NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF LEGAL POLICY RESEARCH COMMUNICATIONS 97

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF LEGAL POLICY RESEARCH COMMUNICATIONS 97"

Transkriptio

1 NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF LEGAL POLICY RESEARCH COMMUNICATIONS 97 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Jyrki Tala & Auri Pakarinen (eds) CHANGING FORMS OF LEGAL AND NON-LEGAL INSTITUTIONS AND NEW CHALLENGES FOR THE LEGISLATOR International Conference on Legislative Studies in Helsinki 2008 Helsinki 2009

2 CONTENTS Legisprudentia uutena lainsäädäntöteoriana, Luc J. Wintgens... 1 Better Regulation Programs: Some Critical Remarks, Niilo Jääskinen The Proactive Law Approach: A Further Step towards Better Regulation, Kaisa Sorsa Self- and Co-regulation in Practice, Auri Pakarinen, Jyrki Tala and Kaisa Kyttä Self-Regulation of the Mass Media in the New Media Landscape: The Finnish Debate, Johanna Jääsaari Toimialan itsesääntely yritysnumerotapauksessa, Jukka-Pekka Juutinen and Päivi Peltola-Ojala Vaikuttavuustutkimuksen tarpeellisuudesta ja haasteista esimerkkinä CS-kurssin vaikutus uusintarikollisuuteen, Anssi Keinänen Lakiuudistuksella sorrettujen auttamiseen? Esimerkkinä perheen sisäinen lähestymiskielto, Kati Rantala The Effects of the Direct Implementation of EU Law by the Devolved Bodies on National Actors, Aurélien Raccah Requirements for Consumer Information in the EU: How Do Airlines Inform Air Passengers under EC Regulation 889/2002?, Minna Ollikainen Miten päätöksentekoon EU:ssa voi vaikuttaa? Suomen esimerkki, Anna Hyvärinen Economic Perspective on Tax Enforcement: The Case of Finland, Ville Holopainen The Stability Programme, Budgetary Framework and Budgetary Power of Parliament, Riitta Ollila The Challenge of Patent Trolls, Jarkko Vuorinen List of Contributors

3 LEGISPRUDENTIA UUTENA LAINSÄÄDÄNTÖTEORIANA 1 Luc J. Wintgens Oikeusteoria on tähän mennessä keskittynyt pelkästään oikeudelliseen ratkaisutoimintaan, ei lainsäädäntöön. Tämä johtuu erityisestä juridisesta ajattelumallista, jonka mukaan on välttämätöntä käyttäytyä sääntöjen mukaan riippumatta siitä, mistä nämä säännöt tulevat. Tällaista (vahvaa) legalismia on kritisoitu heikon legalismin suunnasta. Heikko legalismi on myös korvannut vahvan legalismin. Heikko legalismi mahdollistaa niiden lainsäädännön periaatteiden havainnoimisen, jotka ovat perustana lainsäätäjän toiminnalle. Legisprudentia on näiden periaatteiden teoriaa. Kun etsitään tasapainoa oikeuden ja politiikan välillä, etuna on se, että näin saadaan vedettyä kaksi ääripäätä oikeudellisen tutkimuksen piiriin. Oikeudellisessa ajattelussa on viime päiviin asti ollut tapana tehdä ero oikeuden ja politiikan välille. Tässä artikkelissa väitän tämän erottelun tarkoittavan sitä, että mitään tasapainoa ei ole etsittävissä ja vielä vähemmän löydettävissä. Tästä erottelusta johtuen oikeuden luomista lainsäädännön avulla ei ole pidetty todellisena tai sopivana oikeusteoreettisena tutkimusaiheena. (Waldron 1999b, ss. 2.) Lainsäädäntö kuuluu mitä moninaisimpaan poliittisen tieteen alojen valtakuntaan. Lain ajatellaan juontavan juurensa politiikkaan, vaikkakin sen juuret on katkaistu, ja sen ajatellaan elävän omaa elämäänsä. Oikeuden tutkimuksella on oma oikeusdogmatiikaksi kutsuttu metodinsa tai laajemmin ajateltuna oikeusteoria eri variaatioineen. Oikeusteoreetikkojen mielenkiinnon kohteena ei ole se, miten laki syntyy lainsäädäntöprosessissa. Tässä kirjoituksessa kysytään, miksi näin on, ja esitetään kritiikkiä tätä asiantilaa kohtaan. Keskeinen teesi on se, että oikeus erotetaan politiikasta poliittisesta syystä. Erottelua käytetään epistemologisin perustein, mikä myötävaikuttaa tehdyn poliittisen valinnan kätkeytymiseen. Tämän seurauksena sekä moraalis- 1 Kirjoitus on julkaistu aiemmin otsikolla Legisprudence as a New Theory of Legislation teoksessa Ratio Juris Vol. 19 No. 1 March 2006, Kirjoituksen on suomentanut OTT Jussi Syrjänen.

4 2 ten että poliittisten arvojen sfääri jäsennetään neutraalilta pohjalta, mikä estää rationaalisen lainsäädäntöteorian yksityiskohtaisemman kehittelyn. 2 I Yhteiskuntasopimus ja modernin filosofian kolme ydinkohtaa Legisprudentian yksityiskohtainen kehittäminen lainsäädännön rationaaliseksi teoriaksi alkaa modernin ajan poliittisen tilan organisoimisen reflektiolla. Poliittisen tilan organisoimisen perusmalli on yhteiskuntasopimus ja subjektien tahdonilmaukset. Solmimalla yhteiskuntasopimus luodaan suvereeni. Suvereenin syntyhetkestä lähtien sillä on valta päättää käytännön järjen alaan kuuluvista asioista. Hän päättää mitä tehdään ja miten toimitaan. Suvereenin muodostuminen perustuu vapauden ajatukseen. Tämä ajatus ilmaisee kolme keskeistä ydinkohtaa modernin filosofian projektissa: Epistemologinen ydin, joka johtaa filosofian epistemologisoitumiseen. Poliittinen ydin, joka johtaa valtion muodostumiseen ja moraalinen ydin, joka pääasiassa keskittyy yksilön vapauteen. Sekä Hobbesin että Rousseaun peruslähtökohtana on rajoittamaton vapaus. Hobbesilla luonnon lain (ius naturale) mukaan jokainen voi toimia vapaasti. Kaikilla on oikeus kaikkeen. Luonnonlait kuitenkin määräävät joitakin velvollisuuksia, jotka eivät toimi luonnontilassa. Tämä johtuu Hobbesin nominalistisesta epistemologiasta. Tämän epistemologian mukaan käsitteillä ei ole ontologisia ulottuvuuksia, vaan ne ovat riippuvaisia yksilöiden tekemistä määritelmistä. Koska jokainen todennäköisesti määrittelee nämä käsitteet omien mieltymystensä mukaisesti, luonnonlait eivät toimi. Lyhyesti sanottuna ne ovat olemassa, vaikkakin ne ovat semanttisesti tyhjiä. Vain suvereeni voi määritellä niiden sisällön sitovalla tavalla. Niin kauan kuin näin ei tapahdu, vallitsee kaikkien sota kaikkia vastaan. Samankaltainen, vaikkakin hieman eroava teesi löytyy Rousseaulta. Hänen mukaansa ihminen syntyy vapaaksi ja kaikkialla hän on kahlittuna. Rousseaun teoria on etupäässä talousteoriaa. Sekä Rousseuan että Hobbe- 2 Tässä suhteessa olen eri mieltä Jeremy Waldronin kanssa, joka väittää, että: We paint legislation up in these lurid shades [deal-making, horse-trading, long-rolling, etc.] in order to lend credibility to the idea of judicial review (Waldron 1999a, 2). Vaikkakin tämä väite saattaa pitää paikkansa Amerikkalaisessa oikeussysteemissä, missä tunnetaan tuomioistuinten oikeus kontrolloida lakien perustuslainmukaisuutta, joskin sitä paljon kritisoidaan, se on kuitenkin paikkansa pitämätön civil law -kulttuureissa, missä tällaista instituutiota ei ole lainkaan ollut kuin vasta äskettäin (esim. Belgiassa) tai sitä ei ole laisinkaan (esim. Alankomaissa). Tästä näkökulmasta syyt lainsäädäntöteorian mielenkiinnottomuudelle ja sen puuttumiselle, on etsittävä muualta.

5 sin ajattelun mukaan yhteiskuntasopimus on sodan vaaroilta suojautumisen välttämätön edellytys. Tästä seuraa, että vapautta tarkastellaan pääasiassa poliittisena teemana. Vapaus realisoituu poliittisessa tilassa yksilösubjektien tahdon tuloksena. Yksilönvapaus moraalisena kysymyksenä on vasta sekundäärinen asia. Vapaus poliittisena muunnelmana tai lain sallima vapaus ohittavat yksilövapauden ja yksilöiden mahdollisuuden olla poliittisessa tilassa vuorovaikutuksessa keskenään omien näkemyksiensä mukaan. Kun Hobbes, sen paremmin kuin Rousseaukaan eivät usko sosiaalisen tilan itsesääntelyyn, siihen lisätään päälle poliittisen tilan organisointi. Niin kauan kuin suvereeni ei sääntele jotakin asiaa, yksilöt voivat sen suhteen toimia niin kuin haluavat. Seurauksena ehdottomasta asemastaan suvereeni voi kuitenkin puuttua peliin silloin kun katsoo sen aiheelliseksi. Vapauden poliittisten ja moraalisten komponenttien lisäksi näyttää siltä, että yhteiskuntasopimusta koskevassa teoriassa keskeisenä elementtinä on kolmas puheena ollut filosofian ydin eli epistemologinen näkökulma. Toisin kuin Descartes sekä Hobbes että Rousseau käsittelevät vapautta ongelmana. Kun Descartesin mielestä moraali kehittyy rationaalisena systeeminä, niin Hobbes ja Rousseau eivät pidä sitä mahdollisena. He ovat tavallaan realistisempia kuin edeltäjänsä. Kuitenkin he yhtyvät hänen perusnäkemykseensä, mikä tarkoittaa yleisellä tasolla filosofian ja erityisesti käytännön filosofian epistemologisoitumista. Filosofinen totuus on Descartesille käytännön filosofian varmuuden turvaamista. Ideat, jotka ovat yhtä selkeitä, kirkkaita ja erityislaatuisia kuin cogito, voidaan loogisesti liittää siihen ja toisiinsa. Tämän vuoksi todellisuus voidaan kuvata rationaalisella tavalla. Toisaalta, se mikä ei ole koeteltavissa loogisesti tai empiirisesti, ei ole rationaalista (Perelman ja Olbrechts-Tyteca 1976, 2 5). Niin hedelmällistä kuin tämä ehkä onkin ollut tieteelliselle ajattelulle, se kuitenkin pienentää huomattavasti käytännön järjen toimintasädettä. Arvoja, tavoitteita ja toiminnan päämääriä ei voi ottaa loogisen tai empiirisen todistamisen kohteeksi. Tästä seuraa, että ne eivät myöskään ole rationaalisia. Näitä vaikutukset ovat olleet näkyvissä jo noin kolmen vuosisadan ajan. Hobbesin ja Rousseaun kehittelemän yhteiskuntasopimusmallin tavoitteena on ratkaista individualismista johtuva poliittisen integraation ongelma. He käyttävät ja laajentavat cartesiaanista metodia ajattelun muuntamisesta tietämiseksi. Toisin sanoen he harjoittavat epistemologisoitua filosofiaa. Ensinnäkin yhteiskuntasopimus on tosi idea. Käyttäessään rationaalista kykyään yksilö voi tulla vain siihen johtopäätökseen, että sopimukseen liittyminen on parempi asia kuin luonnontilaan jääminen. Razilaisittain ilmaistuna sopimukseen liittymisen syy on poissulkeva (Raz 1990) (exclu- 3

6 4 sionary reason). Kun Hobbesin voi ymmärtää kannattavan jonkinlaista utilitaristista versiota rationaalisuudesta, Rousseaulla on mitä ilmeisimmin kyse puhtaammasta rationaalisuudesta. Järki itse kertoo ja johdattaa noudattamaan valtio-oikeuden (public law) tosia periaatteita, kuten hän yhteiskuntasopimusta nimittää. Molemmat variaatiot yhteiskuntasopimuksesta johtavat kuitenkin samaan lopputulemaan: Suvereenin antamat säännöt ovat moraalisesti tosia. Hobbesin mallissa tämä johtuu siitä, että suvereenin antamat säännöt ovat luonnonlakien implementaatiota. Koska nämä lait ovat Jumalan käskyjä, ne ovat todellista moraalia. (Hobbes 1996, 147.) Ne ovat tosia myös Rousseaun mallissa, sillä mikään laki ei voi olla epäoikeudenmukainen, sen vuoksi, että se on laki (Rousseau 1964, 379). Molempien teoriamallien logiikka on vääjäämätöntä. Premissin (siis yhteiskuntasopimuksen) totuus johtaa loogisesti siihen perustuvan väitteen (siis lain) totuuteen. II Legalismi Yllä olevasta analyysistä on mahdollista jatkaa esittelemällä sen oikeudellisen ajattelutavan pääpiirteet, joka oli vallitseva 1600-luvulta 1900-luvun puoleen väliin. Yleensä tätä ajattelua on nimitetty legalismiksi. Kuten Judith Shklar on osoittanut, legalismissa normatiivista käyttäytymistä pidetään säännön seuraamisen asiana. (Shklar 1964, 1.) Zenon Bankowski on lisännyt tähän, että ei ole väliä sillä, mistä säännöt tulevat (Bankowski 1993), laki vain on. Tämä lisäys tuo esille legalismin piirteen, joka on yhteinen positivismille ja luonnonoikeudelle. Molempien mukaan laki on osa todellisuutta. Tämä on ilmeistä luonnonoikeudelle. Substantiaalinen transsendenttinormi, jonka suvereenin antama sääntö toistaa uudelleen, sanelee lain sisällön. Tällainen representaatio on vähemmän silmiinpistävää positivistisessa ajattelussa. Laki käskynä on suvereenin antama päätös. Se on kuitenkin tosi kuten Hobbes ja Rousseau väittävät, sillä se perustuu yhteiskuntasopimukseen. Sellainen sopimus on tosi, ja vastaavasti siihen perustuvien sääntöjen täytyy myös olla totta. Tämä on seurausta niiden epistemologisesta filosofian mallista. Filosofista realismia näiden teorioiden perimmäisenä metafyysisenä premissinä täydentää neljä muuta legalismia määrittävää näkökulmaa. Ensinnäkin, jos lain luominen on tulos tosista normatiivisista propositioista, tällaisten propositioiden täytyy olla ajattomia. Jos ne eivät olisi, niitä tuskin voitaisiin pitää totena, sillä totuus on pysyvää.

7 Toiseksi, koska laki on totta, ei sen sisältö ole asetettavissa keskustelun alaiseksi. Tästä seuraa arvojen, päämäärien ja tavoitteiden kiistanalaisuuden kätkeminen. Jokainen sääntö on tosi, mikä tarkoittaa sitä, että arvo, päämäärä tai tavoite on moraalisesti oikea. Tästä näkökulmasta katsottuna lakeja voidaan pitää näiden toteuttamisen instrumenttina ilman, että syntyy tarvetta valita. Tätä legalismin piirrettä voidaan kutsua kätketyksi instrumentalismiksi. Kolmanneksi yhteiskuntasopimuksesta seuraa, että mikä tahansa suvereenin normatiivinen propositio on ipso facto tärkeämpi kuin mikä tahansa muu propositio, jonka voi ajatella omaavan normatiivisen arvon. Yksilöiden henkilökohtaiset moraalikäsitykset siitä, mikä on oikein ja väärin, on vääjäämättömästi siirretty normatiiviselta näyttämöltä. Valtiollinen laki määrää sen, mikä on oikein tai väärin. Tätä legalismin puolta voi kutsua etatismiksi. Neljänneksi lakiin kohdistuva tutkimus on rajoitettu tosien väitteiden tutkimukseksi. Metodiltaan lakiin kohdistuvaa tutkimusta pidetään identtisenä luonnontieteellisen metodin kanssa. Tieteellinen metodi, jolla esitetään deskriptioita tai selityksiä tutkimuksen kohteena olevista annetuista objekteista, soveltuu yhtä hyvin lain sekä luonnon tutkimiseen. Lakiin kohdistuvaa tutkimusta on siten osuvasti nimitetty oikeuden tieteeksi (science of law). Oikeuden tieteen tuottamia propositioita voidaan käyttää täydentävinä oikeuslähteinä. Tämä johtopäätös on looginen seuraus tosista premissistä laeista ja tieteen erityislaatuisesta metodista. Näin ollen oikeuden systeemi muodostaa loogisesti toisiinsa liittyvien propositioiden suljetun piirin. Legalismi muodostuu siten näiden viiden ominaispiirteen konjugaatiosta filosofisen realismin, ajattomuus, kätketty instrumentalismi, etatismi ja lain tutkimuksen tieteellinen metodi. Ehdotan tällaista legalismia kutsuttavan vahvaksi legalismiksi, ja myöhemmin määrittelen sitä tarkemmin. 5 III Vahva legalismi ja yhteiskuntasopimuksen valtuutusmalli Tämä lyhyt legalismin esittely antaa valaistusta myös lainsäädäntöteorialle. Legalismi pyrkii enimmäkseen jättämään ulkopuolelle kaikenlaisen lainsäädännön teoretisoinnin. Lainsäädännössä on kyse politiikasta, ja politiikassa on kyse valitsemisesta. Valinnat ovat kiistanalaisia, joten teoria joka pitää valintoja tiedon kohteena, on tuomittu epäonnistumaan jo alusta lähtien. Legalismi ratkaisee tämä ongelman epistemologisoimalla sen, ja muuntamalla käytännön järjen teoreettisen järjen alaan. Se, mitä pitää tehdä, perustuu

8 6 sääntöjen tietämiseen, jotka sisältävät oikeuksia ja velvollisuuksia. Säännön seuraamisessa on kyse tietämisestä, kun taas niiden täytäntöönpanossa on kyse soveltamisesta. Tämän seurauksena on sanomattakin selvää, että tuomari on oikeussysteemin tärkein toimija, mistä puolestaan seuraa, että oikeustieteen mielenkiinto kaventuu sääntöjen soveltamisen teoriaan. Lainsäätäjä toimii oikeussysteemin kulissien takana. Hänen roolinsa rajoittuu poliittiseen päätöksentekoon. Valtio-oikeuden todet periaatteet, niin kuin Rousseau kutsui yhteiskuntasopimusta (Rousseau 1964, 470), käsittelevät instituutioiden perustamista eivätkä niiden tekemien päätösten sisältöä. Tämä on seurausta suvereniteetista: Lainsäätäjä on politiikan tilan suvereeni toimija eikä voi olla sidottu sääntöihin, ei ainakaan samalla tavoin kuin tuomari. Jos hän olisi, silloin hän ei olisi suvereeni. Tässä mielessä perustuslaki on poliittinen ohjelma, joka ohjaa lainsäädäntöä, kyse ei ole lainsäätäjää koskevista velvoittavista säännöistä. Tämän seurauksena lainsäätäjää ei pidetä oikeudellisena toimijana vaan pelkästään poliittisena toimijana. Lainsäädäntö on siten politiikan asia: Kun laki irrotetaan sen poliittisesta alkuperästä, lainsäädäntö ei kuulu oikeusteorian alaan. Tässä artikkelissa kyseenalaistan tämän näkemyksen. Tarkoitukseni on osoittaa lainsäätäjän olevan oikeudellinen toimija. Perusteluni käsittää kolme vaihetta. Tämän jakson lopuksi tarkastelen vapauden merkitystä. Seuraavassa jaksossa hahmotellaan vaihtoehtoisen yhteiskuntasopimuksen ääriviivoja. Viimeisessä jaksossa hahmotetaan neljä legisprudentian periaatetta, jotka mahdollistavat lainsäädännön rationaalisen tarkastelun. Tämän alustavan hahmotelman tarkoituksena ei ole olla täydellinen. Kyseessä on vain perustavasta luonnoksesta legisprudentiasta lainsäädännön teoriana. Aion aloittaa käsitteestä vapaus. Kaikenlaisen ulkoisten rajoitteiden puuttuessa yksilöt ovat vapaita toimimaan niin kuin haluavat (Hart 1979). Sekä Hobbes että Rousseau pitävät tätä lähtökohtanaan. Loogisesta näkökulmasta yksilö kohtaa rajattoman määrän mahdollisuuksia toteuttaessaan vapauden käsitettä. On paradoksaalista, että vapautta täytyy rajoittaa, jotta toiminta ylipäätään olisi mahdollista. Jos rajattomien mahdollisuuksien joukosta ei tehdä mitään valintoja, mitään tekoa ei voi tehdä. Tämä tarkoittaa sitä, että ollakseen ylipäätään mahdollinen, tekoa edeltää vapauden rajoittaminen. Rajoittamaton vapaus on vain käsite: Sitä täytyy täydentää elementillä, jota ehdotan kutsuttavan käsitykseksi (conception). Käsitys on siis teon välttämätön edellytys. Kaikkien ulkoisten rajoitusten puuttuessa yksilöt käyttäytyvät omien käsitystensä mukaisesti. Heidän täytyy valita vapauden rajoitukset, ja ehdotan tätä kutsuttavan vapauskäsitykseksi (conceptions of freedom). Vapauskä-

9 sitykset ovat sen realisointeja, ja nämä realisoinnit ovat rajoittamattoman mahdollisuuksien paljouden määräämiä. Kun yksilö toimii sellaisen vapauden realisoinnin perusteella, joka ei ole hänen omansa, hän toimii vapautta koskevan käsityksen (conception about freedom) perusteella. Vapautta koskevaa käsitystä (conception about freedom) voi kutsua vapauden ulkoiseksi rajoitukseksi, koska toiminnan kannalta välttämättömässä rajoituksessa on kyse ulkoisesta rajoituksesta. Sitä vastoin vapauskäsitystä (conception of freedom) voidaan pitää sisäisenä vapauden rajoituksena. Sekä Hobbes että Rousseau ovat innokkaita osoittamaan, että sosiaalinen kanssakäyminen ei ole mahdollinen vapauskäsitysten perustalta. Hobbesin kohdalla tämä pitää mitä ilmeisimmin paikkansa. Hänen mukaansa yksilöt eivät ratkaise luonnonlakien oikeita merkityksiä, mikä johtuu niiden semanttisesta tyhjyydestä. Vasta kun luonnonlakien oikeat merkitykset selvitetään, niin sosiaalinen vuorovaikutus voidaan järjestää säännöillä. Toisin kuin Hobbes, Rousseau lähtee siitä, että yhteiskunta on olemassa ennen valtiota. Hänen teoriansa hyväksyy sen mahdollisuuden, että sosiaalinen kanssakäyminen perustuu merkitykseen. Yksilöt ovat vuorovaikutuksessa osallistumisen kontekstissa. Tässä kontekstissa he tunnustavat toisensa sosiaaliseen yhteyteen kuuluviksi. Kaikkien sota kaikkia vastaan on osoitus yhteiskunnan olemassaolosta. Sota on nimittäin sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto. Merkitys on kuitenkin eri asia kuin totuus. Totuus on ainutlaatuinen, kun taas merkitys on moninainen. Merkityksille perustuva sosiaalinen vuorovaikutus toisin sanoen sosiaalinen vuorovaikutus osallistumisen kontekstin näkökulmasta on tuomittu epäonnistumaan. Hobbesin mukaan tämä johtuu siitä, että ihmiset ovat luonnostaan pahoja. Rousseaun mukaan tämä johtuu sosiaalisessa tilassa taloudellisten puitteiden aiheuttamista riippuvuussuhteista. Tämä voidaan muotoilla yllä hahmoteltua terminologiaa käyttäen. Yksilöt, joiden toiminta perustuu vapauskäsityksiin (conceptions of freedom), eivät ratkaise sen todellista merkitystä. Vapauskäsityksiä on rajoittamaton määrä, kun taas vapauden todellisen merkityksen täytyy olla ainutkertainen. Kolme yllä mainittua ydintä näyttäytyvät sopimusluonteisissa puitteissa seuraavalla tavalla. Vapauskäsitykset yksilön toiminnan perustana ovat käytännössä välttämättömiä. Ilman näiden käsitysten avulla tapahtuvia vapauden realisaatioita ei voi olla toimintaa. Tämä käytännön välttämättömyys nostaa yksilön etusijalle. Jos vapaudelle ei ole ulkoisia rajoituksia (conception about freedom), yksilöt voivat käyttäytyä haluamallaan tavalla. Kuitenkin kuten Hobbes ja Rousseau väittävät, vapauden realisaatioiden käytännön välttämättömyys on muotoiltu uudelleen poliittiseksi arvoksi. Suvereenin tekemät vapauden realisaatiot, siis vapauden käsitteet 7

10 8 ovat merkittävämpiä kuin yksilöinen vapauskäsitykset. Näin käy epistemologisesta syystä. Tämä syy on epistemologinen siinä mielessä, että sillä on poissulkeva tai binäärinen luonne. Sekä Hobbes että Rousseau olettavat, että kaikilla yksilöillä on saman verran järkeä. Kun he käyttävät tätä järkeään, he kaikki tulevat siihen lopputulokseen, että yhteiskuntasopimuksen solmiminen on parempi asia kuin jääminen luonnontilaan. Tämän oletuksen mukaan totuus on rationaalisesti parempi pelkkään merkitykseen verrattuna. Epistemologisella perusteella poliittinen vapauden organisointi on siten tärkeämpi asia kuin se moraalinen arvo, että yksilöt käyttäytyvät vapauskäsitystensä mukaisesti. Sopimuksen solmimisesta lähtien yksilöt toimivat ensisijaisesti vapauden ulkoisten rajoitusten mukaisesti. Heidän suostumisensa sopimukseen sisältää valtuutuksen suvereenille. Tämän valtuutuksen vuoksi he suostuvat hyväksymään kaikki suvereenin asettamat vapauden ulkoiset rajoitukset niiden sisällöstä riippumatta. Kuitenkin valtuutusmallin mekanismi toimii vapauskäsityksenä (conception of freedom). Valtuutusmallissa yksilöt toimivat vapauskäsityksen varassa solmiessaan yhteiskuntasopimuksen. Valtuutusmallin yksilöille tuottamat vapauskäsitykset ovat määritettyjä aivan kuin ne olisivat vapauskäsityksiä. Tästä yleisessä valtuutuksessa on kyse. Tämä kuitenkin perustuu vapauden väärin ymmärtämiseen. Vapaus tarkoittaa mahdollisuutta toimia sisäisen vapauskäsityksen varassa ilman ulkoisia rajoituksia. Yleisemmin ottaen vapaus on poliittisen tilan organisoinnin lähtökohta. Tätä vapaus merkitsee periaatteena. Tämä periaate (principium) synnyttää kuitenkin myös johtoajatuksen. Näin ajatellen vapaus ei toimi pelkkänä poliittisen tilan organisoinnin lähtökohtana. Vapaudella on myös moraalinen puolensa, jonka kuitenkin vapauden poliittinen ulottuvuus ohittaa. Kuten yllä totesin, tämä johtuu epistemologisesta syystä. Tästä aiheutuu seuraavaa. Jos vapauden poliittinen organisoiminen ohittaa vapauden moraalisen ulottuvuuden, tällöin ulkoiseen vapauskäsitykseen perustuva toiminta on aina automaattisesti tärkeämpää kuin sisäisiin vapauskäsityksiin perustuva toiminta. Tämä vaikuttaa käsitteen vapaus refleksiiviseen luonteeseen. Vapauden refleksiivinen luonne tekee siitä moraalisen käsitteen. Moraalisena käsitteenä se ilmaisee moraalisen autonomian. Moraalinen autonomia edellyttää vapautta toimia vapaudessa. Tämä tarkoittaa samaa kuin ajatus siitä, että sisäisten vapauskäsitysten mukaan toimimisella on etusija suhteessa ulkoisen vapauskäsityksen mukaiseen toimintaan. Tämän yhteiskuntasopimusteoria kieltää. Valtuutus ohittaa moraalisen vapauden siten, että ulkoinen vapauskäsitys on aina tärkeämpi kuin sisäiset vapauskäsitykset.

11 9 IV Heikko legalismi ja yhteiskuntasopimuksen vaihtomalli Yhteiskuntasopimuksen valtuutusmallista poikkeavasti hahmottelen seuraavassa toisenlaisen ajattelutavan pääpiirteitä. Jos mikä tahansa vapauden ulkoinen rajoitus on sen olemassaolon vuoksi legitiimi ipso facto, on tästä seurauksena nykyaikana tunnettu ilmiö oikeusjärjestysten huikeasta kasvusta. Kaikki vapauden ulkoisen rajoitukset, jotka ovat formaalisti legitimoitu suvereenin antamiksi, ovat voimassaolevia sääntöjä. Koska valtuutus on yleinen, niin oikeusjärjestyksellä kokonaisuudessaan oletetaan olevan yleinen tarkoitus. Valtuutus on Hobbesin mukaan annettu henkilökohtaisen turvallisuuden takia ja Rousseaulla yhdenvertaisuuden vuoksi. Ja nämä syyt muodostavat oikeusjärjestyksen kokonaisuuden tarkoituksen. Ne justifioivat kaikki tulevaisuudessa säädettävät ulkoiset rajoitukset a priori, vaikka niiden sisältö on sopimuksen solmimisen hetkellä tuntematon. Tämän vuoksi sekä valtuutuksen että oikeusjärjestyksen tarkoitus on yleinen. Tämän luonnehdinnan mukaan mikä tahansa ulkoinen rajoitus perustuu valtuutukseen ja palvelee oikeusjärjestyksen tarkoitusta. Rajoitusten määrää ei ole rajoitettu millään kriteerillä. Nykypäivinä oikeusjärjestyksen määrällinen aspekti on hyvin tunnettu ongelma. Vaikka kyseessä onkin tärkeästä ongelmasta, sitä ei kuitenkaan käsitellä tämän kirjoituksen puitteissa. Sitä vasten keskitytään tarkastelemaan vapauden laadullista muutosta yhteiskuntasopimuksen näkökulmasta. Yhteiskuntasopimus on rationaalinen rekonstruktio aristotelisen paratiisin, siis luonnollisen poliittisen yhteisön menetyksestä. Metodologista individualismia on vaikea yhdistää politiikan osaksi ilman jotakin rationaalista käsitteistöä, joka integroi yksittäiset osat jonkin kokonaisuuden osaksi. Yhteiskuntasopimuksen avulla luonnollinen poliittinen yhteisö korvataan rationaalisella poliittisella yhteisöllä. Hypoteettisena rekonstruktiona se vaarantaa vapauden moraalisen dimension. Jos mikä tahansa ulkoinen rajoitus tai ulkoinen käsitys vapaudesta pystyy legitiimisti korvaamaan minkä tahansa sisäisen rajoituksen tai sisäisen käsityksen vapaudesta, tästä seuraa, että vapauden moraalisen merkityksen toteuttaminen voidaan aina korvata vapauden toteuttamisella poliittisessa merkityksessään. Yhteiskuntasopimuksen solmimisen syy on yhtenevä valtion tarkoituksen tai oikeusjärjestyksen yleisen tarkoituksen kanssa. Tästä näkökulmasta voidaan kysyä, voiko vapaus moraalisessa merkityksessään toimia oikeusjärjestyksen yleisenä tarkoituksena. Jos vapautta moraalisessa merkityksessään ajatellaan oikeusjärjestyksen yleisenä tarkoituksena tai johtoajatuksena, päädytään yhteiskuntasopimuk-

12 10 sen heikompaan versioon. Tässä versiossa laki tekee moraalin mahdolliseksi. Tämä merkitsee erilaista luonnehdintaa lain ja moraalin välillä, johon tässä kuitenkin vain viittaan menemättä sen syvemmälle. Riittänee kun sanon, että tämän luonnehdinnan mukaan lain ja moraalin välisessä suhteessa moraalilla on etusija lakiin nähden. Yllä olevasta ei tule päätellä, että tämä etusija-asema on ehdoton. Kyseessä on suhteellisesta prioriteetista siinä mielessä, että ulkoiset vapauskäsitykset voivat olla merkittävämpiä kuin sisäiset vapauskäsitykset. Ulkoisten vapauskäsitysten ehdottoman etusija-aseman kiistäminen viittaa vaihtoehtoiseen yhteiskuntasopimusmalliin, jota ehdotan kutsuttavan vaihtomalliksi (trade-off-model). Vaihtomallissa yksilöt eivät anna yleistä valtakirjaa suvereenille. Sitä vastoin tämän mallin mukaan vapaus luovutetaan jokaista ulkoista rajoitusta varten erikseen. Toisin sanoen valtuutusmalli sisältää ajatuksen yleisestä ja a priori vapauden luovutuksesta. Sitä vastoin vaihtomalli muuttaa yhteiskuntasopimuksen valtuutusluonnetta, siten yksilöt eivät luovu kyvystään toimia sisäisten vapauskäsitystensä mukaisesti. He vain vaihtavat sisäisen vapauskäsityksensä. Erotuksena Hobbesiin, tämä vaihtomalli ei perustu sellaiseen ihmisluonnon yleiseen arviointiin, jossa päädytään mahdottomuuteen toimia sisäisten vapauskäsitysten perusteella. Rousseaun malliin verrattuna ero on siinä, että se ei anna yleistä sotaan kulminoituvaa sosiaalista interaktiota koskevaa arviota ihmisyhteisöstä. Vaihtomalli liittyy modernin filosofian projektin kolmeen ydinkohtaan ja asettaa ne uusiin kehyksiin. Epistemologinen ydin muotoillaan siten, että käsitteen merkitys ei ole identtinen totuuden kanssa, sillä käsitteet voivat saada erilaisia merkityksiä osallistumisen kontekstista riippuen. Merkityksen ja totuuden eron kieltäminen merkitsee osallistumisen kontekstin idean kieltämistä ylipäätään. Totuus on olemassa riippumatta mistään kontekstista, kun taas merkitys on niistä riippuvainen. Totuuden ja merkityksen samaistaminen tai ajatus tosista merkityksistä johtaa omaksumaan näkökulman ei mistään (Nagel 1986), mikä korostaa realismin sopivan modernin filosofian projektiin. Projektin poliittisen ytimen tavoitteena on institutionalisoida näin löydetty totuus, tai se totuus, joka näin on periaatteessa löydettävissä. On selvä asia, mitä tästä seuraa moraaliselle ytimelle: Yksilöiden ei oleteta olevan kykeneviä toimimaan omien moraalisten näkemystensä tai omien vapauskäsitystensä mukaisesti. Hobbesin mukaan tämä johtuu ihmisen luonnosta ja Rousseaun mukaan syynä on heidän elämänsä yhteisössä. Epistemologinen erottelu käsitteen ja käsitysten välillä on osaltaan omiaan horjuttamaan tasapainoa poliittisen ja moraalisen ytimen välillä.

13 Vapauden toteutuminen ulkoisten vapauskäsitysten kautta ei automaattisesti ole sisäisiä vapauskäsityksiä tärkeämpi. Jos näin olisi, silloin ei olisi mitään tasapainoa, jota voisi horjuttaa. Kuitenkin vaihtomalliin sisältyy tasapaino, joka on tavoiteltavissa. Juuri tässä vaihto (trading-off) tulee näkyviin. Kaikki suvereenin asettamat säännöt ovat vapauden ulkoisia rajoituksia. Vapaus periaatteena (principium) merkitsee sitä, että poliittisen ja moraalisen vapauskäsityksen konkretisaatiot siis sisäinen ja ulkoinen vapauskäsitys täytyy suhteuttaa toisiinsa 3. Kun vapaudesta puhutaan merkityksessä principium, tällöin sisäiset vapauskäsitykset ovat lähtökohtaisessa etusija-asemassa. Vapauden ulkoiset käsitykset voivat olla niitä tärkeämpiä sillä ehdolla, että ulkoiset käsitykset justifioidaan paremmiksi kuin vapauden sisäiset käsitykset. Tämän justifikaation tarkoituksena on löytää tasapaino poliittisen ja moraalisen ytimen välillä. Justifikaation vaatimus ilmaisee osaltaan moraalin ensisijaisuutta vapauden poliittisiin konkretisaatioihin verrattuna. Lisäksi mainitun etusijaaseman suhteellisuutta osoittaa se, että vapauden poliittinen konkretisaatio voidaan arvioida vapauden moraalista konkretisaatiota tärkeämmäksi. 11 V Legisprudentia periaatteet Kun vapaudesta puhutaan principium-merkityksessä, kaikki vapauden ulkoiset rajoitukset on oikeutettava. Sisäisen vapauskäsityksen korvaaminen ulkoisella vapauskäsityksellä on justifioitava. Legisprudentiassa on kyse tästä legitimoinnista. Legisprudentia on määritelty lainsäädännön rationaaliseksi teoriaksi. Siinä käsitellään yksityiskohtaisemmin ideaa vapaudesta periaatteena (principium). Lainsäädännön justifikaatiossa on kyse prosessista, jossa vapauden moraalisia ja poliittisia rajoituksia suhteutetaan toisiinsa. Lainsäädännön rationaalinen luonne vaatii periaatteellista kehystä, ja näissä puitteissa ulkoiset rajoitukset pystytään justifioimaan. Justifikaatio on osa legitimoitumisen prosessia. Viimekätinen justifikaatio ei perustu ulkoiseen rajoitukseen. 4 Ulkoiset rajoitukset eivät ole koskaan automaattisesti legitiimejä. Ne ovat meneillään olevan legitimoitumisprosessin teemoja, kuten seuraavilla sivuilla tarkemmin esitetään. Esityksen kehikko muodostuu neljästä periaatteesta, jotka lyhyesti esittelen, ja joita kommentoin jäljempänä. Nämä neljä periaatetta ovat: vaihto- 3 Tämä tarkoittaa, että ne täytyy suhteuttaa toisiinsa sisäisenä ja ulkoisena vapauskäsityksenä. Tämä ei tarkoita vain kahden tai useamman ulkoisen vapauskäsityken suhteuttamista toisiinsa. 4 Haluan kiittää Manuel Atienzaa tätä asiaa koskevasta kommentista.

SALAKAVALA VELKAVALTA - Velallisuuden hallinta luottoyhteiskunnassa

SALAKAVALA VELKAVALTA - Velallisuuden hallinta luottoyhteiskunnassa SALAKAVALA VELKAVALTA - Velallisuuden hallinta luottoyhteiskunnassa Johan Kangas 180596 Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Kevät

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SIDOSRYHMÄVUOROPUHELU VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN VÄLINEENÄ. VUOROPUHELU YRITYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ. URN:NBN:fi:jyu-2005107 Johtaminen Pro

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Rahoituksen laskentatoimi yksilömoraalin näkökulmasta Sanktioita, normeja, hyötyjä ja velvollisuuksia

Rahoituksen laskentatoimi yksilömoraalin näkökulmasta Sanktioita, normeja, hyötyjä ja velvollisuuksia LTA 1/04 P. 56 70 AILA VIRTANEN Rahoituksen laskentatoimi yksilömoraalin näkökulmasta Sanktioita, normeja, hyötyjä ja velvollisuuksia TIIVISTELMÄ Tarkastelen tässä artikkelissa laskentatoimeen liittyviä

Lisätiedot

ISBN 978-952-5469-17-2

ISBN 978-952-5469-17-2 2010 ISBN 978-952-5469-17-2 Polkuja filosofiaan Ari Ahokas, Olli Apponen, Harri Peltomaa, Jussi Saarela, Hanna Tuominen, Tapio Turpeinen Kustantaja: Opintoverkko Oy Taitto: Elina Reineck Kannen kuva: Jaakko

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä LTA 3/04 P. 294 324 MARJO SILTAOJA Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä ABSTRAKTI Yritysetiikkaan liitettävissä kysymyksissä keskustelua

Lisätiedot

Sisältö. 1. Tiivistelmä 1 2. Episteemista asemointia 1 3. Konstruoituminen 6 4. Tieto, järjestelmä ja oppiminen 12 5. Lähteet 20

Sisältö. 1. Tiivistelmä 1 2. Episteemista asemointia 1 3. Konstruoituminen 6 4. Tieto, järjestelmä ja oppiminen 12 5. Lähteet 20 Sisältö 1. Tiivistelmä 1 2. Episteemista asemointia 1 3. Konstruoituminen 6 4. Tieto, järjestelmä ja oppiminen 12 5. Lähteet 20 1.Tiivistelmä Tiivistelmä Hannu Linturi 2001 Tiedon syttyminen on sosiaalinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LASKENTATOIMI JA ETIIKKA: VERTAILUA RAHASTONHOITAJIEN JA TILINTARKASTAJIEN EETTISTEN ARVOJEN VÄLILLÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LASKENTATOIMI JA ETIIKKA: VERTAILUA RAHASTONHOITAJIEN JA TILINTARKASTAJIEN EETTISTEN ARVOJEN VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LASKENTATOIMI JA ETIIKKA: VERTAILUA RAHASTONHOITAJIEN JA TILINTARKASTAJIEN EETTISTEN ARVOJEN VÄLILLÄ Miika Malkamäki Laskentatoimen pro gradu -työ Ohjaajat: Antti

Lisätiedot

VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011. Pro gradu Teresa Pohjolainen

VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011. Pro gradu Teresa Pohjolainen VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011 Pro gradu Teresa Pohjolainen Jyväskylä yliopisto Kielten laitos Suomen kielen oppiaine

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki TIIVISTELMÄ X Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 28.9.2013 Tekijä(t) Reetta Aaltonen Matrikkelinumero 412753 Sivumäärä 115 Otsikko Työyhteisön

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 3 Antti Salminen 7 Antti Salminen, Jean-Luc Nancy ja ei-minkään ruumis 11 Harry G. Frankfurt,

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 2/2012 Vuosikerta 4 (2012) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 2/2012 Vuosikerta 4 (2012) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 2/2012 Vuosikerta 4 (2012) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 2/2012 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Päätöksenteon vaikeus JOHANNA KUJALA Päätöksien tekeminen

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

TILIVELVOLLISUUS JA SEN TODENTAMINEN KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖN SUHTEESSA

TILIVELVOLLISUUS JA SEN TODENTAMINEN KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖN SUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TILIVELVOLLISUUS JA SEN TODENTAMINEN KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖN SUHTEESSA Johanna Saarinen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kunnallistalous Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ALKOHOLIONGELMIEN HOIDON ETIIKKA

ALKOHOLIONGELMIEN HOIDON ETIIKKA ALKOHOLIONGELMIEN HOIDON ETIIKKA Rauno Mäkelä Filosofian pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Oikeustieteiden laitos Maaliskuu 2013 Tiivistelmä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tiedekunta Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA 1 JULKAISU No 35 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN ETIIKKA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto,

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU. KADETIN ELÄMISMAAILMA Sisäoppilaitosmaisen korkeakoulun haasteet. Pro gradu -tutkielma. Kadettikersantti Toni Vanhatalo

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU. KADETIN ELÄMISMAAILMA Sisäoppilaitosmaisen korkeakoulun haasteet. Pro gradu -tutkielma. Kadettikersantti Toni Vanhatalo MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KADETIN ELÄMISMAAILMA Sisäoppilaitosmaisen korkeakoulun haasteet Pro gradu -tutkielma Kadettikersantti Toni Vanhatalo Kadettikurssi 91 Ilmavoimien ohjaajalinja Maaliskuu 2008 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION. KATSE Jäsenkirje 1/2010

KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION. KATSE Jäsenkirje 1/2010 KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION KATSE Jäsenkirje 1/2010 1 Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura (KATSE) Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen

Lisätiedot

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Filosofian pro gradu -tutkielma Ilkka Mönkkönen kevät 2008 TAVOITE, TARKOITUS

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Heinäkuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa cupore Toinen korjattu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi WSOY Oppimateriaalit Oy:n kustantamana vuonna 2007. Taitto ja kuvitus: Olli Tuomola

Lisätiedot

Vesa Mykkänen Antti Pesonen. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2005 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto

Vesa Mykkänen Antti Pesonen. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2005 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto KUN ON SE YKS JUTTU, ETTÄ TEHKÄÄ HEILLE NIIN KUN HALUAISITTE HEIDÄN TEKEVÄN TEILLE Tutkimus kuudennen luokan oppilaiden moraalisen ajattelun kehittymisestä Vesa Mykkänen Antti Pesonen Kasvatustieteen pro

Lisätiedot

Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia?

Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia? 1 Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia? Michael Uljens 1 Abstrakti Kasvatusfilosofiaa selvitellään aluksi tarkastelemalla miten filosofia on kasvatuksellista, ja kasvatus perimmiltään filosofinen ongelma,

Lisätiedot

Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto?

Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto? Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto? Virpi Hämeen-Anttilan Suden vuosi 2000-luvun suomalaisena yliopistoromaanina Eija Fabritius kirjallisuuden pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS

HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS Ahti Saarenpää: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus 299 Ahti Saarenpää HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS 1. Oikeusjärjestyksen tavoitteet Oikeusjärjestys säädösten ja säännösten ja niiden soveltamiskäytäntöjen

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot