VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ,

2 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan ja selvitetään 135 kaavamuutosaluetta / kohdetta, joiden osalta on tullut esille tarpeita muuttaa voimassa olevaa kaavaratkaisua. Esille tulleet muutoskohteet sijaitsevat hajanaisesti eri osissa voimassa olevaa kaava-aluetta. Lopullinen kaavan muutosalue täsmentyy työn edetessä. Muutostarpeiden alueet on esitetty liitekartalla Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Kaavoitustyön tavoitteena on ajantasaistaa Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen vahvistama Virolahden Merenranta-alueiden osayleiskaava. Osayleiskaavan muutoksessa on tarkoitus huomioida kaavan vahvistumisen jälkeen esille tulleista voimassa olevan kaavan virheistä sekä tehdyistä poikkeamispäätöksistä johtuvat kaavan muutostarpeet sekä tutkia kaavan vireilletulo- ja valmisteluvaiheessa esille tulleet uudet muutostarpeet (maanomistajapalaute sekä kunnan havaitsemat virheet / muutostarpeet). Pääosa muutostarpeista koskee rakennuspaikkojen sijaintia, laajuutta ja käyttötarkoitusta sekä kaavamerkintöjä. Voimassa olevaan osayleiskaavaan tehtävät muutokset ovat näissä tapauksissa siten luonteeltaan lähinnä voimassa olevassa kaavassa havaittujen virheiden oikaisuluonteisia korjauksia sekä Virolahden kunnan tai Kaakkois- Suomen ELY-keskuksen tekemien poikkeamispäätösten mukaisia muutoksia. Osa tutkittavista muutoskohteista on laaja-alaisempia, esimerkiksi tilakokonaisuuksien kaavamuutostarpeiden selvittäminen tai muuttuneen maankäytön nykytilanteen päivittäminen. Lisäksi Pulterin kumoutuneen kaavanosan alueelle on kyse uuden rantaosayleiskaavan laatimisesta. Tutkittavien muutoskohteiden määrä lisääntyi vireilletulovaiheen noin 80 kohteesta luonnoksen valmisteluvaiheen 135:en kohteeseen. Tämän jälkeen mahdollisesti esille tulevat uudet kaavan muutostarpeet siirretään tutkittavaksi seuraavan kaavamuutoksen yhteyteen. Tutkittavat kaavan muutoskohteet on esitetty liitteissä 1. Kaavan muutoksessa noudatetaan voimassa olevan yleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä voimassa olevan kaavan kuvaus-, merkintä- ja määräystekniikkaa soveltuvin osin. Osayleiskaavan muutos laaditaan voimassa olevan yleiskaavan mittakaavassa 1: Voimassa olevan kaavan luontoselvitystä ja emätilatarkastelua täydennetään tarvittavilta osin kaavan muutoksen edellyttämässä laajuudessa. Kaavan muutosalueelle mahdollisesti sijoittuvat arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet huomioidaan tarvittaessa perustuen olemassa oleviin selvitysaineistoihin. Myös kaavan muutosalueelle sijoittuvat arkeologiset kohteet huomioidaan tarvittaessa perustuen Museoviraston selvitysaineistoihin. 2

3 3. Suunnittelun lähtökohdat 3.1 Aiemmat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Valtioneuvoston päätökset , Tarkistetut tavoitteet ovat tulleet voimaan Seutukaava / maakuntakaava - Alueella on osittain voimassa Ympäristöministeriön vahvistama (KHO:n päätös ) Kymenlaakson maakuntakaava, Taajamat ja niiden ympäristö sekä Maaseutu ja luonto, joka on ympäristöministeriön vahvistama Yleiskaavat - Alueella on voimassa Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen vahvistama Virolahden Merenranta-alueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaava Ranta-asemakaavat - Voimassa olevan osayleiskaavan alueelle on laadittu useita ranta-asemakaavoja Muuta - Virolahden kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Selvitykset ja suunnitteluaineisto Olemassa oleva selvitys- ja suunnitteluaineisto - Voimassa olevan merenrantayleiskaavan selvitysaineistot (mm. Luonto- ja maisemaselvitys, Maa ja vesi; FM Arto Hämäläinen ) - Virolahden arkeologinen inventointi 2005, Helsingin yliopisto. - Virolahti manner ja saaristo, arkeologinen inventointi 2007, Museovirasto. - Porolahden ympäristö ja Pihlajajoen varsi, arkeologinen inventointi 2008, Helsingin yliopisto / Museovirasto. - Museoviraston muinaisjäännösrekisteri Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (Valtioneuvoston periaatepäätös 1995) - Kymenlaakson kulttuurimaisemainventointi. Kymenlaakson liitto, 199?. - Kaakkois-Suomen perinnemaisemat, Osa: Kymenlaakso, Frank Hering. Kaakkois- Suomen ympäristökeskus, alueelliset ympäristöjulkaisut 124, Rannikon kulttuurimaisema-alueet. Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maaseudun maisema-alueiden päivitysinventointi Loppuraportti Kymenlaakson liitto/ Sweco Ympäristö Oy. - Kaakkois-Suomen perinnemaisemat, Kymenlaakso. H. Lies-Niittymäki, Museoviraston valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) - Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Kymenlaakson liiton julkaisuja A: Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelma, Kymenlaakson liitto Etelä-Kymenlaakson kulttuuriympäristöselvitys (Kaakkois-Suomen ymp.keskus, 2005) - Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskus. - Muut maakuntakaavan inventoinnit - Maanomistus-, rakennus- ja rakennuslupatiedot - Maanmittauslaitoksen maastotietokanta- ja kiinteistöraja-aineisto - Ympäristöhallinnon paikkatietopalvelu OIVA 3

4 Kaavan muutosta varten laadittavat selvitykset - Emätilaselvityksen tarkistaminen tarpeellisilta osin - Luontoselvitys tarpeellisilta osin 4. Vaikutusalue Vaikutusalueeseen kuuluu ensisijaisesti varsinainen osayleiskaavan muutosalue sekä muutoskohteiden naapuritilojen alueet. Vaikutusalue saattaa olla myös tätä laajempi, johtuen mm. maasto-olosuhteista. Lisäksi yksittäisen muutoskohteen vaikutus saattaa ulottua koko rantasuunnittelun emätilan alueelle rakennusoikeuksien muodostumisen tarkastelun näkökulmasta. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta vaikutusalueena voidaan joutua tarkastelemaan myös koko voimassa olevan osayleiskaavan aluetta. 5. Osalliset Kaavoituksen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). 1. Maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Kaavan muutosalueen maanomistajat ja kiinteistöjen haltijat, kaavan muutosalueeseen rajautuvien naapuritilojen maanomistajat Kaavan muutos- ja vaikutusalueen asukkaat sekä elinkeinonharjoittajat 2. Viranomaiset, kunnan hallintokunnat Viranomaiset - Kaakkois-Suomen ELY-keskus - Kymenlaakson liitto - Museovirasto - Kymenlaakson maakuntamuseo - Merenkulkulaitos - Rajavartiolaitos Kunnan hallintokunnat - Tekninen lautakunta - Ympäristönsuojelulautakunta - Perusturvalautakunta - Koululautakunta - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Rakennuslautakunta 3. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Kylätoimikunnat, osakaskunnat Energialaitos Muut paikallisella tasolla toimivat yhteisöt Maakunnan tasolla toimivat yhteisöt - Kymenlaakson luonto - Kotkan ympäristönsuojeluyhdistys - Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys 4

5 6. Tiedottaminen Osayleiskaavan muutostyön keskeisistä työvaiheista tiedotetaan Kaakonkulma lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan Internet-sivuilla. Lisäksi tiedotetaan kirjeitse kaavan muutosalueen ja välittömän vaikutusalueen maanomistajia. Kaavoituksen vireille tulo- ja/tai kaavaluonnosvaiheessa järjestetään tarvittaessa esittelytilaisuudet. 7. Osallistuminen ja kaavoitusmenettely 7.1 Vireille tulovaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Kuulutus/tiedotus kaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta - Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä - Aineisto tiedoksi / kommenteille viranomaisille Selvitysten täydentäminen Kaavan laatija / kunta Kunta / viranomaiset / kaavan laatija - Osalliset - Viranomaiset Kaavan laatija 7.2 Kaavaluonnosvaihe Kaavaluonnoksen valmistelu Kuulutus / tiedotus kaavaluonnoksesta ja kaavaluonnos nähtäville (30 vrk) - Mielipiteet / huomautukset - Lausunnot Mielipiteiden ja lausuntojen käsittely Tarvittaessa viranomaisneuvottelu Kaavan laatija / kunta - Osalliset - Viranomaiset, hallintokunnat Kunta / viranomaiset / kaavan laatija 7.3 Kaavaehdotusvaihe Kaavaehdotuksen valmistelu Kuulutus / tiedotus kaavaehdotuksesta ja kaavaehdotus nähtäville (30 vrk) - Muistutukset, lausunnot Muistutusten ja lausuntojen käsittely Tarvittaessa viranomaisneuvottelu Tarvittaessa MRA 32 :n mukainen kuuleminen Hyväksymisaineiston laatiminen 5 Kaavan laatija / kunta - Osalliset, viranomaiset ja hallintokunnat Kunta / viranomaiset / kaavan laatija

6 7.4 Hyväksymisvaihe Esitys hyväksymisestä valtuustolle Kaavan hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valituksella Kouvolan hallinto-oikeudesta. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 8. Arvioitavat vaikutukset Yleiskaavan muutostyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti: ARVIOITAVAT TEKIJÄT Ympäristövaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Yhdyskuntarakenne Taloudelliset vaikutukset Muut vaikutukset SISÄLTÖ Luonnonympäristö - Natura verkoston alueet, suojelualueet - muut luontoarvot, maisema-arvot - vesistökuormitus - geologiset arvot - pohjavesialueet - vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet Rakennettu ympäristö - arvokkaiden kulttuuriympäristöjen alueet, rakennuskannan arvot, kyläkuva Erityisarvot - kiinteät muinaisjäännökset, luonnonmuistomerkit tms. - vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat, työntekijät, muut vesi- ja ranta-alueiden käyttäjät - virkistystarpeet, ympäristön laatu, jokamiehenoikeus - tiestön rakentamistarve, liikennemäärät, vesiliikenne - vesihuollon järjestäminen, liittyminen sähköverkkoon - liittyminen nykyisiin rakenteisiin, vapaat rannat, ympäröivien alueiden maankäyttö - maa- ja metsätalous-, matkailu-, kalastus ym. elinkeinot, kiinteistöjen arvo, kuntatalous Rajavyöhyke 9. Alustava aikataulu TYÖVAIHE AJANKOHTA Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Vireille tulo kuulutus / OAS nähtävillä Kaavaluonnos nähtävillä Tavoite / 2015 Kaavaehdotus nähtävillä Tavoite / 2015 Valtuuston hyväksymispäätös Tavoite /

7 10. Yhteystiedot ja palaute Yleiskaavan muutoksen suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan Hämeenlinnan toimisto. Virolahden kunnassa asiaa hoitaa tekninen johtaja Markku Uski. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa ja muistutukset kaavaehdotusvaiheessa tulee osoittaa Virolahden tekniselle lautakunnalle; Virolahden kunta / Tekninen lautakunta, PL 14, Virolahti. Virolahden kunta Tekninen osasto Tekninen johtaja Markku Uski PL VIROLAHTI puh sähköposti: Kaavan laatija Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Yhteyshenkilö: Arto Remes ja Sanna Anttila Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA puh: (Sanna Anttila) sähköposti: 7

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

14.05.2012. osa, Sirkka

14.05.2012. osa, Sirkka 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnano osa, Sirkka Levin asemakaava-alueen korttelin 503 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ilmakuva suunnittelualueelta (2006) 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 KAAVA NRO

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot