SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT alkaen"

Transkriptio

1 SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT alkaen 1 Vakuutuksen sisältö Eräiden termien merkitys Vakuutussopimus Vakuutussopimuksen voimaantulo Vakuutussopimuksen peruuttaminen Vakuutussopimuksen muuttaminen vakuutusaikana Vakuutussopimuksen päättyminen Vakuutusmaksu Vakuutusmaksujen sijoittaminen sijoitusrahastoihin Rahasto-osuuksien lukumäärän muuttuminen Rahasto-osuuksien arvo Rahasto-osuuksien vaihtaminen Vakuutussäästöön vaikuttavat tekijät Säästösumman maksaminen Kuolemanvaraturva ja sen muuttaminen Kuolemanvaraturvaan liittyvät vakuutusyhtiön vastuunrajoitukset Erityiset määräykset Tiedot asiakkaalle vakuutusaikana Asiakkaan irtisanomisoikeus ja takaisinostoarvo Vakuutusyhtiön oikeus irtisanomiseen Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen Selvityksen kulut Korvausoikeuden vanheneminen Viivästyskorko Hinnaston muuttaminen Sopimusehtojen muuttaminen...7

2 1 Vakuutuksen sisältö 1.1 Sijoitusvakuutus on OP-Henkivakuutuksen myöntämä vapaaehtoinen, yksilöllinen ja joustavamaksuinen säästöhenkivakuutus, josta maksetaan säästösumma vakuutusajan päättyessä tai henkivakuutuskorvaus vakuutetun kuollessa vakuutusaikana. 1.2 Vakuutussäästö on sidottu kokonaan asiakkaan valitsemien sijoitusrahastojen rahasto-osuuden arvonkehitykseen. Asiakkaalla on riski vakuutukseen liitettyjen rahasto-osuuksien arvonmuutoksista. Vakuutusyhtiö ei vastaa rahasto-osuuksien arvon pysyvyydestä tai kehittymisestä. 2 Eräiden termien merkitys 2.1 Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan sitä, joka on tehnyt vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen ja hänestä tai siitä, jolle vakuutuksenottajan vakuutukseen perustuvat oikeudet ovat siirtyneet käytetään nimitystä asiakas. 2.2 Vakuutettu on se henkilö, jonka eläessä vakuutusajan päättymisajankohtana säästösumma maksetaan ja jonka kuoleman varalta vakuutukseen liitetty turva on olemassa. 2.3 Vakuutuksenantaja on OP-Henkivakuutus Oy,josta näissä ehdoissa käytetään nimeä vakuutusyhtiö. 2.4 Mitä ehdoissa sanotaan vakuutusyhtiöstä, koskee myös sen lukuun toimivaa osuuspankkia tai muuta edustajaa. Milloin ohje, toimeksianto, ilmoitus tai muu vastaava on ehtojen mukaan annettava vakuutusyhtiön pääkonttoriin, se ei sido vakuutusyhtiötä ennen kuin se on saapunut vakuutusyhtiön pääkonttoriin. 2.5 Laskuperusteissa vakuutusyhtiö määrittelee miten vakuutuskohtainen vakuutussäästön määrä ja kuoleman varalta voimassa oleva vakuutuskorvaus lasketaan. Laskuperusteissa määritellään myös vakuutussäästöistä tehtävät veloitukset sekä määrätään takaisinostoarvon laskentasäännöt. Vakuutusmaksuun sisältymättömistä palveluista perittävät toimenpidemaksut on määritelty erillisessä vakuutusyhtiön hinnastossa. 2.6 Takaisinostoarvo on vakuutussäästön määrä vähennettynä takaisinostettaessa perittävillä laskuperusteiden mukaisilla veloituksilla. Vakuutussäästö lasketaan sille päivälle, jona takaisinostopyyntö saapuu vakuutusyhtiön pääkonttoriin tai asiakkaan pyytämälle saapumispäivää myöhemmälle päivälle. 2.7 Säästösumma on edunsaajalle vakuutuksen erääntyessä maksettava vakuutussäästöjen määrä. 2.8 Kuolemanvaraturva on vakuutukseen liitetty henkivakuutusturva. Kuolintapauskorvaus on ennalta sovittu määrä vakuutetun kuolinpäivän vakuutussäästöistä, joka maksetaan edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee turvan voimassaoloaikana. 2.9 Nettovakuutusmaksut muodostuvat vakuutusmaksuista, joista on vähennetty hinnaston mukainen maksusta peritty kulu. Nettovakuutusmaksuja pienentävät mahdolliset takaisinostot hinnaston mukaisine kuluineen. Nettovakuutusmaksuja laskettaessa vähennetään takaisinosto samassa suhteessa pääomasta ja tuotosta Rahasto-osuudet ovat vakuutusyhtiön omistamia osuuksia sijoitusrahastoissa, joiden arvonkehitykseen asiakkaan säästöjen kehitys on sidottu Ensimmäinen vakuutusvuosi on vajaa kalenterikuukausi, jona vakuutus tulee voimaan ja 11 sitä seuraavaa täyttä kalenterikuukautta. Sitä seuraavat vakuutusvuodet ovat aina 12 täyttä kalenterikuukautta. 3 Vakuutussopimus 3.1 Vakuutussopimus on asiakkaan ja vakuutusyhtiön välillä tehty sopimus, joka koostuu hakemuksesta, vakuutuskirjasta, vakuutusehdoista ja mahdollisista muista sopimusehdoista. 3.2 Vakuutuskirjaan on merkitty sopimuksen keskeinen sisältö. Asiakas saa vakuutuskirjan solmiessaan vakuutussopimuksen tai vakuutusyhtiö toimittaa sen asiakkaalle erikseen vakuutushakemuksen vastaanottamisen jälkeen. 3.3 Vakuutussopimus perustuu tietoihin, jotka asiakas ja vakuutettu ovat vakuutusta haettaessa tai sitä muutettaessa kirjallisesti antaneet vakuutusyhtiölle 3.4 Vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutusehtojen lisäksi vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä sekä laskuperusteita. 2

3 4 Vakuutussopimuksen voimaantulo 4.1 Vakuutussopimuksen syntymisen edellytyksenä on, että vakuutusta otettaessa asiakas ja vakuutettu joko asuvat vakituisesti Suomessa tai ovat Suomen kansalaisia Vakuutuksen on tultava voimaan viimeistään sen kalenterikuukauden aikana, jona vakuutettu täyttää 90 vuotta. 4.3 Vakuutusyhtiön vastuu alkaa, kun asiakas on antanut vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ellei muusta ajankohdasta ole erityisesti sovittu. Jos kuolemanvaraturva on vakuutussäästöä suurempi, vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus vaatia edellyttämänsä selvitys vakuutetun terveydentilasta ja sen perusteella päättää vakuutusyhtiön vastuun alkamisesta. 4.4 Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, sen katsotaan tapahtuneen kello Vakuutussopimuksen peruuttaminen 5.1 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti vakuutusyhtiön pääkonttorille. Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona asiakas on saanut tiedon vakuutuksen myöntämisestä. Peruutetusta vakuutuksesta vakuutusyhtiö palauttaa maksetut vakuutusmaksut ilman korkoa. Sijoitussidonnaiseen osaan sijoitetusta vakuutusmaksusta vakuutusyhtiö saa kuitenkin vähentää määrän, joka vastaa sijoituskohteiden arvon alentumista peruuttamisilmoituksen saapumispäivänä. Vakuutusyhtiö palauttaa vakuutusmaksut viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan. Jos muuta selvitystä peruuttamisilmoituksen saapumispäivästä ei voida esittää, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vakuutusyhtiölle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn ilmoituksen päivänä, jona se lähetettiin. 6 Vakuutussopimuksen muuttaminen vakuutusaikana 6.1 Asiakkaalla on vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen oikeus tehdä vakuutukseensa muutoksia. Muutos voi edellyttää vakuutusyhtiön pääkonttorin suostumusta. 6.2 Edunsaajamääräyksen muuttaminen, sitoumus edunsaajamääräyksen voimassapitämisestä, vakuutukseen perustuvan oikeuden luovutus ja vakuutuksen panttaaminen on ilmoitettava kirjallisesti vakuutusyhtiön pääkonttorille. 7 Vakuutussopimuksen päättyminen 7.1 Vakuutus päättyy - kun sopimuksen mukainen vakuutusaika päättyy (vakuutussäästö erääntyy), - kun vakuutettu kuolee tai - kun asiakas tai vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen. 8 Vakuutusmaksu 8.1 Asiakas voi vakuutusaikana maksaa vakuutusmaksuja haluamanaan ajankohtana ja haluamansa määrän. Vakuutusmaksun vähimmäismäärä on määritelty hinnastossa. 8.2 Ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa vakuutusyhtiön vastuun alkamisesta. Jos ensimmäistä maksua ei makseta tässä ajassa, on vakuutusyhtiöllä oikeus irtisanoa vakuutus. Tällöin vakuutus raukeaa 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä, ellei maksua ole tuona aikana maksettu. 9 Vakuutusmaksujen sijoittaminen sijoitusrahastoihin 9.1 Vakuutusyhtiö sijoittaa asiakkaan maksamat vakuutusmaksut, joista on vähennetty maksuun verrannollinen kuormitus, sijoitusvakuutukseen liitettävissä oleviin sijoitusrahastoihin tai muihin sijoituskohteisiin asiakkaan vakuutusyhtiön pääkonttoriin kirjallisesti ilmoittaman jakosuhteen mukaisesti. 9.2 Kunkin sijoitusrahaston jakosuhdeosuus tulee olla vähintään 10 %. 9.3 Vakuutusyhtiö sijoittaa nettomaksun voimassaolevan jakosuhteen mukaisesti asiakkaan nimeämiin sijoitusrahastoihin viivyttelemättä, viimeistään 5. pankkipäivänä siitä, kun vakuutusmaksu on saapunut vakuutusyhtiön vakuutusmaksujen tilille. Jos rahasto-osuudelle on vahvistettu erikseen merkintä- ja lunastushinta, käytetään nettomaksua sijoitettaessa merkintähinta. 9.4 Jos vakuutusyhtiö ei jonkin asiakkaan nimeämän sijoitusrahaston osalta voi toteuttaa netto- 3

4 maksujen sijoittamista edellisen kohdan mukaisessa määräajassa vakuutusyhtiöstä riippumattomasta syystä, vakuutusyhtiö ilmoittaa esteestä viipymättä asiakkaalle ja varaa hänelle mahdollisuuden muuttaa tältä osin sijoitusrahastoa ja jakosuhdetta koskevia ohjeitaan. 9.5 Vakuutusyhtiöllä on oikeus rajoittaa vakuutukseen yhtä aikaa liitettynä olevien rahastojen lukumäärää ja antaa määräyksiä siitä, kuinka suuri säästö kussakin asiakkaan valitsemassa rahastossa on oltava. 9.6 Jos vakuutusyhtiön ja vakuutukseen liitetyn sijoitusrahaston yhteistyösopimus päättyy, vakuutusyhtiö ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle ja varaa tälle mahdollisuuden määräajassa ilmoittaa, miten hän haluaa sijoittaa vakuutussäästönsä. Jos vakuutusyhtiö ei tavoita asiakasta tai jos asiakas ei anna uutta ohjetta vakuutusyhtiön asettamassa määräajassa, sijoittaa vakuutusyhtiö vakuutussäästön toiseen samankaltaisia sijoittamisperiaatteita noudattavaan sijoitusrahastoon. 10 Rahasto-osuuksien lukumäärän muuttuminen 10.1 Vakuutukseen liitettyjen rahasto-osuuksien lukumäärä lisääntyy, kun sijoitusrahastoon sijoitetaan nettomaksuja, uudelleensijoitettava osuus vakuutussäästöstä tai muita vakuutusehdoissa mainittuja vakuutussäästöä kasvattavia eriä Vakuutukseen liitettyjen rahasto-osuuksien lukumäärä vähenee, kun sijoitusrahastossa oleva vakuutussäästö tai osuus siitä uudelleensijoitetaan tai vakuutussäästöstä veloitetaan vakuutusehdoissa mainittuja vakuutussäästöä pienentäviä eriä. 11 Rahasto-osuuksien arvo 11.1 Rahasto-osuuden arvon vahvistaa päivittäin kyseinen rahasto. 12 Rahasto-osuuksien vaihtaminen 12.1 Asiakas voi uudelleensijoittaa sijoitusrahastossa olevan vakuutussäästön tai sen osan muihin vakuutusyhtiön hyväksymiin sijoitusrahastoihin ilmoittamalla tästä kirjallisesti vakuutusyhtiölle Vakuutusyhtiö toteuttaa vaihdon viimeistään 5. pankkipäivänä siitä, kun toimeksianto saapui vakuutusyhtiön pääkonttoriin. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus rajoittaa vaihtoja tai siirtää vaihdon toteuttamista, jos se on tarpeen vakuutuksenottajien etujen suojelemiseksi tai muusta perustellusta syystä Vakuutusyhtiö toteuttaa rahasto-osuuksien myynnin jaoston saman päivän arvolla. Jos rahastoosuudelle on vahvistettu erikseen merkintä- ja lunastushinta, käytetään lunastushintaa rahastoosuuksista luovuttaessa ja merkintähintaa rahastoosuuksia vakuutukseen liitettäessä. 13 Vakuutussäästöön vaikuttavat tekijät 13.1 Vakuutussäästöä kasvattavat tai voivat kasvattaa asiakkaan maksamat nettovakuutusmaksut, sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien arvonnousu, laskuperusteiden mukainen kuolevuushyvitys tai muut laskuperusteissa mainitut seikat Vakuutussäästöä pienentävät tai voivat pienentää vakuutusyhtiön asiakkaalle maksama takaisinostoarvo, sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien arvon lasku, kuolemanvaraturvan ylläpidosta perittävät maksut, laskuperusteiden mukaiset vakuutusyhtiön kulut, mahdolliset toimenpidemaksut, tai muut laskuperusteissa mainitut seikat. 14 Säästösumman maksaminen 14.1 Jos vakuutettu elää vakuutuksen erääntyessä, vakuutusyhtiö maksaa säästösumman asiakkaan kirjallisesti määräämille edunsaajille. Jos edunsaajamääräys ei tuolloin ole voimassa, menetellään vakuutussopimuslain mukaisesti Asiakkaan on toimitettava tarvittaessa sellainen virallinen selvitys edunsaajista, jonka perusteella säästösumma voidaan maksaa edunsaajamääräyksen mukaisesti Vakuutusyhtiö maksaa säästösumman viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutusyhtiön pääkonttoriin on toimitettu tarpeelliset selvitykset Säästösummaa maksettaessa rahastoosuuksien lukumäärä ja niiden arvo määräytyvät eräpäivän mukaan. Jos eräpäivänä jollakin rahastolla ei ole noteerausta, käytetään viimeisintä saatavissa olevaa noteerausta. Jos rahasto-osuudelle on vahvistettu erikseen merkintä- ja lunastushinta, käytetään lunastushintaa laskettaessa vakuutussäästöä. 4

5 15 Kuolemanvaraturva ja sen muuttaminen 15.1 Jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana, vakuutusyhtiö maksaa kuolintapauskorvauksen asiakkaan kirjallisesti määräämille edunsaajille. Jos edunsaajamääräys ei tuolloin ole voimassa, menetellään vakuutussopimuslain mukaisesti Vakuutukseen liitetty kuolemanvaraturva voi olla säästöön sidottuna 105 % säästöstä tai 95 % säästöstä. Kuolemanvaraturvan suuruus sovitaan vakuutusta tehtäessä ja sitä voi muuttaa näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassaoloaikana Jos asiakas haluaa korottaa sovittua kuolemanvaraturvaa, vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia selvitys vakuutetun terveydentilasta ja sen perusteella päättää, hyväksytäänkö pyyntö turvan korottamisesta Jos vakuutetun kuolinpäivänä kuolintapauskorvauksen laskennan perusteena oleva vakuutussäästö on pienempi kuin vakuutuksen nettovakuutusmaksut, on laskennan perusteena nettovakuutusmaksut. Mikäli vakuutus-säästö on suurempi kuin nettovakuutusmaksut, on kuolintapauskorvauksen laskennan perusteena vakuutussäästö. Nettovakuutusmaksut voivat olla laskennan perusteena sen vakuutusvuoden loppuun saakka, jonka kuluessa vakuutettu täyttää 80 vuotta. Lisäedellytyksenä on, että vakuutus on tullut voimaan viimeistään sen kalenterikuukauden aikana, jona vakuutettu on täyttänyt 70 vuotta. Vakuutus on tullut voimaan, kun se on myönnetty ja maksettu. Nettovakuutusmaksuista laskettavan kuolintapauskorvauksen perusteena käytetään korkeintaan :n nettovakuutusmaksua vakuutettua kohti. Vakuutussäästöjen ja nettovakuutusmaksun ero korvataan korkeintaan :lla vakuutettua kohti Kuolintapauskorvausta maksettaessa rahastoosuuksien lukumäärä määräytyy vakuutetun kuolinpäivän mukaan ja niiden arvo sen päivän arvon mukaan, minä vakuutusyhtiön pääkonttori saa luotettavan tiedon vakuutetun kuolemasta. Jos tiedoksisaantipäivänä jollakin rahastolla ei ole noteerausta, käytetään viimeisintä saatavissa olevaa noteerausta. Jos rahasto-osuudelle on vahvistettu erikseen merkintä- ja lunastushinta, käytetään lunastushintaa laskettaessa vakuutussäästöä. Säästön määrään vaikuttavat rahasto-osuuksien lukumäärä ja arvo määräytyvät säästösummaa maksettaessa vakuutuksen eräpäivän mukaan Kuolintapauskorvauksen hakijan on toimitettava vakuutusyhtiölle vakuutetun kuolintodistus sekä sellainen virallinen selvitys edunsaajista, joka hakijalta kohtuudella voidaan vaatia ja joka on tarpeellinen vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden toteamiseksi Vakuutusyhtiö maksaa säästö- tai kuolintapauskorvauksen viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutusyhtiön pääkonttoriin on toimitettu tarpeelliset selvitykset Jos kuolintapauskorvauksen vakuutussäästön ylittävä osa nousee vakuutuksen voimassa ollessa euroon, vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia edellyttämänsä selvitys vakuutetun terveydentilasta ja sen perusteella päättää kuolintapauskorvauksen lisäyksestä tämän jälkeen. Vakuutussäästön ylittävää osaa laskettaessa otetaan huomioon kaikki ne vakuutukset, joissa sama henkilö on vakuutettuna Kuolemanvaraturvan on aina oltava lainsäädännön ja viranomaisten määräysten mukainen. Jos kuolemanvaraturva ei täytä näitä määräyksiä, vakuutusyhtiö korottaa kuolemanvaraturvaa niin, että määräykset täyttyvät. Vakuutusyhtiö ilmoittaa tästä asiakkaalle. Elleivät asiakas ja vakuutusyhtiö muuta kirjallisesti sovi, vakuutusyhtiön korottama kuolemanvaraturva jää voimaan. 16 Kuolemanvaraturvaan liittyvät vakuutusyhtiön vastuunrajoitukset 16.1 Vakuutusyhtiö ei maksa kuolintapaussummaa, jos vakuutetun kuolema on aiheutunut seuraavista syistä: - itsemurha, joka on tehty ennen kuin vuosi on kulunut vakuutusyhtiön vastuun alkamisesta, tai - osallistuminen sotaan tai aseelliseen selkkaukseen ulkomailla tai - ihmisiä joukoittain tuhonneen ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen äkillinen vaikutus. 17 Erityiset määräykset 17.1 Vakuutusyhtiö voi antaa viranomaisten määräysten tai sijoitusrahastojen sääntöjen perusteella 5

6 erityisiä sijoitussidonnaista osaa koskevia määräyksiä. 18 Tiedot asiakkaalle vakuutusaikana 18.1 Vakuutusyhtiö lähettää asiakkaalle vähintään kerran vuodessa tiliotteen vakuutussäästön kehityksestä ja muista vakuutussopimuslain edellyttämistä seikoista. 19 Asiakkaan irtisanomisoikeus ja takaisinostoarvo 19.1 Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen päätyttyä vakuutusyhtiö maksaa asiakkaalle takaisinostoarvon. Panttaaminen, edunsaajaa koskeva määräys tai muu vastaava seikka voivat kuitenkin rajoittaa takaisinostoarvon maksamista Irtisanominen ja takaisinostoa koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti vakuutusyhtiölle Takaisinostoarvo määräytyy vakuutussäästön perusteella sinä päivänä, jolloin takaisinostoa koskeva hakemus on saapunut vakuutusyhtiön pääkonttorille. Vakuutussäästön määrään vaikuttavat rahasto-osuuksien lukumäärä ja arvo määräytyvät hakemuksen saapumispäivän mukaan. Jos asiakas pyytää takaisinostoa vasta hakemuksen saapumispäivää myöhempään ajankohtaan, takaisinostoarvoon vaikuttavat seikat määräytyvät kaikilta osin hakemuksen toteuttamisajankohdan mukaan. Jos rahasto-osuudelle on vahvistettu erikseen merkintäja lunastushinta, käytetään lunastushintaa laskettaessa vakuutussäästöä Vakuutusyhtiö maksaa takaisinostoarvon viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun sitä koskeva hakemus on saapunut vakuutusyhtiön pääkonttoriin, ellei asiakas ole pyytänyt takaisinostoa vasta sitä myöhempään ajankohtaan. 20 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanomiseen 20.1 Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutussopimuslain mukaisesti, jos - vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, ota ei voida pitää vähäisenä ja vakuutusyhtiö ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu tai jos - vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tiedonantovelvollisuuttaan täyttäessään menetellyt vilpillisesti ja mikäli vakuutus poikkeuksellisesti tästä huolimatta sitoisi vakuutusyhtiötä Jos vakuutussäästö ei riitä vakuutuksen ylläpitämiseksi tarvittaviin veloituksiin, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi kuukauden kuluttua vakuutusyhtiön asiasta lähettämästä ilmoituksesta. Vakuutus ei pääty, jos asiakas suorittaa vähintään vakuutuksen ylläpitämiseksi tarvittavan, ilmoituksessa mainitun, vakuutusmaksun viimeistään vakuutusyhtiön ilmoittamana eräpäivänä Vakuutussäästön riittämättömyyden vuoksi irtisanottu ja päättynyt vakuutus tulee uudelleen voimaan klo vakuutusmaksun maksupäivänä, jos asiakas maksaa kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä vähintään vakuutuksen ylläpitämiseksi tarvittavan vakuutusmaksun. 21 Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen 21.1 Jos asianosainen ei ole tyytyväinen vakuutusyhtiön antamaan päätökseen, hän voi pyytää vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään Kuluttajansuojaviranomaiset antavat ohjeita ja ratkaisusuosituksia kuluttajien ja vakuutusyhtiön välisissä erimielisyyksissä vakuutusalalla kuluttajaasioita hoitavat lähinnä Kuluttajien vakuutustoimisto ja Vakuutuslautakunta Vakuutusyhtiön päätökseen tyytymätön asianosainen voi saattaa asian käräjäoikeuden käsittelyyn nostamalla kanteen vakuutusyhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kantajan Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai tiedon päätöksestä. 22 Selvityksen kulut 22.1 Vakuutusyhtiö ei vastaa kuluista, joita korvauksenhakijalle aiheutuu vakuutuskorvauksen maksamiseksi tarpeellisten selvitysten hankkimisesta. 6

7 23 Korvausoikeuden vanheneminen 23.1 Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta. Korvaushakemus on tehtävä vakuutusyhtiölle joka tapauksessa kymmenen vuoden kuluessa vakuutetun kuolemasta tai vakuutuksen erääntymisestä. Jos korvaushakemusta ei tehdä määräajassa, korvauksenhakija menettää oikeutensa korvaukseen. 24 Viivästyskorko 24.1 Vakuutusyhtiö maksaa korkolaissa säädetyn viivästyskoron vakuutusyhtiöstä johtuvasta syystä viivästyneelle suoritukselle. Vakuutusyhtiö ei vastaa asiakkaalle, vakuutetulle, edunsaajalle tai muulle asianosaiselle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu vakuutusyhtiön vaikutuspiiriin ulkopuolella olleesta syystä (esim. lainsäädännön muuttuminen, viranomaisen määräys, sota). 25 Hinnaston muuttaminen 25.1 Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa hinnastossa mainittuja toimenpidemaksuja. Muutokset tulevat voimaan, kun on kulunut kuukausi siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt ilmoituksen muutoksista asiakkaalle. 26 Sopimusehtojen muuttaminen 26.1 Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusaikana vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja, laskuperusteita ja muita sopimusehtoja jos siihen on syynä uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaisesta johtuva määräys, ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos, muutos kuolevuuskehityksessä, viranomaisesta johtuva muu syy tai vakuutussopimuslaissa mainitut muut syyt. Muutos voidaan toteuttaa vain sen perustetta vastaavasti Vakuutusyhtiö voi tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa veloituksia ja muita sopimusehtoja vastaamaan oikeita olosuhteita, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa. OP-Henkivakuutus Oy, Y-tunnus Lapinmäentie 1, HELSINKI 7

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUKSEN EHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3 1.2. Eräiden

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Vakuutuksen yleiset ehdot... 2 1.1. Vakuutuksen sisältö... 2 1.2. Eräiden termien merkitys... 2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Voimassa alkaen

OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Voimassa alkaen OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Voimassa 04.04.2016 alkaen OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö). Vakuutus

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN SISÄLTÖ JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. 1 SÄÄSTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Säästövakuutuksen sisältö ja vakuutuksen voimassaolo...4 1.1. Vakuutuksen sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y)

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) SISÄLLYS 1 Käytettyjen käsitteiden määritelmiä 1 2 Vakuutuksen sisältö 1 3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 1 4 Vakuutukseen voimassaolo

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOKAPITALISAATION Vakuutusehdot 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...4 1.1. Vakuutuksen sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen

RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2007 alkaen RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (ELPLA05) Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö). Vakuutus on sosiaali-

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutus

Private Sijoitusvakuutus Private Sijoitusvakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Vakuutusmuoto Private Sijoitusvakuutus on sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus. Vakuutuksen säästösumma maksetaan vakuutusajan päättyessä

Lisätiedot

Eläkevakuutus. Vakuutusehdot. voimassa alkaen

Eläkevakuutus. Vakuutusehdot. voimassa alkaen Eläkevakuutus Vakuutusehdot voimassa 1.1.2017 alkaen Yksilöllisen eläkevakuutuksen vakuutusehdot voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällysluettelo 1. Eläkevakuutus ja vakuutuksen tekeminen...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. KAPITALISAATIOSOPIMUS Vakuutusehdot Kapitalisaatiosopimuksen sisältö ja voimassaolo...4 1.1. Sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.2.2018 ALKAEN VARAINHOITOKAPITALISAATION VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.2.2018 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

Varainhoitovakuutus. Vakuutusehdot

Varainhoitovakuutus. Vakuutusehdot Varainhoitovakuutus Vakuutusehdot Sisällys Varainhoitovakuutus vakuutusehdot...3 1. Vakuutuksen yleiset ehdot...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3 1.2. Eräiden termien merkitys...3 1.3. Vakuutuksen voimassaolo...3

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

RYHMÄELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

RYHMÄELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN RYHMÄELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN RYHMÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. RYHMÄELÄKEVAKUUTUS JA VAKUUTUKSEN TEKEMINEN...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

PROFUNDIA RYHMÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen

PROFUNDIA RYHMÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen PROFUNDIA RYHMÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.2.2014 alkaen PROFUNDIA RYHMÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (PROREL0214) 2 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan myös ProFundia Ryhmäeläkevakuutuksiin,

Lisätiedot

ELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

ELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. ELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. ELÄKEVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Eläkevakuutus ja...2 vakuutuksen tekeminen...2 1.1. Vakuutuksen sisältö...2 1.2. Eräiden termien merkitys...2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

PROFUNDIA RYHMÄELÄKE- VAKUUTUKSEN EHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen

PROFUNDIA RYHMÄELÄKE- VAKUUTUKSEN EHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen PROFUNDIA RYHMÄELÄKE- VAKUUTUKSEN EHDOT Voimassa 1.1.2007 alkaen RYHMÄELÄKEVAKUUTUKSEN EHDOT (PFRE07) Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö). Vakuutuksenottajana on työnantaja,

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE VARAINHOITOVAKUUTUS Varainhoitovakuutus...4 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi

Lisätiedot

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen Säästösopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Mandatum Lifen Säästösopimus on yksityishenkilöille tarkoitettu vakuutusluokituksen mukainen sijoitussidonnainen ja/tai perustekorollinen kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.12.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Sijoitusvakuutus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2013 alkaen

Sijoitusvakuutus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2013 alkaen Sijoitusvakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2013 alkaen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen sijoittamiseen

Lisätiedot

OP-RYHMÄELÄKKEEN VAKUUTUSEHDOT (OPRY0516) Voimassa alkaen

OP-RYHMÄELÄKKEEN VAKUUTUSEHDOT (OPRY0516) Voimassa alkaen OP-RYHMÄELÄKKEEN VAKUUTUSEHDOT (OPRY0516) Voimassa 1.5.2016 alkaen OP-RYHMÄELÄKKEEN VAKUUTUSEHDOT (OPRY0516) Näitä vakuutusehtoja sovelletaan OP-ryhmäeläkkeeseen (jäljempänä Vakuutus ), joka on tullut

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

OP-yrityseläkevakuutus

OP-yrityseläkevakuutus OP-yrityseläkevakuutus Etuja OP-yrityseläkevakuutuksessa yritykselle kustannustehokas tapa sitouttaa ja palkita henkilöstöä sitouttamalla voidaan pienentää avainhenkilöriskiä turvaa jatkuvuutta sukupolvenvaihdos-

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisovakuutus

Lapsi- ja nuorisovakuutus Lapsi- ja nuorisovakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen Lapsi- ja nuorisovakuutus Sisällysluettelo Määritelmiä Yleiset sopimusehdot 01 Vakuutussopimus ja

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä Yleiset sopimusehdot 01 Vakuutussopimus ja sen sisältö 02 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3 OP-eläkevakuutus OP-ELÄKEVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE SISÄLLYS Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3 Lakisääteinen työeläke 3 Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4 Pistä rahat tuottamaan 6 OP-eläkevakuutuksen

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3.

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Aktia Säästövakuutus

Aktia Säästövakuutus Aktia Säästövakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2016 alkaen Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö on luettavissa vakuutusehdoista. Vakuutuksenantaja Aktia Säästövakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy.

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle räätälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutus yhtiö. Henkivakuutusyhtiö

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Fennia- Varainhoitovakuutus Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Miksi sijoittaa vakuutuksen kautta? Fennia-Varainhoitovakuutus on helppo ja verotuksellisesti järkevä tapa saada sijoitukselle tuottoa.

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE

YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE YRITYSLAINATURVA Voimassa 21.12.2014 alkaen. 1 YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE Miksi Yrityslainaturva?... 4 Mikä on yrityslainaturva?... 4 Yrityslainaturva... 4 Yrityslainaturvan

Lisätiedot

Nordea Visio. Nordea Visio 1 (6) Tuoteseloste Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Voimassa 01.09.2015 alkaen

Nordea Visio. Nordea Visio 1 (6) Tuoteseloste Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Voimassa 01.09.2015 alkaen Nordea Visio 1 (6) Nordea Visio Nordea Visio on tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen/ sijoittamiseen ja verotehokkaaseen perintösuunnitteluun. Sillä voi ohjata joustavasti varoja ilman erillistä testamenttia.

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 151 1 10.10 (12.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Etuja OP-sijoitusvakuutuksessa SISÄLLYS. Vakuutussäästäminen kannattaa 3. Monipuoliset mahdollisuudet 3

Etuja OP-sijoitusvakuutuksessa SISÄLLYS. Vakuutussäästäminen kannattaa 3. Monipuoliset mahdollisuudet 3 OP-sijoitusvakuutus OP-sijoitusvakuutuksen tuoteseloste Voimassa 1/2017 lähtien SISÄLLYS Vakuutussäästäminen kannattaa 3 Monipuoliset mahdollisuudet 3 Sinulle suunniteltu OP-sijoitusvakuutus 4 Pistä rahat

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutus. Tuoteseloste

OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutus. Tuoteseloste OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutus Tuoteseloste OP-TULEVAISUUS -SIJOITUSVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 05/2017 lähtien SISÄLLYS OP-Tulevaisuus-sijoitusvakuutuksen edut...3 Kenelle OP-Tulevaisuus sopii?...4

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 6.9.2012 Tehtävästä 1 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 7

Lisätiedot

Private Kapitalisaatiosopimus

Private Kapitalisaatiosopimus Private Kapitalisaatiosopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Private Kapitalisaatiosopimus on yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu sijoitussidonnainen ja/tai vuosikorkokorin

Lisätiedot

Kriisiturvavakuutus. Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot

Kriisiturvavakuutus. Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot Autoturvan kriisiturvavakuutusehdot 1.1.2016 Kriisiturvavakuutus Sisällysluettelo Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot...1 Yleiset sopimusehdot...2 Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot Kriisiturvavakuutus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 5.9.2013 Tehtävistä 1 ja 9 voi saada enintään 3 pistettä, tehtävästä

Lisätiedot

Fennia-Säästö. Tuote-esite voimassa alkaen

Fennia-Säästö. Tuote-esite voimassa alkaen Fennia-Säästö Tuote-esite voimassa 1.1.2017 alkaen Sisältö Miksi säästää vakuutuksen kautta 3 Vakuutussopimuksen sisältö 3 Vakuutussäästön sijoittaminen 4 Vakuutuksen verotus 5 Oma Fennia -verkkopalvelu

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Tuotetiedot alkaen. Vakuutussopimuksen tekeminen 2. Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen 2

Aktia Henkilöturva. Tuotetiedot alkaen. Vakuutussopimuksen tekeminen 2. Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen 2 Aktia Henkilöturva Tuotetiedot 1.1.2016 alkaen Sisällysluettelo Vakuutussopimuksen tekeminen 2 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen 2 Sopimuksen sisältö 2 Edunsaaja 2 Osoitteen- tai nimenmuutos

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Aktia Säästövakuutus

Aktia Säästövakuutus Aktia Säästövakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2017 alkaen Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö on luettavissa vakuutusehdoista. Vakuutuksenantaja Aktia Säästövakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy.

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life International on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle rää tälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutusyhtiö.

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa sen määrän (omavastuun), jolla vakuutuksenottajan kotivakuutusyhtiö on vähentänyt polkupyörävarkaudesta saatavaa vahingonkorvausta.

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2018 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 JALKAPALLOTURVA SISÄLLYSLUETTELO JALKAPALLOTURVA... 2 1 Vakuutettu ja edunsaaja... 2 2 Voimassaolo... 2 3 Korvaukset... 2 4 Korvauksen hakeminen... 2 YLEISET SOPIMUSEHDOT...

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2004 alkaen AYL YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä A-Vakuutus) kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on

Lisätiedot

Aktia Säästövakuutus

Aktia Säästövakuutus 1 (4) Aktia Säästövakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2018 alkaen Aktia Säästövakuutus Aktia Säästövakuutus on sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus. Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö on luettavissa

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

Perustietoa henkivakuutuksesta

Perustietoa henkivakuutuksesta Perustietoa henkivakuutuksesta 2016 Hanna Salo FINE FINE 2016 Työryhmä: Oona Rissanen, Hanna Salo Sisällys 1 Johdanto 3 2 Henkivakuutussanastoa 3 3 Henkivakuutus 4 3.1 Miksi henkivakuutus? 4 3.2 Sosiaaliturva

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

SÄÄSTÖPANKKI SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN SÄÄSTÖPANKKI SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.2.2018 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO Säästövakuutuksella hallitset omaisuuttasi... 3 Miksi Säästövakuutus?... 4 Joustavat vakuutusmaksut... 4 Monipuoliset

Lisätiedot

vuotta pohjantähden henki Tuoteseloste on voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta pohjantähden henki Tuoteseloste on voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta pohjantähden henki Tuoteseloste on voimassa 1.1.2016 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN TUOTESELOSTE Säästövakuutuksella hallitset omaisuuttasi...3 Joustavat vakuutusmaksut...3 Monipuoliset sijoituskohteet...3 Suursijoittajan edut...3 Verotukselliset

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Yrityksen sijoitusratkaisu

Yrityksen sijoitusratkaisu Yrityksen sijoitusratkaisu Kokonaisvaltainen ratkaisu yrityksesi sijoittamisen tarpeisiin? Yrityksen sijoitusratkaisu on yrityksille ja yhteisöille suunnattu yksinkertainen ja helppo ratkaisu sijoittamisen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 161. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 15.5.2012 Tehtävästä 2 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 4 enintään 6 pistettä

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus 1. Kulut henkilötodistuksen uudesta hankinnasta Vakuutus korvaa kulut, jotka aiheutuvat varastetun henkilötodistuksen, ajokortin,

Lisätiedot