SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143"

Transkriptio

1 SYSMÄ RAPALAN KYLÄ TILA RAPALA RN:o 1:143 PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

2 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Rapalan ranta-asemakaava Kunta: Sysmä (781) Kylä: Rapala (413) Tila: Rapala RN:o 1:143 Kaavan laadituttaja: Rapalan kartanoyhtymä c/o Tuomas Wallden c/o Samuli Glöersen puh puh Iirislahdenranta 2 C 5 Sateenkaari 3 c ESPOO Espoo Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Yhteyshenkilöt: Arto Remes ja Piia Tuokko Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA p , Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Ranta-asemakaava laaditaan Sysmän kunnan Rapalan kylässä sijaitsevalle Rapalan tilalle (RN:o 1:143). Suunnittelualue sijaitsee Päijänteen Virmailanselän itärannalla Rapalanniemessä. Alueen kokonaispinta-ala on n. 119 ha ja siihen kuuluu 6 km Päijänteen mantereen rantaviivaa, 1,3 km Rapalanlammen rantaviivaa sekä kaksi pientä saarta Päijänteellä: Rapasaari ja Anttisaari. Suunnittelualueelta on matkaa Sysmän kirkonkylälle n. 23 km Rapalantien ja Vääksyntien kautta ja vesitse n. 14 km. Suunnittelualueen rakennettua ympäristöä hallitsee jo 1500-luvun lopulla muodostettu Rapalan kartanon alue. Kartanon nykyinen rakennuskanta on rakentunut 1900-luvun alussa: kartano, kaksi pihamaan siipirakennusta, kivinavetta ja luhtiaitta. Tilaan kuuluvat myös mm. Rapalanlammella sijaitseva rantasauna sekä Päijänteen rannalla sijaitseva venevalkama-alue. Kartanorakennusten ympärillä on laajalti puistomaista aluetta, ja Rapalanlammen puolelle avautuu maisemallisesti arvokas peltoaukea. Päijänteen ranta-alueen osalta suunnittelualue on nykyisin pääosin metsätalouskäytössä. Suunnittelualueen yleissijainti. 2

3 1:143 Suunnittelualueen, Rapalan tilan RN:o 1:143 rajaus. Tavoitteet Suunnittelualue muodostuu kahden eri rantayleiskaavan alueesta. Suunnittelualueen Päijänteen ranta-alueen osalla on voimassa Sysmän kunnanvaltuuston ( 35) hyväksymä Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos, joka on tullut pääosin voimaan kunnanhallituksen päätöksellä ( 179). Rantaosayleiskaavan muutos korvasi alueella aiemmin voimassa olleen KHO:n vahvistaman Sysmän Päijänteen rantayleiskaavan. Rapalanlammen ranta-alueet sisältyvät Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavaan, joka on hyväksytty Sysmän kunnanvaltuustossa ja sai lainvoiman KHO:n päätöksellä Ranta-asemakaavan tarkoituksena on käsitellä Rapalan tilaa yhtenä kaavallisena kokonaisuutena. Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa Rapalan tilan Päijänteen ranta-alueelle Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukainen määrä rantarakennuspaikkoja. Lisäksi ranta-asemakaavalla pyritään siirtämään Rapalanlammen maisemallisesti arvokkaalle peltoaukealle Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavassa osoitetut viisi lomarakennuspaikkaa Päijänteen ranta-alueelle. Ranta-asemakaavalla pyritään järjestämään tarkoituksenmukaisia rakentamisaluekokonaisuuksia siten, että mahdollistetaan mm. jätevesi-/vesihuollon, tiestön yms. asioiden kokonaisvaltainen toteuttaminen. Uusien rakentamisalueiden suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on Rapalan kartanon ja Rapalanlammen arvokkaan kulttuurimaiseman ja rakennetun ympäristön arvojen säilymisen edistäminen ja turvaaminen. Kaavalla selvitetään yksityiskohtaisesti myös alueen mahdolliset luontoarvot ja tarvittaessa luontoarvot pyritään turvaamaan rantaasemakaavoituksen keinoin. Kaavalla osoitettavien rakennuspaikkojen tonttikohtaisen rakennusoikeuden yms. rakentamisen ohjauksen osalta noudatetaan lähtökohtaisesti Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen määräyksiä. Aiemmat suunnitelmat ja päätökset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. 3

4 Maakuntakaava Alueella on voimassa Ympäristöministeriön vahvistama Päijät-Hämeen maakuntakaava. Suunnittelualueeseen kuuluva Rapalan kartanon alue, Rapalanlammen ympäristö sekä Päijänteen pohjoisranta on osoitettu maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (ma 46) sekä kulttuurihistorian ja maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittäväksi alueeksi (kmv 52). Rapalanlammen pohjoispuolella sijaitsee yksi muinaismuistokohde. Lisäksi Päijänteen pohjoisosan rantaa myötäilee laivaväylän merkintä (lv 14). Myös Päijänteen Natura alue sijaitsee suunnittelualueen lähettyvillä. Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 laatiminen on vireillä. Luonnosvaiheen nähtävilläolo oli syksyllä Uudessa maakuntakaavaluonnoksessa ei ole osoitettu suunnittelualueen osalta muutoksia voimassa olevaan maakuntakaavaan. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. Yleiskaava Suunnittelualueen Päijänteen ranta-alueen osalla on voimassa Sysmän kunnanvaltuuston ( 35) hyväksymä Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos, joka on tullut pääosin voimaan kunnanhallituksen päätöksellä ( 179). Kunnanvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksestä on tehty kaksi valitusta hallinto-oikeuteen. Valituksenalaiset kaavaalueen osat on rajattu kaavan voimaantulopäätöksen ulkopuolelle. Suunnittelualue on kuvattu voimassa olevassa rantayleiskaavassa ranta-asemakaavoitettavana alueena. Lisäksi alueelle on osoitettu aiemman vuoden 2002 rantaosayleiskaavan mukaiset 18 uutta loma-asunnon rakennuspaikkaa (avoimet ympyrät) ja yksi vanha rakennuspaikka (musta ympyrä). Rapalanniemen maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema on osoitettu ma-1 -viivamerkinnällä. Rapalanlammen ojanvarsi on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo 79). Uuden Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet ohjaavat Rapalan ranta-asemakaavoitusta. 4

5 Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksesta. Rapalanlammen ranta-alue kuuluu KHO:n päätöksellä lainvoiman saaneen Etelä- Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan alueeseen. Rapalanlammen rannalle on osoitettu viisi loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA) sekä maatilan talouskeskuksen (AM) käyttöön tarkoitettu saunarakennuksen paikka. Muutoin alue on maa- ja metsätalousaluetta (M). Ote Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavasta. Ranta-asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa. Rakennusjärjestys Sysmän kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan

6 Olemassa oleva selvitysaineisto Kulttuurimaisema ja rakennettu ympäristö RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta alkaen. Uuden päätöksen mukaiset valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt korvaat aiemman vuoden1993 inventoinnin mukaiset kulttuuriympäristöjen rajaukset. Uudessa inventoinnissa suunnittelualue (Rapalan kartanoalue) ei enää kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt. Päijät-Hämeen maakunnallinen inventointi on valmistunut 2005: MARYmaakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt. Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö (Henrik Wager, Päijät-Hämeen liiton julkaisu A159, 2006). - Rapalan kartano ja kulttuurimaisema on luokiteltu selvityksessä valtakunnallisesti arvokkaaksi kartanoympäristöksi. Sysmän rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. (KUKUSE). Nina Könönen, Hämeen ympäristökeskuksen moniste 98/2005. Arkeologia Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset (Päijät-Hämeen liitto 2008) Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy 2005) Museoviraston muinaisjäännösrekisteri. - Suunnittelualueella sijaitsee yksi muinaismuistolain mukainen kiinteä muinaisjäännös: Rapalanlampi, rautakautinen asuinpaikka. Muinaismuiston sijainti on esitetty alapuolisessa kartassa sinisellä (Ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA). Muut selvitykset ja suunnitteluaineisto Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, Tapani Vuorinen (2007). Päijät-Hämeen maisemaselvitys. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Päijät-Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Lahden ammattikorkeakoulu (2006). Päijät- Hämeen taajama- ja kylätarkastelu. Päijät-Hämeen maisemaselvityksen osaraportti. Päijät-Hämeen maakuntakaavaan liittyviä muita selvityksiä mm. - Väestöselvitykset ja -ennusteet - Eri maankäyttömuotoja koskevat selvitykset - Päijät-Hämeen maakunnalliset maisema-alueet - Päijät-Hämeen maisema-arvot Päijät-Hämeen maakunnan vesihuoltosuunnitelma (2005) Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan ja Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan selvitykset mm. luontoselvitys Valmisteilla olevan Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 selvitykset 6

7 Laadittavat selvitykset / pohjakartta-aineisto Vaikutusalue Kaavatyön yhteydessä alueelle on laadittu ranta-asemakaavan pohjakartta mittakaavassa 1: Pohjakartta on hyväksytty (MML/35/621/2009). Ranta-asemakaavaa varten on laadittu luontoselvitys (Luontoselvitys Kotkansiipi / Petri Parkko, 2009) Rantarakennusoikeuden mitoituslaskelma (Ympäristönsuunnittelu Oy, 2014) Välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat suunnittelualueen lisäksi kaava-alueeseen rajoittuvien naapurikiinteistöjen alueet. Osalliset Naapuritilojen maanomistajat ja asukkaat sekä ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Viranomaiset Hämeen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus (liikenne ja infrastruktuuritehtävät), Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Päijät-Hämeen pelastuslaitos Sysmän kunnan hallintokunnat: kaavoitustoimikunta, tekninen lautakunta, teknisen lautakunnan lupajaosto ja kunnanhallitus Kaavaprosessi Vireille tulovaihe Valmisteluvaihe (kaavaluonnos) Kaavaehdotus Hyväksyminen Selvitysten laatiminen Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) Kaavaluonnoksen valmistelu Kuulutus ja tiedottaminen kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta Kaavaluonnos nähtävillä (30 vrk) Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta Viranomaislausunnot valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta Kaavaehdotuksen valmistelu Kaavaehdotus nähtävillä (30 vrk) Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävillä oloaikana Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta Tarvittaessa viranomaisneuvottelu Ranta-asemakaavan hyväksymisestä päättää Sysmän kunnanvaltuusto Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen Tiedottaminen Kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Lähilehdessä ja kunnan ilmoitustaululla sekä mahdollisuuksien mukaan Sysmän kunnan internet-sivuilla. Lisäksi välittömän vaikutusalueen maanomistajille lähetetään tiedostuskirje em. kaavavaiheissa. 7

8 Arvioitavat vaikutukset Ranta-asemakaavatyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti: ARVIOITAVAT TEKIJÄT Ympäristövaikutukset SISÄLTÖ Luonnonympäristö, kasvillisuus ja eliöstö Vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet Luonnon- ja vesiensuojelu Arvokkaat luontokohteet, Natura 2000 Maisema-arvot Rakennettu kulttuuriympäristö Rakennuskulttuuri, rakennussuojelu Sosiaaliset vaikutukset Yhdyskuntarakenne Taloudelliset vaikutukset Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat Virkistystarpeet Rantarakenne, yhtenäiset vapaat rannat Tiestön rakentamistarve, liikennemäärät Vesihuollon järjestäminen Kiinteistöjen arvo, kuntatalous Alustava aikataulu TYÖVAIHE AJANKOHTA Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointi suunnitelma nähtävillä Kaavaluonnos nähtävillä Tavoite 12 / / 2015 Kaavaehdotus nähtävillä Tavoite / 2015 Valtuuston hyväksymispäätös Tavoite 06 / 2015 Yhteystiedot ja palaute Ranta-asemakaavan suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan Hämeenlinnan toimisto. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa sekä muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Sysmän kunnanhallitukselle. Kaavan laatija Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Sibeliuksenkatu 11 B Hämeenlinna Arto Remes ja Piia Tuokko p , Sysmän kunta Valittulantie Sysmä Kunnan yhteyshenkilöt: Kehittämispäällikkö Harri Hoffren puh Essi Carlson maankäytön suunnittelija puh