MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5/2001 SOPIMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PALVELUIDEN TOTEUTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5/2001 SOPIMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PALVELUIDEN TOTEUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5/2001 SOPIMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PALVELUIDEN TOTEUTTAMISESTA

2

3 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5/2001 SOPIMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PALVELUIDEN TOTEUTTAMISESTA Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2001

4 ISBN ISSN Oy Edita Ab Pikapaino, Annankatu 44 Helsinki 2000

5 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Jukka Lähesmaa ja Juuso Kummala / VTT Julkaisun laji Raportti Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta Tiivistelmä TETRA ydinhankkeessa 7 (Kaikki liikennemuodot kattava liikenteen tietojärjestelmä) on käynnissä seitsemän pilottiprojektia, joissa toteutetaan ja testataan tiedonvaihtoa organisaatioiden välillä sekä liikennetelematiikan palveluja. Pilottiprojektit ovat keskittyneet liikennetiedon tuottamiseen tietokantoihin, tuotetun tiedon vaihtoon organisaatioiden välillä sekä erityyppisten palveluiden tarjoamiseen loppukäyttäjille. Pilotit ovat: Tampereen seudun liikenteen telematiikkahanke Tiedonvaihto Tielaitoksen ja poliisin hätäkeskuksen, aluehälytyskeskuksen tai hätäkeskuksen välillä Linja-autoliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmät Juna- ja bussiaikataulut yhdistävä aikataulu- ja reitityspalvelu Seudullinen joukkoliikenteen infokeskus, Kuopio Helsingin keskustan joukkoliikenteen matkustajien informaatiojärjestelmä Tie- ja katuliikenteen hallintajärjestelmän ja valaistuksen ohjauksen kehittäminen Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta -hankkeessa on selvitetty organisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon liittyviä hallinnollisia ja taloudellisia kysymyksiä, kuten tiedon omistus, ylläpito, oikeellisuus, vastuu, laadun varmistus, tietojen hinnoitteluperiaatteet jne. sekä tarkasteltu minkälaisia sopimuskysymyksiä eri osapuolien välillä on ratkaistavana ja etsitty malleja näiden ratkaisemiseen. Tämä raportti on laadittu kevään ja kesän 2000 aikana pidettyjen pilottikohtaisten työpajojen perusteella. Hankkeen tuloksena on syntynyt: muistilista asioista, joita täytyy ottaa huomioon organisaatioiden välisessä yhteistyössä. Organisaatiot voivat käyttää tätä muistilistaa apuna sopimusten teossa. ehdotus yleisistä pelisäännöistä organisaatioiden väliseen liikennetiedonvaihtoon ja liikennetelematiikan palvelujen toteuttamiseen. Yleiset pelisäännöt on tarkoitettu noudatettaviksi kaikissa liikenteen alan telemaattisia palveluja toteuttavissa organisaatioissa. On huomattava, että yleisten pelisääntöjen ulkopuolelle jää vielä runsaasti tapauskohtaisesti sovittavia asioita. Tärkeimpinä jatkotoimenpiteinä ehdotetaan mallisopimusten tekemistä liikenteen informaatiopalveluiden toteuttamiseen ja pelisääntöjen kehittämistä TETRA jatko-ohjelmassa. Raportin liitteenä on yleinen sopimusrunkomalli organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa huomioitavista asioista ja pilottikohtaisten työpajojen muistiot, joissa on kuvattuna pilottihankkeen toimintaprosessi sekä työpajoissa esille tulleet pelisääntöjen asiakohdat. Avainsanat (asiasanat) Liikennetelematiikka, organisaatioiden välinen tiedonvaihto, liikennetelematiikan palvelut Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita B5/2001 Kokonaissivumäärä 26 Jakaja Liikenne- ja viestintäministeriö Kieli Suomi ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN Luottamuksellisuus Julkinen

6 DESCRIPTION Date of publication Authors (from body; name,chairman and secretary of the body) Jukka Lähesmaa ja Juuso Kummala / VTT Type of publication Report Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Principles for agreement on producing ITS services Abstract TETRA project area 7 (Transport information system covering all modes) contains seven pilot projects that are developing different parts of the multimodal traffic information system. The pilot projects are focused on producing traffic related information to different databases, exchanging this information between organisations and providing services to the end users. The current pilots are: Multimodal ITS for the city of Tampere Incident information exchange system between police, rescue authorities and road authority Information exchange system for bus companies Route and timetable service for bus and train transport in the Lapland province Regional public transport information centre in the city of Kuopio Multimodal travel and transport information system in the city of Helsinki Road transport management and illumination control system The project Principles for agreements on producing ITS services has identified the administrative and economical issues concerning data exchange between organisations, such as ownership, accuracy and reliability of the information, maintenance, responsibilities, quality assurance etc. In addition, the various difficult contractual provisions have been considered and possible solutions also produced. The main results are: The checklist about issues, which organisations should take into account in their co-operation processes. Organisations may use this checklist when drawing up contract documents. A proposal for common principles and rules concerning information exchange between the organisations and building up ITS services. The common rules are aimed to comply in every organisation participating in the production of an ITS service. It is important to notice that there are several issues outside the common rules, which have to be resolved case by case. The most important proposals for future actions are, drawing up a template contract for producing ITS services and development of the common rules in TETRA follow-up programme. The appendix presents a common draft contract on issues dealing with information exchange. A brief memorandum of every workshop is also included. Each memorandum contains the operational process description of the pilot and the issues for common rules identified in the particular workshop. The project has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks - Transport. Keywords Transport telematics, information exchanging, ITS services Miscellaneous Serial name and number Reports and Memoranda of the Ministry of Transport and Communications B5/2001 ISSN ISBN Pages, total 26 Language Finnish Distributed by Ministry of Transport and Communications Price Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 ESIPUHE Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta raportti on syntynyt Liikenne ja viestintäministeriön TETRA-ohjelman ydinhankkeessa 7, Kaikki liikennemuodot kattava liikenteen tietojärjestelmä. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää liikenteen eri sektoreiden toimijoille sekä palveluiden tuottajille tieto- ja tiedonvaihto-järjestelmän perusta, jonka päälle eri toimijat ja mahdolliset muut tahot voivat rakentaa liikennetelematiikan palveluita. TETRA ydinhankkeessa 7 on käynnissä seitsemän pilottiprojektia, joissa testataan ja toteutetaan tiedonvaihtoa organisaatioiden välillä sekä erilaisia liikennetelematiikan palveluja. Pääosa piloteista keskittyy tiedottamiseen joukkoliikenteen aikatauluista ja vaihtoehtoisista kulkumahdollisuuksista. Hankkeissa pyritään parempaan palvelutarjontaan kaikkien liikennemuotojen käyttäjille esimerkiksi www-palvelujen ja infopisteiden avulla. Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta raportti on laadittu kesän ja kevään 2000 aikana pidettyjen pilottikohtaisten työpajojen perusteella. Työpajoissa on selvitetty organisaatioiden väliseen yhteistyöhön liittyviä hallinnollisia tai taloudellisia kysymyksiä sekä keskusteltu siitä minkälaisia sopimuskysymyksiä eri osapuolien välillä on ratkaistavana. Raporttiin on kirjattu muistilista tekijöistä, joita tulisi huomioida laadittaessa liikennetelematiikan palveluihin liittyviä sopimuksia organisaatioiden välille. Lisäksi raportissa on ehdotus yleisistä pelisäännöistä ja periaatteista liikennetiedon välitykseen sekä liikennetelematiikan palvelujen toteuttamiseen. Yleiset pelisäännöt on tarkoitettu noudatettaviksi kaikissa liikenteen alan telemaattisia palveluita toteuttavissa organisaatioissa. Työtä on ohjannut ohjausryhmä johon kuuluivat: Petri Jalasto Seppo Öörni Risto Laaksonen Mirja Noukka Kari Nuolivirta Pekka Hongisto Maarit Laakkonen Ari-Pekka Lehtonen Kaj Saarnio Maritta Polvinen Jorma Helin Erkki Nickul Päivi Räsänen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Tampereen kaupunki Tielaitos, Hämeen tiepiiri Oy Matkahuolto Ab Oy Matkahuolto Ab VR Oy VR Oy Fortum Oyj Tielaitos, Keskushallinto Tielaitos, Keskushallinto Helsingin kaupungin liikennelaitos Joukkoliikenteen infokeskus, Kuopio Raportin tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks - Transport) -rahoitusta. Helsingissä 31 päivänä marraskuuta 2000 Petri Jalasto Liikenneneuvos

8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat ja tavoitteet Toteutus Muistilista sopimuskysymyksistä Yleistä Yhteiset tavoitteet ja tahtotila sekä niiden mittaaminen Palvelun kuvaus Tehtävien kuvaus Hallinnointi Kustannukset Rahoitus Vastuu tiedon oikeellisuudesta Tekijänoikeus Palvelun kehitys ja laajennus Markkinointi Tarpeiden ja vaikutusten selvittäminen Järjestelmän kuvaus Tiedonsiirron kuvaus Muut palvelun kehittämisessä huomioitavat asiat Yleistä Valtakunnallinen koordinointi Tilaaja-toimittaja suhde Säädökset ja luvat Pelisäännöt Yleistä Palvelu ja hallinnointi Rahoitus ja markkinat Viranomaistiedot Tekijänoikeus Vastuu tiedon oikeellisuudesta Tiedon oikeellisuuden varmistaminen Yhteenveto...23 Liitteet 1) Yleinen sopimusrunko organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa huomioitavista asioista 2) TETRA 7 pilottikohtaiset työpajamuistiot

9 1. Lähtökohdat ja tavoitteet Liikennetelematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehitysohjelman (TETRAn) tavoitteena on liikenteestä tarvittavan tietoinfrastruktuurin ja liikennetelematiikan palvelujen tukirakenteiden luominen. Tärkeä osa rakenteiden kehittämistä on laatia yhteiset periaatteet ja pelisäännöt palveluiden toteuttamiseen. TETRA ydinhankkeessa 7 (Kaikki liikennemuodot kattava tietojärjestelmä) on käynnissä seitsemän pilottiprojektia, joissa toteutetaan ja testataan tiedonvaihtoa organisaatioiden välillä sekä liikennetelematiikan palveluja. Pilottihankkeet ovat: Tampereen seudun liikenteen telematiikkahanke Tiedonvaihto Tielaitoksen ja poliisin hätäkeskuksen, aluehälytyskeskuksen tai hätäkeskuksen välillä Linja-autoliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmät Juna- ja bussiaikataulut yhdistävä aikataulu- ja reitityspalvelu Seudullinen joukkoliikenteen infokeskus Helsingin keskustan joukkoliikenteen matkustajien informaatiojärjestelmä Tie- ja katuliikenteen hallintajärjestelmän ja valaistuksen ohjauksen kehittäminen Sopiminen liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta hankkeen tavoitteena oli kehittää pelisäännöt organisaatioiden väliseen liikennetiedon vaihtoon TETRA 7 pilottihankkeiden kokemusten perusteella. Työn lopputuloksena oli tavoitteena saada aikaan: Muistilista asioista, joista tulisi sopia organisaatioiden välillä palveluja toteutettaessa Alan yhteiset pelisäännöt ja periaatteet liikennetelematiikan palveluiden toteutukseen. Tällä tarkoitetaan sääntöjä, jotka ovat voimassa aina elleivät organisaatiot keskenään muuta sovi. Yhteisten periaatteiden ulkopuolelle jää runsaasti tapauskohtaisesti sovittavia asioita. 9

10 2. Toteutus Työ toteutettiin järjestämällä kevään ja kesän 2000 aikana erillinen työpaja pelisääntökysymyksistä kaikkien TETRA 7 pilottihankkeiden kanssa. Työpajoissa kuvattiin ensin pilottihankkeen palveluprosessi eri osapuolineen. Tämän perusteella keskusteltiin siitä millaisia sopimuskysymyksiä eri osapuolien välillä on ratkaistava ja millainen olisi tavoitteellinen ratkaisu. Pelisäännöt päätettiin kehittää yhteistyössä pilottihankkeiden kanssa, jotta työn käytännön läheisyys varmistettaisiin. Pelisääntöjä kehitettäessä huomioitiin EU-projektien Sopiminen liikenneinformaation hallinnasta ja välityksestä (WELL-TIMED study) 1 ja Käsikirja tiedonvälityssopimuksista DATEX-verkossa 2 tulokset. Jokaisen työpajan tuloksista tehtiin oma raportti, jossa on kuvattu pilottihankkeen toimintaprosessi ja pelisääntöjen asiakohdat, joita kyseisen hankkeen osalta käsiteltiin. Pilottikohtaiset raportit ovat liitteessä 2. Pilottikohtaisten työpajojen tulosten perusteella tehtiin yhteenveto, jossa on käsitelty sopimusta vaativat asiakohdat ja yhteiset pelisäännöt palvelujen toteuttamiseen. Luonnos yhteenvedosta käsiteltiin ja muokattiin raportissa esitettävään muotoon TETRA 7 pilottihankkeiden yhteiskokouksessa marraskuussa Miles J. and Walker A (edit). The WELL-TIMED Study. West European Local Legal Arrangements for Transport Information Management and Exchange of Data. Volume 1. Main Report. European Commission DG XIII C.6. ANIMATE project. April EDEN final reports, Handbook on the DATEX-Net Interchange Agreement. European Commission DG VII. EDEN project. March

11 3. Muistilista sopimuskysymyksistä 3.1 Yleistä Muistilistassa on lueteltu työpajoissa esille nousseet asiat, jotka tulisi ottaa huomioon tehtäessä organisaatioiden välisiä sopimuksia liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisesta. Muistilista muodostaa siten rungon, jota voidaan käyttää sopimuksia laadittaessa. Sopimuksen laatimista vain organisaatioiden välisestä tiedonsiirrosta on käsitelty kohdassa 3.14 ja tarkemmin liitteessä Yhteiset tavoitteet ja tahtotila sekä niiden saavuttamisen mittaaminen Mitkä ovat hankkeessa mukana olevien tahojen tavoitteet ja odotukset? Mikä on yhteinen tahtotila ja strateginen polku sen saavuttamiseksi? Millä tavalla ja minkälaisilla aikaväleillä tavoitteiden saavuttamista mitataan? 3.3 Palvelun kuvaus Palvelun käyttäjät ja kuvaus siitä, miten heitä palvellaan Palvelun sisältö ja ilmiasu Palveluketjun ja siihen liittyvien osapuolien kuvaus Kuva ja siihen liittyvä selitys Aika, jolloin palvelu otetaan käyttöön ja kuinka kauan palvelu on käytössä Kuvaus millaiseen laatuun palvelussa pyritään Kuvaus palvelun liittymisestä kansalliseen liikennetelematiikan järjestelmäarkkitehtuuriin (TelemArkiin) 3.4 Tehtävien kuvaus Palvelun vastuuorganisaation ja palvelun muiden osapuolien tehtävien kuvaus. Erillinen kuvaus jokaisen osapuolen osalta. Tehtävät palvelun 1) kehitys- ja toteutusvaiheessa sekä 2) palvelun toimintavaiheessa Asiakysymyksiä, joita tehtävien kuvauksessa tulee ottaa huomioon ovat mm. seuraavat: Suunnittelu ja valmistelu Toimittajien valvonta Toimintamallit eri tilanteisiin Eri tahojen vastuulla olevat tiedot ja tiedon toimitus Kenttäyksiköiden tai kuljettajien tehtävien kuvaus ja järjestelyt, joilla helpotetaan ja varmistetaan tietojen saanti kentältä Toiminta häiriö- ja virhetilanteissa Mekanismi, jolla palvelun toimivuus tai tietojen oikeellisuus varmennetaan 11

12 Mekanismi, jolla palvelun virheet voidaan havaita Mekanismi, jolla varmistetaan, että virheelliseksi havaittu tieto korjaantuu koko palveluketjussa Organisaatiorajat ylittävien tehtävien organisointi Palveluketjussa mukana olevien kaikkien tahojen informointi ja ohjeistaminen palvelusta Henkilöstön koulutus Ketä koulutetaan; esim. kenttäyksikkö- ja asiakaspalveluhenkilökunta Takuukysymysten valvonta Palautteen käsittely; miten saatu palaute käsitellään ja kirjataan ylös. Toiminnan rahoituksesta sopiminen (vrt. kohta 3.6 Rahoitus) Aloitteenteko ja valmisteluvastuu mm. seuraavissa asioissa: palvelun laajennus ja kehittäminen, markkinointi, tutkimusten järjestäminen 3.5 Hallinnointi Palveluun liittyvien sopimussuhteiden kuvaus Vastuuhenkilöt ja varahenkilöt, jotka vastaavat palveluun liittyvistä kysymyksistä omassa organisaatiossaan Muutosten hallintamenettelyt eli miten toimitaan, kun sovittuihin asioihin tulee muutoksia. Esimerkiksi miten tiedotetaan ja sovitaan muutoksista tiedonvälitysmuodossa Osapuolien mukana olo ja vaikutusmahdollisuudet palvelun kehittämiseen ja ylläpitoon. Kuvaus palvelun osapuolien yhteisistä elimistä. Palvelua koskevien päätösten luonne ja sen vaikutus hallinnointimalliin - esimerkiksi löydä sopimussuhde ja yhteistyöryhmä vai yhteisyritys. Kuvaus miten palveluun liittyvät tehtävät toimeenpannaan palvelussa mukana olevissa organisaatioissa Toimintatapa, millä päätetään tietojen antamisesta kolmansille osapuolille, kuten medialle ja lisäarvopalveluiden tuottajille Periaatteet, joilla toimitaan kun uusia osapuolia liittyy palveluun tai osapuoli vetäytyy palvelusta Toimintatavat ja periaatteet palvelussa mukana olevien organisaatioiden ristiriita-, ongelma- ja sopimusrikkomustilanteissa Viranomaisten rooli palvelussa Onko palvelu viranomaispalvelu tai julkinen palvelu Viranomaisen vastuulla olevat tiedot tai osatehtävät palvelussa Päätöksenteko järjestelmän kehittämisestä ja laajentamisesta Palautteen edelleen välittäminen palveluketjussa 3.6 Kustannukset Palvelun toteuttamisesta syntyvät kustannukset eriteltyinä Investointi- ja ylläpitokustannukset eriteltyinä Eri osapuolille syntyvät kustannukset 12

13 Tietyille osapuolille, erityisesti vastuuorganisaatiolle, syntyvät palvelun yhteiset kustannukset 3.7 Rahoitus Palvelun investointi ja toimintavaiheen rahoitus (tuotto-odotukset tai rahoitusosuudet) Maksujen periminen käyttäjiltä Mainonta Rahoitus palvelun jakelijoilta, operaattoreilta Rahoitus palveluun osallistuvilta organisaatiolta Investoinnin velkarahoitus Julkinen sektorin rahoitus Palvelun asema markkinoilla viranomaispalvelu, julkinen palvelu tai julkisen ja yksityisen sektorin yhteispalvelu markkinointipalvelu, jolle ei tuotto-odotuksia voittoa tavoitteleva lisäarvopalvelu tai kaupallinen palvelu Organisaatioiden vastuut omista investointi- ja käyttökustannuksista Palvelun yhteisten investointi- ja käyttökustannusten kattaminen eri rahoitusmuodoilla Yhteisten kustannusten jakaminen organisaatioiden kesken 3.8 Vastuu tiedon oikeellisuudesta Vastuurajat tietojen oikeellisuudesta ja palvelun toiminnassa Yksinkertaistetut kaaviokuvaukset ja selitykset palvelun vastuurajoista ja rajapinnoista. Toimintaperiaatteet ja vastuut kuluttajille vastaamisessa Toimintamalli vastuusta ja korvauksista asiakkaille, jos virheen alkulähdettä ei tunnisteta Tiedon alkuperän varmistus; miten tiedon alkuperä ja luotettavuus varmistetaan Kenttäyksiköiden sitoutuminen Tiedon salaus Tiedon tarkistusmekanismi Korvausvastuu Reklamaatiot Ennakointi: mitä reklamaatioita mahdollisesti syntyy, miten niitä käsitellään ja mihin toimenpiteisiin ryhdytään Vastuu kuluttajalle Minkälainen vastuu palvelussa on kuluttajalle palvelun mahdollisista virheistä. Mahdolliset virhetilanteet ja niiden seuraukset sekä vastuu eri tapauksissa Miten kuluttajalle kommunikoidaan palveluun mahdollisesti liittyvistä epävarmuuksista ja virheistä sekä palvelun vastuusta niissä Vastuu palvelun häiriötilanteissa 13

14 3.9 Tekijänoikeus Tiedon ja palvelun omistus Kuka tai ketkä omistavat palveluun liittyvät eri tiedot Kuka tai ketkä omistavat yhteisin varoin palveluun hankitun omaisuuden, kuten järjestelmät, ohjelmistot, infokioskit yms. Tiedon luovutus Minkälaiset oikeudet on tiedon välittäjällä on luovuttaa tietoa esim. kolmannelle osapuolelle 3.10 Palvelun kehitys ja laajennus Palvelussa mukana olevien organisaatioiden rooli palvelun kehityksessä ja laajennuksessa Yhteistyössä mukana olevien organisaatioiden asema kehityksestä tai laajennuksesta päätettäessä Yksityisen ja julkisen sektorin roolit Minkälainen on roolijako pilotin toteutuksen jälkeen Mitkä ovat eri osapuolten halukkuudet palvelun laajentamiseen Vastuuorganisaatio, seuranta- ja yhteistyöryhmä kuvaus miten palvelun kehitys ja laajennus suoritetaan ja minkälaisella aikataululla Kuka tai ketkä huolehtivat laajennuksen ja kehityksen järjestämisestä Miten hoidetaan laajennuksen rahoitus 3.11 Markkinointi Mainonta kuvaus miten palvelun mainonta suoritetaan, kuten käytettävät mediakanavat. Tiedottaminen kuvaus miten palvelusta tiedotetaan, kuten yhteistyötahojen julkaisut (aikataulut, asiakaslehdet, vuosijulkaisut www-sivut seminaarit ja lehdistötiedotteet ja vastavuoroiset linkit) Vastuu ja päätöksenteko markkinoinnin järjestämisestä. Kuka tai ketkä huolehtivat markkinoinnin järjestämisestä Miten hoidetaan markkinoinnin rahoitus 3.12 Tarpeiden ja vaikutusten selvittäminen Tutkitaanko ja selvitetäänkö palvelun tarpeellisuutta sekä kysyntää ennen tutkimuksilla tai vastaavanlaisten palveluiden vertailuilla. Selvitetäänkö jälkeen tutkimuksella palvelun vaikutukset esim. mahdollista laajennusta varten. 14

15 Annetaanko muille toimijoille (esimerkiksi julkiselle sektorille) tietoa palvelusta ja sen toiminnasta vaikutusten ulkopuolista arviointia varten 3.13 Järjestelmän kuvaus Kuva palveluun kuuluvista järjestelmistä ja niiden yhteyksistä sekä kuvan selittävä teksti - tarvittaessa yksityiskohtaisemmat kuvaukset järjestelmän eri osista ja niissä käytettävistä laitteista ja ohjelmistoista Järjestelmän eri osissa varastoitavat tiedot ja niiden kuvaus Kuvaus miten teknisesti ratkaistaan mekanismi, jolla tiedon oikeellisuus palveluketjun eri vaiheissa voidaan tarkistaa Järjestelmän toiminta häiriötilanteissa Päättely siitä, että tietoa ei saada tai se on virheellistä Loppukäyttäjille esitettävä tieto häiriötilanteissa Varajärjestelmät ja niiden kuvaus Toimenpiteet häiriön korjaamiseksi Mekanismi, jolla voidaan selvittää mistä järjestelmän osasta vika johtuu ja korjaustoimenpiteet voidaan osoittaa oikealle taholle Viranomaistietojen pitäminen erillään muista tiedoista Tietojen rajaaminen tiettyjen osapuolien käyttöön, esimerkisi luku ja kirjoitusoikeudet Tietotarpeet mahdollisessa laajennusvaiheessa 3.14 Tiedonsiirron kuvaus Siirrettävät tiedot ja niiden kuvaus Koodit eri tilanteisiin (kenttäyksiköt voivat yhdellä painalluksella välittää tiedon tilanteesta) Tiedonsiirtoformaatti Siirrettävät tiedostot Tiedon sijainti Päivitystaajuus Tietoliikenneyhteys Tiedonsiirtotavan voimassaoloaika Mahdollinen varajärjestelmä Tietoturvallisuudesta huolehtiminen Merkintä tiedon alkuperäisestä lähteestä Merkintä tiedon luotettavuudesta Tietojen riittävä yksityiskohtaisuus palveluiden käyttöön (määrämuotoisuus) Liitteessä 1 on taulukkomuotoinen yleinen sopimusrunko organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa huomioitavista asioista. 15

16 4. Muut palvelun kehittämisessä huomioitavat asiat 4.1 Yleistä Työpajoissa nousi esille runsaasti myös sellaisia palveluiden kehittämisessä huomioitavia kysymyksiä, jotka eivät liity organisaatioiden väliseen sopimukseen palvelusta. Alla on esitetty muistilista näistä asioista. 4.2 Valtakunnallinen koordinointi Julkisen sektorin tehtävien kuvaus Mitä tietoja julkinen sektori tuottaa ja ylläpitää Viranomaispalveluiden ja julkisten palveluiden kuvaus Julkisen sektorin osallistuminen järjestelmien perustamisen ja ylläpidon rahoitukseen Valtakunnallinen koordinointi järjestelmien yhtenäistämiseksi Valtakunnallisesti yhtenäiset järjestelmät ja palvelut Palveluiden näkyminen ulkoasultaan (käyttöliittymä) eri paikkakunnilla tietyn asteisesti saman näköisinä Rajapintakuvaukset tiedonvälitykseen Valtakunnalliset ja alueellinen työnjako tiedon keräyksessä, varastoinnissa ja palveluiden tuottamisessa Eri liikennemuotojen yhteistyö palvelukokonaisuuksien hallinnoinnissa, esimerkiksi alueellisten joukkoliikenteen infokeskusten ja Tiehallinnon liikennekeskusten yhteistyö, toimiminen yhdessä Perinteiset organisaatiorajat ylittävän toiminnan organisointi Pilottien kokemusten ja tulosten hyödyntämien ja käyttöönotto laajemmin Tutkimukset palvelujen ja järjestelmien tarpeista, vaikutuksista ja taloudellisuudesta, esimerkiksi tutkimukset palveluiden vaikutuksesta joukkoliikenteen käyttöön Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien hallintakeskus Mahdollisesti uuden organisaation perustamien joukkoliikenteen informaatiojärjestelmistä huolehtimaan Tuotteistamisen hyötyjen selvittäminen ja tuotteistusprosessin kuvaus TETRA jatko-ohjelman projektien avuksi Kansallisen liikennetelematiikan järjestelmäarkkitehtuurin (TelemArkin) hyödyntäminen sekä ylläpito ja kehittäminen 4.3 Tilaaja-toimittaja suhde Tilaajan järjestelmälle asettamat vaatimukset Järjestelmän toimitus Toimitukseen liittyvät laitteistot, koulutus ja ehdot Sopimus toimituksen vastaanottamisesta Dokumentointi Tuotevastuu 16

17 4.4 Säädökset ja luvat Yhteistyö lupaviranomaisten kanssa Pelisäännöt liikennöitsijöiden yhteistyöstä lupaviranomaisten kanssa tulisi tarkistaa. Huomiota tulisi kiinnittää aikatauluun, jolla lupaprosessissa toimitaan ja tämän vaikutukseen aikataulutietojen toimittamiseen. Tietojen ylläpitovelvoite Tarvitaanko säädöksiä, joissa määritettäisiin velvollisuudet tietojen ylläpitämiseksi sovitussa rajapinnassa Luvat radioverkkoihin Tietoturvaan ja intimiteettisuojaan liittyvät säädökset tai kysymykset eivät tulleet TETRA 7 pilottihankkeiden työpajoissa esille. Kysymykset ovat kuitenkin erittäin tärkeitä palveluiden kehityksen kannalta ja niitä joudutaan jatkossa käsittelemään. 17

18 5. Pelisäännöt 5.1 Yleistä Pelisäännöt ovat ehdotus liikennetiedon välityksen ja liikennetelematiikan yhdistettyjen palveluiden toteuttamisen yleisistä periaatteista. Yleiset pelisäännöt on tarkoitettu noudatettaviksi kaikissa liikenteen alan telemaattisia palveluita toteuttavissa organisaatioissa. 5.2 Palvelu ja hallinnointi Palvelusta tehdään siinä mukana olevien osapuolien välille kirjallinen sopimus, jossa kuvataan mm. luvun 3 Muistilista sopimuskysymyksistä mukaiset asiat. Jokaiselle palvelulle sovitaan yksiselitteinen vastuuorganisaatio, jolla on kokonaisvastuu palvelun toiminnasta. Palvelusopimuksessa eri organisaatioiden vastuulla olevien tehtävien toimeenpano on kunkin organisaation oma tehtävä. Palvelun toteuttaminen ja ylläpito organisoidaan siten, että kaikilla palvelussa mukana olevilla osapuolille on mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin. Palveluiden toteuttamisessa otetaan huomioon liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. Palvelussa organisaatioiden välillä välitettävät tiedot ovat standardien rajapintojen mukaisia, silloin kun standardi rajapinta on määritelty. Jos standardia rajapintaa ei ole määritelty tai siitä perustellusti poiketaan välitetään käytettävästä rajapinnasta tieto Liikenne- ja viestintäministeriön ylläpitämään rajapintakirjastoon. Palveluiden toteutuksessa pyritään noudattamaan seuraavia periaatteita Tiedon tuottajan tarvitsee ylläpitää tietoja ainoastaan yhdessä paikassa. Tiedon välittäminen muille osapuolille järjestetään ensisijaisesti tästä paikasta. Palvelun tekninen järjestelmä toteutetaan siten, että tiedonsiirtoyhteyden katkeaminen, tietojen voimassaoloajan päättyminen tai tiedonsiirrossa tapahtunut tietojen muuttuminen alkuperäisestä havaitaan ja virheellisten tietojen esittäminen käyttäjälle estetään. Tiedonvälitys toteutetaan siten, että palveluketjun eri vaiheissa voidaan tarkistaa onko alkuperäinen tieto muuttunut. Kun palvelussa havaitaan virhe, varmistetaan, että virhe tulee korjattua koko palveluketjussa. Asiakaspalautteen vastaanottanut tai virheen muuten havainnut osapuoli on velvollinen välittämään palautteen muuttumattomana osapuolelle tai osapuolille, joiden vastuulla virheen korjaaminen on. Kaikkien palvelussa mukana olevien osapuolien velvollisuus on huolehtia, että heidän organisaatiossaan tarpeelliset ihmiset esimerkiksi asiakaspalvelussa tietävät palvelusta ja osaavat vastata palvelua koskevaan palautteeseen ja toimia palautteen edellyttämällä tavalla esimerkiksi virheiden korjaamiseksi. 18

19 Mikäli minkä tahansa palvelussa mukana olevan organisaation osalta tapahtuu muutos, joka vaikuttaa palvelusopimuksessa määriteltyihin tehtäviin tai muuten palvelun muihin osapuoliin, tulee ko. organisaation mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tiedottaa muutoksesta palvelun vastuuorganisaatiolle ja lisäksi muille osapuolille, joita muutos koskee. 5.3 Rahoitus ja markkinat Palvelun rahoitus täytyy aina sopia tapauskohtaisesti. Rahoituksen järjestämisestä esitetään kuitenkin muutamia periaatesuosituksia. Markkinoilla on yleishyödyllisiä käyttäjille ilmaisia palveluja, joiden rahoittajina ovat viranomaiset ja alan yritykset. Julkisen sektorin osalta palveluiden tavoitteena on edistää liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista, kuten liikenneturvallisuutta, tasapuolisia liikkumismahdollisuuksia ja joukkoliikenteen saavutettavuutta. Alan yrityksille tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa suoraan palvelun avulla, vaan välillisesti. Lisäämällä esimerkiksi joukkoliikenteen palvelutasoa edistetään sen houkuttelevuutta ja edelleen joukkoliikenteen käyttöä, mikä tukee hankeen taloudellisuutta. Yhteistä yleishyödyllisille palveluille on, että niillä tavoitetaan laaja joukko käyttäjiä ja kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus saada kyseistä palvelua. Yleishyödylliset palvelut voivat olla säädöksiin perustuvia viranomaispalveluja, julkisilla varoilla kokonaan tuotettavia julkisia palveluja tai Public Private Partnershipiin perustuvia palveluja, joissa julkisen sektorin rooli rahoittajana on merkittävä. Palveluja toteuttavat viranomaiset tai yleishyödyllisten palveluiden toteuttamisessa mukana olevat viranomaiset määrittelevät, mitkä palvelut ovat yleishyödyllisiä ja tarjotaan siten julkisen sektorin toimesta tai tuella käyttäjille maksuttomina. Yksilöliikenteen yleishyödyllisiä Tiehallinnon tuottamia palveluja on kuvattu Liikenteen hallinnan strategiassa 1 Joukkoliikenteen yleishyödyllisten palveluiden rajaus on toistaiseksi tarkentumaton. On esitetty, että tietyt suuria joukkoja tavoittavat aikataulu- ja reitinsuunnittelupalvelut eri kulkumuodoista esimerkiksi internetissä olisivat käyttäjille maksuttomia. Lisäksi käyttäjien tulee saada matkan aikana maksutonta tietoa esimerkiksi matkakeskuksissa ja muissa joukkoliikenteen terminaaleissa. Toteutettaessa yksilöliikenteen yleishyödyllisiä käyttäjälle ilmaisia palveluja kustannusten jaon perusperiaate on: Kukin organisaatio vastaa omista investointi- ja käyttökustannuksistaan, myös vastuuorganisaatiolle syntyvät ylimääräiset ylläpito- ja käyttökustannukset maksaa palvelua ylläpitävä viranomainen Toteutettaessa joukkoliikenteen yleishyödyllisiä käyttäjälle ilmaisia palveluja kustannusten jaon perusperiaate on: Kukin organisaatio vastaa omista investointi- ja käyttökustannuksistaan 1 Tielaitos, Tiehallinnon liikenteen hallinnan strategia. Luonnos

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001 Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri FITS-julkaisuja 20/2003 Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri Loppuraportti ISBN 951-723-881-9 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio. HEILI-hanke

Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio. HEILI-hanke Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio HEILI-hanke HEILI-hanke Helsinki 2004 Julkaisija Liikenne- ja viestintäministeriö Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen ISBN 951-723-779-0 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija

Lisätiedot

B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus

B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Autoradioiden RDS-TA-tekniikan käytön tehostaminen Tiehallinnon selvityksiä 20/2006

Autoradioiden RDS-TA-tekniikan käytön tehostaminen Tiehallinnon selvityksiä 20/2006 Risto Öörni, Anna Schirokoff, Virpi Anttila Autoradioiden RDS-TA-tekniikan käytön tehostaminen Tiehallinnon selvityksiä 20/2006 Risto Öörni, Anna Schirokoff, Virpi Anttila Autoradioiden RDS-TA-tekniikan

Lisätiedot

ecall-päätelaitteiden tiedonsiirron testiympäristö

ecall-päätelaitteiden tiedonsiirron testiympäristö AINO-julkaisuja 8/2005 ecall-päätelaitteiden tiedonsiirron testiympäristö DRAFT 19.7.2005 Y:\RTEU20\telet\käynnissä\AINO\AINO_Palvelupuitteet\eCall_testialusta\Raportointi\eCalltestiympäristö_draft_050719.doc

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Hallinnollinen arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Hallinnollinen arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture hallinnan arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture Versio 1.0 15.2.2005 hallinnan arkkitehtuuri Tiehallinto Helsinki 2005 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto,

Lisätiedot

Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa

Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa AINO-julkaisuja 4/2005 Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa VIKING MIP 2004: Alternatives for public sector objectives in ITS service provision AINO-julkaisuja

Lisätiedot

Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittäminen

Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2004 Liikenne Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.8.2004 Tekijät

Lisätiedot

,ONND 1XUPLQHQ 5'6 70& SDOYHOXQ SHUXVWDPLQHQ 6XRPHVVD 7LHODLWRV Keskushallinto/Liikenteen palvelut Helsinki 1999

,ONND 1XUPLQHQ 5'6 70& SDOYHOXQ SHUXVWDPLQHQ 6XRPHVVD 7LHODLWRV Keskushallinto/Liikenteen palvelut Helsinki 1999 ,ONND1XUPLQHQ 5'670&SDOYHOXQSHUXVWDPLQHQ6XRPHVVD 7LHODLWRV Keskushallinto/Liikenteen palvelut Helsinki 1999 7LHODLWRV Opastinsilta 12 A PL 33 0521 HELSINKI 7,,9,67(/0b Suomessa aloitettiin vuonna 1997

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet \\rtes3\data\65\lm\fits\hankealueet\h2\varvi2\raportti\fits_3_2002_arviointiohjeet_020328.doc

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen, Juhani Vehviläinen, Markku Toiviainen, Kimmo Ylisiurunen

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 38/2004. Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa

FITS-julkaisuja 38/2004. Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa FITS-julkaisuja 38/2004 Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa FITS-julkaisuja 38/2004 Infolaituri. Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa ISBN 951-723-899-1 FITS-julkaisuja

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 30/2005 Liikenne. Matkapalvelukeskusten hankinta-asiakirjat

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 30/2005 Liikenne. Matkapalvelukeskusten hankinta-asiakirjat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 30/2005 Liikenne Matkapalvelukeskusten hankinta-asiakirjat Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 13.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU. Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa

TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU. Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 2/2005

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys. Sisäisiä julkaisuja 19/2006

Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys. Sisäisiä julkaisuja 19/2006 Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys Sisäisiä julkaisuja 19/2006 Julkaisun nimi 1 Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys Sisäisiä julkaisuja 19/2006

Lisätiedot

Esiselvitys V0.0.4 11.2.2002. Tiedosto: TiesaaLaatuEsi.DOC Tulostettu: 11.2.2002 Luokka: Luottamuksellinen. Intrinsic Oy

Esiselvitys V0.0.4 11.2.2002. Tiedosto: TiesaaLaatuEsi.DOC Tulostettu: 11.2.2002 Luokka: Luottamuksellinen. Intrinsic Oy V0.0.4 11.2.2002 Tiedosto: TiesaaLaatuEsi.DOC Tulostettu: 11.2.2002 Luokka: Luottamuksellinen Intrinsic Oy Quality Management for Road Weather Data, Preliminary Study Abstract The road weather data is

Lisätiedot

Vie palvelusi tietoturvallisesti verkkoon Kansallisen tietoturvastrategian toimenpideohjelman hankkeen 2 Palveluntarjoajan vastuut, oikeudet ja

Vie palvelusi tietoturvallisesti verkkoon Kansallisen tietoturvastrategian toimenpideohjelman hankkeen 2 Palveluntarjoajan vastuut, oikeudet ja Vie palvelusi tietoturvallisesti verkkoon Kansallisen tietoturvastrategian toimenpideohjelman hankkeen 2 Palveluntarjoajan vastuut, oikeudet ja velvollisuudet loppuraportti Julkaisuja 11/2011 Liikenne-

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 37/2004. Sähköisen sinetin käyttö Suomen satamien konttiliikenteessä. Loppuraportti

FITS-julkaisuja 37/2004. Sähköisen sinetin käyttö Suomen satamien konttiliikenteessä. Loppuraportti FITS-julkaisuja 37/2004 Sähköisen sinetin käyttö Suomen satamien konttiliikenteessä Loppuraportti FITS-julkaisuja 37/2004 Sähköisen sinetin käyttö Suomen satamien konttiliikenteessä Loppuraportti ISBN

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot