LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. SISÄLTÖ: 1. Sijainti ja nykytilanne 2. Suunnittelun lähtökohdat 3. Osalliset 4. Viranomaisyhteistyö 5. Laadittavat selvitykset ja arvioitavat vaikutukset 6. Tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen vaiheittain 7. Kaavoituksen kulku, arvioitu aikataulu ja päätöksenteko 8. Yhteystiedot Ranta-asemakaava-alueen sijainti RM Voimassaolevan Päijänteen rantaosayleiskaavan pienennös. Kaavoitettava alue koskee kiinteistöä Hakulinniemi RN:o 19:0. 1(7)

2 1. Sijainti ja nykytilanne Kaava-alue sijaitsee kiinteistöllä Hakulinniemi RN:o 19:0 Luhangan kunnan Luhangan kylässä. Kaava-alue on yksityisomistuksessa. Alue sijaitsee Luhangan kirkonkylän asemakaava-alueen ulkopuolella Päijänteen rannalla. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 14 ha. Alueen leirikeskuskäyttö on päättynyt. Rakennuskanta: Alueella sijaitsee leirikeskustoiminnassa olleita majoitus-, kokoontumis-, sauna- ja varastorakennuksia. Mökkejä niemen länsiosasta Luonnonympäristö: Alue sijaitsee niemessä ja Päijänteen rantaviivaa on noin kilometrin verran. Alue on moniin paikoin kallioista ja valtapuulajina on vanha mäntymetsä. Rannat ovat pääosin karut ja kivikkoiset. Alueen keskeltä, mäen laelta avautuu hyvät näköalat Päijänteelle. Alueella on tehty v harvennushakkuita. 2(7)

3 Mäntymetsää ja kallioinen mäki Hakulinniemen keskellä Yhdyskuntatekniset laitteet ja verkostot sekä liikenneyhteydet: Alueella on rakennettuna sähkö- ja lankapuhelinverkko ilmajohtoina. Alueella ei ole vesihuoltoverkostoa. Alueelle tulee kaksi yksityistietä, toinen niemen eteläkärkeen ja toinen niemen länsipuolelle. Yksityistiet alkavat yleisen tien päätepisteestä kaavaalueen pohjoisrajalta. Hakulinniemen eteläkärjen ohitse kulkee merkitty venereitti. 2. Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelu on käynnistynyt alueen maanomistajien aloitteesta. Maanomistajat vastaavat myös kaavan toteuttamisesta. Alueelle suunnitellaan ensisijaisesti loma-asuntotontteja. 3(7)

4 Aluetta koskevat aiemmat suunnitelmat: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Maakuntakaava Maakuntakaava on hyväksytty ja vahvistettavana ympäristöministeriössä. Hakulinniemeen ei kohdistu maakuntakaavan aluevarauksia. Ote maakuntakaavaehdotuksesta Seutukaava Alueella on voimassa Keski-Suomen seutukaavan 5. vaihekaava, vahvistettu Seutukaava on voimassa kunnes se korvataan maakuntakaavalla. Seutukaavan merkintä on virkistysaluemerkintä (VL , leirikeskus, ulkoilualue) Yleiskaava Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Päijänteen rantaosayleiskaava, joka on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä Hakulinniemi kuuluu rantaosayleiskaavan mitoitusvyöhykkeeseen 6 7 loma-asuntoa / rantaviiva km. Rantaosayleiskaavassa Hakulinniemi on RMja MU- aluetta. 4(7)

5 Asemakaava Alueella ei ole ennestään asema- tai ranta-asemakaavaa. Rakennusjärjestys Luhangan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Pohjakartta Alueelle laaditaan ranta-asemakaavan pohjakartta 1:2000 uudiskartoituksena. Alueelle aiemmin laaditut selvitykset ja muu suunnitteluaineisto Ortokuvat alueesta (ilmakuvat) Päijänteen rantaosayleiskaava selvityksineen Emätilaselvitys Luhangan muinaisjäännösten inventointi (Keski-Suomen liitto, 2004) Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys (Leena Kiuru, 1994) Luhangan rakennusinventointi Osalliset Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat ja kaikki ne joiden asumiseen tai työntekoon kaava oleellisesti vaikuttaa Kaikki ne yritykset ja yhteisöt, sekä viranomaiset, joiden toimintaan kaava oleellisesti vaikuttaa Luhangan kunta Keski-Suomen ympäristökeskus Keski-Suomen museo Merenkulkulaitos, Järvi-Suomen väyläyksikkö Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri Keski-Suomen liitto 4. Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään yllä luetelluille viranomaisille tiedoksi kaavan vireilletulovaiheessa. Vireilletulovaiheessa järjestettiin 1. viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot ja kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen järjestetään 2. viranomaisneuvottelu tarvittaessa. 5(7)

6 5. Laadittavat selvitykset ja arvioitavat vaikutukset Ranta-asemakaavan luonto- ja maisemaselvitys Yhdyskuntarakenneselvitys Kunnallistekniikan rakentamisselvitys Liito-oravaselvitys Emätilaselvitys Kaavan rakentamisen vaikutuksia arvioidaan niiltä osin kuin mahdollisia vaikutuksia arvioidaan syntyvän mm: - yhdyskuntarakenteeseen - kuntatalouteen - ympäristöön - turvallisuuteen ja viihtyisyyteen 6. Tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen vaiheittain Kaavan vireilletulovaihe: Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta tiedotetaan Joutsan seutu-lehdessä sekä kuuluttamalla Luhangan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kaavan arvioidun vaikutusalueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ja rajanaapureille tiedotetaan kirjeitse kaavan vireilletulovaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä / kommentoitavana 30 päivää Luhangan kunnantoimistolla os. Hakulintie 2, LUHANKA. Kaavan valmistelu / kaavaluonnosvaihe: Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta tiedotetaan Joutsan Seutu-lehdessä sekä kuuluttamalla Luhangan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kaavaluonnos pidetään nähtävänä / kommentoitavana 30 päivää Luhangan kunnantoimistolla os. Hakulintie 2, LUHANKA. Kommentit ja mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee jättää Luhangan kunnan kaavatoimikunnalle kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana. Osallisten antama palaute kaavaluonnoksesta käsitellään kunnassa kaavatyön aikana ennen kaavaehdotuksen laatimista. Kaavaehdotus: Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan Joutsan seutu-lehdessä sekä kuuluttamalla Luhangan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kaavan arvioidun vaikutusalueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille sekä kaavan rajanaapureille tiedotetaan kirjeitse kaavaehdotuksen nähtävilläolosta. Kirjeeseen liitetään mukaan kaavaehdotuskartta. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Keski-Suomen ympäristökeskukselta ja tarpeen mukaan muilta viranomaisilta. 6(7)

7 Ranta-asemakaavaehdotus pidetään nähtävänä 30 päivää Luhangan kunnantoimistolla os. Hakulintie 2, LUHANKA. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana kirjallisena Luhangan kunnanhallitukselle. kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen järjestetään viranomaisneuvottelu tarvittaessa (MRA 26 ) kaavaehdotuksen hyväksymisestä päätetään arviolta syksyllä Suunnitteluvaiheista tiedotetaan myös Luhangan kunnan kotisivuilla internetissä os. 7. Kaavoituksen kulku, arvioitu aikataulu ja päätöksenteko kaavamuutoksen vireilletulo, toukokuu 2008 luonnos/valmisteluvaiheen kuuleminen, Kesällä 2008 kaavan vaikutusten arviointi ja kaavaehdotuksen laatiminen, syksyllä 2008 Kaavaehdotus, syksyllä 2008 Hyväksyminen, loppuvuodesta 2008 Aikataulu on arvio. Aikatauluun voi tulla laadittavista erillisselvityksistä johtuvia muutoksia. Lisätietoja kaavan vaiheista saa Luhangan kunnasta. 8. Yhteystiedot Lisätietoja kaavamuutoksesta saa Luhangan kunnasta: Kunnanjohtaja Reijo Urtti p , gsm Tekninen johtaja Matti Pälvimäki p , gsm Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Luhangan kunnan teknisestä toimistosta ja siitä voi halutessaan antaa palautetta kaavan laatijalle. Palautteen voi jättää kunnan tekniseen toimistoon. Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n nojalla oikeus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Keski-Suomen ympäristökeskukselle (os. Ailakinkatu 17, postios. PL 110, Jyväskylä) neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. OAS , (7)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot