MYYNTIJOHTAJA -VALMENNUS. Arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYYNTIJOHTAJA -VALMENNUS. Arviointi"

Transkriptio

1 MYYNTIJOHTAJA -VALMENNUS Arviointi Santeri Kinnunen Tuula Kämäräinen KOPSU Työssä ja Työstä oppien - korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

2 Sisällys 1 Johdanto Myynninjohtaminen Oppisopimustyyppinen koulutus Valmennuksen arviointi Vastaajien työ- ja koulutustausta Motivaatio valmennukseen osallistumiseen Tyytyväisyys kouluttajiin Valmennusohjelman sisällön relevanssi Valmennusohjelman hyötyjen arviointi Valmennusohjelman heikkoudet Valmennusohjelman kehittäminen Tehtävät Johtopäätökset Yhteenveto Kehitysehdotukset Lähteet Liitteet

3 1 Johdanto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus toteutti vuonna 2012 pilottikoulutuksen myynninjohtamisesta ja sähköisestä liiketoiminnasta osana KOPSU-hanketta. KOPSU Työssä ja Työstä oppien hanke on korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehityshanke, jossa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus oli yhtenä osatoteuttajana. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja laatia työelämän nykytarpeisiin pohjautuvia uusia koulutussisältöjä ja toteuttamismalleja eri aloilla työskenteleville korkeasti koulutetuille työntekijöille. Hanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopisto ja sitä rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Karjalan ELYkeskus, joille kuuluu kiitos hankkeen mahdollistamisesta. Hankkeessa toteutetun Myyntijohtaja-valmennuksen tavoitteena oli kehittää Etelä-Savon alueen yritysten myynninjohtajien sekä yrityksen myynnistä vastaavien työntekijöiden taitoja ja menetelmiä myyntijohtamisen, rekrytoinnin sekä sähköisen liiketoiminnan osalta. Valmennuksessa pyrittiin työelämälähtöiseen oppimiskokemukseen, jossa suurin osa oppimisesta tapahtuu konkreettisessa työympäristössä. Työympäristössä tapahtuvan oppimisen lisäksi koulutuksen osana oli seitsemän lähivalmennuspäivää, työhön liittyviä oppimistehtäviä sekä kehittämishanke. Lähivalmennuspäivissä pyrittiin käytännönläheiseen ja vuorovaikutteiseen opetukseen sekä aktivoimaan osallistujia keskusteluilla, harjoituksilla sekä pienryhmätyöskentelyllä. Tämä raportti arvioi valmennuksen onnistumista sekä oppisopimustyyppisen koulutuksen käyttömahdollisuuksia. 2

4 2 Myynninjohtaminen Myynninjohtaminen on yrityksen myyntitoiminnon suunnittelemiseen, hallitsemiseen, organisointiin ja kontrollointiin liittyvää toimintaa ja päätöksentekoa. Tarkemmin avattuna myynninjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa myyntilukujen ennakointi, uusien myyntiväylien esittäminen, myyntitiimin valinta ja kouluttaminen, markkinatiedon kerääminen ja analysointi sekä erilaisten myyntikampanjoiden järjestäminen. Yrityksen myyntitoiminto on keskeinen osa tulostavoitteisiin pääsyssä - ja tavoitteiden ylittämisessä. Myyntihenkilöstön tehokkuus on tärkeä menestystekijä, sillä myyntijohtajien on reagoitava sekä yrityksen sisäisiin että ulkoisiin tapahtumiin pyrkien samanaikaisesti myyntitoiminnon suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen (Lorimer et al ). Myyntitoiminnon haltuun on myös annettu yrityksen tärkein voimavara, sen asiakassuhteet. Hyvän myynninjohtajan ominaisuuksiin kuuluu muun muassa ihmisläheisyys, sopeutumiskyky sekä hyvä organisointikyky (Crisp & Johnson ). Myynninjohtajan pitää myös olla valmis ottamaan vastuu yrityksen koko myyntitiimin tuloksista ja tämän vastuunkantamisen pitää myös näkyä kykynä tehdä päätöksiä tehokkaasti ja epäröimättä. Myynninjohtaja tarvitsee myös päättäväisyyttä ja intoa organisaation myynnillisten tavoitteiden jahtaamisessa. Lisäksi myynninjohtajan on osattava tuoda ihmisten parhaat puolet esille. Tämä koskee niin työntekijöitä kuin myynninjohtajaa itseäänkin. Johtaja-asemassa toimivan on osattava ottaa rakentavaa kritiikkiä vastaan ja kehitettävä itseään jatkuvasti. Vaikka tehokkaalta myynninjohtajalta vaaditaan monia ominaisuuksia sekä laajaalaista osaamista, suuri osa myynninjohtajista ei saa paljoakaan tai ollenkaan muodollista koulutusta työrooliinsa (Anderson et al ). 1 Lorimer S.E., Sinha P. & Zoltners A.A Building a Winning Sales Force : Powerful Strategies for Driving High Performance. Saranac Lake, NY: AMACOM Books. 2 Anderson, R., Mehta, R. & Strong, J. 1997, "An empirical investigation of sales management training programs for sales managers", The Journal of Personal Selling & Sales Management, vol. 17, no. 3, pp Crisp, M. & Johnson T Effective Sales Management : How to Build a Winning Sales Team. Menlo Park, CA: Course Technology Crisp 3

5 3 Oppisopimustyyppinen koulutus Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on uusi korkeakoulututkinnon jälkeiseen osaamistarpeeseen kehitetty malli. Malli on luotu osana aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta. Korkeakoulut toimivat oppisopimustyyppisen koulutuksen hallintoviranomaisena, koulutuksen järjestäjänä ja vastaavat koulutuksen laadusta. Koulutettavat ovat normaalissa työsuhteessa. Oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa työpaikalla tapahtuva koulutus on keskeisessä asemassa ja siitä vastaa työnantaja, työnantajan ja korkeakoulun sopimalla tavalla. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on vähintään puolet opiskelusta, useimmiten enemmän. Opetusmenetelmällisenä mallina oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus antaa mahdollisuuden organisoida koulutusta työelämälähtöisesti ja työelämän tehtäviin painottuen. Minkä Jones ( ) listaa juuri oppisopimustyyppisen koulutuksen eduiksi; teoreettisen ja käytännön oppimisen yhdistämisen, mahdollisuudet kiihdyttää kriittisen ajattelun kykyä, mentorien avustuksen koulutuksessa sekä totuudenmukaisen kuvan saamisen työurasta. 4 Mikä on OPPIS? Työ tekijäänsä opettaa. Luettu URL: Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus: korkeakoulutettujen_oppisopimustyyppinen_taydennyskoulutus/ Luettu Grollman, P. & Smith, E Quality in Apprenticeships, Education and Training, vol. 49, no. 6 6 Grailey, D. (2012). Developing skills and experience for apprenticeships. Education Journal, no. 134, pp Jones, D. (2011). Apprenticeships Back to the Future. Issues In Science & Technology, vol. 27, no. 4, pp Lerman, R. I. (2011). In Support of Apprenticeships. Issues In Science & Technology, vol. 28, no. 1, pp

6 4 Valmennuksen arviointi KOPSU Työssä ja Työstä oppien -hankkeen Myyntijohtaja-valmennuksen tutkimuksen toteuttamisessa hyödynnettiin sekä web-pohjaista kyselytutkimusta että haastatteluita loka-marraskuussa Kyselytutkimus tehtiin hyödyntämällä Webropol-kyselytyökalua ja siihen vastasi kuusi valmennuksen kymmenestä osallistujasta. Haastattelut tehtiin viidelle kymmenestä osallistujasta. Haastateltavat valittiin laittamalla osallistujat aakkosjärjestykseen ja siitä valittiin järjestyksessä joka toinen. Osa web-kyselyn vastaajista sekä haastatelluista voivat siten olla samoja henkilöitä. Haastatteluista haettiin kvalitatiivista (laadullista) informaatiota; osallistujien arvokkaita näkemyksiä, oivalluksia sekä kommentteja koulutuksesta. Kyselyn avoimilla kysymyksillä pyrittiin niin ikään saamaan kvalitatiivista tietoa, mutta kyselyssä oli myös numeerisia arvottamiskysymyksiä, joilla pyrittiin saamaan kvantitatiivista (määrällistä) informaatiota, josta voidaan tehdä yleistyksiä. Vaikka pienet vastausmäärät eivät sallikaan laaja-alaista yleistyksien tekoa, saadaan arvottamiskysymyksistä silti arvokasta tietoa vastaajien näkemyksistä valmennuksen onnistuneisuudesta. 4.1 Vastaajien työ- ja koulutustausta Kyselyyn vastanneista kuudesta henkilöstä viisi työskenteli myynnin johtotehtävissä, kuten myyntipäällikkönä, myynti- ja markkinointipäällikkönä tai myynnin kehityspäällikkönä. Yksi vastaajista toimi liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä johtotehtävissä. Yritysmyynti (b2b) Kuluttajamyynti (b2c) Päällikkö- tai johtotehtävissä Muissa myyntitehtävissä Kuvio 1. Aiempi kokemus myynnin saralla 5

7 Kuviossa 1 esitetään kyselyyn vastanneiden henkilöiden aiempaa kokemusta myyntitehtävistä. Viisi kuudesta vastanneesta oli työskennellyt yritysmyynnin (Business-to-business) parissa. Tämän lisäksi kahdella henkilöllä oli kokemusta kuluttajamyynnin (Business-to-customer) alalta. Vastaajista viisi työskenteli päällikkö- tai johtotehtävissä ja yksi muissa myyntitehtävissä. Alle vuosi 1-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta Kuvio 2. Ajallinen kokemus myyntitehtävistä Haastateltavat henkilöt olivat työskennelleet myynnin alalla vaihtelevin määrin (Kuvio 2). Yksi vastaajista oli siirtynyt myyntitehtäviin vain kuusi kuukautta ennen haastattelua. Toisaalta muilla osanottajilla oli huomattavasti enemmän kokemusta myynnin alalta. Alle vuosi 1-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta Kuvio 3. Ajallinen kokemus johdon tehtävistä 6

8 Kuviossa 3 esitetään haastateltavien henkilöiden kokemusta johdon tehtävistä. Kaikki vastanneet olivat työskennelleet johdon tehtävissä vähintään kaksi vuotta. Kokenein haastateltava oli työskennellyt 17 vuotta johtotehtävissä. Perusasteen koulutus Keskiasteen koulutus Korkeakoulututkinto (Amk) Yliopistotutkinto Kuvio 4. Vastaajien koulutustaso Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista oli alempi korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulu). Alemman korkeakoulututkinnon ilmoitti koulutustasokseen kuudesta vastaajasta kolme. Tämän lisäksi kaksi ilmoitti koulutustasokseen keskiasteen koulutuksen (lukio tai ammatillinen oppilaitos). Yhdellä vastaajista oli yliopistotutkinto. 4.2 Motivaatio valmennukseen osallistumiseen Motivaatioksi valmennukseen osallistumiseen mainittiin web-kyselyssä yleisesti ottaen oman olemassa olevan tietotason syventäminen: Uusien ajatuksien haku ja oman tekemisen testaaminen. katsoa onko kipinää opiskella näillä vuosilla lisää. Oman osaamisen kehittäminen, motivaation lisääminen omaa toimenkuvaa kohtaan. Hakea uusia ideoita. Päivittääkseni myyntitietoja ja taitoja. 7

9 Syventää ammattitaitoa. Yksi vastaajista mainitsi kuitenkin myös yrityksen tarpeen motivaationa koulutukseen osallistumiseen: Tarve kehittää yrityksen myyntiprosesseja. Viidestä vastanneesta kolme kertoi saaneensa tiedon valmennuksesta internetistä, kun taas kaksi oli saanut tiedon sähköpostimarkkinoinnin kautta. Tiedottaminen koulutukseen liittyvistä asioista oli vastaajien mukaan erittäin hyvää. Asteikolla yhdestä viiteen, yhden kuvatessa puutteellista ja viiden kuvatessa "erinomaista, kysymys sai keskiarvon 4,17 kuudelta vastaajalta. 4.3 Tyytyväisyys kouluttajiin Osallistujien tyytyväisyyttä kouluttajiin mitattiin web-pohjaisessa kyselyssä yhdellä väittämällä sekä haastattelussa yhdellä kysymyksellä. Web-kyselyn väittämää Valmennuksen kouluttajat olivat aihealueensa asiantuntijoita mitattiin asteikolla 1-5, 1 kuvaten mielipidettä eri mieltä ja 5 kuvaten mielipidettä samaa mieltä. Väittämä sai kuudella vastauksella keskiarvon 3,83 (Kuvio 5), mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena Yhteensä Keskiarvo eri mieltä samaa mieltä 6 3,83 Kuvio 5. Väittämä Valmennuksen kouluttajat olivat aihealueensa asiantuntijoita Haastattelun osallistujilta kysyttiin kysymys Mitä mieltä olet valmennuksessa olleista kouluttajista?. Tarvittaessa esitettiin jatkokysymys koskien kouluttajien asiantuntemusta, opetusmenetelmiä, innostamista sekä interaktiivisuutta. Kysymys sai aikaan enimmäkseen positiivisia reaktioita kuten seuraavat kommentit osoittavat: - - tosi hyviä, asiantuntevia kyllä oman asiansa osaavia ja silleen ammattitaitosia ilman muuta. - - ei voi moittia. 8

10 - - kaikki nämä asiantuntemus, osaaminen, innostaminen on ollu todella hyvällä tasolla - - Vastauksissa tuli kuitenkin esille myös kommentti yhden kouluttajan liiallisesta korkealentoisuudesta sekä huomio eroavaisuuksista kouluttajien tason välillä: Erohan on hirveen suuri. Et tota siel on ihan huippuja ja sitten sellasia kohtuullisen hyviä. Väittämään Tietojen sovellettavuus käytäntöön oli saatiin web-kyselyssä vastaajilta keskiarvoksi 3,83, jonka perusteella voidaan sanoa valmennuksen käytännönläheisyyden olleen hyvällä tasolla Yhteensä Keskiarvo vähäistä erinomainen 6 3,83 Kuvio 6. Tietojen sovellettavuus käytäntöön oli Kysymyksen Sain riittävästi ohjausta valmennuksen aikana tulos ilmaisee tarvetta muutokseen. Keskiarvo 2,83 ei ole riittävä. Osa vastaajista olisi tulosten perusteella selvästikin tarvinnut enemmän ohjausta Yhteensä Keskiarvo vähäistä erinomainen 6 2,83 Kuvio 7. Sain riittävästi ohjausta valmennuksen aikana 9

11 Web-kyselyssä kysyttiin opetuksen luonnetta teorian ja käytännön suhteen (alempi kuvio). Kuudesta vastaajasta kolme koki, että sekä teoriaa, että käytäntöä oli molempia sopivasti. Kaksi vastaajaa piti opetusta melko käytännön läheisenä. Yksi vastaaja piti opetusta melko teoreettisena. Teoreettista Melko teoreettista Molempia sopivasti Melko käytännönläheistä Käytännönläheistä Kuvio. Opetus oli yleensä luonteeltaan? 4.4 Valmennusohjelman sisällön relevanssi Valmennusohjelman relevanssia mitattiin haastatteluissa kysymyksellä Käytiinkö valmennuksessa olennaisia asioita lävitse? Jokainen haastateltava oli sitä mieltä, että valmennuksessa käydyt asiat olivat olennaisia, kuten käy ilmi seuraavista vastauksista: Kyllä, kyllä erittäin just ainakin omaan työtehtävään ja yritykseen osuvia juttuja. - - ihan täysin me on käyty niin hyvin näitä keskeisiä painopistealueita joita just liittyy coachaamiseen tai rekrytointeihin ja sit yleisesti se myynnin muuttumisen prosessin näkemisen, niin niitä painopisteitä. Omaan työhön sieltä ihan erittäin hyviä pointteja on jopa saanu niinku ihan käytännön töihin - - Jatkokysymyksellä Jos ei, niin mitä muita teemoja olisit toivonut? pyrittiin tiedustelemaan aihealueita joita ei käyty, mutta joita olisi toivottu käytävän. Haastateltavat eivät yleisesti ottaen osan- 10

12 neet mainita puuttuvia aihealueita. Yksi huomio pyysi kuitenkin enemmän painotusta sähköisen liiketoiminnan osioon valmennuksessa. Web-kyselyssä kysymys Muita koulutusteemoja tai aiheita, joista olisin kiinnostunut? toi puolestaan esille yhden vastaajan kiinnostuksen myynnin psykologiaa sekä kansainvälistä markkinointia kohtaan. 11

13 Web-kyselyssä kysyttiin valmennuksessa käytyjen asioiden hyödyllisyyttä. Keskiarvoa 4,17 asteikolla, jossa 1 kuvaa hyödytöntä ja 5 kuvaa hyödyllistä, voidaan pitää erittäin hyvänä Yhteensä Keskiarvo hyödyttömiä hyödyllisiä 6 4,17 Kuvio 8. Vastaavasti kysymykseen Puuttuiko valmennuksesta jotain mitä etukäteen olit odottanut siellä käytävän läpi? ei suurimmalta osaa haastateltavista löytynyt kommentoitavaa. Yksi haastateltava kuitenkin olisi toivonut enemmän case-esimerkkejä, joihin valmentajat olisivat tarjonneet ratkaisun tai työkalun hyödynnettäväksi ratkaisun löytymiseen. Kysymyksestä Käytiinkö joitain asioita liian nopeasti läpi tai pintapuolisesti pureutumatta yksityiskohtiin? ei noussut yhtenäisiä teemoja esille: - - niitä mitkä oli sellaset tärkeet keskeiset teemat niin ne hyvin käytiin kyllä läpi ja ne jotka aiheutti eniten keskustelua niin ne totta kai pureuduttiin läpi ei oikeestaan - - jokaisen toki pitää sitte myös se oma aktiivisuus valmennuspäivienki jälkeen pitää tavalla tai toisella yllä, että en mä nyt odota että kaikkia asioita pystys käymään tommosessa päivän parin jutuissa läpi - - myöhemmin otettava ite aktiivisesti tietoa esille suunnasta tai toisesta. No ehkä se nyt mä [en] muista sen koulutusjakson nimee [Myynnin talouslaskelmat, hintajousojen laskenta], mut siis siellä puhuttiin niinku hinnoittelusta ja tarjousstrategisesta johtamisesta ja niinkun alennuksista ja tällasista niin - - se oli tosi mielenkiintonen sitä ois voinu ehkä olla lisääkin jopa, et se se oli ehkä liian semmonen pintapuolinen raapasu sit siihen aiheeseen, se oli niin iso iso tavallaan aihe kuitenkin et sitä ois voinu käsitellä enemmän. 4.5 Valmennusohjelman hyötyjen arviointi Valmennusohjelman vahvuuksia kysyttiin sekä web-kyselyssä että haastatteluissa. Web-kyselyssä kysymykseen Valmennuksessa erityisen hyvää olivat seuraavat asiat: vastaajat toivat esille seuraavia huomioita: 12

14 Sisältö. Valmentajat, lähiopetuspäivät. Myynnin rooli. Hyvä ryhmä. Vastaavasti haastatteluissa kysymykseen Mitkä olivat valmennusohjelman vahvuudet? nostivat kolme vastaajaa esille kouluttajat. Tämän lisäksi mainittiin erityisesti muilta osallistujilta oppiminen keskustelujen kautta. Erittäin hyvät valmentajat. Hyvin rakennettu kokonaisuus - - Lisää tota motivaatioo omaan työhön Luennoitsijoitten ammattitaidollinen pätevyys todella loistavia keskusteluja niinku saanu käytyä siinä koulutukseen lomassa on paljon oppinu siltä porukaltaki. Sisältö, käytännönläheisyys, [myynnin-] teemas pysyminen. Haastatteluissa kysyttiin myös Mainitse muutamia asioita valmennuksesta, jotka ovat jääneet parhaiten mieleesi ja joista uskot olevan eniten hyötyä työtehtävissäsi, johon neljä viidestä vastaajasta mainitsi rekrytointitehtävän. No ehdottomasti se erityyppinen rekrytoinnin tekeminen ku puhutaan massojen rekrytoinnista - - Sitten kyllä niinku on pakko sanoa toi asiakkaiden silmillä katsominen [kehittämistehtävän] eteenpäin vieminen ja hyödyntäminen ja tehdä niinku toi näistä teemoista lainaten ja tehden niinku tää asiakasryhmästrategiaa ja, ja sitten markkinointistrategiaa - - Ne vinkit tavallaan siihen rekrytointi prosessin läpiviemiseen oli tosi hyviä. Myyntihenkisyyden yleinen niinku lisääminen - - Vastaavasti web-kyselyssä kysymys Mikä valmennuksesta erityisesti jäi mieleen? toi esille seuraavia kommentteja: 13

15 Hyvä sisältö, käytännöllisyys, hyvä jengi, kotitehtäviä vaikka enempikin kiitos, ne herättää ajattelemaan syvemmin. Rekrytointiin liittyvät opit, ne oli todella hyviä ja käytännön läheisiä Rekrytoinnin ongelmat Haastatteluissa esitetty kysymys Mikä valmennuksessa oli hyödyllisintä työsi kannalta? toi esille muun muassa ensimmäisen koulutuspäivän Myynninjohtaminen yrityksessä osion kahdesti. Muita kommentteja valmennuksen hyödyllisyydestä: - - myyntihenkisyyden lisääminen vinkkiä oman työn organisoimiseen - - Hyviä esimerkkejä joita pysty muuttamaan konkretiaksi - - Kysymyksessä Mitkä ovat olleet merkittävimmät muutokset työskentelytavoissasi /millä tavalla olet muuttanut työskentelytapojasi valmennuksen myötä? nousee esille oman toiminnan analysointi/tiedon etsiminen ennen toimimista sekä järjestelmällisyys ja asiakaslähtöisyyden välittäminen sähköisessä kanssakäymisessä. Kysymykseen Onko koulutus mielestäsi vaikuttanut organisaationne toimintaan tai toiminnan tuloksellisuuteen, jos on niin miten? kaksi haastateltavaa vastasi uutta rekrytointitapaa jo käytetyn organisaatiossa. Yleisesti ottaen haastateltavat eivät osanneet vielä kertoa muutoksista organisaatiossa, mutta odottivat niitä kyllä tulevaisuudessa. - - myyntiprosessin tehostaminen, erilaiset mittaroinnit ja muut vastaavat ni ne on kyllä ajatuksena tullu tätä kautta, että ja ennen kaikkea sitten siltä porukalta joka on ollu mukana siinä valmennuspäivissä ni on kyllä saanu hyvä vinkkejä. Elikkä on, on muuttanu. Kysymykseen Miten myynninjohtamisen tietosi ja taitosi ovat kehittyneet valmennuksen myötä? haastateltavat ovat nostaneet erityisesti myynnillisen ajattelun lisäämisen sekä tiedon etsimisen ennen päätöksentekoa. Myös ajan tasalla pysyminen sekä organisaation strategian ja vision yhteneväisyyden tärkeys on mainittu vastauksissa. Älyää niinku pysähtyä miettimään ja ettimään tietoa. 14

16 - - osaa eri tavalla suhtautuu myynnin tekemiseen ja osaa myös enemmän ettii oikeenlaista tietoa. Paljon lisää käytännön vinkkejä, ihan teoriaa, ymmärrystä, kokonaisuuksien hallitsemista myynti oikeestaan muuttuu koko ajan, ni on enemmän taas tullu sitä sparraamista omaan tietoon lisää - - Väite Opin uutta ja hyödyllistä asiaa myynnin johtamisesta valmennuksen aikana. Keskiarvoa 3,83 voidaan pitää hyvänä Yhteensä Keskiarvo vähäisissä paljon 6 3,83 määrin Kuvio 9. Opin uutta ja hyödyllistä asiaa myynnin johtamisesta valmennuksen aikana Web-kyselyssä väite Myyntijohtaja-valmennus antoi minulle uusia näkökulmia työhöni keskiarvoa 4 voidaan erittäin hyvänä. On kuitenkin huomattava, että yksi vastanneista oli kokenut saaneensa vain melko vähäisissä määrin uusia näkökulmia Yhteensä Keskiarvo vähäisissä hyvin 6 4 määrin Kuvio 10. Myyntijohtaja-valmennus antoi minulle uusia näkökulmia työhöni Kysymyksestä Onko koulutus muuttanut käsityksiäsi ja asenteitasi asiakassuhteisiin, rekrytointiin, myyntiin ja sen johtamiseen liittyen? nouseva viesti vaikuttaa olevan se, että asiakassuhteiden tärkeys on korostunut entisestään niiden tärkeyden jo ennestään ymmärtäneille myynnin tekijöille. Valmennus on myös lisännyt motivaatiota sekä opettanut lähestymään asiakkaita eri tavalla. Tavoitteitten keskittämisen asetannan näkövinkkeli ja se strateginen myynninjohtamisen kassavirtapohjanen laskelmaperusteinen strategian luonti voi olla semmonen et se oli mielenkiintoseen näkoövinkkeliin laitettu mulla on aina ollu ihan hyvä asenne niitä [asiakassuhteet, rekrytointi, myynti ja myynninjohto] kohtaan, mut että tavallaan niitten merkitystä sen on kasvattanut, et niinkun tietää miten tärkeitä ne on. 15

17 On vaan kirkastanu entisestään, että kuinka tärkeitä asioita ne on - - Ehkä sitä asiakasta pitää vähän tärkeempänä ja ottaa vähän erilaisen lähestymisen siihen [myyntiputki] on yksinkertanen, hyvä selkee kuva ja tota niin mun mielestä niin sitä kun miettii ni kyl siitä niinku saa tekemist eteenpäin pirun paljon. Kysymykseen Miten hyvin ohjelma saavutti mielestäsi sille asetetut tavoitteet? vastasi haastatteluissa jokainen osallistuja valmennuksen saavuttaneen vähintäänkin hyvin. Kaksi osallistujaa sanoi valmennuksen saavuttaneen tavoitteet erittäin hyvin. Yksi osallistuja sanoi valmennuksen saavuttaneet tavoitteet kiitettävästi. Mä oisin voinu käydä vaikka lisääki tota ohjelmaa ei ollu mitään just semmost turhaa ja kaikki oli niinku oikeesti tosi hyödyllistä, et se vaan et se työelämä ois pitäny saada siihen vielä konkreettisemmin mukaan - - Ku minulle itelleni se oli se tavote, niinku, että se sparraa ja antaa uusia juttuja ja näkövinkkeleitä ni kyllä erittäin hyvin siinä onnistui. Kuvio X kuvaa sitä kuinka tasokkaana web-kyselyn vastaajat pitivät valmennuskokonaisuutta. Keskiarvoa 4,17 voi pitää erittäin hyvänä Yhteensä Keskiarvo eri mieltä samaa mieltä 6 4,17 Kuvio 11. Valmennus oli kokonaisuutena tasokasta Kuvio 12 kuvaa sitä kuinka hyvin valmennus kokonaisuutena vastasi osallistujien odotuksia. Kuusi kuudesta web-kyselyn vastaajasta valitsi valmennuksen vastanneen täysin odotuksia. Toisaalta kukaan vastaajista ei myöskään valinnut vaihtoehtoa, jonka mukaan koulutus olisi ylittänyt odotukset. 16

18 Täysin Vähäisissä määrin Ylitti odotukseni Kuvio 12. Valmennus kokonaisuutena vastasi odotuksiani Kysymykseen Miksi voisit suositella valmennusohjelmaa toisille vai voisitko? kaikki haastateltavat vastasivat myöntyvästi. Vastauksissa esille nousi mahdollisuus keskustella vertaisten kanssa ja uusien näkökulmien avautuminen. Vastaajat myös mainitsivat hyvän hinta-laatusuhteen, lisääntyneen oma-aloitteisuuden ja motivaation, sekä verkoston hyödyntämisen tulevaisuudessa. Yksi vastaajista kertoi kokeneensa, että myyntityössä kokeneempi olisi saanut enemmän irti. Web-kyselyssä kysyttiin vastaavasti Kuinka mielelläsi suosittelisit ohjelmaa muille? Kuudesta vastaajasta neljä suosittelisi melko mielellään sekä kaksi suosittelisi erittäin mielellään. Erittäin mielelläni Melko mielelläni Varauksin En suosittelisi Kuvio 13. Kuinka mielelläsi suosittelisit ohjelmaa muille? 17

19 4.6 Valmennusohjelman heikkoudet Kysymyksessä valmennusohjelman heikkouksista ei mikään teema noussut esille useaan kertaan. Toisaalla vahvuutena mainittu käytännönläheisyys on tämän kysymyksen yhteydessä merkitty heikkoudeksi, tarkoittaen että sitä saisi olla vielä enemmänkin. Aikataulullisena heikkoutena eräs osallistujista mainitsi kesällä olleen tauon koulutuksessa. Jatkokurssin puute. Välillä ollaan käyty vähän semmosta mikä ei ehkä omaa aihetta kuitenkaan silleen kosketa, mutta ehkä ne saattaa jotain toista sitten koskettaa. - - en niinku ymmärtäny ehkä sitä kunnolla, että miten isosta kehittämistehtävästä loppujen lopuks on kyse 4.7 Valmennusohjelman kehittäminen Haastateltavien vastaukset kysymykseen Miten kehittäisit valmennusohjelmaa? eivät nostaneet esiin toistuvia teemoja. Mainittuja asioita olivat muun muassa syventävän jatkokurssin järjestäminen sekä tutustuminen osallistujien yrityksiin paikan päällä, jotta osallistujien työnkuva selkeytyisi. Yksi osallistuja toivoi enemmän kotitehtäviä ja ennalta valmistautumista ennen kurssipäiville saapumista, sillä se tuntui ohjaavan ajatukset ja tekemisen kurssin teemoihin. Tämän lisäksi yksi osallistuja sijoittaisi valmennusohjelman alkuun kehittämistehtävään liittyvän lisäjakson workshopien vetäjältä selventämään sitä, kuinka iso ja työläs osa ohjelmaa kehittämistehtävä on. 4.8 Tehtävät Valmennuksen tehtävät koostuivat oppimistehtävistä sekä yhdestä kehittämistehtävästä. Neljä oppimistehtävää olivat 1-3 sivun pituisia esseitä valmentajan antamasta aiheesta. Tehtävissä käytiin valmennuspäivän sisällön keskeiset kohdat läpi omaan työpaikkaan sidottuna. Valmentaja antoi osallistujille lyhyet kommentit tehtävään liittyen. Kaikki neljä oppimistehtävää olivat osa suurempaa, läpi valmennuksen jatkuvaa kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä oli projektiluonteinen käytännön työ, jonka tavoitteina oli (1) kehittää työelämän myyntiprosessia tai ratkaista siihen liittyvä ongelma, (2) vahvistaa osallistujan kykyä hahmottaa myyntiprosessia ja keinoja sen tulokselliseen 18

20 johtamiseen sekä (3) oppia ja kokeilla myynninkehittämiseen liittyviä malleja, menetelmiä ja toimintatapoja sekä harjaantua niiden käyttöön. Kehittämistehtävästä tehtiin kirjallinen raportti. Kysymys Mitä mieltä olet ohjelmaan liittyvistä tehtävistä (3 kpl, rekrytointitehtävä, Pekka Töytärin päivän tehtävä sekä viimeinen Petri Parvisen antama tehtävä), miten koit ne, oliko välitehtäviä riittävästi vai liikaa? Syvensivätkö ne oppimista? jakoi mielipiteet valmennuksen osallistujien kesken. Toisaalta yksi haastateltavista ei tehnyt yhtään tehtävää pitäen niitä turhina ja aikaa vievinä, toisaalta toinen koki tehtävien ehdottomasti syventävän oppimiskokemusta. Rekrytehtävä oli mulle pirun hyvä. Töytärin tehtävässä niin mä oikeestaan niinku hämmästyin, et kuin paljon hän on viitsiny käydä asiaa mielessään läpite, ja sit viel käytiin muutama sähköpostivaihto asian niinku tiimoilta sen jälkeen, et toi oli niinku omalta kannalta toi oli tosi hyvä. [Parvisen tehtävä] oli hyvä tehtävä ja tota niin se oli niitä harvoja tehtäviä mitä tuli tehtyä ihan työajalla. Ei ne nyt ehkä ainakaan tuntunu syventävän, että must ois ehkä semmonen yks iso kokonaistehtävä ollu parempi ku pieniä tehtäviä siellä välissä. Mun mielestä ihan turhia ja aikaa vieviä Kyllä ne laitto miettimään sitä käytännön tasolle niinku sitä omaa osaamista ja viemään sitä et kyl ne oli hyviä. Kyllä [syvensi]. Siis kyllä ehottomasti. Web-kyselyssä kysyttiin mielipidettä väitteeseen Hyödyin lähiopetuspäivien sisällöstä käytännön työtehtävissäni. Väite sai keskiarvon 3,33 (Kuvio X). Osallistujat olivat siis kohtalaisen tyytyväisiä lähiopetuspäivien sisällön käytännön hyötyihin Yhteensä Keskiarvo eri mieltä samaa mieltä 6 3,33 Kuvio 14. Hyödyin lähiopetuspäivien sisällöstä käytännön työtehtävissäni Web-kyselyssä kysyttiin mielipidettä väitteeseen Työmäärä oli sopiva. Keskiarvo 2,83 ilmaisee tarvetta muuttaa työmäärää. Tehtäviin liittyvissä vastauksissa kävi ilmi osan osallistujista halu pienentää työmäärää sekä osan osallistujista halu tehdä jopa enemmän tehtäviä. 19

21 Yhteensä Keskiarvo eri mieltä samaa mieltä 6 2,83 Kuvio 15. Työmäärä oli sopiva Kysymykseen osallistujien omasta aktiivisuudesta saatiin keskiarvo 3,5 asteikolla, jossa 1 kuvasi passiivista ja 5 aktiivista. Tulosta voidaan pitää kohtalaisena, kun ottaa huomioon osallistujien työkiireet kurssiin liittymättömissäkin asioissa, mutta keinoja aktiivisuuden parantamiseenkin voidaan pohtia Yhteensä Keskiarvo passiivinen aktiivinen 6 2, Oma aktiivisuuteni koulutuksessa Kehittämistehtävän hyödyllisyyttä tiedusteltiin haastatteluissa kysymyksellä Entä kehittämistehtävä, oliko siitä hyötyä sinun omalle oppimiselle? Yleisesti ottaen vastaajat pitivät kehittämistehtävää hyödyllisenä osana oppimiskokemusta. Haastateltavista kaksi eivät olleet kuitenkaan ehtineet vielä tehdä kehittämistehtävää paljoakaan. No on on varmasti hyötyä. Kyllä, kyllä. Kehittämistehtävä se on myös avannu tota uusia silmiä ja uusia ajatuksia. En osaa ei oikeestaan vielä ainakaan. En oo paljoo tehnykään vielä sitä. Haastatteluissa kysyttiin myös yrityksen saamaa hyötyä kehittämistehtävän suorittamisesta kysymyksellä Entä saitteko siitä käytännön hyötyä yrityksen myyntiprosessille? Yleisesti ottaen osallistujien odotukset melko olivat melko korkealla kehittämistehtävää koskien, vaikka haastateltavat kokivatkin että on vaikea kommentoida kehittämistehtävän lopullista hyötyä näin aikaisessa vaiheessa. ( Kuten tota niin hän [kouluttaja] sano siinä, että ni et tästä pitää ehdottomasti vähentään tota konsernistrategiasontaa tästä hommasta pois ja pitäytyä siinä käytännössä, jollon tota niin tää linjautuu uudestaan tää tekeminen. ) 20

22 Ei ainakaan vielä ei oo tullu, mut ehkä sitten ku menee vähän eteenpäin ni saattaa olla. Se [kehittämistehtävä] on hankkeistettu ja tullaan kolme vuotta eteenpäin toimimaan ja odotetaan isoja tuloksia kyllä kolmen vuoden päästä. Niin siis kylhän minä sitä [hyötyä] kehittämistehtävästä oon saanu väistämättä ku se on osa minun työtä - - Jos sen saa vietyä läpi kunnolla niin uskon että siitä on hyötyä ihan koko meiän porukalle. Miten koit kehittämistehtävän työstämiseen liittyvät workshopit (2 kpl) ja niissä muiden osallistujien kanssa keskustelut? Kolme vastaajista oli selkeästi erittäin tyytyväisiä ryhmäkeskusteluihin. Yksi vastaajista piti tiedonvaihtoa hyvänä joskin pintapuolisena. Toisaalta yksi haastateltava ei kokenut saaneensa lisäarvoa ryhmäkeskusteluista (samanlaisia kommentteja kuin omatkin ajatukset ja osa teknisiä/erilaisia aloja ryhmässä joista ei osaamista antaa arvokkaita kommentteja) ja olisi pitänyt yksityistapaamista ohjaajan kanssa antoisampana. Toisaalta toinen osallistuja piti ryhmäjakoa onnistuneena. Oisin halunnu ottaa siitä opettajasta enemmän irti ei mun mielest tullu mitään oikeen lisäarvoo välttämättä - - Pääsee talon ulkopuolella käymään jonkun vertaisryhmän kanssa keskusteluja läpi, ni se on erittäin hedelmällistä. - - kun sitä kehittämiseen liittyvää hommaa ni pääsee toiselle kertomaan ni saa sitä erittäin hyvää ideaa. Kovin syvällehän niissä workshopeissa ei voi mennä. Toimi niinku erittäin hyvänä happotestinä ja ristiinvetona siihen, et mitkä niinku on omat sokeat ajatukset firmassa, miten asioit tehdään, et kyl niit näkemyksiä ja kantoja kannattaa hakee myöskin niinku ulkopuolelta. 21

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA Päätösseminaari 14.11.2012 KUOPIO / Tuula Kämäräinen

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA Päätösseminaari 14.11.2012 KUOPIO / Tuula Kämäräinen NORSUNLUUTORNI - kun korkeakoulu tekee työelämälähtöistä täydennyskoulutusta, kuinka työelämälähtöistä se voi olla? TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA Päätösseminaari 14.11.2012 KUOPIO / Tuula Kämäräinen Myyntijohtaja

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

CASE: Lumipalloefekti:

CASE: Lumipalloefekti: CASE: Lumipalloefekti: Korkea-asteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus terveysalalla Marja-Anneli Hynynen Projektisuunnittelija, lehtori Savonia-ammattikorkeakoulu 14.11.2012 Taustaa Diabeetikon hoidon

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa INSSI-hankkeessa tutkittua Ari-Pekka Kainu, SAMK Jorma Kärkkäinen, KYAMK Pekka Rantala, OAMK

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sieltä voi tulla sit taas ihan jopa strategisii asioita, - - - kun katsoo yritystä ulkopuolelta ja markkinoita vähän

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Myynnin Pyöreä Pöytä

Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Arvostus Suomessa Havaintoja selvityksestä keväällä 2009 Petteri Laine, Customer Centric Selling Finland Petteri.laine@customercentric.fi 050 3229107 Sisältö Miksi Myynnin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Tärkeimmät tulokset Työntekijät painottivat luottamuksellisen suhteen syntymistä asiakkaisiin,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA

TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA Jouni Puumalainen, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntoutuspäivät 12.-13.04. 2011, työryhmä 8 24.5.2011 1 Työhön paluu -projekti (RAY 2007-2011)

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Luonto nuorten hyvinvoinnin ja aktivoimisen välineenä esimerkkinä Polku-hanke

Luonto nuorten hyvinvoinnin ja aktivoimisen välineenä esimerkkinä Polku-hanke Luonto nuorten hyvinvoinnin ja aktivoimisen välineenä esimerkkinä Polku-hanke FT, tutkijatohtori Riikka Puhakka Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Tausta Luonto lisää hyvinvointia

Lisätiedot

Ajatuksia valmentavasta johtamisesta. Pasi Juvonen Aivolinko

Ajatuksia valmentavasta johtamisesta. Pasi Juvonen Aivolinko Ajatuksia valmentavasta johtamisesta Pasi Juvonen Aivolinko Kysymys osallistujille Nimeä jokin mielestäsi keskeinen johtamisen haaste? Kootaan vastaukset osallistujien tarkasteltaviksi (3 minuuttia) Oma

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Päämäärää kohti kulkiessaan ihminen joutuu usein muuttamaan suuntaa. Paulo Coelho Tavoite

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus, 6h

Esiintymisvalmennus, 6h Esiintymisvalmennus, 6h Vaikuttavuudella epäreilua kilpailuetua " Erilaisuus, avoimuus, aitous ja rohkeus huokui valmentajasta. Mari Seppänen 1 / 9 Oletko esiintyessäsi epämukavuusalueella? Kuunnellaanko

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaajan tehtävät momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaaja voi monin tavoin auttaa opiskelijan oppimista työssäoppimisjaksoilla. Ohjaaja voi ottaa huomioon oppimisen

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus! Anton Hansen Tammsaare Onnenkieli Oy Õnne, õnn, õnne onni Onnellinen kieli! Olen onnellinen,

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana?

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana? LIITE 1 1(8) FIRST WEEK FESTIVAL PALAUTEKYSELY VAMOK järjesti lukuvuoden alussa First Week Festivalin, joka piti sisällään 5 erilaista tapahtumaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus

Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus Myös ne hyvät asiat Toimintatutkimus siitä, miten Hyvän elämän palapeli työkirja voi tukea lapsiperheitä palveluiden suunnittelussa vammaispalveluissa Ilona Fagerström Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

1. Mille kursseille osallistuit? Pitkä matematiikka Lyhyt matematiikka Fysiikka

1. Mille kursseille osallistuit? Pitkä matematiikka Lyhyt matematiikka Fysiikka OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, toivomme, että

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa

Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa 31.10.2014 Esa Oikarinen Koulutuspäällikkö Kainuun ammattiopisto Kainuun ammattiopisto (KAO) Osa Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA Verme-hankkeen Vastuullinen johtaja Tuula Laes Koordinaattori Susanne Leväniemi TURUN YLIOPISTO, OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN RAUMAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ VERME VERTAISRYHMÄMENTOROINNIN

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Learning Cafe (oppimiskahvila) kehittämisen perustana Työskentelymenetelmä,

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho

Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho Kuinka tieto- ja viestintäteknologia muuttaa oppimistilanne/-ympäristöä? Kuinka tieto- ja viestintäteknologia on mahdollistanut tuttujen

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy Tulokset 31.1.2014 Kaufmann Agency on suomalainen kansainvälisesti toimiva terveysviestinnän asiantuntijayritys,

Lisätiedot