Lausunto Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoitoratkaisusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoitoratkaisusta"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1 (5) Lausunto Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoitoratkaisusta Lausunnon lähtökohdat Uuden terveydenhuoltolain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy kunnilta sairaanhoitopiireille Laki on mahdollistanut ensihoitopalvelun järjestämisvastuun siirtämisen kunnilta sairaanhoitopiireille jo alkaen. Käytännössä katsoen sairaanhoitopiirien vaihtoehdot ensihoitopalvelun järjestämiseen ovat: 1. Sairaanhoitopiirin oma tuotanto 2. Ensihoitopalvelun hankkiminen yhteistoimintasopimuksilla pelastuslaitoksilta 3. Palveluiden hankinta yksityisiltä sairaankuljetusyrityksiltä tai muilta toimijoilta hankintalain mukaisten tarjouskilpailujen kautta tai siirtämällä sopimusoikeudellisesti vanhat sopimukset muuttumattomina sairaanhoitopiirille. Uusi voimaan tullut terveyden huoltolaki ei siis velvoita sairaanhoitopiirejä ottamaan tuottamisvastuuta ensihoitopalveluista. Useat sairaanhoitopiirit ovat aloittaneet lakimuutokseen valmistautumisen ja ensihoitopalveluiden tuotannon suunnittelun. Sairaanhoitopiirit ovat myös nostamassa useita sairaankuljetusyksiköitä välittömän lähtövalmiuden yksiköihin ja nostamassa yksiköiden tasoa hoitotason yksiköiksi. Suomen Yrittäjien toimialajärjestö Suomen Sairaankuljetusliitto on teettänyt selvityksen Nordic Healthcare Group Oy:llä arvioidakseen suunniteltujen muutosten taloudellisia vaikutuksia tai työvoiman riittävyyttä. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän palvelutasoesityksessä ei ole esitetty arviota, mitä tavoitteeksi asetetun palvelutason mukainen hankinta yksityisiltä sairaankuljetusyrityksiltä tai muilta toimijoilta hankintalain mukaisten tarjouskilpailujen kautta maksaisi. Esityksessä on todettu, että hintahyöty jäisi epävarmaksi, mitä oletusta ei kuitenkaan ole pyritty laskennallisesti perustelemaan. Tämä lausunto perustuu yrittäjäjärjestön näkemykseen, jota tukee vuonna 2011 tehty Nordic Healthcare Group:n selvitys. Selvityksessä tarkasteltiin tilannetta valtakunnallisella tasolla sekä tehtiin tilanneanalyysit jokaiseen maakuntaan, myös Päijät-Hämeeseen. Järjestämisvaihtoehtojen kustannusvertailu Seuraava taulukko on poimittu selvityksestä ja se havainnollistaa ensihoitopalvelujen kustannuskomponentit ja niiden erot yksityisen ja julkisen tuottajan välillä.

2 LAUSUNTO 2 (5) Kuva 1: Ensihoitopalveluiden kustannuskomponentit, Lähde: NHG:n selvitys, Tämän taulukon yhteenvetona voi todeta, että julkinen tuottaja on keskimäärin 29,5 % kalliimpi verrattuna yksityiseen tuottajaan (vaihteluväli % riippuen varallaolon määrästä sekä hallinto- ja tilakustannuksista). Työvoiman riittävyys NHG:n selvityksessä ensihoidon työvoiman tarve on laskettu lähtötilanteen ja uusien toimintamallien tuoman lisätarpeen perusteella. Sairaanhoitopiirien alustavien suunnitelmien perusteella henkilökuntaa tarvitaan lisää keskimäärin 26,5 % nykytilanteeseen verrattuna, mikäli mennään sairaanhoitopiirien oman tuotannon malliin. Mikäli näin toimitaan kaikkialla Suomessa, alla kuvassa olevan ennusteen mukaan vuonna 2013 alan työvoimavaje on työntekijää kun huomioidaan nykyinen koulutus- ja eläköitymistahti. Kuva 2: Ensihoitajien kysynnän ja tarjonnan ennuste, Lähde: NHG:n selvitys, 2011

3 LAUSUNTO 3 (5) NHG:n selvitys Päijät-Häme Tietojemme mukaan Päijät-Hämeessä ei ole tulossa oleellisia lisäyksiä yksiköiden määrään, mutta välittömässä valmiudessa olevien yksiköiden määrä on kasvamassa ja yksiköiden sijoitukseen on kaavailtu muutoksia. Yksikkökohtaisen analyysin mukaan henkilöstön tarve nousee arvioidun välittömän valmiuden määrän lisäyksen takia 27 % ( työntekijää). Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 41 % (8,1 M 11,4M ). Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi 9 % nykyisestä (8,1 M 8,8 M ). Ero julkiseen tuotantoon on vuositasolla 2,6 M. Luvut näkyvät alla olevassa kuvassa, jossa on vertailtu julkisen tuotannon ja yksityisen tuotannon kustannuksia Päijät-Hämeessä. Kuva 3: Kustannus- ja henkilöstöanalyysi Päijät-Häme, Lähde: NHG:n selvitys, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palvelutasopäätösesityksen arviointi Uusi ensihoidon järjestämisen toimintamalli tulee lisäämään kustannuksia kolmen tekijän kautta: 1. Yksiköiden lukumäärä tulee kasvamaan 2. Yksiköiden valmiutta korotetaan 3. Perustason yksiköistä siirrytään hoitotason yksiköihin NHG:n arvion mukaan julkisesti tuotettuna uusi malli tulee maksamaan kunnille vähintään 61 M vuodessa nykyistä enemmän, Päijät-Hämeessä 3,3M ja kasvu nykyisiin kustannuksiin maakunnassa olisi n. 41 %. Yksityisesti tuotettuna uuden mallin vaatimat lisäkustannukset ovat selvästi vähemmän, Päijät-Hämeessä 0,7M ja kasvuprosentti olisi vain n. 9 %. Suurin ero julkiseen verrattuna on selvästi alhaisemmat henkilöstökustannukset.

4 LAUSUNTO 4 (5) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palvelutasopäätösesityksessä ensihoidon järjestämiseksi on kiireellisen ensihoidon bruttokustannukseksi vuodelle 2013 arvioitu n. 10,5 M kuntaosuuksien kasvaessa merkittävästi. Nettokasvuksi on arvioitu 1,67 M. Esitetyn ensihoitokeskuksen ja pelastuslaitoksen kumppanuusmallin haitaksi on esityksessä mainittu ensihoitokeskuksen merkittävä henkilöstömäärän nousu. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän palvelutasoesityksen puutteena on pidettävä sitä, että siinä ei ole esitetty kustannusarviota vastaavan palvelutason mukaisesta hankinnasta yksityisiltä sairaankuljetusyrityksiltä tai muilta toimijoilta. Eri vaihtoehtojen kustannusvaikutusten vertailu päätöksenteon perusteena on siten esityksen perusteella mahdotonta. Sen sijaan esityksessä on suoraan päädytty johtopäätökseen oman tuotannon eduista. Laadulliset perustelut yksityisen vaihtoehdon pois sulkemiselle jäävät väittämiksi eivätkä huomioi nykyisten kuntatilaajien ostosopimuksissaan määrittelemän laatutason vaikutusta toteutuneeseen palveluun. Myös kiireettömien kuljetusten ottaminen omaksi tuotannoksi vaatisi mitä ilmeisimmin perustelukseen laskelmia, joilla voidaan näyttää toteen väitetty edullisuus yksityiseen tuotantoon nähden. Sopimusperusteisen kilpailutusmallin haittana mainitaan valmistelun vaativuus ja sopimusohjauksen hankaluus. On kuitenkin päinvastoin väitettävissä, että kumppanuusajattelu ja alihankintajärjestelmät ovat suuntaus, jossa julkinenkin sektori voi saavuttaa joustavuutta ja parempaa kapasiteetin hallintaa kuin omalla tuotantorakenteella henkilöstöineen, investointeineen ja kehittämisvaatimuksineen. Sopimusohjaus ei ole osoitettavissa sen vaikeammaksi kuin oman tuotannon ohjausjärjestelmä. Vaativa valmisteluvaihe lienee itsestään selvä onnistumisen edellytys myös oman tuotannon järjestämisessä. Esitetty palvelutaso ei sisällä elementtejä, jotka edellyttäisivät omaa tuotantoa, vaan palvelutason mukainen tuotanto on kilpailutettavissa ja sidottavissa sopimuksiin siten, että kokonaisuus vastaa lopputulokseltaan kuntayhtymän ensihoidolle asettamia tavoitteita. Yritysten kokemukset eivät tue väitettä, että varallaolojärjestelmä heikentäisi palvelutasoa tai vaikeuttaisi henkilöstön palkkausta. Yritykset voivat yhtä lailla solmia sopimukset 24/7 aktiivivalmiusajalla, mikäli tilaaja niin haluaa, mutta varallaolojärjestelmä on tilaajalle laskennallisesti noin 30 % edullisempi vaihtoehto. Nykytilanteen erilaiset, toisistaan poikkeavat sopimuskäytännöt poistuvat joka tapauksessa, kun tilaajaksi tulee yksi toimija usean kuntatilaajan sijaan. Sopimusperusteinen malli voi todistettavasti toimia tehokkaasti ja kustannuksiltaan edullisesti myös sellaisissa tapauksissa, että palvelutuottajia on useampia. Yhtymän esitystä voi arvioida kriittisesti myös sellaisten seikkojen osalta, joita ei ole mahdollisuutta varmuudella esittää, kuten yksityisen palveluntuottajan liikkeenluovutus ja henkilöstön siirtyminen kuntayhtymän palvelukseen.

5 LAUSUNTO 5 (5) Yhteenveto Tämän analyysin ja tässä lausunnossa esitettyjen laskelmien pohjalta Päijät-Hämeen Yrittäjät esittää, että Päijät-Hämeessä ensihoito järjestettäisiin tulevaisuudessa palveluiden hankintana yksityisiltä sairaankuljetusyrityksiltä tai muilta toimijoilta hankintalain mukaisten tarjouskilpailujen kautta. Tämä malli tulee kunnille ja maakunnan veronmaksajille huomattavasti edullisemmaksi verrattuna siihen, että ensihoidon tuottamisvastuu siirrettäisiin sairaanhoitopiirille tai ensihoito hankittaisiin suoraan kilpailuttamatta yhteistoimintasopimuksilla pelastuslaitoksilta. Kilpailutuksessa on kuitenkin välttämätöntä huomioida, että yrityksillä on mahdollisuus myös osatarjouksiin, eikä koko sairaanhoitopiiriä kilpailuteta yhtenä kokonaisuutena. Vain siten voidaan Päijät-Hämeessäkin turvata terve kustannus- ja markkinakehitys ja välttää epätoivottava markkinoiden keskittyminen. Lopuksi toteamme, että julkisella sektorilla on tulevaisuudessa mahdollisuus ensihoitopalvelujen kustannuskehityksen kontrollointiin vain, mikäli julkisen sektorin vaihtoehtona säilyy yksityiset, erikokoisista yrityksistä koostuvat, terveeseen kilpailuun perustuvat markkinat. Nykykehityksen suurena riskinä on kokonaisen yksityisen toimialan häviäminen Suomesta julkiseen omistukseen verovaroin ylläpidettäväksi. Lahdessa Päijät-Hämeen Yrittäjät Outi Hongisto toimitusjohtaja Lisätietoja: Outi Hongisto Tuomas Telkkä toimitusjohtaja elinkeinopoliittinen asiamies Päijät-Hämeen Yrittäjät Suomen Yrittäjät

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Sprinter. Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa

Moneen lähtöön. Sprinter. Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa 3.2011 Moneen lähtöön. Sprinter. Mercedes-Benz Sprinter on valmiina no peisiin lähtöihin.

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 14.10.2014 9:16:19 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Suomen Yrittäjät ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Susanna Kallama 3. Vastauksen

Lisätiedot

LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ERÄÄT SIIHEN LIITTYVÄT LAIT

LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ERÄÄT SIIHEN LIITTYVÄT LAIT 1 (6) varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Suomen Yrittäjät Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi HE 324/2014 vp LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ERÄÄT SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2013 1 (9) Stadsfullmäktige Kj/14 29.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2013 1 (9) Stadsfullmäktige Kj/14 29.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 10/2013 1 (9) Beslutshistoria 15.05.2013 147 Bordlades 15.05.2013 HEL 2012-014519 T 00 00 03 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten

Lisätiedot

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE Raportin laatija: Tutkimuskoordinaattori Annina Nääppä Tarkastustoimi Tampereen kaupunki Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Lainsäädännöllinen tausta...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Limingan kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Irma Toivanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Timo Aronkytö, Aatos Hallipelto, Aki Kangasharju Päiväys 01.06.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 Terveysmenot kasvussa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Vastaanottaja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 08.02.2012 LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI SELVITYS PUOLUSTUSVOIMIEN RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA. PLM:n selvitys puolustusvoimien ruokahuollon kehittämisvaihtoehdoista

LOPPURAPORTTI SELVITYS PUOLUSTUSVOIMIEN RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA. PLM:n selvitys puolustusvoimien ruokahuollon kehittämisvaihtoehdoista SELVITYS PUOLUSTUSVOIMIEN RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA LOPPURAPORTTI 4.2.2009 FI.PLM. 2009-404 94/40.07.01/2009 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET 1 YHTEENVETO... 6 1.1 Selvitystyön

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys Henkilöstöryhmän loppuraportti Henkilöstöryhmä on kokoontunut touko-elokuussa 2013 yhteensä viisi kertaa.

Lisätiedot