MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5/2001 SOPIMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PALVELUIDEN TOTEUTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5/2001 SOPIMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PALVELUIDEN TOTEUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5/2001 SOPIMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PALVELUIDEN TOTEUTTAMISESTA

2

3 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5/2001 SOPIMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PALVELUIDEN TOTEUTTAMISESTA Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2001

4 ISBN ISSN Oy Edita Ab Pikapaino, Annankatu 44 Helsinki 2000

5 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Jukka Lähesmaa ja Juuso Kummala / VTT Julkaisun laji Raportti Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta Tiivistelmä TETRA ydinhankkeessa 7 (Kaikki liikennemuodot kattava liikenteen tietojärjestelmä) on käynnissä seitsemän pilottiprojektia, joissa toteutetaan ja testataan tiedonvaihtoa organisaatioiden välillä sekä liikennetelematiikan palveluja. Pilottiprojektit ovat keskittyneet liikennetiedon tuottamiseen tietokantoihin, tuotetun tiedon vaihtoon organisaatioiden välillä sekä erityyppisten palveluiden tarjoamiseen loppukäyttäjille. Pilotit ovat: Tampereen seudun liikenteen telematiikkahanke Tiedonvaihto Tielaitoksen ja poliisin hätäkeskuksen, aluehälytyskeskuksen tai hätäkeskuksen välillä Linja-autoliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmät Juna- ja bussiaikataulut yhdistävä aikataulu- ja reitityspalvelu Seudullinen joukkoliikenteen infokeskus, Kuopio Helsingin keskustan joukkoliikenteen matkustajien informaatiojärjestelmä Tie- ja katuliikenteen hallintajärjestelmän ja valaistuksen ohjauksen kehittäminen Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta -hankkeessa on selvitetty organisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon liittyviä hallinnollisia ja taloudellisia kysymyksiä, kuten tiedon omistus, ylläpito, oikeellisuus, vastuu, laadun varmistus, tietojen hinnoitteluperiaatteet jne. sekä tarkasteltu minkälaisia sopimuskysymyksiä eri osapuolien välillä on ratkaistavana ja etsitty malleja näiden ratkaisemiseen. Tämä raportti on laadittu kevään ja kesän 2000 aikana pidettyjen pilottikohtaisten työpajojen perusteella. Hankkeen tuloksena on syntynyt: muistilista asioista, joita täytyy ottaa huomioon organisaatioiden välisessä yhteistyössä. Organisaatiot voivat käyttää tätä muistilistaa apuna sopimusten teossa. ehdotus yleisistä pelisäännöistä organisaatioiden väliseen liikennetiedonvaihtoon ja liikennetelematiikan palvelujen toteuttamiseen. Yleiset pelisäännöt on tarkoitettu noudatettaviksi kaikissa liikenteen alan telemaattisia palveluja toteuttavissa organisaatioissa. On huomattava, että yleisten pelisääntöjen ulkopuolelle jää vielä runsaasti tapauskohtaisesti sovittavia asioita. Tärkeimpinä jatkotoimenpiteinä ehdotetaan mallisopimusten tekemistä liikenteen informaatiopalveluiden toteuttamiseen ja pelisääntöjen kehittämistä TETRA jatko-ohjelmassa. Raportin liitteenä on yleinen sopimusrunkomalli organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa huomioitavista asioista ja pilottikohtaisten työpajojen muistiot, joissa on kuvattuna pilottihankkeen toimintaprosessi sekä työpajoissa esille tulleet pelisääntöjen asiakohdat. Avainsanat (asiasanat) Liikennetelematiikka, organisaatioiden välinen tiedonvaihto, liikennetelematiikan palvelut Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita B5/2001 Kokonaissivumäärä 26 Jakaja Liikenne- ja viestintäministeriö Kieli Suomi ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN Luottamuksellisuus Julkinen

6 DESCRIPTION Date of publication Authors (from body; name,chairman and secretary of the body) Jukka Lähesmaa ja Juuso Kummala / VTT Type of publication Report Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Principles for agreement on producing ITS services Abstract TETRA project area 7 (Transport information system covering all modes) contains seven pilot projects that are developing different parts of the multimodal traffic information system. The pilot projects are focused on producing traffic related information to different databases, exchanging this information between organisations and providing services to the end users. The current pilots are: Multimodal ITS for the city of Tampere Incident information exchange system between police, rescue authorities and road authority Information exchange system for bus companies Route and timetable service for bus and train transport in the Lapland province Regional public transport information centre in the city of Kuopio Multimodal travel and transport information system in the city of Helsinki Road transport management and illumination control system The project Principles for agreements on producing ITS services has identified the administrative and economical issues concerning data exchange between organisations, such as ownership, accuracy and reliability of the information, maintenance, responsibilities, quality assurance etc. In addition, the various difficult contractual provisions have been considered and possible solutions also produced. The main results are: The checklist about issues, which organisations should take into account in their co-operation processes. Organisations may use this checklist when drawing up contract documents. A proposal for common principles and rules concerning information exchange between the organisations and building up ITS services. The common rules are aimed to comply in every organisation participating in the production of an ITS service. It is important to notice that there are several issues outside the common rules, which have to be resolved case by case. The most important proposals for future actions are, drawing up a template contract for producing ITS services and development of the common rules in TETRA follow-up programme. The appendix presents a common draft contract on issues dealing with information exchange. A brief memorandum of every workshop is also included. Each memorandum contains the operational process description of the pilot and the issues for common rules identified in the particular workshop. The project has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks - Transport. Keywords Transport telematics, information exchanging, ITS services Miscellaneous Serial name and number Reports and Memoranda of the Ministry of Transport and Communications B5/2001 ISSN ISBN Pages, total 26 Language Finnish Distributed by Ministry of Transport and Communications Price Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 ESIPUHE Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta raportti on syntynyt Liikenne ja viestintäministeriön TETRA-ohjelman ydinhankkeessa 7, Kaikki liikennemuodot kattava liikenteen tietojärjestelmä. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää liikenteen eri sektoreiden toimijoille sekä palveluiden tuottajille tieto- ja tiedonvaihto-järjestelmän perusta, jonka päälle eri toimijat ja mahdolliset muut tahot voivat rakentaa liikennetelematiikan palveluita. TETRA ydinhankkeessa 7 on käynnissä seitsemän pilottiprojektia, joissa testataan ja toteutetaan tiedonvaihtoa organisaatioiden välillä sekä erilaisia liikennetelematiikan palveluja. Pääosa piloteista keskittyy tiedottamiseen joukkoliikenteen aikatauluista ja vaihtoehtoisista kulkumahdollisuuksista. Hankkeissa pyritään parempaan palvelutarjontaan kaikkien liikennemuotojen käyttäjille esimerkiksi www-palvelujen ja infopisteiden avulla. Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta raportti on laadittu kesän ja kevään 2000 aikana pidettyjen pilottikohtaisten työpajojen perusteella. Työpajoissa on selvitetty organisaatioiden väliseen yhteistyöhön liittyviä hallinnollisia tai taloudellisia kysymyksiä sekä keskusteltu siitä minkälaisia sopimuskysymyksiä eri osapuolien välillä on ratkaistavana. Raporttiin on kirjattu muistilista tekijöistä, joita tulisi huomioida laadittaessa liikennetelematiikan palveluihin liittyviä sopimuksia organisaatioiden välille. Lisäksi raportissa on ehdotus yleisistä pelisäännöistä ja periaatteista liikennetiedon välitykseen sekä liikennetelematiikan palvelujen toteuttamiseen. Yleiset pelisäännöt on tarkoitettu noudatettaviksi kaikissa liikenteen alan telemaattisia palveluita toteuttavissa organisaatioissa. Työtä on ohjannut ohjausryhmä johon kuuluivat: Petri Jalasto Seppo Öörni Risto Laaksonen Mirja Noukka Kari Nuolivirta Pekka Hongisto Maarit Laakkonen Ari-Pekka Lehtonen Kaj Saarnio Maritta Polvinen Jorma Helin Erkki Nickul Päivi Räsänen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Tampereen kaupunki Tielaitos, Hämeen tiepiiri Oy Matkahuolto Ab Oy Matkahuolto Ab VR Oy VR Oy Fortum Oyj Tielaitos, Keskushallinto Tielaitos, Keskushallinto Helsingin kaupungin liikennelaitos Joukkoliikenteen infokeskus, Kuopio Raportin tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks - Transport) -rahoitusta. Helsingissä 31 päivänä marraskuuta 2000 Petri Jalasto Liikenneneuvos

8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat ja tavoitteet Toteutus Muistilista sopimuskysymyksistä Yleistä Yhteiset tavoitteet ja tahtotila sekä niiden mittaaminen Palvelun kuvaus Tehtävien kuvaus Hallinnointi Kustannukset Rahoitus Vastuu tiedon oikeellisuudesta Tekijänoikeus Palvelun kehitys ja laajennus Markkinointi Tarpeiden ja vaikutusten selvittäminen Järjestelmän kuvaus Tiedonsiirron kuvaus Muut palvelun kehittämisessä huomioitavat asiat Yleistä Valtakunnallinen koordinointi Tilaaja-toimittaja suhde Säädökset ja luvat Pelisäännöt Yleistä Palvelu ja hallinnointi Rahoitus ja markkinat Viranomaistiedot Tekijänoikeus Vastuu tiedon oikeellisuudesta Tiedon oikeellisuuden varmistaminen Yhteenveto...23 Liitteet 1) Yleinen sopimusrunko organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa huomioitavista asioista 2) TETRA 7 pilottikohtaiset työpajamuistiot

9 1. Lähtökohdat ja tavoitteet Liikennetelematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehitysohjelman (TETRAn) tavoitteena on liikenteestä tarvittavan tietoinfrastruktuurin ja liikennetelematiikan palvelujen tukirakenteiden luominen. Tärkeä osa rakenteiden kehittämistä on laatia yhteiset periaatteet ja pelisäännöt palveluiden toteuttamiseen. TETRA ydinhankkeessa 7 (Kaikki liikennemuodot kattava tietojärjestelmä) on käynnissä seitsemän pilottiprojektia, joissa toteutetaan ja testataan tiedonvaihtoa organisaatioiden välillä sekä liikennetelematiikan palveluja. Pilottihankkeet ovat: Tampereen seudun liikenteen telematiikkahanke Tiedonvaihto Tielaitoksen ja poliisin hätäkeskuksen, aluehälytyskeskuksen tai hätäkeskuksen välillä Linja-autoliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmät Juna- ja bussiaikataulut yhdistävä aikataulu- ja reitityspalvelu Seudullinen joukkoliikenteen infokeskus Helsingin keskustan joukkoliikenteen matkustajien informaatiojärjestelmä Tie- ja katuliikenteen hallintajärjestelmän ja valaistuksen ohjauksen kehittäminen Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta hankkeen tavoitteena oli kehittää pelisäännöt organisaatioiden väliseen liikennetiedon vaihtoon TETRA 7 pilottihankkeiden kokemusten perusteella. Työn lopputuloksena oli tavoitteena saada aikaan: Muistilista asioista, joista tulisi sopia organisaatioiden välillä palveluja toteutettaessa Alan yhteiset pelisäännöt ja periaatteet liikennetelematiikan palveluiden toteutukseen. Tällä tarkoitetaan sääntöjä, jotka ovat voimassa aina elleivät organisaatiot keskenään muuta sovi. Yhteisten periaatteiden ulkopuolelle jää runsaasti tapauskohtaisesti sovittavia asioita. 9

10 2. Toteutus Työ toteutettiin järjestämällä kevään ja kesän 2000 aikana erillinen työpaja pelisääntökysymyksistä kaikkien TETRA 7 pilottihankkeiden kanssa. Työpajoissa kuvattiin ensin pilottihankkeen palveluprosessi eri osapuolineen. Tämän perusteella keskusteltiin siitä millaisia sopimuskysymyksiä eri osapuolien välillä on ratkaistava ja millainen olisi tavoitteellinen ratkaisu. Pelisäännöt päätettiin kehittää yhteistyössä pilottihankkeiden kanssa, jotta työn käytännön läheisyys varmistettaisiin. Pelisääntöjä kehitettäessä huomioitiin EU-projektien Sopiminen liikenneinformaation hallinnasta ja välityksestä (WELL-TIMED study) 1 ja Käsikirja tiedonvälityssopimuksista DATEX-verkossa 2 tulokset. Jokaisen työpajan tuloksista tehtiin oma raportti, jossa on kuvattu pilottihankkeen toimintaprosessi ja pelisääntöjen asiakohdat, joita kyseisen hankkeen osalta käsiteltiin. Pilottikohtaiset raportit ovat liitteessä 2. Pilottikohtaisten työpajojen tulosten perusteella tehtiin yhteenveto, jossa on käsitelty sopimusta vaativat asiakohdat ja yhteiset pelisäännöt palvelujen toteuttamiseen. Luonnos yhteenvedosta käsiteltiin ja muokattiin raportissa esitettävään muotoon TETRA 7 pilottihankkeiden yhteiskokouksessa marraskuussa Miles J. and Walker A (edit). The WELL-TIMED Study. West European Local Legal Arrangements for Transport Information Management and Exchange of Data. Volume 1. Main Report. European Commission DG XIII C.6. ANIMATE project. April EDEN final reports, Handbook on the DATEX-Net Interchange Agreement. European Commission DG VII. EDEN project. March

11 3. Muistilista sopimuskysymyksistä 3.1 Yleistä Muistilistassa on lueteltu työpajoissa esille nousseet asiat, jotka tulisi ottaa huomioon tehtäessä organisaatioiden välisiä sopimuksia liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta. Muistilista muodostaa siten rungon, jota voidaan käyttää sopimuksia laadittaessa. Sopimuksen laatimista vain organisaatioiden välisestä tiedonsiirrosta on käsitelty kohdassa 3.14 ja tarkemmin liitteessä Yhteiset tavoitteet ja tahtotila sekä niiden saavuttamisen mittaaminen Mitkä ovat hankkeessa mukana olevien tahojen tavoitteet ja odotukset? Mikä on yhteinen tahtotila ja strateginen polku sen saavuttamiseksi? Millä tavalla ja minkälaisilla aikaväleillä tavoitteiden saavuttamista mitataan? 3.3 Palvelun kuvaus Palvelun käyttäjät ja kuvaus siitä, miten heitä palvellaan Palvelun sisältö ja ilmiasu Palveluketjun ja siihen liittyvien osapuolien kuvaus Kuva ja siihen liittyvä selitys Aika, jolloin palvelu otetaan käyttöön ja kuinka kauan palvelu on käytössä Kuvaus millaiseen laatuun palvelussa pyritään Kuvaus palvelun liittymisestä kansalliseen liikennetelematiikan järjestelmäarkkitehtuuriin (TelemArkiin) 3.4 Tehtävien kuvaus Palvelun vastuuorganisaation ja palvelun muiden osapuolien tehtävien kuvaus. Erillinen kuvaus jokaisen osapuolen osalta. Tehtävät palvelun 1) kehitys- ja toteutusvaiheessa sekä 2) palvelun toimintavaiheessa Asiakysymyksiä, joita tehtävien kuvauksessa tulee ottaa huomioon ovat mm. seuraavat: Suunnittelu ja valmistelu Toimittajien valvonta Toimintamallit eri tilanteisiin Eri tahojen vastuulla olevat tiedot ja tiedon toimitus Kenttäyksiköiden tai kuljettajien tehtävien kuvaus ja järjestelyt, joilla helpotetaan ja varmistetaan tietojen saanti kentältä Toiminta häiriö- ja virhetilanteissa Mekanismi, jolla palvelun toimivuus tai tietojen oikeellisuus varmennetaan 11

12 Mekanismi, jolla palvelun virheet voidaan havaita Mekanismi, jolla varmistetaan, että virheelliseksi havaittu tieto korjaantuu koko palveluketjussa Organisaatiorajat ylittävien tehtävien organisointi Palveluketjussa mukana olevien kaikkien tahojen informointi ja ohjeistaminen palvelusta Henkilöstön koulutus Ketä koulutetaan; esim. kenttäyksikkö- ja asiakaspalveluhenkilökunta Takuukysymysten valvonta Palautteen käsittely; miten saatu palaute käsitellään ja kirjataan ylös. Toiminnan rahoituksesta sopiminen (vrt. kohta 3.6 Rahoitus) Aloitteenteko ja valmisteluvastuu mm. seuraavissa asioissa: palvelun laajennus ja kehittäminen, markkinointi, tutkimusten järjestäminen 3.5 Hallinnointi Palveluun liittyvien sopimussuhteiden kuvaus Vastuuhenkilöt ja varahenkilöt, jotka vastaavat palveluun liittyvistä kysymyksistä omassa organisaatiossaan Muutosten hallintamenettelyt eli miten toimitaan, kun sovittuihin asioihin tulee muutoksia. Esimerkiksi miten tiedotetaan ja sovitaan muutoksista tiedonvälitysmuodossa Osapuolien mukana olo ja vaikutusmahdollisuudet palvelun kehittämiseen ja ylläpitoon. Kuvaus palvelun osapuolien yhteisistä elimistä. Palvelua koskevien päätösten luonne ja sen vaikutus hallinnointimalliin - esimerkiksi löydä sopimussuhde ja yhteistyöryhmä vai yhteisyritys. Kuvaus miten palveluun liittyvät tehtävät toimeenpannaan palvelussa mukana olevissa organisaatioissa Toimintatapa, millä päätetään tietojen antamisesta kolmansille osapuolille, kuten medialle ja lisäarvopalveluiden tuottajille Periaatteet, joilla toimitaan kun uusia osapuolia liittyy palveluun tai osapuoli vetäytyy palvelusta Toimintatavat ja periaatteet palvelussa mukana olevien organisaatioiden ristiriita-, ongelma- ja sopimusrikkomustilanteissa Viranomaisten rooli palvelussa Onko palvelu viranomaispalvelu tai julkinen palvelu Viranomaisen vastuulla olevat tiedot tai osatehtävät palvelussa Päätöksenteko järjestelmän kehittämisestä ja laajentamisesta Palautteen edelleen välittäminen palveluketjussa 3.6 Kustannukset Palvelun toteuttamisesta syntyvät kustannukset eriteltyinä Investointi- ja ylläpitokustannukset eriteltyinä Eri osapuolille syntyvät kustannukset 12

13 Tietyille osapuolille, erityisesti vastuuorganisaatiolle, syntyvät palvelun yhteiset kustannukset 3.7 Rahoitus Palvelun investointi ja toimintavaiheen rahoitus (tuotto-odotukset tai rahoitusosuudet) Maksujen periminen käyttäjiltä Mainonta Rahoitus palvelun jakelijoilta, operaattoreilta Rahoitus palveluun osallistuvilta organisaatiolta Investoinnin velkarahoitus Julkinen sektorin rahoitus Palvelun asema markkinoilla viranomaispalvelu, julkinen palvelu tai julkisen ja yksityisen sektorin yhteispalvelu markkinointipalvelu, jolle ei tuotto-odotuksia voittoa tavoitteleva lisäarvopalvelu tai kaupallinen palvelu Organisaatioiden vastuut omista investointi- ja käyttökustannuksista Palvelun yhteisten investointi- ja käyttökustannusten kattaminen eri rahoitusmuodoilla Yhteisten kustannusten jakaminen organisaatioiden kesken 3.8 Vastuu tiedon oikeellisuudesta Vastuurajat tietojen oikeellisuudesta ja palvelun toiminnassa Yksinkertaistetut kaaviokuvaukset ja selitykset palvelun vastuurajoista ja rajapinnoista. Toimintaperiaatteet ja vastuut kuluttajille vastaamisessa Toimintamalli vastuusta ja korvauksista asiakkaille, jos virheen alkulähdettä ei tunnisteta Tiedon alkuperän varmistus; miten tiedon alkuperä ja luotettavuus varmistetaan Kenttäyksiköiden sitoutuminen Tiedon salaus Tiedon tarkistusmekanismi Korvausvastuu Reklamaatiot Ennakointi: mitä reklamaatioita mahdollisesti syntyy, miten niitä käsitellään ja mihin toimenpiteisiin ryhdytään Vastuu kuluttajalle Minkälainen vastuu palvelussa on kuluttajalle palvelun mahdollisista virheistä. Mahdolliset virhetilanteet ja niiden seuraukset sekä vastuu eri tapauksissa Miten kuluttajalle kommunikoidaan palveluun mahdollisesti liittyvistä epävarmuuksista ja virheistä sekä palvelun vastuusta niissä Vastuu palvelun häiriötilanteissa 13

14 3.9 Tekijänoikeus Tiedon ja palvelun omistus Kuka tai ketkä omistavat palveluun liittyvät eri tiedot Kuka tai ketkä omistavat yhteisin varoin palveluun hankitun omaisuuden, kuten järjestelmät, ohjelmistot, infokioskit yms. Tiedon luovutus Minkälaiset oikeudet on tiedon välittäjällä on luovuttaa tietoa esim. kolmannelle osapuolelle 3.10 Palvelun kehitys ja laajennus Palvelussa mukana olevien organisaatioiden rooli palvelun kehityksessä ja laajennuksessa Yhteistyössä mukana olevien organisaatioiden asema kehityksestä tai laajennuksesta päätettäessä Yksityisen ja julkisen sektorin roolit Minkälainen on roolijako pilotin toteutuksen jälkeen Mitkä ovat eri osapuolten halukkuudet palvelun laajentamiseen Vastuuorganisaatio, seuranta- ja yhteistyöryhmä kuvaus miten palvelun kehitys ja laajennus suoritetaan ja minkälaisella aikataululla Kuka tai ketkä huolehtivat laajennuksen ja kehityksen järjestämisestä Miten hoidetaan laajennuksen rahoitus 3.11 Markkinointi Mainonta kuvaus miten palvelun mainonta suoritetaan, kuten käytettävät mediakanavat. Tiedottaminen kuvaus miten palvelusta tiedotetaan, kuten yhteistyötahojen julkaisut (aikataulut, asiakaslehdet, vuosijulkaisut www-sivut seminaarit ja lehdistötiedotteet ja vastavuoroiset linkit) Vastuu ja päätöksenteko markkinoinnin järjestämisestä. Kuka tai ketkä huolehtivat markkinoinnin järjestämisestä Miten hoidetaan markkinoinnin rahoitus 3.12 Tarpeiden ja vaikutusten selvittäminen Tutkitaanko ja selvitetäänkö palvelun tarpeellisuutta sekä kysyntää ennen tutkimuksilla tai vastaavanlaisten palveluiden vertailuilla. Selvitetäänkö jälkeen tutkimuksella palvelun vaikutukset esim. mahdollista laajennusta varten. 14

15 Annetaanko muille toimijoille (esimerkiksi julkiselle sektorille) tietoa palvelusta ja sen toiminnasta vaikutusten ulkopuolista arviointia varten 3.13 Järjestelmän kuvaus Kuva palveluun kuuluvista järjestelmistä ja niiden yhteyksistä sekä kuvan selittävä teksti - tarvittaessa yksityiskohtaisemmat kuvaukset järjestelmän eri osista ja niissä käytettävistä laitteista ja ohjelmistoista Järjestelmän eri osissa varastoitavat tiedot ja niiden kuvaus Kuvaus miten teknisesti ratkaistaan mekanismi, jolla tiedon oikeellisuus palveluketjun eri vaiheissa voidaan tarkistaa Järjestelmän toiminta häiriötilanteissa Päättely siitä, että tietoa ei saada tai se on virheellistä Loppukäyttäjille esitettävä tieto häiriötilanteissa Varajärjestelmät ja niiden kuvaus Toimenpiteet häiriön korjaamiseksi Mekanismi, jolla voidaan selvittää mistä järjestelmän osasta vika johtuu ja korjaustoimenpiteet voidaan osoittaa oikealle taholle Viranomaistietojen pitäminen erillään muista tiedoista Tietojen rajaaminen tiettyjen osapuolien käyttöön, esimerkisi luku ja kirjoitusoikeudet Tietotarpeet mahdollisessa laajennusvaiheessa 3.14 Tiedonsiirron kuvaus Siirrettävät tiedot ja niiden kuvaus Koodit eri tilanteisiin (kenttäyksiköt voivat yhdellä painalluksella välittää tiedon tilanteesta) Tiedonsiirtoformaatti Siirrettävät tiedostot Tiedon sijainti Päivitystaajuus Tietoliikenneyhteys Tiedonsiirtotavan voimassaoloaika Mahdollinen varajärjestelmä Tietoturvallisuudesta huolehtiminen Merkintä tiedon alkuperäisestä lähteestä Merkintä tiedon luotettavuudesta Tietojen riittävä yksityiskohtaisuus palveluiden käyttöön (määrämuotoisuus) Liitteessä 1 on taulukkomuotoinen yleinen sopimusrunko organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa huomioitavista asioista. 15

16 4. Muut palvelun kehittämisessä huomioitavat asiat 4.1 Yleistä Työpajoissa nousi esille runsaasti myös sellaisia palveluiden kehittämisessä huomioitavia kysymyksiä, jotka eivät liity organisaatioiden väliseen sopimukseen palvelusta. Alla on esitetty muistilista näistä asioista. 4.2 Valtakunnallinen koordinointi Julkisen sektorin tehtävien kuvaus Mitä tietoja julkinen sektori tuottaa ja ylläpitää Viranomaispalveluiden ja julkisten palveluiden kuvaus Julkisen sektorin osallistuminen järjestelmien perustamisen ja ylläpidon rahoitukseen Valtakunnallinen koordinointi järjestelmien yhtenäistämiseksi Valtakunnallisesti yhtenäiset järjestelmät ja palvelut Palveluiden näkyminen ulkoasultaan (käyttöliittymä) eri paikkakunnilla tietyn asteisesti saman näköisinä Rajapintakuvaukset tiedonvälitykseen Valtakunnalliset ja alueellinen työnjako tiedon keräyksessä, varastoinnissa ja palveluiden tuottamisessa Eri liikennemuotojen yhteistyö palvelukokonaisuuksien hallinnoinnissa, esimerkiksi alueellisten joukkoliikenteen infokeskusten ja Tiehallinnon liikennekeskusten yhteistyö, toimiminen yhdessä Perinteiset organisaatiorajat ylittävän toiminnan organisointi Pilottien kokemusten ja tulosten hyödyntämien ja käyttöönotto laajemmin Tutkimukset palvelujen ja järjestelmien tarpeista, vaikutuksista ja taloudellisuudesta, esimerkiksi tutkimukset palveluiden vaikutuksesta joukkoliikenteen käyttöön Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien hallintakeskus Mahdollisesti uuden organisaation perustamien joukkoliikenteen informaatiojärjestelmistä huolehtimaan Tuotteistamisen hyötyjen selvittäminen ja tuotteistusprosessin kuvaus TETRA jatko-ohjelman projektien avuksi Kansallisen liikennetelematiikan järjestelmäarkkitehtuurin (TelemArkin) hyödyntäminen sekä ylläpito ja kehittäminen 4.3 Tilaaja-toimittaja suhde Tilaajan järjestelmälle asettamat vaatimukset Järjestelmän toimitus Toimitukseen liittyvät laitteistot, koulutus ja ehdot Sopimus toimituksen vastaanottamisesta Dokumentointi Tuotevastuu 16

17 4.4 Säädökset ja luvat Yhteistyö lupaviranomaisten kanssa Pelisäännöt liikennöitsijöiden yhteistyöstä lupaviranomaisten kanssa tulisi tarkistaa. Huomiota tulisi kiinnittää aikatauluun, jolla lupaprosessissa toimitaan ja tämän vaikutukseen aikataulutietojen toimittamiseen. Tietojen ylläpitovelvoite Tarvitaanko säädöksiä, joissa määritettäisiin velvollisuudet tietojen ylläpitämiseksi sovitussa rajapinnassa Luvat radioverkkoihin Tietoturvaan ja intimiteettisuojaan liittyvät säädökset tai kysymykset eivät tulleet TETRA 7 pilottihankkeiden työpajoissa esille. Kysymykset ovat kuitenkin erittäin tärkeitä palveluiden kehityksen kannalta ja niitä joudutaan jatkossa käsittelemään. 17

18 5. Pelisäännöt 5.1 Yleistä Pelisäännöt ovat ehdotus liikennetiedon välityksen ja liikennetelematiikan yhdistettyjen palveluiden toteuttamisen yleisistä periaatteista. Yleiset pelisäännöt on tarkoitettu noudatettaviksi kaikissa liikenteen alan telemaattisia palveluita toteuttavissa organisaatioissa. 5.2 Palvelu ja hallinnointi Palvelusta tehdään siinä mukana olevien osapuolien välille kirjallinen sopimus, jossa kuvataan mm. luvun 3 Muistilista sopimuskysymyksistä mukaiset asiat. Jokaiselle palvelulle sovitaan yksiselitteinen vastuuorganisaatio, jolla on kokonaisvastuu palvelun toiminnasta. Palvelusopimuksessa eri organisaatioiden vastuulla olevien tehtävien toimeenpano on kunkin organisaation oma tehtävä. Palvelun toteuttaminen ja ylläpito organisoidaan siten, että kaikilla palvelussa mukana olevilla osapuolille on mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin. Palveluiden toteuttamisessa otetaan huomioon liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. Palvelussa organisaatioiden välillä välitettävät tiedot ovat standardien rajapintojen mukaisia, silloin kun standardi rajapinta on määritelty. Jos standardia rajapintaa ei ole määritelty tai siitä perustellusti poiketaan välitetään käytettävästä rajapinnasta tieto Liikenne- ja viestintäministeriön ylläpitämään rajapintakirjastoon. Palveluiden toteutuksessa pyritään noudattamaan seuraavia periaatteita Tiedon tuottajan tarvitsee ylläpitää tietoja ainoastaan yhdessä paikassa. Tiedon välittäminen muille osapuolille järjestetään ensisijaisesti tästä paikasta. Palvelun tekninen järjestelmä toteutetaan siten, että tiedonsiirtoyhteyden katkeaminen, tietojen voimassaoloajan päättyminen tai tiedonsiirrossa tapahtunut tietojen muuttuminen alkuperäisestä havaitaan ja virheellisten tietojen esittäminen käyttäjälle estetään. Tiedonvälitys toteutetaan siten, että palveluketjun eri vaiheissa voidaan tarkistaa onko alkuperäinen tieto muuttunut. Kun palvelussa havaitaan virhe, varmistetaan, että virhe tulee korjattua koko palveluketjussa. Asiakaspalautteen vastaanottanut tai virheen muuten havainnut osapuoli on velvollinen välittämään palautteen muuttumattomana osapuolelle tai osapuolille, joiden vastuulla virheen korjaaminen on. Kaikkien palvelussa mukana olevien osapuolien velvollisuus on huolehtia, että heidän organisaatiossaan tarpeelliset ihmiset esimerkiksi asiakaspalvelussa tietävät palvelusta ja osaavat vastata palvelua koskevaan palautteeseen ja toimia palautteen edellyttämällä tavalla esimerkiksi virheiden korjaamiseksi. 18

19 Mikäli minkä tahansa palvelussa mukana olevan organisaation osalta tapahtuu muutos, joka vaikuttaa palvelusopimuksessa määriteltyihin tehtäviin tai muuten palvelun muihin osapuoliin, tulee ko. organisaation mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tiedottaa muutoksesta palvelun vastuuorganisaatiolle ja lisäksi muille osapuolille, joita muutos koskee. 5.3 Rahoitus ja markkinat Palvelun rahoitus täytyy aina sopia tapauskohtaisesti. Rahoituksen järjestämisestä esitetään kuitenkin muutamia periaatesuosituksia. Markkinoilla on yleishyödyllisiä käyttäjille ilmaisia palveluja, joiden rahoittajina ovat viranomaiset ja alan yritykset. Julkisen sektorin osalta palveluiden tavoitteena on edistää liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista, kuten liikenneturvallisuutta, tasapuolisia liikkumismahdollisuuksia ja joukkoliikenteen saavutettavuutta. Alan yrityksille tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa suoraan palvelun avulla, vaan välillisesti. Lisäämällä esimerkiksi joukkoliikenteen palvelutasoa edistetään sen houkuttelevuutta ja edelleen joukkoliikenteen käyttöä, mikä tukee hankeen taloudellisuutta. Yhteistä yleishyödyllisille palveluille on, että niillä tavoitetaan laaja joukko käyttäjiä ja kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus saada kyseistä palvelua. Yleishyödylliset palvelut voivat olla säädöksiin perustuvia viranomaispalveluja, julkisilla varoilla kokonaan tuotettavia julkisia palveluja tai Public Private Partnershipiin perustuvia palveluja, joissa julkisen sektorin rooli rahoittajana on merkittävä. Palveluja toteuttavat viranomaiset tai yleishyödyllisten palveluiden toteuttamisessa mukana olevat viranomaiset määrittelevät, mitkä palvelut ovat yleishyödyllisiä ja tarjotaan siten julkisen sektorin toimesta tai tuella käyttäjille maksuttomina. Yksilöliikenteen yleishyödyllisiä Tiehallinnon tuottamia palveluja on kuvattu Liikenteen hallinnan strategiassa 1 Joukkoliikenteen yleishyödyllisten palveluiden rajaus on toistaiseksi tarkentumaton. On esitetty, että tietyt suuria joukkoja tavoittavat aikataulu- ja reitinsuunnittelupalvelut eri kulkumuodoista esimerkiksi internetissä olisivat käyttäjille maksuttomia. Lisäksi käyttäjien tulee saada matkan aikana maksutonta tietoa esimerkiksi matkakeskuksissa ja muissa joukkoliikenteen terminaaleissa. Toteutettaessa yksilöliikenteen yleishyödyllisiä käyttäjälle ilmaisia palveluja kustannusten jaon perusperiaate on: Kukin organisaatio vastaa omista investointi- ja käyttökustannuksistaan, myös vastuuorganisaatiolle syntyvät ylimääräiset ylläpito- ja käyttökustannukset maksaa palvelua ylläpitävä viranomainen Toteutettaessa joukkoliikenteen yleishyödyllisiä käyttäjälle ilmaisia palveluja kustannusten jaon perusperiaate on: Kukin organisaatio vastaa omista investointi- ja käyttökustannuksistaan 1 Tielaitos, Tiehallinnon liikenteen hallinnan strategia. Luonnos

20 Vastuuorganisaatiolle palvelusta syntyvät ylimääräiset ylläpito- ja käyttökustannukset jaetaan mukana olevien organisaatioiden kesken Julkinen sektori osallistuu palveluiden investointikustannuksiin. Ylläpitokustannusten osalta julkisen sektorin rooli on toistaiseksi avoin. Myös toteutettaessa yleishyödyllisiä palveluja pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään muita vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia kuin maksun perimistä käyttäjiltä. Tällaista osarahoitusta voidaan saada esimerkiksi mainonnasta tai verkkooperaattorilta. Lisäarvopalveluiden toteutuksessa kaikista rahoitukseen liittyvistä periaatteista sovitaan tapauskohtaisena. Yleisenä sääntönä on kuitenkin, että lisäarvopalvelun tuottajan on sovittava tietojen tuottajan kanssa palveluun liitettävistä maksuista Maksaako palvelun tuottaja tiedon tuottajalle palvelussa käytettävistä tiedoista? Muuttuuko alunperin ilmainen tieto jossakin palveluketjun vaiheessa maksulliseksi muille organisaatiolle tai loppukäyttäjille? Jos tiedosta peritään jossakin vaiheessa maksu, tuottaako tiedon tuottaja tiedot ilmaiseksi vai saako tiedon tuottaja jonkin korvauksen tiedoista? 5.4 Viranomaistiedot Viranomaistiedoista on olemassa kuvaus mitä tietoja on olemassa, mistä ja miten ne on saatavissa sekä millä ehdoilla eri tahot (toiset viranomaiset tai yksityiset yritykset) saavat tiedot käyttöönsä. Viranomaistietojen käyttöön liittyy seuraavia periaatteita Tiedot ovat samoilla ehdoilla saatavilla kaikille. Tietojen käyttö mainonnassa on kiellettyä ellei siitä ole erikseen sovittu Tiedot ovat tasapuolisesti kaikkien käytettävissä (viranomaistietoihin ei anneta yksinoikeuksia) Viranomaistietoihin on aina liitetty tiedon alkuperä ja viranomaistiedot on aina pystyttävä erottamaan muusta tiedosta Tiedot luovutetaan tietyssä määrämuodossa Pääperiaatteena on, että viranomaisten tuottamat tieliikenteen tiedot välittävät kolmansille osapuolille Tiehallinnon liikennekeskukset. Poliisin ja pelastustoimen kenttäyksiköiden tiedot viedään ensin hätäkeskusten järjestelmiin ja sieltä tiedot välitetään liikennekeskuksiin. Viranomaistietoihin liitetään merkintä onko kyseinen tieto tarkoitettu ainoastaan toisten viranomaisten käyttöön vai voidaanko tieto välittää myös medialle ja kaupallisille palveluntuottajille. 5.5 Tekijänoikeus Tekijänoikeus palveluissa välitettävään tietoon on tiedon tuottajalla. On huomattava, että lisäarvopalvelun tuottajat toimivat usein myös tiedon tuottajina, kun organisaatio 20

Lähesmaa, J., & Kummala, J., Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta.

Lähesmaa, J., & Kummala, J., Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta. Liikenneministeriön mietintöjä ja muistioita B5/2001 Lähesmaa, J., & Kummala, J., Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta. ESIPUHE Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille.

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille Ohjeet ja ohjelma Luonnos 16.5.2002 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT...4 2 ETUKÄTEISVALMISTELU...5

Lisätiedot

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Kehittämisen tiekartta Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Prosessikommentit Ohjausryhmä Prosessi IPT-kehittäminen Prosessiin lisäys: Tarkistuspiste > Analysointi > Palaute (hyöty, haitta) > Korjaustoimenpide

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA -

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikenne- ja viestintäministeriön työpaja 21.9.2000 Sisällys 1 Työpajan agenda...3 2 TelemArk-yleisesittely...4

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA vuosiseminaari 7.10.2014 Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke Harri Jyrävä, Ramboll Finland Oy Savo-Karjalan aluehankkeen koordinointi: Harri Jyrävä ja Teemu Matilainen , Savo-Karjala

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

PSOP-SADe kansallinen. 23.4.2013 Johanna Mätäsaho. yhteensopivuus

PSOP-SADe kansallinen. 23.4.2013 Johanna Mätäsaho. yhteensopivuus PSOP-SADe kansallinen 23.4.2013 Johanna Mätäsaho yhteensopivuus Sisällys PSOP-SADe palvelujen järjestämisen orkestroijana Palveluhakemisto-yhteensopivuus Liittyminen KanTa-palveluihin 2 Palvelujen järjestämisen

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Juuso Kummala. Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres

Juuso Kummala. Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Juuso Kummala Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Juuso Kummala Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Tiehallinto

Lisätiedot

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Liikennetiedotus digi-tv:ssä pilottiprojekti Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 27.1.2005 Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka liikennetiedot

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Ari Jaatinen, Suunnittelukymppi Oy Jyrki Rautkivi, Mopasol Oy Lasse Salonen, Sysopen Oyj Ohjelma-alue 6. Älykäs liikenteenohjaus FITS raportti 23/2003

Lisätiedot

CC0-lisenssi: case Finna

CC0-lisenssi: case Finna CC0-lisenssi: case Finna Avoin data levällään? STKS:n seminaari 22.1.2014 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Missä ollaan nyt? Finnan lähtökohtana on ollut metatiedon avoimuus ja yhteiskäyttöisyys. Nykyisen

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 Linnea2-konsortio 2010 Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 12.3.2010. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot (sopimuksen

Lisätiedot

LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN

LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN 6AIKA PILOTTI - LIIKENTEEN REAALIAIKAISET RAJAPINNAT LIIRA 27.01.2016 Jukka Lintusaari (esitys) Tampereen Yliopisto Jukka.lintusaari@uta.fi (040-1901332) Marko Luomi projekrpäällikkö

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista?

Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista? Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista? Risto Kulmala VTT Risto Kulmala 16.10.2003 Esityksen sisältö > Ratkaistavat ongelmat > Mitä telematiikalla voidaan tehdä? >

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Oppiminen aluekehittämisen moottorina

Oppiminen aluekehittämisen moottorina Oppiminen aluekehittämisen moottorina Länsi-Uusimaa uuteen nousuun seminaari 9.3.2010 Suuri osa siitä, mitä opimme koulussa ja yliopistossa ei liity talouselämän edellyttämään osaamiseen Adam Smith Kansojen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille 17.6.2008 Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille n suosituksia 316/2008 S Suositus 316/2008 S 1 (5) Kuvailulehti Julkaisija Tekijät Tietojen luovutus -työryhmä Asiakirjan

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut PASTORI-PROJEKTI Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut Älykkään liikenteen liiketoimintamallien ja toteutusratkaisujen kehittäminen Matti Roine ja Raine Hautala,

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset Matti Roine 15.3.2001 OF001 Telemark arkkitehtuuri Ohjaustietojen Tien ja tieverk on tietojen OF005 OF004 Ajantasaisen liiken - netiedo n keruu Pysäköinti -tiedon

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Asiantuntijapalvelut (EN 16775) ja Asiakastyytyväisyys (CEN/TS

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Ohjelman internetsivut

Ohjelman internetsivut FITS Lisätietoja Ohjelman internetsivut www.vtt.fi/rte/projects/fits Ministeriön internetsivut www.mintc.fi Ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Venäjän federaation tieliikennevirasto Rosavtodor on mukana

Venäjän federaation tieliikennevirasto Rosavtodor on mukana Venäjän federaation tieliikennevirasto Rosavtodor on mukana Helsinki-Pietari-Moskova - älyliikennekäytävähankkeessa 09.12.2013 FITSRUS-pilottihankkeet FITSRUS pilots Automatisoitu säätietopalvelujärjestelmä

Lisätiedot

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Kuntamarkkinat Jorma Suonio Tuotantojohtaja, toisen asteen koulutus 10.9.2014 Jorma Suonio 16 vuotiaiden väestöennuste Tampere + naapurikunnat

Lisätiedot

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI Sivu 1 / 9 1. Sopimusosapuolet Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN INTIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN TIELIIKENNE- JA MAANTIEMINISTERIÖN VÄLINEN

SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN INTIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN TIELIIKENNE- JA MAANTIEMINISTERIÖN VÄLINEN SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA INTIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN TIELIIKENNE- JA MAANTIEMINISTERIÖN VÄLINEN TIELIIKENTEEN YHTEISTYÖPÖYTÄKIRJA SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN

Lisätiedot

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus LUONNOS Dnro xxxx-2014 xx.xx.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto)

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Ulkoistaminen ja varautumiseen liittyvät sopimusasiat alihankkijan näkökulmastakulmasta. Pentti Tammelin YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut

Ulkoistaminen ja varautumiseen liittyvät sopimusasiat alihankkijan näkökulmastakulmasta. Pentti Tammelin YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Ulkoistaminen ja varautumiseen liittyvät sopimusasiat alihankkijan näkökulmastakulmasta Pentti Tammelin YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Verkkojen toiminta tulee varmistaa puheen, datan tai kuvansiirtoon

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi

Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi Terveysosasto I Työterveyshuoltoryhmä Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela 1 Korvauksen hakeminen Työnantaja hakee korvauksen työterveyshuollon järjestämisestä

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Seminaari 27.8.2014 Johdanto Terveyskeskussairaaloiden rooli on muuttunut koko maassa. Tavoitteena

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Perintäpalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Ulkoinen hankinta ID 203322-2012 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan tyyppi Contract notice Hankintamenettely

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektisykli SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektin ideointi Arviointi Tarvittavien toimenpiteiden nimeäminen Toteutus Projektisuunnitelman muotoilu Rahoitus Projektin ideointi

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Mikä muuttuu hallinnoinnin vastuun siirtyessä Fingridille? Kaija Niskala Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014

Mikä muuttuu hallinnoinnin vastuun siirtyessä Fingridille? Kaija Niskala Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014 Mikä muuttuu hallinnoinnin vastuun siirtyessä Fingridille? Kaija Niskala Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014 2 Tilanne ennen alkuperätakuulain muutosta 1.7.2013 Fingrid myöntää tuottajille alkuperätakuut

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot