MYYNTIJOHTAJA -VALMENNUS. Arviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYYNTIJOHTAJA -VALMENNUS. Arviointi"

Transkriptio

1 MYYNTIJOHTAJA -VALMENNUS Arviointi Santeri Kinnunen Tuula Kämäräinen KOPSU Työssä ja Työstä oppien - korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

2 Sisällys 1 Johdanto Myynninjohtaminen Oppisopimustyyppinen koulutus Valmennuksen arviointi Vastaajien työ- ja koulutustausta Motivaatio valmennukseen osallistumiseen Tyytyväisyys kouluttajiin Valmennusohjelman sisällön relevanssi Valmennusohjelman hyötyjen arviointi Valmennusohjelman heikkoudet Valmennusohjelman kehittäminen Tehtävät Johtopäätökset Yhteenveto Kehitysehdotukset Lähteet Liitteet

3 1 Johdanto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus toteutti vuonna 2012 pilottikoulutuksen myynninjohtamisesta ja sähköisestä liiketoiminnasta osana KOPSU-hanketta. KOPSU Työssä ja Työstä oppien hanke on korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehityshanke, jossa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus oli yhtenä osatoteuttajana. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja laatia työelämän nykytarpeisiin pohjautuvia uusia koulutussisältöjä ja toteuttamismalleja eri aloilla työskenteleville korkeasti koulutetuille työntekijöille. Hanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopisto ja sitä rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Karjalan ELYkeskus, joille kuuluu kiitos hankkeen mahdollistamisesta. Hankkeessa toteutetun Myyntijohtaja-valmennuksen tavoitteena oli kehittää Etelä-Savon alueen yritysten myynninjohtajien sekä yrityksen myynnistä vastaavien työntekijöiden taitoja ja menetelmiä myyntijohtamisen, rekrytoinnin sekä sähköisen liiketoiminnan osalta. Valmennuksessa pyrittiin työelämälähtöiseen oppimiskokemukseen, jossa suurin osa oppimisesta tapahtuu konkreettisessa työympäristössä. Työympäristössä tapahtuvan oppimisen lisäksi koulutuksen osana oli seitsemän lähivalmennuspäivää, työhön liittyviä oppimistehtäviä sekä kehittämishanke. Lähivalmennuspäivissä pyrittiin käytännönläheiseen ja vuorovaikutteiseen opetukseen sekä aktivoimaan osallistujia keskusteluilla, harjoituksilla sekä pienryhmätyöskentelyllä. Tämä raportti arvioi valmennuksen onnistumista sekä oppisopimustyyppisen koulutuksen käyttömahdollisuuksia. 2

4 2 Myynninjohtaminen Myynninjohtaminen on yrityksen myyntitoiminnon suunnittelemiseen, hallitsemiseen, organisointiin ja kontrollointiin liittyvää toimintaa ja päätöksentekoa. Tarkemmin avattuna myynninjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa myyntilukujen ennakointi, uusien myyntiväylien esittäminen, myyntitiimin valinta ja kouluttaminen, markkinatiedon kerääminen ja analysointi sekä erilaisten myyntikampanjoiden järjestäminen. Yrityksen myyntitoiminto on keskeinen osa tulostavoitteisiin pääsyssä - ja tavoitteiden ylittämisessä. Myyntihenkilöstön tehokkuus on tärkeä menestystekijä, sillä myyntijohtajien on reagoitava sekä yrityksen sisäisiin että ulkoisiin tapahtumiin pyrkien samanaikaisesti myyntitoiminnon suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen (Lorimer et al ). Myyntitoiminnon haltuun on myös annettu yrityksen tärkein voimavara, sen asiakassuhteet. Hyvän myynninjohtajan ominaisuuksiin kuuluu muun muassa ihmisläheisyys, sopeutumiskyky sekä hyvä organisointikyky (Crisp & Johnson ). Myynninjohtajan pitää myös olla valmis ottamaan vastuu yrityksen koko myyntitiimin tuloksista ja tämän vastuunkantamisen pitää myös näkyä kykynä tehdä päätöksiä tehokkaasti ja epäröimättä. Myynninjohtaja tarvitsee myös päättäväisyyttä ja intoa organisaation myynnillisten tavoitteiden jahtaamisessa. Lisäksi myynninjohtajan on osattava tuoda ihmisten parhaat puolet esille. Tämä koskee niin työntekijöitä kuin myynninjohtajaa itseäänkin. Johtaja-asemassa toimivan on osattava ottaa rakentavaa kritiikkiä vastaan ja kehitettävä itseään jatkuvasti. Vaikka tehokkaalta myynninjohtajalta vaaditaan monia ominaisuuksia sekä laajaalaista osaamista, suuri osa myynninjohtajista ei saa paljoakaan tai ollenkaan muodollista koulutusta työrooliinsa (Anderson et al ). 1 Lorimer S.E., Sinha P. & Zoltners A.A Building a Winning Sales Force : Powerful Strategies for Driving High Performance. Saranac Lake, NY: AMACOM Books. 2 Anderson, R., Mehta, R. & Strong, J. 1997, "An empirical investigation of sales management training programs for sales managers", The Journal of Personal Selling & Sales Management, vol. 17, no. 3, pp Crisp, M. & Johnson T Effective Sales Management : How to Build a Winning Sales Team. Menlo Park, CA: Course Technology Crisp 3

5 3 Oppisopimustyyppinen koulutus Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on uusi korkeakoulututkinnon jälkeiseen osaamistarpeeseen kehitetty malli. Malli on luotu osana aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta. Korkeakoulut toimivat oppisopimustyyppisen koulutuksen hallintoviranomaisena, koulutuksen järjestäjänä ja vastaavat koulutuksen laadusta. Koulutettavat ovat normaalissa työsuhteessa. Oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa työpaikalla tapahtuva koulutus on keskeisessä asemassa ja siitä vastaa työnantaja, työnantajan ja korkeakoulun sopimalla tavalla. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on vähintään puolet opiskelusta, useimmiten enemmän. Opetusmenetelmällisenä mallina oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus antaa mahdollisuuden organisoida koulutusta työelämälähtöisesti ja työelämän tehtäviin painottuen. Minkä Jones ( ) listaa juuri oppisopimustyyppisen koulutuksen eduiksi; teoreettisen ja käytännön oppimisen yhdistämisen, mahdollisuudet kiihdyttää kriittisen ajattelun kykyä, mentorien avustuksen koulutuksessa sekä totuudenmukaisen kuvan saamisen työurasta. 4 Mikä on OPPIS? Työ tekijäänsä opettaa. Luettu URL: Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus: korkeakoulutettujen_oppisopimustyyppinen_taydennyskoulutus/ Luettu Grollman, P. & Smith, E Quality in Apprenticeships, Education and Training, vol. 49, no. 6 6 Grailey, D. (2012). Developing skills and experience for apprenticeships. Education Journal, no. 134, pp Jones, D. (2011). Apprenticeships Back to the Future. Issues In Science & Technology, vol. 27, no. 4, pp Lerman, R. I. (2011). In Support of Apprenticeships. Issues In Science & Technology, vol. 28, no. 1, pp

6 4 Valmennuksen arviointi KOPSU Työssä ja Työstä oppien -hankkeen Myyntijohtaja-valmennuksen tutkimuksen toteuttamisessa hyödynnettiin sekä web-pohjaista kyselytutkimusta että haastatteluita loka-marraskuussa Kyselytutkimus tehtiin hyödyntämällä Webropol-kyselytyökalua ja siihen vastasi kuusi valmennuksen kymmenestä osallistujasta. Haastattelut tehtiin viidelle kymmenestä osallistujasta. Haastateltavat valittiin laittamalla osallistujat aakkosjärjestykseen ja siitä valittiin järjestyksessä joka toinen. Osa web-kyselyn vastaajista sekä haastatelluista voivat siten olla samoja henkilöitä. Haastatteluista haettiin kvalitatiivista (laadullista) informaatiota; osallistujien arvokkaita näkemyksiä, oivalluksia sekä kommentteja koulutuksesta. Kyselyn avoimilla kysymyksillä pyrittiin niin ikään saamaan kvalitatiivista tietoa, mutta kyselyssä oli myös numeerisia arvottamiskysymyksiä, joilla pyrittiin saamaan kvantitatiivista (määrällistä) informaatiota, josta voidaan tehdä yleistyksiä. Vaikka pienet vastausmäärät eivät sallikaan laaja-alaista yleistyksien tekoa, saadaan arvottamiskysymyksistä silti arvokasta tietoa vastaajien näkemyksistä valmennuksen onnistuneisuudesta. 4.1 Vastaajien työ- ja koulutustausta Kyselyyn vastanneista kuudesta henkilöstä viisi työskenteli myynnin johtotehtävissä, kuten myyntipäällikkönä, myynti- ja markkinointipäällikkönä tai myynnin kehityspäällikkönä. Yksi vastaajista toimi liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä johtotehtävissä. Yritysmyynti (b2b) Kuluttajamyynti (b2c) Päällikkö- tai johtotehtävissä Muissa myyntitehtävissä Kuvio 1. Aiempi kokemus myynnin saralla 5

7 Kuviossa 1 esitetään kyselyyn vastanneiden henkilöiden aiempaa kokemusta myyntitehtävistä. Viisi kuudesta vastanneesta oli työskennellyt yritysmyynnin (Business-to-business) parissa. Tämän lisäksi kahdella henkilöllä oli kokemusta kuluttajamyynnin (Business-to-customer) alalta. Vastaajista viisi työskenteli päällikkö- tai johtotehtävissä ja yksi muissa myyntitehtävissä. Alle vuosi 1-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta Kuvio 2. Ajallinen kokemus myyntitehtävistä Haastateltavat henkilöt olivat työskennelleet myynnin alalla vaihtelevin määrin (Kuvio 2). Yksi vastaajista oli siirtynyt myyntitehtäviin vain kuusi kuukautta ennen haastattelua. Toisaalta muilla osanottajilla oli huomattavasti enemmän kokemusta myynnin alalta. Alle vuosi 1-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta Kuvio 3. Ajallinen kokemus johdon tehtävistä 6

8 Kuviossa 3 esitetään haastateltavien henkilöiden kokemusta johdon tehtävistä. Kaikki vastanneet olivat työskennelleet johdon tehtävissä vähintään kaksi vuotta. Kokenein haastateltava oli työskennellyt 17 vuotta johtotehtävissä. Perusasteen koulutus Keskiasteen koulutus Korkeakoulututkinto (Amk) Yliopistotutkinto Kuvio 4. Vastaajien koulutustaso Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista oli alempi korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulu). Alemman korkeakoulututkinnon ilmoitti koulutustasokseen kuudesta vastaajasta kolme. Tämän lisäksi kaksi ilmoitti koulutustasokseen keskiasteen koulutuksen (lukio tai ammatillinen oppilaitos). Yhdellä vastaajista oli yliopistotutkinto. 4.2 Motivaatio valmennukseen osallistumiseen Motivaatioksi valmennukseen osallistumiseen mainittiin web-kyselyssä yleisesti ottaen oman olemassa olevan tietotason syventäminen: Uusien ajatuksien haku ja oman tekemisen testaaminen. katsoa onko kipinää opiskella näillä vuosilla lisää. Oman osaamisen kehittäminen, motivaation lisääminen omaa toimenkuvaa kohtaan. Hakea uusia ideoita. Päivittääkseni myyntitietoja ja taitoja. 7

9 Syventää ammattitaitoa. Yksi vastaajista mainitsi kuitenkin myös yrityksen tarpeen motivaationa koulutukseen osallistumiseen: Tarve kehittää yrityksen myyntiprosesseja. Viidestä vastanneesta kolme kertoi saaneensa tiedon valmennuksesta internetistä, kun taas kaksi oli saanut tiedon sähköpostimarkkinoinnin kautta. Tiedottaminen koulutukseen liittyvistä asioista oli vastaajien mukaan erittäin hyvää. Asteikolla yhdestä viiteen, yhden kuvatessa puutteellista ja viiden kuvatessa "erinomaista, kysymys sai keskiarvon 4,17 kuudelta vastaajalta. 4.3 Tyytyväisyys kouluttajiin Osallistujien tyytyväisyyttä kouluttajiin mitattiin web-pohjaisessa kyselyssä yhdellä väittämällä sekä haastattelussa yhdellä kysymyksellä. Web-kyselyn väittämää Valmennuksen kouluttajat olivat aihealueensa asiantuntijoita mitattiin asteikolla 1-5, 1 kuvaten mielipidettä eri mieltä ja 5 kuvaten mielipidettä samaa mieltä. Väittämä sai kuudella vastauksella keskiarvon 3,83 (Kuvio 5), mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena Yhteensä Keskiarvo eri mieltä samaa mieltä 6 3,83 Kuvio 5. Väittämä Valmennuksen kouluttajat olivat aihealueensa asiantuntijoita Haastattelun osallistujilta kysyttiin kysymys Mitä mieltä olet valmennuksessa olleista kouluttajista?. Tarvittaessa esitettiin jatkokysymys koskien kouluttajien asiantuntemusta, opetusmenetelmiä, innostamista sekä interaktiivisuutta. Kysymys sai aikaan enimmäkseen positiivisia reaktioita kuten seuraavat kommentit osoittavat: - - tosi hyviä, asiantuntevia kyllä oman asiansa osaavia ja silleen ammattitaitosia ilman muuta. - - ei voi moittia. 8

10 - - kaikki nämä asiantuntemus, osaaminen, innostaminen on ollu todella hyvällä tasolla - - Vastauksissa tuli kuitenkin esille myös kommentti yhden kouluttajan liiallisesta korkealentoisuudesta sekä huomio eroavaisuuksista kouluttajien tason välillä: Erohan on hirveen suuri. Et tota siel on ihan huippuja ja sitten sellasia kohtuullisen hyviä. Väittämään Tietojen sovellettavuus käytäntöön oli saatiin web-kyselyssä vastaajilta keskiarvoksi 3,83, jonka perusteella voidaan sanoa valmennuksen käytännönläheisyyden olleen hyvällä tasolla Yhteensä Keskiarvo vähäistä erinomainen 6 3,83 Kuvio 6. Tietojen sovellettavuus käytäntöön oli Kysymyksen Sain riittävästi ohjausta valmennuksen aikana tulos ilmaisee tarvetta muutokseen. Keskiarvo 2,83 ei ole riittävä. Osa vastaajista olisi tulosten perusteella selvästikin tarvinnut enemmän ohjausta Yhteensä Keskiarvo vähäistä erinomainen 6 2,83 Kuvio 7. Sain riittävästi ohjausta valmennuksen aikana 9

11 Web-kyselyssä kysyttiin opetuksen luonnetta teorian ja käytännön suhteen (alempi kuvio). Kuudesta vastaajasta kolme koki, että sekä teoriaa, että käytäntöä oli molempia sopivasti. Kaksi vastaajaa piti opetusta melko käytännön läheisenä. Yksi vastaaja piti opetusta melko teoreettisena. Teoreettista Melko teoreettista Molempia sopivasti Melko käytännönläheistä Käytännönläheistä Kuvio. Opetus oli yleensä luonteeltaan? 4.4 Valmennusohjelman sisällön relevanssi Valmennusohjelman relevanssia mitattiin haastatteluissa kysymyksellä Käytiinkö valmennuksessa olennaisia asioita lävitse? Jokainen haastateltava oli sitä mieltä, että valmennuksessa käydyt asiat olivat olennaisia, kuten käy ilmi seuraavista vastauksista: Kyllä, kyllä erittäin just ainakin omaan työtehtävään ja yritykseen osuvia juttuja. - - ihan täysin me on käyty niin hyvin näitä keskeisiä painopistealueita joita just liittyy coachaamiseen tai rekrytointeihin ja sit yleisesti se myynnin muuttumisen prosessin näkemisen, niin niitä painopisteitä. Omaan työhön sieltä ihan erittäin hyviä pointteja on jopa saanu niinku ihan käytännön töihin - - Jatkokysymyksellä Jos ei, niin mitä muita teemoja olisit toivonut? pyrittiin tiedustelemaan aihealueita joita ei käyty, mutta joita olisi toivottu käytävän. Haastateltavat eivät yleisesti ottaen osan- 10

12 neet mainita puuttuvia aihealueita. Yksi huomio pyysi kuitenkin enemmän painotusta sähköisen liiketoiminnan osioon valmennuksessa. Web-kyselyssä kysymys Muita koulutusteemoja tai aiheita, joista olisin kiinnostunut? toi puolestaan esille yhden vastaajan kiinnostuksen myynnin psykologiaa sekä kansainvälistä markkinointia kohtaan. 11

13 Web-kyselyssä kysyttiin valmennuksessa käytyjen asioiden hyödyllisyyttä. Keskiarvoa 4,17 asteikolla, jossa 1 kuvaa hyödytöntä ja 5 kuvaa hyödyllistä, voidaan pitää erittäin hyvänä Yhteensä Keskiarvo hyödyttömiä hyödyllisiä 6 4,17 Kuvio 8. Vastaavasti kysymykseen Puuttuiko valmennuksesta jotain mitä etukäteen olit odottanut siellä käytävän läpi? ei suurimmalta osaa haastateltavista löytynyt kommentoitavaa. Yksi haastateltava kuitenkin olisi toivonut enemmän case-esimerkkejä, joihin valmentajat olisivat tarjonneet ratkaisun tai työkalun hyödynnettäväksi ratkaisun löytymiseen. Kysymyksestä Käytiinkö joitain asioita liian nopeasti läpi tai pintapuolisesti pureutumatta yksityiskohtiin? ei noussut yhtenäisiä teemoja esille: - - niitä mitkä oli sellaset tärkeet keskeiset teemat niin ne hyvin käytiin kyllä läpi ja ne jotka aiheutti eniten keskustelua niin ne totta kai pureuduttiin läpi ei oikeestaan - - jokaisen toki pitää sitte myös se oma aktiivisuus valmennuspäivienki jälkeen pitää tavalla tai toisella yllä, että en mä nyt odota että kaikkia asioita pystys käymään tommosessa päivän parin jutuissa läpi - - myöhemmin otettava ite aktiivisesti tietoa esille suunnasta tai toisesta. No ehkä se nyt mä [en] muista sen koulutusjakson nimee [Myynnin talouslaskelmat, hintajousojen laskenta], mut siis siellä puhuttiin niinku hinnoittelusta ja tarjousstrategisesta johtamisesta ja niinkun alennuksista ja tällasista niin - - se oli tosi mielenkiintonen sitä ois voinu ehkä olla lisääkin jopa, et se se oli ehkä liian semmonen pintapuolinen raapasu sit siihen aiheeseen, se oli niin iso iso tavallaan aihe kuitenkin et sitä ois voinu käsitellä enemmän. 4.5 Valmennusohjelman hyötyjen arviointi Valmennusohjelman vahvuuksia kysyttiin sekä web-kyselyssä että haastatteluissa. Web-kyselyssä kysymykseen Valmennuksessa erityisen hyvää olivat seuraavat asiat: vastaajat toivat esille seuraavia huomioita: 12

14 Sisältö. Valmentajat, lähiopetuspäivät. Myynnin rooli. Hyvä ryhmä. Vastaavasti haastatteluissa kysymykseen Mitkä olivat valmennusohjelman vahvuudet? nostivat kolme vastaajaa esille kouluttajat. Tämän lisäksi mainittiin erityisesti muilta osallistujilta oppiminen keskustelujen kautta. Erittäin hyvät valmentajat. Hyvin rakennettu kokonaisuus - - Lisää tota motivaatioo omaan työhön Luennoitsijoitten ammattitaidollinen pätevyys todella loistavia keskusteluja niinku saanu käytyä siinä koulutukseen lomassa on paljon oppinu siltä porukaltaki. Sisältö, käytännönläheisyys, [myynnin-] teemas pysyminen. Haastatteluissa kysyttiin myös Mainitse muutamia asioita valmennuksesta, jotka ovat jääneet parhaiten mieleesi ja joista uskot olevan eniten hyötyä työtehtävissäsi, johon neljä viidestä vastaajasta mainitsi rekrytointitehtävän. No ehdottomasti se erityyppinen rekrytoinnin tekeminen ku puhutaan massojen rekrytoinnista - - Sitten kyllä niinku on pakko sanoa toi asiakkaiden silmillä katsominen [kehittämistehtävän] eteenpäin vieminen ja hyödyntäminen ja tehdä niinku toi näistä teemoista lainaten ja tehden niinku tää asiakasryhmästrategiaa ja, ja sitten markkinointistrategiaa - - Ne vinkit tavallaan siihen rekrytointi prosessin läpiviemiseen oli tosi hyviä. Myyntihenkisyyden yleinen niinku lisääminen - - Vastaavasti web-kyselyssä kysymys Mikä valmennuksesta erityisesti jäi mieleen? toi esille seuraavia kommentteja: 13

15 Hyvä sisältö, käytännöllisyys, hyvä jengi, kotitehtäviä vaikka enempikin kiitos, ne herättää ajattelemaan syvemmin. Rekrytointiin liittyvät opit, ne oli todella hyviä ja käytännön läheisiä Rekrytoinnin ongelmat Haastatteluissa esitetty kysymys Mikä valmennuksessa oli hyödyllisintä työsi kannalta? toi esille muun muassa ensimmäisen koulutuspäivän Myynninjohtaminen yrityksessä osion kahdesti. Muita kommentteja valmennuksen hyödyllisyydestä: - - myyntihenkisyyden lisääminen vinkkiä oman työn organisoimiseen - - Hyviä esimerkkejä joita pysty muuttamaan konkretiaksi - - Kysymyksessä Mitkä ovat olleet merkittävimmät muutokset työskentelytavoissasi /millä tavalla olet muuttanut työskentelytapojasi valmennuksen myötä? nousee esille oman toiminnan analysointi/tiedon etsiminen ennen toimimista sekä järjestelmällisyys ja asiakaslähtöisyyden välittäminen sähköisessä kanssakäymisessä. Kysymykseen Onko koulutus mielestäsi vaikuttanut organisaationne toimintaan tai toiminnan tuloksellisuuteen, jos on niin miten? kaksi haastateltavaa vastasi uutta rekrytointitapaa jo käytetyn organisaatiossa. Yleisesti ottaen haastateltavat eivät osanneet vielä kertoa muutoksista organisaatiossa, mutta odottivat niitä kyllä tulevaisuudessa. - - myyntiprosessin tehostaminen, erilaiset mittaroinnit ja muut vastaavat ni ne on kyllä ajatuksena tullu tätä kautta, että ja ennen kaikkea sitten siltä porukalta joka on ollu mukana siinä valmennuspäivissä ni on kyllä saanu hyvä vinkkejä. Elikkä on, on muuttanu. Kysymykseen Miten myynninjohtamisen tietosi ja taitosi ovat kehittyneet valmennuksen myötä? haastateltavat ovat nostaneet erityisesti myynnillisen ajattelun lisäämisen sekä tiedon etsimisen ennen päätöksentekoa. Myös ajan tasalla pysyminen sekä organisaation strategian ja vision yhteneväisyyden tärkeys on mainittu vastauksissa. Älyää niinku pysähtyä miettimään ja ettimään tietoa. 14

16 - - osaa eri tavalla suhtautuu myynnin tekemiseen ja osaa myös enemmän ettii oikeenlaista tietoa. Paljon lisää käytännön vinkkejä, ihan teoriaa, ymmärrystä, kokonaisuuksien hallitsemista myynti oikeestaan muuttuu koko ajan, ni on enemmän taas tullu sitä sparraamista omaan tietoon lisää - - Väite Opin uutta ja hyödyllistä asiaa myynnin johtamisesta valmennuksen aikana. Keskiarvoa 3,83 voidaan pitää hyvänä Yhteensä Keskiarvo vähäisissä paljon 6 3,83 määrin Kuvio 9. Opin uutta ja hyödyllistä asiaa myynnin johtamisesta valmennuksen aikana Web-kyselyssä väite Myyntijohtaja-valmennus antoi minulle uusia näkökulmia työhöni keskiarvoa 4 voidaan erittäin hyvänä. On kuitenkin huomattava, että yksi vastanneista oli kokenut saaneensa vain melko vähäisissä määrin uusia näkökulmia Yhteensä Keskiarvo vähäisissä hyvin 6 4 määrin Kuvio 10. Myyntijohtaja-valmennus antoi minulle uusia näkökulmia työhöni Kysymyksestä Onko koulutus muuttanut käsityksiäsi ja asenteitasi asiakassuhteisiin, rekrytointiin, myyntiin ja sen johtamiseen liittyen? nouseva viesti vaikuttaa olevan se, että asiakassuhteiden tärkeys on korostunut entisestään niiden tärkeyden jo ennestään ymmärtäneille myynnin tekijöille. Valmennus on myös lisännyt motivaatiota sekä opettanut lähestymään asiakkaita eri tavalla. Tavoitteitten keskittämisen asetannan näkövinkkeli ja se strateginen myynninjohtamisen kassavirtapohjanen laskelmaperusteinen strategian luonti voi olla semmonen et se oli mielenkiintoseen näkoövinkkeliin laitettu mulla on aina ollu ihan hyvä asenne niitä [asiakassuhteet, rekrytointi, myynti ja myynninjohto] kohtaan, mut että tavallaan niitten merkitystä sen on kasvattanut, et niinkun tietää miten tärkeitä ne on. 15

17 On vaan kirkastanu entisestään, että kuinka tärkeitä asioita ne on - - Ehkä sitä asiakasta pitää vähän tärkeempänä ja ottaa vähän erilaisen lähestymisen siihen [myyntiputki] on yksinkertanen, hyvä selkee kuva ja tota niin mun mielestä niin sitä kun miettii ni kyl siitä niinku saa tekemist eteenpäin pirun paljon. Kysymykseen Miten hyvin ohjelma saavutti mielestäsi sille asetetut tavoitteet? vastasi haastatteluissa jokainen osallistuja valmennuksen saavuttaneen vähintäänkin hyvin. Kaksi osallistujaa sanoi valmennuksen saavuttaneen tavoitteet erittäin hyvin. Yksi osallistuja sanoi valmennuksen saavuttaneet tavoitteet kiitettävästi. Mä oisin voinu käydä vaikka lisääki tota ohjelmaa ei ollu mitään just semmost turhaa ja kaikki oli niinku oikeesti tosi hyödyllistä, et se vaan et se työelämä ois pitäny saada siihen vielä konkreettisemmin mukaan - - Ku minulle itelleni se oli se tavote, niinku, että se sparraa ja antaa uusia juttuja ja näkövinkkeleitä ni kyllä erittäin hyvin siinä onnistui. Kuvio X kuvaa sitä kuinka tasokkaana web-kyselyn vastaajat pitivät valmennuskokonaisuutta. Keskiarvoa 4,17 voi pitää erittäin hyvänä Yhteensä Keskiarvo eri mieltä samaa mieltä 6 4,17 Kuvio 11. Valmennus oli kokonaisuutena tasokasta Kuvio 12 kuvaa sitä kuinka hyvin valmennus kokonaisuutena vastasi osallistujien odotuksia. Kuusi kuudesta web-kyselyn vastaajasta valitsi valmennuksen vastanneen täysin odotuksia. Toisaalta kukaan vastaajista ei myöskään valinnut vaihtoehtoa, jonka mukaan koulutus olisi ylittänyt odotukset. 16

18 Täysin Vähäisissä määrin Ylitti odotukseni Kuvio 12. Valmennus kokonaisuutena vastasi odotuksiani Kysymykseen Miksi voisit suositella valmennusohjelmaa toisille vai voisitko? kaikki haastateltavat vastasivat myöntyvästi. Vastauksissa esille nousi mahdollisuus keskustella vertaisten kanssa ja uusien näkökulmien avautuminen. Vastaajat myös mainitsivat hyvän hinta-laatusuhteen, lisääntyneen oma-aloitteisuuden ja motivaation, sekä verkoston hyödyntämisen tulevaisuudessa. Yksi vastaajista kertoi kokeneensa, että myyntityössä kokeneempi olisi saanut enemmän irti. Web-kyselyssä kysyttiin vastaavasti Kuinka mielelläsi suosittelisit ohjelmaa muille? Kuudesta vastaajasta neljä suosittelisi melko mielellään sekä kaksi suosittelisi erittäin mielellään. Erittäin mielelläni Melko mielelläni Varauksin En suosittelisi Kuvio 13. Kuinka mielelläsi suosittelisit ohjelmaa muille? 17

19 4.6 Valmennusohjelman heikkoudet Kysymyksessä valmennusohjelman heikkouksista ei mikään teema noussut esille useaan kertaan. Toisaalla vahvuutena mainittu käytännönläheisyys on tämän kysymyksen yhteydessä merkitty heikkoudeksi, tarkoittaen että sitä saisi olla vielä enemmänkin. Aikataulullisena heikkoutena eräs osallistujista mainitsi kesällä olleen tauon koulutuksessa. Jatkokurssin puute. Välillä ollaan käyty vähän semmosta mikä ei ehkä omaa aihetta kuitenkaan silleen kosketa, mutta ehkä ne saattaa jotain toista sitten koskettaa. - - en niinku ymmärtäny ehkä sitä kunnolla, että miten isosta kehittämistehtävästä loppujen lopuks on kyse 4.7 Valmennusohjelman kehittäminen Haastateltavien vastaukset kysymykseen Miten kehittäisit valmennusohjelmaa? eivät nostaneet esiin toistuvia teemoja. Mainittuja asioita olivat muun muassa syventävän jatkokurssin järjestäminen sekä tutustuminen osallistujien yrityksiin paikan päällä, jotta osallistujien työnkuva selkeytyisi. Yksi osallistuja toivoi enemmän kotitehtäviä ja ennalta valmistautumista ennen kurssipäiville saapumista, sillä se tuntui ohjaavan ajatukset ja tekemisen kurssin teemoihin. Tämän lisäksi yksi osallistuja sijoittaisi valmennusohjelman alkuun kehittämistehtävään liittyvän lisäjakson workshopien vetäjältä selventämään sitä, kuinka iso ja työläs osa ohjelmaa kehittämistehtävä on. 4.8 Tehtävät Valmennuksen tehtävät koostuivat oppimistehtävistä sekä yhdestä kehittämistehtävästä. Neljä oppimistehtävää olivat 1-3 sivun pituisia esseitä valmentajan antamasta aiheesta. Tehtävissä käytiin valmennuspäivän sisällön keskeiset kohdat läpi omaan työpaikkaan sidottuna. Valmentaja antoi osallistujille lyhyet kommentit tehtävään liittyen. Kaikki neljä oppimistehtävää olivat osa suurempaa, läpi valmennuksen jatkuvaa kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä oli projektiluonteinen käytännön työ, jonka tavoitteina oli (1) kehittää työelämän myyntiprosessia tai ratkaista siihen liittyvä ongelma, (2) vahvistaa osallistujan kykyä hahmottaa myyntiprosessia ja keinoja sen tulokselliseen 18

20 johtamiseen sekä (3) oppia ja kokeilla myynninkehittämiseen liittyviä malleja, menetelmiä ja toimintatapoja sekä harjaantua niiden käyttöön. Kehittämistehtävästä tehtiin kirjallinen raportti. Kysymys Mitä mieltä olet ohjelmaan liittyvistä tehtävistä (3 kpl, rekrytointitehtävä, Pekka Töytärin päivän tehtävä sekä viimeinen Petri Parvisen antama tehtävä), miten koit ne, oliko välitehtäviä riittävästi vai liikaa? Syvensivätkö ne oppimista? jakoi mielipiteet valmennuksen osallistujien kesken. Toisaalta yksi haastateltavista ei tehnyt yhtään tehtävää pitäen niitä turhina ja aikaa vievinä, toisaalta toinen koki tehtävien ehdottomasti syventävän oppimiskokemusta. Rekrytehtävä oli mulle pirun hyvä. Töytärin tehtävässä niin mä oikeestaan niinku hämmästyin, et kuin paljon hän on viitsiny käydä asiaa mielessään läpite, ja sit viel käytiin muutama sähköpostivaihto asian niinku tiimoilta sen jälkeen, et toi oli niinku omalta kannalta toi oli tosi hyvä. [Parvisen tehtävä] oli hyvä tehtävä ja tota niin se oli niitä harvoja tehtäviä mitä tuli tehtyä ihan työajalla. Ei ne nyt ehkä ainakaan tuntunu syventävän, että must ois ehkä semmonen yks iso kokonaistehtävä ollu parempi ku pieniä tehtäviä siellä välissä. Mun mielestä ihan turhia ja aikaa vieviä Kyllä ne laitto miettimään sitä käytännön tasolle niinku sitä omaa osaamista ja viemään sitä et kyl ne oli hyviä. Kyllä [syvensi]. Siis kyllä ehottomasti. Web-kyselyssä kysyttiin mielipidettä väitteeseen Hyödyin lähiopetuspäivien sisällöstä käytännön työtehtävissäni. Väite sai keskiarvon 3,33 (Kuvio X). Osallistujat olivat siis kohtalaisen tyytyväisiä lähiopetuspäivien sisällön käytännön hyötyihin Yhteensä Keskiarvo eri mieltä samaa mieltä 6 3,33 Kuvio 14. Hyödyin lähiopetuspäivien sisällöstä käytännön työtehtävissäni Web-kyselyssä kysyttiin mielipidettä väitteeseen Työmäärä oli sopiva. Keskiarvo 2,83 ilmaisee tarvetta muuttaa työmäärää. Tehtäviin liittyvissä vastauksissa kävi ilmi osan osallistujista halu pienentää työmäärää sekä osan osallistujista halu tehdä jopa enemmän tehtäviä. 19

21 Yhteensä Keskiarvo eri mieltä samaa mieltä 6 2,83 Kuvio 15. Työmäärä oli sopiva Kysymykseen osallistujien omasta aktiivisuudesta saatiin keskiarvo 3,5 asteikolla, jossa 1 kuvasi passiivista ja 5 aktiivista. Tulosta voidaan pitää kohtalaisena, kun ottaa huomioon osallistujien työkiireet kurssiin liittymättömissäkin asioissa, mutta keinoja aktiivisuuden parantamiseenkin voidaan pohtia Yhteensä Keskiarvo passiivinen aktiivinen 6 2, Oma aktiivisuuteni koulutuksessa Kehittämistehtävän hyödyllisyyttä tiedusteltiin haastatteluissa kysymyksellä Entä kehittämistehtävä, oliko siitä hyötyä sinun omalle oppimiselle? Yleisesti ottaen vastaajat pitivät kehittämistehtävää hyödyllisenä osana oppimiskokemusta. Haastateltavista kaksi eivät olleet kuitenkaan ehtineet vielä tehdä kehittämistehtävää paljoakaan. No on on varmasti hyötyä. Kyllä, kyllä. Kehittämistehtävä se on myös avannu tota uusia silmiä ja uusia ajatuksia. En osaa ei oikeestaan vielä ainakaan. En oo paljoo tehnykään vielä sitä. Haastatteluissa kysyttiin myös yrityksen saamaa hyötyä kehittämistehtävän suorittamisesta kysymyksellä Entä saitteko siitä käytännön hyötyä yrityksen myyntiprosessille? Yleisesti ottaen osallistujien odotukset melko olivat melko korkealla kehittämistehtävää koskien, vaikka haastateltavat kokivatkin että on vaikea kommentoida kehittämistehtävän lopullista hyötyä näin aikaisessa vaiheessa. ( Kuten tota niin hän [kouluttaja] sano siinä, että ni et tästä pitää ehdottomasti vähentään tota konsernistrategiasontaa tästä hommasta pois ja pitäytyä siinä käytännössä, jollon tota niin tää linjautuu uudestaan tää tekeminen. ) 20

22 Ei ainakaan vielä ei oo tullu, mut ehkä sitten ku menee vähän eteenpäin ni saattaa olla. Se [kehittämistehtävä] on hankkeistettu ja tullaan kolme vuotta eteenpäin toimimaan ja odotetaan isoja tuloksia kyllä kolmen vuoden päästä. Niin siis kylhän minä sitä [hyötyä] kehittämistehtävästä oon saanu väistämättä ku se on osa minun työtä - - Jos sen saa vietyä läpi kunnolla niin uskon että siitä on hyötyä ihan koko meiän porukalle. Miten koit kehittämistehtävän työstämiseen liittyvät workshopit (2 kpl) ja niissä muiden osallistujien kanssa keskustelut? Kolme vastaajista oli selkeästi erittäin tyytyväisiä ryhmäkeskusteluihin. Yksi vastaajista piti tiedonvaihtoa hyvänä joskin pintapuolisena. Toisaalta yksi haastateltava ei kokenut saaneensa lisäarvoa ryhmäkeskusteluista (samanlaisia kommentteja kuin omatkin ajatukset ja osa teknisiä/erilaisia aloja ryhmässä joista ei osaamista antaa arvokkaita kommentteja) ja olisi pitänyt yksityistapaamista ohjaajan kanssa antoisampana. Toisaalta toinen osallistuja piti ryhmäjakoa onnistuneena. Oisin halunnu ottaa siitä opettajasta enemmän irti ei mun mielest tullu mitään oikeen lisäarvoo välttämättä - - Pääsee talon ulkopuolella käymään jonkun vertaisryhmän kanssa keskusteluja läpi, ni se on erittäin hedelmällistä. - - kun sitä kehittämiseen liittyvää hommaa ni pääsee toiselle kertomaan ni saa sitä erittäin hyvää ideaa. Kovin syvällehän niissä workshopeissa ei voi mennä. Toimi niinku erittäin hyvänä happotestinä ja ristiinvetona siihen, et mitkä niinku on omat sokeat ajatukset firmassa, miten asioit tehdään, et kyl niit näkemyksiä ja kantoja kannattaa hakee myöskin niinku ulkopuolelta. 21

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA Päätösseminaari 14.11.2012 KUOPIO / Tuula Kämäräinen

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA Päätösseminaari 14.11.2012 KUOPIO / Tuula Kämäräinen NORSUNLUUTORNI - kun korkeakoulu tekee työelämälähtöistä täydennyskoulutusta, kuinka työelämälähtöistä se voi olla? TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA Päätösseminaari 14.11.2012 KUOPIO / Tuula Kämäräinen Myyntijohtaja

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

CASE: Lumipalloefekti:

CASE: Lumipalloefekti: CASE: Lumipalloefekti: Korkea-asteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus terveysalalla Marja-Anneli Hynynen Projektisuunnittelija, lehtori Savonia-ammattikorkeakoulu 14.11.2012 Taustaa Diabeetikon hoidon

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa INSSI-hankkeessa tutkittua Ari-Pekka Kainu, SAMK Jorma Kärkkäinen, KYAMK Pekka Rantala, OAMK

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA

TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA Jouni Puumalainen, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntoutuspäivät 12.-13.04. 2011, työryhmä 8 24.5.2011 1 Työhön paluu -projekti (RAY 2007-2011)

Lisätiedot

Myynnin Pyöreä Pöytä

Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Arvostus Suomessa Havaintoja selvityksestä keväällä 2009 Petteri Laine, Customer Centric Selling Finland Petteri.laine@customercentric.fi 050 3229107 Sisältö Miksi Myynnin

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015

Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015 Kyselyyn vastanneiden määrä: 88/0 Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015 OPETUS JA TYÖSKENTELYTAVAT Vastaa seuraaviin väittämiin asteikolla 1-5 Kurssilla

Lisätiedot

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sieltä voi tulla sit taas ihan jopa strategisii asioita, - - - kun katsoo yritystä ulkopuolelta ja markkinoita vähän

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ)

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) OPPILAS JA PUHELIN KOULU JA LUOKKA TYÖPAIKKA JA PUHELIN OPO JA PUHELIN 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISESTA Työpaikka

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

LUONTAISET TAIPUMUKSET. LUONTAISET TAIPUMUKSET Valmentajakysely 2017 Yhteenveto

LUONTAISET TAIPUMUKSET. LUONTAISET TAIPUMUKSET Valmentajakysely 2017 Yhteenveto LUONTAISET TAIPUMUKSET Valmentajakysely 2017 Yhteenveto info@luontaisettaipumukset.fi www.luontaisettaipumukset.fi Valmentajakysely 2017 LUONTAISET TAIPUMUKSET Joka kolmas valmentajalisenssin haltija vastasi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Ajatuksia valmentavasta johtamisesta. Pasi Juvonen Aivolinko

Ajatuksia valmentavasta johtamisesta. Pasi Juvonen Aivolinko Ajatuksia valmentavasta johtamisesta Pasi Juvonen Aivolinko Kysymys osallistujille Nimeä jokin mielestäsi keskeinen johtamisen haaste? Kootaan vastaukset osallistujien tarkasteltaviksi (3 minuuttia) Oma

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Reteaming kehittymisen malli. Lähde: Ben Furman, Tapani Ahola aikuiskoulutuspäällikkö Ulla Kauppila

Reteaming kehittymisen malli. Lähde: Ben Furman, Tapani Ahola aikuiskoulutuspäällikkö Ulla Kauppila Reteaming kehittymisen malli Lähde: Ben Furman, Tapani Ahola aikuiskoulutuspäällikkö Ulla Kauppila Motivaatio Kiintoisa tavoite Voimavarat Edistymisen seuranta Orientoituminen Keskustele pienryhmissä Mihin

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23..2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi 11.12.2017 Jaana Kullaslahti Pedagoginen johtaminen ja koulutuksen kehittäminen mitä tietoa?

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

OPISKELIJAPALAUTTEET

OPISKELIJAPALAUTTEET Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Kirjallisen nimettömän palautteen antoi 19 opiskelijaa KYSYMYKSET KÄSITTELIVÄT SEURAAVIA TEEMOJA 1. Mielenterveystyön koulutuksen oppisisältöihin on liitetty aiempaa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys URAREITTI korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Työpaketti 3: Ammatillinen suomen kieli ja viestintätaito terveysalalla iltapäiväseminaari 30.5.2017

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia 6.6.2010 ESR / Futurex: Kokemuksia oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta 7/6/11 Helsinki Metropolia

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Päämäärää kohti kulkiessaan ihminen joutuu usein muuttamaan suuntaa. Paulo Coelho Tavoite

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020 Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein Maitotiimi ProAgria Oulu ry MaitoManagement 2020 -hanke kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä.

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014 1 Kuopion vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014 2 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla osallistuit Avita Kaveria peruskoulutukseen?

Lisätiedot

DIGIOPE-selvitys. Alustavia tuloksia Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö Tampere

DIGIOPE-selvitys. Alustavia tuloksia Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö Tampere DIGIOPE-selvitys Alustavia tuloksia Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö 16.5.2017 Tampere Sanna Ruhalahti ja Virve Kentta @somesanna #AMdiginyt #xbreikki #AMdiginyt Vastaajat

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus, 6h

Esiintymisvalmennus, 6h Esiintymisvalmennus, 6h Vaikuttavuudella epäreilua kilpailuetua " Erilaisuus, avoimuus, aitous ja rohkeus huokui valmentajasta. Mari Seppänen 1 / 9 Oletko esiintyessäsi epämukavuusalueella? Kuunnellaanko

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus! Anton Hansen Tammsaare Onnenkieli Oy Õnne, õnn, õnne onni Onnellinen kieli! Olen onnellinen,

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Opiskelun aloitusvuosi:

Opiskelun aloitusvuosi: Kurssi: Steroidien kemia - KEMS3 (Kevät 9) Vastaamalla kurssista esitettyihin kysymyksiin, mielipiteesi kurssista ja sen hyödyllisyydestä välittyvät kurssin järjestäjille. Palautetta tullaan käyttämään

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat -teemaryhmä

Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat -teemaryhmä Kysely Välkky-projektin teemaryhmätyöskentelystä 2010-2011 Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat -teemaryhmä Vastuuhenkilöt: Kari Anttila ja Atso Juote, Kehityspiikki Consulting Oy 1.

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaajan tehtävät momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaaja voi monin tavoin auttaa opiskelijan oppimista työssäoppimisjaksoilla. Ohjaaja voi ottaa huomioon oppimisen

Lisätiedot

Luonto nuorten hyvinvoinnin ja aktivoimisen välineenä esimerkkinä Polku-hanke

Luonto nuorten hyvinvoinnin ja aktivoimisen välineenä esimerkkinä Polku-hanke Luonto nuorten hyvinvoinnin ja aktivoimisen välineenä esimerkkinä Polku-hanke FT, tutkijatohtori Riikka Puhakka Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Tausta Luonto lisää hyvinvointia

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus

Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus Myös ne hyvät asiat Toimintatutkimus siitä, miten Hyvän elämän palapeli työkirja voi tukea lapsiperheitä palveluiden suunnittelussa vammaispalveluissa Ilona Fagerström Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot