Toimintapoliittinen asiakirjaluonnos. Helsinki Congress Paasitorni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintapoliittinen asiakirjaluonnos. Helsinki Congress Paasitorni"

Transkriptio

1 15 Toimintapoliittinen asiakirjaluonnos Valtuuston kokous Helsinki Congress Paasitorni

2 sivu 1. Edunvalvonta ja sopimustoiminta 3 2. Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä 8 3. Järjestöpolitiikka Talous ja muut resurssit 13

3 3 1. edunvalvonta ja sopimustoiminta Vahva ja tehokas edunvalvonta Liiton tehtävänä on huolehtia kaikkien jäsenten oikeudenmukaisesta kohtelusta työelämässä sekä työlainsäädännön ja työehtosopimuksen mukaisten etujen varmistamisesta. Edunvalvontatoiminnan tavoitteena on parantaa jäsenten reaaliansioita, palkkauksen oikeudenmukaisuutta, työympäristöä sekä edistää työllisyyttä ja kehittää työelämää laadullisin uudistuksin. Yritystoiminnan rakenteiden ja omistuspohjan muuttuminen sekä globalisaatio vaikuttavat merkittävästi Suomeen ja erityisesti vientiteollisuuteemme. Suomessa tehtävä työ on vaarassa lipua halvempien tuotanto- ja työvoimakustannusten maihin aloilla, joissa työvoimakustannusten osuus lopputuotteen hinnasta on merkittävä. Liiton yksi tärkeimmistä edunvalvonnan tehtävistä on tukea ja luoda sellaista teollisuus-, työmarkkina-, koulutus-, ja yhteiskuntapolitiikkaa, jonka avulla maailmanlaajuisen tuotannon ja kilpailun haasteet ovat hallittavissa. Erityisesti ohjataan voimavaroja mm. ammatillisen koulutuksen ja muutosturvan kehittämiseen. Kansainvälistyneet markkinat, kilpailu ja jatkuva muutos lisäävät työntekijöiden turvattomuutta. Työelämän turvallisuuden parantamiseksi voidaan kehittää ratkaisuja, joissa yhdistetään työehdot, sosiaaliturva, aktiivinen työvoimapolitiikka ja elinikäinen oppiminen yritysten kilpailukyvyn, työllisyyden ja työntekijöiden hyvinvoinnin turvaavalla tavalla. Yritysten on yhteiskuntavastuunsa kantaakseen osallistuttava nykyistä enemmän työntekijän aseman turvaavien järjestelmien rahoittamiseen ja työvoiman vähentämisestä työntekijöille koituvien haitallisten seuraamusten lieventämiseen. Tämänkaltainen yritysten yhteiskuntavastuu on nostettava yhtenäiselle, parhaiden maiden tasolle EU:n alueella. Edunvalvonnan tehokkuus on tärkein jäsenhankinnan ja korkean järjestäytymisen ylläpitäjä. Liitto profiloituu vahvaksi edunvalvojaksi ja työelämän uudistajaksi. Liiton edunvalvontatoimintaan on tullut pysyvästi mukaan saartotoimien käyttö työkaluna jäsenistömme työpaikkojen ja työehtojen valvonnassa. Liitto ajaa voimakkaasti SAK:n ja TP teollisuuden palkansaajien kanssa kanneoikeutta ammattiliitoille. Työehtosopimus- ja työmarkkinatoiminta Liitto neuvottelee edustamilleen aloille valtakunnalliset työehtosopimukset liittokohtaisina, tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin tai muihin ratkaisumalleihin perustuvina sen mukaisesti, minkä ratkaisumallin kussakin tilanteessa katsotaan palvelevan parhaiten liiton jäsenistön ja eri sopimusalojen kokonaisetua. Laajat ja koko ay-kenttää yhdistävät sopimusratkaisut ovat ensisijaisia tavoitteita joihin pyritään yhteistyössä SAK:n, sen jäsenliittojen, muiden keskusjärjestöjen ja niiden jäsenliittojen kanssa. Tavoitteena on myös kehittää sopimustoiminnan koordinaatiota EU- tasolla. Liitto tavoittelee sellaisten valtakunnallisten sopimuskokonaisuuksien aikaansaamista, joilla turvataan työehtosopimusten yleissitovuus, kehitetään työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehtoja ja parannetaan työllisyyttä. Liiton keskeisenä lähtökohtana on oikeudenmukaisen ja solidaarisen palkkapolitiikan toteuttaminen Palkankorot.usten sopimusalakohtaiset tavoitteet ja muut työehtosopimustavoitteet asetetaan sopimusaloittain. Niiden toteutustavat ja muut työehtosopimuksen yksityiskohtaiseen soveltamiseen liittyvät kysymykset päätetään sopimusaloittain. Palkankorotusten vähimmäistasosta ja työsuhteen perusehdoista tavoitellaan yhtenäistä linjaa kaikilla sopimusaloilla. Palkankorotusten osalta tavoitteena on korottaa taulukko- ja muita vähimmäisehtoja yleiskorotusta suurempina. Työehtosopimustoiminnassa liitto toimii rakentavasti ja pitkäjänteisesti. Liitolla on tarvittaessa riittävät resurssit tukea erilaisin painostustoimin paikallis- ja liittotasolla käytäviä neuvotteluja. Palkkausjärjestelmät ja neuvottelujärjestelmän kehittäminen Liiton solmimien työehtosopimusten palkkausjärjestelmät perustuvat työn vaativuuteen, työntekijän pätevyyteen ja työsuoritukseen. Työn arviointi ja työntekijän pätevyyden määrittäminen edellyttävät analyyttisten mittausmenetelmien kehittämistä ja käyttämistä. Palkkausjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen asettavat osaamisvaatimuksia työpaikkatason neuvottelu- ja sopimustoiminnalle ja antavat työpaikoille mahdollisuuden rakentaa yhteistoiminnassa oikeudenmukaiset ja kannustavat palkkausjärjestelmät. Palkkausjärjestelmiä kehitetään edelleen liiton kaikilla sopimusaloilla siten, että ne

4 4 edistävät EU:n samapalkkaisuusdirektiivin asettamaa tavoitetta, jonka mukaan samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka. Kehitystyössä otetaan huomioon kunkin sopimusalan erityispiirteet. Keskeisinä tekijöinä ovat yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, kannustavuus sekä työsuorituksen ja palkan välinen yhteys. Paikallinen sopiminen on osa työehtojen sopimisjärjestelmää. Paikallisella sopimisella annetaan mahdollisuuksia sovittaa työehdot yrityksen ja henkilöstön yhteisiä tarpeita vastaaviksi ja edistää työehtojen ja työolojen parantamista yhteistyössä. Jotta paikallisen sopimustoiminta voi kehittyä toivotulle tasolle, vaatii se neuvottelujärjestelmän kehittämistä luottamusmiesten oikeuksien lisäämistä ja työnantajien diarektio oikeuden vähentämistä sopimustoiminnassa. Työehtosopimuksilla määritetään paikallisen sopimisen laajuudesta, sopimismenettelyistä, paikallisen sopimuksen oikeusvaikutuksista sekä turvataan työsuhteen vähimmäisehdot ja määritetään osapuolten tasavertaisuus. Paikallisen sopimisen edellytyksenä on toimiva neuvottelujärjestelmä ja kattava luottamusmiesverkosto, jolla on paikallisen sopimisen edellyttämä koulutus, oikeudet ja valtuudet. Paikallista sopimista voidaan edelleen kehittää, mutta sen laajentaminen nykyisestään asettaa uusia vaatimuksia koko neuvottelujärjestelmälle. Työntekijöiden kollektiivinen neuvotteluvoima perustuu pitkälti mahdollisuuteen käyttää työtaisteluoikeutta, jota paikallisissa neuvotteluissa ei työrauhavelvoitteen voimassa ollessa ole aina mahdollisuus käyttää. Mikäli työehtosopimuksessa sovittavien palkankorotusten tai muiden keskeisten työehtojen sopimista siirretään aiempaa enemmän työpaikoille, on työntekijöillä oltava mahdollisuus laillisiin painostuskeinoihin, jos neuvottelutilanne sitä edellyttää. Pienille työpaikoille, tai työpaikoille, joissa työntekijöiden neuvotteluvoima on heikko, on kehitettävä neuvottelujärjestelmä jossa taataan työntekijöiden edustajan osaaminen ja sopimusoikeudellinen asema kollektiivisessa paikallisessa sopimisessa. Mikäli työpaikalle ei ole valittu luottamusmiestä, työntekijöitä voi saamansa valtuutuksen nojalla edustaa ammattiosaston tai liiton nimeämä henkilö. Liiton on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota jäsenten tietoisuuden kasvattamiseen, oikeuksistaan, koulutusta kehittämällä ja riittävällä viestinnällä. Paikallisen sopimisen kehittäminen asettaa myös yrityksille osaamisvaatimuksia ja näiden varmistamiseksi olisi määriteltävä koulutusvelvoite ja laatujärjestelmä, jolla työpaikka saisi oikeuden paikalliseen sopimiseen. Työpaikkatason edunvalvonnan merkityksen kasvaessa on ammattiosastojen rooli edunvalvonnassa entistä tärkeämpi. Ammattiosastojen tulee kehittää toimintaansa ja olla entistä tiiviimmässä yhteistyössä luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, liiton keskustoimiston ja aluetoimistojen kanssa edunvalvonnan toteuttamiseksi. Ammattiosastojen keskinäistä yhteistyötä on syvennettävä. Myös jokaiselle jäsenelle olisi luotava mahdollisuudet omatoimiseen edunvalvontaan, kehittämällä tähän sopivia tieto- ja viestintä järjestelmiä. Työaika osaksi palkansaajan yksilöllisiä tarpeita Euroopan laajuisten työaikatavoitteiden tarkoituksena on estää epäterve kilpailu työajoilla ja työsuhteen ehdoilla. Liitto tukee ja kehittää yhdessä eurooppalaisten teollisuusmaiden ay-liikkeiden kanssa tavoitteita työajan lyhentämiseksi pitkällä aikavälillä. Työaikajärjestelmiä tulee kehittää niin, että niissä otetaan tasapuolisesti huomioon sekä työntekijöiden tarpeet, että tuotannon asettamat vaatimukset. Eri sopimusalojen työaikajärjestelmiä kehitetään alojen tarpeiden mukaan. Erilaisia työaikajärjestelyjä voidaan sopia työehtosopimusten antamissa puitteissa samoin, kuin työaikapankkien käyttöönottoa ja näiden kehittämistä työpaikoilla. Työajan pituus tulee porrastaa työn kuormittavuuden mukaan, sekä huomioida elinkaari-ajattelun toteutumien. Työajan tulee joustaa työntekijän elämäntilanteen ja jaksamisen mukaan. Ikääntyville työntekijöille tulee laatia toimiva malli, jossa työaikaa voidaan lyhentää silloin, kun työntekijä tuntee, etteivät voimat mahdollista kokoaikatyöskentelyä. Malli vaatii työmarkkinaosapuolten välistä yhteisymmärrystä, yhteistyötä eläkelaitosten kanssa sekä mahdollisesti myös lainsäädäntömuutoksia. Osa-aikaisten työsopimusten tekeminen tulee perustua sopimiseen, jossa otetaan huomioon työntekijän perhe-elämä ja työ. Osa-aikaista työntekijää ei saa asettaa epäedulliseen asemaan suhteessa kokoaikaisiin työntekijöihin. Kaikissa työaikajärjestelyissä tasa-arvo ja terveysnäkökulmat on huomioitava aikaisempaa enemmän. Erilaisten vuorotyömallien käyttämisen tulee perustua työntekijöiden toiveisiin ja esim. Työterveyslaitoksen vuorotyön kehittämishankkeissa hyväksi havaittuihin malleihin.

5 5 Työehtosopimuksiin perustuvilla paikallisesti sovittavilla työaikajärjestelmillä voidaan myös mahdollistaa ympärivuotinen työllisyys. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus edunvalvonnassa Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja työsopimuslaki sekä muu lainsäädäntö asettavat rajat epätasa-arvoiselle kohtelulle työelämässä. Käytännössä yhdenvertaisuus ei kuitenkaan monien ryhmien osalta toteudu Suomessa erityisen hyvin. Yksi liiton keskeisistä tavoitteista on työelämän kehittäminen tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Liiton tavoitteena on saada tasa-arvosuunnitelma jokaiseen työpaikkaan, joka työllistää vähintään 30 henkilöä. Tasa-arvosuunnitteluun sisällytetään niin palkkakartoitus kuin työ- ja perhe-elämän entistä parempi yhteensovittaminen. Yhdenvertaisuuslakia tarvitaan silloin, kun kyseessä on muu kuin sukupuoleen perustuva syrjintä. Yhdenvertaisuusongelmat korostuvat etenkin siellä, missä samassa yrityksessä työllistyy useita hyvin erilaisia työntekijäryhmiä. Työntekijöiden syrjintä on kielletty iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslain tueksi on säädetty sitä tukevaa lainsäädäntöä, kuten esim. ns. tilaajavastuulaki, jolla vahvistetaan läpinäkyvyyttä alihankintaketjujen ja vuokratyöntekijöiden työsuhteen ehtojen osalta sekä niiden toteutumisen valvontaa. Liitto ottaa aktiivisesti osaa lainsäädännön kehittämiseen ja pyrkii sisällyttämään yhdenvertaiseen kohteluun ohjaavia määräyksiä työehtosopimuksiinsa. Tulevaisuudessa on odotettavissa entisestään lisääntyvää työperäistä maahanmuuttoa, joka asettaa lisääntyviä vaatimuksia ammattiliitolle valvoa usein suomen kieltä taitamattomien, uusien jäsentensä työsuhteen ehtojen sopimusten mukaista täyttymistä. Työehtosopimusten valvonta ja työsuhteen oikeusturva Työehtosopimusten ja työlainsäädännön valvonnan lähtökohta on jäsenten valveutuneisuus ja tietoisuus omista oikeuksistaan työsuhteessa. Jäsenille kohdistetulla työehto- ja lainsäädäntötiedotuksella ja -koulutuksella varmistetaan, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus saada riittävät tiedot työsuhteen epäkohtien havaitsemiseksi ja omatoimisen edunvalvonnan suorittamiseksi. Luottamusmiesorganisaatiota vahvistetaan edelleen siten, että mahdollisimman monella työpaikalla on tehtäväänsä koulutuksen saanut luottamusmies. Työehtosopimuksia ja muita työsuhdeasioita koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti työpaikalla, mihin erityisesti panostetaan luottamusmiesten koulutuksessa. Aluetoimitsijoiden rooli luottamusmiesten kouluttajana, avustajana ja tarvittaessa neuvotteluihin osallistuvana asiantuntijana, varsinaisen riitojen ratkaisijan roolin ohella, korostuu entisestään. Työntekijöiden tietoisuutta omista tiedonsaantioikeuksistaan ja mahdollisuudesta käyttää neuvotteluissa asiantuntija-apua edistetään tiedottamalla ja kouluttamalla. Liiton tavoitteena on ensisijaisesti saada erimielisyys- ja oikeusaputapauksissa aikaan ratkaisut sopimalla ja vasta toissijaisesti oikeusteitse. Liitto valvoo työehtosopimusten ja työlainsäädännön toteutumista viime kädessä riitauttamalla työlainsäädäntöön liittyvät erimielisyydet yleisissä tuomioistuimissa sekä työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät erimielisyydet Työtuomioistuimessa. Oikeustoimilla pyritään saamaan eri tuomioistuimista laadukkaita, kattavia sekä jäsenilleen edullisia päätöksiä, joiden avulla voidaan myös kehittää työelämän käytäntöjä sekä luoda suuntaviivoja tulevaisuuden työehtosopimuksille. EU:n alueelta ja sen ulkopuolelta maahamme hakeutuvan työvoiman määrä liiton sopimusaloilla kasvaa tulevaisuudessa suhdannevaihteluista huolimatta, mikä on merkittävä haaste liiton edunvalvonnalle. Edunvalvontaorganisaation on varmistettava, että kaikille liiton sopimusaloilla työskenteleville turvataan työehtosopimusten ja työlainsäädännön mukaiset työehdot työntekijän syntyperästä riippumatta. Liitto puuttuu riittävin toimenpitein sosiaaliseen polkumyyntiin eli tilanteisiin, joissa työnantaja hankkii perusteetonta etua käyttämällä alisteisessa asemassa olevia, esimerkiksi ulkomaalaisia, työntekijöitä, joiden työsuhteen ehdot eivät vastaa liiton jäsenten ehtoja vastaavassa työssä. Liitto osallistuu jäsentensä ennakoivaan yhteiskunnalliseen edunvalvontaan vaikuttamalla merkittäviin työelämän ja sosiaaliturvan säädöksien valmisteluun, jotta liiton jäsenten ja yleisemminkin palkansaajien edut tulisivat jo ennakolta huomion otetuiksi. Liiton organisaatiota kehitetään niin, että se palvelee entistä paremmin edunvalvontaa.

6 6 Tunnusomaista sille on joustavuus, sopeutumiskykyisyys ja kustannustietoisuus. Tarvittavat muutokset on oltava mahdollista toteuttaa sitä mukaa kuin toimintaympäristö muuttuu. Eri sopimusaloilla työskentelevät jäsenet saavat liitosta samantasoiset palvelut ja tasa-arvoiset mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon. Henkilöstön ja hallinnon sopimusalakohtainen ja työlainsäädännön sekä oikeuksiensa tietoisuus varmistetaan liiton organisaatiossa koulutuksella ja riittävällä sisäisellä ja ulkoisella tiedottamisella. Työympäristö ja työsuojelu - toiminnalla vähennettävä kuormitustekijöitä Liiton tavoite on parantaa alan työpaikkojen työolosuhteita ja työturvallisuutta sekä edistää jäsenten hyvinvointia ja elämänlaatua. Työntekijöiden fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormitus on kaikki osaltaan huomioitava ja keskeisenä tavoitteena on työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy. Liiton työympäristötoiminta nivoutuu läheisesti yhteen edunvalvonnan neuvotteluprosessien kanssa, sillä työsuojelun normitus tapahtuu osin keskusjärjestö- ja työehtosopimusten kautta. Työsuojelun sopimustoiminnassa panostetaan erityisesti työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten kehittämiseen. Työpaikkatason sopimistoiminta on keskeisessä roolissa työympäristöjä kehitettäessä. Liitto tukee, ohjaa ja kouluttaa työsuojeluhenkilöitä jotta nämä voisivat edistää edustamiensa työntekijöiden työsuojelua. Samalla pyritään lisäämään työsuojeluvaltuutettujen määrää työpaikoilla. Työpaikkatason työsuojelutoiminta perustuu ennen kaikkea vaarojen tunnistamiseen, riskien arviointiin ja niiden hallintaan. Työympäristön ja työyhteisöjen kehittämistoiminnan merkitys ja arvostus on kasvanut kuluvalla vuosikymmenellä. Tähän liittyvä työ tulee lisääntymään työpaikan sisäisessä kehittämistoiminnassa ja työolosuhdekysymyksissä Esimerkkinä näistä ovat nolla tapaturma-ajattelun yleistyminen, työssä jaksamisen ja jatkamisen hankkeet, työympäristön laatujärjestelmät, työturvallisuuskortti sekä monet työmarkkinajärjestöjen yhteiset työturvallisuus- ja kehittämishankkeet. Ihmisten vaatimukset laadukkaasta työympäristöstä ovat kasvaneet. Suomen työelämään ja työympäristöön vaikuttavat säädökset ja eritasoiset normit valmistellaan tänä päivänä monilla tasoilla. Säädösvalmistelu myös kansainvälistyy. Lisäksi koneita, laitteita, kemikaaleja ja erilaisia hallintajärjestelmiä pyritään standardisoimaan maailmanlaajuisesti. Kansainvälistymisestä huolimatta Suomen lainsäädäntö- ja standardisointityöllä voidaan vaikuttaa kansallisen työsuojelun tasoon. Työelämää koskeva normitus valmistellaan yleensä kolmikantaisesti. Tavoitteena on, että liitolla on oma tai SAK:n edustus kaikissa niissä kansallisissa elimissä, joissa alan työturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja normitusta valmistellaan. Kansainväliseen työsuojeluun ja standardisointiin liittyvää vaikuttamista tehdään tehostamalla yhteistyötä kansainvälisten ay-organisaatioiden kanssa. Ympäristönsuojelu ja työsuojelu vaikuttavat vahvasti toinen toisiinsa. Hyvä työhygienia vähentää ympäristökuormitusta sekä toisaalta ympäristön kannalta turvallisten prosessien ja kemikaalien käyttö vähentää työntekijöiden altistumista. Liitto vaikuttaa ympäristönsuojelukysymyksiin yhdessä SAK:n kanssa. Samanaikaisesti vaikutetaan teollisuus- ja elinkeinopolitiikkaan, joilla on vahva yhteys ympäristönsuojeluun. Liitto osallistuu ja vaikuttaa metsäalan sertifiointijärjestelmien käyttöön ja edelleen kehittämiseen. Sosiaalipolitiikka osa jäsenten edunvalvontaa Liitto vaikuttaa yhdessä SAK:n kanssa sosiaalipolitiikkaan osallistumalla erilaisiin työryhmiin ja lainvalmisteluun ja tuomalla työntekijöiden erityisongelmia esiin. Sosiaalipoliittisia keinoja kehittämällä on turvattava työntekijäperheiden palkattomien jaksojen toimeentuloa. Yhteiskunnallisesti vastuullisena toimijana liitto pyrkii myös vaikuttamaan kaikkein vähäosaisimpien toimeentulon turvaamiseksi. Tavoitteena on että perusturvaa ja ansiosidonnaisesta turvaa kehitetään tasapainoisesti. Liitossa autetaan niin jäseniä kuin työpaikkojen luottamushenkilöitä työkyvyttömyys- ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä ja muutoksenhauissa: neuvotaan, tutkitaan valitusperusteita, tehdään yhdessä tai kirjoitetaan puolesta valtakirjalla. Valitusten avulla vaikutetaan korvauskäytännön muodostumiseen erilaisten ammattitautien ja työtapaturmavammojen kohdalla. Kansainvälinen edunvalvonta Merkittävä osa liiton jäsenistöstä työskentelee aloilla ja yrityksissä, joiden toimialue ylittää Suomen rajat. Suomen teollisuus on laajalti

7 sidoksissa eurooppalaisiin, osin myös maailmanlaajuisiin tuotantorakenteisiin ja johtamisjärjestelmiin. Sen vuoksi työnteon ehdoista sopimista tulee yhä tehokkaammin koordinoida eurooppalaisen ay-liikkeen yhteisvoimin. Vain vahvalla yhteistyöllä voidaan rajoittaa työntekijöiden edun vastaista kansainvälistä kilpailua työ- ja palkkaehdoilla. Liitto pyrkii vahvistamaan ay-liikkeen Eurooppa-federaatioiden puitteissa tehtävää sopimustoiminnan koordinointia. Liitto vahvistaa toimintaansa myös muissa kansainvälisissä foorumeissa ja ohjaa resursseja kansainvälisen edunvalvonnan kehittämiseen. Myös henkilöstön edustajien välistä kansainvälistä yhteistyötä vahvistetaan, etenkin monikansallisten yritysten tuotantoyksiköiden välillä. Liitto pyrkii järjestämään myös ulkomaalaistaustaiset palkansaajat Suomessa, turvaamaan heidän työehtonsa ja estämään halpatyövoimalla keinottelu. Vain kaikkien maassamme työskentelevien asioita ajamalla liitto pystyy tehokkaasti valvomaan työehtoja ja suojaamaan jäsentensä työpaikkoja. Ay-liikkeen kansainvälinen yhteistyö on paitsi tehokkaan edunvalvonnan edellytys, myös keino torjua kansallismielisyyden lisääntymistä ja edistää työntekijöiden välistä maiden rajat ylittävää yhteenkuuluvaisuutta. Kansainvälistyneen pääoman vastapuolena on oltava aidosti kansainvälistynyt ay-liike, jonka jäsenet ovat valmiita edistämään toistensa oikeuksia riippumatta siitä, mitä kansallisuuksia he edustavat. 7

8 8 2. Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä 1. Viestinnän nykytila Puuliitossa 2. Viestinnän tavoitteet valtuustokaudeksi Yhteiskuntavaikuttaminen 4. Elinkeinopoliittiset päälinjaukset 1. Viestinnän nykytila Puuliitossa Puuliiton viestinnässä käytetyt välineet ovat jäsenlehti Särmä, internet-sivut, uutiskirjeet aktiiveille, jäsenkalenteri, sosiaalinen media, sähköposti, esitteet ja kampanjat sekä muut printti- ja sähköisen viestinnän perinteiset keinot. Liittokokouskauden alkupuolella toteutettiin internet-sivujen kokonaisuudistus ja kuluvana vuonna erillinen graafinen uudistus. Molemmat uudistukset paransivat sivuston teknistä käytettävyyttä ja ulkoasua jäseniä, liiton hallintoa ja suurta yleisöä ajatellen. Sähköisen viestinnän puolella aktiiveille suunnatun, mutta kaikkien jäsenten tilattavissa olevan sähköisen uutiskirjeen käyttö vakiintui niin, että sen rinnalla käytetään vähemmässä määrin paperiversiota. Puuliitto alkoi näkyä liittokokouskauden aikana myös sosiaalisessa mediassa ja lisäsi näkyvyyttä internetissä avointen työpaikkojen hakupalveluna. Printtiviestinnässä toteutettiin esiteuudistus niin, että liiton yleisesitteiden lisäksi käyttöön otettiin sopimusalakohtaiset esitteet. Muita uutuuksia olivat liiton ja yksityisen työttömyyskassan palveluja vertaileva esite Puuliitto ylivoimaisesti parempi ja oppilaitostiedottamisessa käytetty esite Asenteella ammattiin. Jäsenkalenteri muutettiin tilausperiaatteella toimitettavaksi. Särmän lukijatutkimus toteutettiin osana liiton järjestötutkimusta. Vuosien jäsenhankintakampanja toteutettiin sähköisen ja printtiviestinnän yhdistelmänä. Puuliiton tiedottajaverkosto toimi läpi liittokokouskauden niin, että viestinnän vuotuiset koulutustilaisuudet suunnattiin verkoston toiminnan ja sen jäsenten viestinnällisten toimintavalmiuksien kehittämiseen. Näitä kaikille jäsenille avoimia koulutusviikonloppuja järjestettiin kerran vuodessa. Kurssiteemoina olivat alueellinen viestintä, nettikirjoittaminen, ilmaisutaidot, mediaesiintyminen sekä puhe- ja vuorovaikutustaidot järjestötyössä. Ammattiosastoja autettiin viestintäkoulutusten järjestämisessä. Ruotsinkielellä tietoa tarjottiin Särmän Kanten-sivulla, sähköisellä uutiskirjeellä ja internet-sivuilla. Ruotsinkielisillä jäsenillä oli lisäksi mahdollisuus saada jäsenmaksua vastaan SAK:n julkaisema Löntagaren. Ruotsinkielisen viestinnän määrä lisääntyi verrattuna edelliseen liittokokouskauteen. Mediaviestinnässä käytettiin lehdistötiedotteita, tiedotustilaisuuksia, taustainformaatiotapaamisia ja messuja. Erityinen viestintäponnistus oli vuoden 2010 mekaanisen metsäteollisuuden lakko. 2. Viestinnän tavoitteet valtuustokaudeksi Vuoden 2014 lukijatutkimuksen ja kuluneella liittokokouskaudella sähköisen viestinnän tavoittavuudesta saatujen tietojen ja kokemusten perusteella tulee jäsenlehti Särmä säilyttämään asemansa viestinnän lippulaivana, jonka rinnalla pitää tulevalla valtuustokaudella kuitenkin seurata ja ennakoivasti kehittää ja lisätä sähköistä viestintää. Särmän sisällön ja ulkoasun uudistustyö käynnistetään vuoden 2015 aikana. Lehden julkaisemista jatketaan nykyisellä rytmillä 15 kertaa vuodessa, mutta sen ilmestymiskertojen vähentämistä voidaan valtuustokauden aikana harkita niin, että siitä vapautuvat resurssit ohjataan sähköisen viestinnän kehittämiseen ja parissa työskentelemiseen. Sähköisen viestinnän kehittämisessä internet-sivut säilytetään nykyisessä perusmuodossaan niin, että niihin lisätään jäsenpalvelua ja liiton houkuttelevuutta vahvistavia toimintoja. Ne voivat olla laadultaan vuorovaikutteisia, kuvallisia ja tekstiin perustuvia elementtejä. Myös viihteellisten palvelujen käyttöönottoa voidaan sivuille houkuttelemisen välineenä harkita, mikäli niiden hinnoittelu on järkevällä tasolla. Aktiiveille suunnattu sähköinen uutiskirje uudistetaan ja liiton näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa lisätään. Liiton esitteiden uudistaminen tulee ajankohtaiseksi valtuustokauden aikana. Esitteet valmistetaan niin, että ne ovat käytettävästi painettuina versioina ja sähköisessä mediassa. Yleisellä tasolla viestinnän tavoitteena on liiton tunnettuuden lisääminen sekä jäsenistön, median ja sidosryhmien liittoa koskevan tiedon tarpeen herättäminen, siihen vastaaminen ajantasaisesti ja räätälöidysti, menestyminen kilpailussa julkisuudesta sekä liiton jäsenten, hallinnon ja työntekijöiden toimintaympäristön tiedollinen selkeyttäminen. Käytännössä tehtävänä on tukea toimintaa

9 9 liitossa, ammattiosastoissa ja työpaikoilla. Näiden rinnalla kulkevat viestinnän määrällinen ja vaikuttavuudeltaan mitattu onnistuminen suhteessa liiton edunvalvonnan, järjestötoiminnan ja julkisen näkyvyyden tavoitteisiin. Särmässä harjoitetun journalismin tehtävänä on elävöittää kokonaisviestintää ja käsitellä eri aihealueita avoimesti ja kriittisesti. Viestinnän avainsanoja ovat avoimuus, täsmällisyys, ajantasaisuus, ennakoivuus, tehokkuus ja kriittisyys. 3. Yhteiskuntavaikuttaminen Yhteiskuntavaikuttaminen on määritelmällisesti se kokonaisuus, jonka liiton edunvalvonnan, järjestötoiminnan ja viestinnän toimenpiteet muodostavat, kun sen linjaamilla tavoitteilla, näkemyksiä ja kannanotoilla ohjataan sopimusalojen, työmarkkinoiden ja yhteiskunnan kehitystä. Missä asiakokonaisuuksissa yhteiskuntavaikuttamista tullaan harjoittamaan, on tämän asiakirjan lisäksi johdettavissa edunvalvonnan ja sopimustoiminnan sekä järjestöpolitiikan asiakirjoista. Tässä kokonaisuudessa on käytettävissä olevien resurssien tehokkaan hyödyntämisen takia valtuustokauden aikana tärkeä tehtävä valikoida tarkasti ne asiat ja kohteet, joihin halutaan vaikuttaa. Yhteiskuntavaikuttamisen pääkohteet ovat työmarkkinoiden toimivuuden ja työelämän pelisääntöjen rakentaminen sekä työmarkkinoiden käytettävissä olevan työvoiman oikeudenmukainen ja inhimillinen kohtelu, kun kyse on Puuliiton jäsenkuntaa koskettavien työelämää ohjaavien sopimusten tai lakien ja EU-tason direktiivien säätämisestä, käytännön palkkatyön tekemisestä tai eri viranomaisten kanssa asioimisesta esimerkiksi työttömyyden tai tapaturmien kohdatessa. Yhteiskuntavaikuttamisen kärki kohdistetaan poliittiseen päätöksentekoon ja työelämää koskettavien lakien valmisteluun ja asian edellyttäessä myös muihin sidosryhmiin. Puuliiton laaja sopimuskenttä puutuoteteollisuudesta metsä- ja maatalousaloihin tarkoittaa sitä, että jäsenkunnan etujen ajamiseksi ja turvaamiseksi on Puuliitolla oltava asialliset yhteydet kaikkiin maan hallituksessa ja eduskunnassa vaikuttaviin poliittisiin puolueisiin. Yhteiskuntavaikuttamisen välineitä ovat toisaalta asiantuntijatason suora vaikuttaminen päättäjiin ja toisaalta vaikuttaminen osana tärkeitä sidosryhmiä kuten SAK ja Teollisuuden palkansaajat TP tai asiasta riippuen yhdessä työnantajien etujärjestöjen kanssa sekä viestinnän käyttäminen Puuliitossa valmisteltujen näkemysten esiin nostamiseksi ja julkisen keskustelun herättämiseksi. Yhteiskuntavaikuttamista toteutetaan myös Euroopassa ja globaalisti. Näillä tasoilla Puuliitto vaikuttaa osallistumalla sopimusalojensa kansainvälisten kattojärjestöjen sekä SAK:n ja sen kansainvälisen solidaarisuusjärjestön SASKin päätöksentekoon ja toimintaan. 4. Elinkeinopoliittiset päälinjat Puuliiton yhteiskuntavaikuttamiseen ja sopimustoimintaan liittyvät elinkeinopoliittiset päätavoitteet ovat palkansaajien ostovoiman ja työllisyyden turvaaminen. Tärkeimmät toiminta-alueet ja vaikuttamiskohteet ovat biotalous ja energia-asiat, puurakentaminen ja puun käyttö rakentamisessa, metsäala ja siihen liittyvä teollisuus sekä maaseutuelinkeinot. Biotaloudessa tavoitteena on huolehtia siitä, että yhteiskunnan voimavaroin tuetaan ja edistetään järkevällä tavalla alan kasvua, tutkimusta ja innovaatioita niin, että samalla voidaan luoda uusia ja turvata olemassa olevia työpaikkoja sekä edistää kestävää kehitystä uusiutuvia luonnonvaroja ja cleantechin tuotantoteknologioita hyödyntämällä. Puun energiakäytön lisääminen on kannatettavaa samalla kun fossiilisten energialähteiden ja erityisesti kivihiilen käyttöä on syytä vähentää. Tässä kokonaisuudessa on turvetuotannon ja turpeen käytön tulevaisuus suomalaisena energiamuotona turvattava. Puurakentamisesta ja puun käytön lisäämisestä rakentamisessa on mahdollista kehittää yksi suomalaisen teollisuuden merkittävä vientituote. Se voidaan käsittää osaksi biotaloutta, jolloin yhteiskunnan tuki pitää kohdentaa teollisen toiminnan kasvun alkuvaiheisiin niin, että yrityksiä voidaan auttaa etenemään pilottihankkeista kannattavaan vienti- ja liiketoimintaan ilman yhteiskunnan tukirahoitusta. Yksi keino on puun käyttö julkisessa rakentamisessa. Biotalouden perusta on vahvassa metsätaloudessa ja siihen liittyvässä perusteollisuudessa. Myös näiden toimintaedellytyksistä on huolehdittava, jolloin yhdistävä tekijä on riittävä, tasainen ja kustannuksilta kilpailukykyinen puuraaka-aineen tuotanto ja saanti teollisuuden tarpeisiin. Se edellyttää aktiivista ja pitkäjänteistä metsäpolitiikkaa, talousmetsien nykyistä tehokkaampaa kestävän kasvun rajoissa tapahtuvaa hyödyntämistä, puumarkkinoiden toiminnan ohjaamista ja esimerkiksi Metsähallituksen säilyttämistä suorassa valtion

10 omistajapoliittisessa ohjauksessa. Koulutusjärjestelmän pitää pystyä tuottamaan osaavaa työvoimaa metsäalan ja puutuoteteollisuuden tarpeisiin ja ammatteihin. Suomessa on huolehdittava myös maaseutuelinkeinojen tulevaisuudesta. Kotimaisten työpaikkojen lisäksi kysymys on merkittävästä vientitoiminnasta. Turkistarhaus pitää säilyttää suomalaisten elinkeinojen joukossa. Sen toiminnalle pitää luoda vakaa perusta ja kasvun mahdollisuus. Harmaata taloutta on karsittava nykyistä tehokkaammin kaikilla tuotannonaloilla. Se edellyttää toisaalta viranomaisresurssien lisäämistä ja toisaalta kaikkien työmarkkinaosapuolten ja poliittisten puolueiden sitoutumista harmaan talouden torjuntaan ja terveen elinkeinotoiminnan edistämiseen. Osa tätä toimintaa on lakien, sopimusten ja metsäsertifiointijärjestelmien säännösten noudattaminen. Valtiovallan ja työmarkkinaosapuolten on aktiivisesti vaikutettava siihen, että suomalaisten talousmetsien käyttö voidaan turvata tulevaisuudessa myös EU-kontekstissa. Puu on määriteltävä EU:ssa virallisesti hiilineutraaliksi raaka-aineeksi. 10

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 31.3.2008

LOPPURAPORTTI 31.3.2008 TEAM LIITTOPROJEKTI TYÖHYVINVOINTI, TYÖSUOJELU JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI 31.3.2008 Työryhmän kokoonpano: Juha Pesola (pj.), Metallityöväen Liitto ry Irene Hämäläinen (varapj.), VAAL

Lisätiedot

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 7/2002 Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lokakuu 2002 Lisätietoja: Sinikka Näätsaari puh. (09) 7721 442

Lisätiedot

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liiton 21. liittokokous Metallityöväen Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liitto ry Metallityöväen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

6/2003. SAK:n Nuorisopoliittinen ohjelma. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

6/2003. SAK:n Nuorisopoliittinen ohjelma. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Puheen vuoro 6/2003 SAK:n Nuorisopoliittinen ohjelma SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Heinäkuu 2003 Lisätietoja: Eija Harjula eija.harjula@sak.fi puh. (09) 7721 412 SAK, PL 157 FIN-00531 Helsinki

Lisätiedot

Teknologian ammattilaiset yhdessä enemmän?

Teknologian ammattilaiset yhdessä enemmän? Teknologian ammattilaiset yhdessä enemmän? Selvitysmies Lauri Lylyn raportti Kemianliitolle, Metallityöväen Liitolle, Paperiliitolle, Puu- ja erityisalojen liitolle, Sähköalojen ammattiliitolle ja Viestintäalan

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

TEAM-LIITTOPROJEKTI EDUNVALVONTATYÖRYHMÄ. Edunvalvonta, työehtosopimustoiminta ja lakipalvelut. Loppuraportti

TEAM-LIITTOPROJEKTI EDUNVALVONTATYÖRYHMÄ. Edunvalvonta, työehtosopimustoiminta ja lakipalvelut. Loppuraportti TEAM-LIITTOPROJEKTI EDUNVALVONTATYÖRYHMÄ Edunvalvonta, työehtosopimustoiminta ja lakipalvelut Loppuraportti 2008 2 TIIVISTELMÄ Työryhmän keskeisenä tehtävänä oli laatia esitys koskien edunvalvonnan, työehtosopimustoiminnan

Lisätiedot

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 SISÄLTÖ OSA I: SASKIN KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PITKÄAIKAISET TAVOITTEET JA TOIMINTAMUODOT 2.1 Tavoitteet 2.2 Toimintamuodot ja lähestymistavat 2.2.1

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004 Neuvottelutulos 15.11.2002 TYÖLLISYYTTÄ, TURVALLISUUTTA JA OSTOVOIMAA Keskusjärjestöjen neuvottelutulos tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi on syntynyt. Ratkaisu

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen tilanne

Yhteiskunnallinen tilanne Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri 2014 Yhteiskunnallinen tilanne Työllisyyden turvaaminen ykkösasiana yhteiskunnassa Vuonna 2014 maan taloudellinen tilanne tulee hallitsemaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus

Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus Raportti palkansaajakeskusjärjestöjen työelämän kehittämisseminaarista Kirjan-sali, Helsinki 10.10.2006 Lukijalle Palkansaajien työpaikkaedustajien

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1 30.4.2015 KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Mitkä ovat mielestänne Suomi vuonna

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät

Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät Yksityisten alojen palkkajärjestelmät EK-SAK- ja EK-STTK-tuottavuustyöryhmät 2011 Toimituskunta: Petri Ahokas, Niilo Hakonen (puheenjohtaja), Jaakko Hänninen, Ville

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot