NURMIJÄRVEN KUNTA 1. Työtä varten on koottu viranhaltijatyöryhmä, jonka kokoonpano on seu raa va:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA 1. Työtä varten on koottu viranhaltijatyöryhmä, jonka kokoonpano on seu raa va:"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARKISTAMINEN 888/ /2012 KUNTMK 98 Nurmijärven kunnan rakennusjärjestys on vuodelta Maankäyttöä ja rakentamista koskeviin säännöksiin on tullut muutoksia, joiden vuoksi on syytä tarkistaa rakennusjärjestystä. Myös rakennusjärjestyksen soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella on tullut esiin tarpeita rakennusjärjestyksen tarkistamiseen. Työn tavoitteena on kehittää rakennusjärjestys vastaamaan tämän hetken säännöksiä ja ajanmukaistaa säännökset vastaamaan nykyisiä tarpeita ra kentami sen ohjauksessa. Säännöksiin on tullut muutoksia mm. maalämmön luvanvaraisuuden, rakentamisen lu van- ja ilmoituksenvaraisuuden ja rakennusvalvon ta vi ranomaisen osalta. Työn yhteydessä tarkistetaan rakennusjärjes tyksen suhde muihin kunnallisiin määräyksiin kuten esimerkiksi ym päristösuoje lumääräyksiin. Työtä varten on koottu viranhaltijatyöryhmä, jonka kokoonpano on seu raa va: Heikki Mälkki, rakennustarkastaja Helena Vuori, tarkastusinsinööri Seija Peurala, ympäristöpäällikkö Jukka Kuoppala, vs ympäristönsuojelupäällikkö Pia Korteniemi, liikenneinsinööri Riku Hellgren, kiinteistöinsinööri Katri Peltoniemi, kaavoitus- ja lupa-arkkitehti Timo Lehtinen, asemakaavapäällikkö Ilkka Ojansivu, vesilaitoksen johtaja Arja Junttila, yleiskaavainsinööri Juha Oksanen, va suunnittelupäällikkö Anita Pihala, va yleiskaavapäällikkö. Työryhmä on aloittanut työnsä kesäkuussa 2012 ja tavoitteena on saada tarkistettu rakennusjärjestys hyväksymiskäsittelyyn touko-/kesäkuussa Rakennusjärjestyksen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin kaavoituksen säännöksiä vuorovaikutuksesta ja ehdotuksen asettamisesta nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja se on esityslistan liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päi vit tää ja täydentää suunnittelun kuluessa. Ra ken nus jär jestyk sen tar kis ta mi sen vi reil le tu los ta il moite taan kuulu tuk sel la. Kuu lutus jul kais taan Nur mijär ven uuti sis sa.

2 NURMIJÄRVEN KUNTA 2 Rakennusjärjestyksen tarkistamistyötä koordinoi johtosääntöjen mukaan elinkeino- ja kun takehityskeskus. Kuntakehitystoimikunta ja kunnanhallitus käsittelevät työryhmän luonnoksen ja ehdotuksen rakennusjärjes tykseksi nähtä villäoloa varten. Sekä luonnos että ehdotus ovat näh tävillä 30 päivän ajan. Luonnoksesta ja ehdotuksesta pyydetään lau sunnot kunnan eri toimialoilta, viranomaisilta ja yhteisöiltä. Kuntalai set voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä ja ehdotuksesta muistu tuksia. Kehitysjohtajan esitys: Kuntakehitystoimikunta päättää - merkitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi - ilmoittaa rakennusjärjestyksen tarkistustyön vireilletulosta. Lisätietoja: va. yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 4. KUNTMK 115 Rakennusjärjestyksen tarkistamista koskeva luonnos on valmistunut. Tarkistamistarpeita on tullut esiin mm. lainsäädännön, toimivaltaisten vi ranomaisten ja kunnan organisaation muutosten myötä. Käytännön työs sä ha vait tu jen on gel mia ai heut ta nei den ti lan tei den ohjeistaminen etukäteen on katsottu tarpeelliseksi. Lisäksi on selkeytetty nykyisen rakennusjärjestyksen tulkinnassa esiintyneitä epäselvyyksiä. Muutokset ovat luonteeltaan tarkistuksia ja täsmennyksiä. Tavoitteena on toimiva, viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö. Toisaalta on haluttu ohjeistaa kuntalaisia etukäteen esimerkiksi hulevesien hallintaa koskevista näkökulmista. Tarkistukset ja täsmen nykset helpottavat kuntalaisten ja rakentajien neuvontaa. Liitteessä on esitetty vierekkäin voimassa oleva rakennusjärjestys ja tarkistamista koskeva luonnos. Alustava luonnos oli asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa käsiteltävänä Lau takunta esitti, että rakennusjärjestyksessä kä si tel täisiin myös rakennusten esteettisiä ominaisuuksia, ark ki teh tuuria ja suun nittelijoiden päte vyyksiä. Lisäksi lautakunta esitti, että rakennusjär jestyksessä annettaisiin määräyksiä mainoslaittei den si joittelusta. Mainoslaitteiden osalta on jo luonnoksessa esitetty, ettei niitä saa si joittaa maantie-, katu- tai yleisille alueilla

3 NURMIJÄRVEN KUNTA 3 edes tila päises ti. Muutoin lautakunnan esit tä mien seik kojen li säämis tä ra ken nus jär jes tyk seen sel vi te tään jatkossa rakennusjärjestysluonnosta ehdotukseksi työstettäessä. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Kehitysjohtajan esitys: Kuntakehitystoimikunta päättää esittää Nurmijärven rakennusjärjestysluonnoksen kun nan hal li tuk sen hyväksyttäväksi ja asetettavaksi näh tävil le valmis telu vai heen kuulemista varten. Lisätietoja: va. yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh Asian käsittely: Keskustelun kuluessa Rantala Vainion kannattamana esitti ensinnäkin, että ra kennusjärjestysluonnoksen kohdan 4.2 toisesta kappaleesta pois te taan al kuteksti: "Rakennuspaikalle sijoitettavien rakennusten yh teen las ket tu kerrosala saa olla enintään 500 k-m², kuitenkin niin, et tä". Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen: Jaa = esittelijän esitys Ei = Rantalan esitys Äänestyksen tulos: Jaa 2 ääntä: Aatela, Peltonen Ei 6 ääntä: Viitala, Haapalainen, Rantala, Pellinen, Räty, Vainio Poissa: Suono Toiseksi Rantala Pellisen kannattamana esitti, että sivuasunnon enim mäiskerrosala nostetaan 80 k-m²:stä 100 k-m²:iin. Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen: Jaa = esittelijän esitys Ei = Rantalan esitys Äänestyksen tulos: Jaa 2 ääntä: Aatela, Peltonen Ei 6 ääntä: Viitala, Haapalainen, Rantala, Pellinen, Räty, Vainio Poissa: Suono Kolmanneksi Rantala esitti, että kohdan 4.2 toisen kappaleen toiseksi ja kol man nek si viimeinen lause yhdistetään seuraavaan muotoon: "Si vu asun toon ei saa rakentaa kellarikerrosta kuin siinä ta pauksessa, että rinteeseen sijoittuvaan sivuasuntoon on maastolli sesti perustel tua rakentaa kellarikerros."

4 NURMIJÄRVEN KUNTA 4 Esitys raukesi kannattamattomana. Neljänneksi Rantala esitti, että voimassa olevasta rakennusjärjes tykses tä pa lau tetaan kohdan 4.2 viimei nen kappale, joka koskee rakenta mis ta kel lariin ja ullakolle. Esitys raukesi kannattamattomana. Vainio esitti kohdan 4.2. neljännessä kappaleessa yksittäisen talousrakennuksen enimmäiskerrosalan nostamista 100 k-m²:stä 150 k-m²:iin. Esitys raukesi kannattamattomana. Haapalainen esitti että kappaleen 10 viimeisen kappaleen teksti muutetaan seuraavaan muotoon: "Maanrakennustöiden yh tey des sä ajo neu vo jen pyö rät on puh distetta va en nen ylei selle lii ken ne väy lälle ja eten kin ke vyen lii ken teen väy län poikki ajoa ase ma kaa voite tuilla alueilla". Kuntakehitystoimikunta hyväksyi Haapalaisen esityksen yksimielisesti. Päätös: Kuntakehitystoimikunta hyväksyi Rantalan ensimmäisen esityksen äänin (poissa) ja Rantalan toisen esityksen äänin (poissa) sekä Haapalaisen esityksen yksimielisesti. Muut esitykset raukesivat kannattamattomina. Esittelijän esitys hyväksyttiin muilta osin. Päätökseen kuuluu liite nro 1. KH 303 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus on esittelijän pyynnöstä toimittanut seuraavan sivuasunto- käsitettä selventävän tekstin: Sivuasunto- käsite tarkoittaa ns. pääasunnon yhteyteen ra kennettavaa toista asuntoa, joka on toiminnallisesti yhteydessä pää asuntoon ja joka on olennaisesti pää asuntoa pienempi. Ky seessä ei ole näin ol len itse näinen asunto. Sivuasunto on tarkoitettu tu ke maan per heen eri suku pol vien asu misjärjestelyjä tilanteissa, joissa esimerkiksi per heen nuoret tar vit sevat ensiasuntoa tai van hempi su kupolvi apua jo kapäiväisessä elä mässään. Maankäyttö- ja rakennuslain johtava ajatus on, että rakennetaan suun nitelmaan perustuen. Suunni telma voi olla asema- tai yleiskaava. Toi nen keskeinen periaate on, että suunnitel maan perustuen voi rakentaa enemmän kuin suunnittelemattomasti. Nurmijärvellä on voimassa kaksi oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joissa sivuasunnon

5 NURMIJÄRVEN KUNTA 5 enimmäiskoko on jo ko 60 k-m² (Valkjärven osayleiskaava) tai 70 k-m² (Vantaanjoen osa yleiskaava). Valtuuston hyväk symässä Lepsä män osayleiskaavassa si vuasun non enimmäiskoko on 80 k-m². Lep sämän osayleiskaavan osal ta valitusten käsittely on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mut ta valitukset eivät kohdistu sivuasunnon kokoon. Rakennusjärjestyksen määräyksiä noudatetaan, jos alueella ei ole voi massa olevaa oikeus vaikutteis ta osayleiskaavaa. Tällöin on kyse suun nittelemattomasta rakentamisesta. Koska juridisesti vahvemmissa osa yleiskaavoissa on sivuasunnon koko enintään k-m², ei ole pe rusteltua sallia raken nusjärjestyksessä 80 k-m² suurempaa sivuasuntoa. Maankäyttö- ja rakennuslain keskeinen periaate suunnitellun (osayleis kaavat) ja suunnittelemattoman ra kentamisen osalta toteutuu, kun ra kennusjär jestyksen mukaan ei saa rakentaa suurempaa sivuasuntoa kuin osayleiskaavoihin perustuen. Kunnan eri osien ja kuntalaisten kannalta ei ole tasapuolista eikä oikeu denmukaista, että si vuasuntoa koskevat säännökset ovat erilaisia eri alueilla. Sivuasunnon koon muuttaminen luo myös epäoikeudenmu kaisen tilanteen jo sivuasunnon rakentaneiden ja jatkossa sivu asuntoa rakentavien välille. Esityslistan liitteenä ovat voimassa oleva rakennusjärjestys ja kuntake hitystoimikunnan hy väksymä rakennusjärjestysluonnos sekä muutosten perustelut. Esitys: Asian käsittely: Kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennusjärjestyksen luonnok sen asetetta vaksi nähtävil le valmis teluvaiheen kuulemista varten liit teenä olevan ra ken nusjärjestysluonnoksen kunta kehitystoimikunnan päätök sen mukai sessa muodossa lukuun ottamatta kohdan 4.2 kol mannen kappaleen lausetta: Si vuasunto saa olla enintään yksiker rok sinen ja kerrosala saa olla enintään 100 k-m², joka muutetaan muotoon Sivu asunto saa olla enintään yksikerroksi nen ja kerrosala saa olla enintään 80 k-m². Keskustelun kuluessa Sirpa Rantala esitti Kallepekka Toivosen kannattamana rakennusjärjestysluonnoksen kohtaan 4.2. kappaleeseen kolme seuraavia muutoksia: 1. Sivuasunnon enimmäiskerrosala on 90 k-m² ja 2. edellytyksenä sivuasunnolle on, että se rakennetaan pääasunnon yhteyteen tai sen pihapiiriin siten, että rakennuksilla on yhteinen vesihuolto, tieliittymä ja piha-alue. Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys sivuasunnon enimmäiskerrosalasta, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

6 NURMIJÄRVEN KUNTA 6 jaa = esittelijän esitys ei = Rantalan esitys Äänestyksen tulos: jaa 7 ääntä: Helminen, Laukkanen,Schildt, Sinisalo-Katajisto, Suominen,Tapiolinna, Mäkelä ei 4 ääntä: Paulanto, Rantala, Toivonen, Vainio. Päätös: Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 7-4 hyväksynyt tältä osin esittelijän päätösesityksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Rantalan muutosesityksen kohdan 2. koskien sivuasunnon rakentamisen edellytyksiä. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösesityksen Päätökseen kuuluu liite nro 9.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Tekninen lautakunta 12.09.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 113 AHJOLAN PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJAVALINTA 4 114 JOKIPUISTON PÄIVÄKODIN VUOKRAAMINEN KAUNIS KANIINI OY:LLE

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna Rakennus- ja ympäristölautakunta 49 01.04.2015 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna 8106/10.03.00/2015 Rymla 49 Kiinteistön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym.

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym. Kaupunginhallitus 580 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 194 10.12.2012 Kaupunginhallitus 302 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 94 15.09.2014 Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella Kaupunkisuunnittelulautakunta 62 19.05.2015 Kaupunginhallitus 239 01.06.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 25.08.2015 Kaupunginhallitus 323 07.09.2015 Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu.

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Yhdyskuntalautakunta 105 07.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 80 21.10.2014 Kaupunginhallitus 237 26.11.2014 Kaupunginhallitus 241 10.12.2014 Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/10.00.02/2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot