KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65"

Transkriptio

1 PÄLKÄNE EPAALA Pälkänevesi, Kelppiänselkä KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65 Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee loma-asuntokorttelia 6, maa- ja metsätalousaluetta sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta. Tällä ranta-asemakaavalla kumotaan osa voimaan tulleesta rantaasemakaavasta. KAAVASELOSTUS ,

2 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kelppiänselän ranta-asemakaavan kumoaminen osalla tilaa Taka-Vaijala RN:o 8:65 Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Epaala (401) Tila: Taka-Vaijala RN:o 8:65 Kaavan laadituttaja ja alueen maanomistaja: Kaavan laatija: Vireille tulo: Kaava-alueen sijainti: Tero Tiililä Epaalantie 164, PÄLKÄNE puh , Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa, yhteyshenkilöt Arto Remes / Piia Tuokko Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA puh , fax Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin Sydän-Hämeen lehdessä Ranta-asemakaavan kumoamisalue sijaitsee Pälkäneen kirkonkylän pohjoispuolella, Pälkäneveden Kelppiänselän länsirannalla. Alueelta on matkaa kirkonkylälle (Onkkaala) n. 3,5 km. Kaavan kumoaminen koskee osaa Epaalan kylän tilasta Taka-Vaijala RN:o 8:65. Kaava-alueen likimääräinen sijainti Kaavan tarkoitus: Osittaisen ranta-asemakaavan kumoamisen tarkoituksena on, että Taka- Vaijalan talouskeskuksen aluetta ja talouskeskuskokonaisuuteen kuuluvaa rantaaluetta voitaisiin jatkossa tarkastella yhtenä kaavallisena kokonaisuutena Pälkäneen kunnan Epaalan-Kuulialan osayleiskaavassa. Ranta-asemakaavan mukaisen rantasaunan kohdalle osoitettu lomarakennuspaikka ei ole maanomistajan mielestä talouskeskuskokonaisuuteen sopiva maankäyttömerkintä. Käsittely- ja hyväksymispäivämäärät: Tämä ranta-asemakaavan kumoaminen on Pälkäneen kunnanvaltuuston hyväksymä Voimaantulo:

3 SISÄLLYSLUETTELO 2 TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVA LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö RANTA-ASEMAKAAVAN TAVOITTEET RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Sosiaaliset vaikutukset Yhdyskuntarakenne Taloudelliset vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT... 9 LIITTEET Asemakaavan seurantalomake Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireille tulo- ja valmisteluvaihe Ranta-asemakaavan kumoamisen valmistelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta alkuvuodesta järjestettiin Pirkanmaan ympäristökeskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 77 ). Läsnä olivat Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pälkäneen kunnan edustajat, maanomistaja sekä kaavan laatijan edustaja. (muistio) Kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutetaan Sydän-Häme lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla. Kaava-alueeseen rajautuvien naapuritilojen maanomistajille lähetetään nähtävillä olosta tiedotuskirje. Kaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto pidetään 14 vrk:n ajan yleisesti nähtävillä Kaavoittaja pyytää valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta viranomaislausunnot. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavasta. Kaavaehdotus- ja hyväksymisvaihe Kaavaluonnoksesta antoivat lausuntonsa Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus ja Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta. Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavaaineistoihin. Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään osallisten mielipidettä. Kaavakarttaan ei tehty muutoksia palautteen perusteella. Kaavaehdotus pidetään 14 vrk:n ajan yleisesti nähtävillä xx.xx.- xx.xx Pälkäneen kunta pyytää kaavaehdotuksesta viranomaisten lausunnot ja osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. 2.2 Ranta-asemakaava Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee Pälkäneen kunnan Epaalan kylässä sijaitsevan Taka-Vaijalan tilan RN:o 8:65 ranta-aluetta. Kaava-alue sijaitsee Pälkäneveden Kelppiänselän länsirannalla. Suunnittelualueeseen kuuluu 310 m Pälkäneveden rantaviivaa. Kaavalla kumotaan voimassa oleva ranta-asemakaava Taka-Vaijalan tilan RN:o 8:65 ranta-alueen osalta. Alueelle on osoitettu voimassa olevassa ranta-asemakaavassa yksi lomarakennuspaikka Taka-Vaijalan talouskeskuksen rantasaunan kohdalle, maa- ja metsätalousaluetta sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Ranta-asemakaavan kumoamisalue sijaitsee Pälkäneen kirkonkylän pohjoispuolella, Pälkäneveden Kelppiänselän länsirannalla. Kaavan kumoaminen koskee osaa Epaalan kylän tilasta Taka-Vaijala RN:o 8:65 (kuva 1). Kaavan kumoamisalueen kokonaispintaala on noin 3,34 ha, johon kuuluu rantaviivaa 310 metriä. 2

5 Kuva 1. Kaavan kumoamisalueen likimääräinen rajaus Luonnonympäristö Suunnittelualue on pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Alueen lounaisosa on valtakunnallisestikin arvokasta peltoaukeaa ja koillispuolella kasvaa tiheää puustoa. Suunnittelualueen rannoilla ei ole ollut erityistä merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta. Alueella ei ole erityisiä yleiseen virkistyskäyttöön houkuttelevia kohteita (esim. luonnonsatamat, avokallioalueet). Ranta-alueet ovat maa- ja metsätalouskäytössä olevia rakentamisesta vapaita rannanosia, joiden mahdollinen virkistyskäyttö on jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista. Läheiset rakentuneet lomarakennuspaikat kuitenkin rajoittavat mahdollisuuksia jokamiehenoikeudella tapahtuvaan liikkumiseen alueella Rakennettu ympäristö Taka-Vaijalan tilan ranta-alueelle on rakentunut takamaastossa sijaitsevan talouskeskuksen saunarakennus voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaiselle lomarakennuspaikalle. Alueella ei sijaitse muita rakennuksia. Lähistöllä sijaitsee useita maatilan talouskeskuksia sekä muuta vakituista asutusta. Loma-asuntoja sijaitsee enemmän suunnittelualueen pohjoispuolisilla rannoilla. Suunnittelualuetta lähimmät palvelut löytyvät Pälkäneen Kirkonkylästä (Onkkaala), jonne on matkaa noin 3,5 km. Lahti-Tampere valtatie 12 (Lahdentie) toimii lähialueen pääliikenneväylänä. Epaalan alueelle johtaa Epaalantie. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualue on osa maakunnallisesti arvokasta Pälkäneen kulttuurimaisema-aluetta ja rajautuu osittain valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön, Pälkäneen pitäjänkeskukseen. Suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen muinaisjäännöksiä koskevana selvitysaineistona on käytetty Pälkäneen arkeologista perusinventointia vuodelta 1995 ja Pirkanmaan maakuntamuse- 3

6 on kunnan rantayleiskaavaa varten laatimaa arkeologista täydennysinventointia vuodelta Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei sijaitse suojelualueita eikä merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä Maanomistus Tero Tiililä omistaa Taka-Vaijalan tilan RN:o 8: Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Maakuntakaava Alueella on voimassa valtioneuvoston vahvistama Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Suunnittelualue on osoitettu maakuntakaavassa maatalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Lisäksi alue on maakunnallisesti arvokasta maisemaaluetta (MAm014) ja rajautuu osittain valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (akv144). Kuva 3. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. Yleiskaava Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Pälkäneen kunta on laatimassa alueelle Epaalan-Kuulialan osayleiskaavaa, joka on ollut luonnoksena nähtävillä päivätyssä tarkastetussa osayleiskaavaversiossa ranta-asemakaavan kumoamisalueelle on osoitettu maatilan talouskeskuksen aluevaraus (AM), maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA) sekä maatalousaluetta (MT). Alueen poikki kulkee valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön rajaus (ma). 4

7 Kuva 4. Ote Epaalan-Kuulialan osayleiskaavaluonnoksen päivätystä versiosta (ranta-asemakaavan kumoamisalue on rajattu punaisella). Ranta-asemakaava Alueen ranta-asemakaava on tullut voimaan Suunnittelualueelle on osoitettu kaavassa yksi lomarakennuspaikka (RA-1), jonka kerrosluku on I u ½. RA-1-tontille on osoitettu erillinen saunan rakennusala, jolle saa sijoittaa 28 k-m 2 suuruisen saunarakennuksen. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 140 m 2. Muutoin suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) sekä maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA). Kuva 5. Ote alueen voimassa olevasta ranta-asemakaavasta. 5

8 Rakennusjärjestys Pälkäneen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty Pälkäneen kunnanvaltuustossa Pohjakartta Kaavamuutoksen pohjakarttana käytetään 1:2000 mittakaavaista voimassa olevan ranta-asemakaavan pohjakarttaa, joka on hyväksytty Alueelle laaditut selvitykset ja inventoinnit / päätökset RKY 2009, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt: Pälkäneen pitäjänkeskus. Pälkäneen arkeologinen perusinventointi (J.Pukkila, V.Laakso, Tampereen museot 1995). Osayleiskaavan selvitysaineistot Voimassa olevan ranta-asemakaavan aineistot Ranta-asemakaavatyön yhteydessä laadittavat selvitykset / pohjakartta Kaavan kumoaminen ei edellytä uusia selvityksiä. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve Ranta-asemakaavan kumoamisen tarkoituksena on, että Taka-Vaijalan talouskeskuksen aluetta ja talouskeskuskokonaisuuteen kuuluvaa ranta-aluetta voitaisiin jatkossa tarkastella yhtenä kaavallisena kokonaisuutena Pälkäneen kunnan Epaalan-Kuulialan osayleiskaavassa. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa alueelle on osoitettu yksi lomarakennuspaikka Taka-Vaijalan talouskeskuksen rantasaunan kohdalle, maa- ja metsätalousaluetta sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta. Alue kuuluu Taka-Vaijalan talouskeskuskokonaisuuteen. Maanomistajan näkemyksen mukaan ranta-asemakaavassa rantasaunan kohdalle osoitettu lomarakennuspaikka ei ole talouskeskuskokonaisuuteen sopiva maankäyttömerkintä, ja siksi maanomistaja haluaakin kumota ranta-asemakaavan Taka- Vaijalan tilan RN:o 8:65 ranta-alueen osalta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta alkuvuodesta Pirkanmaan ympäristökeskuksessa järjestettiin kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 77 ). Läsnä olivat Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pälkäneen kunnan edustajat, maanomistaja sekä kaavan laatijan edustaja. (muistio) 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat: Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 6

9 Viranomaiset - Valtion hallinto: Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus - Pälkäneen kunnan hallintokunnat: Rakennuslautakunta Vireille tulo Ranta-asemakaavan valmistelu aloitettiin maanomistajan aloitteesta alkuvuodesta Kaavan vireille tulosta kuulutettiin Sydän-Häme lehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Ajankohta Suunnitteluvaihe Kuulutus ranta-asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen nähtävillä olosta Sydän-Häme lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Kaavan laatija lähettää naapuritilojen maanomistajille tiedotuskirjeet Ranta-asemakaavaluonnos on 14 vrk yleisesti nähtävillä. Osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaluonnoksesta mielipiteensä. - Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään mielipidettä. xx.xx.-xx.xx.2011 Ranta-asemakaavaehdotus on 14 vrk yleisesti nähtävillä. Kunta pyytää kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot ja järjestää ehdotusvaiheen kuulemisen/tiedottamisen Viranomaisyhteistyö Ajankohta Suunnitteluvaihe Kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Neuvottelussa käsiteltiin kaavoituksen lähtökohdat/tavoitteet sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Neuvotteluun osallistuivat Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pälkäneen kunnan edustajat, maanomistaja sekä kaavan laatijan edustaja. Neuvotteluun oli kutsuttu myös Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan maakuntamuseo. Maakuntamuseo oli ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa hankkeesta eikä tarvetta olla siinä mukana. (muistio) xx.xx.-xx.xx.2011 Kaavan laatija pyytää kaavaluonnoksesta Pirkanmaan ELYkeskuksen, Pirkanmaan liiton ja Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnan lausunnot. - Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaava-aineistoihin. Pälkäneen kunta pyytää tarvittavat lausunnot ranta-asemakaavaehdotuksesta. 4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Tavoitteena on ranta-asemakaavan kumoaminen Taka-Vaijalan tilan RN:o 8:65 rantaalueen osalta. Taka-Vaijalan talouskeskuksen ja ranta-alueen maankäyttöä on tarkoitus tarkastella jatkossa yhtenä kaavallisena kokonaisuutena Pälkäneen kunnan Epaalan- Kuulialan osayleiskaavassa. 7

10 5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavalla kumotaan voimassa oleva ranta-asemakaava Taka-Vaijalan tilan RN:o 8:65 ranta-alueen osalta. Alueelle on osoitettu voimassa olevassa ranta-asemakaavassa yksi lomarakennuspaikka Taka-Vaijalan talouskeskuksen rantasaunan kohdalle, maa- ja metsätalousaluetta sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta Mitoitus Kaavan kumoamisalueen kokonaispinta-ala on noin 3,34 ha ja siihen kuuluu rantaviivaa 310 metriä. Voimassa olevan ranta-asemakaavan korttelin 6 kumottavan lomarakennuspaikan (RA-1) pinta-ala on 4868 m 2. RA-1 tontille on osoitettu erillinen saunan rakennusala, jolle saa sijoittaa 28 k-m 2 suuruisen saunarakennuksen. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 140 m 2. Kumottavan ranta-asemakaavan maa- ja metsätalousalueen (M) pinta-ala on n. 1,15 ha. Maisemallisesti arvokkaan peltoalueen (MA) pinta-ala on n. 1,7 ha. (Liite: Asemakaavan seurantalomake) 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Ranta-asemakaavan kumoamisella ei ole merkittävää vaikutusta alueen ympäristön laatuun. Alueen maankäyttö tulee säilymään nykytilanteen mukaisena, eikä vireillä oleva Epaalan-Kuulialan osayleiskaavaluonnos tuo tähän muutosta. Alueen maisemalliset erityisarvot huomioidaan osayleiskaavassa. Alueella ei ole muita erityisiä ympäristöarvoja. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavan kumoamisella mahdollistetaan Taka-Vaijalan talouskeskuksen ja ranta-alueen maankäytön tarkastelu jatkossa yhtenä kaavallisena kokonaisuutena Pälkäneen kunnan Epaalan-Kuulialan osayleiskaavassa. Maanomistajan näkemyksen mukaan ranta-asemakaavassa rantasaunan kohdalle osoitettu lomarakennuspaikka ei ole talouskeskuskokonaisuuteen sopiva maankäyttömerkintä. Kaavan kumoamisella luovutaan rantaasemakaavan mukaisesta lomarakennuspaikan rakennusoikeudesta. Suunnittelualue on osa maakunnallisesti arvokasta Pälkäneen kulttuurimaisema-aluetta ja rajautuu osittain valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön, Pälkäneen pitäjänkeskukseen. Suunnittelualueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaavan kumoamisen toteutumisella ei ole laaja-alaisia tai merkittäviä vaikutuksia alueen ja lähiympäristön rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaava-alue kuuluu Taka-Vaijalan talouskeskuskokonaisuuteen. Alueen lounaisosa on valtakunnallisestikin arvokasta peltoaukeaa ja koillispuolella kasvaa tiheää puustoa. Kumottavan alueen keskiosan ranta-alueelle on rakentunut takamaastossa sijaitsevan vanhan talouskeskuksen saunarakennus pihapiireineen. Suunnittelualueella ei ole suojelualueita eikä metsälain tai luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia elinympäristöjä. Ranta-asemakaavan kumoamisen jälkeen alueen metsänhoi- 8

11 toon ei tarvitse hakea maisematyölupaa. Kaavan kumoamisella ei ole merkittävää vaikutusta ranta- tai vesialueen luonnonympäristön nykytilaan Sosiaaliset vaikutukset Alueen rakennuskanta ja maankäyttö yleensä säilyvät entisen kaltaisina. Alueen rannoilla ei ole ollut erityistä merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta, eikä kaavan kumoamisella ole vaikutusta alueen tulevaankaan mahdolliseen virkistyskäyttöön. Taka- Vaijalan tilan rantasauna ja läheiset muut rakentuneet lomarakennuspaikat kuitenkin rajoittavat mahdollisuuksia jokamiehenoikeudella tapahtuvaan liikkumiseen alueella. Kaavan kumoamisen myötä Taka-Vaijalan tilan rannasta poistuu loma-asuinrakennuksen rakennusoikeus. Jäljelle jää vain talouskeskukseen kuuluva saunarakennus. Kaavan kumoamisella ei siten ole ainakaan heikentävää vaikutusta muiden tilojen rakentamismahdollisuuksiin, eikä kumoamisella vaikeuteta Pälkäneen kunnan muiden ranta-alueiden maanomistajien mahdollisuutta hyödyntää ranta-alueitaan ominaisuuksiltaan samankaltaisilla rannoilla Yhdyskuntarakenne Taka-Vaijalan tila muodostaa vanhan talouskeskuksen rakennuspaikan rantasaunoineen. Kaavan kumoamisella luovutaan ranta-asemakaavan mukaisesta lomarakennuspaikan rakennusoikeudesta nykyisen rantasaunan ympärillä. Lähiympäristön maankäyttö ja rakentamistilanne on hyvin vakiintunut. Kaavan kumoamisella ei ole merkittävää vaikutusta ranta-alueen yhdyskuntarakenteeseen Taloudelliset vaikutukset Ranta-alueiden rakennusoikeuden määrittäminen kaavalla jäsentää ja turvaa tilojen ranta-alueeseen liittyvät taloudelliset arvot. Taka-Vaijalan tilan alueella ei ole rantaasemakaavan kumoamisen jälkeen voimassa olevaa kaavaa. Pälkäneen kunnan Epaalan- Kuulialan osayleiskaavakin on vasta luonnosvaiheessa. Ranta-asemakaavan kumoamisen voidaan arvioida jopa heikentävän Taka-Vaijalan tilan arvoa. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole mitään erityisiä kaavan toteutumiseen vaikuttavia häiriötekijöitä eikä kaavalla tällaisia häiriötekijöitä synny. 5.6 Kaavamerkinnät Hämeenlinnassa , Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Arto Remes maanmittausinsinööri AMK Piia Tuokko ympäristösuunnittelija AMK 9

12 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 635 Pälkäne Täyttämispvm Kaavan nimi Kelppiänselän ranta-asemakaavan kumoaminen osalla tilaa Taka-Vaijala RN:o 8:65 Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,0000 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,0000 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] -3,3373 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] 0,31 Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 0 Ei-omarantaiset 0 Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 0 Ei-omarantaiset 0 Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä 0, , L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä 0,0000-2,8505 W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

13 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä 0, , RA 0, , L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä 0,0000-2,8505 M 0,0000-1,1481 MA 0,0000-1,7024 W yhteensä

14 PÄLKÄNE EPAALA Pälkänevesi, Kelppiänselkä KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

15 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kelppiänselän ranta-asemakaavan kumoaminen osalla tilaa Taka-Vaijala RN:o 8:65 Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Epaala (401) Tila: Taka-Vaijala RN:o 8:65 Kaavan laadituttaja ja maanomistaja: Tero Tiililä Epaalantie 164, PÄLKÄNE puh , Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa / yhteyshenkilö Arto Remes Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA puh Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Ranta-asemakaavan kumoamisalue sijaitsee Pälkäneen kirkonkylän pohjoispuolella, Pälkäneveden Kelppiänselän länsirannalla. Alueelta on matkaa kirkonkylälle n. 3,5 km. Kaavan kumoaminen koskee osaa Epaalan kylän tilasta Taka-Vaijala RN:o 8:65. Taka-Vaijalan tilan ranta-alueelle on rakentunut takamaastossa sijaitsevan vanhan talouskeskuksen saunarakennus voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaiselle lomarakennuspaikalle. Muilta osin alue on maa- ja metsätalouskäytössä. Kaavan kumoamisalueen kokonaispintaala on noin 3,34 ha, johon kuuluu rantaviivaa 310 metriä. Kelppiänselkä Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen yleissijainti on esitetty punaisella ympyrällä. 2

16 8:65 Kuva 2. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus. Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on ranta-asemakaavan kumoaminen Taka-Vaijalan tilan RN:o 8:65 ranta-alueen osalta. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa alueelle on osoitettu yksi lomarakennuspaikka Taka-Vaijalan talouskeskuksen rantasaunan kohdalle, maa- ja metsätalousaluetta sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta. Kumottava kaava-alue kuuluu Taka-Vaijalan talouskeskuskokonaisuuteen. Maanomistajan näkemyksen mukaan ranta-asemakaavassa rantasaunan kohdalle osoitettu lomarakennuspaikka ei ole talouskeskuskokonaisuuteen sopiva maankäyttömerkintä. Ranta-asemakaavan kumoamisen tarkoituksena on, että Taka-Vaijalan talouskeskuksen aluetta ja talouskeskuskokonaisuuteen kuuluvaa ranta-aluetta voitaisiin jatkossa tarkastella yhtenä kaavallisena kokonaisuutena Pälkäneen kunnan Epaalan-Kuulialan osayleiskaavassa, jonka laatiminen on tällä hetkellä luonnosvaiheessa. Aiemmat suunnitelmat ja päätökset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Vat) Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Maakuntakaava Pirkanmaan voimassa oleva maakuntakaava on vahvistettu Suunnittelualue on osoitettu maakuntakaavassa maatalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Lisäksi alue on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (MAm014) ja rajautuu osittain valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (akv144). Kuva 3. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on rajattu karttaan likimääräisesti punaisella ympyrällä. 3

17 Yleiskaava Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Pälkäneen kunta on laatimassa alueelle Epaalan-Kuulialan osayleiskaavaa, joka on ollut luonnoksena nähtävillä päivätyssä tarkastetussa osayleiskaavaversiossa ranta-asemakaavan kumoamisalueelle on osoitettu maatilan talouskeskuksen aluevaraus (AM), maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA) sekä maatalousaluetta (MT). Alueen poikki kulkee valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön rajaus (ma). Kuva 4. Ote Epaalan-Kuulialan osayleiskaavaluonnoksesta (ranta-asemakaavan kumoamisalue on rajattu punaisella). Ranta-asemakaava Alueen ranta-asemakaava on tullut voimaan Suunnittelualueelle on osoitettu kaavassa yksi lomarakennuspaikka (RA-1), jonka kerrosluku on I u ½. RA-1-tontille on osoitettu erillinen saunan rakennusala, jolle saa sijoittaa 28 k-m 2 suuruisen saunarakennuksen. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 140 m 2. Muutoin suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) sekä maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA). Kuva 5. Ote alueen voimassa olevasta ranta-asemakaavasta. 4

18 Rakennusjärjestys Pälkäneen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty Pälkäneen kunnanvaltuustossa Pohjakartta Kaavamuutoksen pohjakarttana käytetään 1:2000 mittakaavaista voimassa olevan rantaasemakaavan pohjakarttaa, joka on hyväksytty Olemassa oleva selvitysaineisto RKY 2009, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt: Pälkäneen pitäjänkeskus. Pälkäneen arkeologinen perusinventointi (J.Pukkila, V.Laakso, Tampereen museot 1995). Osayleiskaavan selvitysaineistot Voimassa olevan ranta-asemakaavan aineistot Ranta-asemakaavaa varten laadittavat selvitykset Kaavan kumoaminen ei edellytä uusia selvityksiä. Vaikutusalue Välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat suunnittelualueen lisäksi naapuritilojen alueet. Osalliset Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Viranomaiset - Valtion hallinto: Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto - Pälkäneen kunnan hallintokunnat: Rakennuslautakunta Kaavaprosessi Vireille tulo- ja valmisteluvaihe Selvitysten laatiminen Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä (14 vrk) Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta Viranomaislausunnot valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta Kaavaehdotusvaihe Kaavaehdotus nähtävillä (14 vrk) Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävillä oloaikana Viranomaislausunnot Tarvittaessa viranomaisneuvottelu 5

19 Hyväksymisvaihe Pälkäneen kunta hyväksyy rantaasemakaavan kumoamisen Kaavan kumoamisen hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Arvioitavat vaikutukset Ranta-asemakaavatyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti: ARVIOITAVAT TEKIJÄT Ympäristövaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Yhdyskuntarakenne Taloudelliset vaikutukset SISÄLTÖ Luonnonympäristö ja maisema-arvot Rakennettu ympäristö Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Yleiset virkistystarpeet Liittyminen nykyiseen rantarakentamiseen Rakentamisesta vapaat rannat Kiinteistön arvo Alustava aikataulu TYÖVAIHE AJANKOHTA Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Kaavaluonnos nähtävillä Tavoite 08-09/2011 Kaavaehdotus nähtävillä Tavoite 10-11/2011 Kaavan hyväksyminen Tavoite 2011 Yhteystiedot ja palaute Ranta-asemakaavan kumoamisen suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan Hämeenlinnan toimisto. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa sekä muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Pälkäneen kunnanhallitukselle. Kaavan laatija: Pälkäneen kunta: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Kunnanhallitus Yhteyshenkilö: Arto Remes / Piia Tuokko Keskustie 1 Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA PÄLKÄNE p p

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS HÄMEENLINNA LIESO Ali-Äijälä RN:o 7:95 (osa tilasta) Kiila RN:o 7:52 KUOHIJÄRVI LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 18.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE MATTILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE MATTILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE MATTILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2014, 22.10.2014 SISÄLLYLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3

Lisätiedot

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7 PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIA RN:o 2:7 Kukkia KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kukkiasaaren ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) PÄLKÄNE PUUTIKKALA Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.3.2011 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Jylhäniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä:

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS HÄMEENLINNA LIESO Kiila 109-532-7-52 Harjuntaka 109-532-7-98 Ali-Äijälä 109-532-7-95 (osa tilasta) KUOHIJÄRVI LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.6.2012,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja:

Lisätiedot

HÄMEENLINNA. Tilat: Mäkelä , Mäkelä ja Näsiä KIELORANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

HÄMEENLINNA. Tilat: Mäkelä , Mäkelä ja Näsiä KIELORANNAN RANTA-ASEMAKAAVA HÄMEENLINNA Alajärvi Tilat: Mäkelä 109-406-4-1, Mäkelä 2 109-406-2-62 ja Näsiä 109-406-5-2 KIELORANNAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.6.2017, 27.10.2017 Tunnistetiedot

Lisätiedot

PÄLKÄNE MATTILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , ,

PÄLKÄNE MATTILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , , PÄLKÄNE MATTILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2014, 22.10.2014, 4.5.2017 SISÄLLYLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POMARKKU KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 75 JA 79 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2014, 13.6.2014 1. TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Asemakaavan muutos kortteleissa 75 ja 79 Kunta: Pomarkku

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

JANAKKALA JOKIMAA. Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

JANAKKALA JOKIMAA. Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JANAKKALA JOKIMAA LAITALA RN:o 1:140 TÄHKÄMÄKI RN:o 1:146 OHRAPELTO RN:o 1:161 JÄRVIKANNAS RN:o 1:162 Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

VESALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

VESALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) PÄLKÄNE Kuulialan kylä Vesalan tila RN:o VESALAN RANTA-ASEAKAAVA OSALLISTUIS- JA ARVIOINTISUUNNITELA OAS 6.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 1 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN AANKÄYTTÖ... 1 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SYSMÄ Päijänne, Tehinselkä Tilat Karhupalsta 781-420-4-104 Sanni-Karhu 781-420-4-103 Eskola 781-420-4-96 Vähä Karhusaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HÄMEENLINNA Toivola 109-416-4-38 ja osa tilasta Rantaniitty 109-416-16-106 Alajärvi, Renkovaha RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / Alajärvi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2014,

Lisätiedot

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta PADASJOKI Alavirta Osa tiloista Metsä-Ansio 576-405-1-264 Pelto-Ansio 576-405-1-311 Karhunsalmi 576-405-1-360 Rimminmutka 576-405-1-277 KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

HÄMEENLINNA POHJOINEN

HÄMEENLINNA POHJOINEN HÄMEENLINNA POHJOINEN Osa tiloista Valkeajärvi 109-593-19-8 ja Valkeajärvi 109-593-11-16 Valkeajärvi TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS (Valkeajärvi) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.11.2014,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.11.2013 Vähä-Väkkärän ranta-asemakaavan osittainen muutos Porin kaupunki Rankun kylä Sopukka RN:o 6:68 Svälsö RN:o 6:70 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POMARKKU KIRKONKYLÄ MYLLYVAINION ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2014, 15.5.2014 1. TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Myllyvainion alueen asemakaavan muutos Kunta: Pomarkku

Lisätiedot

HÄMEENLINNA SYRJÄNTAKA (596)

HÄMEENLINNA SYRJÄNTAKA (596) HÄMEENLINNA SYRJÄNTAKA (596) Osa tilasta Rantala RN:o 13:6 Suolijärvi TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS (Suolijärvi / Tila Rantala RN:o 13:6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 18.6.2013, 24.11.2014

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 4; JUSSILAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 4; JUSSILAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 4; JUSSILAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Alueen pinta-ala on n. 102

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA Kuusikko 781-413-1-233 ja Koivikko 781-413-1-234 sekä osa tilasta Hevoshiekka 781-413-1-235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143 SYSMÄ RAPALAN KYLÄ TILA RAPALA RN:o 1:143 PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Rapalan ranta-asemakaava Kunta:

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274. Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274. Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus SYSMÄ SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274 Päijänne, Pyhätselkä Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.3.2014, 13.5.2014

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) HÄMEENLINNA PORRAS ERIKOISTA 109-462-2-56 Pyhäjärvi ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.12.2014, 26.1.2015, 19.3.2015 1. Tunnistetiedot Kaavan nimi: Erikoista

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

TILAT ERIKOISTA JA VISARANTA ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA VISARANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

TILAT ERIKOISTA JA VISARANTA ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA VISARANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITE 3 HÄMEENLINNA TILAT ERIKOISTA 109-462-2-56 JA VISARANTA 109-462-2-76 Pyhäjärvi ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA VISARANNAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA

INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA M.A.R.K. Arkkitehtitoimisto Mäntylä Oy Seppo Mäntylä Vesipirtintie 11 A 02330 Espoo 040 5472101 seppo@seppomantyla.fi 24.02.2014 INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

TAMPERE, KÄMMENNIEMI TILAN KOIVUNIEMI RN:o 1:4 RANTA-ASEMAKAAVA

TAMPERE, KÄMMENNIEMI TILAN KOIVUNIEMI RN:o 1:4 RANTA-ASEMAKAAVA TAMPERE, KÄMMENNIEMI TILAN KOIVUNIEMI RN:o 1:4 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SYSMÄ Päijänne, Tehinselkä Tilat Karhupalsta 781-420-4-104 Sanni-Karhu 781-420-4-103 Eskola 781-420-4-96 Vähä Karhusaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

HÄMEENLINNA JUTTILA (591)

HÄMEENLINNA JUTTILA (591) HÄMEENLINNA JUTTILA (591) Koivula RN:o 8:23 KOPSJOKI TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.10.2012, 23.5.2013, 2.12.2013 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Tuuloksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SYSMÄ Päijänne, Pyhätselkä Tilat Keidas 781-414-7-0 ja Haapakangas 781-414-1-274 Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.3.2014, 13.5.2014, 28.5.2015

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot