KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen"

Transkriptio

1 KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen

2 Kokosimme tähän ohjelehteen kuumavalssattujen terästen termiseen leikkaukseen ja kuumilla oikomiseen liittyvää tietoa: polttoleikkaus plasmaleikkaus laserleikkaus kuumilla oikominen. Terminen leikkaus Kuumavalssattujen teräslevyjen terminen leikkaus on tyypillinen konepajatyö, jolla tehdään levyn määrämuotoon leikkausta ja hitsausrailojen valmistusta. Termisiä leikkaustapoja ovat polttoleikkaus, plasmaleikkaus ja laserleikkaus. Kylmän sään vallitessa on lämpötilan vaikutus teräslevyn käsiteltävyyteen otettava huomioon myös konepajassa. Teräksen lujuudesta riippumatta on onnistuneen termisen leikkauksen perusedellytys, että ennen leikkauksen aloitusta teräslevyn annetaan lämmetä läpikotaisin huoneenlämpötilaan +20 C. Kuvassa 1 on esitetty lämpenemiseen kuluva aika, kun teräslevy tuodaan pakkasesta sisälle hallitilaan. Kuvan mittaukset on tehty kolmella eri paksuudella. Kuva 1. Kylmien (-20 C) teräslevyjen lämpenemisaika Koe on suoritettu Rautaruukilla Raahessa helmikuussa Hallin lämpötila +20 C C. Levykoot 12 x 1000 x 2000, 21 x 1000 x 1600 ja 40 x 1000 x 2000 mm Lämpotila, C Hallin lämpötila t 1 = 12 mm t 2 = 21 mm t 3 = 40 mm Aika, tuntia Kuvan 1 koe antoi seuraavat levyn lämpenemistulokset -20 C:sta +17 C:een: noin 8 tuntia levypaksuudelle 12 mm noin 12 tuntia levypaksuudelle 21 mm noin 17 tuntia levypaksuudelle 40 mm. Levyn pinta ja keskiosa lämpenevät näin hitaassa muutoksessa yhtä nopeasti. On korostettava, että päällekkäin pinotut isot paksut levyt lämpenevät vielä kuvan esimerkkiä hitaammin. Nyrkkisääntönä voi päätellä, että pakkasessa olleen kylmän levyn (leveys 2 m, pituus 6 m) lämpeneminen hallissa huoneenlämpötilaan kestää noin vuorokauden. Siirrä kylmässä varastoidut levyt edellisenä työpäivänä konepajaan. Teräksen termisessä leikkauksessa ei yleensä tarvita erikoistoimenpiteitä 500 MPa myötölujuusluokkaan saakka. Teräksen lujuuden ja kovuuden kasvaessa tarvitaan esimerkiksi polttoleikkauksessa esikuumennusta. Taulukossa 1 on esitetty eri teräslajien termisessä leikkauksessa huomioitavat erityispiirteet. Kaikki Ruukin valmistamat teräkset soveltuvat termiseen leikkaukseen. 2

3 Taulukko 1. Erityispiirteet kuumavalssattujen teräslajien termisessä leikkauksessa Multisteel ja Multisteel N Ruukki Laser 250 C/355 MC/420 MC Optim 500/550/600/650/700 MC ja Optim 700 MC Plus Optim 500 ML Optim 900/960/1100 QC ja Optim 960 W COR-TEN B Terminen leikkaus Soveltuu poltto-, plasma- ja laserleikkaukseen. Soveltuu erinomaisesti erityisesti laserleikkaukseen. Leikkausreunaan muodostuu kapea pehmennyt vyöhyke. Soveltuu poltto-, plasma- ja laserleikkaukseen. Leikkausreunaan muodostuu kapea pehmennyt vyöhyke. Leikataan termisesti kuten muitakin S355-lujuusluokan teräksiä. Yli 15 mm paksujen levyjen polttoleikkauksessa noudatetaan hitsaukseen annettuja työlämpötilasuosituksia. Polttoleikkauksessa teräksen pintaan muodostuvat vastaavat mikrorakennevyöhykkeet kuin hitsausliitoksessa. Polttoleikatun pinnan karkenemista edistää pinnan hiilettyminen (hiilipitoisuuden kohoaminen). Hiilettyminen aiheutuu teräksen valikoivasta palamisesta, ja koska leikkauspintaan muodostunut rautaoksidikalvo estää hiilimonoksidin muodostumisen, suurenee sulassa tilassa olevan kerroksen hiilipitoisuus. Hiilettyneen kerroksen syvyys on rakenneteräksellä alle 0,1 mm. Muutosvyöhykkeen leveys jää normaalisti alle 5 mm. Teräksen ainepaksuus vaikuttaa polttoleikkauksessa kuumenemis- ja jäähtymisnopeuteen ja sitä kautta pinnan kovuuteen ja raekokoon. Pinnan enimmäiskovuus muodostuu sitä suuremmaksi mitä paksumpaa levyä leikataan. Syntyvän enimmäiskovuuden määrää ensisijaisesti kuitenkin teräksen hiilipitoisuus. Liialliselta karkenemiselta vältytään käyttämällä esikuumennusta. Esikuumennus alentaa polttoleikkausreunan kovuutta ja parantaa sen muodonmuutoskykyä sekä helpottaa mahdollista levyn reunan mekaanista työstöä ja nopeuttaa itse polttoleikkaustapahtumaa. Esikuumennustarve riippuu mm. levynpaksuudesta, teräksen karkenevuudesta (kemiallisesta koostumuksesta) sekä leikkausmenetelmästä (kaasusta) ja nopeudesta. Yleisohje esikuumennustarpeelle T( C) on: T = 500 C ekv -0,45, kun levynpaksuus t = mm T = 500 C ekv (1 + 0,0002 t) -0,45, kun levynpaksuus t > 100 mm) C ekv = C + 0,155 (Cr + Mo) + 0,14 (Mn + V) + 0,115 Si + 0,045 (Ni + Cu) Polttoleikkauksessa tapahtuva pinnan karkeneminen lisää pintaosan lujuutta, mutta lujittunut alue on hyvin kapea. Väsymiskestävyyden kannalta polttoleikattu reuna ei ole heikompi esimerkiksi hiottuun reunaan verrattuna. Yhteisenä piirteenä plasmaleikkausmenetelmille verrattuna polttoleikkaukseen on suuri leikkausnopeus, mistä johtuen lämpövaikutusalue jää kapeammaksi, mutta kovuus leikkauspinnassa nousee yleensä suuremmaksi. Mahdollisimman hyvä leikkauspinnan tasaisuus on edullisinta väsymiskestävyyden kannalta. Hyvälaatuisella laserleikatulla levynreunalla on hyvä väsymiskestävyys, joka on lähellä kuumavalssatun pinnan väsymiskestävyyttä. Tämä johtuu leikkausprosessin lämpökäsittelevistä vaikutuksista, joiden seurauksena reunaan muodostuu kova ferriittismartensiittis-bainiittinen mikrorakenne. Kova mikrorakenne yhdessä mahdollisesti syntyneiden puristusjännitysten kanssa parantaa väsymiskestävyyttä. Laserleikkausjäljen pieni pinnankarheus vaikuttaa väsymiskestävyyteen ratkaisevasti. Hyvälaatuisella mekaanisesti leikatulla reunalla on lähes kuumavalssatun pinnan veroinen väsymiskestävyys. 3

4 Karkaistavat booriteräkset Booriteräksen hyvä karkenevuus on huomioitava, kun sitä leikataan termisesti kuumavalssatussa tilassa. Polttoleikkauspinnan karenneen kerroksen kovuus ja syvyys riippuvat leikkausmenetelmästä ja leikkauskohtaan tuodusta lämpömäärästä. Karkenemissyvyys polttoleikkauksessa levynpaksuuksilla alle 30 mm on alle 1 mm. Polttoleikkausreunan karkeneminen happi-propaanileikkauksessa teräksillä B 24, B 27 ja S355-lujuusluokan rakenneteräksellä on esitetty kuvassa 2. Leikkausnopeus on 40 cm/min. Kun leikkausnopeutta pienennetään nopeuteen 20 cm/min, laskee booriterästen maksimikovuus kovuuteen 400 HV. Kuva 2. Polttoleikkausreunan karkeneminen happipropaanileikkauksessa Kovuus HV 0, B 27 8 mm B mm S355J2+N 8 mm Leikkausnopeus 40 cm/min ,2 0,6 1,0 1,4 1,8 Etäisyys leikkausreunasta mm Karkenemissyvyys plasmaleikkauksessa on pienempi kuin polttoleikkauksessa (vesiplasmalla n. 0,5 mm), mutta pinnan kovuus sitä vastoin suurempi kuin polttoleikkauksessa. Leikkauspinnan liiallinen karkeneminen vaikuttaa levyn taivutettavuuteen kuumavalssatussa tilassa. Liian voimakasta karkenemista polttoleikkauksessa voidaan välttää käyttämällä riittävää esikuumennusta ( C). Karkaistun booriteräksen polttoleikkauspinnan alle muodostuu perusainetta pehmeämpi alue, jonka syvyys on noin 2 mm. Myös karkaistun booriteräksen polttoleikkauksessa on syytä käyttää esikuumennusta, varsinkin paksuimmilla levyillä. Karkaistua booriteräslevyä ei saa ottaa suoraan kylmästä termiseeen leikkaukseen. Kuumilla oikominen Teräskappaletta voi kuumilla oikomalla muotoilla halutun mukaiseksi. Kuumilla oikomista käytetään myös jo työstetyn teräskappaleen alkuperäisen muodon palauttamiseen, kun teräskappale poikkeaa konepajakäsittelyjen jälkeen halutun mukaisesta muodosta. Kuumilla oikomisessa kuumennus on joko pinnallinen tai se tunkeutuu pintaa syvemmälle, syvimmillään koko paksuusalueelle. Kuumennussyvyys on valittava aiotun oikenemisvaikutuksen voimakkuuden perusteella. Oikaisuliekin on oltava terävä, paikallinen ja lyhytkestoinen. Oikaisuteho lisääntyy liekin terävyyden ohella sen tarkalla kohdistamisella. Tarpeettoman kuuman liekin käyttöä on varottava. Teräksen pinta ylikuumenee ja tyssäytyy, eikä oikaisuteho parane. Liian kuuma oikaisu saattaa vaikuttaa teräksen ominaisuuksiin heikentävästi. Eurooppalaiset rakenneteräkset määritellään standardisarjassa EN , -2, 3, -3, -4, -5 ja -6. Lujat kylmämuovattavat teräkset esitellään standardisarjassa EN , -2 ja -3. Kaikkia näitä standarditeräksiä voi tietyin edellytyksin oikoa kuumilla. Kuumilla oikomisen huippulämpötilan on pysyttävä taulukossa 2 esitettyjen enimmäislämpötilojen mukaisena. Tällä varmistetaan teräkseltä vaadittujen ominaisuuksien saavuttaminen myös kuumilla oikaisun jälkeen. 4

5 Taulukko 2. Kuumilla oikominen. Kuumavalssatut teräkset, suositellut enimmäislämpötilat 1) Teräksen toimitustila Normalisoitu Normalisointivalssattu Termomekaanisesti valssattu, lujuusluokkaan S460 saakka Termomekaanisesti valssattu S500 S700 Kuumilla oikomiseen suositellut enimmäislämpötilat Lyhytkestoinen, pinnallinen kuumennus Lyhytkestoinen, koko paksuusalueen kuumennus Pitempikestoinen, koko paksuusalueen kuumennus N 900 C 700 C 650 C N TM 900 C 700 C 650 C TM 900 C 600 C 550 C Nuorrutettu QT Nuorrutusteräksen valmistuksessa käytetty päästölämpötila vähennettynä 20 C:lla. Enimmäislämpötila yleensä 550 C. 1) CEN tekninen raportti CEN/TR 10347:2006 Guidance for forming of structural steels in processing. Normalisoituja teräksiä voi yleensä kuumilla oikoa korkeammissa lämpötiloissa kuin erikoislujia, termomekaanisesti valssattuja tai nuorrutettuja teräksiä. Perinteiset kuumavalssatut (so. valssaustilaiset) teräkset käyttäytyvät kuumilla oikomisessa normalisoitujen ja normalisointivalssattujen terästen tavoin. Normalisoidun, normalisointivalssatun ja kuumavalssatun teräksen lujuus on lämpökäsittelyissä pysyvintä, sillä koko lujuus on aikaan saatu seostuksella. Termomekaanisesti valssatun teräksen peruslujuus syntyy seostuksesta; lisälujuus saadaan valssaustekniikalla ja valssauksen jälkeisellä jäähdytyksellä. Seostuksen osuus TM-teräksen lujittamisessa pienenee teräksen lujuusluokan kasvaessa. Nuorrutusteräksen valmistusprosessiin kuuluvat valssauksen jälkeinen hehkutus austenitointilämpötilassa, sitä seuraava sammutus (Q = Quenching) ja lopuksi päästö (T = Tempering). Päästössä nuorrutusteräs hehkutetaan riittävän sitkeyden saavuttamiseksi ns. päästölämpötilassa, joka on austenitointilämpötilaa alempi. Karkaistut teräkset valmistetaan nuorrutusterästen tavoin. Karkaistun teräksen viimeisin valmistusvaihe on sammutus eli karkaisu, mistä tulee teräksen nimitys. Karkaistua terästä ei siis varsinaisesti päästöhehkuteta, mikä erottaa sen nuorrutusteräksestä myös ominaisuuksien osalta. Karkaistujen terästen kuumilla oikomisessa on noudatettava erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Enimmäislämpötilaksi suositellaan korkeintaan 450 C. Vaihtoehtoina kuumilla oikomiselle voi käyttää tunkilla oikomista tai puristimia. Ohuita levyrakenteita voi oikaista myös yhdistämällä tunkilla oikaisuun vasartaminen. Tunkilla oikaisun ja kuumilla oikaisun yhdistämistä ei suositella, sillä se voi johtaa oikaistavan kappaleen vaurioitumiseen. Raex-kulutusterästen kuumilla oikomista voi tehdä ottamalla huomioon näiden terästen mekaaniset ominaisuudet, jotka on saatu aikaan lämpökäsittelyllä. Raex-kulutusterästen lämpökäsittelyt on kielletty. Pitempiaikainen lämpötilan nousu yli 250 C laskee teräkseltä vaadittuja ominaisuuksia. Kuumilla oikaisussa ns. kuumakohdan lämpötila saa olla korkeintaan 450 C, muuten tapahtuu paikallista päästymistä ja kovuuden laskua. Kuumien käytössä on oltava erikoisen varovainen, jos rakenteeseen kohdistuu vaihtelevaa, väsyttävää kuormitusta. Väsyttävän kuormituksen alaisia rakenteita ovat esimerkiksi puhaltimien siivet. 5

6 Ruukki on metalliosaaja, johon voit tukeutua alusta loppuun, kun tarvitset metalleihin pohjautuvia materiaaleja, komponentteja, järjestelmiä ja ratkaisukokonaisuuksia. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tuotevalikoimaamme vastaamaan tarpeitasi. MFI.001FI/ /AN Ruukki Metals Oy U Suolakivenkatu 1, Helsinki S w Copyright 2011 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, More With Metals ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta

Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Tuoteohjelma 2011 1 (29) Tuoteohjelma 2011 Kuumavalssatut teräkset Raahen tehtaalta Ruukin kuumavalssatut erikoisteräkset Optim, Raex, Ramor ja Ruukki Laser tarjoavat käyttäjälleen teknisiä ja taloudellisia

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset www.ruukki.fi Raahen tehdas valmistaa eurooppalaisten EN-standardien ja muiden kansainvälisten standardien mukaisia

Lisätiedot

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi Optim erikoisluja teräs Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön www.ruukki.fi Paremmin, korkeammalle Nosturivalmistuksessa suunnittelupöydän ja edistyksellisen lopputuotteen välinen kuilu kapenee

Lisätiedot

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT

ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT www.ruukki.fi ESIKÄSITTELYT, TARKKUUS- LEIKATUT NAUHALEVYT SEKÄ TARKKUUS- LEIKATUT JA VIISTEYTETYT LEVYT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Tarkkuusleikatut ja viisteytetyt levyt ovat komponentteja valmiina

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2 Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 1 SFS-EN 1090-2. 2 1 EN 1090-2 ja infraryl 42040 Eurooppalainen standardi EN 1090-2 (Teräs ja alumiinirakenteiden toteuttaminen, Osa 2: Teräsrakenteita

Lisätiedot

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus LISÄMODULI PAL Alumiinit ja niiden hitsaus PAL 1: Alumiinit ja niiden ominaisuudet PAL 1.1: Alumiinin yleiset ominaisuudet PAL 1.2: Lujittaminen PAL 1.3: Pinnan oksidikalvo PAL 1.4: Seosten ryhmittely

Lisätiedot

MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT

MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT www.ruukki.fi MITTA- JA MUOTO- TOLERANSSIT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Soveltamisala Teräksen mitta- ja muototoleranssit määräytyvät materiaalistandardin tai teräslajin ohjelehden vaatimuksista.

Lisätiedot

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Sivu 2 Sivu 3 Sisällys Ovakon myyntikanavat...4 Ovako tankomyynti Suomeen...5 Lastuttavuus...6 Halkaisijan valinta...7 Sahaussolusta...8 Sahauspalvelu...9 Nuorrutusteräkset...10

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Energiapaaluilla energiatehokkaita rakennuksia

Energiapaaluilla energiatehokkaita rakennuksia WHITE PAPER Energiapaaluilla energiatehokkaita rakennuksia www.ruukki.fi Ruukin energiapaalut yhdistävät rakennuksen perustamisen ja maalämmön keräämisen. Energiapaalut soveltuvat erityisesti toimistoihin,

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA

HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Aki Riikonen HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Nikkeliseosten hitsaus Caddy Arc 151i

Lisätiedot

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia HITSAUSMENETELMÄT Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia SISÄLLYSLUETTELO Jauhekaarihitsaus...4 Kaasukaarimuottihitsaus...5 Kaarijuotto...5 Kaasuleikkaus...5 Kiekkohitsaus...6

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen.

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. 02 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 1 MIG/MAG-hitsaus 4 1.1 Prosessikuvaus 4 1.2 MIG/MAG-hitsauksen sähköinen toimintaperiaate

Lisätiedot

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 1 16X170289 24.1.2014 Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet www.ruukki.fi Tuotekuvaus Maalipinnoitettuja rakennustuotteita käytetään katoissa, katteissa sekä ulko- ja sisäseinien verhouksessa. Tyypillisiä käyttökohteita

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely

Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely Tuomas Vesalainen Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 22.11.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Ruukki Finnera - Asennusohjeet. Ruukki Finnera - Asennusohjeet

Ruukki Finnera - Asennusohjeet. Ruukki Finnera - Asennusohjeet Ruukki Finnera - Asennusohjeet Ruukki Finnera - Asennusohjeet Uusi, innovatiivinen kattojärjestelmä. Finnera-moduulikattojärjestelmän innovatiivinen rakenne tekee teräskatostasi kauniin ja kestävän. Ainutlaatuisen

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Rakennussarja, julkaisu 15 Euro Inox Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista edistävä yhdistys. Euro Inoxin

Lisätiedot