1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3"

Transkriptio

1 Sisällys 1. Ammatillise erityisopettaja toimitaympäristöt Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot Erityisopettajakoulutukse keskeisiä lähtökohtia Ammatillise erityisopettaja osaamisalueita Opiskelu käytäöistä heks, pits, eettise kehittymise kasio Ammattipedagogise osaamise kehittämie 60 op Osaamise tuistamie, osoittamie, kehittymise suuittelu ja arvioiti 5 op Erityispedagogiika perusopiot Aiempie erityispedagogiika perusopitoje hyväksilukemie Erityispedagogiika peruskurssi 6 op Oppimise haasteet 6 op Syrjäytymie 5 op Tue tarve 5 op Kasvatustieteellise tutkimukse perusteet 3 op Erityisopettaja työelämä- ja verkostoyhteistyössä 5 op Erityisopettajuus ja ohjausosaamise kehittämie 15 op Tutkiva ja kehittävä erityisopettaja 10 op Tiedoksi ja opitoje tueksi Opiskelijapalvelut Ammatillise erityisopettaja kehittymise jatkumo Täydeyskoulutus Tutkimus-, kehittämis- ja iovaatiotoimita, TKI HAAGA-HELIA Ammatillise opettajakorkeakoulu ja erityisopettajakoulutukse taustoja Aikataulu

2 1 Ammatillise erityisopettaja toimitaympäristöt 2 Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot Koulutusjärjestelmässä tapahtuvat raketeelliset ja sisällölliset muutokset ovat muokaeet ammatillise erityisopetukse ja opettajie työkuvaa: yksilöllie työote o laajetuut oppilaitosyhteisö ja alueellise toimia kehittämisee. Lisäksi ammatilliste oppilaitoste yhdetymie ja suurte koulutuskoserie muodostamie asettavat yhä eemmä vaatimuksia erityisopetukse suuittelulle, toteutukselle ja kehittämiselle. Oppilaitoksissa ja opetussuuitelmissa tulee ottaa huomioo opiskelijoide erilaiset lähtökohdat, tavoitteet sekä työllistymise vaihtoehdot. Erityistä tukea tarvitsevie uorte ja aikuiste opiskelijoide työllistymise edistämie edellyttää ammatilliselta erityisopetukselta moimuotoisia toimitatapoja sekä hyvi toimivaa yhteistyöverkostoa. Ammatillise erityisopettaja työ oppilaitoksessa koostuu opetussuuitelmatyöstä, opetuksesta ja ohjauksesta sekä oppilaitokse sisäisestä ja ulkoisesta verkostoyhteistyöstä, joho kuuluvat erilaiset paikalliset ja alueelliset sekä kasaiväliset verkostot. Laadukkaa työ perustaa ovat moipuoliset, joustavat ja luottamukselliset suhteet opiskelijoihi, omaa työyhteisöö ja työpaikkoja tarjoavii yrityksii sekä alueellisii yhteistyökumppaeihi. Moimuotoisissa toimitaympäristössä erityisopettaja työ o jatkuvaa oma työsketely, työyhteisö ja verkostoje arvioitia, ammatillise opetukse kehittämistä ja tutkimista erityispedagogisesta äkökulmasta. 2.1 Erityisopettajakoulutukse keskeisiä lähtökohtia Ammatillie erityisopettajakoulutus o ammatillisessa koulutuksessa toimiville opettajille tarkoitettu kehittymisohjelma ammatillise koulutukse erityispedagogisii tehtävii. Koulutukse laajuus o 60 opitopistettä. Kaikki koulutuksee valitut ovat suorittaeet ammatillise oppilaitoste opettajilta vaadittava pedagogise koulutukse (60 op) ja hakkieet kokemusta opettaja työstä sekä mahdollisesti myös erityisopetukse tehtävistä. Koulutukse tavoitteea o ammattialaasa ja opetustyötää tutkiva ja kehittävä erityisopettaja, joka tekee työtää erityisopetukse asiatutijaa moiammatillisessa yhteistyössä. Erityisopettajakoulutus o yksilöllie kehittymisohjelma, jossa osaamie, kyvyt ja tavoitteet ovat lähtökohtaa opitoje suuittelussa. Käytäö oppimistilateide ja -prosessie tutkimie ja kehittämie ostavat esii uusia äkökulmia toimia ja ymmärtää erityisopetukse sekä -ohjaukse käytätöjä. Ymmärtämise apua ovat erityispedagogiset ja kutoutukselliset käsitteet sekä myös iide pohjalta tuotettavat toimitamallit. Koulutukse aikaa erityispedagogiika teoriaa ja käytätöä sovelletaa myös oma työyhteisö sekä työelämä kassa toteutettavassa yhteistyössä. Koulutukse tavoitteet perustuvat kasallisii koulutuspoliittisii lijauksii, joissa korostetaa iklusiivista ammatillista koulutusta yhteistyössä työelämä kassa. Tämä tarkoittaa koulutusmahdollisuuksie takaamista kaikille ja koulutukse merkitykse korostamista syrjäytymise ehkäisyssä ja osallisuude lisäämisessä. Ammatillisessa erityisopetuksessa keskeiseä haasteea o erityistä tukea tarvitsevie opiskelijoide tue ja ohjaukse, opitoje hekilökohtaistamise sekä yksilöllise oppimise järjestämie osaa yleistä ammatillista oppimisympäristöä. Koulutukse keskiössä o erityisopettajuude eettie arvoperusta: yksilöllisyyde kuioittamie, suvaitsevaisuus, erilaisuude arvostamie, vastuu lähimmäisistä, tasa-arvo edistämie ja työ kuioittamie. Ammatillise erityisopettaja työhö sisältyy oma ja oppilaitosyhteisö toimia motiivie ja päämäärie eettistä pohditaa ja arvioitia. Opiskelijoide elämätilatee ja osaamise arvioitii liittyy paljo erityisopettaja vastuuta ja valtaa. Saavutettava/esteettömä oppimise edistämie o tärkeä koulutukse arvolähtökohta. Siihe liittyvät erilaise oppija lähtökohdista suuitellut opiskelija hyvivoitia edistävät opetus- ja ohjausmeetelmät ja oppimisympäristöt sekä kutoutumise työllistymise ja hyvä elämä tukemie. Erityisopetukse tarjoama tuki tulee järjestää tarkoituksemukaisesti. Kuvio 1. Ammatillise koulutukse ketällä kiiittyy huomio kaikkie oppijoide yhteisöllisyyde ja osallisuude tukemisee. Koulutustarjoa ja opiskelijoide moimuotoisuude lisäätymie asettavat vaatimuksia jokaiselle opetukse ja ohjaukse parissa työsketelevälle toimijalle. Keskeiseä lähtökohtaa ohjaukse oistumisessa o raketava vuorovaikutus, joho liittyy luottamus, aito kohtaamie ja arvostava läsäolo. 2 3

3 OHJAUS JA OPETUS ohjaamie, opettamie, arvioimie työelämä- ja verkostoyhteistyö Opiskeluympäristö ja oppimise apuvälieet Opiskelija lähtökohdat, resurssit ja voimavarat oppimaa oppimise taidot tutkiva kehittämie ammatti- ja työelämäosaamie Erityispedagogie osaamie Kuvio 1. Opiskelijahyvivoii tukemie Kuvio 2. Ammatillise erityisopettaja toimia perusta 2.2 Ammatillise erityisopettaja osaamisalueita hh aokk osaamisperustaie opetussuuitelma (ops) sisältää ammatillise erityisopettaja pedagogise osaamise kuvaukset, joista käsi ja joihi peilate erityisopettaja työtä tutkitaa ja kehitetää. Ammatillise erityisopettaja toimita perustuu ammatti- ja työelämäosaamisee, ammattipedagogisee osaamisee sekä erityispedagogisee osaamisee. Ammat- tipedagogie osaamie jaetaa tässä opetussuuitelmassa kolmee alueesee, joihi liittyy aia myös erityispedagogie äkökulma: 1. ohjaamie, opettamie ja arvioimie, 2. työelämä- ja verkostoyhteistyö sekä 3. tutkiva kehittämie. Kuvio 2. Osaamisalueet muodostavat ammatillise erityisopettaja osaamise kokoaisuude, joka paiotukset vaihtelevat erityisopettaja työ sisällö ja toimitaympäristö mukaa. Tässä opetussuuitelmassa osaamisalueita tarkastellaa myös erillisiä, jolloi e tarjoavat väliee erityisopettaja työ arvioitii. Osaamisalueide avulla arvioidaa erityisopettajaopiskelija osaamise kehittymistä opitoje aikaa. Huomioarvoista o, että osaamiskuvaukset ovat luoteeltaa olettamuksia: arvioii tulee kohdistua myös iide pätevyytee ja tarkoituksemukaisuutee suhteessa ammatillise erityisopettaja työhö, ammatillise erityisopetukse koko laajaa kettää ja erityispedagogiika muuttuvii toteutuksii. 4 5

4 Ammatillise erityisopettaja osaamisalueet OHJAAMINEN, OPETTAMINEN JA ARVIOIMINEN Ammatillise erityisopettaja osaamisalueet TYÖELÄMÄ- JA VERKOSTOYHTEISTYÖ Osaamise arvioii kohteita Ammatillise oppimise ohjaamie ja se arvioiti yhteisöje erityisopetukse käytätöje edistämie Osaamise arvioii kriteereitä Ammatillie erityisopettaja: Kehittää omia vuorovaikutustaitojaa erilaisuude ja kulttuurise moiaisuude ehdoilla. Ohjaa ja opettaa huomioide oppimise erityispedagogiset lähtökohdat, luotee ja opiskelijoide jo olemassa oleva osaamise sekä yksilölliset tarpeet. Käyttää opiskelijalähtöisiä ja tavoitteellista yhteistyötä vahvistavia erityisopetuksee soveltuvia ja tarkoitukse mukaisia ohjaus-, opetus- ja arvioitimeetelmiä Toteuttaa ja kehittää ohjaamista, opettamista ja arvioimista valitasa erityispedagogisesti ja eettisesti perustelle. Hekilökohtaiset tavoitteet, osaamise kehittämie ja osoittamie: Osaamise arvioii kohteita Tavoitteellie yhteistoimita opiskelijoide, heidä lähi-ihmistesä, kollegoide, eri ammattiryhmie, -aloje ja työpaikkoje edustajie kassa. Osaamise arvioii kriteereitä Ammatillie erityisopettaja: Arvioi ja kehittää yhteistoimiallisia erityispedagogisia toimitatapoja omassa työyhteisössää ja verkostoissaa Kehittää opetussuuitelmia ja erityispedagogista ohjaus- ja opetusmeetelmiä, oppimise apuvälieitä sekä oppimisympäristöjä työelämä, opiskelijoide ja kollegoidesi kassa. Mahdollistaa ja kehittää ammatillise koulutukse ja työelämä välistä yhteistyötä, valmetajamaista ohjausotetta yrittäjyyttä ja yhteistoimiallista oppimista työelämä kassa erityispedagogisea asiatutijaa. Toimii työyhteisöje valmetajaa työssäoppimiskäytäteide ja työllistymise tehostamisessa erityise tue mahdollistajaa. Kehittää poikkisektorista yhteistyötä opiskelijoide kotikutie yhteistyötahoje kassa. Toteuttaa ja kehittää aktiivisesti laadukasta työpari- tai tiimitoimitaa erityisopetuksee pohjautuva ohjaus- ja opetustoimia kehittämiseksi Edistää toimiassaa opiskelu- ja työhyvivoitia, keskiäistä luottamusta, työturvallisuutta ja kestävää kehitystä. Toimii yhteistyössä opiskelija ja häe lähi-ihmistesä kassa oppija parhaaksi. Tutee ammatillista erityisopetusta ohjaavia säädöksiä, ohjeita ja sopimuksia (mm. kasaiväliset sopimukset, lait ja asetukset, OKM: koulutus ja tutkimus kehittämissuuitelma, tutkitosäätö, oppilaitoksesa strategia, erityisopetukse ja ohjaukse suuitelmat). Hekilökohtaiset tavoitteet, osaamise kehittämie ja osoittamie: 6 7

5 Ammatillise erityisopettaja osaamisalueet TUTKIVA KEHITTÄMINEN Osaamise arvioii kohteita Tutkiva ja kehittävä työote erityispedagogisista lähtökohdista. Osaamise arvioii kriteereitä Ammatillie erityisopettaja: Tuistaa ja arvioi oma työ tutkimise ja kehittämise kohteita yhdessä sidosryhmie kassa erityisesti erityispedagogiika ja se tutkimukse äkökulmasta. Kehittää oppimista edistäviä erityispedagogisia toimitaympäristöjä, meetelmiä ja ratkaisuja. Arvioi, mite työelämä ja poikkisektoriste palvelujärjestelmie kehittymie vaikuttaa omaa toimitaa, ammattialaa ja koulutukse toimitaympäristöihi erityisopetukse ja ohjaukse kaalta. Hekilökohtaiset tavoitteet, osaamise kehittämie ja osoittamie: 2.3 Opiskelu käytäöistä heks, pits, eettise kehittymise kasio Erityisopettajaopitoje aluksi perehdyt ammatillise erityisopettaja osaamisalueisii ja tuistat oma osaamisesi (3.1). Osaamise tuistamise tukea käytät opetussuuitelmaa, dokumettejasi, osaamistasi arvioivia keskusteluja kollegoide, esimieste, työelämä ja ohjaajasi kassa. Hekilökohtaie kehittymissuuitelma (heks) ja sitä tarketavat ohjauskeskustelut määrittelevät, mitä opitotekoja erityisopettajaopiot siulta edellyttävät sekä mite kehität osaamistasi eri osaamisalueilla opitoje kuluessa. Käyt ohjauskeskusteluja sovitusti oma ohjaajasi kassa opitoje alussa, aikaa ja lopussa. heks voidaa raketaa moella tavalla. Tyypillisimmät tavat ovat s. itegratiivie malli ja erotteleva malli. - Itegratiivisessa mallissa suuataa eri opitojaksoje kehitystehtävät samaa kohteesee. Esimerkiksi opettaja yhteisöt ja verkostot, opetusharjoittelu sekä opettaja työ tutkimie ja kehittämie mukaa lukie erityispedagogiika perusopiot voivat mielekkäällä tavalla kaikki kohdistua samaa kehittämistoimitaa. - Erottelevassa mallissa kehittämise kohteet voivat vaihdella opitojaksoittai tavoitteittesi mukaisesti. Koska erilaisissa yhteisöissä ja tiimeissä toimimie o ammatillise erityisopettaja ydiosaamista, erityisopettajaopitoje aikaa työskeellää myös vaihtelevissa ja erikokoisissa ryhmissä. Yhdessä työsketelemise tarkoitus o moipuolistaa oppimista ja ylläpitää ja kehittää verkostoja sekä tukea opiskelua ja opitoje eteemistä. Pieryhmässä o mahdollista jakaa ja suhteuttaa omia äkemyksiä muide ajatuksii ja kokemuksii. Opitoje alussa liityt 3 6 hege moiammatillisee pieryhmää yhdessä ammatillisiksi opettajiksi ja opito-ohjaajiksi opiskelevie opiskelijoide kassa. Pieryhmä jäseiä etsitte yhteisiä moiammatillisia toimitatapoja ja laaditte pieryhmä toimitasuuitelma (pits), joka avulla osaamista jaetaa ja kehitetää yhteistoimiallisesti. Toteutatte yhdessä valitsemiae tehtäviä ja tarkastelette moiammatillise yhteistyö mahdollisuuksia. Moiammatillie pieryhmätoimita luo pohja eri asiatutijaosaajie osaamise arvostamiselle ja työsketelylle yhdessä kohti yhteisiä tavoitteita. heks ja pits toimivat erityisopettajaopitojesi kehittymistavoitteia. Niide pohjalta opitoje kuluessa tehdyt osaamista kehittävät opitoteot sekä iide arvioiti muodostavat yhdessä kehittymistäsi kuvaava eettise kehittymise kasio. Eettise kehittymise kasio toimii äyttöä ammattieettisestä ajattelusta ja suoritetuista erityisopettajaopioista. Se muodo ja toteutustava voit valita itsellesi tarkoituksemukaisesti. Osaamise kehittymise arvioiti alkaa opitoje alussa ja jatkuu opitoje aja. Opitoje loppupuolella kokoat eettise kehittymise kasioosi oma eettise ajattelusi, arvopohjasi sekä arvioit saavuttamaasi osaamista. Pohdit erityisopettaja idetiteettiäsi lähdeaieistoo peilate ja arvioit kehittymisesi suutaa lähitulevaisuudessa. Ammatillisee erityisopettajakoulutuksee sisältyy lähi- ja etä- ja verkko-opiskelua. Lähipäivillä hyödyetää moiammatillisissa ryhmissä olevaa osaamista ja kokemusta. Lähiopiskelu o vai osa opitoja ja se sisältää mm. erityispedagogisia ohjaus- ja opetusmeetelmäiovaatioita, opitokäytejä, verkko- ja mobiiliopiskeluu perehtymistä, pieryhmä- ja yksilöohjausta, asiatutijaluetoja, opiskelijoide verkottumista ja yhteistä sopimis- 8 9

6 ta. Etäopiskelujaksoilla työskeellää aktiivisesti sovittuje oppimistehtävie parissa joko itseäisesti, oma pieryhmä kassa tai verkossa. Lähi- ja verkko-opetus sekä etäopiskelujaksot o rakeettu joki opitoihi liittyvä teema, opitojakso tai osaamise kehittämise ympärille. Opitoje tueksi tehdää eakkotehtäviä tai työstetää esimerkiksi opiskelijoide omaa työhö tai toimitaympäristöö liittyviä opetusmateriaaleja, suuitelmia ja kehittämisideoita. Opiskelu toteutetaa haaga-helia tiloissa, erityisopettajaopiskelijoide oppilaitoksissa, taustayhteisöissä, alueelliste kumppaeide toimitaympäristöissä tai muissa yhteisesti sovituissa paikoissa. Kuvio 3. osaamise reflektoiti Työ- ja opiskelukokemukset Omat kiiostukse kohteet Mitä ajattele erilaisuudesta ja se kohtaamisesta Mitä miulle yt kuuluu? Kuvio 3. Koulutusprosessi eteemie HEKS Opitoje hyväksytty suorittamie edellyttää erityisopettajaopiskelija osallistumista ja aktiivista työsketelyä ii lähi- ja etäopiskelujaksoilla kui verkko-opetuksessa. Jos erityisopettajaopiskelija joutuu olemaa poissa sovituista tapaamisista, häe tulee ilmoittaa siitä eakkoo sekä ohjaajalle että omalle pieryhmällee. Yhteisesti sovitaa myös siitä, mite opiskelija täydetää osaamistaa poissaolojesa osalta. Opitoje eteemisee liittyvistä asioista erityisopettajaopiskelija sopii oma ohjaajasa kassa. Tarvittaessa, opitoje viivästyessä tai keskeytyessä, euvotellaa koulutuspäällikö kassa. HEKS-laadita ja päivitys sekä ammatillise erityisopetukse eettise kasio raketamie erityispedagogiika käsitteet ja sovellukset tulevat omiksi Ohjaamie, opettamie, arvioimie Työelämä- ja verkostoyhteistyö Tutkiva kehittämie Vuorovaikutusta, jakamista, iovoitia, ideoitia, yhteistyössä eri toimijoide kassa opiskelijaryhmä, pieryhmä, ohjaaja, työyhteisö jäseet, työelämä, poikkisektoriset yhteistyökumppait Eettie kasio raketuu kehittymisja reflektioprosessi aikaa. 3 Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot koostuvat seuraavista kokoaisuuksista: 3.1 Ammattipedagogise osaamise kehittämie 60 op Osaamise tuistamie, osoittamie, kehittymise suuittelu ja arvioiti 5 op Erityispedagogiika perusopiot 25 op Erityisopettaja työelämä ja verkosto yhteistyössä 5 op Erityisopettajuus ja ohjausosaamise kehittämie 15 op Tutkiva ja kehittävä erityisopettaja 10 op Osaamise tuistamie, osoittamie, kehittymise suuittelu ja arvioiti 5 op Opitojakso koostuu seuraavista osista: Ammatillise erityisopettaja osaamie opetussuuitelma valossa Oma osaamise aalysoiti ja tuistamie Ammatillise opettaja työ- ja toimitaympäristö osaamise tuistamie Kehittämiskohteide paikatamie heks Hekilökohtaie kehittymissuuitelma, eettise kehittymise kasio pits Moiammatillise pieryhmä toimitasuuitelma Ammatillise erityisopettaja osaamie opetussuuitelma valossa Opetussuuitelma o ammatillise opettajakorkeakoulu tulkita erityisopettaja osaamisesta. Opsissa kuvataa ammatti- ja erityispedagogise osaamise peruslähtökohdat, ohjaukse ja yhteistoimia periaatteet sekä kehittymispolkuje raketumie heksi ja pitsi avulla

7 Aloita lukemalla ammatillise erityisopettajakoulutukse opetussuuitelma tarkasti läpi ja kirjoita lukemasi perusteella eettise kehittymise kasioosi teksti pohtie seuraavia kysymyksiä: Millaista osaamista aokk: opetussuuitelma perusteella ammatilliselta erityisopettajalta edellytetää? Mitä opsissa kuvatut osaamisalueet merkitsevät siulle ammatillise erityisopettaja työssäsi? Mitä ajatuksia, kysymyksiä tai kommetteja osaamisalueet siussa herättävät? Oma osaamise aalysoiti ja tuistamie Laadi kuvaus itsestäsi alla olevie teemoje ja kysymyste pohjalta. Kuvaus kaattaa kirjoittaa huolellisesti, sillä vai se pohjalta voit luoda opitopolustasi itsesi äköise. Voit havaiollistaa ja pelkistää ajatuksiasi käyttämällä kuvaukse tueksi visualisoitia. Pohdi tekstissäsi, mite teemaa liittyvä lähdeaieisto tukee tai haastaa ammatillista kehittymistäsi. Maiitse käyttämäsi lähteet tekstissä ja lähdeluettelossa. Kuvaus itsestäsi: koulutusalasi, ammatillie pätevyytesi ja ammatillise erityisopetuksee liittyvä osaamisesi ykyie työruutusi ja toimekuvasi ammatti- ja työelämäosaamisesi erityispedagogie osaamisesi erityisopettajaa/kouluttajaa sekä asiatutijaa kehittymise polkusi tähä meessä vahvuutesi, kehittämistarpeesi, mahdollisuutesi ja haasteesi ammatillisea erityisopettajaa (swot-aalyysi) Hekilökohtaiset kehittymis- ja kouluttautumishaasteesi ammatillise erityisopettaja pedagogisissa opioissa: Mitkä ovat motiivisi, tavoitteesi ja odotuksesi opiskelu ja kehittymise suhtee? Mitä haluat oppia ja mistä haluat tietää eemmä? Mihi kehittymisohjelma osaamisalueisii haluat tai koet erityisesti tarvetta paeutua? Mite omat tavoitteesi sopivat yhtee opsissa kuvattuje osaamisalueide kassa? Mitä uutta haluat kokeilla ja mihi tahdot paostaa? Millaista yhteistyötä teet työelämä toimijoide sekä muide sidosryhmie kassa? Voidaksesi osallistua täysipaioisesti ammatillisee erityisopettajakoulutuksee pohdi myös seuraavia käytäö kysymyksiä: Mite aiot arvioida kehittymistäsi äissä opioissa? Mitkä ovat resurssisi ja ajakäyttömahdollisuutesi äissä opioissa? Millaisissa erityisopetukse toimitaympäristöissä haluat toteuttaa ohjaus- ja opetusharjoittelua? Mitä toiveita siulla o ohjauksesta, ohjaajasi roolista ja verkostoitumisesta? Mikälaisessa muodossa aiot toteuttaa eettise kehittymise kasiosi? Työ- ja toimitaympäristö kehittämistarpeide tuistamie Perehdy omaa tai valitsemaasi työ- ja toimitaympäristöö etsie orgaisaatio strategisesti oleaiset tavoitteet ja iistä ousevat erityisopetuksee ja ohjauksee liittyvät kehittämistarpeet. Mikäli mahdollista, tarkastele äitä suhteessa työyhteisössä esii ousevii muutostarpeisii. Osallista myös kyseie työyhteisö yhteisee pohditaa ja mahdollisuuksie mukaa myös kehittämisee. Tutustu työ- ja toimitaympäristösi strategioihi, kehittämissuuitelmii ja -hakkeisii. Etsi ja kirjaa asioita, jotka ovat siulle tärkeitä sekä toimitoja, joihi voisit osallistua ja joide kehittämiseksi voisit ataa paoksesi. Perehdy kiiostuksesi mukaa myös kutoutukse, poikkisektorise ja moiammatillise yhteistyö, kestävä kehitykse, yrittäjyyde, kv-osaamise ja moikulttuurisuude ja tukityöllistymise teemoihi sekä esitä iistä omia äkökulmiasi omaa työhösi liittye. Laadi kooti erityisopetuksee liittyvistä kehittämistarpeista pohtie muu muassa seuraavia asioita: Mitkä ovat tämä hetke keskeisiä keskustelu aiheita valitsemassasi työ- ja toimitaympäristössä? Mite kaikkie osallisuus varmistetaa ja esteettömyys mahdollistuu? Mite ajakohtaisia erityisopetuksee/kutoutumisee liittyviä kehittämishaasteita ostetaa esii ja käsitellää? Millaisia mahdollisuuksia valitsemasi työ- ja toimitaympäristö tarjoaa ammatillise erityisopettaja osaamise kehittämiselle? Mite yhdistät omat kehittymistarpeesi ammatillisea erityisopettajaa valitsemasi työ- ja toimitaympäristö kehittämistarpeisii? Mite osallistat työyhteisöäsi ja verkostojasi kehittämistoimitaa? Kehittämiskohteide paikatamie Listaa sellaisia työyhteisöösi ja omaa työhösi ja ammattiisi liittyviä käytäöllisiä asioita, prosesseja tai yhteistyö tapoja, joide kehittämie erityispedagogisesta äkökulmasta olisi mielestäsi tarpee. Mieti oma ammatillise erityisopetukse tulevaisuutta ja haasteita. Mitä ammattialaa ja erityisopetuksee liittyvää tietoa ja osaamistasi voit hyödytää kehittämistoimiassa? Tutustu työyhteisösi ja verkostojesi erityispedagogisee kehittämistoimitaa. Pohdi, mikä o/olisi roolisi tutkivaa ja kehittävää erityisopettajaa. Pohdi, haluatko erityisopettajaopitoje kehittämistehtävä liittyvä johoki laajempaa tutkimus-, kehittämis- ja iovaatiotoimitaa, omaa ja työyhteisösi päivittäisee ohjaus- ja opetustyöhö vai oppilaitosyhteisö ja verkostoje kehittämisee. HEKS Hekilökohtaie kehittymissuuitelma Edellä olet laatiut kirjoitelma pohtie seuraavia asioita: Ammatillise erityisopettaja osaamie opetussuuitelma valossa Oma osaamise aalysoiti ja tuistamie Valitu työ- ja toimitaympäristö kehittämistarpeide tuistamie Kehittämiskohteide paikatamie Mieti kirjoitelmasi pohjalta, millaie hekilökohtaie kehittämissuuitelma palvelisi kehittymistarpeitasi parhaite. Tältä pohjalta käyt ohjaajasi kassa ohjauskeskustelu, jossa rakeetaa yhdessä oma kehittymispolkusi kiiostuksesi ja kehittymisesi kaalta tarkoituksemukaisella tavalla. Käytäössä tämä siis tarkoittaa, että ammatillise erityisopettaja osaamisalueita ja opiskelua paiotetaa yksilölliste tarpeittesi mukaa ja osaamise kehittymie sovitetaa ykyisee tai tulevaa työ- ja toimitaympäristöösi

8 PITS pieryhmä toimitasuuitelma Pieryhmä raketaa opitoje alkuvaiheessa toimitasuuitelma (pits) ohjaajasa kassa euvotelle. pits o pieryhmä sopimus yhdessä toteutettavista opi- aikaisemmat uskomukset Merkitysskeemat ja -perspektiivit kogitiivie ristiriita ohjattu itsetutkimus Formaali, DEKLARATIIVINEN tieto dialogi itsesäätelytaito kollaboraatio Käytäöllie, proseduraalie tieto oista sekä vertaisohjauksesta ja -tuesta opitoje sekä ammatillise kasvu ja kehittymise edistämiseksi. pits laaditaa myös kirjallisea. Kuvio 4. Kuvio 4. Erityispedagogise osaamise kehittymie Kostruktivistie äkökulma käsitteellise muutokse edistämisee (mukaelle Silkelä, Väisäe 2000) portfolio uudet käsitykset Hekilökohtaie käyttöteoria 3.2 Erityispedagogiika perusopiot Erityispedagogiika peruskurssi 6 op Oppimise haasteet 6 op Syrjäytymie 5 op Tue tarve 5 op Kasvatustieteellise tutkimukse perusteet 3 op Erityispedagogiika perusopiot (25 op) koostuvat opioista, jotka suoritetaa Helsigi yliopisto tutkitovaatimuste mukaisesti ja e toteutetaa yhteistyössä yliopisto kassa. Mikäli olet jo suorittaut ämä opiot, siu ei tarvitse osallistua iihi. Aiempie erityispedagogiika perusopitoje hyväksilukemie Aiemmi suorittamasi yliopistolliset erityispedagogiika perusopiot (25 op / 15 ov) hyväksiluetaa erityisopettaja pedagogisii opitoihi. Hyväksilukua ei tarvitse eriksee aoa, vaa opitokokoaisuus kirjataa suoraa opitorekisterii, mikäli todistus opioista o ollut yhteishakulomakkee liitteeä. Voit hakea hyväksilukua myös yksittäisistä erityispedagogiika perusopitoje opitojaksoista, jos e o suoritettu vuode 2004 jälkee. Opitoje, joilla hyväksilukua haetaa, tulee vastata sisällöllisesti erityispedagogiika perusopitoja. Opitojaksoje hyväksiluvusta tulee tehdä erillie aomus, joka löytyy ettisivuilta www. haaga-helia.fi/aokk. Tavoitteet Tuet erityispedagogiika tieteealaa ja käytäö toimitaa. Perehdyt tieteeala määrittelyy, sovellusalueisii, alaa liittyvää laisäädätöö ja tieteeala historiallisee kehityksee. Tutustut käytäössä opetuksee, opetussuuitelmii ja kutoutuksee erilaisissa yhteyksissä. Perehdyt erityispedagogiika ja kutoutukse yhteisee aieksee, vammaisuude sosiaalisee mallii ja erityispedagogiikkaa tukitoimea, joka pyrkii vaikuttamaa yhteiskuallise osallistumise toteutumisee ja syrjäytymise ehkäisemisee. Hakit perusvalmiudet tutkimusmeetelmie käyttöö. Erityispedagogiika perusopiot arvioidaa asteikolla

9 Akseli I Opetettavuus ja koulutettavuus Erityispedagogiika peruskurssi 6 op Tavoite Saat yleiskäsitykse erityispedagogiikasta tieteealaa ja käytäö toimitaa. Tuet tieteeala määritelmä, sovellusalueet, alaa liittyvä laisäädäö ja tieteeala historiallise kehitykse. Tutustut käytäössä opetuksee, opetussuuitelmii ja kutoutuksee erilaisissa yhteyksissä. Sisältö Tutustut erityispedagogiika peruskäsitteisii ja sisältöihi. Oppimise haasteet 6 op Tavoite Perehdyt laste ja uorte erityiskasvatuksee ja erityisopetukse uutee järjestämismallii. Tutustut lukemise ja kirjoittamise oppimisvaikeuksii sekä kommuikoii haasteisii ja iihi kohdistuvii itervetioihi. Sisältö Perehdyt oppimise vaikeuksii ja opetukse järjestämisee. Kirjallisuus Ja yksi seuraavista Kerola, K., Kujapää, S. & Timoe, T Autismi kirjo ja kutoutus. PS-Kustaus. 445 s. tai Kehitysvammaisuus (2009). Toim. Kaski M., Maie A. & Pihko H. WSOY. 378 s. tai Takala, M. & Lehtomäki, E Kieli, kuulo ja oppimie kuuroje ja huookuuloiste laste opetus. Filectura. Tampere: Tammer-Paio. 289 s. Akseli II Erityispedagogiikka ja yhteiskuta Arvioiti Asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetuksee ja tehtävie suorittamista hyväksytysti. Kirjallisuus Moberg, S., Hautamäki, J., Lahtie, U.y., Savolaie, H. & Vehmas, S Erityispedagogiika perusteet. WSOY. 221 s. Ikoe, O., Krogerus, A Aiukertaie oppija. PS-Kustaus. 445 s. Jahukaie M. (toim.) Laste erityishuolto ja -opetus Suomessa. Lastesuojelu keskusliitto. 473 s. Sosiaali- ja terveydehuoltolaisäädätö Kokkoe. T. (toim.) tai Filexia-tietokata. Arvioiti Asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetuksee ja tehtävie suorittamista hyväksytysti. Opetusmiisteriö Erityisopetukse strategia. Uusitalo-Malmivaara, L Lukemise vaikeude kutoutus ekaluokkalaisilla kolme pedagogista itervetiota. 229 s. https://helda.helsi- ki.fi/hadle/10138/17738/search?query=uusitalo- Malmivaara&scope=&rpp=10&sort by=0&order=desc&submit=hae Saloviita, T. (toim.) Meidä koulu keijoja työrauha ja hyvä ilmapiiri saavuttamisee. PS-Kustaus. 202 s. Lauoe, K Vuorovaikutus - kehitys, riskit ja tukemie kutoutukse keioi. Kehitysvammaliitto. 179 s. Syrjäytymie 5 op Tavoite Perehdyt erityispedagogiika ja kutoutukse yhteisee aieksee, vammaisuude erilaisii malleihi ja erityispedagogiikkaa tukitoimea, joka pyrkii vaikuttamaa yhteiskuallise osallistumise toteutumisee ja syrjäytymise ehkäisyy. Tutustut kiusaamista ehkäisevii itervetioihi ja uorisorikollisuude problematiikkaa. Sisältö Tarkastelet syrjäytymistä yhteiskuallisea ilmiöä ja yksilö äkökulmasta. Kirjallisuus Moilae, I., Räsäe, E., Tammie, T., Almqvist, F., Piha, J. & Kumpulaie, K. ym (tai myöhempi paios). Laste- ja uorisopsykiatria. Duodecim. sivut ja , yht. 293 s. Salmivalli, C Koulukiusaamisee puuttumie. (2. uud.paios). PS-Kustaus. 165 s. Haapasalo, J. (toim) Krimiaalipsykologia. PS- Kustaus. 287 s. Lammi-Taskula, J., Karvoe, S. & Ahlström, S. (toim.) THL. 242 s. FI/web/fi/haku=lapsiperheide&pikahaku=true Arvioiti Asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetuksee ja tehtävie suorittamista hyväksytysti

10 Tue tarve 5 op Tavoite Perehdyt erityiskasvatuksee eri ikävaiheissa ja saa käsitykse erilaisista kasvua ja kehitystä haittaavista tekijöistä. Tutustut moikulttuurisuutee, varhaise puuttumise periaatteisii ja fuktioaalis-ekologisee työsketelytapaa. Sisältö Käsitelet eri ikävaiheide tue tarvetta. Kirjallisuus Lidh, R. & Sikkoe, H-M Koulusta syrjäytymie. WSOY. 208 s. Määttä, P. & Ratala, A Tavallise erityie lapsi. Yhdessä tekemise toimtamalleja. PS-Kustaus. 259 s. Akseli III Tutkimusmeetelmät Kasvatustieteellise tutkimukse perusteet 3 op Tavoite Ymmärrät kasvatustieteellise tutkimusprosessi rakeetta, tutkimukse ogelmaasettelua sekä meetelmällisiä ratkaisuja. Ymmärrät tieteellise tiedo merkitykse, kasvatustieteellise tutkimukse tieteellisfilosofisia perusteita sekä tieteellise tutkimise perusteet ja kasvatustieteellise tutkimukse peruskäsitteitä. Sisältö Tarkastelet kasvatustieteellise tiedo metodologisia perusteita, tiedo luoteesee, merkityksee ja tuottamisee liittyviä periaatteita. Takala, M. (toim.) Erityispedagogiikka ja kouluikä. Palmeia. 250 s. Korkeamäki, J Aikuiste oppimisvaikeudet. Näkökulmia selviytymisee. 112 s. tuotteet/ Korkeamaki verkkov.pdf Ja yksi seuraavista Arvoe, A., Katva, L. & Nurmie, A Maahamuuttajie oppimisvaikeuksie tuistamie. PS- Kustaus. 224 s. tai Nissilä, L. & Sarli, H-M Maahamuuttajie oppimisvaikeudet. Opetushallitus. 184 s. tai Martikaie, T. & Haikkola, L Maahamuutto ja sukupolvet. Nuorisotutkimusseura. 299 s. Arvioiti Asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetuksee ja tehtävie suorittamista hyväksytysti. Kirjallisuus Metsämuuroe, J Tutkimukse tekemise perusteet ihmistieteissä. Methelp. Luvut I ja III. Erityispedagogiika alueelta tehdyt väitöskirjat. Arvioiti Asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetuksee ja tehtävie suorittamista hyväksytysti. 3.3 Erityisopettaja työelämä- ja verkostoyhteistyössä 5 op Opitojakso koostuu seuraavista teemoista: Vaikuttamisosaamie, työllistymise tehostamie, alueellise osaamise vahvistamie Alueellie, kasallie ja kasaivälie kumppauus Moiammatillie työsketely poikkisektorisessa toimiassa ja yhteistyössä sekä ohjaus työelämä kassa Yhteistyö vahempie, perheide ja oppijoide muide lähihekilöide kassa Luottamusta herättävä iovatiivie toimita Oppimise ja kutoutumise äkemys oppijoide yksilöllisistä ja erilaisista tarpeista Vastuullie ja oppija kehittymistä tukeva yhteistyö eri ivelvaiheissa Opitokokoaisuudessa keskityt verkostoyhteistyö äkökulmasta työelämä kehittämisee. Työsketelet erityispedagogisea asiatutijaa erilaisissa yhteisöissä ja verkostossa, jotka uusie opiskelijoide ja yhteistyömuotoje myötä kehittyvät, muuttuvat ja vaihtuvat. Toimit erilaiste kasaiväliste, kasalliste, alueelliste, oppilaitokse sisäisissä yhteisöissä ja verkostoissa, joissa osallistut moelaisii yhteistyöeuvotteluihi ja -muotoihi. Näissä yhteisöissä ja verkostoissa kaikkie osallistujie ammatillista osaamista o mahdollista moipuolisesti ylläpitää, kehittää ja arvioida sekä raketaa ammatillise erityisopetukse äkökulmasta tarkoituksemukaisia verkostoja. Verkostoyhteistyö kehittämiseksi siulta edellytetää yhteisöllisiä toimitavalmiuksia ja työsketelyä erityisopetukse asiatutijaa. Olet erityisopetukse aktiivi- e toimija ja asiatutija, joka työskeellessää ammatillise koulutukse ketällä eri tehtävissä, o yhteistyötahoja iostava ja kaustava aktiivie toimija. Omaat taido tarkastella tilateita, tapahtumia ja käytäteitä eri äkökulmista. Ammatillise erityisopettaja työ edellyttää siulta kykyä toimia raketavasti myös haastavissa tilateissa ja vaikuttamistyössä. Orgaisaatio sisäisessä yhteistyössä siulla o erityisopettajaa keskeie rooli opiskelija osallistamisessa ja tukemisessa sekä opiskeluhyvivoii raketamisessa ja ylläpitämisessä. Tuloksekkaasee yhteistyöhö pääsemiseksi tärkei lähtökohta yhteiste tavoitteide ja toimitatapoje luomisessa ovat oppija ja häe lähipiirisä. Oppija lähipiirii voivat kuulua vahemmat, sisarukset, asutola ohjaajat, kutoutusohjaajat je. Näide yhteistyökumppaeide kassa ylläpidät ja kehität ammatillisee erityisopetuksee, ohjauksee ja työllistymisee liittyvää yhteistyötä jatkuvasti. Ammatillise erityisopettaja osaamise ja kehittymise varmistajaa toimivat joustavat, raketavat ja luottamukselliset suhteet työelämää. Kehität yhteistyössä työelämä kassa yksilöllisiä, mahdollisimma esteettömiä työssäoppimismahdollisuuksia ja työllistymisvaihtoehtoja. Tämä kehittämistyö edellyttää siulta osaamista, joho sisältyy yhteiskua ja työelämä muutossuutie ja -vaikutuste eakoivaa hahmottamista. Mahdollistat oppijalle työvalmeuksessa moipuolisia työssäoppimis- ja työharjoitteluympäristöjä. Tällöi oppija voi toteuttaa työssäoppimista tai työharjoittelua yksi, parityöä, ryhmätyöä tai tiimityöä. Ratkaisu valitaa vaikuttavat oppija oma hekilökohtai

11 e tilae ja lähtökohdat. Työelämäyhteistyössä erityisopettajaa seuraat ja valvot, että oppija erilaiset työtaidot ja työ tekemise tavat täydetävät toisiaa ja vahvistavat oppija osaamista sekä työyhteisössä meestymise taitoja. Ammatillisea erityisopettajaa seuraat tiiviissä työelämäyhteistyössä, että työvalmeus eteee jokaise oppija hekilökohtaise valmeussuuitelma mukai- erityisopettaja ja ohjattava tiimi äkemys työataja äkemys Ammatillie erityisopettaja Työvalmeus sesti. Vastaat omalta osaltasi valmeussuuitelma toteuttamisesta. Valmeussuuitelmassa arvioidaa kuluutta työvalmeusjaksoa ja tehdää tarvittavia täydeyksiä ja muutoksia suuitelmaa. Ammatillisea erityisopettajaa huolehdit, että työvalmeuksessa otetaa huomioo oppija hekilökohtaiset tavoitteet, omiaisuudet, vahvuudet ja rajoitukset sekä työelämää valmetautumie. Kuvio 5. työelämälähtöise ohjaukse haasteet opiskelija oppimise haasteet Opitojakso arvioiissa kuvaat työelämä- ja verkostoyhteistyö osaamise karttumista ja tehtyä kehittämistyötä ammatillise erityisopetukse erilaisissa toimitaympäristöissä. Sisällytät arvioitii myös omaa pohditaasi sekä ohjaajalta, muilta erityisopettajaopiskelijoilta ja kuvatuista yhteisöistä ja verkostoista saadut palautteet. Arvioiissa käytettävä kirjallisuus ja aieisto löytyvät aokk kirja- ja likkilistassa osoitteessa fi/aokk - Kirjallisuus ja artikkelit. Ammatillise erityisopettaja työelämä- ja verkostoyhteistyöosaamise arvioii kohteet: Arvioit ja kehität yhteistoimiallisia erityispedagogisia toimitatapoja omassa työyhteisössäsi ja verkostoissasi. Kehität opetussuuitelmia ja erityispedagogista ohjaus- ja opetusmeetelmiä, oppimise apuvälieitä sekä oppimisympäristöjä työelämä, opiskelijoide ja kollegoide kassa. 3.4 Erityisopettajuus ja ohjausosaamise kehittämie 15 op Mahdollistat ja kehität ammatillise koulutukse, kutoutukse, erityisopetukse ja työelämä välistä yhteistyötä sekä yrittäjyyttä ja oppimista työelämä kassa. Toimit iovatiivisesti työyhteisöje valmetajaa työssäoppimiskäytäteide ja työllistymise tehostamisessa erityise tue mahdollistajaa. Kehität poikkisektorista yhteistyötä opiskelijoide kotikutie yhteistyötahoje kassa. Toteutat ja kehität aktiivisesti laadukasta työpari- tai tiimitoimitaa erityisopetuksee pohjautuva ohjausja opetustoimia kehittämiseksi Tuet ammatillista erityisopetusta ohjaavia säädöksiä, ohjeita ja sopimuksia (mm. lait ja asetukset, oppilaitoskohtaiset erityisopetukse ja ohjaukse suuitelmat je). Edistät toimiassasi keskiäistä luottamusta, opiskelu- ja työhyvivoitia, työturvallisuutta ja kestävää kehitystä. Arvioiti hyväksytty täydeettävä. työvalmeukse ja työllistymiskäytäteide alueellie vertailu Kuvio 5. Ammatillie erityisopettaja ja työvalmeus Työvalmeukse kehittämishaasteet (mukaelle Nuutila 2001) työvalmeukse alueellie toteutus Opitojakso koostuu seuraavista osista: Ammatillise erityisopettaja osaamie opetussuuitelmatyössä Luottamukse luomie ja aito dialogi työsketely lähtökohtaa Erilaisuude ja moiaiste kulttuurie kohtaamie ja arvostamie Tue tarpee tuistamie ja yksilölliste tukitoimie raketamie moiammatillisessa yhteistyössä asiatutijoide kassa Ammatillise erityisopetukse ja ohjaukse meetelmät ja välieet, opetustekologia, apuvälieet sekä oppimisympäristöt Opetusharjoittelu erilaisissa ammatillise erityisopetukse moiaisissa toimitaympäristöissä 20 21

12 Opetusharjoittelu ammatillise erityisopetukse moiaisissa toimitaympäristöissä Seurata Kuvio 6. Opetusharjoittelu kokoaisuus Seurata (25 t) Asiatutijaa erityisopetukse erilaisissa toimitaympäristöissä Havaioit ja arvioit muide erityisopetuksessa toimivie asiatutijoide opetus- ja ohjaustilateita (oi 25 tutia). Valitset seuratatilateet asettamiesi tavoitteide suuassa. Hyödyä moipuolisia mahdollisuuksia seurataa, joita koko ammatillise koulutukse kettä ja yhteistyöpaikat sekä kutouttava ohjaus tai opetus poikkisektorisissa taustayhteisöissä atavat siulle. Myös pieryhmissä toteutuva vertaisohjaus ja kokemuste vaihto o keskeie osa opetusharjoittelua. Opetusharjoittelussa keskityt oma ohjaamise, opettamise ja arvioititaido kehittämisee ja osoittamisee. Opetusharjoittelu aikaa perehdyt ammatillise erityisopetukse suuitelmii ja erityisopetukse suuittelu osa-alueisii sekä erilaisii meetelmii ja oppimisympäristöihi. Asetat itse opetusharjoittelukokoaisuudelle kehittymistäsi tukevat tavoitteet, jotka ohjaavat kokoaisuude suuittelua, toteuttamista ja arvioitia. Tavoitteita laatiessasi muistat koko ammatillise koulutukse laaja erityisopetukse ketä. Voit toteuttaa opetusharjoittelusi kaikissa ammatillise erityisopetukse ykyaikaisissa muodoissa ja toimitaympäristöissä yksi tai yhdessä asiatutijoide ja kollegoitte kassa. Opetusharjoittelu ammatillise erityisopetukse erilaisissa toimitaympäristöissä koostuu opetukse seuraasta, asiatutijaa toimimisesta erityisopetukse erilaisissa toimitaympäristöistä omasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä äide arvioiista. Kuvio 6. Oma erityisopetus ja ohjaus Arvioiti Asiatutijaa erityisopetukse erilaisissa toimitaympäristöissä (20 t) Toimit erityisopetukse asiatutijaa erityisopetukse toimitaympäristöissä ja työelämä eri orgaisaatioissa. Kehität yhteisöje ja työelämätoimijoide erityisopetuksee liittyvää osaamista ja edistät erityisopiskelijoide työllistymistä. Ammatillisea erityisopettajaa suuittelet ja toteutat valmeustoimitaa, joka ottaa huomioo yksilö- ja ryhmävalmeukse meetelmiä. Yksilövalmeus o työvalmeusta tukevaa toimitaa, jossa ammatillisea erityisopettajaa edistät kokoaisvaltaisesti oppija arje hallitaa ja toimitakykyä. Yksilövalmeus o prosessi, jolla pyrit paratamaa oppija sosiaalista toimitakykyä ja tuet hätä löytämää omat yksilölliset kykyjä ja osaamista vastaavat tavoitteesa. Yksilövalmeuksessa myös tuet oppija kykyä selviytyä arkipäivä välttämättömistä toimioista, vuorovaikutussuhteista sekä oma toimitaympäristösä rooleista. Ammatillisea erityisopettajaa ohjaat ryhmissä toteutettavaa, vertaisryhmissä toimiallisi meetelmi tapahtuvaa arki-, työelämä- ja vuorovaikutustaitoje kehittämistä. Ryhmävalmeukse tavoitteea o tukea ja rohkaista oppijaa vuorovaikutuksee sekä mahdollistaa vertaistue käyttö voimaatumise välieeä. Ammatillisea erityisopettajaa huolehdit, että oppijat saavat jakaa ryhmässä erilaisia kokemuksia yhdessä tekemällä. Työvalmeusta ja se eteemistä voidaa arvioida moella erilaisella meetelmällä tai työkalulla. Ammatillisea erityisopettajaa kehität arvioitii soveltuvia työkaluja. Työssäoppimise aikaa tapahtuva arvioiti o usei oppija ja työpaikkaohjaaja ja ammatillise erityisopettaja havaitoihi perustuvaa reflektoitia/arvioitia. Ammatillisea erityisopettajaa tehtäväsi o kehittää arvioitii liittyviä hyviä käytätöjä yhteistyössä työelämä edustajie kassa. Opitojakso tavoitteet ja opitoteot sovit ohjaajasi kassa. Toteutuksessa perehdyt työelämä- ja verkostoyhteistyö kriteereihi ja ala kirjallisuutee ja muuhu lähdeaieistoo. Lisäksi perehdyt ammatillista koulutusta ja erityisopettajaa koskevaa sääöstöö ja ohjausmekaismeihi sovitulla tavalla. Oma erityisopetus ja -ohjaus (20 t) Suuittelet ja toteutat ohjaus- tai opetuskokoaisuude, jossa oppijat ja heidä oppimisesa ovat keskiössä. Valitse kehittymisesi kaalta tarkoituksemukaie kokoaisuus, jossa voit moipuolisesti osoittaa ja kehittää omaa ohjaus-, opetus- ja arvioitiosaamistasi ottae huomioo ammatillise erityisopetukse koko laaja ketä. Osa harjoittelusta tulee toteuttaa muualla kui erityisopettajaopiskelija omassa työyhteisössä. Tärkeää o, että opitoje aikaa pyrit avoimee ja rohkeaa toimitatapaa, joka kautta oma osaamisesi ja se kehittymie tulevat äkyviksi. Voit toimia yksi tai yhdessä kollegoidesi kassa. Keräät palautetta ja arvioit kokoaisuutta yhdessä muide kassa. Valitsemastasi ohjaus- ja opetuskokoaisuudesta laadit etukätee suuitelma, jossa perustelet tarkemmi mitä, keelle, mite ja miksi sekä mikälaisessa oppimisympäristössä ohjaus tai opetus toteutetaa. Sovit ohjaajasi, pieryhmäsi ja kollegoittesi kassa, milloi he tulevat seuraamaa osia ohjaus- ja opetuskokoaisuudestasi. Lähetät heille hyvissä ajoi etukätee suuitelma ja kutsu

13 Kysymyksiä oma erityisopetus ja - ohjaussuuitelmasi tekemise tueksi: Ohjaus- ja opetuskokoaisuus erityisopetuksessa Mitkä ovat erityisopetuksee liittyvä ohjaus- ja opetuskokoaisuude tavoitteet ja keskeiset teemat? Mitä opiskelijoide o tarkoitus oppia, ja miksi? Mite voit hyödytää moiammatillista yhteistyötä ja osaamista suuitelma tekemisessä ja oppimistilateessa? Mite ohjaus- ja opetuskokoaisuus eteee ajallisesti ja sisällöllisesti? Mitä o erityispedagogista tietoa ja sovellusta voit soveltaa erityisopetukse ohjaus- ja opetuskokoaisuudessa? Mite voit edistää oppijoide osaamista työelämässä toimimise äkökulmasta ja työllistymisessä? Oppijat Mitkä ovat oppijoide erityispedagogiset ja pedagogiset haasteet ja mahdollisuudet? Mitä he osaavat, mitä tavoittelevat ja mikä o opiskelukyky? Mite tue tarve määritellää ja mite siihe vastataa? Mikälaisia oppijoide elämätilateisii ja ammatillise kasvu vaiheesee liittyviä prosesseja voit ottaa huomioo ohjausta ja opetusta suuitellessa? Mite opiskelijoide yksilölliset tarpeet ja tavoitteet otetaa huomioo oppimise ohjaamisessa? Mite opiskelijoide omaa ajattelua ja toimitaa tuetaa opitokokoaisuudessa? Mite kaustetaa ja tuetaa oppimista yksi ja ryhmässä? Mite huomioidaa kaikkie osallistumie ja mahdollisimma esteetö oppimie? Mite huomioidaa opiskelijalähtöiset kutoutukselliset tavoitteet ja mite e äkyvät? Millaisia apuvälieitä, opetukse tekologiaa tms. tarvitaa? Mite eakoit ogelmatilateita ja toimit iissä? Opetukse elemetit Mikälaie o erityisopetukse ja ohjaukse suuittelua ohjaava oppimiskäsityksesi? Mikälaisia tehtäviä, opetus- ja ohjausmeetelmiä ja välieitä käytät? Mite kehität ja sovellat selkeää ja havaiollista oppimateriaalia? Mite käytät opetuksessa ja ohjauksessa moimuotoisia, opiskelijalähtöisiä puhetta tukevia ja korvaavia meetelmiä? Mikälaisia oppimistehtäviä käytät? Mite ja keide kassa tehtävät o laadittu ja toteutettu? Mite perustelet oppimistehtävät ja iide sisällöt? Mite e aktivoivat oppijaa oppimaa? Millä tavoi oppimisee liittyvää työsketelyä/toimitaa arvioidaa? Millä tavoi opiskelijoide osaamie varmistetaa? Mite huomioi opiskelijoide yksilölliset tarpeet? Erityisopettaja ja ohjaaja rooli Mitä aiot oppia/kokeilla/kehittää omassa erityispedagogisessa osaamisessasi? Mitä tavoitteita asetat dialogiselle vuorovaikutukselle? Mite aiot toteuttaa e? Mite määrittelet oma roolisi ohjaus- ja opetuskokoaisuude yhteydessä? Oletko esimerkiksi erityisopettaja, ohjaaja, valmetaja, alalla toimiva kollega vai metori? Toimitko yksi vai yhdessä esimerkiksi muide opettajie, tiimie tai työelämäedustajie kassa? Mikä o mielestäsi hyvä oppimisympäristö tälle teemalle? Mite voit toteuttaa siellä oppimista? Mite arvioit ja ohjaat opiskelijoide oppimista? Mitä taustayhteisöt ja yhteistyökumppait oppivat? Jos toimit opetustilateessa yhdessä muide opettajie/ohjaajie kassa, kuvaile teidä roolejae opetustilateessa. Ohjaus- ja opetuskokoaisuus osaa erityisopettaja pedagogisia opitoja Millä perusteella valitsit kyseise ohjaus- ja opetuskokoaisuude sekä asia - tutijaa toimimise kokoaisuude osaksi opetusharjoitteluasi erityisopetuksessa? Pohdi ohjaus- ja opetuskokoaisuude perusteella saamasi kokemukse ja palauttee pohjalta, mitä opetuksessa opittii tai mite ohjaus toteutui suhteessa suuitelmassa asetettuihi tavoitteisii. Mikä oli oleaista oma erityisopetukse- ja ohjausosaamisesi kehittymise äkökulmasta? Millä tavoi keräät ohjaus- ja opetuskokoaisuude toteutuksesta palautetta ja tietoja? Mite dokumetoit tätä osaa raporttiasi? Mite aiot koota koko raporttisi? 24 25

14 Opitojakso arvioiissa kuvaat oma erityispedagogise osaamise lähtökohtia ja kehittymistä. Pohdi, mikä olisi iostava, havaiollie ja selkeä tapa esittää, mitä koit ja opit. Sisällytä arvioitii kuvaus toteutuksista ja saamastasi palautteesta sekä omaa pohditasi osaamisesi kehittymisestä ja kehittämise suuasta. Osoita perehtymisesi opetusharjoitteluu liittyvää lähdeaieistoo (kirjallisuus ja muut lähteet) ottamalla iitä kuvauksessasi luotevasti esille. 3.5 Tutkiva ja kehittävä erityisopettaja 10 op Opitojakso koostuu seuraavista teemoista: Kehittävä yhteisöllie toimita oppilaitokse arjessa ja eri oppimisympäristöissä Aktiivisea erityisopetukse asiatutijaa yhteisöissä ja muutokse raketajaa Poikkitieteellisyys toimitatapaa ja ammatillise erityisopettaja työ lähtökohtaa Oma osaamise syvetämie/laajetamie kehittämistehtävää liittye Erityisopettaja opetus- ja ohjausosaamise arvioii kohteet: Erityisopettajaa kehität omia vuorovaikutustaitojasi erilaisuude ja kulttuurise moiaisuude ehdoilla. Ohjaat ja opetat ottae huomioo opiskelijoide jo olemassa oleva osaamise sekä yksilölliset tarpeet, opetussuuitelma tavoitteet, oppimise ja erityispedagogiset lähtökohdat ja luotee hyödytäe myös erilaisia oppimisympäristöjä, tekologiaa ja apuvälieitä. Käytät opiskelijalähtöisiä ja tavoitteellista yhteistyötä vahvistavia erityisopetuksee soveltuvia ja tarkoituksemukaisia ohjaus-, opetus- ja arvioitimeetelmiä. Toteutat ja kehität ohjaamista, opettamista ja arvioimista perustelle valitasi erityispedagogisesti ja eettisesti. Arvioiti hyväksytty täydeettävä. Ammatillisea erityisopettajaa siulta edellytetää tutkivaa ja kehittävää otetta omassa työ- ja toimitaympäristössäsi. Työkettääsi kuuluu oppija lisäksi mm. verkostoyhteistyökumppaeita työelämästä, oppija lähipiiristä, oppilaitoksista sekä muita alueellisia toimijoita esim. työ- ja elikeioelämästä, työvoimahalliosta sekä sosiaali- ja terveysalalta. Näide yhteistyökumppaeide kassa kehität ja uudistat ammatillisee erityisopetuksee ja ohjauksee liittyviä toimitoja. Opitojaksossa vaikutat erityisopetukse kehittämisee perustelemalla erilaisia ratkaisuja ja iide vaihtoehtoja site, että yhteistyökumppait ja päätöksetekijät ymmärtävät, mitä tehdää ja miksi. Osaat eakoida tulevaisuude kehittymisäkymiä ja iide vaihtoehtoja kasaivälisellä, kasallisella ja alueellisella tasolla. Osaat ottaa huomioo ammatillise erityisopetukse poikkitieteellisyyde sekä eri tieteealoilla ja ammattialoilla tapahtuvat muutokset. Tutkiva ja kehittävä työotteesi perustuu aia olemassa oleva toimia ja teoria tarkasteluu sekä äide kehittämisee. Aalysoit toimijoide kassa olemassa olevia arje käytäteitä ja iide toimivuutta tavoitteellisesti ja tarkoituksemukaisesti. Toteutat opitojesi aikaa kehittämistehtävä, jossa osoitat erityispedagogise tutkimus- ja kehittämisosaamisesi yhdessä muide toimijoide kassa moiammatillisesti erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Samalla syveät/laajeat omaa osaamistasi kehittämistehtävä sisällöllisee teemaa liittye. Yhteisöllie kehittämie ja arvioititoimita edellyttävät tietoa ja taitoa tutkimise ja kehittämise meetelmistä. Erityispedagogiika perusopioissa o opitojakso Kasvatustieteellise tutkimukse perusteet, jossa perehdyt erilaisii tutkimuksii ja tutkimukse tekemisee poikkitieteellisestä äkökulmasta. Kehittämistehtävä suuittelu ja toteutus Keskustele ja euvottele ohjaajasi kassa, pieryhmässäsi sekä työyhteisössäsi vaihtoehtoisista ja itseäsi kiiostavista erityisopetukse kehittämistoimia kohteista, joho kehittämistehtäväsi voi liittyä. Ota valiassa huomioo erityisopettaja osaamisalueet, omat tavoitteesi sekä erityispedagogiset äkökulmat. Laadi kehittämistehtävälle suuitelma, joho kirjaat oma osaamisesi syvetämise/laajetamise kehittämistehtävä sisällöllisee teemaa liittye, toimia tavoitteet ja aikataulu sekä kehittämise ja erityispedagogise tutkimise lähestymistavat, käytettävissäsi olevat resurssit ja kehittämistehtävä arvioii tavat. Suuittele myös, millä tavoi kuvaat ja havaiollistat dokumetoidessasi kehittämistehtäväsi eteemistä ja tuloksia sekä mite haastat myös muut opiskelijakollegasi yhteisee erityispedagogisee keskusteluu ja kokoat siitä palautetta kehittämistyösi tueksi. Toteuta kehittämistehtäväsi yhteistyössä toiste toimijoide kassa. Käytä iostavia ja osallistavia tapoja dokumetoida työtäsi koko prosessi aja. Kysymyksiä kehittämistyösi tueksi: Mite ammatillisea erityisopettajaa tuistat ja arvioit moiammatillisesti yhdessä sidosryhmie kassa oma työsi tutkimise ja kehittämise kohteita, jossa keskiössä ovat oppija ja työelämä? Mite syveät/laajeat omaa osaamistasi liittye kehittämistehtävä sisällöllisee teemaa? Mite erityisopetukse asiatutijaa kehität työllistymistä, oppimista ja ohjaamista edistäviä perusteltuja ratkaisuja käytäössä? Mite arvioit työelämä kehittymistä oppimisee, ohjaamisee, ammattiala ja se ympäristöje kehittymisee? Mite dokumetoit tutkimus- ja kehittämistyöhö liittyvää toimitaa havaiollisesti ja iostavasti muide toimijoide ähtäville? Opitojakso arvioiissa kuvaat opitoje aikaa kehittämääsi toimitaa erityisopettaja pedagogiste osaamisalueide ja työelämä äkökulmista. Kehittämistehtävä sisältö, meetelmät, oma osaamise syvetämie/laajetamie ja aikataulu kirjataa heksii. Ohjaaja kassa euvotellaa myös lähdeaieistosta/kirjallisuudesta, joho perehdytää. Kehittämistehtävä o mahdollista tehdä yksilö-, pari- tai pieryhmä

15 työä, muide erityisopettajaopiskelijoide tai työelämä yhteisöje kassa. Näi perehdytät ja iostat myös e yhteisöt, jotka osallistuvat työhö. Kehittämistehtäviä ja toimitaa käsitellää opitoje aikaa moiammatillisissa pieryhmissä. Niitä arvioidaa ja iistä opitaa yhteistoimiallisesti. 4 Tiedoksi ja opitoje tueksi Ammatillise erityisopettaja tutkiva kehittämisosaamise arvioii kohteet: Erityisopettajaa tuistat ja arvioit oma työ tutkimise ja kehittämise kohteita yhdessä erilaiste sidosryhmie kassa erityisesti erityispedagogiika ja se tutkimukse äkökulmasta. Kehität oppimista edistäviä erityispedagogisia toimitaympäristöjä, meetelmiä ja ratkaisuja moiammatillisea yhteistyöä. Arvioit, mite työelämä ja poikkisektoriste palvelujärjestelmie kehittymie vaikuttaa omaa toimitaasi, ammattialaa ja koulutukse toimitaympäristöihi erityisopetukse, oppija ja ohjaukse kaalta. Opitojakso tavoitteet liittyvät kiiteästi muihi osaamisalueisii syvetäe ja laajetae äihi liittyvää osaamista ja kehittämistä, jote tarkastele oppimistasi laajasti. Arvioiti hyväksytty täydeettävä. Aihealueittai luokiteltu kirjalista ja likkikokoelma osoitteessa Kirjallisuus ja artikkelit 4.1 Opiskelijapalvelut Osoite: haaga-helia aokk Ratapihatie 13, Helsiki Opettajakorkeakoulu opitotoimisto ja hekilökuta Opitotoimisto sijaitsee 7. kerroksessa, huoe Opitotoimistosta saat tietoa opiskelu käytätöö liittyvistä asioista sekä mahdolliset selvitykset viraomaisia varte. Parhaite opitosihteerit ovat tavoitettavissa osoitteesta: Opitosihteerit: Pirjo Aura, Maija Kotisilta, Hekilökua sähköpostiosoitteet ovat muotoa Opettajakoulutuseuvosto Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa o opettajakoulutuseuvosto, joka puheejohtajaa toimii opettajakorkeakoulu johtaja. Opettajakoulutuseuvosto tehtävää o valmistella opettajakoulutusta koskevat asiat ammattikorkeakoulu hallitukselle. Opettajakoulutuseuvosto jäseistä yksi edustaa opettajia ja yksi opiskelijoita. Lisäksi euvostossa o koulutusta sekä elikeio- ja muuta työelämää edustavia hekilöitä. Neuvosto puheejohtajaa toimii aokk johtaja. Opettajaopiskelijajäseet (varsiaie ja varajäse) valitaa syksyllä. Valiasta tiedotetaa sähköpostitse. Tietoa euvosto toimiasta löytyy extraetistä. Opetuspaikat Lähipäivät pidetää, jollei toisi sovita, Helsigi ryhmie osalta haaga-helia aokk Pasila toimipistee tiloissa, osoitteessa Ratapihatie 13, Helsiki

16 Kirjasto i/kirjasto Kirjasto sijaitsee Pasila toimipistee 3. kerroksessa. Laiausoikeude ja kirjastokorti saat esittämällä kirjastossa valokuvalla ja hekilötuuksella varustetu hekilötodistukse ja täyttämällä ilmoittautumislomakkee. Nelli-portaali Nelli o väylä kirjasto tarjoamii elektroisii lehtii, e-kirjoihi, ja tietokatoihi. Maksulliste aieistoje lisäksi haaga-helia Nellii o valikoitu rusaasti Itereti ilmaisaieistoja. Nelliä voit käyttää etää kirjautumalla palveluu haaga-helia verkkotuuksilla. Ruokailu Opiskelijoilla o mahdollisuus ruokailla Amica opiskelijaravitoloissa. Ilmoita kassalla olevasi kurssilaie, ii saat louaasi edullisemmi. Pääaula Bistrosta voit ostaa kahvia, kahvileipää ja kevytlouaa. Ravitola Pääraide sijaitsee SLK-talo 1. kerroksessa, joe pääset haagahelia tiloista 2. kerroksessa olevia yhdyskäytäviä pitki. HAAGA-HELIA AOKK ettisivut opetussuuitelmat opiskelumuotoje lähipäivät (aikataulu) kasvatustietee- ja erityspedagogiika perusopitoje tarkemmat aikataulut artikkeleita korvaavuuslomakkeet tehtävie kasilehdet Opiskelijasähköposti haaga-helia opiskelijoilla o käytössä sähköposti, joka o muotoa Kaikki opiskeluu liittyvät tiedotteet ja viestit lähetetää myy-sähköpostii. Sähköpostii pääset talo ulkopuolelta osoitteesta Kirjaudutaa verkkotuuksilla, jotka jaetaa aloituspäivää. Erityisopettajaopiskelijaryhmät käyttävät keskiäisee tiedottamiseesa myös sähköisiä oppimisalustoja. Jos oma sähköpostiosoitteesi muuttuu opiskelu aikaa, ilmoita siitä opitotoimistoo tai vaihda itse osoitteesi WihaWille käyttäjätietoihi. Erityisopettajaopiskelija extraet, MyNet Kirjaudutaa verkkotuuksilla, jotka jaetaa aloituspäivää. Tämä sivu aukeaa automaattisesti ku kirjaudut koeelle haaga-heliassa. kirjasto e-aieistot MOT-saakirjat tutkitosäätö erityisopettajakoulutuseuvosto palaute Oppimisalusta Moodle https://hhmoodle.haaga-helia.fi/ Kirjaudutaa verkkotuuksilla, jotka jaetaa aloituspäivää. lähijaksoje tarkemmat ohjelmat opiskelumuodoittai ryhmä/ohjaajakohtaista materiaalia keskustelualustat Opitorekisteri WihaWille https://wille.haaga-helia.fi/wihawille Kirjaudutaa Web-tuuksilla, jotka jaetaa aloituspäivää. opitosuoritukset. IT-palvelut Palvelut ja yhteistyö it-palvelut Helpdesk auttaa ja selvittää opiskelijoide ja hekilöstö tietotekisiä ogelmia (myös av-ogelmia). Muistatha, että ratkaisu ogelmaasi saattaa löytyä käyttöohjeista, tutustu iihi ee yhteydeottoa Opitososiaaliset edut Erityisopettaja pedagogiset opiot eivät ole tutkitoo johtavaa koulutusta, jote opitososiaaliset edut (esim. matka-aleukset, ateriaedut) eivät koske yleesä erityisopettajaopiskelijoita. Poikkeukset selvitetää tapauskohtaisesti haaga-helia opitotukilautakuassa, Tulostus- ja kopioiti Lähipäivie aikaa opiskelijoilla o käytössää 8. kerrokse tietokoeluokka 8209, jossa opiskelijat voivat myös tulostaa tehtäviää. Kopiokortteja myydää kirja- ja paperikauppa Kirjasalkussa slk-talo 1. kerroksessa. Kopiokoeet ovat Helia-talo 1. kerroksessa ifopistee takaa ja kirjastossa, 3. krs. Kirjasto kopiokoetta voi käyttää kirjasto aukioloaikoia. Tupakoiti haaga-helia o savuto opiskeluyhteisö. Sekä opiskelijoide että hekilöstö eemmistö haluaa savuttomuutta kaikkialla missä liikkuvat. Mikäli tupakoit, opiskelijoide tupakoititila o ulkoa 1. kerroksessa sisäpihalla. Rakeukse pääovella tupakoiti o ehdottomasti kiellettyä. Parkkipaikat haaga-helia ammattikorkeakoululla ei ole opiskelijoille varattuja parkkipaikkoja. Suosittelemme yleisiä kulkueuvoja. Maksullisia parkkipaikkoja löytää esimerkiksi Helsigi Messukeskukse paikoitusalueelta. Opiskelupaikasta luopumie Mikäli haluat luopua opiskelupaikastasi haaga-helia aokkssa, ota esi yhteyttä ohjaajaasi, joka jälkee hoidat opitotoimistossa asiaa liittyvät käytäöjärjestelyt. Opiskelupaikasta luopumie tulee ilmoittaa kirjallisesti

17 Opiskeluvilppi Ammattikorkeakoululaki 351/2003, luku 6 28: Erityisopettajaopiskelijaa, joka o ammattikorkeakoulussa syyllistyyt vilppii tai muutoi rikkout ammattikorkeakoulu järjestystä, voidaa kuripidollisesti ragaista rikkomukse vakavuudesta riippue varoituksella tai erottamalla häet määräajaksi, eitää yhdeksi vuodeksi. Ee asia ratkaisemista erityisopettajaopiskelijalle o varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Erityisopettajaopiskelijalle aettavasta varoituksesta päättää rehtori ja erityisopettajaopiskelija erottamisesta määräajaksi ammattikorkeakoulu hallitus. 4.2 Ammatillise erityisopettaja kehittymise jatkumo Ammatillise erityisopettaja työ edellyttää jatkuvaa kouluttautumista, kehittämisprosesseihi osallistumista ja iide käyistämistä. haaga-helia aokk täydeyskoulutus ja tutkimus- ja kehittämistoimita tarjoavat moelaisia yhteistyömuotoja ammatillise erityisopettaja työ kehittämisee ammatillise erityisopettajakoulutukse jälkee. Ks. Täydeyskoulutus Ammatillise opettajakorkeakoulu täydeyskoulutukse tehtävää o tukea ammatillise opetushekilöstö ja oppilaitoste osaamise kehittämistä. Täydeyskoulutukse keskeie haaste o vastata yhteiskua ammattipedagogisii tarpeisii. Täydeyskoulutuksissa päivitetää opetushekilöstö ja oppilaitosorgaisaatioide osaamista ja kehitetää uusia ratkaisuja opiskelu, työelämä ja eliikäise oppimise tarpeisii. Lisäksi täydeyskoulutuksilla tuetaa oppilaitosorgaisaatioita kouluttamalla ja kosultoimalla oppilaitoste johtoa ja työelämä yhteistyökumppaeita. haaga-helia Ammatillie opettajakorkeakoulu toteuttaa täydeyskoulutusta Opetushallitukse, Opetusmiisteriö sekä EU rahoituksella ja maksullisea palvelutoimitaa. Koulutus voidaa toteuttaa lyhytkestoisia tai laajempia opitopisteitettyiä koulutuskokoaisuuksia, kosultoitipalveluia, semiaareia tai luetosarjoia, joita voidaa raketaa myös suoraa oppilaitoste erilaisii tarpeisii. Tutkimus-, kehittämis- ja iovaatiotoimita, TKI Ammatillise opettajakorkeakoulu tutkimus-, kehittämis- ja iovaatiotoimia tavoitteea o tuottaa uusia toimitamalleja ja välieitä ammatillise osaamise sekä ammatillise ja ammattikorkeakoulutukse kehittämisee. Tarkastelemme ammatillise osaamise ja koulutukse kehittämistä erityisesti ohjauksessa ja opetuksessa, yhteisöissä ja verkostoissa toimimisessa sekä tutkimuksessa ja kehittämisessä. Opetukse ja ohjaukse tutkimise ja kehittämise kohteita ovat dialogie ohjaussuhde, ohjaussuhtee hekilökohtaistamie ja vertaisohjaus, moipuolie verkko-ohjaus ja toimialliset ohjausmeetelmät oppimisprosessissa. Koulutusorgaisaatioide sisäiste ja ulkoiste asiatutijayhteisöje toimita ja iide luomat verkostot yrityste kassa ovat kiiostukse kohteia yhteisöissä ja verkostoissa toimimise kehittämisessä. Tutkimus- ja kehittämisteemoia ovat johtamistoimita, osaamista kehittävät ja luovat yhteisöt sekä osaamise jakamie. Tutkimus- ja kehittämisosaamisessa paiopiste o käytätölähtöisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä. Kohteita ovat työelämälähtöiset hake- ja opiäyteprosessit sekä opetusta, tutkimusta ja kehittämistoimitaa yhdistävät ratkaisut. Tutkimus- ja kehittämistyö tuloksia hyödyetää erityisopettajakoulutuksessa ja opettajie täydeyskoulutuksessa

18 Teemme tutkimus- ja kehittämistyötä yhteistyössä koulutusorgaisaatioide, tutkimuslaitoste ja työelämä kumppaeide kassa kasallisissa ja kasaivälisissä projekteissa. Esittelemme projektie toimitaa ja tuloksia erilaisissa semiaareissa ja verkostotapaamisissa, joista tiedotetaa opettajakorkeakoulu www-sivuilla. Opettajaopiskelijat ovat tervetulleita osallistumaa projekteihi ja tapahtumii. Projektie tuloksista julkaistaa raportteja haaga-helia julkaisusarjoissa ja ala eri julkaisufoorumeilla. Opettajakorkeakoulu julkaisut ja likit julkaisumyytii löydät osoitteesta: HAAGA-HELIA Ammatillise opettajakorkeakoulu ja erityisopettajakoulutukse taustoja 1900-luvu alku oli talouselämä vapautumise ja eduskutauudistukse myötä dyaamista kehittymise ja tulevaisuutee uskova toimia aikaa. Yhteiskua muuttumie edellytti sivistyeitä kasalaisia. Elikeioelämä kehittymie vaati ammatillise koulutukse kehittämistä. Kouluje palveluksee tarvittii hyviä opettajia. Vuoa 1898 perustettii Suome Liikemieste Kauppaopisto (slk). Vuodesta 1904 alkae kauppaopettajaopiskelijat alkoivat harjoitella opettaja tehtävää varte. Auskultatit pitivät harjoitustuteja ja seurasivat opetusta. Suome itseäisyyde esimmäiste vuosikymmete aikaa ammatillie koulutus kehittyi hitaasti elikeioelämä esittämistä kehittämistoiveista huolimatta. Eri aloje ammatillie koulutus oli halliollisesti hajallaa eri miisteriöide yhteydessä. Toie maailmasota, pula ammattitaitoisesta työvoimasta, suuret ikäluokat ja elikeioraketee muutos saivat yhteiskua viimei paostamaa ammatillise koulutukse kehittämisee. Tulevaa koulutukse laajeemista eakoide SLK yhteytee perustettii opettajakoulutusyksikkö vuoa Oppilaitoksesta tuli ormaalikauppaoppilaitos. Kyseistä vuotta juhlitaa haaga-heliassa ammatillise opettajakoulutukse alkamisvuotea. Ammatillise koulutukse ekspasio alkoi 1950-luvu lopulla ja jatkui seuraavalla vuosikymmeellä. Oppilaitokset kasvoivat ja uusia oppilaitoksia perustettii. Opettajakoulutus laajei. Ammatillista opettajakoulutusta toteutettii alakohtaisesti useassa pieessä yksikössä ympäri maata. Eri yksiköissä toteutettu opettajakoulutus oli kestoltaa ja sisällöiltää epäyhteäistä. Koulutukse laadu paratamiseksi opettajakoulutuksessa otettii käyttöö uudet opetussuuitelmat vuoa Kaikilla aloilla opettajie tuli suorittaa pedagogiset opiot ja opitoje laajuudeksi tuli 40 opitoviikkoa. Vuodesta 1992 alkae opettajakoulutusyksiköihi saattoi hakeutua eri aloje opettajaopiskelijoita. Ammattikorkeakoulujärjestelmä raketamise yhteydessä ammatillise opettajakoulutukse järjestämie oli mietittävä uudellee. Vuode 1996 lakiuudistuksessa ammatillie opettajakoulutus asetettii viide ammattikorkeakoulu yhteydessä toimiva ammatillise opettajakorkeakoulu tehtäväksi. Helia Ammatillie opettajakorkeakoulu aloitti toimitasa vuoa SLK: opettajakoulutus ja osa Helsigi Sairaahoito-opisto opettajakoulutukse toimioista siirrettii Helia Ammatillisee opettajakorkeakouluu. Opettajakoulutukse laajuudeksi määrättii 35 opitoviikkoa. Opettajakorkeakoulu o tällä vuosituhaella kehittyyt moialaiseksi opettajakoulutusta, täydeyskoulutusta ja tutkimus- ja kehitys- ja iovaatiotoimitaa toteuttavaksi yksiköksi. Vuoa 2005 ammattikorkeakouluje opetussuuitelmauudistukse myötä erityisopettaja pedagogiste opitoje laajuudeksi tuli 60 opitopistettä. Korkeakoulujärjestelmä raketeellie kehittämie johti, haaga-helia Ammattikorkeakoulu perustamisee vuoa Erityisopettajakoulutus alkoi vuoa 2006 Euroopa sosiaalirahasto tue turvi. Koulutus vakiaistettii muutamaa vuotta myöhemmi. Opito-ohjaajakoulutukse alkoi vuoa Toimia moipuolistumise avulla haaga-helia Ammatillie opettajakorkeakoulu o pystyyt aiempaa paremmi kehittämää ammatillista koulutusta toimialueellaa. Vuoa 2010 vietimme haaga-helia:ssa opettajakoulutukse 60-vuotisjuhlia. Olemme ylpeitä juuristamme, kehittämie ja kehittymie ovat toimitamme kulmakiviä. Yhdessä opettajaopiskelijoide, oppilaitoste, elikeioelämä kumppaeide ja järjestöje kassa kehitämme ii ammatti- kui ammattikorkeakoulupedagogiikkaa tulevaisuude yhteiskua tarpeisii. Vuode 2010 juhlavuode kuiaksi haaga-helia julkaisi haaga-helia Ammatillise opettajakorkeakoulu historiiki, Opettaja ammattii ja ammati opettajaksi. Kirja o toimittaut Sirkka Kortetjärvi-Nurmi ja siiä kerrotaa moipuolisesti haaga-helia Ammatillise opettajakorkeakoulu toimiasta ja tavoitteista. Teoksessa tarkastellaa opettajakoulutusta myös koko yhteiskua toimia taustaa vaste. Historiiki voi ostaa osoitteesta: 34 35

19 5 AIKATAULU Opettaja pedagogiset opiot (60 op) koostuvat kahdesta kokoaisuudesta: Ammattipedagogiset opiot 35 op, () ja Kasvatustieteelliset perusopiot 25 op, (Kasper). Jos olet jo aiemmi suorittaut joko kasvatustietee/tieteide, aikuiskasvatustietee, erityispedagogiika tai ammattikasvatukse perusopiot (15 ov/25 op), ii siu ei tarvitse osallistua kasvatustieteelliste perusopitoje (Kasper) lähipäiville. Helsigi ryhmie opetuspäivät / Cotact days i Eglish group: HAAGA-HELIA Ammatillie opettajakorkeakoulu, Ratapihatie 13 (Pasila), Helsiki. Turu ryhmä opetuspäivät: Turu Ammattikorkeakoulu, Lemmikäisekatu 30. Ammatillise erityisopettajakoulutukse opiot (60 op) koostuvat kahdesta kokoaisuudesta: Ammattipedagogiset opiot 35 op () ja Erityispedagogiika perusopiot 25 op (Erped). Jos olet jo aiemmi suorittaut erityispedagogiika perusopiot (15 ov/25 op), ii siu ei tarvitse osallistua (Erped) lähipäiville kevät Ammatillie opettajakoulutus School of Vocatioal Teacher Educatio 60 op / cr Ammatillie opettajakoulutus School of Vocatioal Teacher Educatio 60 op / cr Ammatillie erityisopettaja koulutus 60 op Ammatillie opito-ohjaaja koulutus 60 op Opiskelumuoto Mode of study Helsiki Helsiki, viikoloppu Helsiki, verkko Turku 1½ year Helsiki, Eglish group Helsiki Helsiki, moiammatillie ryhmä Helsiki, Erityisopettaja koulutus Helsiki, Opito-ohjaaja koulutus TOUKOKUU , klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () , klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () , klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () , klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () , klo , klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () , klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () klo 9-16 Ammattipedagogiset opiot, () klo , klo , klo , klo Kasvatustieteelliset perusopiot, (Kasper) klo 9-12, Kas1 ja klo 13-16, Kas klo klo Kasvatustieteelliset perusopiot, (Kasper) klo 13-16, Kas Kasvatustieteelliset perusopiot, (Kasper) klo 13-16, Kas1 KESÄKUU 4.6. klo 9-16 Kas klo 9-12 Kas klo , Pieryhmä Erityispedagogiika perusopiot, (Erped)

20 2014 syksy Ammatillie opettajakoulutus School of Vocatioal Teacher Educatio 60 op / cr Ammatillie opettajakoulutus School of Vocatioal Teacher Educatio 60 op / cr Ammatillie erityisopettaja koulutus 60 op Ammatillie opito-ohjaaja koulutus 60 op Opiskelumuoto Mode of study Helsiki Helsiki, viikoloppu Helsiki, verkko Turku 1½ year Helsiki, Eglish group Helsiki Helsiki, moiammatillie ryhmä Helsiki, Erityisopettaja koulutus Helsiki, Opito-ohjaaja koulutus ELOKUU klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-12 Kas klo Eriper klo Eriper , Pieryhmä klo klo 9-16 SYYSKUU klo klo klo klo klo , Pieryhmä klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo klo klo klo klo klo Eriper klo Eriper1 LOKAKUU 8.10., Pieryhmä klo klo klo klo 9-16 Kas klo 9-15 Kas klo klo klo klo 9-15 Kas klo klo 9-16 Kas klo Eriper klo Eriper2-3 MARRASKUU , Pieryhmä klo klo klo klo , Pieryhmä klo klo klo 9-16 Kas4 24. tai 25. tai 26. tai klo Eriper klo 9-15 Kas , Pieryhmä klo klo klo 9-16 JOULUKUU klo 9-16 Kas klo 9-16 Kas klo 9-15 Kas klo 9-12 Kas4 klo Kas5 11. tai 15. tai klo Eriper2/3

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3 Sisällys 1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3 2.1 Erityisopettajakoulutuksen keskeisiä lähtökohtia... 3 2.2 Ammatillisen erityisopettajan

Lisätiedot

5. Erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen ja erilaiset oppimisympäristöt 25 op...8

5. Erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen ja erilaiset oppimisympäristöt 25 op...8 Sisällys 1. Kaikilla oikeus ja mahdollisuus osallistua...2 2. Ammatillise erityisopettaja osaamie...3 Kehittymisosaamie... 3 Erityise tue tarpee tuistamisee ja tukemisee sisältyvä osaamie... 3 Asiatutijuus-

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011 TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET TAUSTA Laaduhallita o osa Turu yliopisto hoitotietee laitokse keskeistä seurata- ja kehitystoimitaa. Hoitotietee laitokse laaduhallia

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 0-JAN- ( 6) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 000896-8 Keski-Pohjamaa koulutusyhtymä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke ROVANIEMI OULU Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen henkilöstölle

Lisätiedot

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n.

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n. Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 11) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0016107-9 Kouvola kaupuki Vastaukset raportoidaa

Lisätiedot

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n.

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n. Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.0 -..0 0-JAN- ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0007-9 Kouvola

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 006075-9 Kouvola kaupuki Oppilaitos

Lisätiedot

10011 Kouvolan seudun ammattiopisto

10011 Kouvolan seudun ammattiopisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 11) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Oppilaitos Maakuta Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0016107-9 Kouvola kaupuki

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkio perusteet PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 8/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:17 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:17 ISBN 978-952-13-5458-8 (id.) ISBN 978-952-13-5459-5

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 R Rötgehoitajie TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 Suome Rötgehoitajaliitto ry Filads Rötgeskötarförbud rf S SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdato... 3 2. Lähtökohdat ja ykytila...4 3. Rötgehoitajia koskevat suositukset

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET Taustaa Syksyllä 8 Turu yliopisto hoitotietee laitoksella kerättii sidosryhmiltä palautetta laitokse toimiasta. Kysely toteutettii

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE17-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 6.6.2017

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä?

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? MYÖTÄTUULESSA TOIMINTAA JA TULOKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 6-8.5.2013 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Minna-Liisa Myllylä, suunnittelija, OSAO minna-liisa.myllyla@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena ryhmälle:

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Verkkostartti 2 x 1,5 h Verkkotyöskenteltyöskenteltyöskentely Verkko- Verkko- 1. 2. 3. Lähipäivä Lähipäivä Lähipäivä * 25 h * 21 h

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Johdanto...2. Ammatillisen opettajan ammattitaitovaatimukset ja osaamisen kriteerit...8

Johdanto...2. Ammatillisen opettajan ammattitaitovaatimukset ja osaamisen kriteerit...8 Sisällys Johdato...2 Kehittymisohjelma lähtökohdat...4 Kehittymisohjelma toimitamuodot...6 Ammatillise opettaja ammattitaitovaatimukset ja osaamise kriteerit...8 Ammatillise opettaja kehittymisohjelma

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut 11.12.2017 TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Helsinki 11.12.2017 Työhönvalmennuspäivät VATES pauliina.lampinen@vamlas.fi Lyhyesti

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Seija Eskola Julkaisun tarkoitus Tämä materiaali on tarkoitettu

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE16-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 2.6.2016

Lisätiedot

SISÄLtö JOHDANTO. 1. Johdanto. 2. Toimintaympäristön muutokset ja talous. 3. MAMK - elinikäisen oppimisen korkeakoulu 5

SISÄLtö JOHDANTO. 1. Johdanto. 2. Toimintaympäristön muutokset ja talous. 3. MAMK - elinikäisen oppimisen korkeakoulu 5 1 SISÄLtö JOHDANTO 1. Johdato 2 2. Toimitaympäristö muutokset ja talous 4 3. MAMK - eliikäise oppimise korkeakoulu 5 3.1 Tehtävä 3.2 Visio 3.3 Arvot 3.4 Profiili ja paioalat 5 5 5 6 4. Pääprosessit 4.1

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Näyttötutkintojen palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokanta. Valittu aikajakso Hakuehdot

Näyttötutkintojen palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokanta. Valittu aikajakso Hakuehdot Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 12) Hakuehdot Kysymyssarja Rahoitusmuoto Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset Oppisopimus FI suomi SV ruotsi Vastaukset raportoidaa

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011 OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Miksi mielen hyvinvointia kannattaa edistää? edistää tutkinnon suorittamista edistää työllistymistä tukee nuorten

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin.

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin. Täydennyskoulutuspalvelut 2016 2017 Sveitsiläinen kirjailija Rolf Dobelli kuvailee mainiossa kirjassaan Selkeän ajattelun taito ilmiötä, johon ihmisinä lankeamme toistuvasti. Muodostamme kuvan maailmasta

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

1. Ammatillisen opettajan toimintaympäristöt 2. 2. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op 3. 3. Ammattipedagogisen osaamisen kehittäminen 11

1. Ammatillisen opettajan toimintaympäristöt 2. 2. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op 3. 3. Ammattipedagogisen osaamisen kehittäminen 11 Sisällys 1. Ammatillisen opettajan toimintaympäristöt 2 2. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op 3 2.1 Käsitys oppimisesta jatkuvana kehittymisprosessina 3 2.2 Ammatillisen opettajan osaamisalueet 5 2.3

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.00-0..00 0-DEC-0 ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi Oppilaitos

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

OPPIMISEN OHJAAMINEN -OPINTOJAKSO Opetus- ja ohjaustilanteen suunnittelu ja toteutus -oppimistehtävä

OPPIMISEN OHJAAMINEN -OPINTOJAKSO Opetus- ja ohjaustilanteen suunnittelu ja toteutus -oppimistehtävä 1 (6) 18.9.2017 Ohjaavalle opettajalle ja kollegaohjaajalle OPPIMISEN OHJAAMINEN -OPINTOJAKSO Opetus- ja ohjaustilanteen suunnittelu ja toteutus -oppimistehtävä Opetuksen suunnittelu ja toteutus (10 op)

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

1 Ammatillisen opettajan toimintaympäristöt 2. 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op 3

1 Ammatillisen opettajan toimintaympäristöt 2. 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op 3 Sisällys 1 Ammatillisen opettajan toimintaympäristöt 2 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op 3 2.1 Käsitys oppimisesta jatkuvana kehittymisprosessina 3 2.2 Ammatillisen opettajan osaamisalueita 4 2.3 Opiskelun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia 6.6.2010 ESR / Futurex: Kokemuksia oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta 7/6/11 Helsinki Metropolia

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Koordinaattoritapaaminen 26.5.2008 Paasitorni, Helsinki Päivi-Katriina Juutilainen Ohjauksen koulutus Koulutuksen laaja-alaisena tavoitteena kehittää toimintamalleja verkostoyhteistyön

Lisätiedot

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen 1 YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen YAMK opinnoista AOKK opintoihin AOKK opinnoista YAMK opintoihin Mahdollisuus suorittaa joustavasti ja samanaikaisesti sekä pedagoginen pätevyys tai erityisopettajan

Lisätiedot

Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen. POM2SSU Kainulainen

Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen. POM2SSU Kainulainen Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen POM2SSU Kainulainen Tehtävänä on perehtyä johonkin ilmiöön ja sen opetukseen (sisältöihin ja tavoitteisiin) sekä ko. ilmiön käsittelyyn tarvittavaan

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Opetusministeri Jukka Gustafsson esittää kysymyksen, mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet, stepit, tavoitteen saavuttamiseksi?

Opetusministeri Jukka Gustafsson esittää kysymyksen, mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet, stepit, tavoitteen saavuttamiseksi? OPETUSMINISTERIN TAPAAMINEN 2 14.9.2012, klo 13.30 14.45 EDUSKUNTATALO, HELSINKI Läsnä: Opetusministeri Jukka Gustafsson Opetusneuvos OKM Elise Virnes Hirvonen Maija, AEO ry, JAMK AOKK Kekki Kimmo, AEO

Lisätiedot

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Kenelle? Täydennyskoulutuksemme on suunnattu opetus- ja ohjausalan henkilöstölle sekä pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri alojen asiantuntijoille.

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot