MYYNTIJOHTAJA -VALMENNUS. Arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYYNTIJOHTAJA -VALMENNUS. Arviointi"

Transkriptio

1 MYYNTIJOHTAJA -VALMENNUS Arviointi Santeri Kinnunen Tuula Kämäräinen KOPSU Työssä ja Työstä oppien - korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

2 Sisällys 1 Johdanto Myynninjohtaminen Oppisopimustyyppinen koulutus Valmennuksen arviointi Vastaajien työ- ja koulutustausta Motivaatio valmennukseen osallistumiseen Tyytyväisyys kouluttajiin Valmennusohjelman sisällön relevanssi Valmennusohjelman hyötyjen arviointi Valmennusohjelman heikkoudet Valmennusohjelman kehittäminen Tehtävät Johtopäätökset Yhteenveto Kehitysehdotukset Lähteet Liitteet

3 1 Johdanto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus toteutti vuonna 2012 pilottikoulutuksen myynninjohtamisesta ja sähköisestä liiketoiminnasta osana KOPSU-hanketta. KOPSU Työssä ja Työstä oppien hanke on korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehityshanke, jossa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus oli yhtenä osatoteuttajana. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja laatia työelämän nykytarpeisiin pohjautuvia uusia koulutussisältöjä ja toteuttamismalleja eri aloilla työskenteleville korkeasti koulutetuille työntekijöille. Hanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopisto ja sitä rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Karjalan ELYkeskus, joille kuuluu kiitos hankkeen mahdollistamisesta. Hankkeessa toteutetun Myyntijohtaja-valmennuksen tavoitteena oli kehittää Etelä-Savon alueen yritysten myynninjohtajien sekä yrityksen myynnistä vastaavien työntekijöiden taitoja ja menetelmiä myyntijohtamisen, rekrytoinnin sekä sähköisen liiketoiminnan osalta. Valmennuksessa pyrittiin työelämälähtöiseen oppimiskokemukseen, jossa suurin osa oppimisesta tapahtuu konkreettisessa työympäristössä. Työympäristössä tapahtuvan oppimisen lisäksi koulutuksen osana oli seitsemän lähivalmennuspäivää, työhön liittyviä oppimistehtäviä sekä kehittämishanke. Lähivalmennuspäivissä pyrittiin käytännönläheiseen ja vuorovaikutteiseen opetukseen sekä aktivoimaan osallistujia keskusteluilla, harjoituksilla sekä pienryhmätyöskentelyllä. Tämä raportti arvioi valmennuksen onnistumista sekä oppisopimustyyppisen koulutuksen käyttömahdollisuuksia. 2

4 2 Myynninjohtaminen Myynninjohtaminen on yrityksen myyntitoiminnon suunnittelemiseen, hallitsemiseen, organisointiin ja kontrollointiin liittyvää toimintaa ja päätöksentekoa. Tarkemmin avattuna myynninjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa myyntilukujen ennakointi, uusien myyntiväylien esittäminen, myyntitiimin valinta ja kouluttaminen, markkinatiedon kerääminen ja analysointi sekä erilaisten myyntikampanjoiden järjestäminen. Yrityksen myyntitoiminto on keskeinen osa tulostavoitteisiin pääsyssä - ja tavoitteiden ylittämisessä. Myyntihenkilöstön tehokkuus on tärkeä menestystekijä, sillä myyntijohtajien on reagoitava sekä yrityksen sisäisiin että ulkoisiin tapahtumiin pyrkien samanaikaisesti myyntitoiminnon suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen (Lorimer et al ). Myyntitoiminnon haltuun on myös annettu yrityksen tärkein voimavara, sen asiakassuhteet. Hyvän myynninjohtajan ominaisuuksiin kuuluu muun muassa ihmisläheisyys, sopeutumiskyky sekä hyvä organisointikyky (Crisp & Johnson ). Myynninjohtajan pitää myös olla valmis ottamaan vastuu yrityksen koko myyntitiimin tuloksista ja tämän vastuunkantamisen pitää myös näkyä kykynä tehdä päätöksiä tehokkaasti ja epäröimättä. Myynninjohtaja tarvitsee myös päättäväisyyttä ja intoa organisaation myynnillisten tavoitteiden jahtaamisessa. Lisäksi myynninjohtajan on osattava tuoda ihmisten parhaat puolet esille. Tämä koskee niin työntekijöitä kuin myynninjohtajaa itseäänkin. Johtaja-asemassa toimivan on osattava ottaa rakentavaa kritiikkiä vastaan ja kehitettävä itseään jatkuvasti. Vaikka tehokkaalta myynninjohtajalta vaaditaan monia ominaisuuksia sekä laajaalaista osaamista, suuri osa myynninjohtajista ei saa paljoakaan tai ollenkaan muodollista koulutusta työrooliinsa (Anderson et al ). 1 Lorimer S.E., Sinha P. & Zoltners A.A Building a Winning Sales Force : Powerful Strategies for Driving High Performance. Saranac Lake, NY: AMACOM Books. 2 Anderson, R., Mehta, R. & Strong, J. 1997, "An empirical investigation of sales management training programs for sales managers", The Journal of Personal Selling & Sales Management, vol. 17, no. 3, pp Crisp, M. & Johnson T Effective Sales Management : How to Build a Winning Sales Team. Menlo Park, CA: Course Technology Crisp 3

5 3 Oppisopimustyyppinen koulutus Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on uusi korkeakoulututkinnon jälkeiseen osaamistarpeeseen kehitetty malli. Malli on luotu osana aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta. Korkeakoulut toimivat oppisopimustyyppisen koulutuksen hallintoviranomaisena, koulutuksen järjestäjänä ja vastaavat koulutuksen laadusta. Koulutettavat ovat normaalissa työsuhteessa. Oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa työpaikalla tapahtuva koulutus on keskeisessä asemassa ja siitä vastaa työnantaja, työnantajan ja korkeakoulun sopimalla tavalla. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on vähintään puolet opiskelusta, useimmiten enemmän. Opetusmenetelmällisenä mallina oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus antaa mahdollisuuden organisoida koulutusta työelämälähtöisesti ja työelämän tehtäviin painottuen. Minkä Jones ( ) listaa juuri oppisopimustyyppisen koulutuksen eduiksi; teoreettisen ja käytännön oppimisen yhdistämisen, mahdollisuudet kiihdyttää kriittisen ajattelun kykyä, mentorien avustuksen koulutuksessa sekä totuudenmukaisen kuvan saamisen työurasta. 4 Mikä on OPPIS? Työ tekijäänsä opettaa. Luettu URL: Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus: korkeakoulutettujen_oppisopimustyyppinen_taydennyskoulutus/ Luettu Grollman, P. & Smith, E Quality in Apprenticeships, Education and Training, vol. 49, no. 6 6 Grailey, D. (2012). Developing skills and experience for apprenticeships. Education Journal, no. 134, pp Jones, D. (2011). Apprenticeships Back to the Future. Issues In Science & Technology, vol. 27, no. 4, pp Lerman, R. I. (2011). In Support of Apprenticeships. Issues In Science & Technology, vol. 28, no. 1, pp

6 4 Valmennuksen arviointi KOPSU Työssä ja Työstä oppien -hankkeen Myyntijohtaja-valmennuksen tutkimuksen toteuttamisessa hyödynnettiin sekä web-pohjaista kyselytutkimusta että haastatteluita loka-marraskuussa Kyselytutkimus tehtiin hyödyntämällä Webropol-kyselytyökalua ja siihen vastasi kuusi valmennuksen kymmenestä osallistujasta. Haastattelut tehtiin viidelle kymmenestä osallistujasta. Haastateltavat valittiin laittamalla osallistujat aakkosjärjestykseen ja siitä valittiin järjestyksessä joka toinen. Osa web-kyselyn vastaajista sekä haastatelluista voivat siten olla samoja henkilöitä. Haastatteluista haettiin kvalitatiivista (laadullista) informaatiota; osallistujien arvokkaita näkemyksiä, oivalluksia sekä kommentteja koulutuksesta. Kyselyn avoimilla kysymyksillä pyrittiin niin ikään saamaan kvalitatiivista tietoa, mutta kyselyssä oli myös numeerisia arvottamiskysymyksiä, joilla pyrittiin saamaan kvantitatiivista (määrällistä) informaatiota, josta voidaan tehdä yleistyksiä. Vaikka pienet vastausmäärät eivät sallikaan laaja-alaista yleistyksien tekoa, saadaan arvottamiskysymyksistä silti arvokasta tietoa vastaajien näkemyksistä valmennuksen onnistuneisuudesta. 4.1 Vastaajien työ- ja koulutustausta Kyselyyn vastanneista kuudesta henkilöstä viisi työskenteli myynnin johtotehtävissä, kuten myyntipäällikkönä, myynti- ja markkinointipäällikkönä tai myynnin kehityspäällikkönä. Yksi vastaajista toimi liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä johtotehtävissä. Yritysmyynti (b2b) Kuluttajamyynti (b2c) Päällikkö- tai johtotehtävissä Muissa myyntitehtävissä Kuvio 1. Aiempi kokemus myynnin saralla 5

7 Kuviossa 1 esitetään kyselyyn vastanneiden henkilöiden aiempaa kokemusta myyntitehtävistä. Viisi kuudesta vastanneesta oli työskennellyt yritysmyynnin (Business-to-business) parissa. Tämän lisäksi kahdella henkilöllä oli kokemusta kuluttajamyynnin (Business-to-customer) alalta. Vastaajista viisi työskenteli päällikkö- tai johtotehtävissä ja yksi muissa myyntitehtävissä. Alle vuosi 1-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta Kuvio 2. Ajallinen kokemus myyntitehtävistä Haastateltavat henkilöt olivat työskennelleet myynnin alalla vaihtelevin määrin (Kuvio 2). Yksi vastaajista oli siirtynyt myyntitehtäviin vain kuusi kuukautta ennen haastattelua. Toisaalta muilla osanottajilla oli huomattavasti enemmän kokemusta myynnin alalta. Alle vuosi 1-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta Kuvio 3. Ajallinen kokemus johdon tehtävistä 6

8 Kuviossa 3 esitetään haastateltavien henkilöiden kokemusta johdon tehtävistä. Kaikki vastanneet olivat työskennelleet johdon tehtävissä vähintään kaksi vuotta. Kokenein haastateltava oli työskennellyt 17 vuotta johtotehtävissä. Perusasteen koulutus Keskiasteen koulutus Korkeakoulututkinto (Amk) Yliopistotutkinto Kuvio 4. Vastaajien koulutustaso Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista oli alempi korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulu). Alemman korkeakoulututkinnon ilmoitti koulutustasokseen kuudesta vastaajasta kolme. Tämän lisäksi kaksi ilmoitti koulutustasokseen keskiasteen koulutuksen (lukio tai ammatillinen oppilaitos). Yhdellä vastaajista oli yliopistotutkinto. 4.2 Motivaatio valmennukseen osallistumiseen Motivaatioksi valmennukseen osallistumiseen mainittiin web-kyselyssä yleisesti ottaen oman olemassa olevan tietotason syventäminen: Uusien ajatuksien haku ja oman tekemisen testaaminen. katsoa onko kipinää opiskella näillä vuosilla lisää. Oman osaamisen kehittäminen, motivaation lisääminen omaa toimenkuvaa kohtaan. Hakea uusia ideoita. Päivittääkseni myyntitietoja ja taitoja. 7

9 Syventää ammattitaitoa. Yksi vastaajista mainitsi kuitenkin myös yrityksen tarpeen motivaationa koulutukseen osallistumiseen: Tarve kehittää yrityksen myyntiprosesseja. Viidestä vastanneesta kolme kertoi saaneensa tiedon valmennuksesta internetistä, kun taas kaksi oli saanut tiedon sähköpostimarkkinoinnin kautta. Tiedottaminen koulutukseen liittyvistä asioista oli vastaajien mukaan erittäin hyvää. Asteikolla yhdestä viiteen, yhden kuvatessa puutteellista ja viiden kuvatessa "erinomaista, kysymys sai keskiarvon 4,17 kuudelta vastaajalta. 4.3 Tyytyväisyys kouluttajiin Osallistujien tyytyväisyyttä kouluttajiin mitattiin web-pohjaisessa kyselyssä yhdellä väittämällä sekä haastattelussa yhdellä kysymyksellä. Web-kyselyn väittämää Valmennuksen kouluttajat olivat aihealueensa asiantuntijoita mitattiin asteikolla 1-5, 1 kuvaten mielipidettä eri mieltä ja 5 kuvaten mielipidettä samaa mieltä. Väittämä sai kuudella vastauksella keskiarvon 3,83 (Kuvio 5), mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena Yhteensä Keskiarvo eri mieltä samaa mieltä 6 3,83 Kuvio 5. Väittämä Valmennuksen kouluttajat olivat aihealueensa asiantuntijoita Haastattelun osallistujilta kysyttiin kysymys Mitä mieltä olet valmennuksessa olleista kouluttajista?. Tarvittaessa esitettiin jatkokysymys koskien kouluttajien asiantuntemusta, opetusmenetelmiä, innostamista sekä interaktiivisuutta. Kysymys sai aikaan enimmäkseen positiivisia reaktioita kuten seuraavat kommentit osoittavat: - - tosi hyviä, asiantuntevia kyllä oman asiansa osaavia ja silleen ammattitaitosia ilman muuta. - - ei voi moittia. 8

10 - - kaikki nämä asiantuntemus, osaaminen, innostaminen on ollu todella hyvällä tasolla - - Vastauksissa tuli kuitenkin esille myös kommentti yhden kouluttajan liiallisesta korkealentoisuudesta sekä huomio eroavaisuuksista kouluttajien tason välillä: Erohan on hirveen suuri. Et tota siel on ihan huippuja ja sitten sellasia kohtuullisen hyviä. Väittämään Tietojen sovellettavuus käytäntöön oli saatiin web-kyselyssä vastaajilta keskiarvoksi 3,83, jonka perusteella voidaan sanoa valmennuksen käytännönläheisyyden olleen hyvällä tasolla Yhteensä Keskiarvo vähäistä erinomainen 6 3,83 Kuvio 6. Tietojen sovellettavuus käytäntöön oli Kysymyksen Sain riittävästi ohjausta valmennuksen aikana tulos ilmaisee tarvetta muutokseen. Keskiarvo 2,83 ei ole riittävä. Osa vastaajista olisi tulosten perusteella selvästikin tarvinnut enemmän ohjausta Yhteensä Keskiarvo vähäistä erinomainen 6 2,83 Kuvio 7. Sain riittävästi ohjausta valmennuksen aikana 9

11 Web-kyselyssä kysyttiin opetuksen luonnetta teorian ja käytännön suhteen (alempi kuvio). Kuudesta vastaajasta kolme koki, että sekä teoriaa, että käytäntöä oli molempia sopivasti. Kaksi vastaajaa piti opetusta melko käytännön läheisenä. Yksi vastaaja piti opetusta melko teoreettisena. Teoreettista Melko teoreettista Molempia sopivasti Melko käytännönläheistä Käytännönläheistä Kuvio. Opetus oli yleensä luonteeltaan? 4.4 Valmennusohjelman sisällön relevanssi Valmennusohjelman relevanssia mitattiin haastatteluissa kysymyksellä Käytiinkö valmennuksessa olennaisia asioita lävitse? Jokainen haastateltava oli sitä mieltä, että valmennuksessa käydyt asiat olivat olennaisia, kuten käy ilmi seuraavista vastauksista: Kyllä, kyllä erittäin just ainakin omaan työtehtävään ja yritykseen osuvia juttuja. - - ihan täysin me on käyty niin hyvin näitä keskeisiä painopistealueita joita just liittyy coachaamiseen tai rekrytointeihin ja sit yleisesti se myynnin muuttumisen prosessin näkemisen, niin niitä painopisteitä. Omaan työhön sieltä ihan erittäin hyviä pointteja on jopa saanu niinku ihan käytännön töihin - - Jatkokysymyksellä Jos ei, niin mitä muita teemoja olisit toivonut? pyrittiin tiedustelemaan aihealueita joita ei käyty, mutta joita olisi toivottu käytävän. Haastateltavat eivät yleisesti ottaen osan- 10

12 neet mainita puuttuvia aihealueita. Yksi huomio pyysi kuitenkin enemmän painotusta sähköisen liiketoiminnan osioon valmennuksessa. Web-kyselyssä kysymys Muita koulutusteemoja tai aiheita, joista olisin kiinnostunut? toi puolestaan esille yhden vastaajan kiinnostuksen myynnin psykologiaa sekä kansainvälistä markkinointia kohtaan. 11

13 Web-kyselyssä kysyttiin valmennuksessa käytyjen asioiden hyödyllisyyttä. Keskiarvoa 4,17 asteikolla, jossa 1 kuvaa hyödytöntä ja 5 kuvaa hyödyllistä, voidaan pitää erittäin hyvänä Yhteensä Keskiarvo hyödyttömiä hyödyllisiä 6 4,17 Kuvio 8. Vastaavasti kysymykseen Puuttuiko valmennuksesta jotain mitä etukäteen olit odottanut siellä käytävän läpi? ei suurimmalta osaa haastateltavista löytynyt kommentoitavaa. Yksi haastateltava kuitenkin olisi toivonut enemmän case-esimerkkejä, joihin valmentajat olisivat tarjonneet ratkaisun tai työkalun hyödynnettäväksi ratkaisun löytymiseen. Kysymyksestä Käytiinkö joitain asioita liian nopeasti läpi tai pintapuolisesti pureutumatta yksityiskohtiin? ei noussut yhtenäisiä teemoja esille: - - niitä mitkä oli sellaset tärkeet keskeiset teemat niin ne hyvin käytiin kyllä läpi ja ne jotka aiheutti eniten keskustelua niin ne totta kai pureuduttiin läpi ei oikeestaan - - jokaisen toki pitää sitte myös se oma aktiivisuus valmennuspäivienki jälkeen pitää tavalla tai toisella yllä, että en mä nyt odota että kaikkia asioita pystys käymään tommosessa päivän parin jutuissa läpi - - myöhemmin otettava ite aktiivisesti tietoa esille suunnasta tai toisesta. No ehkä se nyt mä [en] muista sen koulutusjakson nimee [Myynnin talouslaskelmat, hintajousojen laskenta], mut siis siellä puhuttiin niinku hinnoittelusta ja tarjousstrategisesta johtamisesta ja niinkun alennuksista ja tällasista niin - - se oli tosi mielenkiintonen sitä ois voinu ehkä olla lisääkin jopa, et se se oli ehkä liian semmonen pintapuolinen raapasu sit siihen aiheeseen, se oli niin iso iso tavallaan aihe kuitenkin et sitä ois voinu käsitellä enemmän. 4.5 Valmennusohjelman hyötyjen arviointi Valmennusohjelman vahvuuksia kysyttiin sekä web-kyselyssä että haastatteluissa. Web-kyselyssä kysymykseen Valmennuksessa erityisen hyvää olivat seuraavat asiat: vastaajat toivat esille seuraavia huomioita: 12

14 Sisältö. Valmentajat, lähiopetuspäivät. Myynnin rooli. Hyvä ryhmä. Vastaavasti haastatteluissa kysymykseen Mitkä olivat valmennusohjelman vahvuudet? nostivat kolme vastaajaa esille kouluttajat. Tämän lisäksi mainittiin erityisesti muilta osallistujilta oppiminen keskustelujen kautta. Erittäin hyvät valmentajat. Hyvin rakennettu kokonaisuus - - Lisää tota motivaatioo omaan työhön Luennoitsijoitten ammattitaidollinen pätevyys todella loistavia keskusteluja niinku saanu käytyä siinä koulutukseen lomassa on paljon oppinu siltä porukaltaki. Sisältö, käytännönläheisyys, [myynnin-] teemas pysyminen. Haastatteluissa kysyttiin myös Mainitse muutamia asioita valmennuksesta, jotka ovat jääneet parhaiten mieleesi ja joista uskot olevan eniten hyötyä työtehtävissäsi, johon neljä viidestä vastaajasta mainitsi rekrytointitehtävän. No ehdottomasti se erityyppinen rekrytoinnin tekeminen ku puhutaan massojen rekrytoinnista - - Sitten kyllä niinku on pakko sanoa toi asiakkaiden silmillä katsominen [kehittämistehtävän] eteenpäin vieminen ja hyödyntäminen ja tehdä niinku toi näistä teemoista lainaten ja tehden niinku tää asiakasryhmästrategiaa ja, ja sitten markkinointistrategiaa - - Ne vinkit tavallaan siihen rekrytointi prosessin läpiviemiseen oli tosi hyviä. Myyntihenkisyyden yleinen niinku lisääminen - - Vastaavasti web-kyselyssä kysymys Mikä valmennuksesta erityisesti jäi mieleen? toi esille seuraavia kommentteja: 13

15 Hyvä sisältö, käytännöllisyys, hyvä jengi, kotitehtäviä vaikka enempikin kiitos, ne herättää ajattelemaan syvemmin. Rekrytointiin liittyvät opit, ne oli todella hyviä ja käytännön läheisiä Rekrytoinnin ongelmat Haastatteluissa esitetty kysymys Mikä valmennuksessa oli hyödyllisintä työsi kannalta? toi esille muun muassa ensimmäisen koulutuspäivän Myynninjohtaminen yrityksessä osion kahdesti. Muita kommentteja valmennuksen hyödyllisyydestä: - - myyntihenkisyyden lisääminen vinkkiä oman työn organisoimiseen - - Hyviä esimerkkejä joita pysty muuttamaan konkretiaksi - - Kysymyksessä Mitkä ovat olleet merkittävimmät muutokset työskentelytavoissasi /millä tavalla olet muuttanut työskentelytapojasi valmennuksen myötä? nousee esille oman toiminnan analysointi/tiedon etsiminen ennen toimimista sekä järjestelmällisyys ja asiakaslähtöisyyden välittäminen sähköisessä kanssakäymisessä. Kysymykseen Onko koulutus mielestäsi vaikuttanut organisaationne toimintaan tai toiminnan tuloksellisuuteen, jos on niin miten? kaksi haastateltavaa vastasi uutta rekrytointitapaa jo käytetyn organisaatiossa. Yleisesti ottaen haastateltavat eivät osanneet vielä kertoa muutoksista organisaatiossa, mutta odottivat niitä kyllä tulevaisuudessa. - - myyntiprosessin tehostaminen, erilaiset mittaroinnit ja muut vastaavat ni ne on kyllä ajatuksena tullu tätä kautta, että ja ennen kaikkea sitten siltä porukalta joka on ollu mukana siinä valmennuspäivissä ni on kyllä saanu hyvä vinkkejä. Elikkä on, on muuttanu. Kysymykseen Miten myynninjohtamisen tietosi ja taitosi ovat kehittyneet valmennuksen myötä? haastateltavat ovat nostaneet erityisesti myynnillisen ajattelun lisäämisen sekä tiedon etsimisen ennen päätöksentekoa. Myös ajan tasalla pysyminen sekä organisaation strategian ja vision yhteneväisyyden tärkeys on mainittu vastauksissa. Älyää niinku pysähtyä miettimään ja ettimään tietoa. 14

16 - - osaa eri tavalla suhtautuu myynnin tekemiseen ja osaa myös enemmän ettii oikeenlaista tietoa. Paljon lisää käytännön vinkkejä, ihan teoriaa, ymmärrystä, kokonaisuuksien hallitsemista myynti oikeestaan muuttuu koko ajan, ni on enemmän taas tullu sitä sparraamista omaan tietoon lisää - - Väite Opin uutta ja hyödyllistä asiaa myynnin johtamisesta valmennuksen aikana. Keskiarvoa 3,83 voidaan pitää hyvänä Yhteensä Keskiarvo vähäisissä paljon 6 3,83 määrin Kuvio 9. Opin uutta ja hyödyllistä asiaa myynnin johtamisesta valmennuksen aikana Web-kyselyssä väite Myyntijohtaja-valmennus antoi minulle uusia näkökulmia työhöni keskiarvoa 4 voidaan erittäin hyvänä. On kuitenkin huomattava, että yksi vastanneista oli kokenut saaneensa vain melko vähäisissä määrin uusia näkökulmia Yhteensä Keskiarvo vähäisissä hyvin 6 4 määrin Kuvio 10. Myyntijohtaja-valmennus antoi minulle uusia näkökulmia työhöni Kysymyksestä Onko koulutus muuttanut käsityksiäsi ja asenteitasi asiakassuhteisiin, rekrytointiin, myyntiin ja sen johtamiseen liittyen? nouseva viesti vaikuttaa olevan se, että asiakassuhteiden tärkeys on korostunut entisestään niiden tärkeyden jo ennestään ymmärtäneille myynnin tekijöille. Valmennus on myös lisännyt motivaatiota sekä opettanut lähestymään asiakkaita eri tavalla. Tavoitteitten keskittämisen asetannan näkövinkkeli ja se strateginen myynninjohtamisen kassavirtapohjanen laskelmaperusteinen strategian luonti voi olla semmonen et se oli mielenkiintoseen näkoövinkkeliin laitettu mulla on aina ollu ihan hyvä asenne niitä [asiakassuhteet, rekrytointi, myynti ja myynninjohto] kohtaan, mut että tavallaan niitten merkitystä sen on kasvattanut, et niinkun tietää miten tärkeitä ne on. 15

17 On vaan kirkastanu entisestään, että kuinka tärkeitä asioita ne on - - Ehkä sitä asiakasta pitää vähän tärkeempänä ja ottaa vähän erilaisen lähestymisen siihen [myyntiputki] on yksinkertanen, hyvä selkee kuva ja tota niin mun mielestä niin sitä kun miettii ni kyl siitä niinku saa tekemist eteenpäin pirun paljon. Kysymykseen Miten hyvin ohjelma saavutti mielestäsi sille asetetut tavoitteet? vastasi haastatteluissa jokainen osallistuja valmennuksen saavuttaneen vähintäänkin hyvin. Kaksi osallistujaa sanoi valmennuksen saavuttaneen tavoitteet erittäin hyvin. Yksi osallistuja sanoi valmennuksen saavuttaneet tavoitteet kiitettävästi. Mä oisin voinu käydä vaikka lisääki tota ohjelmaa ei ollu mitään just semmost turhaa ja kaikki oli niinku oikeesti tosi hyödyllistä, et se vaan et se työelämä ois pitäny saada siihen vielä konkreettisemmin mukaan - - Ku minulle itelleni se oli se tavote, niinku, että se sparraa ja antaa uusia juttuja ja näkövinkkeleitä ni kyllä erittäin hyvin siinä onnistui. Kuvio X kuvaa sitä kuinka tasokkaana web-kyselyn vastaajat pitivät valmennuskokonaisuutta. Keskiarvoa 4,17 voi pitää erittäin hyvänä Yhteensä Keskiarvo eri mieltä samaa mieltä 6 4,17 Kuvio 11. Valmennus oli kokonaisuutena tasokasta Kuvio 12 kuvaa sitä kuinka hyvin valmennus kokonaisuutena vastasi osallistujien odotuksia. Kuusi kuudesta web-kyselyn vastaajasta valitsi valmennuksen vastanneen täysin odotuksia. Toisaalta kukaan vastaajista ei myöskään valinnut vaihtoehtoa, jonka mukaan koulutus olisi ylittänyt odotukset. 16

18 Täysin Vähäisissä määrin Ylitti odotukseni Kuvio 12. Valmennus kokonaisuutena vastasi odotuksiani Kysymykseen Miksi voisit suositella valmennusohjelmaa toisille vai voisitko? kaikki haastateltavat vastasivat myöntyvästi. Vastauksissa esille nousi mahdollisuus keskustella vertaisten kanssa ja uusien näkökulmien avautuminen. Vastaajat myös mainitsivat hyvän hinta-laatusuhteen, lisääntyneen oma-aloitteisuuden ja motivaation, sekä verkoston hyödyntämisen tulevaisuudessa. Yksi vastaajista kertoi kokeneensa, että myyntityössä kokeneempi olisi saanut enemmän irti. Web-kyselyssä kysyttiin vastaavasti Kuinka mielelläsi suosittelisit ohjelmaa muille? Kuudesta vastaajasta neljä suosittelisi melko mielellään sekä kaksi suosittelisi erittäin mielellään. Erittäin mielelläni Melko mielelläni Varauksin En suosittelisi Kuvio 13. Kuinka mielelläsi suosittelisit ohjelmaa muille? 17

19 4.6 Valmennusohjelman heikkoudet Kysymyksessä valmennusohjelman heikkouksista ei mikään teema noussut esille useaan kertaan. Toisaalla vahvuutena mainittu käytännönläheisyys on tämän kysymyksen yhteydessä merkitty heikkoudeksi, tarkoittaen että sitä saisi olla vielä enemmänkin. Aikataulullisena heikkoutena eräs osallistujista mainitsi kesällä olleen tauon koulutuksessa. Jatkokurssin puute. Välillä ollaan käyty vähän semmosta mikä ei ehkä omaa aihetta kuitenkaan silleen kosketa, mutta ehkä ne saattaa jotain toista sitten koskettaa. - - en niinku ymmärtäny ehkä sitä kunnolla, että miten isosta kehittämistehtävästä loppujen lopuks on kyse 4.7 Valmennusohjelman kehittäminen Haastateltavien vastaukset kysymykseen Miten kehittäisit valmennusohjelmaa? eivät nostaneet esiin toistuvia teemoja. Mainittuja asioita olivat muun muassa syventävän jatkokurssin järjestäminen sekä tutustuminen osallistujien yrityksiin paikan päällä, jotta osallistujien työnkuva selkeytyisi. Yksi osallistuja toivoi enemmän kotitehtäviä ja ennalta valmistautumista ennen kurssipäiville saapumista, sillä se tuntui ohjaavan ajatukset ja tekemisen kurssin teemoihin. Tämän lisäksi yksi osallistuja sijoittaisi valmennusohjelman alkuun kehittämistehtävään liittyvän lisäjakson workshopien vetäjältä selventämään sitä, kuinka iso ja työläs osa ohjelmaa kehittämistehtävä on. 4.8 Tehtävät Valmennuksen tehtävät koostuivat oppimistehtävistä sekä yhdestä kehittämistehtävästä. Neljä oppimistehtävää olivat 1-3 sivun pituisia esseitä valmentajan antamasta aiheesta. Tehtävissä käytiin valmennuspäivän sisällön keskeiset kohdat läpi omaan työpaikkaan sidottuna. Valmentaja antoi osallistujille lyhyet kommentit tehtävään liittyen. Kaikki neljä oppimistehtävää olivat osa suurempaa, läpi valmennuksen jatkuvaa kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä oli projektiluonteinen käytännön työ, jonka tavoitteina oli (1) kehittää työelämän myyntiprosessia tai ratkaista siihen liittyvä ongelma, (2) vahvistaa osallistujan kykyä hahmottaa myyntiprosessia ja keinoja sen tulokselliseen 18

20 johtamiseen sekä (3) oppia ja kokeilla myynninkehittämiseen liittyviä malleja, menetelmiä ja toimintatapoja sekä harjaantua niiden käyttöön. Kehittämistehtävästä tehtiin kirjallinen raportti. Kysymys Mitä mieltä olet ohjelmaan liittyvistä tehtävistä (3 kpl, rekrytointitehtävä, Pekka Töytärin päivän tehtävä sekä viimeinen Petri Parvisen antama tehtävä), miten koit ne, oliko välitehtäviä riittävästi vai liikaa? Syvensivätkö ne oppimista? jakoi mielipiteet valmennuksen osallistujien kesken. Toisaalta yksi haastateltavista ei tehnyt yhtään tehtävää pitäen niitä turhina ja aikaa vievinä, toisaalta toinen koki tehtävien ehdottomasti syventävän oppimiskokemusta. Rekrytehtävä oli mulle pirun hyvä. Töytärin tehtävässä niin mä oikeestaan niinku hämmästyin, et kuin paljon hän on viitsiny käydä asiaa mielessään läpite, ja sit viel käytiin muutama sähköpostivaihto asian niinku tiimoilta sen jälkeen, et toi oli niinku omalta kannalta toi oli tosi hyvä. [Parvisen tehtävä] oli hyvä tehtävä ja tota niin se oli niitä harvoja tehtäviä mitä tuli tehtyä ihan työajalla. Ei ne nyt ehkä ainakaan tuntunu syventävän, että must ois ehkä semmonen yks iso kokonaistehtävä ollu parempi ku pieniä tehtäviä siellä välissä. Mun mielestä ihan turhia ja aikaa vieviä Kyllä ne laitto miettimään sitä käytännön tasolle niinku sitä omaa osaamista ja viemään sitä et kyl ne oli hyviä. Kyllä [syvensi]. Siis kyllä ehottomasti. Web-kyselyssä kysyttiin mielipidettä väitteeseen Hyödyin lähiopetuspäivien sisällöstä käytännön työtehtävissäni. Väite sai keskiarvon 3,33 (Kuvio X). Osallistujat olivat siis kohtalaisen tyytyväisiä lähiopetuspäivien sisällön käytännön hyötyihin Yhteensä Keskiarvo eri mieltä samaa mieltä 6 3,33 Kuvio 14. Hyödyin lähiopetuspäivien sisällöstä käytännön työtehtävissäni Web-kyselyssä kysyttiin mielipidettä väitteeseen Työmäärä oli sopiva. Keskiarvo 2,83 ilmaisee tarvetta muuttaa työmäärää. Tehtäviin liittyvissä vastauksissa kävi ilmi osan osallistujista halu pienentää työmäärää sekä osan osallistujista halu tehdä jopa enemmän tehtäviä. 19

21 Yhteensä Keskiarvo eri mieltä samaa mieltä 6 2,83 Kuvio 15. Työmäärä oli sopiva Kysymykseen osallistujien omasta aktiivisuudesta saatiin keskiarvo 3,5 asteikolla, jossa 1 kuvasi passiivista ja 5 aktiivista. Tulosta voidaan pitää kohtalaisena, kun ottaa huomioon osallistujien työkiireet kurssiin liittymättömissäkin asioissa, mutta keinoja aktiivisuuden parantamiseenkin voidaan pohtia Yhteensä Keskiarvo passiivinen aktiivinen 6 2, Oma aktiivisuuteni koulutuksessa Kehittämistehtävän hyödyllisyyttä tiedusteltiin haastatteluissa kysymyksellä Entä kehittämistehtävä, oliko siitä hyötyä sinun omalle oppimiselle? Yleisesti ottaen vastaajat pitivät kehittämistehtävää hyödyllisenä osana oppimiskokemusta. Haastateltavista kaksi eivät olleet kuitenkaan ehtineet vielä tehdä kehittämistehtävää paljoakaan. No on on varmasti hyötyä. Kyllä, kyllä. Kehittämistehtävä se on myös avannu tota uusia silmiä ja uusia ajatuksia. En osaa ei oikeestaan vielä ainakaan. En oo paljoo tehnykään vielä sitä. Haastatteluissa kysyttiin myös yrityksen saamaa hyötyä kehittämistehtävän suorittamisesta kysymyksellä Entä saitteko siitä käytännön hyötyä yrityksen myyntiprosessille? Yleisesti ottaen osallistujien odotukset melko olivat melko korkealla kehittämistehtävää koskien, vaikka haastateltavat kokivatkin että on vaikea kommentoida kehittämistehtävän lopullista hyötyä näin aikaisessa vaiheessa. ( Kuten tota niin hän [kouluttaja] sano siinä, että ni et tästä pitää ehdottomasti vähentään tota konsernistrategiasontaa tästä hommasta pois ja pitäytyä siinä käytännössä, jollon tota niin tää linjautuu uudestaan tää tekeminen. ) 20

22 Ei ainakaan vielä ei oo tullu, mut ehkä sitten ku menee vähän eteenpäin ni saattaa olla. Se [kehittämistehtävä] on hankkeistettu ja tullaan kolme vuotta eteenpäin toimimaan ja odotetaan isoja tuloksia kyllä kolmen vuoden päästä. Niin siis kylhän minä sitä [hyötyä] kehittämistehtävästä oon saanu väistämättä ku se on osa minun työtä - - Jos sen saa vietyä läpi kunnolla niin uskon että siitä on hyötyä ihan koko meiän porukalle. Miten koit kehittämistehtävän työstämiseen liittyvät workshopit (2 kpl) ja niissä muiden osallistujien kanssa keskustelut? Kolme vastaajista oli selkeästi erittäin tyytyväisiä ryhmäkeskusteluihin. Yksi vastaajista piti tiedonvaihtoa hyvänä joskin pintapuolisena. Toisaalta yksi haastateltava ei kokenut saaneensa lisäarvoa ryhmäkeskusteluista (samanlaisia kommentteja kuin omatkin ajatukset ja osa teknisiä/erilaisia aloja ryhmässä joista ei osaamista antaa arvokkaita kommentteja) ja olisi pitänyt yksityistapaamista ohjaajan kanssa antoisampana. Toisaalta toinen osallistuja piti ryhmäjakoa onnistuneena. Oisin halunnu ottaa siitä opettajasta enemmän irti ei mun mielest tullu mitään oikeen lisäarvoo välttämättä - - Pääsee talon ulkopuolella käymään jonkun vertaisryhmän kanssa keskusteluja läpi, ni se on erittäin hedelmällistä. - - kun sitä kehittämiseen liittyvää hommaa ni pääsee toiselle kertomaan ni saa sitä erittäin hyvää ideaa. Kovin syvällehän niissä workshopeissa ei voi mennä. Toimi niinku erittäin hyvänä happotestinä ja ristiinvetona siihen, et mitkä niinku on omat sokeat ajatukset firmassa, miten asioit tehdään, et kyl niit näkemyksiä ja kantoja kannattaa hakee myöskin niinku ulkopuolelta. 21

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Reteaming kehittymisen malli. Lähde: Ben Furman, Tapani Ahola aikuiskoulutuspäällikkö Ulla Kauppila

Reteaming kehittymisen malli. Lähde: Ben Furman, Tapani Ahola aikuiskoulutuspäällikkö Ulla Kauppila Reteaming kehittymisen malli Lähde: Ben Furman, Tapani Ahola aikuiskoulutuspäällikkö Ulla Kauppila Motivaatio Kiintoisa tavoite Voimavarat Edistymisen seuranta Orientoituminen Keskustele pienryhmissä Mihin

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus! Anton Hansen Tammsaare Onnenkieli Oy Õnne, õnn, õnne onni Onnellinen kieli! Olen onnellinen,

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Tilat olivat asiallisen hyvät. Välinne AV nykyvaatimusten mukaiset. Aikataulut pitvät erinomaisesti.

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Tilat olivat asiallisen hyvät. Välinne AV nykyvaatimusten mukaiset. Aikataulut pitvät erinomaisesti. Hoivakas Pohjois-Karjala loppuevaluointikysely Yhteenvetoraportti N=9 Julkaistu: 16.5.2011 Ohjelman nimi: Hoivakas Pohjois-Karjala, loppuarviointi Tekijän nimi ja yhteystiedot: Pietari Sipponen/Osuuskunta

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ. Palautteet

KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ. Palautteet KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ Palautteet MÄTCHIEN ONNISTUMINEN OSAAJA Kuinka onnistuneena pidät sinulle valittua mätchiä? (1=huono, 5=erinomainen) YRITYS Kuinka onnistuneena pidät

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013 Koulutuksen työelämävastaavuus ja TKI-toiminnan hyödyntäminen opetuksessa Hämeen ammattikorkeakoulussa Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen laatuvastaavien tapaaminen 25.2.2014 Työelämän asiantuntijoiden

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki

Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki Aika: 10.9.2011, klo: 9 15 Paikka: Pulkkila / Ylämäkelän koulu Kouluttaja: Liisa Vilppola KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA OHJELMA 9:00 9:15 9:15 11:15

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA Tietoisesti pyrkien vai sattumalta edeten? LitM, KK Väitös 19.2.2016 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Golfliiton liittokokousseminaari 13.2.2016 LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 VOK-arviointiseminaari 30.11.2010 Outi Aarresola www.kihu.fi

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Täydennyskoulutuksen ensimmäinen palautekysely Avovastaukset Net Effect Oy 1 Nimeä kolme asiaa, jotka opit täydennyskoulutuksessa Verkostoituminen,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

VIKLO: Ohjauksen haasteet - Ohjaussopimuksen käyttö ohjauksen apuna. Kirsi Pyhältö, Dos. Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö

VIKLO: Ohjauksen haasteet - Ohjaussopimuksen käyttö ohjauksen apuna. Kirsi Pyhältö, Dos. Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö VIKLO: Ohjauksen haasteet - Ohjaussopimuksen käyttö ohjauksen apuna Kirsi Pyhältö, Dos. Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Ohjauksen määrällä ja laadulla on väliä! Ohjaus vaikuttaa siihen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot