ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNA PORRAS ERIKOISTA Pyhäjärvi ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , ,

2 1. Tunnistetiedot Kaavan nimi: Erikoista tilan ranta-asemakaavan muutos Kunta: Hämeenlinna (109) Kylä: Porras (462) Tila: Erikoista RN:o 2:56 Kaavan laadituttaja ja tilojen maanomistaja: Lahden Erikoiset Ry Box 44, Lahti Hannu Rehn, p s.posti. Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Yhteyshenkilöt Piia Tuokko ja Arto Remes Sibeliuksenkatu 11 B 1, Hämeenlinna p , Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin Portaan kylässä, Pyhäjärven Halminlahden länsirannalla. Alue kuului ennen kuntaliitosta Hauhon kuntaan. Ranta-asemakaavan muutos koskee tilan Erikoista RN:o 2:56 aluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 6,8 ha ja siihen kuuluu n. 720 m Pyhäjärven rantaviivaa. Alueelta on n. 7 km matkaa Hauhon kirkonkylälle. Suunnittelualue kuuluu voimaan tulleen Hauhon pohjoisosan rantayleiskaavan alueeseen. Lisäksi Erikoista nimisellä tilalla on voimaan tullut rantaasemakaava. Suunnittelualue on rakentumaton ja pääosin metsätalouskäytössä. ranta-asemakaavan muutosalue Hauhon kirkonkylä Pyhäjärvi Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. 2 Tuulos

3 3. Tavoitteet Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus. Ranta-asemakaavan muutoksen laatimisen tavoitteena on selvittää Erikoista -tilan (RN:o 2:56) rantarakennusoikeuden määrä. Rakennuspaikkoja osoitetaan Hauhon pohjoisosan rantayleiskaavan ja Hämeenlinnan kaupungin nykyisten suunnittelu- ja mitoitusperiaatteiden mahdollistama enimmäismäärä. Rakennuspaikoista yksi on tarkoitus osoittaa kiinteistön omistavan yhdistyksen omaan virkistyskäyttöön (RA-1). Yhdistyksen rakennuspaikalle mahdollistetaan kahden päärakennuksen rakentaminen. Muut rakennuspaikat osoitetaan alueelle tavanomaisina omarantaisina lomarakennuspaikkoina (RA). Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään alueen mahdolliset luonnonympäristön arvot ja turvataan ne tarvittaessa kaavalla. 4. Aiemmat suunnitelmat ja päätökset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Vat) Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Maakuntakaava Kanta-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu Valtioneuvostossa Suunnittelualueella ei ole merkintöjä maakuntakaavassa. Alue kuuluu kuitenkin maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen; Portaan Rukkoilan Torvoilan kulttuurimaisemat (ma). Lisäksi Pyhäjärvellä on maakuntakaavassa Venereitti, vesiretkeilyreitti - merkintä. 3

4 Kuva 3. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan yhdistelmästä. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaava keskittyy alue- ja yhdyskuntarakenteen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen huollon palvelujen kehittämiseen. Vaihemaakuntakaavat täydentävät vuonna 2006 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa. Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus ja siihen perustuvat maakuntakaavamuutokset ovat olleet nähtävillä Toisessa vaihemaakuntakaavassa käsitellään erityisesti tuulivoimaloiden sijoittumista sekä soiden käyttöä. Suunnittelualueelle ei ole osoitettu aluevarauksia vaihemaakuntakaavoissa. Yleiskaava Alueella on voimassa Hauhon pohjoisosan rantayleiskaava, joka on vahvistettu ja tullut voimaan Suunnittelualueelle on osoitettu rantayleiskaavassa matkailua palvelevien rakennusten alue (RM), venevalkama-alue (LV) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Kuva 4. Ote Hauhon pohjoisosan rantayleiskaavasta. 4

5 Ranta-asemakaava Suunnittelualueen ranta-asemakaava on tullut voimaan Rantaasemakaavassa on osoitettu tilalle neljä loma-asuntojen korttelia (RA), joista yksi on omarantainen. Kortteleihin 1 3 on sallittu rakennettavaksi saunattomia pikkumökkejä yht. 475 k-m 2. Lisäksi korttelissa 4 on saunatilojen rakennusoikeutta 120 k-m 2. Kaavaalueen kokonaisrakennusoikeus on 595 k-m 2. Kortteleita ympäröivät alueet on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL) ja suunnittelualueen pohjoisosa maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kuva 5. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta. 5

6 Rakennusjärjestys Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Pohjakartta Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään voimassa olevan ranta-asemakaavan 1:2000-mittakaavaista hyväksyttyä pohjakarttaa. 5. Olemassa oleva selvitysaineisto Rakennettu kulttuuriympäristö ja kiinteät muinaisjäännökset Museovirasto; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY-inventointi 2009) - Ei kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Museovirasto; Muinaisjäännösrekisteri. - Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain mukaisia kohteita. Hämeen liiton julkaisu V: ; Kanta-Hämeen muinaisrannat - Julkaisussa ei ole mainintoja siitä, että alueella sijaitsisi muinaisrantoihin liittyviä muodostelmia. Hämeen ympäristökeskus; Kolmen kunnan rakennusinventointi: Hauho, Lammi, Tuulos (HATULA) Ei mainintaa suunnittelualueella/lähistöllä sijaitsevista rakennetuista kohteista. Luonnonympäristö ja maisema Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1993) - Ei kuulu valtakunnallisesti maisemallisesti arvokkaiksi luettaviin kohteisiin. Hämeenlinnan seudun ktt:n ky:n ympäristöosaston julkaisu 32; Hauhon luontoopas. Heli Jutila, Ei mainintaa suunnittelualueella sijaitsevista arvokkaista luontokohteista. Ympäristöministeriön julkaisu 2011: Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat - Alueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita tuuli- tai rantakerrostumia Ympäristöhallinnon paikkatietopalvelu OIVA. - Aineistoissa ei ole mainintoja sellaisista suunnittelualueella sijaitsevista kohteista, jotka vaikuttaisivat alueen suunnitteluun. Muu aineisto Kanta-Hämeen maakuntakaavan aineistot Hauhon Pohjoisosan rantayleiskaavan aineistot 6. Ranta-asemakaavaa varten laadittavat selvitykset Luontoselvitys (Luontoselvitys Kotkansiipi / Petri Parkko 2014) Liito-oravainventointi (Luontoselvitys Kotkansiipi / Petri Parkko 2015) Emätilaselvitys (Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa 2014) 7. Vaikutusalue Välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat suunnittelualueen lisäksi kaava-alueeseen rajautuvien naapuritilojen alueet. Myös laaja-alaisemmat vaikutukset mahdollisia (esim. vesistönäkymät, ulkoilu- ja virkistyskäyttö, vesiliikenne, emätilan rakennusoikeudelliset seikat jne). 6

7 8. Osalliset (MRL 62 ) Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Viranomaiset - Hämeen ELY-keskus, Hämeen liitto, Museovirasto - Kanta-Hämeen pelastuslaitos - Hämeenlinnan kaupungin hallintokunnat: Yhdyskuntalautakunta (Osallisluetteloa täydennetään tarvittaessa työn edetessä.) 9. Kaavaprosessi Vireille tulovaihe Valmisteluvaihe (Kaavaluonnosvaihe) Kaavaehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Selvitysten laatiminen Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Kaupungin hallinnollinen käsittely Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä (30 vrk) Kaavaluonnoksen valmistelu Kaupungin hallinnollinen käsittely Kuulutus ja tiedottaminen kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä (30 vrk) Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta Viranomaislausunnot valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta Tarvittaessa viranomaisten työneuvottelu Kaavaehdotuksen valmistelu Kaupungin hallinnollinen käsittely Kaavaehdotus nähtävillä (30 vrk) Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävillä oloaikana Viranomaislausunnot Tarvittaessa viranomaisneuvottelu Kaavan hyväksymisasiakirjojen valmistelu Kaupungin hallinnollinen käsittely; Ranta-asemakaavan hyväksymisestä päättää Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen 10. Tiedottaminen Ranta-asemakaavan muutoksen / ranta-asemakaavan vireille tulosta sekä osallistumisja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Hämeen Sanomissa, Keski-Hämeessä, kaupungin ilmoitustau- 7

8 luilla ja kaupungin Internet-sivuilla. Lisäksi suunnittelualueeseen rajautuvien naapuritilojen sekä itäpuolisen rakentuneen saaren ja niemenkärjen maanomistajille lähetetään tiedostuskirje em. kaavavaiheissa. Nähtävillä oleviin aineistoihin voi tutustua: - Palvelupiste Kastellissa, Raatihuoneenkatu 11 - Hauhon kirjasto-palvelupisteessä, Punnanmäentie 18 - kaupungin Internet-sivuilla 11. Arvioitavat vaikutukset Ranta-asemakaavatyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti: ARVIOITAVAT TEKIJÄT Ympäristövaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Yhdyskuntarakenne Taloudelliset vaikutukset SISÄLTÖ - Luonnonympäristö - Vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet - Rakennettu ympäristö - Arkeologinen kulttuuriperintö - Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat - Virkistystarpeet: veneilijät, ulkoilijat yms. - Maanomistajien tasapuolinen kohtelu - Liikenne- ja kulkuyhteydet - Vesihuollon järjestäminen - Liittyminen nykyiseen rantarakentamiseen - Rakentamisesta vapaat rannat - Kiinteistön arvo 12. Aikataulu TYÖVAIHE AJANKOHTA Kaavan vireille tulo / oas nähtävillä Tavoite 03-04/2015 Kaavaluonnos nähtävillä Tavoite 05-07/2015 Kaavaehdotus nähtävillä Tavoite 08-10/2015 Kaavan hyväksyminen Tavoite Yhteystiedot ja palaute Ranta-asemakaavan suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan Hämeenlinnan toimisto. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa sekä muistutukset kaavaehdotuksesta tulee nähtävilläoloaikana osoittaa Hämeenlinnan kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimittaa palvelupisteisiin tai postittaa osoitteella Hämeenlinnan kaupunki, Maankäytön suunnittelu, PL 84, Hämeenlinna. Kaavan laatija Hämeenlinnan kaupunki Ympäristönsuunnittelu Oy Kaavasuunnittelija Katja Ojala Piia Tuokko ja Arto Remes Raatihuoneenkatu 9 Sibeliuksenkatu 11 B HÄMEENLINNA HÄMEENLINNA p. (03) p ,