I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä:"

Transkriptio

1 I. Lämpökäsittely Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kuva 284. Lämpökäsittelyhehkutus tapahtunut, uunin ovi aukaistu I.1 Miksi? Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: poistetaan ei-toivottuja mikrorakenteita jotta rakenne homogenisoitusi lämpökäsittely yleensä parantaa aineen ominaisuuksia vaaditut standardin mukaiset materiaaliset ominaisuudet täyttyisivät saadaan toivottu rakenne asiakas vaatii Pekka Niemi Lämpökäsittely - 1

2 I.2 Lämpökäsittelymenetelmiä Erilaisille materiaaleille suoritetaan lämpökäsittelyjä erilaisiin tarpeisiin em. syistä johtuen. Näihin tarpeisiin on käytettävissä monia käsittelymenetelmiä, jotka ovat hyvinkin materiaalikohtaisia. Yleisesti valumateriaaleista lämpökäsittelyjä tehdään kaikille valuteräksille joillekin valuraudoille kevytmetallivaluista useammille tekniseen käyttöön (alumiiniseoksille, pl. silumiinit, sekä joillekin magnesiumseoksille) sinkkiseoksille lähinnä vain haluttaessa stabiloida hiukan korotettua käyttölämpötilaa varten. Seuraavassa lämpökäsittelymenetelmiä materiaalikohtaisesti I.2.1 Yleisimpiä lämpökäsittelymenetelmiä Yleisimpiä valuterästen lämpökäsittelymenetelmiä ovat normalisointi nuorrutus karkaisu ja päästö pehmeäksi hehkutus jännityksenpoistohehkutus. Lisäksi tehdään teräkselle seuraavia lämpökäsittelyjä: hiiletyskarkaisu (yleinen lämpökäsittely, mutta ei valukappaleille) typetys erkautuskarkaisu (erityisesti sitä varten seostetuille teräslajeille) bainiittikarkaisu kaksifaasiteräs (martensiittia ja ferriitti, varsin luja teräs) alikrittinen karkaisu austeniitti + ferriittialueelta, jolloin tuloksena austeniittinen ja duplex - ruostumaton teräs liuotushehkutus ja sammutus tai nopeutettu jäähdytys (esim. mangaaniteräkset) Pekka Niemi Lämpökäsittely - 2

3 I.2.2 Yleisimmät valurautojen lämpökäsittelyt Jännitysten poistohehkutus ferritointi, ferriperlitointi ja perlitointi (lähinnä pallografiittiraudoille); näistä pyritään eroon tavoittelemalla suoraan valusta haluttua mikrorakennetta ns. valutilaisena as-cast -tilassa) pehmeäksihehkutus nuorrutus austemperointi (pallografiittiraudalle) liekki- ja induktiokarkaisu. I.2.4 Kevytmetallivalujen lämpökäsittely Homogenisointi eli tasaushehkutus pehmeäksihehkutus jännitystenpoistohehkutus stabilointihehkutus erkautuskarkaisu. I.3 Valuterästen lämpökäsittely Lämpökäsittely on yhdistelmä kuumennus- ja jäähdytysvaiheita, joiden tarkoituksena on antaa sille tietyt ominaisuudet. Metallien, esim. terästen (raudan, hiilen ja muita seosaineiden), ominaisuuksia voidaan muuttaa asetettujen vaatimusten mukaisesti Esim. terästen lämpökäsiteltävyys perustuu rakenteessa tapahtuviin allotrooppisiin (mikrorakenne ja faasien) eli kiderakenne muutoksiin kuumennuksen ja erityisesti jäähdytyksen tarkalla säädöllä. Hehkutusmenetelmillä parannetaan muiden käsittelyjen yhteydessä muodostuneita epäedullisia ja ei-toivottuja raerakenteita ja jännitystiloja tai tuotetaan myöhempien lämpökäsittelyjen edellyttämä lähtötila. Hehkutusmenetelmissä kappale kuumennetaan hehkutuskäsittelyn vaatimaan käsittelylämpötilaan ennalta määrätyksi ajaksi, jonka jälkeen kappale jäähdytetään hallitusti. Kuva 285. Hehkutusmenetelmien lämpötila/aikaohjelmat Pekka Niemi Lämpökäsittely - 3

4 - ValuAtlas & Tampereen ammattiopisto - Jälkikäsittelytekniikka Hehkutusmenetelmissä ensisijaisena tarkoituksena ei ole kiderakenteen muuttaminen, vaan rakenteen tasaaminen, raekoon tai seosaineiden liuottaminen tasaisesti jakautuneeksi tai epätoivottujen faasien liuottaminen (siis homogenisointi, normalisointi, pehmeneminen tms.). Kuva 286. Rauta-hiiliolotilapiirros Karkaisumenetelmien tavoitteena on vaikuttaa lujuuteen ja muihin ominaisuuksiin, jotka eivät ole saavutettavissa hehkutusmenetelmillä. Karkaisumenetelmien seurauksena esimerkiksi teräksen kiderakenne muuttuu. Hehkutusmenetelmät eroavat karkaisumenetelmistä siten, että hehkutuksen jälkeen valukappaleet ovat tasarakenteisempia, pehmeämpiä ja/tai ne ovat helpommin koneistettavia. Kuva 287. Pintakarkaisumenetelmien lämpötila/aikaohjelmat Hiilipitoisuuden perusteella teräkset voidaan jakaa niukkahiilisiin, keskihiilisiin ja runsashiilisiin teräksiin. Hiilipitoisuus vaikuttaa hitsattavuuteen. Teräsvalukappaleita voidaan korjata hitsaamalla, ja tämä tuo myös lämpökäsittelytarpeita. Terästen hitsattavuus riippuu niiden hiilipitoisuudesta. Suuri karkenevuus ja korkea hiilipitoisuus tekevät yleensä hitsaamisesta vaativamman ja hitsattavan kappaleen vaurioitumisen todennäköisemmäksi Pekka Niemi Lämpökäsittely - 4

5 Niukkahiiliset teräkset (0,05 0,25 % C) ovat hyvin hitsattavia, kun hiilipitoisuus on alle 0,25 % ohuilla kappaleilla ja paksuilla alle 0,2 %. Hyvä hitsattavuus on halvan hinnan ohella edellytys teräksen yleiskäyttöisyydelle. Siksi seostamattomia niukkahiilisiä teräksiä valmistetaankin yli puolet kaikista valuteräksistä. Niukkahiilisiä teräksiä käytetään yleensä normalisoituina. Keskihiiliset teräkset (0,25 0,60 % C) sopivat nuorrutettaviksi, koska karkaisussa ja nuorrutuksessa tapahtuva lujittuminen ja kovuuden kasvu nimenomaan edellyttävät riittävää hiilipitoisuutta. Kun terästen hiilipitoisuus nousee keskihiilisten terästen alueen alarajalta 0,25 % C sen ylärajalle 0,60 % C, lisääntyy taipumus halkeiluun valussa ja hitsauksessa. Kuumahalkeilun osalta tämä johtuu mm. puuroalueen leventymisestä 40 ºC:sta 80 ºC:een. Kylmähalkeilun (eli vetyhalkeilun) osalta tämä on seurausta karkenevuuden ja martensiitin kovuuden kasvusta. Runsashiilisiä teräksiä (0,60 2,10 % C) käytetään karkaistuina työkaluteräksinä. Valuteräksinä runsashiilisiä teräksiä esiintyy kulumiskestävyyttä vaativissa kappaleissa. Näiden terästen puuroalue on laaja ja taipumus kuumarepeämiin suuri. Lisäksi ne ovat valun jälkeen hauraita ja vaikeita käsitellä. I.3.1 Austenointi Austenointi suoritetaan aina karkaisussa, nuorrutuksessa ja normalisoinnissa. Kuitenkin austenointikäsittely voidaan tehdä teräkselle omana lämpökäsittelytapahtumanaan. Suoritus: Teräksen kuumentaminen lämpötilaan, jossa sen rakenne on kokonaan tai osittain austeniittista (materiaalista riippuen n C ). Alieutektoidiset teräkset C A3:n yläpuolella Ylieutektoidiset teräkset 60 C A1:n yläpuolella (Yllämainitut seokset austeniittia ja sementiittiä) Kuva 288. Austeniittinen seostamaton teräs, taonnan jälkeen austenoitu 1050 C, sammutettu veteen Pekka Niemi Lämpökäsittely - 5

6 I.3.2 Normalisointi Terästen tapauksessa normalisoinnilla tarkoitetaan mikrorakenteen ja erityisesti raerakenteen tasaamista ja hienontamista. Normalisointi onkin varsin yleinen lämpökäsittely. Niukkahiilisiä ja - seosteisia teräksiä käytetään yleensä juuri normalisoituina. Valun jälkeen teräskappaleen kiderakenne voi olla epätasainen ja rakeet suuria. Tämä alentaa sitkeyttä ja tekee teräksestä tarpeettoman hauraan. Normalisointi on lämpökäsittely, jolla valunjälkeinen suuri ja epäsäännöllinen raekoko saadaan pienemmäksi ja säännölliseksi. Myös suurehkojen hitsausten jälkeen on syytä suorittaa normalisointi. Normalisointi parantaa teräksen lujuus- ja sitkeysominaisuuksia. Normalisoinnin jälkeen on teräksille yleensä suoritettava myöstöhehkutus. Normalisointi edeltää usein karkaisua (nopeuttaa austenitoitumista ja homogenisoi austeniittista rakennetta). Rakenne kuumennetaan austeniittiselle kiderakennealueelle. Kuva 289. Normalointiprosessi Pekka Niemi Lämpökäsittely - 6

7 - ValuAtlas & Tampereen ammattiopisto - Jälkikäsittelytekniikka Normalisoinnin tarkoituksena on sitkeyden lisääminen ja mekaanisten ominaisuuksien tasaaminen hienontamalla ja tasaamalla raerakennetta. Tämä tapahtuu kuumentamalla teräs austeniittialueelle n C A3-rajan yläpuolelle. Lyhyen pitoajan (1 tunti seinämäpaksuuden yhtä tuumaa kohden) jälkeen kappaleen annetaan jäähtyä vapaasti ilmassa. Normalisoinnin tuloksena syntyy sitkeä hienojakoinen ferriittis-perliittinen rakenne. I Normalisoinnin suoritus Lujuutta heikentävät epäsäännölliset kiderakenteet, kuten pylväskiteet, voidaan hävittää alieutektoidisilla teräksillä C A3:n yläpuolella Austeniitin rakeenkasvun vuoksi hehkutusajat eivät saa olla liian pitkiä Annetaan jäähtyä huoneenlämpötilaan, jolloin rakenteeksi tulee ferriittiä perliittipohjalle. Ylieutektoidisia * teräksiä ei yleensä normalisoida. Teräksen lämpökäsittely esim.: lastaus n. max 200 ºC, kuumennus min. 60 max. 150 ºC/h, hehkutus n. 800 ºC, hehkutusaika min. 0,5 3 h, jäähdytys ilmaan nostonopeus riippuu kappaleen koosta ja seinämän vahvuudesta jos jäähdytys nopea, saattaa tulla jännityksiä pito riittää, kun muodostunut austeniittia tai jos rakenteessa on epäpuhtauksia, ne on saatu liuotetuksi. Loppurakenne, joka on ferriittiä ja perliittiä ja joissakin tapauksissa myös bainiittia, on sitä hienorakenteisempi mitä nopeampi kuumennus ja jäähtyminen muutosalueella tapahtuvat. Kuumennettaessa on otettavaa huomioon, että myös kappaleen keskiosan on saavutettava austenoimislämpötila. Kuva 290. Mikrorakennekuva Pekka Niemi Lämpökäsittely - 7

8 Kuva 291. Normalointiprosessi Ferriittis-perliittisessä teräksessä ferriitin ja perliitin osuudet määräytyvät ensisijassa seostuksen (hiilipitoisuuden mukaan). Valurautojen yhteydessä ferriitin ja perliitin osuudet määräytyvät monimutkaisemmin austenitoinnin ja jäähtymisnopeuden mukaan, ja valuraudan normalisoinnilla tarkoitetaankin käytännössä nimenomaan perlitointia eli matriisin normalisointia täysin perliittiseksi. Ylieutektoidisilla teräksillä (joille tehdään harvoin normalisointia) kuumennuslämpötila on A 1 - ja A cm - rajojen välillä. Kuva 292. Ferriitti (vaalea) ja perliitti (tumma) I.3.3 Karkaisu Karkaisu- ja päästökäsittelyllä lisätään teräksen lujuutta, kovuutta ja kulumiskestävyyttä sekä optimoidaan lujuuden ja sitkeyden suhdetta. Synnytetään kova martensiittinen mikrorakenne, jonka sitkeyttä parannetaan karkaisua seuraavalla päästökäsittelyllä Pekka Niemi Lämpökäsittely - 8

9 Karkaisun ansiosta voidaan käyttää ohuempia rakenteita, jolloin kappaleen massa pienenee, mutta mekaaninen kestävyys pysyy samana. Karkaisussa teräs kuumennetaan austeniittialueelle ( C) ja jäähdytetään nopeasti eli sammutetaan veteen, öljyyn tai ilmaan tai suojakaasuun tai tyhjössä. Nopean jäähdytyksen tuloksena teräksen kidemuoto muuttuu martensiitiksi, joka on kovaa ja haurasta. Kuva 293. Martensiittinen rakenne Kuva 294. Rautahiilitasapainopiirros Syntyneen martensiitin kovuus riippuu teräksen hiilipitoisuudesta. Sen kovuus kasvaa teräksen 0,7 %:n hiilipitoisuuteen asti. Teräksen karkenevuutta tai karkenemissyvyyttä voidaan parantaa seostuksen avulla. Voimakkaimmin teräksen karkenevuutta lisäävät boori, vanadiini, alumiini, mangaani, kromi ja molybdeeni ja erityisesti vanadiini ja niobi. (Tavallisissa seostamattomissa ja niukkaseosteisissa teräksissä karkenevuutta arvioidaan hiiliekvivalenttiluvulla, joka lasketaan teräksen koostumuksen perusteella yleisimmin seuraavasti: CE (eli CEV) = C% + Mn%/6 + (Cr% + Mo% + V%)/5 + (Cu% + Ni%)/15.) Pekka Niemi Lämpökäsittely - 9

10 Synnytetään martensiittinen tila austeniitin (erittäin sitkeä, alhainen lujuus ja kovuus) hajaantuminen perliitti- ja bainiittireaktiolla voidaan estää jäähdyttämällä austeniitti nopeasti lämpötilaan, jossa diffuusio (aineen siirtyminen atomien pitkän etäisyyden liikkeenä) ei ole mahdollinen. Teräksen seostuksella on voimakas merkitys myös valittaessa karkaisulämpötilaa, sammutusainetta ja päästölämpötilaa. Hehkutuslämpötilaan vaikuttaa myös oleellisesti teräksen hiilipitoisuus käytettävä lämpötila laskee hiilipitoisuuden lisääntyessä. Vaadittavaa hehkutuslämpötilaa nostavat mm. kromi, nikkeli ja molybdeeni. Perliittireaktio alkaa sementiittiytimen syntyessä austeniitin raerajalle, ja tietyn lämpötilan saavutettuaan se jatkaa kasvuaan rakeeseen. Kuva 295. Ferriittilamelli kasvaa pituutta ja leveyttä hylkien hiiltä ja synnyttäen uuden sementiittilamellin Sementtilamelli imee hiiltä ympäröivästä austeniitista, joka hiilestä köyhdyttyään helposti muuttuu ferriitiksi (kuva A). Se kasvaa pituutta ja leveyttä työntäen hiiltä ja synnyttää uuden sementiittilamellin (kuva B). Kuva 296. Sementtilamelli imee hiiltä ympäröivästä austeniitista, joka hiilestä köyhdyttyään helposti muuttuu ferriitiksi Pekka Niemi Lämpökäsittely - 10

11 Kuvaus: ferriitin ja sementiitin lamellinen faasiseos Ominaispiirre: suhteellisen luja ja sitkeä. Kulumiskestävämpi ja lujempi kuin ferriitti mutta ei kuin martensiitti. Liuottaa korkeissa lämpötiloissa hiiltä Tyypillinen ulkonäkö hieessä: tummahko, raidallinen Bainiittireaktio syntyy ferriittiä ja sementiittiä sisältävä rakenne (viereinen kuva) ytimenä austeniittirakeen rajalle syntynyt ferriitti ensimmäinen mekanismi: ferriitti kasvaessaan työntää hiilen austeniittiin, jolloin syntyy pieniä sementiittierkaumia yläbainiitti, teknisesti vähemmän edullinen koska erkaumat bainiittisäleiden välissä hauras toinen mekanismi: sementiitti syntyy jo muodostuneessa bainiittisäleessä, siis säleen sisään alabainiitti luja rakenne karbidisulkeumia ferriittipohjalla. Kuva 297. Ferriittiä ja sementiittiä sisältävä rakenne Kuva 298. Alabainiittirakenne karbidisulkeumia bainiittiferriitissä Bainiitti Kuvaus: Neulas- ja sulkamainen ferriittivaltainen faasiseos Ominaispiirteitä: Luja ja sitkeähkö. Suhteellisen kova ja kulumista kestävä Tyypillinen ulkonäkö hieessä: tummahko, sulka- tai neulamainen rakenne Pekka Niemi Lämpökäsittely - 11

12 Bainitointi: austenointihehkutus, sammutetaan n C:ssa olevaan suolakylpyyn I.3.4 Päästö Päästö seuraa aina tavallista karkaisua. Sammutuksen jälkeen teräs on päästettävä eli kuumennettava uudelleen joko C:een tai korkeammalle C:een, jonka jälkeen sen annetaan jäähtyä ilmassa huoneenlämpötilaan. Tavoite: karkaisussa syntyneiden jännitysten laukaisu ja hauraan martensiittisen rakenteen sitkeyden parantaminen kovuuden samanaikaisesti laskiessa. Päästössä martensiitin kovuus alenee, mutta sitkeys paranee merkittävästi. Päästölämpötilaa muuttamalla voidaan valita sopiva lujuuden ja sitkeyden yhdistelmä. Mitä korkeampi päästölämpötila on, sitä alhaisempi kovuus ja parempi sitkeys. Jos halutaan säilyttää karkaisussa saavutettu suuri lujuus ja siten kulumiskestävyys, päästetään teräs n. 200 C:ssa. Päästön avulla voidaan myös laskea kappaleeseen karkaisun yhteydessä syntyneitä makrojännityksiä. Kuva 399. Rauta-hiili-olotilapiirros Pekka Niemi Lämpökäsittely - 12

13 Työvaiheet Kuumennetaan teräs A1 rajan alapuolella. Päästön vaiheet: C: martensiitti muuttuu tetragonisesta kuutiolliseksi, osa hiilestä poistuu hilasta ja muodostaa є-karbidia, 25 % hiilestä jää martensiittiin. Kovuus säilyy lähes muuttumattomana C: teräksen pehmeneminen alkaa ilman olennaisia rakennemuutoksia C: є-karbidi muuttuu sementiitiksi käyttäen ferriitiksi muuttuvasta martensiitista vapautuvaa hiiltä. kovuuden lasku jatkuu. I Sammutusväliaineet Karkaisun jälkeen valukappale sammutetaan (jäähdytetään). Tämä täytyy suorittaa lämpökäsittelystä riippuen nopeasti tai hitaasti. Apuna käytetään väliaineita, joiden avulla sammutus suoritetaan. Tällaisia väliaineita ovat: vesi öljy polymeeri (vesi + muovi) suolasula (sulaa suolaa) kaasut. I Yleistä sammutusväliaineista Vesi vanhin ja tehokas (halpa) liiankin tehokas (alussa liian vähän ja lopussa liiankin tehokas halkeilu) Öljy tasaisempi jäähtyminen (halkeilu riski) ensin hyvin, martensiittialueelle pehmeästi haittoina työhygienia ja paloturvallisuus (rajoittaa kapasiteettia). kappaleet pestävä käsittelyn jälkeen savunmuodostus ongelma öljyä ei saa päästää liian kuumaksi Pekka Niemi Lämpökäsittely - 13

14 ei saa pitää kappaletta pinnalla tulipalovaara on tahtiaika (kuinka paljon ja kuinka usein) Polymeeri (vesi + muovi) hyvin säädettävissä haittana huono säilyvyys tehokas bakteerialusta ja hoitamistyötä Suolasula (nestemäistä suolaa) etappikarkaisut (bainitointi) halutaan tiettyyn tarkkaan lämpötilaan ei jäähdy sen alapuolelle jos suola lämmitetään, määriteltävä C etukäteen haittana suolan myrkyllisyys Kaasut autoklaavi tyyppinen ja paras (paineastia tyyppinen, jossa väliaineena kaasu) helium huono suolan tasolla suljettu astia kaasunpaine etuna hyvä säädettävyys haittoina huono teho ja kallis laitteisto ongelmana kova paine työturvallisuusongelma. I.3.5 Nuorrutus Karkaisua ja sitä seuraavaa päästöä nimenomaan korkeassa lämpötilassa ( C) sanotaan nuorrutukseksi. Nuorrutuksella saavutetaan niukkaseosteisilla teräksillä erinomaiset lujuus- ja venymäarvoyhdistelmät, eli nuorrutusteräkset ovat lujia ja sitkeitä. Nuorrutuksella tarkoitetaan lämpökäsittelyä, jossa teräs tai valurauta päästetään suhteellisen korkeissa lämpötiloissa karkaisun jälkeen. Normalisoinnin jälkeen lujuus ja sitkeysarvot paranevat Pyritään mahdollisimman hyvään lujuuden ja sitkeyden yhdistelmään. Nuorrutuksen nimenomaisena tarkoituksena on tuottaa teräskomponenttiin erinomaiset lujuusominaisuuksien ja sitkeyden yhdistelmät Nuorrutuksella ei pyritä maksimikovuuteen, kuten yleensä karkaisulla ja päästöllä. Nuorrutus on koneterästen tärkein lämpökäsittelymuoto. Sitä käytetään koneenosissa, hammaspyörissä, lujissa pulteissa ja takomuoteissa Pekka Niemi Lämpökäsittely - 14

15 Karkaisu ja sitä seuraavaa päästö melko korkeassa lämpötilassa (karkaisu n. 900 C ja päästö n ). Jos halutaan kovempaa materiaalia, matalampi päästölämpötila. Tehdään etupäässä nuorrutusteräksille, mutta soveltuu myös martensiittisille ruostumattomille ja rakenneteräksille. Saadaan erittäin luja, mutta varsin sitkeä materiaali (R0,2 = MPa, Rm = MPa, A5 = 8 12 %) Suoritus: Karkaisu Nosto A3:n yli ( C, nostonopeus C) pito (mm/min) sammutus veteen jännityksiä päästö (heti sammutuksen jälkeen ja mahdollisimman nopeasti, koska voi esiintyä halkeamia jopa 1 vrk jälkeen) nosto ( C), nostonopeus sama pito: tuuma ja tunti jäähdytys yleensä ilmaan. menettää lujuuttaan, kun käyttölämpötila ylittää päästölämpötilan jäämässä harmaiden valurautojen lämpökäsittelynä pois pallografiittivaluraudoilla saadaan hyvät lujuus- ja sitkeysominaisuudet pallografiittivalurautoja voidaan nuorruttaa kappaleiden tulee olla muodoltaan yksinkertaisia ja tasapaksuja (karkaisuhalkeamavaara) karkaisulämpötila n. 870 C, lyhyen pitoajan jälkeen karkaistaan öljyyn päästö C. Nuorrutukseen käytetään keskihiilisiä (0,25 0,6 % C) seostamattomia tai niukasti seostettuja teräksiä, sillä karkenevuus ja martensiitin kovuus riippuvat hiilipitoisuudesta. Matalasta hiilipitoisuudesta on hyötyä silloin, kun halutaan välttää hiilipitoisuuden kasvaessa lisääntyvää haurautta sekä vetely- ja repeilytaipumusta karkaisun yhteydessä. Nuorrutukseen käytetään yleisesti öljyyn karkenevia teräksiä. Karkaistun teräksen kovuus säilyy vain tiettyyn lämpötilaan saakka, mikä asettaa karkaistulle komponentille käyttölämpötilarajoituksia. Seostuksen avulla terästen päästönkestävyyttä voidaan kuitenkin parantaa niin, että teräkset voidaan päästää tai niitä voidaan käyttää korkeammissa lämpötiloissa kovuuden juurikaan heikentymättä, mutta sitkeyden parantuessa. Karkaisussa kappaleen pinnan hapettuminen, hilseily ja hiilenkato on estettävä käyttämällä joko suojakaasua tai tyhjöä uunissa. Liian korkea hehkutuslämpötila tai pitoaika aiheuttaa raekokoon kasvua, jonka seurauksena teräksestä tulee haurasta Pekka Niemi Lämpökäsittely - 15

16 I.3.6 Pehmeäksi hehkutus Pehmeäksi hehkutuksen tarkoitus on saada koneistusta varten materiaali pehmeämmäksi eli työstettävämmäksi. Lämpökäsittely vie tavallisesti useita tunteja C:ssa, minkä jälkeen kappaleet saavat jäähtyä ilmassa huoneenlämpötilaan. Hehkutuksen seurauksena perliitin sementiittilamellit palloutuvat. Ylieutektoidiset ( epäpuhtauskomponentteja on enemmän kuin eutektisessa seoksessa) teräkset käsitellään hiilipitoisuuden mukaan C:ssa 2 4 h, minkä jälkeen niiden annetaan jäähtyä uunissa 600 C:een ja sen jälkeen ilmassa huoneenlämpötilaan. Kuva 300. Alieutektoidinen, seostamaton teräs, jäähtynyt ilmassa. Rakenne ferriittiä (vaalea) ja perliittiä (tumma) Kuva 301. Ylieutektoidinen seostamaton teräs. Rakenne perliittiä ja raerajasementiittiä (valkoinen) Pehmeäksihehkutuksella alennetaan valun kovuutta ja lujuutta tavallisimmin työstön helpottamiseksi. Varsinkin yli 0,5 % hiiltä sisältävien terästen normalisoitu rakenne on melko kovaa ja siten vaikeasti työstettävää. Pehmeäksihehkutuksessa perliitin sementiittilamellit "palloutetaan". Pehmeäksihehkutus voi toimia myös lähtörakenteena karkaisua varten. Käsittelylämpötila riippuu hiilipitoisuudesta siten, että alle 0,9 % hiiltä sisältävät teräkset kuumennetaan A 1 -lämpötilan alapuolelle ( C) ja yli 0,9 % hiiltä sisältävät teräkset hieman yli em. lämpötilan ( C). Alle 0,9 % hiiltä sisältävien terästen hehkutusaika on tuntia, jonka jälkeen ne jäähdytetään hitaasti huoneenlämpötilaan. Yli 0,9 % hiiltä sisältävien terästen hehkutus kestää alle 10 tuntia, jonka jälkeen niiden annetaan ensiksi jäähtyä uunin mukana n. 600 C:een ja sen jälkeen vapaasti ilmassa. I.3.7 Myöstö Myöstön tarkoitus on pienentää valukappaleen sisäisiä jännityksiä aiheuttamatta rakennemuutoksia. Myöstöllä eli jännitystenpoistohehkutuksella vähennetään valussa tai sitä Pekka Niemi Lämpökäsittely - 16

17 seuranneissa käsittelyissä aiheutuneita sisäisiä jännityksiä. Tällaisia jännitysten aiheuttajia ovat mm. (epähomogeenisesti tapahtuvat): jähmettymistapahtuma jäähtymistapahtuma kuumenemistapahtuma (hitsaus, hiilikaaritalttaus, polttoleikkaus ym.) muokkaus ja työstötapahtuma ym. käsittelyt. Jännitykset voivat aiheuttaa valukappaleessa poikkeamia sille vaadittuihin ominaisuuksiin suoraan tai välillisesti. Tällaisia jännityksistä aiheutuvia poikkeamia ovat mm. muodonmuutokset säröily repeämät lujuuden vähäinen laskeminen, etenkin korkeassa lämpötilassa tehtynä. Jännityksen poistohehkutuksella pyritään: metallin lämpötilaa nostamalla alentamaan myötörajaa niin, että aine pystyy plastisen muodon muutoksen avulla laukaisemaan jännityksen. Sisäiset jännitykset lisäävät hauras- ja väsymismurtuman vaaraa sekä aiheuttavat muodonmuutoksia ja vääristymistä jatkokäsittelyissä. Jännitystenpoisto voidaan tehdä eri lämpötiloissa, jolloin jännitysten laukeaminen on sitä täydellisempää, mitä korkeampi käsittelylämpötila. Materiaalin myötölujuus laskee lämpötilan noustessa, ja jos jännityksiä ei enää synny uudestaan hehkutusta seuraavan riittävän hitaan jäähtymisen aikana, jäljelle jääneiden jännitysten suuruus määräytyy suoraan käsittelylämpötilan mukaan. Pitoajalla käsittelylämpötilassa on vähäisempi merkitys. Yleensä valukappale kuumennetaan n C:een, jossa sitä pidetään 1 tunti seinämäpaksuuden yhtä tuumaa (25,4 mm) kohti. Tämän jälkeen kappaleiden annetaan jäähtyä uunissa tai ilmassa huoneenlämpötilaan. Tärkeää on lämpötilan tasaantuminen kappaleessa ja siis suhteellisen hidas jäähtyminen. Se on välttämätöntä uusien jäännösjännitysten välttämiseksi. Myöstö tehdään tavallisesti ilmauunissa, jolloin valukappaleet hapettuvat jossain määrin pinnaltaan Pekka Niemi Lämpökäsittely - 17

18 Myöstön suoritus: Teräksen myöstö C :ssa, noin tunti ainespaksuuden tuumaa kohti (tai C/tunti). kappale on lämmitettävä hitaasti uunin mukana hehkutuslämpötilaan. pito 1h/tunti. hehkutuksen jälkeen kappaleen annetaan jäähtyä hitaasti uunissa asti, josta ilmaan varo päästöhaurautta. Iskusitkeys alenee lähellä 300 C:ta. Syynä voi olla austeniitin raerajoille kertyneiden epäpuhtauksien aiheuttama sementiitin muodostus ja /tai sementiitin muodostuminen martensiitin raerajoille. I.4 Muut terästen hehkutukset I.4.1. Pintakarkaisut Pintakarkaisumenetelmät Kun kappaleelta vaaditaan pinnan suurta kovuutta, hyvää kulumis- ja pintapaineenkestävyyttä ja samanaikaisesti sitkeyttä, turvaudutaan usein pintakarkaisumenetelmiin. Tällaisia kappaleita ovat mm. hammaspyörät ja -akselit. Pintakarkaisumenetelmissä karkaisuvaikutus rajoitetaan pintakerrokseen joko siten, että vain pintakerros kuumennetaan ja sitten sammutetaan esimerkiksi vesisuihkulla, tai siten, että materiaalin karkenevuus (so. seosaine- tai hiilipitoisuus) on karkenemiseen riittävä vain kappaleen pintakerroksessa. Pintakarkaisumenetelmien etuja ovat mahdollisuus osittaiseen karkaisuun ja pienet mittamuutokset. Usein esimerkiksi väsymiskestävyyden tehokkaaseen lisäämiseen riittää, että komponentin pintakerroksessa vaikuttaa karkenemisen aiheuttama puristusjännitys, samalla kun komponentin sisäosissa halutaan säilyttää sitkeä lähtörakenne. Pintakarkaisuun käytetään lähinnä nuorrutusteräksiä, joissa hiilipitoisuus on riittävän korkea, jotta pinnasta myös tulee riittävän kova. Induktiokarkaisun etuja ovat sen nopeus, tarkka karkaisukohta ja -syvyys sekä pienet sisäiset jännitykset. Menetelmän haittoihin kuluu säröilyvaara Pekka Niemi Lämpökäsittely - 18

19 I Hiiletyskarkaisu Hiiletyskarkaisussa niukkahiilistä (0,1 0,25 % C) ja -seosteista terästä kuumennetaan ( C) hiiltä luovuttavassa väliaineessa useita tunteja, jolloin kappaleen pintaan (n. 2 mm syvyydelle) absorboituu hiiltä. Pinnan hiilipitoisuudessa pyritään 0,8 %:iin, jotta karkaisun seurauksena pinnasta tulisi riittävän kova ja kulutusta (maksimikovuinen) kestävää. Hiiltä luovuttavia väliaineita ovat mm. hiilivedyt (propaani ja metaani). Pinnan hiilipitoisuuteen ja hiiletyskerroksen paksuuteen vaikutetaan karkaisu-uunin atmosfäärillä sekä säätämällä lämpötilaa ja pitoaikaa. Pintahiilipitoisuus vaikuttaa saavutettavaan pintakovuuteen. Liian suuri pintahiilipitoisuus alentaa pintakovuutta, koska siihen jää jäännösausteniittia. Pinnan kovuuteen vaikuttavat lisäksi teräslaji, sammutusnopeus ja päästö. Karkaisusyvyys lasketaan kappaleen pinnasta siihen etäisyyteen, missä kovuus on laskenut 550 HV (ko. kohdassa hiilipitoisuus on n. 0,3 0,4 %). I Typpihiiletys Lämpökäsittelyssä lisätään hiiltä ja typpeä kaasussa tai suolakylvyssä pintakerrokseen hiiltä 0,7 % ja typpeä 0,2 0,3 %. Käsittelylämpötila C ja aika n. tunti. Pintakerroksen paksuus 0,2 0,5 mm. Typpi parantaa karkenevuutta. Hiiliteräs voidaan karkaista öljyyn. Typpihiiletyskarkaisussa lisätään hiilen ohessa typpeä valukappaleen pintaan. Karkaisu suoritetaan joko suolakylvyssä tai kaasuhiiletysuunissa C:een lämpötilassa. Sammutus tapahtuu joko veteen tai öljyyn. Ohuille pintakerroksille ei tehdä yleensä päästöä. Typetyslisääminen parantaa hiiliterästen karkenevuutta. Lisäksi valukappaleen pintaan syntyvät nitridiyhdisteet parantavat pinnan liukuominaisuuksia. Saavutettava pintakovuus on yleisesti yli 800 HV. I Kaasuhiiletys Hiiletystä kaasuhiiletyksenä käytetään paljon, koska menetelmä on hyvin hallittavissa ja se on käyttökustannuksiltaan edullinen menetelmä (tosin laitteisto on kallis). Kappale esikuumennetaan Pekka Niemi Lämpökäsittely - 19

20 aluksi C:een, jonka jälkeen se siirretään varsinaiseen hiiletysuuniin. Ennen sammutusta kappaleen lämpötila lasketaan 840 C:een lämpöjännitysten ja mittamuutosten pienentämiseksi. Sammutus tapahtuu joko veteen (seostamattomat teräkset), öljyyn (seostetut teräkset) tai suolaliuokseen. Karkaisun jälkeen kappaleelle suoritetaan normaaliin tapaan päästö noin C:ssa pari tuntia. Hiiletyskarkaisussa syntyy kova ( HV) kulutusta kestävä pintaosa sekä luja ja sitkeä sisäosa. Samalla pintaan syntyy puristusjännitys, joka parantaa kappaleen väsymislujuutta. Hiiletys voidaan suorittaa myös leijupatja-, alipaine- ja plasmahiiletyksenä. Leijupatjahiiletyksessä kappaleita pidetään kaasuatmosfäärissä alumiinioksidijauheen ympäröiminä. Kappaleet ripustetaan joko koukkuun tai koriin ja laitetaan leijupatjauunin keskelle. Leijupatjauuniin puhalletaan huokoisen pohjan kautta ilman ja hiilivedyn seosta. Kappaleet hiilettyvät nopeasti leijupatjan sekoitusvaikutuksen ansiosta. Hiiletyssyvyys jää alle 1 mm:iin. Hiiletyksen jälkeen kappaleet sammutetaan suolaliuokseen tai etappikarkaisuna leijupatjaan ja lopuksi suoritetaan päästö. Menetelmä sopii hyvin pienille kappaleille. Se on taloudellinen ja nopea menetelmä. Leijupatjauunissa suoritettavan hiiletyksen haittoihin kuuluu sen epätarkka säätö, joka aiheuttaa laatuvaihteluita. I Typetys Typetys on lämpökäsittely, jossa kappaletta kuumennetaan typpeä luovuttavassa atmosfäärissä. Typetyksessä pyritään muodostamaan kappaleen pinnalle rauta- ja seosainenitridejä 0,005 0,02 mm:n, ehkä jopa 0,5 mm:n syvyydelle. Kappaletta Hehkutetaan typpeä luovuttavassa kaasussa alle 590 C lämpötilassa Typetyksessä syntyvä kerros muodostuu kahdesta eri kerroksesta: ulommasta ohuesta yhdistekerroksesta ja sisemmästä paksummasta diffuusiokerroksesta. Typetyksessä muutoksia tapahtuu ainoastaan vain aivan pinnassa. Typetyskäsittelyt suoritetaan valmiiksi koneistetuille kappaleille. Ne kohdat, joita ei haluta typettää, suojamaalataan (mikä ei kuitenkaan onnistu kylpytypetyksessä). Typetyksen etuja ovat mm. kova ja kulutusta kestävä pinta, parantunut väsymislujuus ja kiinnileikkautumistaipumuksen väheneminen. Typetettyjen kappaleiden kovuus riippuu nitridejä muodostavien seosaineiden (esim. vanadiini) pitoisuuksista teräksessä. Käytettävät lämpötilat ovat matalia, joten mittamuutokset ja lämpöjännitykset ovat vähäisiä. Typetys ei varsinaisesti ole karkaisumenetelmä, vaikka usein puhutaankin typetyskarkaisusta. Siksi typetettäväksi valitaan joko normalisoitu hiiliteräs tai nuorrutusteräs tai erityisesti typetykseen tarkoitettu esim. alumiiniseostettu teräs Pekka Niemi Lämpökäsittely - 20

21 Alumiiniseostetuilla nuorrutusteräksillä kappaleen pinnan kovuus voi nousta typetyksen jälkeen yli 1100 HV. Hiilitypetyksellä päästään yli 900 HV pintakovuuteen. Kaasutypetyksessä kappaletta kuumennetaan ( C:ssa) typpeä luovuttavassa (ammoniakki) uuniatmosfäärissä. Käsittelyajat ovat pitkiä ( h). Kappaletta ei sammuteta kuumennuksen jälkeen. Hiilitypetyksessä typpeä luovuttavan ammoniakin lisäksi uuniatmosfääriin johdetaan hiiltä luovuttavaa kaasua. Menetelmässä käytetään korkeampaa lämpötilaa (570 C), jolloin käsittelyajat ovat lyhyempiä (2 6 tuntia). Typetys voidaan myös suorittaa kylpytypetyksenä. Siinä kappale upotetaan 580 C syanaattiliuokseen, jossa sen annetaan olla 1 3 tuntia. Käsittelyn aikana pintaa absorboituu myös hiiltä. Sekä kylpytypetyksessä että hiilitypetyksessä saavutettava yhdistekerros on hiilen vaikutuksesta sitkeämpää kuin kaasutypetyksessä. Kylpytypetyksen jälkeen kappale sammutetaan joko veteen tai öljyyn. I Induktiokarkaisu Induktiokarkaisu on menetelmä, jossa valukappale kuumennetaan kuparikelan (induktorin) kautta kulkevalla vaihtovirralla austenointilämpötilaan. Jaksoluvulla voidaan säätää karkaisusyvyyttä. Pienentäminen suurentaa karkaisusyvyyttä. Yleensä 10 khz virta, jolla syvyys 2 3 mm. Nopea toimenpide: s. Kuumennuksen jälkeen sammutetaan vesisuihkulla. Päästö C. Soveltuu nuorrutetuille teräksille. Kovuus HRC. I Liekkikarkaisu Kuumennetaan kaasuliekillä austeniittiseksi ja karkaistaan vesisuihkulla. Soveltuu samantyyppiset nuorrutusteräkset kuin induktiokarakuunkin. Karkaisusyvyys ei 2 mm:ä pienempi. Karkaisusyvyyttä merkitään tunnuksella DS. Induktiokarkaisua hitaampi Pekka Niemi Lämpökäsittely - 21

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Yksinkertaiset lämpökäsittelyt Pehmeäksihehkutus Nostetaan lämpötilaa Diffuusio voi tapahtua Dislokaatiot palautuvat Materiaali pehmenee Rekristallisaatio Ei ylitetä faasirajoja

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot Esitiedot Luento 6 Miten terästen karkenevuutta voidaan parantaa? Miten päästölämpötila ja aika vaikuttavat karkaistun rakenteen mekaanisiin ominaisuuksiin? Mitä tarkoittaa päästöhauraus? 2 Esitiedot Epäselviä

Lisätiedot

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Tasapainopiirrokset Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Binäärinen tasapaino Kiinteässä tilassa koostumuksesta riippuen kahta faasia Eutektisella koostumuksella ei puuroaluetta Faasiosuudet muuttuvat

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

Valujen lämpökäsittely

Valujen lämpökäsittely Valujen lämpökäsittely Lämpökäsittelyillä muutetaan materiaalin ominaisuuksia, lujuutta, sitkeyttä ja työstettävyyttä. Lämpökäsiteltävyyden ja lämpökäsittelyn käytön suhteen materiaalit voidaan jakaa ryhmiin

Lisätiedot

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry Lämpökäsittelyoppi Esipuhe Metallit ovat kiehtova materiaaliryhmä erityisesti siksi, että niiden ominaisuudet ovat muunneltavissa hyvin laajasti. Metalleja voidaan seostaa keskenään, mutta ennen kaikkea

Lisätiedot

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö 1 Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015 Karkaisu ja päästö Teräs kuumennetaan austeniittialueelleen (A), josta se jäähdytetään nopeasti (sammutetaan) nesteeseen,

Lisätiedot

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Kon-67.3110 Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Luennolta: Perustieto eri ilmiöistä Kirjoista: Syventävä tieto eri

Lisätiedot

Valurauta ja valuteräs

Valurauta ja valuteräs Valurauta ja valuteräs Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valurauta ja valuteräs ovat raudan (Fe), hiilen (C), piin (Si) ja mangaanin (Mn) sekä muiden seosaineiden

Lisätiedot

Valurautojen lämpökäsittelyt. SVY opintopäivät Kaisu Soivio

Valurautojen lämpökäsittelyt. SVY opintopäivät Kaisu Soivio Valurautojen lämpökäsittelyt SVY opintopäivät 3.2.2017 Kaisu Soivio Moventas lyhyesti Moventas on yksi johtavista tuulivoimavaihteiden valmistajista Ensimmäinen tuulivoimavaihde toimitettu 1980, asennuskanta

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

Hakemisto. C CCT-käyrä... ks. S-käyrä CVD-pinnoitus...ks. kaasufaasipinnoitus

Hakemisto. C CCT-käyrä... ks. S-käyrä CVD-pinnoitus...ks. kaasufaasipinnoitus A A 1-lämpötila... 17 A 3-lämpötila... 17 Abrasiivinen kuluminen... 110 A cm-lämpötila... 17 Adhesiivinen kitka... 112 Adhesiivinen kuluminen... 110 ADI... ks. ausferriittinen pallografiittivalurauta Adusointi...

Lisätiedot

Deformaatio. Kiteen teoreettinen lujuus: Todelliset lujuudet lähempänä. σ E/8. σ E/1000

Deformaatio. Kiteen teoreettinen lujuus: Todelliset lujuudet lähempänä. σ E/8. σ E/1000 Deformaatio Kertaus Deformaatio Kiteen teoreettinen lujuus: σ E/8 Todelliset lujuudet lähempänä σ E/1000 3 Dislokaatiot Mekanismi, jossa deformaatio mahdollista ilman että kaikki atomisidokset murtuvat

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA.

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1 HITSAVONIA PROJEKTI Teemapäivä 13.12.2005. DI Seppo Vartiainen Savonia-amk/tekniikka/Kuopio SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1. Hitsiaine

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Särmädislokaatio 2 Ruuvidislokaatio 3 Dislokaation jännitystila Dislokaatioiden vuorovaikutus Jännitystila aiheuttaa dislokaatioiden vuorovaikutusta

Lisätiedot

Kon Teräkset Harjoituskierros 6.

Kon Teräkset Harjoituskierros 6. Kon-67.3110 Teräkset Harjoituskierros 6. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Viikkoharjoitus #6 - kysymykset Mitä on karkaisu? Miten karkaisu suunnitellaan?

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Kertaus Luento 2 Raudan valmistus Teräksen valmistus Standardit Teräksen mikrorakenteet (ferriitti, perliitti, bainiitti, martensiitti) 2 Karkaisu ja päästö Muutama vuosi

Lisätiedot

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Fe 3 C F = Bainiitti (B) C ehtii diffundoitua lyhyitä matkoja. A A A A Lämpötila laskee è Austeniitti Ferriitti Austeniitti => ferriitti muutos : atomit siirtyvät

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyt

Terästen lämpökäsittelyt Terästen lämpökäsittelyt Teräkseen halutaan käyttötarkoituksen mukaan erilaisia ominaisuuksia. Jossain tapauksessa teräksestä tehdyn kappaleen tulee olla kovaa ja kulutusta kestävää, joskus taas sitkeää

Lisätiedot

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (7) Yleistä Uddeholm Dievar on suorituskykyinen kromi/molybdeeni/ vanadiini- seosteinen kuumatyöteräs, jolla on erittäin hyvä kestävyys kuumahalkeilua, yksittäisiä suuria halkeamia, kuumakulumista ja

Lisätiedot

Metallurgian perusteita

Metallurgian perusteita Metallurgian perusteita Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Pentti Toivonen, Teknillinen korkeakoulu Korkean laadun saavuttaminen edellyttää sekä rauta että teräsvalujen tuotannossa tiukkaa prosessikuria

Lisätiedot

Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen Kon-67.3110 Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Karkenevuus Honeycombe & Bhadeshia ch 8 s. 151-170 Uudistettu Miekk oja luku

Lisätiedot

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök Jälkikäsittelyt Puhdistuksen jälkeen valuille voidaan tehdä vielä seuraavia jälkikäsittelytoimenpiteitä: tuotantohitsaus lämpökäsittely koneistus pintakäsittely Tuotantohitsaus Tuotantohitsaus jakaantuu

Lisätiedot

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset 1 (6) Yleistä Uddeholm Caldie on kromi/molybdeeni/vanadiini seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat erittäin hyvä lohkeilun- ja halkeilun kestävyys hyvä kulumiskestävyys suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Vapaa energia ja tasapainopiirros Allotropia - Metalli omaksuu eri lämpötiloissa eri kidemuotoja. - Faasien vapaat

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työkalun ennenaikainen rikkoutuminen Hyvä kulumiskestävyys

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 1 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 3.11.2013 Seuraavasta aineistosta kiitän Timo Kauppia Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulu 2 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET Ruostumattomat teräkset ovat standardin SFS EN 10022-1 mukaan seostettuja

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 1 (6) Yleistä. Käyttökohteet. Työkalun suorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 1 (6) Yleistä. Käyttökohteet. Työkalun suorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (6) Yleistä Käyttökohteet Uddeholm Orvar Supreme on kromi/molybdeeni/vanadiini -seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä lämpökuormituksen ja termisen väsymisen kestävyys suuri lujuus korkeissa

Lisätiedot

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta Monissa kylmätyösovelluksissa työkalut on pintakäsitelty kiinnileikkautumisen ja adhesiivisen kulumisen estämiseksi. Ennenaikaisen

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valunhankinta-koulutus 15.-16.3.2007 Marko Riihinen Metso Foundries Jyväskylä Oy Valurauta / rautavalun valumateriaali - rakkaalla lapsella on monta nimeä Suomugrafiittivalurauta

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta Seostamattomat teräkset (niukkaseosteiset teräkset) Ruostumattomat teräkset Mangaaniteräkset Pikateräkset Työkaluteräkset Kuumalujat teräkset Tulenkestävät teräkset 1

Lisätiedot

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU 12 bar 10 bar 10 bar Pakkaskarkaisu Teräksen karkaisun yhteydessä tehtävää kylmäkäsittelyä on perinteisesti kutsuttu pakkaskarkaisuksi. Pakkaskarkaisu tarkoittaa sitä että karkaisuhehkutuksen

Lisätiedot

Mak Sovellettu materiaalitiede

Mak Sovellettu materiaalitiede .106 tentit Tentti 21.5.1997 1. Rekristallisaatio. 2. a) Mitkä ovat syyt metalliseosten jähmettymisen yhteydessä tapahtuvalle lakimääräiselle alijäähtymiselle? b) Miten lakimääräinen alijäähtyminen vaikuttaa

Lisätiedot

Corthal, Thaloy ja Stellite

Corthal, Thaloy ja Stellite Corthal, Thaloy ja Stellite KOVAHITSAUSTÄYTELANGAT KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SOMOTEC Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh. 0207 969 240 fax. 0207 969 249 email: somotec@somotec.fi internet: www.somotec.fi

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Käsitetesti 2 Suomugrafiittivalurauta (EN-GJL) Mikrorakenne vaihtoehdot jäähtymisnopeuden mukaan Grafiitti + ferriitti Grafittii + sementiitti + perliitti Grafiitti +

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 60 on runsasseosteinen jauhemetallurgisesti valmistettu pikateräs, joka sisältää kobolttia. Se sopii erittäin hyvin vaativiin kylmätyösovelluksiin, joissa vaaditaan

Lisätiedot

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Uddeholmin teräkset kestävät kaikenlaista kuormaa Akselit ovat tärkeitä koneenosia varsinkin nostureissa. Akseleiden

Lisätiedot

Tärkeitä tasapainopisteitä

Tärkeitä tasapainopisteitä Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Lisätiedot

Kon Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto EN AISI/SAE Tyyppi 1.4021 1.4301 1.4401 1.4460 304L 201 316LN 321H EN vs AISI/SAE tunnukset

Lisätiedot

B.1 Johdatus teräkseen

B.1 Johdatus teräkseen B.1 Johdatus teräkseen 1 B.1.1 Terästen valmistus B.1.1.1 Terästen valmistus raakaraudasta Masuunissa valmistettu raakarauta sisältää 4-5 % hiiltä. Teräksissä pitoisuus on tavallisimmin alle 1 % ja yleisissä

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 2, Hitsausohjeita OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 2, Hitsausohjeita Valuraudan hitsaus... 2-3 Huonosti

Lisätiedot

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 1. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 1. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Kon-67.3110 Teräkset Viikkoharjoitus 1. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Luennolta: Perustieto eri ilmiöistä Kirjoista: Syventävä tieto eri ilmiöistä

Lisätiedot

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök Metalliseokset Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Alumiiniseokset Eri tavoin seostettu alumiini sopii kaikkiin yleisimpiin valumenetelmiin. Alumiiniseoksia

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus May 12, 2011 www.outokumpu.com Ruostumattomat teräkset Ferriittisten ominaisuudet Ferriittisten hitsaus 2 12.5.2011 Hannu-Pekka Heikkinen Ruostumaton

Lisätiedot

Esitiedot. Valuraudat. Esitiedot. Esitiedot

Esitiedot. Valuraudat. Esitiedot. Esitiedot Esitiedot Valuraudat juha.nykanen@tut.fi Mistä tulevat nimitykset valkoinen valurauta ja harmaa valurauta? Miten ja miksi niiden ominaisuudet eroavat toisistaan? Miksi sementiitti on kovaa ja haurasta?

Lisätiedot

Korkealämpötilaprosessit

Korkealämpötilaprosessit Korkealämpötilaprosessit Pyrometallurgiset lämpökäsittelyprosessit 16.10.2017 klo 8-10 SÄ114 Tutustua sulametallurgisia vaiheita seuraaviin lämpökäsittelyprosesseihin - Erityisesti raudan ja teräksen valmistus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma HAMMASPYÖRÄN HAMPAAN TÄYTEHITSAUS REPAIR WELDING A SPROCKET OF A GEARWHEEL Lappeenrannassa 27.04.2012 Leevi Paajanen

Lisätiedot

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset 0.10 %Nb 0.08 NbC:n liukoisuus austeniitissa γ + NbC 1200 C 0.06 0.04 1100 C 0.02 0 γ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 %C Tyypillinen C - Nb -yhdistelmä NbC alkaa erkautua noin 1000

Lisätiedot

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille www.polarputki.fi 2 3 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 3

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 3 KJR-C2004 materiaalitekniikka Harjoituskierros 3 Tänään ohjelmassa 1. Tasapainopiirros 1. Tulkinta 2. Laskut 2. Faasimuutokset 3. Ryhmätyöt 1. Esitehtävän yhteenveto (palautetaan harkassa) 2. Ryhmätehtävä

Lisätiedot

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Puukkoteräkset Juha Perttula www.terastieto.com Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Rauta ja teräs 4 Meteoriittirauta 4, Meteoriittiraudan testasus 5, Malmista takoraudaksi ja

Lisätiedot

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Puukkoteräkset Juha Perttula www.terastieto.com Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Rauta ja teräs 4 Meteoriittirauta 4, Malmista takoraudaksi ja teräkseksi 6, Valurauta 6, Valuraudan

Lisätiedot

Mak Materiaalitieteen perusteet

Mak Materiaalitieteen perusteet Mak-45.310 tentit Mak-45.310 Materiaalitieteen perusteet 1. välikoe 24.10.2000 1. Vertaile ionisidokseen ja metalliseen sidokseen perustuvien materiaalien a) sähkönjohtavuutta b) lämmönjohtavuutta c) diffuusiota

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Lämpökäsittely Austenointi tehdään hyvin korkeassa lämpötilassa verrattuna muihin teräksiin Liian korkea lämpötila tai liian pitkä aika voivat aiheuttaa vetelyjä, rakeenkasvua,

Lisätiedot

UDDEHOLM BURE 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM BURE 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Bure on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kulumiskestävyys korkeissakin lämpötiloissa hyvä sitkeys hyvä kuumalujuus ja terminen väsymislujuus

Lisätiedot

Luento 2. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Luento 2. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Luento 2 Kon-67.3110 Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Rauta-hiili -tasapainopiirros Honeycombe & Bhadeshia s. 30-41. Uudistettu Miekk oj s. 268-278. Rauta (Fe)

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen www.ruukki.fi Kokosimme tähän ohjelehteen kuumavalssattujen terästen termiseen leikkaukseen ja kuumilla oikomiseen liittyvää

Lisätiedot

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus Severi Anttila Oulun yliopiston terästutkimuskeskus,konetekniikan osasto, Materiaalitekniikan laboratorio Johdanto Ferriittiset

Lisätiedot

Rauno Toppila. Kirjallisuusselvitys. Ferriittiset ruostumattomat teräkset

Rauno Toppila. Kirjallisuusselvitys. Ferriittiset ruostumattomat teräkset Rauno Toppila Kirjallisuusselvitys Ferriittiset ruostumattomat teräkset Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja E. Työpapereita 1/2010 Rauno Toppila Kirjallisuusselvitys Ferriittiset ruostumattomat

Lisätiedot

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. Tiheys kg/m 3 7 800 7 750 7 700. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. Tiheys kg/m 3 7 800 7 750 7 700. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3 1 (5) Yleistä Uddeholm Stavax ESR on korkealaatuinen ruostumaton teräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä korroosionkestävyys erinomainen kiillottuvuus hyvä kulumiskestävyys hyvä lastuttavuus hyvä mitanpitävyys

Lisätiedot

TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4

TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Aikataulu Pe 2.9.2005 Pe 9.9.2005 Pe 16.9.2005 Pe 23.9.2005 Pe 10.9.2005 Pe 8.10.2005 Valurauta Valurauta ja teräs Teräs Teräs ja alumiini Magnesium ja titaani Kupari,

Lisätiedot

G. Teräsvalukappaleen korjaus

G. Teräsvalukappaleen korjaus G. Teräsvalukappaleen korjaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuva 247. Teräsvalukappaletta korjaushitsataan Tig-menetelmällä Hitsaamiseen teräsvalimossa liittyy monenlaisia hitsausmetallurgisia kysymyksiä,

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 30. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Kylmätyöstö 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 30. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Kylmätyöstö 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 30 on kobolttiseosteinen, pulverimetallurgisesti valmistettu pikateräs. Noin 8,5 %:n kobolttipitoisuus parantaa kuumalujuutta, kuumakovuutta, päästönkestävyyttä ja

Lisätiedot

KUUMATYÖTERÄS BÖHLER W403 VMR

KUUMATYÖTERÄS BÖHLER W403 VMR KUUMATYÖTERÄS BÖHLER W403 VMR 1 SUUREMPI KÄYTTÖKOVUUS MAHDOLLISTAA PIDEMMÄN KÄYTTÖIÄN Merkittävimpiä tekijöitä tuotantokustannusten alentamisessa ovat työkalujen pitkä käyttöikä ja pienet huolto- ja seisokkikustannukset.

Lisätiedot

HITSAUSVIRTALÄHTEEN OHJAUS LÄMMÖNTUONNIN JA JATKUVAN JÄÄHTYMISEN S-KÄYRÄN PERUSTEELLA

HITSAUSVIRTALÄHTEEN OHJAUS LÄMMÖNTUONNIN JA JATKUVAN JÄÄHTYMISEN S-KÄYRÄN PERUSTEELLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Severi Iso-Markku HITSAUSVIRTALÄHTEEN OHJAUS LÄMMÖNTUONNIN JA JATKUVAN JÄÄHTYMISEN S-KÄYRÄN PERUSTEELLA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

Suprajohteet. Suprajohteet. Suprajohteet. Suprajohteet. Niobi-titaani seoksia Nb-46.5Ti Nb-50Ti Nb-65Ti

Suprajohteet. Suprajohteet. Suprajohteet. Suprajohteet. Niobi-titaani seoksia Nb-46.5Ti Nb-50Ti Nb-65Ti Joitain materiaaleja Kriittinen lämpötila Pb 7.3 Nb 9.3 Nb-Ti 8.9-9.3 Nb 3 Sn 18 Nb 3 Ge 23 NbN 16-18 PbMo 6 S 8 14-15 YBa 2 Cu 3 O 7 92 2 Niobi-titaani seoksia Nb-46.5Ti Nb-50Ti Nb-65Ti Sulatus kahteen

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi Jälkikäsittelyt - Seija Meskanen, Tuula Höök

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus.  ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi Jälkikäsittelyt - Seija Meskanen, Tuula Höök Jälkikäsittelyt Puhdistuksen jälkeen valuille voidaan tehdä vielä seuraavia jälkikäsittelytoimenpiteitä: tuotantohitsaus lämpökäsittely koneistus pintakäsittely Tuotantohitsaus Tuotantohitsaus jakaantuu

Lisätiedot

Rauta-hiili tasapainopiirros

Rauta-hiili tasapainopiirros Rauta-hiili tasapainopiirros Teollisen ajan tärkein tasapainopiirros Tasapainon mukainen piirros on Fe-C - piirros, kuitenkin terästen kohdalla Fe- Fe 3 C -piirros on tärkeämpi Fe-Fe 3 C metastabiili tp-piirrosten

Lisätiedot

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Särmädislokaatio 2 Ruuvidislokaatio 3 Dislokaatioiden ominaisuuksia Eivät ala/lopu tyhjästä, vaan: muodostavat ympyröitä alkavat/loppuvat raerajoille,

Lisätiedot

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN ERIKOIS-TERÄS AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN EDUSTAJA SUOMESSA: O. Y. AF FORSELLES INSINÖÖRITOIMISTO HELSINKI Sähköosoite: Postiosoite: FORSELLESCOMP

Lisätiedot

UDDEHOLM HOTVAR 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM HOTVAR 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Hotvar on suorituskykyinen molybdeeni/ vanadiini -seosteinen kuumatyöteräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kuumakulumiskestävyys erinomaiset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa

Lisätiedot

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja 26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kutistuminen Kuten aikaisemmin todettiin, valukappaleen jähmettyessä sulasta kiinteäksi tapahtuu

Lisätiedot

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS

Lisätiedot

H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät

H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuva 248. Puikkohitsausmenetelmä Kuva 249. Mig/Mag - hitsausmenetelmä Kuva 250. Tig-hitsausmenetelmä Valukappaleen korjaushitsauksia

Lisätiedot

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3 1 (5) Yleistä Uddeholm Stavax ESR on korkealaatuinen ruostumaton teräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä korroosionkestävyys erinomainen kiillottuvuus hyvä kulumiskestävyys hyvä lastuttavuus hyvä mitanpitävyys

Lisätiedot

Erittäin lyhyt HSS-pora,TiN-kärki

Erittäin lyhyt HSS-pora,TiN-kärki Erittäin lyhyt HSS-pora,TiN-kärki Ominaisuudet // Edut Poran A022 edut verrattuna erittäin lyhyeen vakioporaan: Testeissä on saavutettu jopa 33% parempi tuottavuus. Elinikä on merkittävästi pidempi. Kaikki

Lisätiedot

Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaus

Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaus Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaus Mustat teräkset yleiset rakenneteräkset, esim. S235JR, S355J3G3-Z25 ja S420 paineastiateräkset, esim. P235GH, P355N ja H II DIN 17155 laivanrakennusteräkset,

Lisätiedot

Luento 3. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Luento 3. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Luento 3 Kon-67.3110 Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Seosaineiden liuoslujittava vaikutus ferriittiin Seosaineiden vaikutus Fe-C tasapainopiirrokseen Honeycombe

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 2

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 2 KJR-C2004 materiaalitekniikka Harjoituskierros 2 Pienryhmäharjoitusten aiheet 1. Materiaaliominaisuudet ja tutkimusmenetelmät 2. Metallien deformaatio ja lujittamismekanismit 3. Faasimuutokset 4. Luonnos:

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari RAKENNNUSTUOTEASETUKSEN (305/2011/EC) TUOMAT VAATIMUKSET HITSAUSTOIMINNALLE

Lisätiedot

Pehmeä magneettiset materiaalit

Pehmeä magneettiset materiaalit Pehmeä magneettiset materiaalit Timo Santa-Nokki Pehmeä magneettiset materiaalit Johdanto Mittaukset Materiaalit Rauta-pii seokset Rauta-nikkeli seokset Rauta-koboltti seokset Amorfiset materiaalit Nanomateriaalit

Lisätiedot