Suunnittelutarveratkaisu Pohjola Marjaana, Virolahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnittelutarveratkaisu Pohjola Marjaana, Virolahti"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Suunnittelutarveratkaisu Pohjola Marjaana, Virolahti 37/11.117/2014 Rakla 95 Suunnittelutarveratkaisu (37/11.117/2014) Hakija(t) ja kohde: Selvitys rak.paikasta: Kaavoitustilanne: Marjaana Pohjola on hakenut suunnittelutarveratkaisua, joka koskee Virolahti kunnan (935) Sydänkylä (426) kylän Kuusela 6:12 tilaa (3500 m²). Tila sijoittuu Harvajanniemeen sen itärannalle Vähätnurmet ja Harvajan vuoren alueen pohjoispuolelle. Tila on Virolahden kunnan merenranta-alueiden rantaosakaavan maa- ja metsätalousaluetta (M). Yleiskaavan M alueen kaavamerkintä. MAA-JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue on varattu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Rakentamismääräykset: Alueelle on sallittu rakennuslain 4 :ssä tarkoitettu haja-asutusluontoinen rakentaminen. Uuden rakennuspaikan muodostamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Tila on maakuntakaavoituksessa esitetty tuulienergian tuottamiseen soveliaaksi alueeksi. Selvitys rakentamisesta: Tilalle on tarkoitus muodostaa uusi lomarakennuspaikka, rakennusoikeus 150 krm². Kuulutus Naapurin kuulemiset Luontoselvitys Hakemusta koskeva kuulutus on pidetty nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivulla välisen ajan. Asiasta ei ole jätetty yhtään huomautusta. Rajanaapurit (11 kpl) on kuultu hakijan toimesta. Eikä heillä ole ollut huomauttamista asiasta. Ei ole esitetty. Lausuntopyynnöt ELY-keskus Kymenlaakson Liitto Tekninen lautakunta Lausunnot: ELY-keskus on antanut lausuntonsa (KASELY/960/2014), jossa lausutaan seuraavaa. "Virolahden rakennuslautakunta on pyytänyt lausuntoa Marjaana Pohjolan jättämästä suunnittelutarveratkaisusta Virolahden kunnan Sydänkylään Kuuselan tilan RN:o 6:120 määräalalle, jonka pinta-ala on noin 3500 m2. Suunnittelutarveratkaisulla haetaan uuden lomarakennuspaikan muodostamista Virolahden kunnan merenranta-alueiden rantaosayleiskaavan maa- ja metsätalousalueelle (M). Hakijat perustelevat

2 hankettaan sillä, että se ei tuota poikkeavaa vaikutusta ympäristössä rakentamiseen. Kiinteistö liitetään Harvajanniemen tiehen ja kiinteistölle rakennetaan oma vesihuolto. Tilan pinta-ala on 9,412 hehtaaria. Tilan ranta-alueelle on yleiskaavassa osoitettu loma-asuntojen alue (RA), jolla sijaitsee Kuuselan tilalle jo rakennettu lomarakennus. Suunnittelutarvehakemuksella haetaan kerrosalaltaan 120 m²:n suuruista lomarakennusta ja kerrosalaltaan 30 m²:n suuruista talousrakennusta. Lomarakennusta haetaan noin 200 metrin päähän ranta-alueesta rantaan jo rakentuneen lomarakennuspaikkarivistön taakse ns. toiseen riviin. Kaavallinen tilanne: Ympäristöministeriö on antamallaan päätöksellä YM4/5222/2009 vahvistanut Kymenlaakson maakuntakaavan, maaseutuja luonto. Maakuntakaavassa on osoitettu Harvajanniemeen tuulivoimalan tuotantoon soveltuva alueen aluevaraus (tv). Maakuntakaavan määräys kuuluu seuraavasti: Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimalapuistojen sijoituspaikaksi soveltuvat alueet. Tuulivoimalan tuotantoon osoitettu aluevaraus sijaitsee noin 200 metrein päässä nyt kysymyksessä olevasta hakemuksesta. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on vahvistanut Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan, jossa on selvitetty eri maanomistajien tasapuolinen kohtelu maanomistajakohtaisen mitoitustarkastelun perusteella. Osayleiskaavassa on mannerrannan mitoitukseksi osoitettu seitsemän (7) rakennuspaikkaa rantaviivakilometriä kohden. Leikkautumisajankohtana on Tila RN:o 6:36 on muodostettu vuonna 1929 ja tästä emätilasta on muodostettu vuonna 1968 tilat RN:ot 6:103, 6:104 ja 6:105. Tilasta RN:o 6:105 on vuonna 1975 muodostettu tilat RN:ot 6:119 ja 6:120. Emätilalla on ollut rantaviivaa noin 300 metriä ja emätilasta on vuodesta 1968 lähtien muodostettu neljä rantaan ulottuvaa rakennuspaikkaa. Emätilan mitoitus on jo ennen suunnittelutarvehakemusta yli 13 rakennuspaikkaa rantaviivakilometriä kohden. Emätilan pinta-alaan perustuva mitoitus on yleiskaavoitusvaiheessa ollut noin 4 rakennuspaikkaa kymmentä (10) hehtaaria kohden. Mikäli suunnittelutarveratkaisuun suostuttaisiin, merkitsisi se viittä (5) rakennuspaikkaa kymmentä (10) hehtaaria kohden. Osayleiskaavassa rantaviivaan perustuva rakennusoikeus on selvitetty 200 metriä leveältä vyöhykkeeltä. Tällä vyöhykkeellä sijaitseva maa- ja metsätalousalue on osoitettu kaavamerkinnällä M-1. Kaavamääräys kuuluu seuraavasti: Alueelle ei saa muodostaa uusia rakennuspaikkoja. Alueelle voidaan rakentaa maa- ja metsätalouteen liittyviä talousrakennuksia sekä rakentaa yleiskaavan vahvistamishetkellä olemassa olevan tilan asuinrakennukseen liittyvä enintään 20 k-m²:n suuruinen saunarakennus. Lisämääräykset :ssä 6 ja 7. Lupaa haetaan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M), joka on varattu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Kaavamääräys kuuluu seuraavasti: Alueella on sallittu rakennuslain 4 :ssä tarkoitettu haja-asutusluontoinen rakentaminen. Uuden rakennuspaikan muodostamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Asemapiirustuksessa osoitettu rakennuspaikka koostuu M-alueesta rakennusten sijaitessa M-1 -alueen rajalla noin 200 metrin päässä rantaviivasta. Maasuodatus ja saostuskaivot sijaitsevat M-1 -alueella.

3 Suunnittelutarveharkinta: Suunnittelutarvetta koskevan säätelyn yleisenä tavoitteena on yhdyskuntarakenteen ohjaus. Tarkoituksena on estää suunnittelematon maankäyttö, joka aiheuttaisi haitallista kehitystä esimerkiksi yhdyskuntarakenteen, ympäristön tai talouden kannalta. Suunnittelutarvealueella noudatetaan rakentamisen suhteen erityisiä MRL 137 :ssä säädettyjä rakennusluvan myöntämistä koskevia edellytyksiä. Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksyttyä asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; 3) ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnontai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Lupaharkinta tulee tehdä yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan maankäytön näkökulmasta. Lisäksi ratkaisun tulee perustua eri maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Perustelujen tulee pitää sisällään arvio siitä, kuinka monta uutta rakennuspaikkaa Harvajanniemen alueelle tulisi sallia, jos hakemukseen suostuttaisiin, kun emätilan hehtaarimääräiseksi mitoitukseksi tulisi yksi (1) rakennuspaikka kahta (2) hehtaaria kohden. Suunnittelutarveratkaisu ja hakemuksen kohteena oleva alue. Suunnittelutarveratkaisu kuuluu kunnan toimivaltaan. Suunnittelutarveratkaisussa on kysymys rakennusluvan erityisistä edellytyksistä, jotka tulee arvioida yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan maankäytön näkökulmasta. Kunnan tulee viivytyksettä toimittaa suunnittelutarveratkaisu tiedoksi ELY-keskukselle. Hakemuksessa on esitetty, että kysymyksessä olisi lomarakennus. Pelkästään rantavyöhykkeen taustalla olevalle M-alueelle luvan myöntäminen edellyttäisi Harvajanniemen pirstoutuneesta tilamuodostuksesta johtuen (kapeat läpi Harvajanniemen kulkevat tilat) silmämääräisesti arvioiden noin 70 uuden lomarakennuspaikan sallimista. Tämä johtaisi suunnittelemattoman rakentamisen leviämiseen ja aiheuttaisi haitallista kehitystä yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja talouden kannalta. ELY-keskus esittää, että kunta pyytää asiakasta täydentämään hakemustaan vesi-, jätevesihuollon osalta. Hakemusta tulee täydentää myös perustelujen osalta. ELY-keskuksen mielestä suunnittelutarvehakemukseen ei tulisi suostua, koska rakentaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle sekä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä. Alueen lisärakentaminen sekä tuulivoimalatuotannon soveltuvuus tulee selvittää kaavoituksella". Kymenlaakson Liitto on antanut lausuntonsa, jossa lausutaan seuraavaa. "Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa alueella ei ole aluevarauksia. Em. maakuntakaavassa Harvajanniemelle on

4 osoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuva alue. Tila sijaitsee n. 200 metrin päässä tuulivoima-alueesta. Maakuntakaavan osa-alue on 500 metrin päähän rantaviivasta ja olemassa olevista sisämaan asuin- ja loma-asuinrakennuksista. Maakuntakaavan perusteluissa on arvioitu, että tällainen vyöhyke tarvitaan, jotta melu- ja maisemahaitat pysyisivät kohtuullisina. Viimeaikaisten selvitysten mukaan etäisyys tulisi olla pitempi. Lisärakentaminen näin lähelle vaikeuttaa maakuntakaavan toteuttamista. Edellä olevan perusteella Kymenlaakson Liitto ei puolla rakentamista ko alueelle". Tekninen johtaja on antanut lausuntonsa hallintosäännön 76 :n kohdan 10 mukaisesti seuraavasti. "Marjaana Pohjolan hakee suunnittelutarveratkaisua tilalle RN:o , rakentaakseen Virolahden merenrantayleiskaavan M-alueelle uuden lomarakennuspaikan muodostamiseksi ( m²). Rakennuspaikan pinta-alaksi on merkitty n m² Tilan koko pinta-ala on n. 9,4 ha. Tila sijaitsee n. 1,2 km Harvajanniemen kärjestä pohjoiseen, niemen itärannalta. Virolahden merenrantayleiskaavassa alue on M-merkinnällä maa- ja metsätalousaluetta. Kaavamääräyksen mukaan alue on varattu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueella on sallittu Rakennuslain 4 :ssä (laki ennen MRL:n voimaantuloa) tarkoitettu haja-asutusluontoinen rakentaminen. Uuden rakennuspaikan muodostamisessa noudatetaan kunnan rakentamisjärjestystä. Virolahden merenrantaosayleiskaavan tarkoituksena on ollut määritellä pääasiassa rantavyöhykkeellä sijoittuva rakentaminen loma-asutuksen ja ympärivuotisen asumisen osalta yhteen sovittaen yleisen virkistyksen ja yhä lisääntyvän vesiliikenteen ja matkailun elinkeinojen kanssa. Lisäksi huomioon ottaen alueen luonnonvarat ja suojeltavat kohteet, muut yleiset tarpeet, paikallinen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu (kv ). Ranta-alueiden rakennusoikeudet on jaettu tasapuolisesti kantatilatarkastelun mukaisesti. Tilalla 6:120 ei ole käyttämätöntä rakennusoikeutta. Merelle ulottuvien niemien (Harvajanniemi, Siikasaari, Hurppu) keskiosia ei ole tarkoitettu kaavassa rakennettavaksi edes M -alueen merkinnöillä. Rakentaminen aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle, johtaisi merkittävään rakentamiseen ja johtaisi maanomistajien eriarvoiseen kohteluun. Niin sanottu toiseen riviin rakentaminen, joka tukeutuu vapaaseen rantaviivaan mitätöisi niin kaavan kuin myös MRL:n 72 :n mukaiset tavoitteet. Hakemuksessa ei ole selvitetty uuden rakennuspaikan luontoarvoja eikä mahdollisia museaalisia arvoja. Luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista ei pystytä arvioimaan ennen kuin hakija on laatinut luontoselvityksen alueesta. Poikkeaman myöntäminen vaikeutaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakennusalueelta ei ole selvitetty muita suojeltavia arvoja. Hakemuksen asemapiirustuksessa on jätevesien käsittely suunniteltu M-1 alueelle. M-1 alueen lisämääräyksissä (7 ) mainitaan, että alue on säilytettävä rakentamattomana. Poikkeusluvan myöntäminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeuslupa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään, ns. toisen kerroksen rakentamiseen ja avaa rakentamismahdollisuuden merelle ulottuvien niemien M -alueelle kun

5 huomioidaan maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja aiheuttaa täten haitallisia vaikutuksia (MRL 173 ). Poikkeusluvan myöntäminen aiheuttaa myös eriarvoisuutta maanomistajien kohtelussa. Näillä perusteilla en puolla poikkeusluvan myöntämistä". Vastinepyyntö Rakennusvalvonta on pyytänyt hakijalta vastineen tulleisiin lausuntoihin mennessä. Hakijalta ei ole tullut vastinetta esitettyyn vastinepyyntöön. Yhteenveto Alueella ei ole yleiskaavaa, alueelle olla laatimassa yleiskaava.kyseessä on MRL 16 mukainen suunnittelutarvealue. Näin ollen tulee tehdä MRL 137 mukainen suunnittelutarveratkaisu. Valmistelija Rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Liitteet Liite 5a hakemus Liite 5b kartta Rakennustarkastajan päätösehdotus Rakennuslautakunta ei hyväksyy uuden lomarakennuspaikan muodostamista suunnittelutarveratkaisuna. Suunnitteluratkaisuhakemus hylätään. Rakentaminen aiheuttaa (MRL 137 ) haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle alueella. Perustelut. Lausunnoissa esitetyt seikat; - Maakuntakaavassa Harvajanniemelle on osoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuva alue. Tila sijaitsee n. 200 metrin päässä tuulivoima-alueesta. Maakuntakaavan osa-alue on 500 metrin päähän rantaviivasta ja olemassa olevista sisämaan asuin- ja loma-asuinrakennuksista. - Rakentaminen aiheuttaa haittaa kaavoituksella tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle sekä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä. Alueen lisärakentaminen sekä tuulivoimalatuotannon soveltuvuus tulee selvittää kaavoituksella. - Luvan myöntäminen aiheuttaisi myös eriarvoisuutta maanomistajien kohtelussa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN Yhdyskuntalautakunta 108 16.08.2011 Yhdyskuntalautakunta 143 27.09.2011 Yhdyskuntalautakunta 183 29.11.2011 LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 72/605/2011 Yhdk.ltk 108

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko 17.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 31 98 Ilmoitusasiat 32 99 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen Mäntyharju Kokouskutsu 1 (14) Aika 30.06.2015, klo 16:30 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsiteltävät asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA KANGASALAN KUNTA PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA LUONNOS 28.3.2014 Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen Sisällys 1 LÄHTÖTIEDOT JA TAVOITTEET... 3 2 MITOITUS... 3 2.1 Emätilatarkastelu... 3 2.2 Edullisuusvyöhykkeet...

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo 2/2012. Keskiviikko 30.5.2012 klo 18.30-19.25

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo 2/2012. Keskiviikko 30.5.2012 klo 18.30-19.25 ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 30.5.2012 klo 18.30-19.25 Sillankorvan

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin

Lisätiedot

URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT:

URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: URJALA, VALAJÄRVI VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: VALAJÄRVEN KARTANO 1:493, WÄHÄJÄRVENTAUSTA 10:88 JA IMMALA 10:144. Ojansuunvuoren niemessä oleva vanha loma-asuntorakennus RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822 SÄKYLÄN KUNTA Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät Rannankulman ranta-asemakaava Työt: E25822 Turku, 8.2.2013, tark. 27.3.2014, 19.8.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot