YMPYROI OIKEAT VAIHTOEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPYROI OIKEAT VAIHTOEHDOT"

Transkriptio

1 YMPYROI OIKEAT VAIHTOEHDOT Jokaisesta kysymyksestä saa yhden pisteen, jos siitä on valittu oikea(t ) vaihtoehdot. Jos jokin oikea väittämä puuttuu, tai väärä väittämä on merkitty oikeaksi, vastaus antaa 0 pistettä. 6,5 ov:n suorittajat vastaavat kaikkiin 39 kysymykseen, läpäisyraja 20 p. 4,5 ov:n suorittajat vastaavat 27 ensimmäiseen kysymykseen, läpäisyraja 14 p. Yleistä: Kysymys 1 A Kaikilla elävillä eliöillä on mitokondriot. B Lysosomin ph on n. 5. C Mitokondriolla on kaksi kalvoa. D Useat lipofiiliset molekyylit metaboloidaan sileän endoplasmisen retikulumin (ER) kalvolla. Kysymys 2 Vetysidokset ovat tärkeitä A lipidien stabiilisuudelle. B proteiinien a-heliksien stabiilisuudelle. C DNA:n emäsparien muodostumiselle. D laktaatin liukenemiselle sytoplasmassa. Kysymys 3 A Eläimet ja kasvit, mutta eivät bakteerit, rakentavat molekyylit samankaltaisista monomeerisista alayksiköistä. B Elävät solut ovat vakiolämpötilassa toimivia kemiallisia moottoreita. C Bakteerit luovat ja pitävät yllä monimutkaisia, järjestäytyneitä rakenteitaan käyttäen energianlähteenä ravintoaineita tai auringon valoa. D Kehomme eri solutyypit sisältävät erilaiset yhdistelmät makromolekyylejä. E Makromolekyylien rakenne määrää niiden biologisen tehtävän. Kysymys 4 A Proteiinien monomeerisena rakenneyksikkönä toimii 30 erilaista aminohappoa. B Erilaisten tripeptidien muodostamiseen on 8000 eri mahdollisuutta. C DNA muodostuu neljästä eri ribonukleotidista. D RNA:n monomeeriset rakenneyksiköt lyhennetään A, C, G ja U. Kysymys 5 A Tyypillisten kasvi- ja eläinsolujen halkaisija on gm. B Ihmisen genomi koostuu n. 3x10 9 emäsparista. C DNA-kaksoiskierteen halkaisija on 2 nm. D Aminohapon keskimääräinen molekyylipaino on 220 Daltonia. Kysymys 6 A C-S sidos on vahvempi kuin C-O sidos. B Biokemiallisesti tärkeiden molekyylien pääkomponentit (atomit) ovat C, H, N ja O. C Saman molekyylin stereoisomeereillä on usein erilaiset biokemialliset vaikutukset. D Aldehydin muuttuminen karboksyylihapoksi on pelkistysreaktio.

2 Rakenteet: Kysymys 7 (LUE TÄMÄ KYSYMYS HUOLELLISESTI) A Useimmissa rasvahapoissa on parillinen määrä hiiliatomeja. B Arakidonihapossa on 22 hiiliatomia ja 4 kaksoissidosta. C Triasyyliglyserolissa on kolme esterisidosta. D Ruoan rasva on sitä juoksevampaa mitä. enemmän siinä on tyydyttyneitä rasvahappoja. Kysymys 8 A Hyaluronaattia esiintyy solunulkoisessa tilassa. B Proteoglykaanin pääkomponentti on proteiini. C Oligosakkaridit ovat kiinni glykoproteiinien seriinitähteissä N-glykosidisella sidoksella. D Useat membraaniproteiinit ovat glykoproteiineja. Kysymys 9 A Galaktoosi eroaa glukoosista hiilen nro 2 hydroksyyliryhmän konfiguraation suhteen. B Glukoosi esiintyy yleisimmin pyranoosina. C Fruktoosi on aldehydi. D Glukosamiinilla on aminoryhmä hiilessä nro 3. E Glukoosi voi fosforyloitua hiileen nro 1 ja hiileen nro 6. Kysymys 10 (LUE TÄMÄ KYSYMYS HUOLELLISESTI) A Selluloosa on haaroittunut polysakkaridi, jossa on (β1-4) sidokset. B Amyloosi on suora polysakkaridi, jossa on (αl-4) sidokset. C Glykogeenissä glukoosimonomeerit ovat liittyneet toisiinsa (α1-4) ja (α1-6) sidoksilla. D Kitiini on heteropolysakkaridi. Kysymys 11 A Kollageeniproteiini muodostuu β-levyistä. B Silkin fibroiini muodostuu α-helikseistä. C Kaperonit avustavat proteiinien oikeaa laskostumista. D Ribonukleaasin denaturaatio lämmön tai urean vaikutuksesta on irreversiibeli tapahtuma. Kysymys 12 A Tryptofaani on aromaattinen aminohappo, jossa on 11 hiiliatomia. B Glysiini on pienin aminohappo ja siinä on 3 hiiliatomia. C Aminohappo treoniini sisältää hydroksyyliryhmän. D Glutamaatti on positiivisesti varattu aminohappo (ph 7), jossa on 5 hiiliatomia. E Metioniini on ei-polaarinen aminohappo, jossa on rikkiatomi. Kysymys 13 A Peptidisidos on jäykkä ja levymäinen. B Kahden aminohapon kondensoitumisessa muodostunut vesimolekyyli koostuu ensimmäisen aminohapon hydroksyyliryhmästä ja toisen aminohapon aminoryhmän H-atomista. C α-heliksin stabiilisuus on riippumaton primäärisestä aminohappojärjestyksestä. D Proteiinien α-heliksit ovat vasenkätisiä. Kysymys 14 A Sfingolipidissä on kaksi rasvahappoa. B Koliini on alkoholi, joka esiintyy usein fosfolipideissä. C Seramidi sisältää sfmgosiinin. D Fosfolipaasi C hydrolysoi esterisidoksen fosfolipidin glyserolin ja fosfattiryhmän väliltä.

3 Kysymys 15 A DNA:ssa riboosin 2-hiilen hydroksyyliryhmä puuttuu. B Sytosiini on puriini. C Tymiiniin verrattuna urasiililta puuttuu metyyliryhmä hiilestä nro 5. D Urasiili ja adeniini voivat muodostaa emäsparin. Metabolia: Kysymys 16 A Tryptofaani absorboi UV-valoa aallonpituudella 280 nm. B Metioniini pystyy muodostamaan disulfidisidoksia. C Histidiini on usein entsyymien katalyyttisessa keskuksessa, koska sen pk-arvo on lähellä fysiologista ph:ta. D Proteiinit fosforyloituvat usein seriinitähteeseensä. E Sitrulliinimolekyyli on aminohappo. Kysymys 17 A Pyridoksaalifosfaatti (PLP) on transaminaasien koentsyymi. B Kobalamiinia käytetään koentsyyminä molekyylinsisäisissä uudelleenjärjestäytymisissä. C FADH 2 voi irrota dehydrogenaaseistaan. D Ubikinoli on elektroninsiirtäjä hengitysketjun kompleksien III ja IV välillä. E Tiamiinipyrofosfaatti (TPP) on pyruvaatti dekarboksylaasin koentsyymi. Kysymys 18 (LUE TÄMÄ KYSYMYS HUOLELLISESTI) A Ulommaisen fosfaattiryhmän poisto ATP:stä on eksergoninen reaktio. B Tämän reaktion standardi vapaa energia on -30,5 kcal/mol. C ATP on useiden transferaasien koentsyymi. D ATP:tä käytetään rakennettaessa RNA:ta ja DNA:ta. Kysymys 19 Asetyylikoentsyymi A A on tioesteri. B sijaitsee vain mitokondrion matriksissa. C reagoi oksaloasetaatin kanssa muodostaen sitraattia. D on koentsyymi. E on rasvahappojen β-oksidaation lopputuote. Kysymys 20 A Histidiinin katabolia liittyy sitruunahappokiertoon glutamaatin ja α-ketoglutaraatin kautta. B Metioniini ja isoleusiini hajotetaan sukkinyyli-koentsyymi A:n kautta. C Homokysteiini on metioniinin hajoamisen välituote ja kysteiinin esiaste. D Veren korkea glutamiinipitoisuus johtuu glutamiinin korkeasta prosenttiosuudesta proteiineissa. Kysymys 21 A Glykolyysi on glukoosin muuttamista pyruvaatiksi. B Glukoneogeneesi on pyruvaatin muuttamista glukoosiksi, siis täysin käänteinen glykolyysille. C Sitruunahappokierto tapahtuu mitokondrion matriksissa. D Ureasykli tapahtuu vain mitokondrion matriksissa. E Reaktio fruktoosi 6-fosfaatista fruktoosi 1,6-bisfosfaatiksi on eräs glykolyysin avainreaktioista.

4 K y symys 22 A NADH:n hapettuminen tuottaa lopulta enemmän ATP-molekyylejä kuin FADH 2 :n hapettaminen. B Sitruunahappokierron viimeinen reaktio, malaatin hapettuminen oksaloasetaatiksi, on standardi termodynaamisissa olosuhteissa voimakkaasti endergoninen reaktio. C NADH stimuloi sitraattisyntaasia. D Sukkinyylikoentsyymi A:n muuttuminen sukkinaatiksi on substraattitason fosforylaatioreaktio. Kysymys 23 Ihmisessä A pyruvaattidehydrogenaasi voi muuttaa pyruvaatin asetyylikoentsyymi A:ksi. B pyruvåattikarboksylaasi voi muuttaa pyruvaatin oksaloasetaatiksi. C laktaattidehydrogenaasi voi muuttaa pyruvaatin laktaatiksi. D pyruvaattidekarboksylaasi voi muuttaa pyruvaatin etanoliksi. Kysymys 24 A S-adenosyl-metioniini (SAM) toimii asetyyliryhmien luovuttajana. B Arginiinosukkinaatti on ureasyklin välituote, jossa on 10 hiiliatomia ja 3 typpiatomia. C Karbamoyylifosfaatin synteesiin tarvitaan kaksi ATP-molekyyliä. D Leusiini on ketogeeninen aminohappo. Kysymys 25 A Puriinien biosynteesissä käytettävät typpiatomit tulevat aminohapoilta. B Pentoosifosfaattitie tuottaa nukleotidien biosynteesissä tarvittavan riboosin. C 3-fosfoglyseraatti on kysteiinin synteesin lähtöaine. D Tyrosiini on fenyylialaniinin biosynteesin lähtöaine. Kysymys 26 A Ihmisen rasvahapposyntaasi on yksi polypeptidi, jolla on useita katalyyttisiä tehtäviä. B Malonyyli-koentsyymi A on ensimmäinen välituote sytosolisessa rasvahappojen biosynteesissä. C Mono-oksygenaasi siirtää kaksi happiatomia lipidille. D Mevalonaatissa on 5 hiiliatomia. E Skvaleeni on C30-runko ja kolesterolin esiaste. Kysymys 27 A Asyyliryhmät siirtyvät kamitiinin avulla sisemmän mitokondriokalvon läpi. B Propionyyli-koentsyymi A on 3-hiilinen runko, joka voidaan muuttaa sukkinyyli-koentsyymi A:ksi. C FADH 2 -molekyylit, jotka tuotetaan rasvahappojen β-oksidaatiossa hapetetaan hengitysketjun kompleksissa I. D Ketoaineet syntetisoidaan asetyylikoentsyymi A:sta ja ne toimivat energialähteenä esim. sydänlihakselle.

5 Signaalitransduktio: Kysymys 28 A Jokaisella kalvolla on ominainen lipidikoostumuksensa. B Liposomissa ei ole vesionteloa. C Ulompi kalvokerros sisältää enemmän sfingomyeliiniä kuin sisempi kalvokerros. D Fosfolipidit eivät liiku kalvossa. Kysymys 29 A Glukagoni stimuloi glukoneogeneesiä maksassa. B Aivolisäke säätelee monia muita elimiä periferiassa syntetisoimalla tuman hormoneja. C Leptiini tuotetaan rasvasoluissa ja se säätelee ruokahalua. D Hiiret, joilta puuttuu leptiini ovat erittäin laihoja. Kysymys 30 A Virukset käyttävät erilaisia keinoja helpottaakseen kalvonsa fuusiota isäntäsolun kalvon kanssa. B Glukoosin GluT1-transportteri on integraalinen kalvoproteiini. C G1uT4 on aktiivinen glukoositransportteri. D Na+-K+-ATPaasi aiheuttaa n. 25% levossa tapahtuvasta ATP-kulutuksesta. Kysymys 31 A Reseptorit ovat erittäin spesifisiä signaalimolekyyliensä (ligandiensa) suhteen. B Signaalinvälitystiet vahvistavat sisääntulevan signaalin. C Insuliinireseptori on tyrosiinispesifinen proteiinikinaasi. D Insuliinisignaali aiheuttaa glykogeenisynteesin stimulaation. Kysymys 32 A Integraalisissa kalvoproteiineissa on tyypillisesti n. 20 hydrofobisen aminohapon alueita. B Perifeeriset kalvoproteiinit sitoutuvat vain ulompaan kaivoon. C GPI-ankkuri sisältää oligosakkaridin. D Serpentiinireseptorin polypeptidi lävistää kalvon useimmiten 9 kertaa. Kysymys 33 A Sykliini-riippuvaiset kinaasit (CDKt) ovat tärkeitä solusyklin säätelijöitä. B Kasvutekijät voivat säädellä solusykliä indusoimalla signaalivälitystien reseptorientsyymien kautta. C Apoptoosin induktio vaatii pääosin kalvoreseptoreja. D Jos solusykli ohittaa tietyn rajapisteen, solu lopettaa kasvamisen. Kysymys 34 Kalvot ovat tärkeitä elämän ylläpitämisessä, koska A ne sallivat ionigradienttien muodostumisen. B ne estävät tasapainon ympäristön kanssa. C ne sallivat valikoivan kuljetuksen. D ne estävät lipofiilisten molekyylien, kuten steroidien, siirtymisen ulos solusta. Kysymys 35 A Na+-K+-ATPaasi kuljettaa 3 Na+-ionia sisään soluun ja kaksi K+-ionia ulos solusta. B Asetyylikoliinireseptori on jänniteherkkä ionikanava. C Useimmat ionikanavat ovat valikoivia vain yhdelle ionityypille. D Puffer fish toksiini tetrodotoksiini blokkaa Na+-kanavat.

6 Kysymys 36 A Inositoli 1,4,5-trisfosfaatti (IP3) säätelee ER:n Ca 2+ -kanavien avautumista. B Proteiinikinaasi C (PKC) aktivoituu diasyyliglyserolilla (DAG) ja Ca 2+ -ioneilla. C Forboliesterit matkivat DAG:n toimintaa, mutta saavat aikaan huomattavasti pidempikestoisen PKC-aktivaation. D Ca 2+ -ionit toimivat toisiolähettinä sitoutumalla kalmoduliiniin. Kysymys 37 A Eikosanoidit ovat parakriinisiä hormoneja. B Prostaglandiinit ovat arakidonihapon johdannaisia. C Epinefriini on katekoliamiini, joka syntetisoidaan tryptofaanista. D Asperiini inhiboi kalvoentsyymi syklo-oksygenaasia (COX). Kysymys 38 A Epinefriini sitoutuu β-adrenergisiin reseptoreihin. B G-proteiinien α-alayksikkö on aktiivinen sitoessaan GTP:n. C Adenylyylisyklaasi katalysoi ATP:n muuttumista camp:ksi. D Toisiolähetti camp inhiboi proteiinikinaasi A:ta (PKA). E Kofeiini alentaa camp:n puoliaikaa. Kysymys 39 A RU486 on tehokas aborttilääke, koska se toimii progesteronireseptorin antagonistina. B Tumareseptorit ovat transkriptiofaktoreita. C Retinoiinihappo on A-vitamiinijohdannainen ja toimii tumahormonina. D Kortisoli on kolesterolin C21 johdannainen.

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MAHALAUKKU Mahalaukun limakalvo on täynnä rauhasia, jotka erittävät limaa, suolahappoa ja pepsinogeenia. Ne muodostavat yhdessä happaman mahanesteen. Mahaneste sekoittuu

Lisätiedot

Syöpä. Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka. EGF-kasvutekijä. reseptori. tuma. dna

Syöpä. Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka. EGF-kasvutekijä. reseptori. tuma. dna Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka nämä solut ovat tietyssä mielessä meidän omiamme, ne polveutuvat itsenäisistä yksisoluisista elämänmuodoista, jotka ovat säilyttäneet monia itsenäisen

Lisätiedot

LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT

LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT 2015 / 1B Tehtävässä esitettiin oikein-väärin-väittämiä sähkökemiaan (k-m) ja orgaaniseen kemiaan (n-p) liittyen. -

Lisätiedot

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen Selvitys Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen nahan valmistuksessa Satu Ikonen, Anna Karvo, Teknologiakeskus KETEK Oy 2011 TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255

Lisätiedot

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi e m ia1 kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja Kemia ja integroivat tehtävät: Ilari Niemi, 2014. Taitto ja kuvitus: Ulriikka Lipasti, Turun Etusivu

Lisätiedot

Sokerilla on monta tehtävää

Sokerilla on monta tehtävää Sokerilla on monta tehtävää Erilaisten sokerituotteiden valikoima on nykyään laaja, ja sokeria voidaankin käyttää monissa eri elintarvikkeissa. Sokerilla on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka joko

Lisätiedot

TIETOA MAIDOSTA JA RAVITSEMUKSESTA

TIETOA MAIDOSTA JA RAVITSEMUKSESTA TIETOA MAIDOSTA JA RAVITSEMUKSESTA Toimitus Ulla-Marja Urho Marraskuu 2007 13. uudistettu painos Julkaisija Maito ja Terveys ry LUKIJALLE Kansalliset ravitsemussuositukset antavat suuntaviivat maan ravitsemus-

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

hyönteisiä, niin mikseivät myös ihmisiä. Tämä synnytti muun muassa koskea Nepenthestä peläten siinä piileviä maagisia voimia.

hyönteisiä, niin mikseivät myös ihmisiä. Tämä synnytti muun muassa koskea Nepenthestä peläten siinä piileviä maagisia voimia. Seepia Perjantai 5. 5. 2000 Aikojen kuluessa kasvit ovat sopeutuneet eälämään sangen erilaisissa ekologisissa lokeroissa ja kehittäneet mitä moninaisimpia selviytymisstrategioita, tapoja selviytyä kilpailussa

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Kysymys 1. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii.

Kysymys 1. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii. Kysymys. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii. Ydinasiat: Pisteitys Saalistuksella tarkoitetaan toisen lajin käyttämistä

Lisätiedot

KUTIAVA, ÄRTYNYT IHO MITEN HELPOTTAA KOIRAN OLOA JA VÄHENTÄÄ KUTINAA?

KUTIAVA, ÄRTYNYT IHO MITEN HELPOTTAA KOIRAN OLOA JA VÄHENTÄÄ KUTINAA? KUTIAVA, ÄRTYNYT IHO MITEN HELPOTTAA KOIRAN OLOA JA VÄHENTÄÄ KUTINAA? Alkusanat Iho on kehon suurin elin. Se muodostaa vahvan fysikaalisen, kemiallisen, mekaanisen, mikrobiologisen ja lämmönsäätelyyn osallistuvan

Lisätiedot

LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon

LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon TUNNETKO SUKUPUOLI ELIMESI? Tietoa naisen ja miehen anatomiasta SEKSI JA SEKSUAALISUUS Mitä ne ovat? 2 Sisältö On aika ottaa vastuu

Lisätiedot

HYVÄN DIABETESHOIDON OPAS

HYVÄN DIABETESHOIDON OPAS HYVÄN DIABETESHOIDON OPAS Laatineet Matti Tolonen ja Pentti Raaste PÄIVITETTY PAINOS 1/2010 Sokeritauti (Diabetes mellitus) on monimutkainen tautikokonaisuus, jonka syyt ovat vielä suureksi osaksi tuntemattomia.

Lisätiedot

Prof. Haakon Natvig. Ravitsemus ja suojaravinto. ottaen erikoisesti huomioon. kalanmaksaoljyn merkityksen --- ~

Prof. Haakon Natvig. Ravitsemus ja suojaravinto. ottaen erikoisesti huomioon. kalanmaksaoljyn merkityksen --- ~ Prof. Haakon Natvig Ravitsemus ja suojaravinto ottaen erikoisesti huomioon kalanmaksaoljyn merkityksen --- ~ Eripainos julkaisusta Fiskeridirektoratets Småskrifter nr. 4-1958. Professor dr. med. Haakon

Lisätiedot

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista Tilastotietoa... 2 Alkoholi luonnossa... 2 Alkoholin valmistus... 3 Alkoholi elimistössä... 3 Alkoholin imeytyminen... 4 Veren alkoholipitoisuus... 4 Alkoholin

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää. finneistä

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää. finneistä Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää finneistä KUN KAIKKI TUNTUU VAIKEALTA Rinnat tai parta alkavat kasvaa. Vanhemmat eivät ymmärrä. Kuukautiset, äänenmurros, rakastumiset. Tuntuu, että kaikki on mahdollista

Lisätiedot

Yksikkökoppi Pienin toistuva rakenne materiaalin sisällä.

Yksikkökoppi Pienin toistuva rakenne materiaalin sisällä. Ashbyn kartat (Ashby diagrams) Kullakin materiaaliryhmällä on muutama ominaisuus, joka erottaa ne selvästi toisista materiaaliryhmistä. Ashbyn kartoissa materiaalit jaetaan ryhmiin. Niistä voidaan päätellä

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen hoitomenetelmä

Maailmanlaajuinen hoitomenetelmä TARGET Tunnistaa käsittelyalueet LaserStim Tarkka ja täsmällinen hoito LaserSweep Estää hoitoon tottumisen Fotonienergian syvin mahdollinen penetraatio 25 W:n supersykelaserin ansiosta. Kolme kliinisesti

Lisätiedot

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä MAB5: Todennäköisyyden lähtökohdat 3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä Aloitetaan esimerkillä, joka on sitä sarjaa, mihin ei ole mitään muuta yleispätevää ohjetta kuin että on edettävä järjestelmällisesti

Lisätiedot

Pullonpyörittäjien opas

Pullonpyörittäjien opas Pullonpyörittäjien opas Toim. Riikka Riihonen Tietoa vauvaperheille äidinmaidonkorvikkeista, osittaisimetyksestä ja äidinmaidon pumppaamisesta. Pullonpyörittäjien opas Esipuhe Hyvä vauvan läheinen Tämä

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA KUVANKÄSITTELYN TEORIAA VALO JA VÄRIT Valoa tarvitaan, jotta voisimme nähdä kuvia ja värejä. Kuvankäsittelyssä käytettävien laitteiden toiminta ja kuvan syntyminen yleensä on paljon helpommin ymmärrettävää,

Lisätiedot

Myytti. kolesterolimyytistä. Mitä jos kaikki onkin yhtä suurta valhetta? SKEPTIKKO 4

Myytti. kolesterolimyytistä. Mitä jos kaikki onkin yhtä suurta valhetta? SKEPTIKKO 4 Myytti kolesterolimyytistä Mitä jos kaikki onkin yhtä suurta valhetta? SKEPTIKKO 4 PAULI OHUKAINEN KOLESTEROLI ON LUULTAVASTI kaikille tuttu sana. Siihen liittyy useita mielleyhtymiä, jotka yleensä lienevät

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot