Riittääkö öljy ja millä hinnalla?*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riittääkö öljy ja millä hinnalla?*"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 1/2007 Riittääkö öljy ja millä hinnalla?* Paavo Suni Tutkija etla ö ljy ja muut fossiiliset polttoaineet ovat ns. uusiutumattomia luonnonvaroja. näitä varoja on vain tietty rajallinen määrä, joten ne hupenevat, kun niitä käytetään. Varantojen koko voidaan määrittää useilla eri tavoilla ja näin myös tehdään. useimmiten varannoilla tarkoitetaan ns. konventionaalisia 1 reservejä, jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti käytettävissä kohtuullisella varmuudella. tällä tavallamitattuna esimerkiksi raakaöljyn varannot olivat vuoden 2005 lopussa 1200,7 miljardia tynnyriä, jotka riittäisivät vuoden 2005 kulutustasolla 40,6 vuodeksi (BP 2006). öljyliusketta tai hiekkaa, nesteytettyä hiiltä tai kaasua ei yleensä lasketa konventionaalisiin varoihin. ne ovat kuitenkin hiilidioksidipäästöjen lisäyksestä huolimatta varteenotettavia vaihtoehtoja, jos öljy pysyy kalliina. Luonnonvarojen tarjonnan rajallisuus suhteessa niiden käytön ripeään kasvuun on huolestuttanut ainakin Malthusin (1798) ajoista. * Kirjoitus perustuu Kansantaloudellisen Y distyksen kokouksessa 26. syyskuuta 2006 pidettyyn esitelmään. 1 Ks. esimerkiksi Society of Petroleum En ineers ja kaavio artikkelin lopussa (Liite 1). tuolloin huolena oli väestön kasvu ruuan tuotantokykyä nopeammin, minkä katsottiin johtavan väistämättä henkeä kohden lasketun ruuan vähenemiseen jo 1900 luvulla. näin ei käynyt, vaikka ruuan saanti oli tuolloin ja on vieläkin osalle maailman väestöä hyvin ongelmallista. Vastaavan tyyppinen ajattelu sai uutta puhtia 1970 luvun öljykriiseistä pohjautuen ns. Rooman klubin ajatuksiin, jotka kiteytettiin kasvun rajat teoksessa (Meadows et al. 1972). tosin kyseessä oli ilmeisestikin vain esimerkkilaskelma, jolla pyrittiin osoittamaan väestön ja talouden kasvutrendien kestämättömyys silloisilla rakenteilla (Meadows et al. 2005). samantyyppinen ajattelu on viime vuosina huipentunut keskustelussa öljyn riittävyydestä: maailman öljyntuotannon arvioidaan kääntyvän tai jo kääntyneen laskuun (ks. Campbell ja Laherrère 1998 tai AsPo 2006, peakoil.net/) vastaavaan tapaan kuin king hubbert (1956) ennusti jo 1950 luvulla Yhdysvaltain tarjonnan huipentuvan vuoden 1970 tienoilla (hubbert 1956, 24). Yhdysvaltain öljyntuotanto huipentui lopulta liki hubbertin ennusteen mukaisesti vuonna toisaalta hänen arvionsa maailman öljyn tuotannon huipen

2 Paavo Suni Kuvio 1. Maailman öljyvarojen riittävyys vuosina Lähde: eia, BP, etla. tumisesta vuonna 2000 (hubbert 1956, 22) ei ole pitänyt paikkaansa ainakaan yhtä tarkasti. hubbertin muotoilema raakaöljyvarojen hyödyntämisprosessin kuvaus normaalijakauman tyyppiseksi tuntuu kuvaavan hyvin uusiutumattoman resurssin elinikäistä käyttöä (Wood et al. 2004, deffeyes 2003). tuotantohuipun ajoitus riippuu tällöin kuitenkin olennaisesti varantojen koosta, mikä on ainakin maailman tuotannon osalta ollut toistaiseksi vaikea arvioitava. Raakaöljyn konventionaalisten varantojen riittävyys on pysynyt viime vuosikymmeninä hämmästyttävän vakaana, jos riittävyyttä mitataan sillä kuinka moneksi vuodeksi reservit riittävät kattamaan kunakin vuonna kulutetun tai tuotetun raakaöljyn. Riittävyys on itse asiassa parantunut öljykriisien jälkeen, vaikka öljyn kulutus on muutamaa 1970 luvun öljykriisivuotta lukuun ottamatta koko ajan kasvanut. kasvun rajat teoksen julkistamisen aikoihin 1970 luvun alussa konventionaaliset varat riittivät silloisella kulutuksella vain noin kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Vuonna 2005 maailman öljyvarat riittivät peräti 41 vuodeksi. Mainittakoon, että vuonna 1972 todennetut varat olisivat riittäneet vuoden 2005 kulutuksella vain 19 vuodeksi. Varannot ovatkin lisääntyneet tänä aikana 2,1 kertaisiksi. konventionaalinen tuotanto kääntyy ennen pitkää laskuun. kukaan ei asettane sitä kyseenalaiseksi. Arviot käänteen ajankohdasta kuitenkin vaihtelevat tuntuvasti. Campbell arvioi vuonna 2000, että käänne tapahtuisi vuonna 2005 (Campbell 2000). tilastojen mukaan tuotanto kuitenkin nousi sekä vuonna 2005 että mitä todennäköisimmin vuonna eia:n todennäköisimmäksi katsoman arvion mukaan tarjonnan käänne tapahtuu vasta vuonna 2037 (Wood et al. 2004).

3 KAK 1/2007 Kuvio 2. Maailman fossiiliset reservit vuoden 2005 lopussa Lähde: BP, etla. Kallistunut raakaöljy lisää sekä öljyvaroja että vaihtoehtoista tarjontaa Raakaöljyn konventionaalisen tuotannon kääntyminen laskuun on usein tulkittu maailmantalouden kannalta katastrofaaliseksi tilanteeksi (ks. esim. Campbell 1997). öljyvarantojen riittävyys ei kuitenkaan ainakaan periaatteessa rajoita kysynnän tyydyttämistä lähivuosikymmeninä, vaikka konventionaalisen öljyn tarjonta kääntyisikin lähivuosina laskuun.väistämättä eteen tulevaa öljyn tarjonnan huippua (ns. peak oil) loitontaa se, että tekninen kehitys ja kallistunut öljy tekevät osan ennen tuotantotaloudellisesti kannattamattomista reserveistä kannattaviksi. tarjonnan kasvattaminen on kuitenkin muuttunut entistä hankalammaksi. olemassa olevat tunnetut hyödyntämättömät varat esiintyvät yleensä pieninä pitoisuuksina tai neovat aiemmin löydettyihin esiintymiin verrattuna kalliisti hyödynnettävissä. osa, joskin todennäköisesti suhteellisen pieni osa, varannoista on vielä myös löytämättä. Raakaöljyn riittävyyttä lisää myös vaihtoehtoisten lopputuotteiden kannattavuuden paraneminen raakaöljyn hinnan nousun myötä. kaasusta ja jopa hiilestä tehdyt tuotteet ovat nykyhinnoin kilpailukykyisiä ja tarjoavat periaatteessa hyvän mahdollisuuden fossiilisten polttoaineiden tarjonnan lisäämiseen. kun raakaöljyä riittää British Petroleumin mukaan vuoden 2005 tuotannolla yli neljäksikymmeneksi vuodeksi, niin kaasua riittää yli 60 vuodeksi ja hiiltä yli 150 vuodeksi. syksyn 2006 hinnoin varannot olisivat vielätätäkin suuremmat. hinnan nousun on kuitenkin oltava pysyvää, jotta se käynnistäisi investoinnit (iea 2005). 0

4 Paavo Suni Fossiilisten polttoaineiden hyödyntämistä pyritään rajoittamaan kansainvälisillä sopimuksilla, joihin liittyvällä päästökaupalla ohjataan energian tuotantoa vähäpäästöiseen suuntaan. Päästöoikeuksista perittävä hinta lisää muiden kuin fossiilisten raaka aineiden hintakilpailukykyä nostamalla hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien raaka aineiden hintaa sitä enemmän mitä enemmän ne tuottavat päästöjä. Päästökaupan vaikutuksia pienentää kuitenkin se, että sitä sovelletaan toistaiseksi vain eu:ssa. esimerkiksi kiina hyödyntää jatkossa tuntuvia kivihiilivarojaan energian tuotannossa entistä intensiivisemmin (iea 2004), mikä vähentää raakaöljyn kysyntäpainetta. Yhdysvallat, joka on suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja, ei ole toistaiseksi ratifioinut taustalla olevaa ns. kioton sopimusta. kivihiilen käyttömahdollisuuksia parantavat päästökaupankin oloissa tekniikat, jolla pystytään pitämään päästöt hyvin pieninä (Adams 2007). Muista kuin fossiilisista polttoaineista tehtyjen tuotteiden tarjonnan lisääntyminen vähentää toisaalta fossiilisten polttoaineiden kysynnän kasvua. Maailman energianhuollon ongelmana ei siis näyttäisi olevan fossiilisten energiavarantojen riittävyys vielä lähivuosina, jos esimerkiksi öljyyn liittyvät tilastot eivät yliarvioi reservejä olennaisesti 2.Lähivuosikymmeninä on kuitenkin edessä suuri murros, missä maailmantalouden riippuvuus fossiilisista energiavaroista väistämättä vähenee. 2 Raakaöljynvarantoarvioiden luotettavuus on osin kyseenalainen. Eräs uolestuttava merkki tästä on OPEC maiden itsensä tekemien varantoarvioiden tuntuva nousu, kun maiden väliset tuotantokiintiöt alettiin määrittää varantojen koon perusteella 1980 luvulla (Salame 2004). Raakaöljyn saatavuuden riskit ovat kuitenkin isot energian ja öljyn kysynnän tyydyttämisessä voi kuitenkin helposti syntyä vakavia ongelmia. energian tarjontaa on vaikea lisätä nopeasti, koska investoinnit tuotantoon ovat olleet pitkään alhaiset. öljytuotteiden tarjonnan kasvattamista rajoittaa myös alhainen raakaöljyn jalostuskapasiteetti, jota sitäkin on vaikea lisätä nopeasti (AieCe 2006). Poliittiset riskit raakaöljyn tarjonnassa ovat suuret ja hyvin vaikeasti hallittavissa. Lähi idän epävakaus näyttää säilyvän keskeisenä huolena pitkään, koska poliittisen tilanteenvakautumisesta ei ole merkkejä. Alue on keskeisin raakaöljyn tuottaja, ja sen muihin tuotantoalueisiin verrattuna valtavat varannot lisäävät seuraavina vuosikymmeninä alueen merkitystä keskeisenä raakaöljyn toimittajana. esimerkiksi vuonna 2005 Lähi idässä tuotettiin 31 prosenttia maailman öljystä, kunnämä tuottajat sisältävä opec tuotti yhteensä 41,7 prosenttia maailman öljystä. Lähi idän merkitys raakaöljyn tuottajana on väistämättä voimakkaassa kasvussa, koska muiden, yleensä tuntuvasti korkeampien kustannusten tuottajien todennetut varannot ovat vain neljännes maailman varoista. opecin osuus raakaöljyvarannoista oli vuoden 2005 lopussa 75,2 prosenttia ja pelkän Lähi idän osuus 61,9 prosenttia (BP 2006). Raakaöljyn hinnan viime vuosien huikea nousu johtuu kysynnän yllättävästä kasvusta Raakaöljyn hinnan raju nousu vuosina johtui keskeisesti kehittyvien maiden kysynnän rajusta ja yllättävän vahvasta kasvusta sekä suurimman yksittäisen kuluttajan, Yhdys 1

5 KAK 1/2007 Kuvio 3. Maailman raakaöljyvarojen jakauma vuoden 2005 lopussa Lähde: BP, etla. Kuvio 4. Raakaöljyn kysynnän kasvu uipentui vuonna

6 Paavo Suni Kuvio 5. Raakaöljyn nimellis ja reaali inta Lähde: BP, CPB, etla. valtain, kulutuksen kasvusta. öljyn tarjonta ei lisääntynyt tuolloin kysyntää vastaavasti, mikä merkitsi markkinoiden tuntuvaa kiristymistä. Markkinoita tiukensi lisäksi mm. irakin sota, mikä vähensi pääasiassa opecin hallussa olevaa, kartellin hinnan tukemiseksi pidettyä, ylimääräistä tuotantokapasiteettia. kehittyvien maiden, etenkin kiinan öljyn kulutuksen raju lisäys vuosina kiristi öljymarkkinoita olennaisesti. kiinan osuus maailman öljyn kulutuksesta on vielä vaatimaton (8,5 % vuonna 2005), mutta sen kulutus oli tuolloin myös määrällisesti tuntuvasti vahvempaa kuin maailman suurimman kuluttajan, Yhdysvaltain (24,6 %vuonna 2005), kysynnän kasvu. hinnan kohoaminen ennätystasolle, lähes 80 dollariin tynnyriltä (Brent laatu) kesällä 2006 ei kuitenkaan enää selity kysynnän ja tarjonnan epätasapainottumisella, koska tuolloin varastot olivat jo kasvussa. ennätystä selittääkin poliittisen epävakauden kasvu etenkin Lähi idässä, mikä lisäsi raakaöljyn tarjontariskiä. kun geopoliittiset jännitteet vaimenivat loppukesällä, niin keventynyt markkinatilanne painoi hinnan Brent laadulla mitattuna 60 dollarin tuntumaan. kartelli pyrkii tukemaan suunnilleen tällaista raakaöljyn hintaa tuotannon supistuksin. opec korin hinta on yleensä muutaman dollarin Brent laatua halvempaa. hintaero on tosin ollut suurimmillaan 10 dollarin tuntumassa tynnyriltä, koska Brent laatu on ollut opec öljyjä suositumpaa markkinoille paremmin sopivien teknisten ominaisuuksiensa takia (AieCe 2006) luvun alussa tapahtuneen kysyntäsokin hintavaikutuksia voidaan lyhyellä aikavälillä havainnollistaa kuvion 6avulla. tuotan

7 KAK 1/2007 Kuvio 6. Kysyntäsokki raakaöljymarkkinoilla non enimmäismäärää ei voida lisätä kovin nopeasti. tarjonta on siten lyhyellä aikavälillä hyvin joustamatonta, jos ollaan enimmäistuotannon tuntumassa. tämä johtuu siitä, että ylimääräistä tuotantoa ei ole juuri käytettävissä tarjonnan lisäämiseen. tällöin varastojen merkitys puskureina korostuu. Jos varastot ovatöljyntuotannon korkean kapasiteetinkäyttöasteen oloissa vähäiset, niin pienetkin kysynnän heilahtelut heiluttavat hintaa tuntuvasti. tällöin markkinoiden tasapainottuminen tapahtuu tarjontakäyrän jyrkällä osuudella hinnan avulla, koska lisätarjontaa ei löydy. Raakaöljyn markkinahinta määräytyy tuotantokustannuksiltaan kalleimman tarvittavan lisätuotoksen mukaan. opec kartelli on säädellyt hintaa pitämällä oman tuotantokustannuksiltaan edullisen tuotantonsa käyttöasteen alhaisena. tällöin markkinoilla on ollut ylimääräistä tuotantokapasiteettia, joka on toiminut tarvittaessa puskurina tarjontahäiriöitä vastaan. samalla opecin ulkopuolinen tuotanto kustannuksiltaan kalliimmissa paikoissa kuten mm. Pohjanmerellä sekä Venäjällä tuli kannattavaksi, mikä on toisaalta kaventanut kartellin markkinavoimaa etenkin 1980 ja 1990 luvuilla luvun alkuvuosina tilanne muuttui. öljyinvestoinnit olivat olleet pitkään vähäiset ja irakin sota sekä kehittyvien maiden raju kysynnän nousu nostivat öljyntuotannon kapasiteetin lähes täyskäyttöön. Ylimääräinen kapasiteetti hävisi, ja tarjontahäiriöiden torjunta jäi varastojen varaan. Markkinat pysyvät kireinä Pidemmällä aikavälillä tarjonta on luonnollisesti paljon joustavampaa, kun korkea hinta lisää sekä raakaöljyn, siitä tehtävien tuotteiden että näiden molempien substituuttien tuotantoa. tällöin tuotanto lisääntyy ja kysynnän kasvuvauhti hidastuu. kysyntä voi periaatteessa

8 Paavo Suni Kuvio 7.Maailman ener iankysynnän trendit Lähde: iea:weo 2005, 2006, etla. kääntyä myös laskuun. tämä on kuitenkin nykynäkymin hyvin epätodennäköistä. kuljetussektori on talouden sopeutumisen kannalta ongelmallisin, koska sen öljyriippuvuuden on arvioitu (iea 2006) olevan vielä vuonna 2030 yli 90 prosenttia. energia ja raakaöljymarkkinat pysyvätkin iea:n mukaan tiukkoina myös lähivuosikymmeninä. iea (2006) arvioi energian kokonaiskysynnän kasvavan vuosina keskimäärin 1,6 prosenttia vuodessa, mikä merkitsee jakson aikana 53 prosentin absoluuttista energian kysynnän lisäystä. Raakaöljyn kulutus lisääntyy tämän skenaarion mukaan hieman kokonaiskysyntää hitaammin, yhteensä 41 prosenttia. öljyn kysynnän kasvun tyydyttäminen edellyttää samanaikaista tarjonnan lisäystä, joka on opecin nykytuotantoa suurempi. Raakaöljy pysyy useiden arvioiden mukaan keskeisenä maailman energialähteenä lähivuosikymmeninä (iea 2006, eia 2006). öljyn tarjonta pysyy epäilemättä keskeisenä huolen aiheena, koska öljyn kysynnän arvioidaan lisääntyvän nopeasti. tarjonnan pullonkauloja saattaa syntyä pelkästään liian hitaan investointitahdin takia (ks. esim. imf 2006, iea 2006). energiankysynnän tyydyttäminen edellyttää energiainvestointien valtavaa lisäystä. iea:n raportin (iea 2006) mukaan energian tarjontaan on investoitava kumulatiivisesti peräti miljardia dollaria vuoden 2005 hinnoin, jotta arvioitu kysyntä pystytään tyydyttämään. skenaariossa on otettu huomioon normaali tekninen kehitys ja energiapolitiikka. Raakaöljyn hinta vaihtelee markkinoiden kireyden ja poliittisten riskien takia lähivuosikymmeninä tuntuvasti heijastellen odotettuja ja toteutuneita tuotantohäiriöitä sekä muita

9 KAK 1/2007 riskin muutoksia. tuotetun raakaöljyn kustannukset ovat kuitenkin joka tapauksessa nousussa, koska koko ajan on siirryttävä vaikeammin hyödynnettäviin raakaöljyn lähteisiin. Raakaöljyn markkinahinnan kehitys riippuu suotuisan kehityksen oloissakin kuitenkin siitä, kuinka hyvin opec pystyy lisäämään tuotantoaan. toisaalta esimerkiksi ennen pitkää maailmantaloutta kohtaava taantuma testaa järjestön rivien yhtenäisyyttä. Mikäli rivit rakoilevat, hinta voi pudota vähäksi aikaa tuntuvastikin nykyisestä. Pitkällä aikavälillä raakaöljy pysyy kuitenkin kalliina. Raakaöljyä riittää, mutta riskit hintapiikeistä ovat suuret Raakaöljy pysyy useiden arvioiden mukaan maailman keskeisenä energialähteenä lähivuosikymmeninä. Vaihtoehtoiset energialähteet pystyvät tyydyttämään vain murto osan arvioidusta kysynnän kasvusta (iea 2006, eia 2006). käyttökelpoiset fossiilisten raaka aineiden varannot ovat valtaisat ja periaatteessa öljyn kysyntä pystytään helposti tyydyttämään kohtuullisella hinnalla. käytännössä tämä ei kuitenkaan ole välttämättä helppoa, koska valtaosa tarjonnasta on opec maissa. opecin ulkopuolisen tuotannon merkitys on lähivuosikymmeninä selvästi vähenemässä ja tuotanto on kartellinkin sisällä keskittymässä epävakaaseen Lähi itään. Lisäksi tarjonnan pullonkauloja saattaa syntyä pelkästään liian hitaan investointitahdin takia. Raakaöljyn kohonnut hinta on tehnyt viime vuosina kaasusta ja hiilestä sekä öljytuotteiden substituuttien tuotannosta kannattavaa. Lisäksi päästöoikeuksien kallistamat fossiiliset lopputuotteet lisäävät ns. uusiutuvista raaka aineista tehtävien polttoaineiden hintakilpailukykyä. Vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotanto on kuitenkin edelleen Brasiliaa lukuun ottamatta kannattamatonta jopa 70 dollarin tynnyrihinnalla (iea 2006). kallis öljy lisää myös energian säästämistä. öljy säilyy kuitenkin merkittävimpänä yksittäisenä energiaraaka aineena. on ilmeistä, että opec pyrkii vakauttamaan raakaöljyn hinnan noin 60 dollarin tuntumaan (opec 2006) lähivuosina. opec leikkasi tämän epävirallisen tavoitteen tukemiseksi vuoden 2006 marraskuussa tarjontaansa. hintatavoite on pidemmässä juoksussa opecin kannalta tuhoisa, koska tällähintatasolla ei fossiilisten kilpailevien tuotteiden tuotanto noussee selvästi, ja öljyn tuotanto opecin ulkopuolella saa puhtia. Vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittäminen on tärkeää ja jopa välttämätöntä jo keskipitkällä aikavälillä. niiden tarjonnan lisäys on keskeinen vakuutus mahdollisille ja osin jopa todennäköisille raakaöljyn tarjontahäiriöille. niidenkin tarjonnan lisäämisessä pitäisi kuitenkin ottaa huomioon sekä taloudellinen kannattavuus, energiataseet että kasvihuonepäästöt. saattaa olla, että energian säästäminen ja etenkin vaihtoehtoisten polttoaineiden tuonti olisivat esimerkiksi suomessa omaa tuotantoa kannattavampia vaihtoehtoja. nykykustannuksin suomen oma vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden tuotanto on merkittävästi fossiilisten polttoaineiden tuotantoa kalliimpaa (Mäkinen, t. et al. 2006). Geopolitiikka on vaikuttanut ja vaikuttaa raakaöljyn hintakehitykseen olennaisesti myös jatkossa. Persianlahden sodat ja siihen osin liittyvä terrorismi ja sen vastaiset toimet ovat ajoittain lisänneet tuntuvasti riskiä raakaöljyn tarjonnan pienentymisestä. tämä näkyi selvästi raaka öljyn hinnan rajuina nousuina Persianlahden sotien aikaan. Viime kesänä nähty raa

10 Paavo Suni kaöljyn uusi hintaennätys liittyi suurelta osin myös Lähi idän poliittisen tilanteen kiristymiseen. Lähi idän poliittinen tilanne näyttää jatkuvan hyvin epävakaana, jolloin suuretkin tarjontahäiriöt raakaöljyn tuotannossa ovat mahdollisia. tilannetta vaikeuttaa lähivuosikymmeninä se, että opecin ulkopuolinen tuotanto on kääntymässä laskuun. Fossiilisten polttoaineiden käytön suurin rajoite ei vielä lähivuosikymmeninä ole niiden saatavuus. niiden hintakaan ei nouse välttämättä rajusti vuoden 2006 lopun tasosta, vaikka tuotantokustannuksetovatväistämättänousussa. tämä edellyttää kuitenkin sitä, että geopoliittiset riskit pysyvät hallinnassa ja raakaöljyn ja öljytuotteiden tuottamiseen investoidaan riittävästi. Fossiilisten polttoaineiden ja siten myös raakaöljyn merkitys on väistämättä vähenemässä, mutta investointeja lisäämällä voidaan saada aikaa talouden joustavaan sopeutumiseen. ongelmana on kuitenkin tällöin ilmaston lämpenemisen kiihtyminen, koska samalla lisätään kasvihuonepäästöjä. Meneillään oleva ilmaston muutos onkin raakaöljyn riittämättömyyttä olennaisesti suurempi rajoite raakaöljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden käytön lisäämiselle. Kirjallisuus Adams, d., Rousaki, k., smith, i. ja Vernon, J. (2007), Greenhouse gases emissions and control, iea Clean Coal Centre, Coal online, London, pane?logdocid=81351& Phydocid=5854&filename=5854_1.html (viitattu ). AieCe (2006), World Commodity Prices, november, helsinki. AsPo (2006), Association for the study of Peak oil&gas, (viitattu ). BP (2006), statistical Review of World energy 2006, Review (viitattu ). Campbell, C.J. (1997), the coming oil crisis, dieoff.org/page131.htm. Campbell, C.J. ja Laherrère, J.h. (1998), the end of Cheap oil, scientific American, March, new York. Campbell, C.J. (2000), Peak oil, Presentation at the technical university of Clausthal, december, peak_oil_presentation.htm (viitattu ). deffeyes, k. (2003), Hubbert speak T e Impendin orld Oil S orta e, Princeton university Press, Princeton. doornbosch, R. ja upton, s. (2006), do We have the Right R&d Priorities and Programmes to support the energy technologies of the Future?, sg/sd/rt(2006)1, oecd, Paris. eia (2006), international energy outlook, June 2006, htm (viitattu ). hubbert, k. (1956), nuclear energy and the Fossil Fuels, publication no. 95, shell development Company, June, houston te as. ieaprofiles (2004), Coal in China, iea Clean Coal Centre, July, London. iea (2005), Resources to Reserves, oil &Gas technologies for the energy Markets of the Future, oecd/iea, Paris. iea (2005A), World energy outlook 2005, oecd, Paris. iea (2006), World energy outlook 2006, oecd, Paris. imf (2006), World economic outlook, september 2006, Washington d.c. Malthus, t. (1798), An Essay on t e Principle of Population, malthus/malthus.0.html (viitattu ). Meadows, d., Meadows, J., Randers, J. ja Beh

11 KAK 1/2007 rens, W. iii (1972), T e Limits to Growt, universe Books, new York. Meadows, d., Randers, J. ja Meadows, J. (2005), Kasvun rajat 30 vuotta myö emmin,gaudeamus, helsinki. Mäkinen, t.,soimakallio, t.,pahkala, k. ja Mikkola, h. (2006), Liikenteen biopolttoaineiden ja peltoenergian kasvihuonekaasutaseet ja uudet liiketoimintakonseptit, Vtt tiedotteita 2357, espoo. opec (2006), Monthly oil Market Report, november, Vienna. salameh, M.G. (2004), how realistic are opec s proven oil reserves?, Petroleum Review,August, energy institute, London. society of Petroleum engineers (2001), Guidelines for the evaluation of Petroleum Reserves and Resources, files/ guidelinesevaluationreserves Resources05nov.pdf (viitattu ). suni,p.(2005), hurricanes katrina and Rita unlike other natural disasters, the Finnish economy and society 3/2005, etla, helsinki suni, P. ja decarvalho, A. (2005), Raakaöljyn hinta on epävakaa, mutta se on kallistunut pysyvästi, suhdanne 4/2005, etla, helsinki. Wood, J.W., Long, G.R. ja Morehouse, d.f.(2004), Long term World oil supply scenarios, the Future is neither as Bleak or Rosy as some Assert, eia, december, Washington, eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/feature_ articles/2004/worldoilsupply/oilsupply 04.html (viitattu ).

12 Paavo Suni

Maailman muutos, energian hinta ja liuske-energian nousu

Maailman muutos, energian hinta ja liuske-energian nousu Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Maailman muutos, energian hinta ja liuske-energian nousu Paavo Suni Fossiilisen energian hinta moninkertaistui niin nimellisesti kuin reaalisesti 2000-luvun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SUOMEN SÄHKÖNTUOTANNON TALOUDELLISET JA BIOFYSIKAALISET KUSTANNUKSET JA SKENAARIOITA FOSSIILISISTA ENERGIALÄHTEISTÄ IRTAUTUMISELLE Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Working Paper Kiina maailmantaloudessa: Globaalitalouden kasvu ja teollisen työnjaon muutos

Working Paper Kiina maailmantaloudessa: Globaalitalouden kasvu ja teollisen työnjaon muutos econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Suni, Paavo

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 1094. Olavi Rantala Paavo Suni

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 1094. Olavi Rantala Paavo Suni ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Raaka-aineiden vuoristorata. Ensio Tikkanen

Raaka-aineiden vuoristorata. Ensio Tikkanen Raaka-aineiden vuoristorata Ensio Tikkanen Raaka-aineet voidaan määritellä tuotteiksi, jotka ovat mahdollista puhdistusta ja/tai rikastamista lukuun ottamatta löytämishetkellä vallinneessa luonnontilassa,

Lisätiedot

Energia ei lopu. Energia on keskeinen resurssi maapallon MAAPALLO POTILAANA. Energian kysyntä kasvaa väestön kasvun seurauksena

Energia ei lopu. Energia on keskeinen resurssi maapallon MAAPALLO POTILAANA. Energian kysyntä kasvaa väestön kasvun seurauksena MAAPALLO POTILAANA Energia ei lopu Jaakko Ihamuotila M aapallon tulevaisuus energian osalta on ihmiskunnan hallittavissa, kunhan hallitsemme väestönkasvun. Uusia lääkkeitä tarvitaan vanhojen rinnalle,

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Raakaöljyn hinnan laskun talousvaikutukset

Raakaöljyn hinnan laskun talousvaikutukset Muistio Brief 29 9.1.215 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 29 9.1.215 1 Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi» julkaisut»

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Simulointeja NiGEM-mallilla

Simulointeja NiGEM-mallilla ETLA Raportit ETLA Reports 14.11.2014 No 39 EMU-eron vaikutukset Simulointeja NiGEM-mallilla Paavo Suni * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, paavo.suni@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Suni, Paavo

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut Kysyntä Kuvio 8. Kysyntäerien vaikutus kasvuun* Prosenttiyksikköä 8 7 6 5 4 4 6 4 4 e 5 e 6 e 7. Vienti 5. Yksityiset investoinnit. Tuonti 6. Varastojen muutos ja tilastollinen ero. Yksityinen kulutus

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIATALOUS NYT JA TULEVAISUUDESSA

SUOMEN ENERGIATALOUS NYT JA TULEVAISUUDESSA SUOMEN ENERGIATALOUS NYT JA TULEVAISUUDESSA Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Maaliskuu 2013 Ohjaaja: Hannu Laurila Jura Ratia TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu RATIA, JURA: Suomen

Lisätiedot

Venäjä vuoteen 2010 Katsaus Venäjän talouden lähivuosien haasteisiin

Venäjä vuoteen 2010 Katsaus Venäjän talouden lähivuosien haasteisiin BOFIT Online 2008 No. 2 Seija Lainela, Simon-Erik Ollus, Heli Simola ja Pekka Sutela Venäjä vuoteen 2010 Katsaus Venäjän talouden lähivuosien haasteisiin Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

Kustannukset ja hinnat

Kustannukset ja hinnat Kustannukset ja hinnat Kuluttajahinnat Kuluttajahintojen vuotuinen nousuvauhti on viime kuukausina pysynyt prosentin tuntumassa. Kuluttajahintaindeksi on kuitenkin vaihdellut tuntuvasti vuoden 5 aikana.

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 4/2011 Irtonumero 12 Energia ja vesi

www.vesitalous.fi 4/2011 Irtonumero 12 Energia ja vesi www.vesitalous.fi 4/2011 Irtonumero 12 Energia ja vesi AUTOMAATIO VOL. LII julkaisija Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 kustantaja Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2011 SEK(2011) 289 lopullinen KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja KOMISSION EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE,

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö

SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö Lähdeaho, Marika 198435 Meskanen, Jukka 182090 Yrjänäinen, Heli 189984 II SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. KUSTANNUSLAJIT

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN VATT-TUTKIMUKSIA 139 VATT RESEARCH REPORTS Juha Honkatukia Juha Forsström ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa BOFIT Online 2013 No. 8 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela ja Laura Solanko Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Working Paper Suomen asema EU: N komission vihreän kirjan hahmottelemassa unionin laajuisessa päästökaupassa

Working Paper Suomen asema EU: N komission vihreän kirjan hahmottelemassa unionin laajuisessa päästökaupassa econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Forsström,

Lisätiedot