Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta. Yhteenveto lausunnoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta. Yhteenveto lausunnoista"

Transkriptio

1 Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta Yhteenveto lausunnoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 43/2009

2 eliisa reenpää sanna alakare Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta Yhteenveto lausunnoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 43/2009

3

4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 43/2009 Arbets- och näringsministeriets publikationer Konkurrenskraft 43/2009 MEE Publications Competitiveness 43/2009 Tekijät Författare Authors Eliisa Reenpää Sanna Alakare Julkaisuaika Publiceringstid Date Elokuu 2009 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Julkaisun nimi Titel Title Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta yhteenveto lausunnoista Tiivistelmä Referat Abstract Työ- ja elinkeinoministeriössä laadittu arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisessa huomioon otettavista näkökohdista lähetettiin lausuntokierrokselle Lausunnon toimitti yhteensä 52 tahoa. Uudistus liittyy eduskunnan tilintarkastuslain (459/2007) käsittelyn yhteydessä antamaan lausumaan siitä, että hallitus valmistelee tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen niin, että kaikille tilintarkastajille on yhteinen perustutkinto, jonka jälkeen voidaan erikoistua ja suorittaa erikoistumistutkinnot. Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisarviointi on annettu selvitysmiehen tehtäväksi. Lausuntopalautetta hyödynnetään selvitysmiehen työssä ja lausunnoissa esitetyt näkökohdat ja painotukset ovat keskeisessä asemassa arvioitaessa tilintarkastajajärjestelmän uudistamistarvetta ja uudistuksen pääpiirteitä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Työelämä- ja markkinaosasto/sanna Alakare, p Asiasanat Nyckelord Key words tilintarkastus, tilintarkastaja, tilintarkastajajärjestelmä, tilintarkastajien valvonta ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 169 ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Hinta Pris Price Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Kustantaja Förläggare Sold by

5

6 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriössä laadittu arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisessa huomioon otettavista näkökohdista lähetettiin lausuntokierrokselle Lausunnon toimitti 52 tahoa, joista 46 sisälsi kannanottoja arviomuistioon ja kuudella ei ollut lausuttavaa asiasta. Uudistus liittyy eduskunnan tilintarkastuslain (459/2007) yhteydessä antamaan lausumaan siitä, että hallitus valmistelee tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen niin, että kaikille tilintarkastajille on yhteinen perustutkinto, jonka jälkeen voidaan erikoistua ja suorittaa erikoistumistutkinnot. Arviomuistion ja siihen saadun lausuntopalautteen avulla on tarkoitus kartoittaa, minkälaisia tilintarkastuspalveluja ja millaista tilintarkastusosaamista tarvitsemme tulevaisuudessa. Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisarviointi on annettu selvitysmiehen tehtäväksi. Lausuntopalautetta hyödynnetään selvitysmiehen työssä ja lausunnoissa esitetyt näkökohdat ja painotukset ovat keskeisessä asemassa arvioitaessa tilintarkastajajärjestelmän uudistamistarvetta ja uudistuksen pääpiirteitä. Lausunnon työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistiosta toimittivat seuraavat tahot: Opetusministeriö Sisäasiainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö Keskusrikospoliisi Kilpailuvirasto Patentti-ja rekisterihallitus Finanssivalvonta Valtiontalouden tarkastusvirasto Verohallitus Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE Länsi-Suomen lääninhallitus Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat Hämeen kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Itä-Suomen kauppakamarien tilintarkastusvaliokunta Kymenlaakson kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Lapin kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Tampereen kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Turun kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta Kirjanpitolautakunta

7 Valtion tilintarkastuslautakunta Helsingin kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Tampereen yliopisto, kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry Arvopaperimarkkinayhdistys ry Elinkeinoelämän keskusliitto Finanssialan keskusliitto ry HTM-tilintarkastajat ry Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Keskuskauppakamari Satakunnan kauppakamari KHT-yhdistys Föreningen CGR ry Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kuntaliitto ry Suomen Oikeusapulakimiehet Suomen Yrittäjät ry Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Valtionhallinnon tarkastajat ry Oy Audiator Ab Deloitte Oy Ernst & Young Oy Nexia Tilintarkastus Oy PricewaterhouseCoopers Oy Tuokko Tilintarkastus Oy Oikeusministeriö, Korkein oikeus, Korkein hallinto-oikeus, Helsingin hallinto-oikeus, Konkurssiasiamies, Etelä-Suomen lääninhallitus, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Joensuun yliopiston kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta, Hallitusammattilaiset ry, Helsingin Pörssi, Helsingin kauppakamarin yrityskauppalautakunta, Listayhtiöiden neuvottelukunta, Osakesäästäjien Keskusliitto ry, Perheyritysten liitto ry, Suomen Asiakastieto Oy, Suomen Asianajajaliitto ry, Suomen Ekonomiliitto SEFE ry, Suomen lakimiesliitto ry, Taloushallintoliitto ry, Tradenomiliitto TRAL ry, Yhdistysasiain neuvottelukunta, BDO Finnpartners Oy, KPMG Oy Ab ja Revico Grant Thornton Oy eivät lausuneet lainkaan muistiosta tai totesivat, ettei heillä ole huomautettavaa muistioon. Tässä yhteenvedossa esitellään muistiota koskevat lausunnonantajien näkemykset ja muut huomiot. Saadut lausunnot on ryhmitelty aihealueittain, mutta muutoin säilytetty sisällöltään alkuperäisessä muodossa. Myös lausunnoissa käytettyjä väliotsikoita on pyritty säilyttämään yhteenvedossa. Yhteenvedon ovat laatineet Eliisa Reenpää ja Sanna Alakare työ- ja elinkeinoministeriöstä.

8 Sisällys Esipuhe... 5 Sisällys Toimintaympäristön muuttuminen Yritystoiminta Julkisyhteisöt Pääomamarkkinat Tilintarkastusjärjestelmän haasteet Yleistä Tilintarkastusmarkkinoiden keskittyminen Tilintarkastajien riittävyys Kuntakonsernin ja kunnan tytäryhteisöjen tarkastaminen Kannanotot esitettyihin kysymyksiin Yleistä Tilintarkastusvelvollisuus Eduskunnan lausuma Tilintarkastajajärjestelmän rakenne Hyväksymisvaatimukset Valvonta ja laaduntarkastukset Muut esiin nostetut asiat Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu Muita näkökohtia Liite 1 Arviomuistio : Suomalaisen tilintarkastusjärjestelmän uudistaminen Millaista tilintarkastusta tarvitsemme tulevaisuudessa?

9

10 1 Toimintaympäristön muuttuminen 1.1 Yritystoiminta Valtiovarainministeriö Tilintarkastuksella on tärkeä merkitys kirjanpidon ja tilinpäätöksen luotettavuuden kannalta etenkin pienissä osakeyhtiöissä, joiden omistajien ja johtajien kirjanpito-, vero- ja yhteisölainsäädännön tuntemus on usein vähäistä. Tilintarkastusvelvollisuus palvelee näin myös omistajayrittäjän omia intressejä. Osakeyhtiöissä tilintarkastusvelvollisuutta puoltaa myös osakkeenomistajien rajoitettu vastuu. Erityisesti tilintarkastuksella on merkitystä vakuudettomien velkojen kannalta. Lisäksi tilintarkastuksella on merkitystä harmaan talouden torjumisen kannalta. Hämeen kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Tilintarkastuksen toimintaympäristön kannalta merkittävä muutos oli nykyisen tilintarkastuslain voimaan astuminen. Se johtaa maallikkotilintarkastuksen päättymiseen liiketoimintayhtiöissä. Käytännöllisesti katsoen kaikki uudet HTM-tilintarkastajaksi pyrkivät ovat ammatissa toimivia henkilöitä, jotka tekevät tilintarkastuksia ilman auktorisointia. Useimpien tilitoimistojen kanssa yhteistyössä toimii HTM-tilintarkastaja. Vaadittavan HTM-tilintarkastajan pätevyysvaatimuksiin kuuluvan käytännön kokemuksen hankkiminen luonnistuu alalle pyrkivän kannalta usein tilitoimistotoimialan yhteydessä. Pienet yritykset kaipaisivat nopeaa ja joustavaa tilintarkastuspalvelua, jota HTMtilintarkastusta ammatinharjoittajana tekevät yksityishenkilöt voivat tarjota. Aivan ilmeisesti kuitenkaan työ ei ole nuoria kiinnostava, sillä hakijoita ei ole. Lapin kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Arviomuistiossa kuvatut näkökohdat tilintarkastajan toimintaympäristön muuttumisesta vastaavat valiokunnan käsitystä alalla vaikuttavista muutostekijöistä. Kansainvälistymiskehitys ja sen tuomat haasteet ovat näkyvissä myös Lapin elinkeinoelämässä. Lapissa pk-yritykset laajentuvat valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Valiokunta katsoo, että pääomamarkkinoiden kehitys on johtanut siihen, että tilintarkastukseen liittyvät ohjeistukset toimitetaan pääomamarkkinoiden ehdoilla tilintarkastuksen alueellinen ja paikallinen näkökulma ohittaen, mitä ei ole pidettävä suotuisana. Sähköisten taloushallintojärjestelmien kehitys tuo tilintarkastajille lisävaateita. Tilintarkastus on arviomuistiossa kuvatuin tavoin monella tapaa monimutkaistunut. Myös sähköisen liiketoiminnan lisääntyminen asettaa tilintarkastukselle uusia erityisiä haasteita. Merkittävimpinä tilintarkastajan toimintaympäristöön vaikuttavina tekijöinä valiokunta pitää kansainvälistymiskehitystä, markkinakehitystä ja sitä, miten

11 kansallinen ja eurooppatasoinen sääntely määrittää tilintarkastusta nyt ja tulevaisuudessa. Tilintarkastuksen tarve on lainsäädäntöpohjainen. Tulevaisuuden tilintarkastuksen tarve on siten ensisijaisesti sääntelystä riippuvainen. Valiokunta pitää koko tilintarkastusjärjestelmän kannalta tärkeänä sitä, että tilintarkastukseen ja tilintarkastajajärjestelmään kohdistuvat lakimuutokset ovat ennakoitavia. Lapissa yritysrakenne keskittyy pk-sektorille, minkä tarve valiokunnan näkemyksen mukaan keskittyy HTM-tilintarkastajien osaamisalueelle. Yritysrakenne nyt ja tulevaisuudessa edellyttää sitä, että eritasoisia tilintarkastus- ja neuvontapalveluita on riittävästi saatavilla. Valiokunta katsoo, että tilintarkastuksen toimintaympäristön muutokset asettavat erityisiä haasteita tilintarkastajien ammattitaidolle ja valvontajärjestelmälle. Turun kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Muistiossa esitetyt arviot tilintarkastuksen ja yritysten toimintaympäristön muutoksista ovat perusteltuja. Uskomme, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat tulevaisuudessakin tärkeä osa suomalaista yrityskenttää ympäri Suomen ja että tilintarkastuspalveluilla tulee olemaan kysyntää. Palvelujen keskittymistä pelkästään kasvukeskuksiin ei ole oikeansuuntaista kehitystä vaan tilintarkastuspalvelujen tulee olla kohtuudella saatavissa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta TILA katsoo, että arviomuistion kuvaus tilintarkastajan toimintaympäristön muuttumisesta on oikeansisältöinen. Kuvaus sisältää samoja asioita kuin TILA:n äskettäin itselleen vahvistama strategia vuosiksi TILA:n strategia sisältää myös TILA:n näkemyksen siitä, miten sen on toimittava toimintaympäristön muuttumisen vuoksi. On tärkeää, että varmistetaan TILA:n resurssit näiden tehtävien hoitamiseksi. Keskeisiä ajankohtaisia asioita ovat TILA:n panostus laadunvarmistuksen valvontaan ja kansainväliseen yhteistyöhön etenkin EGAOB:n ja IFIAR:n välityksellä. TILA kiinnittää huomiota siihen, että monet asiat tilintarkastusalalla voisivat edellyttää valtion tilintarkastuslautakunnalta suurempaa aktiivisuutta lainsäädännön tulkinnan ohjaamiseksi. Tällaisia käytännön esimerkkejä viime aikoina ovat olleet uuteen tilintarkastuslakiin perustuvien tilintarkastuskertomusmallien soveltaminen ja niin sanottujen johdon vahvistuskirjeiden käyttö. Valtion tilintarkastuslautakunta Arviomuistioon on hyvin kattavasti kirjattu yritystoiminnan ja sen mukaisesti myös tilintarkastajien toimintaympäristön muutoksia sekä arvioitu muutosten ja kehityspiirteiden seurauksia tilintarkastukseen. Muistio ottaa huomioon myös yritystoiminnan ja julkisyhteisöjen toiminnan yhteisiä piirteitä ja niiden vaikutuksia tilintarkastusalaan. Yritystoiminnan ja yleensä taloudellisen toiminnan kehittymisen 10

12 myötä myös tilintarkastustoiminnan organisaatiot muuttuvat. Olennainen kysymys on tilintarkastajien riittävyys erityisesti Suomessa. Niin ikään tilintarkastajien valvonta on alan kehityksen kannalta keskeinen kysymys. Arviomuistiossa on seikkaperäisesti käsitelty myös tilintarkastajien jakautumisesta kolmeen eri kategoriaan aiheutuvia haasteita. Helsingin kauppakorkeakoulu Tilintarkastuksen tavoitteena on lausunnon antaminen tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä suoritetun tarkastuksen perusteella. Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota myös olennaisiin toiminnan jatkuvuutta koskeviin epävarmuuksiin sekä väärinkäytösten mahdollisuuksiin. Sitä vastoin yritystoiminnan tehokkuuden tai tarkoituksenmukaisuuden arviointi saati tilinpäätöksen laadintaa koskeva neuvonta eivät kuulu tilintarkastukseen. Yritystoiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden arviointi kuuluvat yrityksen oman sisäisen valvonnan piiriin. Toimintaympäristön muuttuminen ei muuta tilintarkastuksen tavoitetta. Tilintarkastajan on nyt ja tulevaisuudessa annettava lausunto tilinpäätöksestä suoritetun tarkastuksen perusteella. Kaikki muu tarkastus ja neuvonta eivät ole tilintarkastusta. Tilinpäätösten laadintaa koskevat säännöt kehittyvät yhtenäisimmiksi ja siten kansainväliset tilinpäätöskäytännöt vaikuttavat enenevässä määrin kansalliseen käytäntöömme. Tulevaisuudessa EU-lainsäädännön tarkoittaman ammattitilintarkastajan odotetaan tuntevan kansainvälisen tilinpäätösnormiston (IFRS). Svenska handelshögskolan Avsikten är väl att reflektera över revision, inte över rådgivningstjänster om vilka det diskuteras i promemorians del III, p. 1 Toimintaympäristön muuttuminen, avsnittet Yritystoiminta. Alltså varför då fråga om rådgivningstjänster? Utöver detta kan konstateras att antalet utländska dotterbolag i Finland troligtvis kommer att växa stadigt. Revisionen av dessa är delvis av annan typ än av vanliga finska SM-företag eftersom de ofta tillhör en större helhet utan direkt ägarstyrning. Det är också ganska klart att den redan länge pågående trenden att företagsverksamheten koncentrerar sig på tillväxtcentra fortsätter även i framtiden. Detta betyder att också revisionsverksamheten måste koncentreras på dessa områden, dock förstås utan att glömma de viktiga regionalpolitiska aspekterna. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE Kansallisessa elinkeinopolitiikassa panostetaan innovaatio- ja kasvuyrityksiin. Samoin panostetaan korkeakoulupohjaiseen yrittäjyyteen tavoitteena synnyttää aikaisempaa enemmän uusia yrityksiä. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetusministeriön yhteisessä Korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden työryhmäraportissa vuodelta 2009 korostetaan yrittäjyyden motivaatiota, innovaatioita sekä yritysten kasvua. Nämä tavoitteet on asetettu korkeakoulujen lähivuosien keskeisiksi tavoitteiksi. 11

13 Mikäli tavoitteet toteutuvat, Suomeen syntyy aikaisempaa enemmän pienyrityksiä ja sen seurauksena lisääntyy tilintarkastuksen tarve. Talouskriisin vaikutusten vähennyttyä tapahtuu kokemusten mukaan yritysten kasvua, joka syntyy useimmissa tapauksissa kansainvälistymisen kautta. Isot yritykset kasvavat aikaisempaa suuremmiksi kansanvälisiksi konserneiksi. Suomeen syntyy lisää tytäryhtiöitä. Pienten ja suurten yritysten välimaastoon tavoitellaan lisää keskisuuria yrityksiä, erityisesti kasvuyrittäjyyden kautta. Liiketoiminta ja hallinto sähköistyvät. Liiketoimintaan sisältyy aikaisempaa enemmän erilaisia uusia riskejä. Tilintarkastuksen tarve lisääntyy, mutta sen sisältö muuttuu liiketoiminnan muutoksen seurauksena. Tilintarkastajilta edellytetään uudenlaista osaamista, jossa korostuu kansainvälistymiseen liittyvä kielitaito ja kulttuurien tuntemus. Samoin tilintarkastajilta edellytetään korkeatasoista tietoteknistä osaamista. Yritysten toiminta keskittyy kasvukeskuksiin, joita on eripuolilla Suomea ja ne ovat erikokoisia. Ei ole siis ainoastaan muutamia suuria kasvukeskuksia. Tilintarkastusta suoritetaan verkkovälitteisesti, jolloin tilintarkastajan fyysisen läheisyyden tarve yrityksen kanssa vähenee erityisesti suurten yritysten tilintarkastuksessa. Koska yritysten liiketoiminta monipuolistuu ja monimutkaistuu, tarvitaan uudenlaisia neuvontapalveluja, joiden suhde tilintarkastukseen tulee ratkaista riippumattomuuden säilyttämiseksi. Suomi on korkean osaamisen maa monissa erilaisissa kilpailukykyä ja koulutusta koskevissa arvioinneissa. Tilintarkastuksen tason tulee noudattaa samaa osaamisen tasoa. Arvopaperimarkkinayhdistys ry Arvopaperimarkkinayhdistys katsoo, että arviomuistiossa esitetyt seikat, kuten kansainvälistymisen ja yritysjärjestelyjen lisääntyminen ovat vaikuttaneet olennaisella tavalla tilintarkastuksen sisällön muuttumiseen. Muutokseen vaikuttaa olennaisesti myös tilintarkastusta koskevan sääntelyn jatkuva monimutkaistuminen. Yritystoiminnan muutokset ovat vaikuttaneet tilintarkastajalta vaadittavaan osaamiseen ja ne ovat aiheuttaneet muutoksia tilintarkastajan työn perusteissa. Yritystoiminnassa tapahtuvat muutokset ovat usein hyvin dynaamisia ja vaikeasti ennakoitavia. Samoin sääntelyn uudistuminen on luonteeltaan jatkuvaa ja tilintarkastajilta vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja tietojen ajan tasalla pitämistä. Kansainvälistyminen ja liiketoiminnan volyymin kasvu aiheuttavat väistämättä tarvetta jatkokouluttautumiselle ja uusien säännösten omaksumiselle. Elinkeinoelämän keskusliitto EK katsoo, että arviomuistiossa esitetyt seikat, kuten kansainvälistymisen ja yritysjärjestelyjen lisääntyminen ja erityisesti liiketoiminnan perustuminen entistä enemmän aineettomiin omaisuuseriin ovat vaikuttaneet olennaisella tavalla tilintarkastuksen sisällön muuttumiseen. Muutokseen vaikuttaa olennaisesti myös tilintarkastusta koskevan sääntelyn jatkuva monimutkaistuminen. 12

14 On selvää, että yritystoiminnan muutokset ovat vaikuttaneet tilintarkastajalta vaadittavaan osaamiseen ja että ne ovat aiheuttaneet muutoksia tilintarkastajan työn perusteissa. Yritystoiminnassa tapahtuvat muutokset ovat usein hyvin dynaamisia ja vaikeasti ennakoitavia. Samoin sääntelyn uudistuminen on luonteeltaan jatkuvaa ja tilintarkastajilta vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja tietojen ajan tasalla pitämistä. Tosin näin voidaan katsoa olevan hyvin monen muunkin ammattikunnan kohdalla. Kansainvälistyminen ja liiketoiminnan volyymin kasvu aiheuttavat väistämättä tarvetta jatkokouluttautumiselle ja uusien säännösten omaksumiselle. EK toteaakin, että tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistus kertaluonteisena, laajempana toimenpiteenä ei ehkä ole niin tehokas vaihtoehto kuin se, että tutkintoa uudistettaisiin ja päivitettäisiin jatkuvasti, aina tarpeen mukaan. HTM-tilintarkastajat ry 1 Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistuksen tärkeimmät tekijät uudistuksia suunniteltaessa ovat oma voimassa oleva lainsäädäntömme ja sen säätämisen yhteydessä annetut eduskunnan lausumat sekä nykyinen tilintarkastaja- ja tilintarkastusjärjestelmämme, EU:n yhtiö-, tilinpäätös- ja tilintarkastuslainsäädäntö, direktiivit ja suositukset ja epäsuorasti edellä mainittuihin vaikuttavat kansainvälisen tilintarkastajajärjestön IFAC:in tilintarkastusalan standardit. Myös suuret kansainväliset tilintarkastusketjut (B4) vaikuttavat voimakkaasti alan kehitykseen. Muita tilintarkastusympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat yritystoiminnan voimakas kansainvälistyminen ja keskittyminen sekä lainsäädännön yhä nopeutuva muutostahti, EU:n hallinnollisten velvoitteiden yksinkertaistamishanke pk-yrityksissä sekä luonnollisesti suomalaisen yhteiskunnan tilinpäätösten fiskaalisiin tavoitteisiin liittyvä valvontarakenne ja tilintarkastuksen merkitys siinä. Tilinpäätösten oikeellisuuden ja tilinpäätöstietojen luotettavuuden tarve ei ole hävinnyt mihinkään. Näiden tietoja merkitys on suuri myös muille tahoille kuin omistajille. Ns. kolmansien tahojen merkitys on vain kasvanut 2000-luvun talousskandaalien ja tuoreimman talouskriisin seurauksien ulotuttua koko yhteiskuntaan ja talouselämään kaikkialla maailmassa, ei siis vain osakkeenomistajiin. Tilintarkastusten yhä lisääntyvä keskittyminen vain suurille kansainvälisille toimijoille huolestuttaa viranomaisia ja yrityksiä kaikkialla maailmassa, ja myös meitä. Tilintarkastusvelvoitetta ei useissa Euroopan maissa eikä muualla ole ollut pienissä yhtiöissä lainkaan. Yritysten velvoitteet yhteiskuntaan nähden on järjestetty muunlaisin rakentein kuin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, samoin verottajalle annettavat tiedot ja verottajan rooli yleensä. Arvioimme myös EU:sta tulevien tilintarkastusta koskevien lainsäädäntöhankkeiden vaikutuksia tilintarkastajajärjestelmään. Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistusta ei saa irrottaa muusta ympäristöstä, vaan muutoksista päätettäessä on otettava huomioon myös muutosten 1 HTM-tilintarkastajat ry:n lausunnon otsikkonumeroinnit on selkeyden vuoksi jätetty tähän yhteenvetoon. 13

15 yhteiskunnalliset vaikutukset, kuten velkojan suoja, verotus, harmaa talous sekä muutoksen aiheuttamat kokonaiskustannukset. Jos tilintarkastus otetaan pois, tulee sen tilalle muita kustannuksia, joiden määrä saattaa olla yhteiskunnalle ja tarkastettavalle yhteisölle huomattavasti suurempi kuin yksittäinen kustannus ja sen mukanaan tuoma hyöty yritykselle. Kustannukset ovat sitä pienempiä, mitä pienempi yritys on ja mitä ammattitaitoisempi tilintarkastaja on (lausuma 1). Eduskunnan edellyttämää selvitystä tilintarkastuksesta vapauttamisen vaikutuksista ei ole tehty. Kun sellainen tehdään, haluamme antaa panoksemme siihen. Tilintarkastuslain voimaantulon jälkeen kaupparekisterin mukaan vain noin puolet uusista yrityksistä valitsee tilintarkastajan. Tämä voi johtaa hallitsemattomaan tilaan. Tilintarkastuksesta vapauttamisen seuraukset vaikuttavat esimerkiksi tilinpäätöstietojen oikeellisuutta, vaikutuksia verotukseen, rahoituksen hintaan, yritysten epäonnistumisiin ja velkojien asemaan jne. Tutkintouudistuksessa (lausuma 3) pitää edetä mahdollisimman pikaisesti eduskunnan tahdon mukaisesti yhteen tilintarkastajatutkintoon, jotta alalle tulo ei jo pitkään jatkuneen epävarman tilanteen johdosta vähentyisi ja alan kilpailutilanne ei entisestään vääristyisi. Epävarmuutta tilintarkastusalalle hakeutumisessa lisäävät vielä uudet asunto- ja yhdistyslakiehdotukset samoin kuin omalta osaltaan käsillä oleva tilintarkastusjärjestelmäuudistus. Arviomuistiossa on keskitytty enimmäkseen suurten yritysten toimintaympäristöihin ja niiden muutoksiin. Yritystoiminta Suomessa on monimuotoista ja suurin osa osakeyhtiöistä on hyvin pieniä osakeyhtiöitä. Näiden lisäksi on asunto-osakeyhtiöitä, osuuskuntia, yhdistyksiä ja säätiöitä, avoimia ja kommandiittiyhtiöitä sekä julkinen sektori ja seurakunnat. Edellä mainittujen yhteisöjen ja säätiöiden käsittely on arviomuistiossa puutteellista. Tilastojen mukaan edellä mainitut yhteisöt muodostava 99,8 % yrityskannasta ja työllistävät yli 60 % työikäisistä. Näiden yhteisöjen osuus verokertymästä Suomessa on huomattavan suuri. Muidenkin kuin suurten yritysten elinkelpoisuuden ja menestymisen turvaaminen on siis kansantaloudellisesti erittäin merkittävää. Tilintarkastuksella on Suomessa tilinpäätöksen sisältämän tiedon varmentajana merkittävä asema. 3.1 Toimintaympäristön muuttuminen ja yritystoiminnan muutokset Arviomuistiossa esitetyt toimintaympäristön ja yritystoiminnan muutokset ovat kohdistuneet voimakkaimmin julkisen edun yhtiöiden ja listayhtiöiden toimintaan. Pk-yrityksiin, jotka pääasiallisesti toimivat kansallisesti, muutokset valuvat heikommin. Miten arviomuistiossa esitetyt muutokset sitten vaikuttavat tilintarkastukseen ja lähinnä pkyritysten tilintarkastukseen? Pyrimme vastaamaan tähän kysymykseen alla Oikeita tilinpäätöstietoja tarvitaan tulevaisuudessakin Oikeiden taloudellisten tietojen tarve ei ole muuttunut. Tilintarkastuksen on edelleenkin annettava kohtuullisen korkea varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Ns. kolmansien osapuolten näkökulmasta katsottuna tilintarkastajan pitää olla 14

16 riippumaton yrityksestä ja sen päätöksenteosta, jotta tilinpäätöksiin voidaan luottaa. Tilintarkastus synnyttää tätä luottamusta. Lisäksi se tuottaa huomattavan määrän tarvittavaa lisäarvoa erityisesti pk-yritysten laskentatoimeen Tilintarkastuksen yhteiskunnalliset perusteet entistä tärkeämpiä Viimeisen vuosikymmenen aikana vallitsi voimakas liberalisointisuuntaus lainsäädäntöhankkeissa ja sen pyrkimyksenä oli jättää markkinoiden hoidettavaksi monia aiemmin sääntelyllä valvottuja asioita. Meneillään olevassa talouskriisissä ja sitä edeltävissä suurissa talousskandaaleissa 2000-luvun alkupuolella on tullut selväksi, että puhtaan markkinatalouden pelisäännöt ovat pettäessään erittäin rankat sekä talouselämälle että koko yhteiskunnalle, eivätkä pelisäännöt ole osoittautuneet kaikilta osin toimiviksi. Nyt käynnissä olevat hankkeet tilintarkastuksen suhteen pohjautuvat vielä talouskriisiä edeltävän ajan liberalisointivirtauksiin, eivätkä vastaa tämän päivän koko ajan vaikeutuviin haasteisiin. Yritysten yhteiskunnallisia velvoitteita ei voida jättää kokonaan vapaaseen harkintaan Mahdolliset muutokset johtavat suuriin rakennemuutoksiin ja kustannuksiin Yrittäjän on edelleen noudatettava tiettyjä yhteiskunnallisia velvoitteita. Tilinpäätöstietoja käytetään monien yhteiskunnan edellyttämien maksujen laskentaan. Mm. yritysverotus ja arvonlisäverotus perustuvat tilinpäätöstietoihin. Sekä yrittäjälle että verottajalle on tärkeää, että maksut ovat heti mahdollisimman oikean suuruiset. Yhtiöissä, missä on palkattua henkilökuntaa, työnantajavelvoitteiden noudattaminen on työntekijöille ja yhteiskunnalle tärkeää. Tilintarkastuksella on ollut ja on edelleen selkeä rooli tilinpäätöstietojen oikeellisuuden ja luotettavuuden varmistamisessa yrittäjän saaman hyödyn lisäksi myös yhteiskunnan kannalta. Mikäli nykyistä rakennetta muutetaan, merkitsee se suuria muutoksia yhteiskunnallisesti, ja nämä muutokset ovat kalliita eikä niitä ole mahdollista toteuttaa lyhyellä aikavälillä Kansallisia hyviä käytäntöjämme korostettava enemmän kansainvälisesti EU:n sisämarkkinoiden tiivistäminen johtaa lainsäädännön yhdenmukaistamiseen. Myös lisääntyvä yritysten kansainvälinen toiminta johtaa joko suorasti tai epäsuorasti uusien käytäntöjen ja lainsäädännön hyväksymiseen. Tässä Suomen olisi kuitenkin pyrittävä voimakkaammin tuomaan esiin omia hyviä käytäntöjämme, eikä vastaanottaa kaikkia muutoksia mallioppilaan tavoin. 3.2 Muutokset muiden kirjanpitovelvollisten ja julkisyhteisöjen toiminnassa Arviomuistiossa tämän otsikon alla käsitellyt muutokset koskevat pääasiassa julkisyhteisöjä. Painotamme tässä lähinnä muita kuin julkisyhteisöjä ja listayhtiöitä koskevia muutoksia tilintarkastuksen näkökulmasta. 15

17 3.2.1 Yritysrakenteeseen ei odotettavissa merkittäviä muutoksia Suomessa Suomessa on n. 140 pörssissä noteerattua yhtiötä. Suuria yksityisiä yrityksiä meillä on yli 500 ja keskisuuria yhtiöitä n. 2400, pieniä yrityksiä on n Yritysrakenteissa ei varmaankaan tapahdu merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa. Poikkeuksena voivat olla pörssiyhtiöiden omistus ja sen mukanaan tuomat muutokset. Toisin kuin useimmissa muissa maissa osakeyhtiö on Suomessa kaikkein yleisimmin käytetty yritysmuoto myös pienissä yrityksissä ja tuskin muiden yhtiömuotojen käyttö merkittävästi lisääntyy lähi tulevaisuudessakaan, ellei verotuksella ole siihen ohjaavaa vaikutusta. Osakeyhtiön sallima rajattu vastuu edellyttää myös velvoitteita. Yksi velvoite on osoittaa, että tilinpäätös ja toiminta (hallinto) on luotettava ja antaa oikean kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tilintarkastuspalkkio on edullinen kustannus yrittäjälle, pankille ja yhteiskunnalle siitä, että tilintarkastaja ottaa vastuun tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Etenkin pienemmät yritykset tarvitsevat ulkopuolista riippumatonta asiantuntijaa tuekseen, koska niissä harvoin on resursseja tai mahdollisuutta palkata erikoisasiantuntijoita yrityksen henkilökuntaan. Suomalaisten yleisin ja suurin henkilökohtainen omaisuus on sijoitettuna asuntoosakeyhtiöiden osakkeisiin. Näissä yhtiöissä on taloushallinnon hoito ja tilinpäätösten laatiminen varsin osaamattomissa käsissä. Harva hallituksen jäsen tai jopa isännöitsijä näissä yhtiöissä hallitsee talouden ja hallinnon sekä yhtiöoikeudellisen lainsäädännön kuvioita, mutta silti he joutuvat tekemään monimutkaisista asioista ja niiden edellyttämistä sopimuksista sekä merkittävistä summista päätöksiä (suuret remontit ja niiden rahoitus, tuet ja avustukset, urakkasopimusten seuranta, lainavastikelaskelmat jne.) Tilintarkastuspalvelua on tarjottava lähellä asiakasta eri puolilla Suomea Koska Suomessa toimii pk-yrityksiä eri puolilla Suomea, tärkeää on mahdollistaa näille yrityksille riippumattomien ammattimaisten varmennuspalveluiden saatavuus lähellä yrityksiä. Tällöin myös kustannustaso pysyy kohtuullisena Yritystoiminta muuttuu. Se kansainvälistyy ja sähköistyy, myös pk-yrityksissä Pk-yritysten toiminta ja sen myötä myös hallinto muuttuu, kun yritystoiminta kansainvälistyy ja sähköistyy. Ulkomaiset yhtiöt edellyttävät tytäryhtiöiltään ja alihankkijoiltaan sisäisiä raportointikäytäntöjään. Kielitaidon tarve lisääntyy. Sähköisen kaupankäynnin odotetaan lisääntyvän ja vaativan sen edellyttämiä taitoja myös tilintarkastajalta. Myös ylikansallisten tulli- ja arvonlisäverokysymysten hoitamiseksi yrityksissä tarvitaan enemmän osaamista EU:n hallinnon yksinkertaistaminen muuttaa pk-yritysten tilinpäätös- ja kirjanpitokäytäntöjä EU:n komissiossa yksinkertaistamishanke (simplification) pyrkii yksinkertaistamaan pk-yritysten tilinpäätös- ja kirjanpitokäytäntöjä ja lainsäädäntöä. Parhaillaan meneil- 16

18 lään oleva komission konsultaatio kartoittaa muutosehdotuksia 4. ja 7. direktiiviin yksinkertaistamistarpeista, mukaan lukien lakisääteisen tilintarkastusvelvoitteen. Tilinpäätöstietojen luotettavuus on aina varmennettava. Vain poliittisten lupausten (näyttö 25 % kustannusten alentamista) täyttämiseksi ei ole viisasta siirtää varmennustehtävää johonkin toiseen muotoon, jotta näön vuoksi on saatu osoitettua säästöjä, vaikka todellisuudessa kustannukset joko kohoavat tai vähintään pysyvät samoina. 3.4 Itsesääntelyn painoarvon vähentyminen Kuten arviomuistiossakin pohditaan, tilintarkastusalan itsesääntely näyttää ainakin osittain olevan ohi. Samalla on todettava, että viime vuosina painotettu lainsäädännön liberalisointi on myös näyttänyt toimimattomuutensa talouskriisin seurauksina. Nyt ollaan siirtymässä jälleen tiukempaan valvontakulttuuriin, ainakin joiltain osin, kun yhteiskunta joutuu mittavilla toimenpiteillä ja panostuksilla puuttumaan talouden korjaamiseen. Tietyt pelisäännöt pitää olla ja ne sisältävät valvonnan, jonka avulla varmistetaan, että niitä noudatetaan. Tilinpäätöstietojen oikeellisuuden varmistaminen riippumattoman henkilön toimesta on yksi toimivaksi koettu toimenpide. 3.5 Tilintarkastuksen sisällön muuttuminen Arviomuistiossa esitetään tilintarkastuksen sisällön muuttumista erityisesti julkisten yhtiöiden kohdalla. Hallinnollisen taakan vähentämiseksi (EU-hanke) myös pkyritysten tilintarkastus on joutunut tulilinjalle. Tilintarkastusta on väitetty kalliiksi taakaksi pk-yrityksille. Tämä on kansainvälinen väite ja sillä ei ole perusteita suomalaisessa pk-tilintarkastuksessa. Kuitenkin pk-yritysten tilintarkastuksista pyritään pääsemään eroon edellä mainitulla perusteettomalla perusteella. Sen tilalle ollaan laatimassa muita korvaavia varmennuskeinoja. Mutta vähennetäänkö niiden avulla kustannuksia oikeasti, vai onko se vain näennäistä? Missään ei myöskään ole laskettu, minkälaisia summia tilintarkastuksesta hyödytään ja miten paljon tilintarkastuksen avulla yritys voi säästää. Riskikartoitus on aina ollut ja on edelleen yksi tilintarkastuksen tärkeä työväline. Tilintarkastuksen väitetty hallinnollinen taakka on minimaalinen verrattuna esimerkiksi yrityksen toimimiseen työnantajana ja mm. erilaisten tilastojen valmistelijana verottajalle, vakuutusyhtiöön, tilastokeskukseen, ammattijärjestöille jne. Taloushallinnon hallinnollisen taakan keventämistä olisi haettava ennemminkin lisäämällä byrokratian tuottavuutta ja mm. eri toimijoiden tietojärjestelmien keskinäistä keskustelukykyä. Pitää myös muistaa tilintarkastuksen osittain vaihtoehtoinen kustannus eli verotarkastus, joka tulee pk-yrittäjälle rankempana, kun virheet on jo ehditty tehdä ja arvioverotus uhkaa yritystä. Tilintarkastuksella virheet olisi useimmiten ennalta voitu ehkäistä. 17

19 3.5.1 Oikean kuvan antaminen yrityksen taloudellisesta asemasta pitää edelleen olla ensisijainen tavoite Tilintarkastuksen ensisijaisena tavoitteena pitäisi edelleenkin olla oikeiden ja luotettavien tilinpäätöstietojen ja taloudellisen informaation varmentaminen. Tämä voidaan toteuttaa vain tarkastamalla yrityksen taloushallinto siten, että voidaan riittävällä varmuudella todeta, että yrityksen tuottamat tiedot antavat oikean kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta, ja että annetut tiedot kuvastavat tehtyjä päätöksiä Tilintarkastusstandardit määräävät, mutta ammatillinen harkinta ensisijainen Tilintarkastusstandardit ohjaavat lakisääteisesti tilintarkastusten tekemistä, sitten kun Euroopan unioni on ne hyväksynyt ja päättänyt niiden käyttöön ottamisen ajankohdasta. Muuttaako se tilintarkastuksen sisältöä? Se muuttaa kahdesta näkökulmasta: ensiksi suomalainen käytäntö, missä tilintarkastaja puoltaa vastuuvapauden myöntämistä ja hallituksen esitystä voitonjaoksi poistuu, ja toiseksi tilintarkastus on vaarassa muuttua yli raskaaksi tarkistuslistojen prikkaamiseksi ja todistusaineiston keräämiseksi. Tästä seuraa, että kokonaisuuksien hallinta ja ammatillisen harkinnan merkitys heikentyy pk-tarkastuksissa, jos käytössä ovat kansainvälisten ketjujen ylimitoitetut ja erittäin suurille yhtiöille suunnitellut tarkastusohjelmat sekä raskaat dokumentointivaatimukset. Tämä puolestaan heikentää tilintarkastuksen merkitystä Amerikkalainen nykykäytäntö ei vain toimi ja kolmansien tahojen merkitys kasvaa entisestään Nyt ollaan kansainvälisesti muuttamassa amerikkalaiseen käytäntöön, missä vain numerot tarkastetaan puuttumatta tarkemmin yrityksen sopimuksiin ja päätöksiin. Se on jo pettänyt, kun parhaillaan seuraamme maailman talouden jyrkkää laskua. Tilinpäätösten oikeellisuuden ja tilinpäätöstietojen luotettavuuden tarve ei ole hävinnyt mihinkään. Näiden tietoja merkitys on suuri myös muille tahoille kuin omistajille. Ns. kolmansien tahojen merkitys on vain kasvanut 2000-luvun talousskandaalien ja tuoreimman talouskriisin seurauksien ulotuttua koko yhteiskuntaan ja talouselämään kaikkialla maailmassa, ei siis vain osakkeenomistajiin Pienille yrityksille suunnitellaan uusia varmennustasoja Kansainvälisesti suunnitellaan kuumeisesti uusia varmennustasoja pk-yritysten tilinpäätöstietojen varmentamiseen sellaisissa maissa, missä tilintarkastusta ei aiemmin ole ollut tai missä se on poistettu, kuten Englannissa ja Tanskassa. Myös Ruotsissa kehitellään jonkinasteista maallikkotarkastukseen verrattavaa järjestelmää. (Ks yllä) Suunnitellut varmennukset antaisivat negatiivisen lausunnon, ja vastuu oikeista ja riittävistä tiedoista sekä siitä, että on toimittu kirjanpitolain mukaan, 18

20 olisi kokonaan hallituksen ja toimitusjohtajan. Mitä merkitystä on seuraavalla lausunnolla? Ote suunnitellusta yleisluontoisesta tarkastuksesta annettavasta lausunnosta: Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei tilinpäätös anna Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeita ja riittäviä tietoja yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kun mitään ei ole asianmukaisesti tarkastettu, ei ole mitään lausuttavaa. Kun kaikki osapuolet tämän tietävät, ei lausunnolla ole arvonantoa ja tilintarkastajien auktoriteetti murentuu ISA-standardien sovellusohje ja oikeat työvälineet mahdollistavat pk-yritysten kustannustehokkaat tilintarkastukset IFAC on julkaissut ISA-standardien sovellusohjeen pk-yritysten tilintarkastuksiin. Sen mukaan pk-yritysten tilintarkastus voidaan tehdä standardien mukaan kustannustehokkaasti. Tällöin korostuu ammatillinen harkinta. Mielestämme tilintarkastuksen tavoitteen ei pitäisi muuttua, vaan sen pitäisi antaa kohtuullisen suuri varmuus kaikille osapuolille yrityksen taloudellisten tietojen oikeellisuudesta, myös pienemmissä yrityksissä. 5.1 Toimintaympäristön muuttuminen Mitä pidätte merkittävimpinä tilintarkastajien toimintaympäristöön vaikuttavina tekijöinä tulevaisuudessa yleisesti ja toisaalta sääntelyn kannalta? globalisaatio on tullut jäädäkseen ja sitä kautta tulee vaikutuksia, uutta lainsäädäntöä ja määräyksiä tulee, ja samanaikaisesti säännöstöjä yhdenmukaistetaan liikkumavaraa pitäisi jättää kansallisiin päätöksiin ja lainsäädäntöön, mikäli asialla ei ole kansallisten rajojen yli tapahtuvaa vaikutusta, kuten Suomessa sijaitsevan ulkomaisen yhtiön tytäryhtiön sisäiset määräykset, alihankkijoilta edellytettävät raportointimääräykset jne. finanssikriisi tulee vaikuttamaan kaikilla tasoilla: valvontaan tulee lisämääräyksiä ja järjestelyjä esim. rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden osalta, kun pankkeja todennäköisesti otetaan valtion haltuun maailmalla tai valtion omistus voimistuu merkittävästi, mm. Englannissa on jopa väläytelty, että niiden tarkastus siirrettäisiin tilintarkastajilta Englannin pankissa kokopäiväisesti toimiville tarkastajille esim. pk-yrityksissä kannattavuuden kanssa tulee ongelmia. Tilintarkastajan rooli on tärkeä 19

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ 1 (6) 230 / 31/ 2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Lausuntopyyntö TEM/1280/00.06.02/2011 22.6.2011 LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (5) Talousvaliokunta Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 )

Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 ) 1 (5 27.6.2014 Kaupunginkanslia Johanna Alatalo Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta LAUSUNTO KUNTALAKILUONNOKSESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Lappeenrannan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

KIRJANPITOLAKI. kommentaari

KIRJANPITOLAKI. kommentaari KIRJANPITOLAKI kommentaari Timo Kaisanlahti TALENTUM Helsinki 2016 4. uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Leena Viitala Kansi:

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO Muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen ja tilintarkastajan rotaatio PIEyhteisöjen tilintarkastuksissamuiden PIE-YHTEISÖJEN

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä 10.4.2013. PwC Julkistarkastus KPMG Oy Ab 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1 1

Oulunkaaren kuntayhtymä 10.4.2013. PwC Julkistarkastus KPMG Oy Ab 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1 1 Oulunkaaren kuntayhtymä 10.4.2013 Tilintarkastuspalvelut 100 % TARJOAJIEN KELPOISUUS BDO Audiator Oy PwC Julkistarkastus Oy KPMG Oy Ab 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Toiminnantarkastus, miten se tehdään?

Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Taloyhtiötapahtuma 6.4.2016, Messukeskus Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Suomen Kiinteistöliitto Tutkimus- ja kehityspalvelut Kiinteistöliitossa 2 T&K-palvelut

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot