen merkitä heille oikea tehtävä työnumero sarakkeeseen. Tämän jälkeen luettelo voidaan aakkostaa 14

16 Lisää/aakkosta painikkeella. Listaan voidaan myös lisätä henkilöitä yksitellen kirjoittamalla henkilön nimi ja työnumero Lisää/aakkosta painikkeen yläpuolella olevaan kenttään. Nappia painamalla nimi lisätään luetteloon. Nimiluettelosta voidaan poistaa henkilö tyhjentämällä tämän nimi- ja työnumeroruudut. Tämän jälkeen painetaan painiketta, jolloin tyhjät rivit poistuvat luettelosta. Kuva 6. Näkymä arviointikaavakkeen henkilöt sivulta Työkaluluetteloihin ja tehtävät sivulle tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti henkilöt sivulle Tärinäntorjuntaohjelman lomake Tärinäntorjuntaohjelma on vapaamuotoinen, ja siihen kirjataan kunkin yrityksen parhaaksi katsomat menetelmät tärinäaltistuksen vähentämiseksi mahdollisimman alhaiselle tasolle. Lomakkeen pääasiallinen tarkoitus on toimia laadinnan viitekehyksenä ja muistuttaa huomioitavista seikoista, mutta ei millään muotoa rajoittaa hyvien menetelmien ideointia. Tärinäntorjuntaohjelmaan kirjattavia asioita Tärinäntorjuntaohjelmassa on valtioneuvoston asetuksen 48/2005 mukaan kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: 1 Vaihtoehtoisiin työmenetelmiin. 15

17 2 Ergonomialtaan sellaisten työvälineiden valintaan, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän tärinää kyseinen työ huomioon ottaen. 3 Tärinälle altistumista tehokkaasti vähentävien lisälaitteiden kuten istuinten ja kädensijojen käyttämiseen. 4 Työpaikan rakenteiden, kulkureittien ja työpaikalla käytettävien työvälineiden kunnossapitosuunnitelmiin. 5 Työpisteiden ja työskentelypaikkojen suunnitteluun ja sijoitteluun. 6 Työntekijöiden opastamiseen työvälineiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön tärinälle altistumisen vähentämiseksi mahdollisimman alhaiselle tasolle. 7 Altistuksen keston ja tärinän voimakkuuden rajoittamiseen. 8 Työn suunnitteluun siten, että riittävät lepojaksot huomioon ottaen tärinä mahdollisuuksien mukaan aika ajoin vähenee tai keskeytyy. 9 Kylmyydeltä ja kosteudelta suojaavan vaatetuksen antamiseen tärinälle altistuvien työntekijöiden käyttöön. Kohta 1 voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sellaisen hitsausmenetelmän käyttöä, jossa kuonaa ei tarvitse poistaa paineilmakäyttöisellä kuonahakulla, tai kappaleen mekaanisen kiillotuksen korvaamista elektrolyyttisellä kiillotuksella. Vaihtoehtoinen työmenetelmä voi koskea muutakin kuin tärinälle altistavaa työvaihetta. Kaikki sellaiset toimet tuotannossa, jotka helpottavat valukappaleiden puhdistustyötä, voidaan mainita tärinäntorjuntaohjelmassa. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mitkä syyt aiheuttavat tarvetta talttavasaran käytölle valujen puhdistuksessa. Usein vaihtoehtoisia työmenetelmiä ei ole tarjolla, joten tärinäntorjunnassa merkittävään rooliin nousevat kohtien 2 ja 3 ja 4 mukaisesti vähemmän tärinää aiheuttavat laitteet, sekä niiden kunnossapito. Kohta 4 pitää sisällään myös trukkien kulkureiteillä olevien epätasaisuuksien poistamisen joka vaikuttaa kehotärinään. Hankkeen aikana tehtyjen havaintojen perusteella kohdan 5 mukainen työpisteen hyvä suunnittelu vaikuttaa paitsi ergonomiaan, myös työvälineiden kolhiintumiseen. Mikäli työvälineet eivät ole hyvin käden ulottuvilla saattavat ne kerääntyä työpöydälle tai työstettävän kappaleen päälle, missä ne ovat alttiita putoamaan tai kolhimaan toisia työvälineitä. Tärinä tehostaa huonon ergonomian aiheuttamia haittoja, joten ergonomia kannattaa ottaa tärinäntorjuntaohjelmassa huomioon, vaikkei se varsinaisesti tärinäaltistustasoon vaikutakaan. Työntekijöiden perehdytys ja säännöllinen koulutus auttavat pitämään oikeat työtavat mielessä. Työvälineiden oikean käyttötavan lisäksi työntekijöitä voidaan esimerkiksi opastaa tekemään työtään siten, etteivät yhtäjaksoiset tärinäaltistukset muodostu liian pitkiksi. Varsinkin suurikokoisten kappaleiden puhdistustyössä kannattaa työstettävää kohtaa vaihtaa säännöllisin väliajoin. 16

18 6. Lähteet 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY, , terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille. 2 Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta, / Peräsaari, T. Orkas, J. Käsiinkohdistuvan tärinän vaikutusten vähentäminen valimotyössä. Teknillinen korkeakoulu, Koneenrakennustekniikan laitos; TKK-K-1/2008. Helsinki s. ISBN Peräsaari, T. Orkas, J. Uuden tärinädirektiivin vaikutus valimotyöhön. Teknillisen korkeakoulun Valimotekniikan laboratorion julkaisuja; 1/2007. Helsinki s. ISBN Helena Kalliolinna, Ylitarkastaja. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto. 17

Tärinäntorjuntaohjelman laatiminen

Tärinäntorjuntaohjelman laatiminen Tärinäntorjuntaohjelman laatiminen Tärinäntorjuntaohjelma on vapaamuotoinen asiakirja, jossa selvitetään syyt toiminta-arvojen ylittymiseen ja asetetaan tavoitteet sen aiheuttamien vaarojen poistamiseksi

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4.

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4. Riittävän hyvä - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä Helsinki 7.4.2016 Markku Rautio, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus Page 1 Mari Riihiaho 16.3.2011 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Janne Göös Toimitusjohtaja

Janne Göös Toimitusjohtaja Kehotärinän altistuksen hallittavuuden parantaminen: vaihe 2 kehotärinän osaamisen ja koulutuksen hyödyntäminen tärinän vähentämisessä - LOPPURAPORTTI Projektin nimi: Kehotärinän hallittavuuden parantaminen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa

Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa EIOPA-BoS-15/108 FI Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax.

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 Raportti 1 (5) Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu, johon kuului muun

Lisätiedot

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Säteilyturvakeskus 1 (6) Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Yleistä Uusien tilojen suunnittelussa on hyvä muistaa, että tilat ovat usein käytössä useita kymmeniä vuosia ja laitteet vaihtuvat

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa LIITE 1/22.3.2012. Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Utajärven kunta Tekijä: Jouni Jurva Pvm: 20.01.2012 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

KYSELY HULEVESITULVISTA

KYSELY HULEVESITULVISTA Sivu 1 / 5 Tämän kyselyn tarkoituksena on toimia työkaluna hulevesitulvariskien alustavaan arviointiin sekä kerätä tietoa hulevesitulvien hallinnasta EU:lle tehtävään raportointiin. Kyselyn täyttämisessä

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin TT-tutkimukset Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Tarkastaja Säteilyturvakeskus Sisältö Tietokonetomografiatutkimusten määrät Suomessa

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00746 BO Liinamaa Armi(VM) 13.11.2014 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Asia Komission ehdotus omien varojen päätöksen soveltamisasetuksen

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus Asioijan käyttöliittymä 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä avustushakemuksista... 3 1.1

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Näytetiedonsiirto laboratorioista viranomaisjärjestelmiin. Taija Rissanen

Näytetiedonsiirto laboratorioista viranomaisjärjestelmiin. Taija Rissanen Näytetiedonsiirto laboratorioista viranomaisjärjestelmiin Taija Rissanen Mitä näytteitä tiedonsiirto koskee? Elintarvikevalvonnan näytteet, jotka tutkittu laboratoriossa Elintarvikkeet ympäristönäytteet

Lisätiedot

Tulostussuosikit. Unifaun Online

Tulostussuosikit. Unifaun Online Tulostussuosikit Unifaun Online 2011-11-24 2 Sisältö 1 Unifaun Online ja Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi tulostussuosikki... 4 1.3 Tulostussuosikin käyttö... 8 3 1 Unifaun

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Valtakunnallisesti kattavaa laserkeilausaineistoa ei vielä ole. Kaltevuusmallit perustuvat tällä hetkellä digitaalisen korkeusmallin

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedot 31.12.2015 Versio 7.1.339 Versio 7.1.339 (version 7.1.336 jälkeen) Korjattu virhe, joka esti kirjauksen hoitokertomukseen 31.12.2015 Versio 7.1.336 (version 7.1.325 jälkeen)

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

A* Reitinhaku Aloittelijoille

A* Reitinhaku Aloittelijoille A* Reitinhaku Aloittelijoille Alkuperäisen artikkelin kirjoittanut Patrick Lester, suomentanut Antti Veräjänkorva. Suom. huom. Tätä kääntäessäni olen pyrkinyt pitämään saman alkuperäisen tyylin ja kerronnan.

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot