Toimenpidepyyntö Loisku 3:136 tilalla tapahtuvasta luvattomasta rakennuksen käytöstä, Virolahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpidepyyntö Loisku 3:136 tilalla tapahtuvasta luvattomasta rakennuksen käytöstä, Virolahti"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Toimenpidepyyntö Loisku 3:136 tilalla tapahtuvasta luvattomasta rakennuksen käytöstä, Virolahti 82/11.111/2014 Rakla Kiinteistön , Loisku rajanaapurilta (Pertti Virtasen kuolinpesä) on tullut toimenpidepyyntö rakennuslautakunnalle, jossa pyydetään seuraavaa. Rakennustarkastajan päätösehdotus Pyydämme rakennuslautakuntaa ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin Esa Ja Kirsi Alasen, Majaniementie 13 B, Ravijoki, kiinteistön Loisku kaavanvastaisten toimien ja liiketoimien lopettamiseksi. 1. Esa, Kirsi ja Harri Alasen omistama Kinnasviikki Ky (Y-tunnus ) sijaitsee, on rekisteröitynyt ja toimii kaavanvastaisesti merenranta-alueen RA, loma-asutukseen kaavoitetulla alueella. Kinnasviikki KY:n toimialat ovat: Koneurakointi, teiden auraus, rakentaminen, autojen korjaus ja huolto, myynti ja vuokraus sekä matkailupalvelut. (Patentti- ja Rekisterihallitus, ote Kaupparekisteristä). 2. Esa ja Kirsi Alanen asuvat loma-asunnollaan pysyvästi Majaniementie 13B:ssa. Olemme Iähettäneet kaupparekisteriotteen ja osoiterekisteriotteen asiasta kunnan valvoville viranomaistahoille jo maaliskuussa Rakennusvalvonta on selvittänyt asiaa maalliskuusta lähtien ja informoinut rakennuslautakuntaa esillä olevana asiana. Kiinteistön omistajat ovat ilmoittaneet, että ko. rakennuksessa ei asuta tai sitä ei käytetä liiketoimintaan. Tilanne on ollut hyvin sekava, koska maistraatti ilmoitti aluksi, ettei kyseisellä kiinteistöllä ei ole merkintää asuin- eikä liiketoiminnasta. Nyt on tullut uusi ilmoitus, jossa kerrotaan, että rakennus on loma-asunto ja omistajina Kirsi ja Esa Alanen. Heidän postiosoitteena on tuo Majaniementie 13 b, mutta heillä ei ole vakituista osoitetta, vaan ovat vailla vakituista asuntoa olevassa ryhmässä. Rakennusvalvonta selvittää nyt onko kyseinen rakennuksen käyttö MRL 180 :n vastaista. Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Rakennusvalvonta tuo tiedoksi rakennuslautakunnalle asian ja että kyseisen asian käsittely on kesken.

2 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Rakla 92 Selvityspyynnön tehneen ja rakennusvalvonnan kanssa järjestetyssä tapaamisessa on alueen käyttö noussut esille (muistio). Selvityspyynnöntekijän näkemyksen mukaan loma-asuntoalueella Majaniemessä Siikasaaren - Lapurin rantakaava-alueella tapahtuu alueen kaavoituksen vastaista toimintaa, kuten vakituista asumista ja liiketoimintaa. Selvityspyynnön tekijän mukaan alueella säilytetään raskasta kalustoa, liikennöinti tapahtuu loma-asutuksen ohi ja liiketoimintaa harjoitetaan loma-asuntopaikan osoitteessa. Asian käsittely Vakituisen asumisen osalta voidaan todeta, että kiinteistön omistajat ovat ilmoittaneet ko. selvityspyynnön johdosta, että he ovat siirtänee henkikirjat Kuusamoon, jolloin kyseistä loma-asuntoa ei käytetä pysyvään asumiseen. Yritysrekisterissä olevat yritystiedot eivät ratkaise, että alueella asutaan. Yritysrekisterissä yrityksen toimintaan kuuluu myös loma-asuntojen vuokraus jne., jolloin Majaniemen osoitteen esiintyminen toiminimen osoitteena ei voida katsoa olevan alueen kaavan vastaista toimintaa. Esitettyyn kaavanvastaiseen varastointiin ottaa Maankäyttö- ja rakennuslaki 169 kantaa seuraavasti. "MRL 169, Ulkovarastointi Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu". Esitetyn liikennöinnin osalta voidaan todeta, että jos alueella varastoidaan esim. ajoneuvoja aiheutuuko tästä esitettyä häiritsevää ja kaavan vastaista toimintaa. Muut alueella olevat loma-asuntojen omistajat eivät ole kyseisestä haitasta ilmoittaneet. Yksityistien osalta ei ole liikennöinnistä myöskään huomautettu. Yhteenveto Selvitettävä alue on Siikasaaren - Lapurin rantakaavassa lomarakennusten ( RA) korttelialuetta ja maa- ja metsätalousaluetta (M). Loma-asuntojen kaavamääräys, jossa määrätään seuraavaa (RA) jolla olevalle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, talousrakennuksen ja saunan. Rakennusten tulee olla väreiltään, rakennustavaltaan, -tyyliltään ja rakennusmateriaaliltaan ympäristöön sopeutuva. Rakennusala on säilytettävä maisemankannalta merkittävä

3 puusto. Rakennuspaikan rakentamaton osa on hoidettava luonnonvaraisena puustona. Rakennusten tulee sijoittua riittävän kauas rantaviivasta, väh. 20 m. Maa- ja metsätalousalueen (M) kaavamääräyksessä ei ole erillistä määrettä. Kyseisellä Siikasaaren - Lapurin rantakaava-alueella on myös maa- ja metsätalousaluetta (M-1), jossa määrätään seuraavaa. Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia. Maisemakuva tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena. Vain välttämätön hoito- ja harvennustyö ovat sallittuja. Selvityksen kohteena olevalla alueella ei tätä M-1 aluetta ole. Maankäyttö- ja rakennuslaissa (169 ) asemakaava-alueella häiritsevä ulkovarastointi kielletty. Kaavaa laadittaessa MRL 58 :ssä esitetään mm. edellyttää, että; "Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle ei saa myöskään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien asemakaavamääräysten vastaisia". Asiasta on pyydetty kunnan kaavoituksesta vastaavan lausunto, jossa sanotaan seuraavaa. "Siikasaaren-Lapurin ranta-asemakaavan tulkinta. Rakennustarkastus on pyytänyt kaavoittajan lausuntoa Siikasaaren-Lapurin ranta-asemakaavan käyttötarkoituksesta Siikasaaren-Lapurin ranta-asemakaavassa tila Loisku RN:o on merkitty RA-merkinnällä. Merkinnän mukaan alueen käyttö on loma-asunnoille tarkoitettua aluetta. Mikäli alueelle muutetaan asumaan, vaatii muutos joko ranta-asemakaavan muutosta tai poikkeuslupaa. Kyseiselle tilalle ei ole haettu kaavamuutosta tai poikkeamia. Rakennusvalvonnan selvityksen mukaan tilalla ei asuta pysyvästi. Tilan tausta-alue on M merkinnällä olevaa maa- ja metsätalousmaata. Siikasaaren- Lapurin ranta-asemakaavassa on M -varauksen osalta vain maininta, että maa- ja metsätalousaluetta. Kaavamääräyksissä eikä kaavaselostuksessa ole M- aluetta käsitelty ollenkaan. MRL:n 72 :n mukaan mm: Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske: 1) maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista;

4 MRL:n 169 :n mukaan: Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu. Jos varastointi/rakentaminen M -alueella liittyy maa- ja metsätalouteen, on se MRL:n 72 :n 1. kohdan mukaan sallittua. Myös maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen M-alueelle olisi lain mukaan sallittua. Tulkinta siitä, onko kysymyksessä varastointia vai maa- ja metsätalouteen liittyvää käyttöä, on tässä tapauksessa vaikeaa. Maanomistajan mielestä kysymyksessä on nimenomaan maa- ja metsätalouteen liittyvää toimintaa, mutta naapurin mielestä kysymyksessä on yritystoimintaan liittyvää käyttöä. Rakennusvalvonnan selvityksen mukaan alueen muut omistajat eivät ole valittaneet asiasta. Näillä perusteilla katson, että RA- alueella ei saa olla pysyvää asutusta ilman ranta-asemakaavan muutosta tai poikkeamia ranta-asemakaavasta. M-alueen käyttö on sallittua maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeelliseen rakentamiseen. Varastointi ei saa aiheuttaa MRL:n 169 :n mukaista haittaa". Valmistelija Rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Sovellettavat lainkohdat MRL 43, 44, 72, 73, 113, 116, 125, 126, 128 ja 135. Liitteet Liite 3; muistio Rakennustarkastajan päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu päätösehdotus Alueen kaavan vastainen yritystoiminta ja siihen liittyvä varastointi, liikennöinti tai muu vastaava toiminta, mikä häiritsee alueen ympäristöä tai rumentaa sitä, on lopetettava. Perustelut. Alueen rantakaava (yleiskaava) sallii loma-asumista ja maa- ja metsätalouden harjoittamista. Alueella ei saa harjoittaa kaavan vastaista toimintaa. Mikäli alueella tapahtuu MRL 169 :ssa tarkoitettua alueen käytön vastaista toimintaa, on asia ratkaistava MRL 185 :n mukaisena rikkomusrangaistuksena. Sovellettavat lain kohdat MRL 125, 167, 169, 182, 184 ja 185. MRL 169, Ulkovarastointi arastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta

5 yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu. MRL 185, Rangaistukset Joka ilman tässä laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyt tai määrätyt rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon. Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka kaava- tai lupamääräyksiä tai kieltoja tehdyistä ympäristön turmelemisesta ja rakennussuojelurikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 48 luvun 1-4 ja 6 :ssä. Edellä tässä pykälässä tarkoitettujen rikkomuksen ja rikosten tuottaman taloudellisen hyödyn ja sen tekemiseen käytetyn esineen tai muun omaisuuden tuomitsemisessa menetetyksi noudatetaan, mitä rikoslain 2 luvun 16 :ssä säädetään. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suunnittelutarveratkaisu Pohjola Marjaana, Virolahti

Suunnittelutarveratkaisu Pohjola Marjaana, Virolahti Rakennuslautakunta 95 18.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu Pohjola Marjaana, Virolahti 37/11.117/2014 Rakla 95 Suunnittelutarveratkaisu 2014-0004 (37/11.117/2014) Hakija(t) ja kohde: Selvitys rak.paikasta:

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Ympäristölautakunta Sivut 77- Torstai 3.9.2015 klo.16.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Ympäristölautakunta Sivut 77- Torstai 3.9.2015 klo.16.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Ympäristölautakunta Sivut 77- KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 3.9.2015 klo.16.00

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti Rakennuslautakunta 26 17.03.2015 Rakennuslautakunta 42 19.05.2015 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti 14/11.111/2015, 119/11.111/2014,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KIRKKONUMMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KIRKKONUMMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 29.6.2006 74 Voimaantulo: 17.9.2008 I LUKU SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Rakennusvalvontaviranomainen... 1

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI. KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI. KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1.1

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Rakennusjärjestyksen valmistelutyöryhmän ehdotus 28.10.2010 Kaupunginhallitus muuttanut 21.12.2010 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.3.2011 Valtuusto hyväksynyt 23.3.2011

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo Määritelmät ja lyhenteet...4 1 YLEISTÄ...5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5 1.4 Rakennushankkeen suunnittelijat,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko 17.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 31 98 Ilmoitusasiat 32 99 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

Sisältö LOVIISAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS 28.08.2012 1(14)

Sisältö LOVIISAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS 28.08.2012 1(14) 1(14) LOVIISAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisältö JOHDANTO... 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 2 Soveltamisala... 2 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 Tavoitteet... 3 Rakentamistapaohjeet... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 Pentti Väisänen Aimo Karvonen Seija Kärkkäinen puheenjohtaja puheenjohtaja 46 pöytäkirjanpitäjä Marja-Leena våg pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN RAKENNUSJÄRJESTYS PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2011

PYHÄJÄRVISEUDUN RAKENNUSJÄRJESTYS PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2011 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2011 1 SISÄLLYS JOHDANTO... 2 I LUKU YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 II LUKU TOIMENPITEIDEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS... 3 3

Lisätiedot

Hankkeesta on tehty myös asemakaavan muutoshakemus, joka on kirjattu kaupungille saapuneeksi 6.10.2014.

Hankkeesta on tehty myös asemakaavan muutoshakemus, joka on kirjattu kaupungille saapuneeksi 6.10.2014. Ympäristölautakunta 144 16.12.2014 RAKENNUSLUPAHAKEMUS NRO 2014 166 2. JA 3. KERROKSEN HOTELLIHUONEIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS PALVELUASUNNOIKSI, KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN HOTELLITALO, TILA: SUORAKAIDE,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTON 22.4.2008 HYVÄKSYMÄ VOIMAANTULOPÄIVÄMÄÄRÄ 10.6.2008 Karttojen julkaisu-/kopiointilupa Copyright Maanmittauslaitos lupa PISA/077/2006 Aineiston kopiointi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 15.12.2014 304 LIITE 1 Kunnanvaltuusto 12.01.2015 7 LIITE 2 PÖYTYÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

Kunnanhallitus 15.12.2014 304 LIITE 1 Kunnanvaltuusto 12.01.2015 7 LIITE 2 PÖYTYÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanhallitus 15.12.2014 304 LIITE 1 Kunnanvaltuusto 12.01.2015 7 LIITE 2 PÖYTYÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.01.2015 Voimaantulo 27.02.2015 SISÄLLYS I LUKU: SOVELTAMISALA

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyrynsalmen kunnanhallitus 4.6.2013 HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tässä rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS (LUONNOS) 29.1.2014

SOTKAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS (LUONNOS) 29.1.2014 SOTKAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS (LUONNOS) 29.1.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...1 1.1 Tavoite...1 1.2 Soveltamisala...1 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen...1 2 LUPAJÄRJESTELMÄT...1 2.1 Rakentamisen luvat

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS (LUONNOS) 29.1.2014

SOTKAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS (LUONNOS) 29.1.2014 SOTKAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS (LUONNOS) 29.1.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...1 1.1 Tavoite...1 1.2 Soveltamisala...1 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen...1 2 LUPAJÄRJESTELMÄT...1 2.1 Rakentamisen luvat

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisältö

LAPINJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisältö 1(12) LAPINJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisältö Johdanto 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Soveltamisala Rakennusvalvontaviranomainen Tavoitteet Rakentamistapaohjeet 2. LUPAJÄRJESTELMÄT Rakennuslupa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot