1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3"

Transkriptio

1 Sisällys 1. Ammatillise erityisopettaja toimitaympäristöt Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot Erityisopettajakoulutukse keskeisiä lähtökohtia Ammatillise erityisopettaja osaamisalueita Opiskelu käytäöistä heks, pits, eettise kehittymise kasio Ammattipedagogise osaamise kehittämie 60 op Osaamise tuistamie, osoittamie, kehittymise suuittelu ja arvioiti 5 op Erityispedagogiika perusopiot Aiempie erityispedagogiika perusopitoje hyväksilukemie Erityispedagogiika peruskurssi 6 op Oppimise haasteet 6 op Syrjäytymie 5 op Tue tarve 5 op Kasvatustieteellise tutkimukse perusteet 3 op Erityisopettaja työelämä- ja verkostoyhteistyössä 5 op Erityisopettajuus ja ohjausosaamise kehittämie 15 op Tutkiva ja kehittävä erityisopettaja 10 op Tiedoksi ja opitoje tueksi Opiskelijapalvelut Ammatillise erityisopettaja kehittymise jatkumo Täydeyskoulutus Tutkimus-, kehittämis- ja iovaatiotoimita, TKI HAAGA-HELIA Ammatillise opettajakorkeakoulu ja erityisopettajakoulutukse taustoja Aikataulu

2 1 Ammatillise erityisopettaja toimitaympäristöt 2 Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot Koulutusjärjestelmässä tapahtuvat raketeelliset ja sisällölliset muutokset ovat muokaeet ammatillise erityisopetukse ja opettajie työkuvaa: yksilöllie työote o laajetuut oppilaitosyhteisö ja alueellise toimia kehittämisee. Lisäksi ammatilliste oppilaitoste yhdetymie ja suurte koulutuskoserie muodostamie asettavat yhä eemmä vaatimuksia erityisopetukse suuittelulle, toteutukselle ja kehittämiselle. Oppilaitoksissa ja opetussuuitelmissa tulee ottaa huomioo opiskelijoide erilaiset lähtökohdat, tavoitteet sekä työllistymise vaihtoehdot. Erityistä tukea tarvitsevie uorte ja aikuiste opiskelijoide työllistymise edistämie edellyttää ammatilliselta erityisopetukselta moimuotoisia toimitatapoja sekä hyvi toimivaa yhteistyöverkostoa. Ammatillise erityisopettaja työ oppilaitoksessa koostuu opetussuuitelmatyöstä, opetuksesta ja ohjauksesta sekä oppilaitokse sisäisestä ja ulkoisesta verkostoyhteistyöstä, joho kuuluvat erilaiset paikalliset ja alueelliset sekä kasaiväliset verkostot. Laadukkaa työ perustaa ovat moipuoliset, joustavat ja luottamukselliset suhteet opiskelijoihi, omaa työyhteisöö ja työpaikkoja tarjoavii yrityksii sekä alueellisii yhteistyökumppaeihi. Moimuotoisissa toimitaympäristössä erityisopettaja työ o jatkuvaa oma työsketely, työyhteisö ja verkostoje arvioitia, ammatillise opetukse kehittämistä ja tutkimista erityispedagogisesta äkökulmasta. 2.1 Erityisopettajakoulutukse keskeisiä lähtökohtia Ammatillie erityisopettajakoulutus o ammatillisessa koulutuksessa toimiville opettajille tarkoitettu kehittymisohjelma ammatillise koulutukse erityispedagogisii tehtävii. Koulutukse laajuus o 60 opitopistettä. Kaikki koulutuksee valitut ovat suorittaeet ammatillise oppilaitoste opettajilta vaadittava pedagogise koulutukse (60 op) ja hakkieet kokemusta opettaja työstä sekä mahdollisesti myös erityisopetukse tehtävistä. Koulutukse tavoitteea o ammattialaasa ja opetustyötää tutkiva ja kehittävä erityisopettaja, joka tekee työtää erityisopetukse asiatutijaa moiammatillisessa yhteistyössä. Erityisopettajakoulutus o yksilöllie kehittymisohjelma, jossa osaamie, kyvyt ja tavoitteet ovat lähtökohtaa opitoje suuittelussa. Käytäö oppimistilateide ja -prosessie tutkimie ja kehittämie ostavat esii uusia äkökulmia toimia ja ymmärtää erityisopetukse sekä -ohjaukse käytätöjä. Ymmärtämise apua ovat erityispedagogiset ja kutoutukselliset käsitteet sekä myös iide pohjalta tuotettavat toimitamallit. Koulutukse aikaa erityispedagogiika teoriaa ja käytätöä sovelletaa myös oma työyhteisö sekä työelämä kassa toteutettavassa yhteistyössä. Koulutukse tavoitteet perustuvat kasallisii koulutuspoliittisii lijauksii, joissa korostetaa iklusiivista ammatillista koulutusta yhteistyössä työelämä kassa. Tämä tarkoittaa koulutusmahdollisuuksie takaamista kaikille ja koulutukse merkitykse korostamista syrjäytymise ehkäisyssä ja osallisuude lisäämisessä. Ammatillisessa erityisopetuksessa keskeiseä haasteea o erityistä tukea tarvitsevie opiskelijoide tue ja ohjaukse, opitoje hekilökohtaistamise sekä yksilöllise oppimise järjestämie osaa yleistä ammatillista oppimisympäristöä. Koulutukse keskiössä o erityisopettajuude eettie arvoperusta: yksilöllisyyde kuioittamie, suvaitsevaisuus, erilaisuude arvostamie, vastuu lähimmäisistä, tasa-arvo edistämie ja työ kuioittamie. Ammatillise erityisopettaja työhö sisältyy oma ja oppilaitosyhteisö toimia motiivie ja päämäärie eettistä pohditaa ja arvioitia. Opiskelijoide elämätilatee ja osaamise arvioitii liittyy paljo erityisopettaja vastuuta ja valtaa. Saavutettava/esteettömä oppimise edistämie o tärkeä koulutukse arvolähtökohta. Siihe liittyvät erilaise oppija lähtökohdista suuitellut opiskelija hyvivoitia edistävät opetus- ja ohjausmeetelmät ja oppimisympäristöt sekä kutoutumise työllistymise ja hyvä elämä tukemie. Erityisopetukse tarjoama tuki tulee järjestää tarkoituksemukaisesti. Kuvio 1. Ammatillise koulutukse ketällä kiiittyy huomio kaikkie oppijoide yhteisöllisyyde ja osallisuude tukemisee. Koulutustarjoa ja opiskelijoide moimuotoisuude lisäätymie asettavat vaatimuksia jokaiselle opetukse ja ohjaukse parissa työsketelevälle toimijalle. Keskeiseä lähtökohtaa ohjaukse oistumisessa o raketava vuorovaikutus, joho liittyy luottamus, aito kohtaamie ja arvostava läsäolo. 2 3

3 OHJAUS JA OPETUS ohjaamie, opettamie, arvioimie työelämä- ja verkostoyhteistyö Opiskeluympäristö ja oppimise apuvälieet Opiskelija lähtökohdat, resurssit ja voimavarat oppimaa oppimise taidot tutkiva kehittämie ammatti- ja työelämäosaamie Erityispedagogie osaamie Kuvio 1. Opiskelijahyvivoii tukemie Kuvio 2. Ammatillise erityisopettaja toimia perusta 2.2 Ammatillise erityisopettaja osaamisalueita hh aokk osaamisperustaie opetussuuitelma (ops) sisältää ammatillise erityisopettaja pedagogise osaamise kuvaukset, joista käsi ja joihi peilate erityisopettaja työtä tutkitaa ja kehitetää. Ammatillise erityisopettaja toimita perustuu ammatti- ja työelämäosaamisee, ammattipedagogisee osaamisee sekä erityispedagogisee osaamisee. Ammat- tipedagogie osaamie jaetaa tässä opetussuuitelmassa kolmee alueesee, joihi liittyy aia myös erityispedagogie äkökulma: 1. ohjaamie, opettamie ja arvioimie, 2. työelämä- ja verkostoyhteistyö sekä 3. tutkiva kehittämie. Kuvio 2. Osaamisalueet muodostavat ammatillise erityisopettaja osaamise kokoaisuude, joka paiotukset vaihtelevat erityisopettaja työ sisällö ja toimitaympäristö mukaa. Tässä opetussuuitelmassa osaamisalueita tarkastellaa myös erillisiä, jolloi e tarjoavat väliee erityisopettaja työ arvioitii. Osaamisalueide avulla arvioidaa erityisopettajaopiskelija osaamise kehittymistä opitoje aikaa. Huomioarvoista o, että osaamiskuvaukset ovat luoteeltaa olettamuksia: arvioii tulee kohdistua myös iide pätevyytee ja tarkoituksemukaisuutee suhteessa ammatillise erityisopettaja työhö, ammatillise erityisopetukse koko laajaa kettää ja erityispedagogiika muuttuvii toteutuksii. 4 5

4 Ammatillise erityisopettaja osaamisalueet OHJAAMINEN, OPETTAMINEN JA ARVIOIMINEN Ammatillise erityisopettaja osaamisalueet TYÖELÄMÄ- JA VERKOSTOYHTEISTYÖ Osaamise arvioii kohteita Ammatillise oppimise ohjaamie ja se arvioiti yhteisöje erityisopetukse käytätöje edistämie Osaamise arvioii kriteereitä Ammatillie erityisopettaja: Kehittää omia vuorovaikutustaitojaa erilaisuude ja kulttuurise moiaisuude ehdoilla. Ohjaa ja opettaa huomioide oppimise erityispedagogiset lähtökohdat, luotee ja opiskelijoide jo olemassa oleva osaamise sekä yksilölliset tarpeet. Käyttää opiskelijalähtöisiä ja tavoitteellista yhteistyötä vahvistavia erityisopetuksee soveltuvia ja tarkoitukse mukaisia ohjaus-, opetus- ja arvioitimeetelmiä Toteuttaa ja kehittää ohjaamista, opettamista ja arvioimista valitasa erityispedagogisesti ja eettisesti perustelle. Hekilökohtaiset tavoitteet, osaamise kehittämie ja osoittamie: Osaamise arvioii kohteita Tavoitteellie yhteistoimita opiskelijoide, heidä lähi-ihmistesä, kollegoide, eri ammattiryhmie, -aloje ja työpaikkoje edustajie kassa. Osaamise arvioii kriteereitä Ammatillie erityisopettaja: Arvioi ja kehittää yhteistoimiallisia erityispedagogisia toimitatapoja omassa työyhteisössää ja verkostoissaa Kehittää opetussuuitelmia ja erityispedagogista ohjaus- ja opetusmeetelmiä, oppimise apuvälieitä sekä oppimisympäristöjä työelämä, opiskelijoide ja kollegoidesi kassa. Mahdollistaa ja kehittää ammatillise koulutukse ja työelämä välistä yhteistyötä, valmetajamaista ohjausotetta yrittäjyyttä ja yhteistoimiallista oppimista työelämä kassa erityispedagogisea asiatutijaa. Toimii työyhteisöje valmetajaa työssäoppimiskäytäteide ja työllistymise tehostamisessa erityise tue mahdollistajaa. Kehittää poikkisektorista yhteistyötä opiskelijoide kotikutie yhteistyötahoje kassa. Toteuttaa ja kehittää aktiivisesti laadukasta työpari- tai tiimitoimitaa erityisopetuksee pohjautuva ohjaus- ja opetustoimia kehittämiseksi Edistää toimiassaa opiskelu- ja työhyvivoitia, keskiäistä luottamusta, työturvallisuutta ja kestävää kehitystä. Toimii yhteistyössä opiskelija ja häe lähi-ihmistesä kassa oppija parhaaksi. Tutee ammatillista erityisopetusta ohjaavia säädöksiä, ohjeita ja sopimuksia (mm. kasaiväliset sopimukset, lait ja asetukset, OKM: koulutus ja tutkimus kehittämissuuitelma, tutkitosäätö, oppilaitoksesa strategia, erityisopetukse ja ohjaukse suuitelmat). Hekilökohtaiset tavoitteet, osaamise kehittämie ja osoittamie: 6 7

5 Ammatillise erityisopettaja osaamisalueet TUTKIVA KEHITTÄMINEN Osaamise arvioii kohteita Tutkiva ja kehittävä työote erityispedagogisista lähtökohdista. Osaamise arvioii kriteereitä Ammatillie erityisopettaja: Tuistaa ja arvioi oma työ tutkimise ja kehittämise kohteita yhdessä sidosryhmie kassa erityisesti erityispedagogiika ja se tutkimukse äkökulmasta. Kehittää oppimista edistäviä erityispedagogisia toimitaympäristöjä, meetelmiä ja ratkaisuja. Arvioi, mite työelämä ja poikkisektoriste palvelujärjestelmie kehittymie vaikuttaa omaa toimitaa, ammattialaa ja koulutukse toimitaympäristöihi erityisopetukse ja ohjaukse kaalta. Hekilökohtaiset tavoitteet, osaamise kehittämie ja osoittamie: 2.3 Opiskelu käytäöistä heks, pits, eettise kehittymise kasio Erityisopettajaopitoje aluksi perehdyt ammatillise erityisopettaja osaamisalueisii ja tuistat oma osaamisesi (3.1). Osaamise tuistamise tukea käytät opetussuuitelmaa, dokumettejasi, osaamistasi arvioivia keskusteluja kollegoide, esimieste, työelämä ja ohjaajasi kassa. Hekilökohtaie kehittymissuuitelma (heks) ja sitä tarketavat ohjauskeskustelut määrittelevät, mitä opitotekoja erityisopettajaopiot siulta edellyttävät sekä mite kehität osaamistasi eri osaamisalueilla opitoje kuluessa. Käyt ohjauskeskusteluja sovitusti oma ohjaajasi kassa opitoje alussa, aikaa ja lopussa. heks voidaa raketaa moella tavalla. Tyypillisimmät tavat ovat s. itegratiivie malli ja erotteleva malli. - Itegratiivisessa mallissa suuataa eri opitojaksoje kehitystehtävät samaa kohteesee. Esimerkiksi opettaja yhteisöt ja verkostot, opetusharjoittelu sekä opettaja työ tutkimie ja kehittämie mukaa lukie erityispedagogiika perusopiot voivat mielekkäällä tavalla kaikki kohdistua samaa kehittämistoimitaa. - Erottelevassa mallissa kehittämise kohteet voivat vaihdella opitojaksoittai tavoitteittesi mukaisesti. Koska erilaisissa yhteisöissä ja tiimeissä toimimie o ammatillise erityisopettaja ydiosaamista, erityisopettajaopitoje aikaa työskeellää myös vaihtelevissa ja erikokoisissa ryhmissä. Yhdessä työsketelemise tarkoitus o moipuolistaa oppimista ja ylläpitää ja kehittää verkostoja sekä tukea opiskelua ja opitoje eteemistä. Pieryhmässä o mahdollista jakaa ja suhteuttaa omia äkemyksiä muide ajatuksii ja kokemuksii. Opitoje alussa liityt 3 6 hege moiammatillisee pieryhmää yhdessä ammatillisiksi opettajiksi ja opito-ohjaajiksi opiskelevie opiskelijoide kassa. Pieryhmä jäseiä etsitte yhteisiä moiammatillisia toimitatapoja ja laaditte pieryhmä toimitasuuitelma (pits), joka avulla osaamista jaetaa ja kehitetää yhteistoimiallisesti. Toteutatte yhdessä valitsemiae tehtäviä ja tarkastelette moiammatillise yhteistyö mahdollisuuksia. Moiammatillie pieryhmätoimita luo pohja eri asiatutijaosaajie osaamise arvostamiselle ja työsketelylle yhdessä kohti yhteisiä tavoitteita. heks ja pits toimivat erityisopettajaopitojesi kehittymistavoitteia. Niide pohjalta opitoje kuluessa tehdyt osaamista kehittävät opitoteot sekä iide arvioiti muodostavat yhdessä kehittymistäsi kuvaava eettise kehittymise kasio. Eettise kehittymise kasio toimii äyttöä ammattieettisestä ajattelusta ja suoritetuista erityisopettajaopioista. Se muodo ja toteutustava voit valita itsellesi tarkoituksemukaisesti. Osaamise kehittymise arvioiti alkaa opitoje alussa ja jatkuu opitoje aja. Opitoje loppupuolella kokoat eettise kehittymise kasioosi oma eettise ajattelusi, arvopohjasi sekä arvioit saavuttamaasi osaamista. Pohdit erityisopettaja idetiteettiäsi lähdeaieistoo peilate ja arvioit kehittymisesi suutaa lähitulevaisuudessa. Ammatillisee erityisopettajakoulutuksee sisältyy lähi- ja etä- ja verkko-opiskelua. Lähipäivillä hyödyetää moiammatillisissa ryhmissä olevaa osaamista ja kokemusta. Lähiopiskelu o vai osa opitoja ja se sisältää mm. erityispedagogisia ohjaus- ja opetusmeetelmäiovaatioita, opitokäytejä, verkko- ja mobiiliopiskeluu perehtymistä, pieryhmä- ja yksilöohjausta, asiatutijaluetoja, opiskelijoide verkottumista ja yhteistä sopimis- 8 9

6 ta. Etäopiskelujaksoilla työskeellää aktiivisesti sovittuje oppimistehtävie parissa joko itseäisesti, oma pieryhmä kassa tai verkossa. Lähi- ja verkko-opetus sekä etäopiskelujaksot o rakeettu joki opitoihi liittyvä teema, opitojakso tai osaamise kehittämise ympärille. Opitoje tueksi tehdää eakkotehtäviä tai työstetää esimerkiksi opiskelijoide omaa työhö tai toimitaympäristöö liittyviä opetusmateriaaleja, suuitelmia ja kehittämisideoita. Opiskelu toteutetaa haaga-helia tiloissa, erityisopettajaopiskelijoide oppilaitoksissa, taustayhteisöissä, alueelliste kumppaeide toimitaympäristöissä tai muissa yhteisesti sovituissa paikoissa. Kuvio 3. osaamise reflektoiti Työ- ja opiskelukokemukset Omat kiiostukse kohteet Mitä ajattele erilaisuudesta ja se kohtaamisesta Mitä miulle yt kuuluu? Kuvio 3. Koulutusprosessi eteemie HEKS Opitoje hyväksytty suorittamie edellyttää erityisopettajaopiskelija osallistumista ja aktiivista työsketelyä ii lähi- ja etäopiskelujaksoilla kui verkko-opetuksessa. Jos erityisopettajaopiskelija joutuu olemaa poissa sovituista tapaamisista, häe tulee ilmoittaa siitä eakkoo sekä ohjaajalle että omalle pieryhmällee. Yhteisesti sovitaa myös siitä, mite opiskelija täydetää osaamistaa poissaolojesa osalta. Opitoje eteemisee liittyvistä asioista erityisopettajaopiskelija sopii oma ohjaajasa kassa. Tarvittaessa, opitoje viivästyessä tai keskeytyessä, euvotellaa koulutuspäällikö kassa. HEKS-laadita ja päivitys sekä ammatillise erityisopetukse eettise kasio raketamie erityispedagogiika käsitteet ja sovellukset tulevat omiksi Ohjaamie, opettamie, arvioimie Työelämä- ja verkostoyhteistyö Tutkiva kehittämie Vuorovaikutusta, jakamista, iovoitia, ideoitia, yhteistyössä eri toimijoide kassa opiskelijaryhmä, pieryhmä, ohjaaja, työyhteisö jäseet, työelämä, poikkisektoriset yhteistyökumppait Eettie kasio raketuu kehittymisja reflektioprosessi aikaa. 3 Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot koostuvat seuraavista kokoaisuuksista: 3.1 Ammattipedagogise osaamise kehittämie 60 op Osaamise tuistamie, osoittamie, kehittymise suuittelu ja arvioiti 5 op Erityispedagogiika perusopiot 25 op Erityisopettaja työelämä ja verkosto yhteistyössä 5 op Erityisopettajuus ja ohjausosaamise kehittämie 15 op Tutkiva ja kehittävä erityisopettaja 10 op Osaamise tuistamie, osoittamie, kehittymise suuittelu ja arvioiti 5 op Opitojakso koostuu seuraavista osista: Ammatillise erityisopettaja osaamie opetussuuitelma valossa Oma osaamise aalysoiti ja tuistamie Ammatillise opettaja työ- ja toimitaympäristö osaamise tuistamie Kehittämiskohteide paikatamie heks Hekilökohtaie kehittymissuuitelma, eettise kehittymise kasio pits Moiammatillise pieryhmä toimitasuuitelma Ammatillise erityisopettaja osaamie opetussuuitelma valossa Opetussuuitelma o ammatillise opettajakorkeakoulu tulkita erityisopettaja osaamisesta. Opsissa kuvataa ammatti- ja erityispedagogise osaamise peruslähtökohdat, ohjaukse ja yhteistoimia periaatteet sekä kehittymispolkuje raketumie heksi ja pitsi avulla

7 Aloita lukemalla ammatillise erityisopettajakoulutukse opetussuuitelma tarkasti läpi ja kirjoita lukemasi perusteella eettise kehittymise kasioosi teksti pohtie seuraavia kysymyksiä: Millaista osaamista aokk: opetussuuitelma perusteella ammatilliselta erityisopettajalta edellytetää? Mitä opsissa kuvatut osaamisalueet merkitsevät siulle ammatillise erityisopettaja työssäsi? Mitä ajatuksia, kysymyksiä tai kommetteja osaamisalueet siussa herättävät? Oma osaamise aalysoiti ja tuistamie Laadi kuvaus itsestäsi alla olevie teemoje ja kysymyste pohjalta. Kuvaus kaattaa kirjoittaa huolellisesti, sillä vai se pohjalta voit luoda opitopolustasi itsesi äköise. Voit havaiollistaa ja pelkistää ajatuksiasi käyttämällä kuvaukse tueksi visualisoitia. Pohdi tekstissäsi, mite teemaa liittyvä lähdeaieisto tukee tai haastaa ammatillista kehittymistäsi. Maiitse käyttämäsi lähteet tekstissä ja lähdeluettelossa. Kuvaus itsestäsi: koulutusalasi, ammatillie pätevyytesi ja ammatillise erityisopetuksee liittyvä osaamisesi ykyie työruutusi ja toimekuvasi ammatti- ja työelämäosaamisesi erityispedagogie osaamisesi erityisopettajaa/kouluttajaa sekä asiatutijaa kehittymise polkusi tähä meessä vahvuutesi, kehittämistarpeesi, mahdollisuutesi ja haasteesi ammatillisea erityisopettajaa (swot-aalyysi) Hekilökohtaiset kehittymis- ja kouluttautumishaasteesi ammatillise erityisopettaja pedagogisissa opioissa: Mitkä ovat motiivisi, tavoitteesi ja odotuksesi opiskelu ja kehittymise suhtee? Mitä haluat oppia ja mistä haluat tietää eemmä? Mihi kehittymisohjelma osaamisalueisii haluat tai koet erityisesti tarvetta paeutua? Mite omat tavoitteesi sopivat yhtee opsissa kuvattuje osaamisalueide kassa? Mitä uutta haluat kokeilla ja mihi tahdot paostaa? Millaista yhteistyötä teet työelämä toimijoide sekä muide sidosryhmie kassa? Voidaksesi osallistua täysipaioisesti ammatillisee erityisopettajakoulutuksee pohdi myös seuraavia käytäö kysymyksiä: Mite aiot arvioida kehittymistäsi äissä opioissa? Mitkä ovat resurssisi ja ajakäyttömahdollisuutesi äissä opioissa? Millaisissa erityisopetukse toimitaympäristöissä haluat toteuttaa ohjaus- ja opetusharjoittelua? Mitä toiveita siulla o ohjauksesta, ohjaajasi roolista ja verkostoitumisesta? Mikälaisessa muodossa aiot toteuttaa eettise kehittymise kasiosi? Työ- ja toimitaympäristö kehittämistarpeide tuistamie Perehdy omaa tai valitsemaasi työ- ja toimitaympäristöö etsie orgaisaatio strategisesti oleaiset tavoitteet ja iistä ousevat erityisopetuksee ja ohjauksee liittyvät kehittämistarpeet. Mikäli mahdollista, tarkastele äitä suhteessa työyhteisössä esii ousevii muutostarpeisii. Osallista myös kyseie työyhteisö yhteisee pohditaa ja mahdollisuuksie mukaa myös kehittämisee. Tutustu työ- ja toimitaympäristösi strategioihi, kehittämissuuitelmii ja -hakkeisii. Etsi ja kirjaa asioita, jotka ovat siulle tärkeitä sekä toimitoja, joihi voisit osallistua ja joide kehittämiseksi voisit ataa paoksesi. Perehdy kiiostuksesi mukaa myös kutoutukse, poikkisektorise ja moiammatillise yhteistyö, kestävä kehitykse, yrittäjyyde, kv-osaamise ja moikulttuurisuude ja tukityöllistymise teemoihi sekä esitä iistä omia äkökulmiasi omaa työhösi liittye. Laadi kooti erityisopetuksee liittyvistä kehittämistarpeista pohtie muu muassa seuraavia asioita: Mitkä ovat tämä hetke keskeisiä keskustelu aiheita valitsemassasi työ- ja toimitaympäristössä? Mite kaikkie osallisuus varmistetaa ja esteettömyys mahdollistuu? Mite ajakohtaisia erityisopetuksee/kutoutumisee liittyviä kehittämishaasteita ostetaa esii ja käsitellää? Millaisia mahdollisuuksia valitsemasi työ- ja toimitaympäristö tarjoaa ammatillise erityisopettaja osaamise kehittämiselle? Mite yhdistät omat kehittymistarpeesi ammatillisea erityisopettajaa valitsemasi työ- ja toimitaympäristö kehittämistarpeisii? Mite osallistat työyhteisöäsi ja verkostojasi kehittämistoimitaa? Kehittämiskohteide paikatamie Listaa sellaisia työyhteisöösi ja omaa työhösi ja ammattiisi liittyviä käytäöllisiä asioita, prosesseja tai yhteistyö tapoja, joide kehittämie erityispedagogisesta äkökulmasta olisi mielestäsi tarpee. Mieti oma ammatillise erityisopetukse tulevaisuutta ja haasteita. Mitä ammattialaa ja erityisopetuksee liittyvää tietoa ja osaamistasi voit hyödytää kehittämistoimiassa? Tutustu työyhteisösi ja verkostojesi erityispedagogisee kehittämistoimitaa. Pohdi, mikä o/olisi roolisi tutkivaa ja kehittävää erityisopettajaa. Pohdi, haluatko erityisopettajaopitoje kehittämistehtävä liittyvä johoki laajempaa tutkimus-, kehittämis- ja iovaatiotoimitaa, omaa ja työyhteisösi päivittäisee ohjaus- ja opetustyöhö vai oppilaitosyhteisö ja verkostoje kehittämisee. HEKS Hekilökohtaie kehittymissuuitelma Edellä olet laatiut kirjoitelma pohtie seuraavia asioita: Ammatillise erityisopettaja osaamie opetussuuitelma valossa Oma osaamise aalysoiti ja tuistamie Valitu työ- ja toimitaympäristö kehittämistarpeide tuistamie Kehittämiskohteide paikatamie Mieti kirjoitelmasi pohjalta, millaie hekilökohtaie kehittämissuuitelma palvelisi kehittymistarpeitasi parhaite. Tältä pohjalta käyt ohjaajasi kassa ohjauskeskustelu, jossa rakeetaa yhdessä oma kehittymispolkusi kiiostuksesi ja kehittymisesi kaalta tarkoituksemukaisella tavalla. Käytäössä tämä siis tarkoittaa, että ammatillise erityisopettaja osaamisalueita ja opiskelua paiotetaa yksilölliste tarpeittesi mukaa ja osaamise kehittymie sovitetaa ykyisee tai tulevaa työ- ja toimitaympäristöösi

8 PITS pieryhmä toimitasuuitelma Pieryhmä raketaa opitoje alkuvaiheessa toimitasuuitelma (pits) ohjaajasa kassa euvotelle. pits o pieryhmä sopimus yhdessä toteutettavista opi- aikaisemmat uskomukset Merkitysskeemat ja -perspektiivit kogitiivie ristiriita ohjattu itsetutkimus Formaali, DEKLARATIIVINEN tieto dialogi itsesäätelytaito kollaboraatio Käytäöllie, proseduraalie tieto oista sekä vertaisohjauksesta ja -tuesta opitoje sekä ammatillise kasvu ja kehittymise edistämiseksi. pits laaditaa myös kirjallisea. Kuvio 4. Kuvio 4. Erityispedagogise osaamise kehittymie Kostruktivistie äkökulma käsitteellise muutokse edistämisee (mukaelle Silkelä, Väisäe 2000) portfolio uudet käsitykset Hekilökohtaie käyttöteoria 3.2 Erityispedagogiika perusopiot Erityispedagogiika peruskurssi 6 op Oppimise haasteet 6 op Syrjäytymie 5 op Tue tarve 5 op Kasvatustieteellise tutkimukse perusteet 3 op Erityispedagogiika perusopiot (25 op) koostuvat opioista, jotka suoritetaa Helsigi yliopisto tutkitovaatimuste mukaisesti ja e toteutetaa yhteistyössä yliopisto kassa. Mikäli olet jo suorittaut ämä opiot, siu ei tarvitse osallistua iihi. Aiempie erityispedagogiika perusopitoje hyväksilukemie Aiemmi suorittamasi yliopistolliset erityispedagogiika perusopiot (25 op / 15 ov) hyväksiluetaa erityisopettaja pedagogisii opitoihi. Hyväksilukua ei tarvitse eriksee aoa, vaa opitokokoaisuus kirjataa suoraa opitorekisterii, mikäli todistus opioista o ollut yhteishakulomakkee liitteeä. Voit hakea hyväksilukua myös yksittäisistä erityispedagogiika perusopitoje opitojaksoista, jos e o suoritettu vuode 2004 jälkee. Opitoje, joilla hyväksilukua haetaa, tulee vastata sisällöllisesti erityispedagogiika perusopitoja. Opitojaksoje hyväksiluvusta tulee tehdä erillie aomus, joka löytyy ettisivuilta www. haaga-helia.fi/aokk. Tavoitteet Tuet erityispedagogiika tieteealaa ja käytäö toimitaa. Perehdyt tieteeala määrittelyy, sovellusalueisii, alaa liittyvää laisäädätöö ja tieteeala historiallisee kehityksee. Tutustut käytäössä opetuksee, opetussuuitelmii ja kutoutuksee erilaisissa yhteyksissä. Perehdyt erityispedagogiika ja kutoutukse yhteisee aieksee, vammaisuude sosiaalisee mallii ja erityispedagogiikkaa tukitoimea, joka pyrkii vaikuttamaa yhteiskuallise osallistumise toteutumisee ja syrjäytymise ehkäisemisee. Hakit perusvalmiudet tutkimusmeetelmie käyttöö. Erityispedagogiika perusopiot arvioidaa asteikolla

9 Akseli I Opetettavuus ja koulutettavuus Erityispedagogiika peruskurssi 6 op Tavoite Saat yleiskäsitykse erityispedagogiikasta tieteealaa ja käytäö toimitaa. Tuet tieteeala määritelmä, sovellusalueet, alaa liittyvä laisäädäö ja tieteeala historiallise kehitykse. Tutustut käytäössä opetuksee, opetussuuitelmii ja kutoutuksee erilaisissa yhteyksissä. Sisältö Tutustut erityispedagogiika peruskäsitteisii ja sisältöihi. Oppimise haasteet 6 op Tavoite Perehdyt laste ja uorte erityiskasvatuksee ja erityisopetukse uutee järjestämismallii. Tutustut lukemise ja kirjoittamise oppimisvaikeuksii sekä kommuikoii haasteisii ja iihi kohdistuvii itervetioihi. Sisältö Perehdyt oppimise vaikeuksii ja opetukse järjestämisee. Kirjallisuus Ja yksi seuraavista Kerola, K., Kujapää, S. & Timoe, T Autismi kirjo ja kutoutus. PS-Kustaus. 445 s. tai Kehitysvammaisuus (2009). Toim. Kaski M., Maie A. & Pihko H. WSOY. 378 s. tai Takala, M. & Lehtomäki, E Kieli, kuulo ja oppimie kuuroje ja huookuuloiste laste opetus. Filectura. Tampere: Tammer-Paio. 289 s. Akseli II Erityispedagogiikka ja yhteiskuta Arvioiti Asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetuksee ja tehtävie suorittamista hyväksytysti. Kirjallisuus Moberg, S., Hautamäki, J., Lahtie, U.y., Savolaie, H. & Vehmas, S Erityispedagogiika perusteet. WSOY. 221 s. Ikoe, O., Krogerus, A Aiukertaie oppija. PS-Kustaus. 445 s. Jahukaie M. (toim.) Laste erityishuolto ja -opetus Suomessa. Lastesuojelu keskusliitto. 473 s. Sosiaali- ja terveydehuoltolaisäädätö Kokkoe. T. (toim.) tai Filexia-tietokata. Arvioiti Asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetuksee ja tehtävie suorittamista hyväksytysti. Opetusmiisteriö Erityisopetukse strategia. Uusitalo-Malmivaara, L Lukemise vaikeude kutoutus ekaluokkalaisilla kolme pedagogista itervetiota. 229 s. https://helda.helsi- ki.fi/hadle/10138/17738/search?query=uusitalo- Malmivaara&scope=&rpp=10&sort by=0&order=desc&submit=hae Saloviita, T. (toim.) Meidä koulu keijoja työrauha ja hyvä ilmapiiri saavuttamisee. PS-Kustaus. 202 s. Lauoe, K Vuorovaikutus - kehitys, riskit ja tukemie kutoutukse keioi. Kehitysvammaliitto. 179 s. Syrjäytymie 5 op Tavoite Perehdyt erityispedagogiika ja kutoutukse yhteisee aieksee, vammaisuude erilaisii malleihi ja erityispedagogiikkaa tukitoimea, joka pyrkii vaikuttamaa yhteiskuallise osallistumise toteutumisee ja syrjäytymise ehkäisyy. Tutustut kiusaamista ehkäisevii itervetioihi ja uorisorikollisuude problematiikkaa. Sisältö Tarkastelet syrjäytymistä yhteiskuallisea ilmiöä ja yksilö äkökulmasta. Kirjallisuus Moilae, I., Räsäe, E., Tammie, T., Almqvist, F., Piha, J. & Kumpulaie, K. ym (tai myöhempi paios). Laste- ja uorisopsykiatria. Duodecim. sivut ja , yht. 293 s. Salmivalli, C Koulukiusaamisee puuttumie. (2. uud.paios). PS-Kustaus. 165 s. Haapasalo, J. (toim) Krimiaalipsykologia. PS- Kustaus. 287 s. Lammi-Taskula, J., Karvoe, S. & Ahlström, S. (toim.) THL. 242 s. FI/web/fi/haku=lapsiperheide&pikahaku=true Arvioiti Asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetuksee ja tehtävie suorittamista hyväksytysti

10 Tue tarve 5 op Tavoite Perehdyt erityiskasvatuksee eri ikävaiheissa ja saa käsitykse erilaisista kasvua ja kehitystä haittaavista tekijöistä. Tutustut moikulttuurisuutee, varhaise puuttumise periaatteisii ja fuktioaalis-ekologisee työsketelytapaa. Sisältö Käsitelet eri ikävaiheide tue tarvetta. Kirjallisuus Lidh, R. & Sikkoe, H-M Koulusta syrjäytymie. WSOY. 208 s. Määttä, P. & Ratala, A Tavallise erityie lapsi. Yhdessä tekemise toimtamalleja. PS-Kustaus. 259 s. Akseli III Tutkimusmeetelmät Kasvatustieteellise tutkimukse perusteet 3 op Tavoite Ymmärrät kasvatustieteellise tutkimusprosessi rakeetta, tutkimukse ogelmaasettelua sekä meetelmällisiä ratkaisuja. Ymmärrät tieteellise tiedo merkitykse, kasvatustieteellise tutkimukse tieteellisfilosofisia perusteita sekä tieteellise tutkimise perusteet ja kasvatustieteellise tutkimukse peruskäsitteitä. Sisältö Tarkastelet kasvatustieteellise tiedo metodologisia perusteita, tiedo luoteesee, merkityksee ja tuottamisee liittyviä periaatteita. Takala, M. (toim.) Erityispedagogiikka ja kouluikä. Palmeia. 250 s. Korkeamäki, J Aikuiste oppimisvaikeudet. Näkökulmia selviytymisee. 112 s. tuotteet/ Korkeamaki verkkov.pdf Ja yksi seuraavista Arvoe, A., Katva, L. & Nurmie, A Maahamuuttajie oppimisvaikeuksie tuistamie. PS- Kustaus. 224 s. tai Nissilä, L. & Sarli, H-M Maahamuuttajie oppimisvaikeudet. Opetushallitus. 184 s. tai Martikaie, T. & Haikkola, L Maahamuutto ja sukupolvet. Nuorisotutkimusseura. 299 s. Arvioiti Asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetuksee ja tehtävie suorittamista hyväksytysti. Kirjallisuus Metsämuuroe, J Tutkimukse tekemise perusteet ihmistieteissä. Methelp. Luvut I ja III. Erityispedagogiika alueelta tehdyt väitöskirjat. Arvioiti Asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetuksee ja tehtävie suorittamista hyväksytysti. 3.3 Erityisopettaja työelämä- ja verkostoyhteistyössä 5 op Opitojakso koostuu seuraavista teemoista: Vaikuttamisosaamie, työllistymise tehostamie, alueellise osaamise vahvistamie Alueellie, kasallie ja kasaivälie kumppauus Moiammatillie työsketely poikkisektorisessa toimiassa ja yhteistyössä sekä ohjaus työelämä kassa Yhteistyö vahempie, perheide ja oppijoide muide lähihekilöide kassa Luottamusta herättävä iovatiivie toimita Oppimise ja kutoutumise äkemys oppijoide yksilöllisistä ja erilaisista tarpeista Vastuullie ja oppija kehittymistä tukeva yhteistyö eri ivelvaiheissa Opitokokoaisuudessa keskityt verkostoyhteistyö äkökulmasta työelämä kehittämisee. Työsketelet erityispedagogisea asiatutijaa erilaisissa yhteisöissä ja verkostossa, jotka uusie opiskelijoide ja yhteistyömuotoje myötä kehittyvät, muuttuvat ja vaihtuvat. Toimit erilaiste kasaiväliste, kasalliste, alueelliste, oppilaitokse sisäisissä yhteisöissä ja verkostoissa, joissa osallistut moelaisii yhteistyöeuvotteluihi ja -muotoihi. Näissä yhteisöissä ja verkostoissa kaikkie osallistujie ammatillista osaamista o mahdollista moipuolisesti ylläpitää, kehittää ja arvioida sekä raketaa ammatillise erityisopetukse äkökulmasta tarkoituksemukaisia verkostoja. Verkostoyhteistyö kehittämiseksi siulta edellytetää yhteisöllisiä toimitavalmiuksia ja työsketelyä erityisopetukse asiatutijaa. Olet erityisopetukse aktiivi- e toimija ja asiatutija, joka työskeellessää ammatillise koulutukse ketällä eri tehtävissä, o yhteistyötahoja iostava ja kaustava aktiivie toimija. Omaat taido tarkastella tilateita, tapahtumia ja käytäteitä eri äkökulmista. Ammatillise erityisopettaja työ edellyttää siulta kykyä toimia raketavasti myös haastavissa tilateissa ja vaikuttamistyössä. Orgaisaatio sisäisessä yhteistyössä siulla o erityisopettajaa keskeie rooli opiskelija osallistamisessa ja tukemisessa sekä opiskeluhyvivoii raketamisessa ja ylläpitämisessä. Tuloksekkaasee yhteistyöhö pääsemiseksi tärkei lähtökohta yhteiste tavoitteide ja toimitatapoje luomisessa ovat oppija ja häe lähipiirisä. Oppija lähipiirii voivat kuulua vahemmat, sisarukset, asutola ohjaajat, kutoutusohjaajat je. Näide yhteistyökumppaeide kassa ylläpidät ja kehität ammatillisee erityisopetuksee, ohjauksee ja työllistymisee liittyvää yhteistyötä jatkuvasti. Ammatillise erityisopettaja osaamise ja kehittymise varmistajaa toimivat joustavat, raketavat ja luottamukselliset suhteet työelämää. Kehität yhteistyössä työelämä kassa yksilöllisiä, mahdollisimma esteettömiä työssäoppimismahdollisuuksia ja työllistymisvaihtoehtoja. Tämä kehittämistyö edellyttää siulta osaamista, joho sisältyy yhteiskua ja työelämä muutossuutie ja -vaikutuste eakoivaa hahmottamista. Mahdollistat oppijalle työvalmeuksessa moipuolisia työssäoppimis- ja työharjoitteluympäristöjä. Tällöi oppija voi toteuttaa työssäoppimista tai työharjoittelua yksi, parityöä, ryhmätyöä tai tiimityöä. Ratkaisu valitaa vaikuttavat oppija oma hekilökohtai

11 e tilae ja lähtökohdat. Työelämäyhteistyössä erityisopettajaa seuraat ja valvot, että oppija erilaiset työtaidot ja työ tekemise tavat täydetävät toisiaa ja vahvistavat oppija osaamista sekä työyhteisössä meestymise taitoja. Ammatillisea erityisopettajaa seuraat tiiviissä työelämäyhteistyössä, että työvalmeus eteee jokaise oppija hekilökohtaise valmeussuuitelma mukai- erityisopettaja ja ohjattava tiimi äkemys työataja äkemys Ammatillie erityisopettaja Työvalmeus sesti. Vastaat omalta osaltasi valmeussuuitelma toteuttamisesta. Valmeussuuitelmassa arvioidaa kuluutta työvalmeusjaksoa ja tehdää tarvittavia täydeyksiä ja muutoksia suuitelmaa. Ammatillisea erityisopettajaa huolehdit, että työvalmeuksessa otetaa huomioo oppija hekilökohtaiset tavoitteet, omiaisuudet, vahvuudet ja rajoitukset sekä työelämää valmetautumie. Kuvio 5. työelämälähtöise ohjaukse haasteet opiskelija oppimise haasteet Opitojakso arvioiissa kuvaat työelämä- ja verkostoyhteistyö osaamise karttumista ja tehtyä kehittämistyötä ammatillise erityisopetukse erilaisissa toimitaympäristöissä. Sisällytät arvioitii myös omaa pohditaasi sekä ohjaajalta, muilta erityisopettajaopiskelijoilta ja kuvatuista yhteisöistä ja verkostoista saadut palautteet. Arvioiissa käytettävä kirjallisuus ja aieisto löytyvät aokk kirja- ja likkilistassa osoitteessa fi/aokk - Kirjallisuus ja artikkelit. Ammatillise erityisopettaja työelämä- ja verkostoyhteistyöosaamise arvioii kohteet: Arvioit ja kehität yhteistoimiallisia erityispedagogisia toimitatapoja omassa työyhteisössäsi ja verkostoissasi. Kehität opetussuuitelmia ja erityispedagogista ohjaus- ja opetusmeetelmiä, oppimise apuvälieitä sekä oppimisympäristöjä työelämä, opiskelijoide ja kollegoide kassa. 3.4 Erityisopettajuus ja ohjausosaamise kehittämie 15 op Mahdollistat ja kehität ammatillise koulutukse, kutoutukse, erityisopetukse ja työelämä välistä yhteistyötä sekä yrittäjyyttä ja oppimista työelämä kassa. Toimit iovatiivisesti työyhteisöje valmetajaa työssäoppimiskäytäteide ja työllistymise tehostamisessa erityise tue mahdollistajaa. Kehität poikkisektorista yhteistyötä opiskelijoide kotikutie yhteistyötahoje kassa. Toteutat ja kehität aktiivisesti laadukasta työpari- tai tiimitoimitaa erityisopetuksee pohjautuva ohjausja opetustoimia kehittämiseksi Tuet ammatillista erityisopetusta ohjaavia säädöksiä, ohjeita ja sopimuksia (mm. lait ja asetukset, oppilaitoskohtaiset erityisopetukse ja ohjaukse suuitelmat je). Edistät toimiassasi keskiäistä luottamusta, opiskelu- ja työhyvivoitia, työturvallisuutta ja kestävää kehitystä. Arvioiti hyväksytty täydeettävä. työvalmeukse ja työllistymiskäytäteide alueellie vertailu Kuvio 5. Ammatillie erityisopettaja ja työvalmeus Työvalmeukse kehittämishaasteet (mukaelle Nuutila 2001) työvalmeukse alueellie toteutus Opitojakso koostuu seuraavista osista: Ammatillise erityisopettaja osaamie opetussuuitelmatyössä Luottamukse luomie ja aito dialogi työsketely lähtökohtaa Erilaisuude ja moiaiste kulttuurie kohtaamie ja arvostamie Tue tarpee tuistamie ja yksilölliste tukitoimie raketamie moiammatillisessa yhteistyössä asiatutijoide kassa Ammatillise erityisopetukse ja ohjaukse meetelmät ja välieet, opetustekologia, apuvälieet sekä oppimisympäristöt Opetusharjoittelu erilaisissa ammatillise erityisopetukse moiaisissa toimitaympäristöissä 20 21

12 Opetusharjoittelu ammatillise erityisopetukse moiaisissa toimitaympäristöissä Seurata Kuvio 6. Opetusharjoittelu kokoaisuus Seurata (25 t) Asiatutijaa erityisopetukse erilaisissa toimitaympäristöissä Havaioit ja arvioit muide erityisopetuksessa toimivie asiatutijoide opetus- ja ohjaustilateita (oi 25 tutia). Valitset seuratatilateet asettamiesi tavoitteide suuassa. Hyödyä moipuolisia mahdollisuuksia seurataa, joita koko ammatillise koulutukse kettä ja yhteistyöpaikat sekä kutouttava ohjaus tai opetus poikkisektorisissa taustayhteisöissä atavat siulle. Myös pieryhmissä toteutuva vertaisohjaus ja kokemuste vaihto o keskeie osa opetusharjoittelua. Opetusharjoittelussa keskityt oma ohjaamise, opettamise ja arvioititaido kehittämisee ja osoittamisee. Opetusharjoittelu aikaa perehdyt ammatillise erityisopetukse suuitelmii ja erityisopetukse suuittelu osa-alueisii sekä erilaisii meetelmii ja oppimisympäristöihi. Asetat itse opetusharjoittelukokoaisuudelle kehittymistäsi tukevat tavoitteet, jotka ohjaavat kokoaisuude suuittelua, toteuttamista ja arvioitia. Tavoitteita laatiessasi muistat koko ammatillise koulutukse laaja erityisopetukse ketä. Voit toteuttaa opetusharjoittelusi kaikissa ammatillise erityisopetukse ykyaikaisissa muodoissa ja toimitaympäristöissä yksi tai yhdessä asiatutijoide ja kollegoitte kassa. Opetusharjoittelu ammatillise erityisopetukse erilaisissa toimitaympäristöissä koostuu opetukse seuraasta, asiatutijaa toimimisesta erityisopetukse erilaisissa toimitaympäristöistä omasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä äide arvioiista. Kuvio 6. Oma erityisopetus ja ohjaus Arvioiti Asiatutijaa erityisopetukse erilaisissa toimitaympäristöissä (20 t) Toimit erityisopetukse asiatutijaa erityisopetukse toimitaympäristöissä ja työelämä eri orgaisaatioissa. Kehität yhteisöje ja työelämätoimijoide erityisopetuksee liittyvää osaamista ja edistät erityisopiskelijoide työllistymistä. Ammatillisea erityisopettajaa suuittelet ja toteutat valmeustoimitaa, joka ottaa huomioo yksilö- ja ryhmävalmeukse meetelmiä. Yksilövalmeus o työvalmeusta tukevaa toimitaa, jossa ammatillisea erityisopettajaa edistät kokoaisvaltaisesti oppija arje hallitaa ja toimitakykyä. Yksilövalmeus o prosessi, jolla pyrit paratamaa oppija sosiaalista toimitakykyä ja tuet hätä löytämää omat yksilölliset kykyjä ja osaamista vastaavat tavoitteesa. Yksilövalmeuksessa myös tuet oppija kykyä selviytyä arkipäivä välttämättömistä toimioista, vuorovaikutussuhteista sekä oma toimitaympäristösä rooleista. Ammatillisea erityisopettajaa ohjaat ryhmissä toteutettavaa, vertaisryhmissä toimiallisi meetelmi tapahtuvaa arki-, työelämä- ja vuorovaikutustaitoje kehittämistä. Ryhmävalmeukse tavoitteea o tukea ja rohkaista oppijaa vuorovaikutuksee sekä mahdollistaa vertaistue käyttö voimaatumise välieeä. Ammatillisea erityisopettajaa huolehdit, että oppijat saavat jakaa ryhmässä erilaisia kokemuksia yhdessä tekemällä. Työvalmeusta ja se eteemistä voidaa arvioida moella erilaisella meetelmällä tai työkalulla. Ammatillisea erityisopettajaa kehität arvioitii soveltuvia työkaluja. Työssäoppimise aikaa tapahtuva arvioiti o usei oppija ja työpaikkaohjaaja ja ammatillise erityisopettaja havaitoihi perustuvaa reflektoitia/arvioitia. Ammatillisea erityisopettajaa tehtäväsi o kehittää arvioitii liittyviä hyviä käytätöjä yhteistyössä työelämä edustajie kassa. Opitojakso tavoitteet ja opitoteot sovit ohjaajasi kassa. Toteutuksessa perehdyt työelämä- ja verkostoyhteistyö kriteereihi ja ala kirjallisuutee ja muuhu lähdeaieistoo. Lisäksi perehdyt ammatillista koulutusta ja erityisopettajaa koskevaa sääöstöö ja ohjausmekaismeihi sovitulla tavalla. Oma erityisopetus ja -ohjaus (20 t) Suuittelet ja toteutat ohjaus- tai opetuskokoaisuude, jossa oppijat ja heidä oppimisesa ovat keskiössä. Valitse kehittymisesi kaalta tarkoituksemukaie kokoaisuus, jossa voit moipuolisesti osoittaa ja kehittää omaa ohjaus-, opetus- ja arvioitiosaamistasi ottae huomioo ammatillise erityisopetukse koko laaja ketä. Osa harjoittelusta tulee toteuttaa muualla kui erityisopettajaopiskelija omassa työyhteisössä. Tärkeää o, että opitoje aikaa pyrit avoimee ja rohkeaa toimitatapaa, joka kautta oma osaamisesi ja se kehittymie tulevat äkyviksi. Voit toimia yksi tai yhdessä kollegoidesi kassa. Keräät palautetta ja arvioit kokoaisuutta yhdessä muide kassa. Valitsemastasi ohjaus- ja opetuskokoaisuudesta laadit etukätee suuitelma, jossa perustelet tarkemmi mitä, keelle, mite ja miksi sekä mikälaisessa oppimisympäristössä ohjaus tai opetus toteutetaa. Sovit ohjaajasi, pieryhmäsi ja kollegoittesi kassa, milloi he tulevat seuraamaa osia ohjaus- ja opetuskokoaisuudestasi. Lähetät heille hyvissä ajoi etukätee suuitelma ja kutsu

13 Kysymyksiä oma erityisopetus ja - ohjaussuuitelmasi tekemise tueksi: Ohjaus- ja opetuskokoaisuus erityisopetuksessa Mitkä ovat erityisopetuksee liittyvä ohjaus- ja opetuskokoaisuude tavoitteet ja keskeiset teemat? Mitä opiskelijoide o tarkoitus oppia, ja miksi? Mite voit hyödytää moiammatillista yhteistyötä ja osaamista suuitelma tekemisessä ja oppimistilateessa? Mite ohjaus- ja opetuskokoaisuus eteee ajallisesti ja sisällöllisesti? Mitä o erityispedagogista tietoa ja sovellusta voit soveltaa erityisopetukse ohjaus- ja opetuskokoaisuudessa? Mite voit edistää oppijoide osaamista työelämässä toimimise äkökulmasta ja työllistymisessä? Oppijat Mitkä ovat oppijoide erityispedagogiset ja pedagogiset haasteet ja mahdollisuudet? Mitä he osaavat, mitä tavoittelevat ja mikä o opiskelukyky? Mite tue tarve määritellää ja mite siihe vastataa? Mikälaisia oppijoide elämätilateisii ja ammatillise kasvu vaiheesee liittyviä prosesseja voit ottaa huomioo ohjausta ja opetusta suuitellessa? Mite opiskelijoide yksilölliset tarpeet ja tavoitteet otetaa huomioo oppimise ohjaamisessa? Mite opiskelijoide omaa ajattelua ja toimitaa tuetaa opitokokoaisuudessa? Mite kaustetaa ja tuetaa oppimista yksi ja ryhmässä? Mite huomioidaa kaikkie osallistumie ja mahdollisimma esteetö oppimie? Mite huomioidaa opiskelijalähtöiset kutoutukselliset tavoitteet ja mite e äkyvät? Millaisia apuvälieitä, opetukse tekologiaa tms. tarvitaa? Mite eakoit ogelmatilateita ja toimit iissä? Opetukse elemetit Mikälaie o erityisopetukse ja ohjaukse suuittelua ohjaava oppimiskäsityksesi? Mikälaisia tehtäviä, opetus- ja ohjausmeetelmiä ja välieitä käytät? Mite kehität ja sovellat selkeää ja havaiollista oppimateriaalia? Mite käytät opetuksessa ja ohjauksessa moimuotoisia, opiskelijalähtöisiä puhetta tukevia ja korvaavia meetelmiä? Mikälaisia oppimistehtäviä käytät? Mite ja keide kassa tehtävät o laadittu ja toteutettu? Mite perustelet oppimistehtävät ja iide sisällöt? Mite e aktivoivat oppijaa oppimaa? Millä tavoi oppimisee liittyvää työsketelyä/toimitaa arvioidaa? Millä tavoi opiskelijoide osaamie varmistetaa? Mite huomioi opiskelijoide yksilölliset tarpeet? Erityisopettaja ja ohjaaja rooli Mitä aiot oppia/kokeilla/kehittää omassa erityispedagogisessa osaamisessasi? Mitä tavoitteita asetat dialogiselle vuorovaikutukselle? Mite aiot toteuttaa e? Mite määrittelet oma roolisi ohjaus- ja opetuskokoaisuude yhteydessä? Oletko esimerkiksi erityisopettaja, ohjaaja, valmetaja, alalla toimiva kollega vai metori? Toimitko yksi vai yhdessä esimerkiksi muide opettajie, tiimie tai työelämäedustajie kassa? Mikä o mielestäsi hyvä oppimisympäristö tälle teemalle? Mite voit toteuttaa siellä oppimista? Mite arvioit ja ohjaat opiskelijoide oppimista? Mitä taustayhteisöt ja yhteistyökumppait oppivat? Jos toimit opetustilateessa yhdessä muide opettajie/ohjaajie kassa, kuvaile teidä roolejae opetustilateessa. Ohjaus- ja opetuskokoaisuus osaa erityisopettaja pedagogisia opitoja Millä perusteella valitsit kyseise ohjaus- ja opetuskokoaisuude sekä asia - tutijaa toimimise kokoaisuude osaksi opetusharjoitteluasi erityisopetuksessa? Pohdi ohjaus- ja opetuskokoaisuude perusteella saamasi kokemukse ja palauttee pohjalta, mitä opetuksessa opittii tai mite ohjaus toteutui suhteessa suuitelmassa asetettuihi tavoitteisii. Mikä oli oleaista oma erityisopetukse- ja ohjausosaamisesi kehittymise äkökulmasta? Millä tavoi keräät ohjaus- ja opetuskokoaisuude toteutuksesta palautetta ja tietoja? Mite dokumetoit tätä osaa raporttiasi? Mite aiot koota koko raporttisi? 24 25

14 Opitojakso arvioiissa kuvaat oma erityispedagogise osaamise lähtökohtia ja kehittymistä. Pohdi, mikä olisi iostava, havaiollie ja selkeä tapa esittää, mitä koit ja opit. Sisällytä arvioitii kuvaus toteutuksista ja saamastasi palautteesta sekä omaa pohditasi osaamisesi kehittymisestä ja kehittämise suuasta. Osoita perehtymisesi opetusharjoitteluu liittyvää lähdeaieistoo (kirjallisuus ja muut lähteet) ottamalla iitä kuvauksessasi luotevasti esille. 3.5 Tutkiva ja kehittävä erityisopettaja 10 op Opitojakso koostuu seuraavista teemoista: Kehittävä yhteisöllie toimita oppilaitokse arjessa ja eri oppimisympäristöissä Aktiivisea erityisopetukse asiatutijaa yhteisöissä ja muutokse raketajaa Poikkitieteellisyys toimitatapaa ja ammatillise erityisopettaja työ lähtökohtaa Oma osaamise syvetämie/laajetamie kehittämistehtävää liittye Erityisopettaja opetus- ja ohjausosaamise arvioii kohteet: Erityisopettajaa kehität omia vuorovaikutustaitojasi erilaisuude ja kulttuurise moiaisuude ehdoilla. Ohjaat ja opetat ottae huomioo opiskelijoide jo olemassa oleva osaamise sekä yksilölliset tarpeet, opetussuuitelma tavoitteet, oppimise ja erityispedagogiset lähtökohdat ja luotee hyödytäe myös erilaisia oppimisympäristöjä, tekologiaa ja apuvälieitä. Käytät opiskelijalähtöisiä ja tavoitteellista yhteistyötä vahvistavia erityisopetuksee soveltuvia ja tarkoituksemukaisia ohjaus-, opetus- ja arvioitimeetelmiä. Toteutat ja kehität ohjaamista, opettamista ja arvioimista perustelle valitasi erityispedagogisesti ja eettisesti. Arvioiti hyväksytty täydeettävä. Ammatillisea erityisopettajaa siulta edellytetää tutkivaa ja kehittävää otetta omassa työ- ja toimitaympäristössäsi. Työkettääsi kuuluu oppija lisäksi mm. verkostoyhteistyökumppaeita työelämästä, oppija lähipiiristä, oppilaitoksista sekä muita alueellisia toimijoita esim. työ- ja elikeioelämästä, työvoimahalliosta sekä sosiaali- ja terveysalalta. Näide yhteistyökumppaeide kassa kehität ja uudistat ammatillisee erityisopetuksee ja ohjauksee liittyviä toimitoja. Opitojaksossa vaikutat erityisopetukse kehittämisee perustelemalla erilaisia ratkaisuja ja iide vaihtoehtoja site, että yhteistyökumppait ja päätöksetekijät ymmärtävät, mitä tehdää ja miksi. Osaat eakoida tulevaisuude kehittymisäkymiä ja iide vaihtoehtoja kasaivälisellä, kasallisella ja alueellisella tasolla. Osaat ottaa huomioo ammatillise erityisopetukse poikkitieteellisyyde sekä eri tieteealoilla ja ammattialoilla tapahtuvat muutokset. Tutkiva ja kehittävä työotteesi perustuu aia olemassa oleva toimia ja teoria tarkasteluu sekä äide kehittämisee. Aalysoit toimijoide kassa olemassa olevia arje käytäteitä ja iide toimivuutta tavoitteellisesti ja tarkoituksemukaisesti. Toteutat opitojesi aikaa kehittämistehtävä, jossa osoitat erityispedagogise tutkimus- ja kehittämisosaamisesi yhdessä muide toimijoide kassa moiammatillisesti erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Samalla syveät/laajeat omaa osaamistasi kehittämistehtävä sisällöllisee teemaa liittye. Yhteisöllie kehittämie ja arvioititoimita edellyttävät tietoa ja taitoa tutkimise ja kehittämise meetelmistä. Erityispedagogiika perusopioissa o opitojakso Kasvatustieteellise tutkimukse perusteet, jossa perehdyt erilaisii tutkimuksii ja tutkimukse tekemisee poikkitieteellisestä äkökulmasta. Kehittämistehtävä suuittelu ja toteutus Keskustele ja euvottele ohjaajasi kassa, pieryhmässäsi sekä työyhteisössäsi vaihtoehtoisista ja itseäsi kiiostavista erityisopetukse kehittämistoimia kohteista, joho kehittämistehtäväsi voi liittyä. Ota valiassa huomioo erityisopettaja osaamisalueet, omat tavoitteesi sekä erityispedagogiset äkökulmat. Laadi kehittämistehtävälle suuitelma, joho kirjaat oma osaamisesi syvetämise/laajetamise kehittämistehtävä sisällöllisee teemaa liittye, toimia tavoitteet ja aikataulu sekä kehittämise ja erityispedagogise tutkimise lähestymistavat, käytettävissäsi olevat resurssit ja kehittämistehtävä arvioii tavat. Suuittele myös, millä tavoi kuvaat ja havaiollistat dokumetoidessasi kehittämistehtäväsi eteemistä ja tuloksia sekä mite haastat myös muut opiskelijakollegasi yhteisee erityispedagogisee keskusteluu ja kokoat siitä palautetta kehittämistyösi tueksi. Toteuta kehittämistehtäväsi yhteistyössä toiste toimijoide kassa. Käytä iostavia ja osallistavia tapoja dokumetoida työtäsi koko prosessi aja. Kysymyksiä kehittämistyösi tueksi: Mite ammatillisea erityisopettajaa tuistat ja arvioit moiammatillisesti yhdessä sidosryhmie kassa oma työsi tutkimise ja kehittämise kohteita, jossa keskiössä ovat oppija ja työelämä? Mite syveät/laajeat omaa osaamistasi liittye kehittämistehtävä sisällöllisee teemaa? Mite erityisopetukse asiatutijaa kehität työllistymistä, oppimista ja ohjaamista edistäviä perusteltuja ratkaisuja käytäössä? Mite arvioit työelämä kehittymistä oppimisee, ohjaamisee, ammattiala ja se ympäristöje kehittymisee? Mite dokumetoit tutkimus- ja kehittämistyöhö liittyvää toimitaa havaiollisesti ja iostavasti muide toimijoide ähtäville? Opitojakso arvioiissa kuvaat opitoje aikaa kehittämääsi toimitaa erityisopettaja pedagogiste osaamisalueide ja työelämä äkökulmista. Kehittämistehtävä sisältö, meetelmät, oma osaamise syvetämie/laajetamie ja aikataulu kirjataa heksii. Ohjaaja kassa euvotellaa myös lähdeaieistosta/kirjallisuudesta, joho perehdytää. Kehittämistehtävä o mahdollista tehdä yksilö-, pari- tai pieryhmä

15 työä, muide erityisopettajaopiskelijoide tai työelämä yhteisöje kassa. Näi perehdytät ja iostat myös e yhteisöt, jotka osallistuvat työhö. Kehittämistehtäviä ja toimitaa käsitellää opitoje aikaa moiammatillisissa pieryhmissä. Niitä arvioidaa ja iistä opitaa yhteistoimiallisesti. 4 Tiedoksi ja opitoje tueksi Ammatillise erityisopettaja tutkiva kehittämisosaamise arvioii kohteet: Erityisopettajaa tuistat ja arvioit oma työ tutkimise ja kehittämise kohteita yhdessä erilaiste sidosryhmie kassa erityisesti erityispedagogiika ja se tutkimukse äkökulmasta. Kehität oppimista edistäviä erityispedagogisia toimitaympäristöjä, meetelmiä ja ratkaisuja moiammatillisea yhteistyöä. Arvioit, mite työelämä ja poikkisektoriste palvelujärjestelmie kehittymie vaikuttaa omaa toimitaasi, ammattialaa ja koulutukse toimitaympäristöihi erityisopetukse, oppija ja ohjaukse kaalta. Opitojakso tavoitteet liittyvät kiiteästi muihi osaamisalueisii syvetäe ja laajetae äihi liittyvää osaamista ja kehittämistä, jote tarkastele oppimistasi laajasti. Arvioiti hyväksytty täydeettävä. Aihealueittai luokiteltu kirjalista ja likkikokoelma osoitteessa Kirjallisuus ja artikkelit 4.1 Opiskelijapalvelut Osoite: haaga-helia aokk Ratapihatie 13, Helsiki Opettajakorkeakoulu opitotoimisto ja hekilökuta Opitotoimisto sijaitsee 7. kerroksessa, huoe Opitotoimistosta saat tietoa opiskelu käytätöö liittyvistä asioista sekä mahdolliset selvitykset viraomaisia varte. Parhaite opitosihteerit ovat tavoitettavissa osoitteesta: Opitosihteerit: Pirjo Aura, Maija Kotisilta, Hekilökua sähköpostiosoitteet ovat muotoa Opettajakoulutuseuvosto Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa o opettajakoulutuseuvosto, joka puheejohtajaa toimii opettajakorkeakoulu johtaja. Opettajakoulutuseuvosto tehtävää o valmistella opettajakoulutusta koskevat asiat ammattikorkeakoulu hallitukselle. Opettajakoulutuseuvosto jäseistä yksi edustaa opettajia ja yksi opiskelijoita. Lisäksi euvostossa o koulutusta sekä elikeio- ja muuta työelämää edustavia hekilöitä. Neuvosto puheejohtajaa toimii aokk johtaja. Opettajaopiskelijajäseet (varsiaie ja varajäse) valitaa syksyllä. Valiasta tiedotetaa sähköpostitse. Tietoa euvosto toimiasta löytyy extraetistä. Opetuspaikat Lähipäivät pidetää, jollei toisi sovita, Helsigi ryhmie osalta haaga-helia aokk Pasila toimipistee tiloissa, osoitteessa Ratapihatie 13, Helsiki

16 Kirjasto i/kirjasto Kirjasto sijaitsee Pasila toimipistee 3. kerroksessa. Laiausoikeude ja kirjastokorti saat esittämällä kirjastossa valokuvalla ja hekilötuuksella varustetu hekilötodistukse ja täyttämällä ilmoittautumislomakkee. Nelli-portaali Nelli o väylä kirjasto tarjoamii elektroisii lehtii, e-kirjoihi, ja tietokatoihi. Maksulliste aieistoje lisäksi haaga-helia Nellii o valikoitu rusaasti Itereti ilmaisaieistoja. Nelliä voit käyttää etää kirjautumalla palveluu haaga-helia verkkotuuksilla. Ruokailu Opiskelijoilla o mahdollisuus ruokailla Amica opiskelijaravitoloissa. Ilmoita kassalla olevasi kurssilaie, ii saat louaasi edullisemmi. Pääaula Bistrosta voit ostaa kahvia, kahvileipää ja kevytlouaa. Ravitola Pääraide sijaitsee SLK-talo 1. kerroksessa, joe pääset haagahelia tiloista 2. kerroksessa olevia yhdyskäytäviä pitki. HAAGA-HELIA AOKK ettisivut opetussuuitelmat opiskelumuotoje lähipäivät (aikataulu) kasvatustietee- ja erityspedagogiika perusopitoje tarkemmat aikataulut artikkeleita korvaavuuslomakkeet tehtävie kasilehdet Opiskelijasähköposti haaga-helia opiskelijoilla o käytössä sähköposti, joka o muotoa Kaikki opiskeluu liittyvät tiedotteet ja viestit lähetetää myy-sähköpostii. Sähköpostii pääset talo ulkopuolelta osoitteesta Kirjaudutaa verkkotuuksilla, jotka jaetaa aloituspäivää. Erityisopettajaopiskelijaryhmät käyttävät keskiäisee tiedottamiseesa myös sähköisiä oppimisalustoja. Jos oma sähköpostiosoitteesi muuttuu opiskelu aikaa, ilmoita siitä opitotoimistoo tai vaihda itse osoitteesi WihaWille käyttäjätietoihi. Erityisopettajaopiskelija extraet, MyNet Kirjaudutaa verkkotuuksilla, jotka jaetaa aloituspäivää. Tämä sivu aukeaa automaattisesti ku kirjaudut koeelle haaga-heliassa. kirjasto e-aieistot MOT-saakirjat tutkitosäätö erityisopettajakoulutuseuvosto palaute Oppimisalusta Moodle https://hhmoodle.haaga-helia.fi/ Kirjaudutaa verkkotuuksilla, jotka jaetaa aloituspäivää. lähijaksoje tarkemmat ohjelmat opiskelumuodoittai ryhmä/ohjaajakohtaista materiaalia keskustelualustat Opitorekisteri WihaWille https://wille.haaga-helia.fi/wihawille Kirjaudutaa Web-tuuksilla, jotka jaetaa aloituspäivää. opitosuoritukset. IT-palvelut Palvelut ja yhteistyö it-palvelut Helpdesk auttaa ja selvittää opiskelijoide ja hekilöstö tietotekisiä ogelmia (myös av-ogelmia). Muistatha, että ratkaisu ogelmaasi saattaa löytyä käyttöohjeista, tutustu iihi ee yhteydeottoa Opitososiaaliset edut Erityisopettaja pedagogiset opiot eivät ole tutkitoo johtavaa koulutusta, jote opitososiaaliset edut (esim. matka-aleukset, ateriaedut) eivät koske yleesä erityisopettajaopiskelijoita. Poikkeukset selvitetää tapauskohtaisesti haaga-helia opitotukilautakuassa, Tulostus- ja kopioiti Lähipäivie aikaa opiskelijoilla o käytössää 8. kerrokse tietokoeluokka 8209, jossa opiskelijat voivat myös tulostaa tehtäviää. Kopiokortteja myydää kirja- ja paperikauppa Kirjasalkussa slk-talo 1. kerroksessa. Kopiokoeet ovat Helia-talo 1. kerroksessa ifopistee takaa ja kirjastossa, 3. krs. Kirjasto kopiokoetta voi käyttää kirjasto aukioloaikoia. Tupakoiti haaga-helia o savuto opiskeluyhteisö. Sekä opiskelijoide että hekilöstö eemmistö haluaa savuttomuutta kaikkialla missä liikkuvat. Mikäli tupakoit, opiskelijoide tupakoititila o ulkoa 1. kerroksessa sisäpihalla. Rakeukse pääovella tupakoiti o ehdottomasti kiellettyä. Parkkipaikat haaga-helia ammattikorkeakoululla ei ole opiskelijoille varattuja parkkipaikkoja. Suosittelemme yleisiä kulkueuvoja. Maksullisia parkkipaikkoja löytää esimerkiksi Helsigi Messukeskukse paikoitusalueelta. Opiskelupaikasta luopumie Mikäli haluat luopua opiskelupaikastasi haaga-helia aokkssa, ota esi yhteyttä ohjaajaasi, joka jälkee hoidat opitotoimistossa asiaa liittyvät käytäöjärjestelyt. Opiskelupaikasta luopumie tulee ilmoittaa kirjallisesti

17 Opiskeluvilppi Ammattikorkeakoululaki 351/2003, luku 6 28: Erityisopettajaopiskelijaa, joka o ammattikorkeakoulussa syyllistyyt vilppii tai muutoi rikkout ammattikorkeakoulu järjestystä, voidaa kuripidollisesti ragaista rikkomukse vakavuudesta riippue varoituksella tai erottamalla häet määräajaksi, eitää yhdeksi vuodeksi. Ee asia ratkaisemista erityisopettajaopiskelijalle o varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Erityisopettajaopiskelijalle aettavasta varoituksesta päättää rehtori ja erityisopettajaopiskelija erottamisesta määräajaksi ammattikorkeakoulu hallitus. 4.2 Ammatillise erityisopettaja kehittymise jatkumo Ammatillise erityisopettaja työ edellyttää jatkuvaa kouluttautumista, kehittämisprosesseihi osallistumista ja iide käyistämistä. haaga-helia aokk täydeyskoulutus ja tutkimus- ja kehittämistoimita tarjoavat moelaisia yhteistyömuotoja ammatillise erityisopettaja työ kehittämisee ammatillise erityisopettajakoulutukse jälkee. Ks. Täydeyskoulutus Ammatillise opettajakorkeakoulu täydeyskoulutukse tehtävää o tukea ammatillise opetushekilöstö ja oppilaitoste osaamise kehittämistä. Täydeyskoulutukse keskeie haaste o vastata yhteiskua ammattipedagogisii tarpeisii. Täydeyskoulutuksissa päivitetää opetushekilöstö ja oppilaitosorgaisaatioide osaamista ja kehitetää uusia ratkaisuja opiskelu, työelämä ja eliikäise oppimise tarpeisii. Lisäksi täydeyskoulutuksilla tuetaa oppilaitosorgaisaatioita kouluttamalla ja kosultoimalla oppilaitoste johtoa ja työelämä yhteistyökumppaeita. haaga-helia Ammatillie opettajakorkeakoulu toteuttaa täydeyskoulutusta Opetushallitukse, Opetusmiisteriö sekä EU rahoituksella ja maksullisea palvelutoimitaa. Koulutus voidaa toteuttaa lyhytkestoisia tai laajempia opitopisteitettyiä koulutuskokoaisuuksia, kosultoitipalveluia, semiaareia tai luetosarjoia, joita voidaa raketaa myös suoraa oppilaitoste erilaisii tarpeisii. Tutkimus-, kehittämis- ja iovaatiotoimita, TKI Ammatillise opettajakorkeakoulu tutkimus-, kehittämis- ja iovaatiotoimia tavoitteea o tuottaa uusia toimitamalleja ja välieitä ammatillise osaamise sekä ammatillise ja ammattikorkeakoulutukse kehittämisee. Tarkastelemme ammatillise osaamise ja koulutukse kehittämistä erityisesti ohjauksessa ja opetuksessa, yhteisöissä ja verkostoissa toimimisessa sekä tutkimuksessa ja kehittämisessä. Opetukse ja ohjaukse tutkimise ja kehittämise kohteita ovat dialogie ohjaussuhde, ohjaussuhtee hekilökohtaistamie ja vertaisohjaus, moipuolie verkko-ohjaus ja toimialliset ohjausmeetelmät oppimisprosessissa. Koulutusorgaisaatioide sisäiste ja ulkoiste asiatutijayhteisöje toimita ja iide luomat verkostot yrityste kassa ovat kiiostukse kohteia yhteisöissä ja verkostoissa toimimise kehittämisessä. Tutkimus- ja kehittämisteemoia ovat johtamistoimita, osaamista kehittävät ja luovat yhteisöt sekä osaamise jakamie. Tutkimus- ja kehittämisosaamisessa paiopiste o käytätölähtöisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä. Kohteita ovat työelämälähtöiset hake- ja opiäyteprosessit sekä opetusta, tutkimusta ja kehittämistoimitaa yhdistävät ratkaisut. Tutkimus- ja kehittämistyö tuloksia hyödyetää erityisopettajakoulutuksessa ja opettajie täydeyskoulutuksessa

18 Teemme tutkimus- ja kehittämistyötä yhteistyössä koulutusorgaisaatioide, tutkimuslaitoste ja työelämä kumppaeide kassa kasallisissa ja kasaivälisissä projekteissa. Esittelemme projektie toimitaa ja tuloksia erilaisissa semiaareissa ja verkostotapaamisissa, joista tiedotetaa opettajakorkeakoulu www-sivuilla. Opettajaopiskelijat ovat tervetulleita osallistumaa projekteihi ja tapahtumii. Projektie tuloksista julkaistaa raportteja haaga-helia julkaisusarjoissa ja ala eri julkaisufoorumeilla. Opettajakorkeakoulu julkaisut ja likit julkaisumyytii löydät osoitteesta: HAAGA-HELIA Ammatillise opettajakorkeakoulu ja erityisopettajakoulutukse taustoja 1900-luvu alku oli talouselämä vapautumise ja eduskutauudistukse myötä dyaamista kehittymise ja tulevaisuutee uskova toimia aikaa. Yhteiskua muuttumie edellytti sivistyeitä kasalaisia. Elikeioelämä kehittymie vaati ammatillise koulutukse kehittämistä. Kouluje palveluksee tarvittii hyviä opettajia. Vuoa 1898 perustettii Suome Liikemieste Kauppaopisto (slk). Vuodesta 1904 alkae kauppaopettajaopiskelijat alkoivat harjoitella opettaja tehtävää varte. Auskultatit pitivät harjoitustuteja ja seurasivat opetusta. Suome itseäisyyde esimmäiste vuosikymmete aikaa ammatillie koulutus kehittyi hitaasti elikeioelämä esittämistä kehittämistoiveista huolimatta. Eri aloje ammatillie koulutus oli halliollisesti hajallaa eri miisteriöide yhteydessä. Toie maailmasota, pula ammattitaitoisesta työvoimasta, suuret ikäluokat ja elikeioraketee muutos saivat yhteiskua viimei paostamaa ammatillise koulutukse kehittämisee. Tulevaa koulutukse laajeemista eakoide SLK yhteytee perustettii opettajakoulutusyksikkö vuoa Oppilaitoksesta tuli ormaalikauppaoppilaitos. Kyseistä vuotta juhlitaa haaga-heliassa ammatillise opettajakoulutukse alkamisvuotea. Ammatillise koulutukse ekspasio alkoi 1950-luvu lopulla ja jatkui seuraavalla vuosikymmeellä. Oppilaitokset kasvoivat ja uusia oppilaitoksia perustettii. Opettajakoulutus laajei. Ammatillista opettajakoulutusta toteutettii alakohtaisesti useassa pieessä yksikössä ympäri maata. Eri yksiköissä toteutettu opettajakoulutus oli kestoltaa ja sisällöiltää epäyhteäistä. Koulutukse laadu paratamiseksi opettajakoulutuksessa otettii käyttöö uudet opetussuuitelmat vuoa Kaikilla aloilla opettajie tuli suorittaa pedagogiset opiot ja opitoje laajuudeksi tuli 40 opitoviikkoa. Vuodesta 1992 alkae opettajakoulutusyksiköihi saattoi hakeutua eri aloje opettajaopiskelijoita. Ammattikorkeakoulujärjestelmä raketamise yhteydessä ammatillise opettajakoulutukse järjestämie oli mietittävä uudellee. Vuode 1996 lakiuudistuksessa ammatillie opettajakoulutus asetettii viide ammattikorkeakoulu yhteydessä toimiva ammatillise opettajakorkeakoulu tehtäväksi. Helia Ammatillie opettajakorkeakoulu aloitti toimitasa vuoa SLK: opettajakoulutus ja osa Helsigi Sairaahoito-opisto opettajakoulutukse toimioista siirrettii Helia Ammatillisee opettajakorkeakouluu. Opettajakoulutukse laajuudeksi määrättii 35 opitoviikkoa. Opettajakorkeakoulu o tällä vuosituhaella kehittyyt moialaiseksi opettajakoulutusta, täydeyskoulutusta ja tutkimus- ja kehitys- ja iovaatiotoimitaa toteuttavaksi yksiköksi. Vuoa 2005 ammattikorkeakouluje opetussuuitelmauudistukse myötä erityisopettaja pedagogiste opitoje laajuudeksi tuli 60 opitopistettä. Korkeakoulujärjestelmä raketeellie kehittämie johti, haaga-helia Ammattikorkeakoulu perustamisee vuoa Erityisopettajakoulutus alkoi vuoa 2006 Euroopa sosiaalirahasto tue turvi. Koulutus vakiaistettii muutamaa vuotta myöhemmi. Opito-ohjaajakoulutukse alkoi vuoa Toimia moipuolistumise avulla haaga-helia Ammatillie opettajakorkeakoulu o pystyyt aiempaa paremmi kehittämää ammatillista koulutusta toimialueellaa. Vuoa 2010 vietimme haaga-helia:ssa opettajakoulutukse 60-vuotisjuhlia. Olemme ylpeitä juuristamme, kehittämie ja kehittymie ovat toimitamme kulmakiviä. Yhdessä opettajaopiskelijoide, oppilaitoste, elikeioelämä kumppaeide ja järjestöje kassa kehitämme ii ammatti- kui ammattikorkeakoulupedagogiikkaa tulevaisuude yhteiskua tarpeisii. Vuode 2010 juhlavuode kuiaksi haaga-helia julkaisi haaga-helia Ammatillise opettajakorkeakoulu historiiki, Opettaja ammattii ja ammati opettajaksi. Kirja o toimittaut Sirkka Kortetjärvi-Nurmi ja siiä kerrotaa moipuolisesti haaga-helia Ammatillise opettajakorkeakoulu toimiasta ja tavoitteista. Teoksessa tarkastellaa opettajakoulutusta myös koko yhteiskua toimia taustaa vaste. Historiiki voi ostaa osoitteesta: 34 35

19 5 AIKATAULU Opettaja pedagogiset opiot (60 op) koostuvat kahdesta kokoaisuudesta: Ammattipedagogiset opiot 35 op, () ja Kasvatustieteelliset perusopiot 25 op, (Kasper). Jos olet jo aiemmi suorittaut joko kasvatustietee/tieteide, aikuiskasvatustietee, erityispedagogiika tai ammattikasvatukse perusopiot (15 ov/25 op), ii siu ei tarvitse osallistua kasvatustieteelliste perusopitoje (Kasper) lähipäiville. Helsigi ryhmie opetuspäivät / Cotact days i Eglish group: HAAGA-HELIA Ammatillie opettajakorkeakoulu, Ratapihatie 13 (Pasila), Helsiki. Turu ryhmä opetuspäivät: Turu Ammattikorkeakoulu, Lemmikäisekatu 30. Ammatillise erityisopettajakoulutukse opiot (60 op) koostuvat kahdesta kokoaisuudesta: Ammattipedagogiset opiot 35 op () ja Erityispedagogiika perusopiot 25 op (Erped). Jos olet jo aiemmi suorittaut erityispedagogiika perusopiot (15 ov/25 op), ii siu ei tarvitse osallistua (Erped) lähipäiville kevät Ammatillie opettajakoulutus School of Vocatioal Teacher Educatio 60 op / cr Ammatillie opettajakoulutus School of Vocatioal Teacher Educatio 60 op / cr Ammatillie erityisopettaja koulutus 60 op Ammatillie opito-ohjaaja koulutus 60 op Opiskelumuoto Mode of study Helsiki Helsiki, viikoloppu Helsiki, verkko Turku 1½ year Helsiki, Eglish group Helsiki Helsiki, moiammatillie ryhmä Helsiki, Erityisopettaja koulutus Helsiki, Opito-ohjaaja koulutus TOUKOKUU , klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () , klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () , klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () , klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () , klo , klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () , klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () klo , klo , klo , klo Kasvatustieteelliset perusopiot, (Kasper) klo 9-12, Kas1 ja klo 13-16, Kas klo klo Kasvatustieteelliset perusopiot, (Kasper) klo 13-16, Kas Kasvatustieteelliset perusopiot, (Kasper) klo 13-16, Kas1 KESÄKUU 4.6. klo 9-16 Kas klo 9-12 Kas klo , Pieryhmä Erityispedagogiika perusopiot, (Erped)

20 2014 syksy Ammatillie opettajakoulutus School of Vocatioal Teacher Educatio 60 op / cr Ammatillie opettajakoulutus School of Vocatioal Teacher Educatio 60 op / cr Ammatillie erityisopettaja koulutus 60 op Ammatillie opito-ohjaaja koulutus 60 op Opiskelumuoto Mode of study Helsiki Helsiki, viikoloppu Helsiki, verkko Turku 1½ year Helsiki, Eglish group Helsiki Helsiki, moiammatillie ryhmä Helsiki, Erityisopettaja koulutus Helsiki, Opito-ohjaaja koulutus ELOKUU klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-12 Kas klo Eriper klo Eriper , Pieryhmä klo klo 9-16 SYYSKUU klo klo klo klo klo , Pieryhmä klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo klo klo klo klo klo Eriper klo Eriper1 LOKAKUU 8.10., Pieryhmä klo klo klo klo 9-16 Kas klo 9-15 Kas klo klo klo klo 9-15 Kas klo klo 9-16 Kas klo Eriper klo Eriper2-3 MARRASKUU , Pieryhmä klo klo klo klo , Pieryhmä klo klo klo 9-16 Kas4 24. tai 25. tai 26. tai klo Eriper klo 9-15 Kas , Pieryhmä klo klo klo 9-16 JOULUKUU klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-15 Kas klo 9-12 Kas4 klo Kas5 11. tai 15. tai klo Eriper2/3

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto 2010

Hiusalan perustutkinto 2010 Hiusala perustutkito 2010 Hiusala koulutusohjelma/osaamisala, parturi-kampaaja Hyväksytty 13.8.2009 Voimassa 1.8.2009 alkae Kehitysjohtaja päätös 3 (asro 56/500/2009) Hallitosäätö 1.1.2007, 10 JOHDANTO...

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot