Lausuntopyyntö TEM/1827/ /2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1(12) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO KHT-yhdistys ry ja HTM-tilintarkastajat ry ovat tilintarkastajia edustavia järjestöjä. Yhdistysten jäsenet ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä KHT- ja HTM-tilintarkastajia. Tavoitteenamme on auttaa ammattikuntaa menestymään sekä tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle. Taloudellista raportointia ja alan käytäntöjä edistämällä olemme mukana rakentamassa perustaa suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Yhdistyksiin kuuluu noin 750 KHT-tilintarkastajaa ja noin 650 HTM-tilintarkastajaa. Jäsenemme tarkastavat laajaalaisesti Suomen koko yhteisökenttää listayhtiöistä pieniin omistajavetoisiin pk-yrityksiin. Lausuntopyyntö TEM/1827/ /2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA 1 Yleisiä kommentteja Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta. KHT-yhdistys Föreningen CGR ry ja HTM-tilintarkastajat ry GRM-revisorer rf esittävät lausuntonaan seuraavan. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden ehkäiseminen sekä laillisen yritystoiminnan ja terveen kilpailun tukeminen ovat KHT-yhdistyksen ja HTM-tilintarkastajat ry:n mielestä erittäin tärkeitä tavoitteita. Kannatamme myös avoimuuden ja vastuullisen yritystoiminnan edistämistä. Avoimuus lisää luottamusta ja on siten tärkeä periaate yhteiskunnassa ja taloudessa. Edellä mainittujen tavoitteiden edistämiseksi tulisi löytää mahdollisimman kustannustehokkaita ja mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa lisääviä keinoja. Käsityksemme mukaan harmaan talouden torjunnan taustalla on yleinen tavoite siitä, että yrityksiä kannustetaan toimimaan niitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä raportoimaan avoimesti ja läpinäkyvästi niistä seikoista, joista niiden edellytetään raportoivan. Tarkasteltaessa asiaa tästä näkökulmasta voidaan todeta, että tilintarkastajalle asetettava nimenomainen velvoite ilmoittaa rikosepäilyistä ei ole tehokas tapa pyrkiä kannustamaan yrityksiä ja torjumaan harmaata taloutta. Tilintarkastus on vain yksi osa taloudellisen raportoinnin ketjussa, joten myös viranomaisten ja muiden tahojen roolia harmaan talouden torjunnassa tulisi arvioida uudelleen. Huomioitavaa on myös se, että tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuuden piirissä olisivat ainoastaan ne yhtiöt, jotka ovat ylipäänsä valinneet tilintarkastajan. Pienillä yhteisöillä ei ole Suomessa lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta ja näin ollen esitetyllä tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuudella ei olisi lainkaan vaikutusta näihin yhteisöihin. Tilintarkastajan velvollisuus ilmoittaa rikosepäilyistä tarkastuskohteen ulkopuoliselle taholle eli poliisille olisi erittäin merkittävä periaatteellinen muutos tilintarkastajan rooliin, erityisesti tilintarkastuksen luottamuksellisuuden näkökulmasta. Tilintarkastajan ja yhteisön eri toimielinten vastuiden näkökulmasta ilmoitusvelvollisuus aiheuttaisi oikeudellisia ongelmia. Ilmoitusvelvollisuudella olisi toteutuessaan myös laajempia negatiivisia seurannaisvaikutuksia. Se heikentäisi tilintarkastuksesta muutoin koituvia hyötyjä ja tilintarkastuksen epärehellistä toimintaa ennaltaehkäisevää vaikutusta. Pahimmillaan

2 2(12) ilmoitusvelvollisuus saattaisi toimia jopa itseään vastaan siten, että tilintarkastaja jätetään ilmoitusvelvollisuudesta johtuen kokonaan valitsematta. Lisäksi se aiheuttaisi lisäkustannuksia yrityksille tilintarkastuskustannusten kasvun ja hallinnollisen taakan lisääntymisen myötä. Edellä mainituista seikoista johtuen ilmoitusvelvollisuuden asettamiseen tulisi olla erittäin painavat perustelut. Vaikka harmaan talouden ehkäiseminen on yhteiskunnallisesti ja kansallisella tasolla erittäin tärkeä ja tavoiteltava asia, sitä ei kuitenkaan voida rinnastaa esim. niihin tavoitteisiin, joihin pyritään lailla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevalla sääntelyllä pyritään ehkäisemään globaalia rikollisuutta ja edistämään siten mm. ihmisten turvallisuutta. Harmaan talouden torjumiseksi ei mielestämme ole perusteltua säätää rahanpesusääntelyyn verrattavaa ilmoitusvelvollisuutta tilintarkastajalle, vaan asiaan tulisi puuttua ensisijaisesti tehostamalla verohallinnon ja muiden viranomaisten toimenpiteitä ja hyödyntämällä viranomaisten välisiä jo olemassa olevia tiedonvaihtojärjestelmiä. Esitykseen sisältyvät säännökset ovat osittain tulkinnanvaraisia ja ehdotuksen perustelut niukkoja. Säännösten tulkinnallisuus aiheuttaisi tilintarkastajalle vaikeita käytännön soveltamistilanteita. Huomioiden tämä sekä se, että tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuudessa poliisille on kyse erittäin merkittävästä periaatteellisesta asiasta, asia vaatisi mielestämme laajempaa valmistelua muun muassa kattavamman taustaselvitystyön sekä perusteellisen vaikutusarvioinnin muodossa. Nähdäksemme tämän asian kiirehtimiselle ei ole erityisiä perusteita ja näin ollen valmistelu voitaisiin tältä osin tehdä erillisenä hankkeena. Emme kuitenkaan näe estettä sille, etteikö tilintarkastajan yläikärajan poistamista tilintarkastuslaista voitaisi kuitenkin valmistella esitetyn aikataulun mukaisesti. 2 Harmaan talouden torjunta Yleisesti ottaen KHT-yhdistys ja HTM-tilintarkastajat ry kannattavat sellaisten harmaan talouden vastaisten toimenpiteiden toteuttamista, joilla on saavutettavissa tuloksia kustannustehokkaasti. Toimenpiteet tulisi kohdistaa siten, että minimoidaan sääntelyn aiheuttamat haitalliset vaikutukset eli kustannusten ja hallinnollisen taakan lisääntyminen rehellisesti toimiville yrityksille ja muille toimijoille. Yleisen ilmoitusvelvoitteen asettaminen tilintarkastajille ei mielestämme vastaa edellä mainittuja kriteereitä. Käsityksemme mukaan keskeisillä viranomaisillakaan, esimerkiksi hallinnollista valvontaa tekevillä viranomaisilla tai yhteiskunnallisia tukia myöntävillä viranomaisilla, ei ole ilmoitusvelvollisuutta rikosepäilyistä. Mielestämme ensisijaisesti tulisi kiinnittää huomiota viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon sekä ilmoitusvelvollisuuteen. Tässä viittaamme esimerkkinä Finanssivalvonnasta annetun lain 1 luvun 3c :ään, jossa säännellään viranomaisyhteistyöstä talousrikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa. Voimassa olevien säännösten mukaisesti yrityksen itsensä tulee toimittaa sekä tilinpäätös että tilintarkastuskertomus Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH:lle). Tätä kautta viranomaiset saavat siten jo nykyisinkin tietoa tilintarkastuksen johtopäätöksistä ja mm. yhtiön vastuuvelvollisten mahdollisista rikkomuksista, joista tulee tilintarkastuslain mukaan huomauttaa tilintarkastuskertomuksessa. PRH:n valvontaa tulisi näkemyksemme mukaan nykyisestä tehostaa. Ehdotamme, että PRH valvoisi tilintarkastuksen toimittamisen noudattamista. Tilintarkastuksen toimittamisen laiminlyönti voitaisiin lisäksi sanktioida. On muun ohella mahdollista, että yritysten itsenäistä raportointivelvollisuutta lisätään PRH:lle tai muille viranomaisille. Katsomme, että nämä olisivat tehokkaita keinoja puuttua harmaaseen talouteen. PRH:n lisäksi verottajalla on valmius yritysten valvontaan ja erityisesti harmaan talouden torjunnassa verottajan tulisi olla keskeinen toimija riittävin toimivaltuuksin ja

3 3(12) resurssein. PRH:n ja verottajan välisten jo olemassa olevien tiedonvaihtojärjestelmien kautta tiedot PRH:lta välittyisivät tehokkaasti myös verottajalle. Verottaja voisi tätä kautta ottaa tarkemman selvittelyn kohteeksi esim. juuri sellaisia yrityksiä, jotka ovat laiminlyöneet tilintarkastuksen toimituttamisen. Näkemyksemme mukaan tilintarkastusvelvollisuus jo itsessään estää harmaata taloutta. Tilintarkastustoiminnan ammattimaisuus ja maallikkotilintarkastuksesta luopuminen ovat lisänneet tilintarkastuksen luotettavuutta, joka on puolestaan lisännyt yritysten antaman taloudellisen informaation luotettavuutta. Harmaata taloutta harjoittavissa yrityksissä suhtaudutaan tyypillisesti yleisemminkin piittaamattomasti eri säännösten noudattamiseen. Kirjanpito saatetaan laiminlyödä kokonaan tai merkittäviltä osin, eikä myöskään tilintarkastusta koskevia säännöksiä noudateta. Harmaan talouden ammattimaiset toimijat käyttävät muun ohella ns. lyhyen elinkaaren yrityksiä välttääkseen yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisen. Nämä ovat tavallisesti myös yrityksiä, joissa ei ylipäänsä ole tilintarkastusvelvollisuutta. Näihin tapauksiin ei voida ennaltaehkäisevästi vaikuttaa muuttamalla tilintarkastusta koskevia säännöksiä, vaan näihin tilanteisiin tulisi kohdistaa muita harmaan talouden torjuntakeinoja. Käsityksemme mukaan esitutkinnassa käsiteltävistä talousrikoksista merkittävä osa kohdistuu yrityksiin, joissa ei ole toimitettu tilintarkastusta. Verolainsäädännössä on muun muassa jo tehty paljon toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi ja näkemyksemme mukaan edelleen voitaisiin kohdistaa toimenpiteitä erityisesti rakennusalaan sekä siivous- ja ravintola-alaan. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota pimeän työvoiman käytön estämiseen, joka on mainittu myös yhtenä tavoitteena valtioneuvoston periaatepäätöksessä ja sisällytetty tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaan. Yritysjohdon ja yrityksen itsensä ollessa nähdäksemme ensisijainen raportoija, voisi olla tarkoituksenmukaista asettaa myös heille raportointivelvoitteita aiheeseen liittyen. Esimerkiksi raportointivelvoitetta maksamattomista veroveloista tilinpäätöksen liitetiedoissa voisi harkita. Yhteisön taloudellisen raportoinnin kautta kulkee yhteisön koko tositeaineisto lähes reaaliaikaisesti. Täten olisi tarkoituksenmukaista pohtia myös sitä, voisiko joku muu toimija taloudellisen raportoinnin ketjussa havaita rikosepäilyn aiemmin ja toimisiko tilintarkastusta edeltävä ilmoittaminen tehokkaammin. Ilmoitusvelvollisuuden asettamista tilintarkastajalle on perusteltu ehdotuksessa sillä, että lainsäädännön tulisi tarjota tilintarkastajalle riittävät välineet toimia tehokkaasti niissä tilanteissa, joissa tilintarkastaja epäilee rikosta ja yhteisön vastuuvelvolliset eivät ryhdy tarvittaviin toimiin. Voimassa olevan lain mukainen tilintarkastajan velvollisuus antaa huomautus tilintarkastuskertomuksessa on sinällään riittävä keino toimia kyseisissä tilanteissa, mutta mikäli tilintarkastajan käytössä olevia keinoja halutaan tästä huolimatta lisätä, niin tilintarkastajan oikeus ilmoittaa rikosepäilyistä voisi olla tällainen keino. Mikäli siis laajemminkin täsmennetään eri viranomaisten ja muiden tahojen roolia harmaan talouden torjunnassa, niin ehdotamme, että tilintarkastajan kohdalla tämä tarkoittaisi sitä, että tilantarkastajalle asetettavan velvoitteen sijasta hänelle annettaisiin oikeus ilmoittaa rikosepäilyistä poliisille. Ilmoitusoikeudella olisi näkemyksemme mukaan sama kannustinvaikutus vastuuvelvollisille oikaista toimintaansa kuin olisi ilmoitusvelvollisuudellakin.

4 4(12) 3 Tilintarkastajan nykyiset raportointivelvoitteet Tilintarkastajan nykyiset raportointivelvoitteet ovat laajat. Raportointivelvoitteita sisältyy tilintarkastuslakiin, tiettyihin erityislakeihin sekä kansainvälisiin tilintarkastusalan standardeihin (ISA -standardeihin), joita noudatetaan osana hyvää tilintarkastustapaa. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, jossa on huomautettava, mikäli yhteisön tai säätiön yhtiömies, hallituksen, hallintoneuvoston tai vastaavan toimielimen jäsen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka toimitusjohtaja tai muu vastuuvelvollinen on: 1) syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan (tilintarkastajan tulee näissä tapauksissa arvioida sitä, onko yhtiölle aiheutunut vahinkoa); tai 2) rikkonut yhteisöä (esim. OYL:n mukainen laiton varojenjako) tai säätiötä koskevaa lakia taikka yhteisön tai säätiön yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä. Tilintarkastuskertomuksen laatimiseen ja antamiseen liittyviä velvoitteita sisältyy myös ISA 700, ISA 705 ja ISA 706 standardeihin. Tilintarkastuspöytäkirjassa tilintarkastaja voi esittää hallitukselle, hallintoneuvostolle, toimitusjohtajalle tai muulle vastuuvelvolliselle huomautuksia seikoista, joita ei esitetä tilintarkastuskertomuksessa. Erityislaeissa on myös tiettyjä raportointivaatimuksia mm. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa sekä finanssivalvonnasta annetussa laissa. Kansainvälisiin tilintarkastusalan standardeihin sisältyy myös velvoitteita siitä, kenelle ja mistä tulee raportoida sekä miten ja milloin tulee raportoida: ISA 260 (Kommunikointi hallintoelinten kanssa) mukaan tilintarkastajan tulee kommunikoida hallintoelinten kanssa tilintarkastuksessa tehdyt merkittävät havainnot oikea-aikaisesti. Kommunikoinnin tulee tapahtua kirjallisesti, jos suullinen kommunikointi ei tilintarkastajan ammatillisen harkinnan mukaan riittäisi. ISA 265 (Kommunikointi sisäisen valvonnan puutteellisuuksista hallintoelimille ja toimivalle johdolle) mukaan tilintarkastajan tulee oikea-aikaisesti kommunikoida sisäisen valvonnan merkittävistä puutteellisuuksista kirjallisesti hallintoelimille. ISA 240 (Väärinkäytöksiin liittyvät tilintarkastajan velvollisuudet tilintarkastuksessa) mukaan tilintarkastajan tulee kommunikoida havaitsemistaan väärinkäytöksiin viittaavista seikoista toimivalle johdolle ja hallintoelimille. Lisäksi tilintarkastajan tulee standardin mukaan selvittää, onko hän velvollinen raportoimaan näistä seikoista jollekin yhteisön ulkopuoliselle taholle. ISA 250 (Säädösten ja määräysten huomioon ottaminen tilintarkastuksessa) mukaan tilintarkastajan tulee puolestaan raportoida yhteisön hallintoelimille säädösten ja määräysten tunnistetusta tai epäillystä noudattamatta jättämisestä. Näissä tapauksissa tilintarkastajan tulee lisäksi ratkaista, onko hän velvollinen raportoimaan näistä seikoista myös yhteisön ulkopuolisille tahoille. Myös merkittävistä lähipiiriin liittyvistä tapahtumista tulee kommunikoida yhteisön hallintoelinten kanssa ISA 550 (Lähipiiri) mukaisesti.

5 5(12) Edellä mainittujen velvoitteiden lisäksi tilintarkastaja tyypillisesti toimittaa vapaamuotoisia kirjallisia raportteja yhtiön vastuuvelvollisille, toimivalle johdolle ja hallintoelimille tarkastusvaliokunta mukaan lukien sekä tilikauden aikaisessa tarkastuksessa tehdyistä havainnoista että tilinpäätöstarkastuksen yhteydessä tehdyistä havainnoista. Tilintarkastaja raportoi havainnoistaan usein myös suullisesti tilintarkastuksen kuluessa. Mikäli tilintarkastaja eroaa toimestaan kesken toimikauden, tilintarkastajan on ilmoitettava ero rekisteröitäväksi ja lisäksi tilintarkastajan on annettava Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalle (TILAlle)/kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnalle (TIVAlle) selvitys eroamisesta ja sen syistä. Ehdotuksen yleisperusteluissa on todettu, että tilintarkastajilla on käytännössä korkea kynnys muuhun kuin vakiomuotoiseen raportointiin tilintarkastuskertomuksessa. Lisäksi on todettu, että lisätietoja annettaan vain harvoin. Tilintarkastusala ei tunnista näitä väitteitä. Mukautettujen kertomusten, mukaan lukien lisätietojen antaminen, on näkemyksemme mukaan nimenomaan lisääntynyt viime vuosina. Todettakoon lisäksi, että EU-tasolla on parhaillaan meneillään sääntelyhankkeita, joihin sisältyy ehdotuksia tilintarkastajan raportoinnin kehittämiseksi. Vastaavaa kehitystyötä tehdään myös IAASB:ssä (The International Auditing and Assurance Standards Board). Näiden uudistushankkeiden tavoitteena on kehittää tilintarkastuskertomusta informatiivisempaan suuntaan ja sitä kautta vastata kertomusten käyttäjien tarpeisiin entistä paremmin. 4 Tilintarkastajan rooli ja tehtävät muuttuisivat ehdotuksen myötä Tilintarkastaja on omistajien valitsema edustaja, joka raportoi havainnoistaan ensisijaisesti yrityksen hallintoelimille sekä toimivalle johdolle ja oletuksena on, että yhtiö ryhtyy tämän pohjalta korjaaviin toimenpiteisiin. Suorittamastaan tilintarkastuksesta tilintarkastaja raportoi antamalla tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle eli yhtiön osakkeenomistajille. Välillisesti tilintarkastus palvelee myös muita sidosryhmiä sekä yleistä etua. Tilintarkastajan raportoiminen ulkopuolisille, kuten poliisille, olisi kuitenkin merkittävä periaatteellinen muutos eikä istu luontevasti tilintarkastajan rooliin riippumattomana osapuolena. Tilintarkastuksen keskeisiin perusperiaatteisiin kuuluu luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus. Tilintarkastus ei ole osa viranomaisvalvontaa eikä tilintarkastusta tule rinnastaa valvontaviranomaisen vastuulla olevaan julkiseen valvontaan. Viranomaisten valvontatehtävää ei tule ulkoistaa yhdelle yksityiselle toimijalle. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen liittyvässä ilmoitusvelvollisuudessa on kyse spesifistä tilanteesta eikä sitä siten voi rinnastaa ehdotettuun laajaan ilmoitusvelvollisuuteen rikosepäilyistä. Tilintarkastusvelvollisuudella ja tilintarkastajan läsnäololla on jo itsessään rehellisyyteen kannustava vaikutus. Tilintarkastaja arvioi asiakkaan rehellisyyttä mm. jo aloittaessaan asiakassuhdetta. Mikäli tilintarkastaja jo tässä vaiheessa toteaa, ettei asiakas ole rehellinen, tilintarkastajan ei tule kansainvälisen laadunvalvontastandardi ISQC (International Standard on Quality Control) 1:n mukaisesti ottaa toimeksiantoa vastaan. Ilmoitusvelvollisuuden myötä tilintarkastajat kiinnittäisivät entistä enemmän huomiota asiakashyväksyntäprosessiin ja tekisivät entistä enemmän valintaa sen suhteen, keitä he ovat valmiita ottamaan asiakkaikseen. Joidenkin yritysten kohdalla tämä saattaisi hankaloittaa tilintarkastajan saantia. Tilintarkastuksen ollessa erittäin kilpailtu toimiala, maineella on tällöin erityisen tärkeä rooli. Vaikka tilintarkastaja toimisikin asianmukaisesti rikosepäilyn havaitessaan, kyseinen tilintarkastaja saatetaan yhdistää markkinoilla rikosepäilyn kohteena olevaan yhteisöön ja tämä voi aiheuttaa haittaa tilintarkastajan maineeseen.

6 6(12) Ehdotuksen yleisperusteluissa on todettu, ettei tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus merkittävästi muuttaisi tilintarkastajan roolia ammatillisena toimijana eikä vaikuttaisi tilintarkastajan varsinaiseen tilintarkastustehtävään tai suoritettavaan tilintarkastukseen. Tästä olemme eri mieltä. Mikäli tilintarkastajalla lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan heräisi epäily rikoksesta, tilintarkastajan tulisi tehdä lakisääteisessä tilintarkastuksessa suoritettavien toimenpiteiden lisäksi lisätoimenpiteitä selvittääkseen ja arvioidakseen tilannetta sekä tehdäkseen johtopäätöksen siitä, tuleeko epäilyn johdosta tehdä ilmoitus poliisille. Tarkastuskohteen tiedostaessa sen, että tilintarkastaja tekee asiasta mahdollisesti ilmoituksen poliisille, saattaa tämä johtaa siihen, ettei tilintarkastajalle enää oma-aloitteisesti eikä yhtä avoimesti kuin aikaisemmin kerrottaisi tarkastuskohdetta koskevista asioista, eli vaarana olisi myös luottamussuhteen rapautuminen. Varsinkin hankalien asioiden kohdalla saatettaisiin pohtia erityisen tarkkaan, mitä tilintarkastajalle kerrottaisiin, jottei tilintarkastaja saisi turhaa indikaatiota rikosepäilyn olemassaolosta. Ymmärtääksemme ehdotuksen lähtökohta on se, että mikäli tilintarkastaja ei havaitse mitään rikokseen viittaavaa, tilintarkastus tehdään kuten ennenkin eli ilmoitusvelvollisuudella ei tällöin olisi vaikutusta tilintarkastukseen. Rikosnimikkeiden laajuus ja ilmoitusvelvollisuuden kattavuus johtavat kuitenkin siihen, että käsityksemme mukaan vaikkei tilintarkastajalla tilintarkastusta suorittaessaan epäilyä rikoksesta heräisikään, ilmoitusvelvollisuudella olisi tällöinkin käytännössä vaikutusta sekä tilintarkastuksen suunnitteluun että sen toteuttamiseen. Tilintarkastusmetodologiassa tulisi mm. suunnittelutoimenpiteiden osalta ottaa huomioon se, miten havaitaan rikollista toimintaa (esimerkiksi arvopaperimarkkinalain mukaisia rikoksia). Tilintarkastajan dokumentaatio on avainasemassa, kun tilintarkastajia valvova viranomainen arvioi tilintarkastajan toimintaa. Esimerkkinä tilanne, jossa jälkikäteen todettaisiin, ettei tarkastuksen kohteena oleva yhtiö ole toiminut arvopaperimarkkinalain jatkuvan tiedonantovelvoitteen mukaisesti ja ettei tilintarkastaja ole tehnyt tästä ilmoitusta poliisille. Kurinpidollisesta näkökulmasta asiaa tarkasteltaessa tässä nousee esiin kysymys, miten tilintarkastajan toimintaa tällöin arvioitaisiin. Edellytettäisiinkö tilintarkastajalla olevan tällöin dokumentaatiota nimenomaisesti siitä, ettei hänellä ole herännyt epäilyä tiedottamisrikoksesta tilintarkastusta suorittaessaan ja ettei ilmoitusta poliisille ole tästä syystä tehty. Olemme yleisesti sitä mieltä, ettei tilintarkastajan tehtäviin kuuluu ilmiantaja-tyyppinen raportointi viranomaisille. Lisäksi olisi poikkeuksellista, että tilintarkastajan, joka on yhtiöön nähden ulkopuolinen taho, tulisi raportoida sellaisista seikoista, joista yhtiön johdolla tai esimerkiksi sisäisellä tarkastuksella ei olisi raportointivelvollisuutta. Tästä näkökulmasta katsottuna jouduttaisiin omituisiin tilanteisiin. 5 Rikosepäilyjä koskevien seikkojen ilmeneminen Esitetyn lain sanamuodon mukaan ilmoitusvelvollisuus koskisi vain tilintarkastuksen aikana ilmenneitä seikkoja. Ehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa kuitenkin todetaan, että seikat voisivat tulla tilintarkastajan tietoon myös muiden palveluiden tarjoamisen yhteydessä. Epäselväksi siis jää, mitä nimenomaisia tilintarkastajan toimeksiantoja ilmoitusvelvollisuus koskisi. Ilmoitusvelvollisuuden koskiessa myös muita kuin tilintarkastustoimeksiannossa ilmenneitä seikkoja, tilintarkastajille tulisi vaikeita käytännön tilanteita ratkaistavaksi. Miten tilintarkastajan tulisi toimia esimerkiksi tilanteissa, joissa tilintarkastajaa pyydetään suorittamaan erityistoimeksianto, jossa on jo lähtökohtana jonkinlaisen väärinkäytösepäilyn olemassaolo (esimerkiksi yritysten sisäisen tarkastuksen tukena tehtävät tarkastustoimenpiteet epäselvyyksistä, Konkurssiasiamiehentoimiston toimeksiannosta tehtävä erityistilintarkastus taikka osakeyhtiölain tai asunto-osakeyhtiölain mukaiset erityiset tarkastukset)? Tai tilanteissa, joissa tilintarkastaja on saanut tietoonsa tilintarkastusasiakkaan itsensä pitämän rekisterin

7 7(12) sisältämät tiedot mahdollisista rikosepäilyistä? Syntyisikö tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus näissä tilanteissa heti tilintarkastajan saatua tiedon asiasta? Tämä ei ainakaan edistä tilintarkastajan ja asiakkaan välisiä luottamuksellisia suhteita vaan saattaa jopa aiheuttaa asiakassuhteen vaarantumisen. Tästä syystä ilmoitusvelvollisuuden ei näissä tilanteissa tulisi syntyä ainakaan ennen kuin tilintarkastaja muutoinkin raportoi kyseisestä toimeksiannosta. Tilintarkastuslain soveltamisaloja on lain 1:1 :n mukaisesti kaksi. Tilintarkastaja voi suorittaa näiden soveltamisalojen alle kuuluvien toimeksiantojen lisäksi myös muita toimeksiantoja, joita tilintarkastuslaki sääntelee vain osittain tai ei lainkaan. Tilintarkastajaa koskevia velvollisuuksia pohdittaessa asiaa tulisi lähestyä kulloinkin kyseessä olevaan toimeksiantoon sovellettavien säännösten ja tilintarkastusalan ammattistandardien näkökulmasta. Eri toimeksiantoihin sovelletaan eri säännöksiä ja standardeja. Tilintarkastajalle asetettujen yleisten velvollisuuksien tulisi olla johdonmukaisia tilintarkastajan työtä säätelevien muiden normien kanssa. Mukaan tarkasteluun tulisi lisäksi ottaa kaikki tarkastettavat yhteisöt, myös erityislainsäädännön alaiset yhteisömuodot, kuten julkisyhteisöt. Tilintarkastajien tarjoamia muita palveluja (esimerkiksi erityisiä tarkastuksia) kuin tilintarkastuspalveluita saattavat tarjota myös muut palveluntarjoajat. Mikäli ilmoitusvelvollisuus koskisi esitetyn lain sanamuodosta huolimatta myös muiden toimeksiantojen yhteydessä ilmenneitä seikkoja, tällöin tulee kilpailuneutraliteetin näkökulmasta huolehtia siitä, ettei yksi palveluntarjoaja ole ilmoitusvelvollisuudesta johtuen epäedullisemmassa asemassa toisiin palveluntarjoajiin nähden. 6 Ehdotukseen sisältyvät rikostyypit ja tilintarkastajan mahdollisuus arvioida niiden tunnusmerkkejä Rikosepäilyistä ilmoittaminen edellyttäisi tilintarkastajalta laajaa tuntemusta erityyppisistä rikoksista ja rikosoikeuden yleisistä opeista, mitä osaamista tilintarkastuksen suorittaminen itsessään ei edellytä. Huomioitavaa on, ettei tilintarkastajien nykyiseen koulutus- ja auktorisointivaatimuksiin sisälly osioita rikoslain tunnusmerkistöistä taikka rikoslain yleisistä opeista (rikoksen vanhentuminen, tekijäkumppanuus, yllyttäjä, avunantaja jne.). Esityksen sanamuodon mukaan tilintarkastajan ilmoituksentekovelvoite olisi sidottu syytä epäillä kynnykseen, joka on sama kuin esitutkintalain mukainen kynnys esitutkintaviranomaiselle käynnistää epäillyn rikoksen esitutkinta. Tilintarkastajan tulisi ilmoituksentekoa arvioidessaan nimenomaisesti ottaa kantaa rikoslain mukaisiin rikostunnusmerkistöihin ja niiden täyttymiseen. Esityksessä ei kuitenkaan oteta tarkemmin kantaa siihen, millaista näyttöä tai evidenssiä tilintarkastajalla tulisi olla, jotta hänen ilmoituksentekovelvoite yhteisön tai säätiön johdolle sekä poliisille laukeaa. Lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä tähän asiaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Esitetyssä tilintarkastuslain 13a :ssä luetellaan rikoslain mukaiset kriminalisoinnit, joita tilintarkastajan on syytä epäillä tapahtuneen ja joista hänen tulee tehdä ilmoitus. Todettakoon, että niiltä osin kuin esityksessä käsitellään kansainvälisen viitekehyksen asettamia vaatimuksia ilmoitusvelvollisuudelle, ainoastaan OECD:n suosituksesta voidaan johtaa vaatimuksia kansallisesti asetettavalle tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuudelle. Tämäkin koskee ainoastaan ulkomailla tapahtuvaa lahjontaa (esityksen mukaiset rikoslain 16 luvun kriminalisoinnit) ja OECD:n suositus Suomelle on, että tilintarkastajalla olisi velvollisuus ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta yrityksen johdolle. Ainoastaan erillinen työryhmä on katsonut tarpeelliseksi laajentaa ilmoitusvelvollisuuden ulottamista toimivaltaiselle viranomaiselle. Mainitun rikoslain 16 luvun lahjuskriminalisointien lisäksi esitykseen on sisällytetty tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus useiden muiden rikoslain rikossäännösten osalta. Esityksessä ei kuitenkaan mitenkään perustella, miten kyseisten rikosten

8 8(12) ilmoitusvelvollisuudella tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. Lukijalle ei esimerkiksi aukene perusteet, miksi rikoslain 33 luvun mukaiset maksuvälinerikokset tai suhteellisen lievä verorikkomuksen kriminalisointi sisällytetään ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Kun verorikosten osalta otetaan lisäksi huomioon Korkeimman oikeuden linjaukset koskien ne bis idem kieltoa, tulisi tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus todennäköisesti lisäämään poliisille tehtävien tarpeettomien ilmoitusten määrää. Todettakoon, että Korkeimman oikeuden ratkaisujen mukaan veropetossyytettä ei tutkita, jos verotusmenettelyssä on jo käytetty veronkorotusta koskevaa päätösvaltaa joko määräämällä veronkorotus tai jättämällä se määräämättä ja syyte perustuisi samaan veronkorotuksen aiheuttaneeseen menettelyyn (ei tarvitse olla lopullinen). Käsittämätöntä esityksessä on myös se, että rikoslain 36 luvun mukainen luottamusaseman väärinkäyttäminen on ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Luottamusaseman väärinkäyttäminen on asianomistajarikos, jonka johdosta esitutkintaviranomainen ei lähtökohtaisesti käynnistä esitutkintaa, jollei asianomistajalla ole asiassa rangaistusvaatimusta. Nyt esitetty tarkoittaisi sitä, että tilintarkastajalla olisi epäillyssä luottamusaseman väärinkäyttämisessä ilmoituksentekovelvollisuus poliisille tilanteessa, jossa yhteisön tai säätiön johto olisi jättänyt rikosilmoituksen tekemättä ja rangaistusvaatimuksen esittämättä. Edelleen ilmoitusvelvollisuuden piiriin on sisällytetty rikoslain 29 luvun mukaiset avustusrikokset. Avustuksia myöntävät pääasiassa viranomaiset, joilla itsellään ei ole tällä hetkellä kattavaa rikosilmoituksen tekovelvoitetta. Tilintarkastajalle olisi kuitenkin ilmoituksentekovelvoite, vaikka kyseinen avustuksen myöntäneen viranomaisen tarkoituksena olisi hoitaa väärinkäytetyn avustuksen takaisinperintä hallinnollisin keinoin. Esityksen mukaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluisivat myös rikoslain 51 luvun mukaiset arvopaperimarkkinarikokset kuten tiedottamisrikokset. Epäselvää on, miten laajasti näiden rikosten sisällyttäminen ilmoitusvelvollisuuden piiriin edistäisi niitä tavoitteita, joita esityksellä tavoitellaan. Esityksen kansainvälistä kehitystä koskevassa osuudessa viitataan IESBA:n (The International Ethics Standards Board for Accountants) julkaisemaan kuulemiseen eettisten sääntöjen muuttamisesta liittyen tilintarkastajan menettelyyn väärinkäytöstapauksissa (Exposure Draft: Responding to a Suspected Illegal Act). Kyseinen asiakirja liittyy siis nimenomaisesti tilanteisiin, joissa on havaittu väärinkäytösepäilyjä, siinä ei puhuta eri rikosnimikkeistä. Mikäli tilintarkastajalta edellytetään talousrikosten tunnusmerkistöjen tuntemusta, tilintarkastajille tulee järjestää niistä koulutusta ja lisäksi tulee mahdollistaa tilintarkastajan konsultoida esimerkiksi rikosjuristia. Todettakoon lisäksi, että kyseiseen eettisten sääntöjen muutosehdotukseen on monien tahojen osalta suhtauduttu kriittisesti ja tästä johtuen alkuperäiseen ehdotukseen on sittemmin tehty jo muutoksia. 7 Olennaisuusperiaate tilintarkastuksessa Tilintarkastuksessa tilintarkastajan yleisenä tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, sisältyykö tilinpäätökseen olennainen virheellisyys. Tilintarkastuksen luonteeseen kuuluu siten määrittää rahamääräinen olennaisuus, jota tilintarkastaja soveltaa tilintarkastuksen kuluessa. Tilintarkastaja määrittää olennaisuuden ammatilliseen harkintaan perustuen muun muassa huomioiden yhteisön koon ja toimialan, ja siihen vaikuttaa tilintarkastajan näkemys tilinpäätöksen käyttäjien taloudellisen informaation tarpeista. Ehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että ilmoitusvelvollisuuden syntymistä arvioitaisiin rikoksen tunnusmerkistön perusteella eikä siihen vaikuttaisi tilintarkastuskäytäntöön liittyvä olennaisuusperiaate. Ilmoitusta poliisille ei kuitenkaan tarvitsisi tehdä, jos epäilty teko on kokonaisuudessaan muutoin vähäinen ja ylipäänsä

Tilintarkastuksesta ja erityisestä tarkastuksesta talousrikoksen selvittämisessä

Tilintarkastuksesta ja erityisestä tarkastuksesta talousrikoksen selvittämisessä Yrjö Vannela Tilintarkastuksesta ja erityisestä tarkastuksesta talousrikoksen selvittämisessä 1. Johdannoksi aiheeseen Rikosprosessissa on kysymys rikoksen oikeudellisesta selvittämisestä. Vaiheistettuna

Lisätiedot

Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli

Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Hanna Hartlin 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS HELSINGIN

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

HALLINNON TARKASTUS JA YHDENVERTAISUUSPERIAATE ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ

HALLINNON TARKASTUS JA YHDENVERTAISUUSPERIAATE ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Juha Lehtinen HALLINNON TARKASTUS JA YHDENVERTAISUUSPERIAATE ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ Pro Gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2007 II TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Wirén 2012. Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Wirén 2012. Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Tilintarkastuksen odotuskuilu Suomessa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina 2000-2010 ratkaisemien toimenpiteisiin johtamattomien kanteluiden perusteella Laskentatoimi Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA Pro Gradu - tutkielma Laskentatoimen koulutusohjelma Kevät 2012

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Vesa Laakso YRITYKSEN OMINAISUUKSIEN VAIKUTUS TILINTARKASTAJIEN MUKAUTETTUJEN KERTOMUSTEN SYNTYYN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Vesa Laakso YRITYKSEN OMINAISUUKSIEN VAIKUTUS TILINTARKASTAJIEN MUKAUTETTUJEN KERTOMUSTEN SYNTYYN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Vesa Laakso YRITYKSEN OMINAISUUKSIEN VAIKUTUS TILINTARKASTAJIEN MUKAUTETTUJEN KERTOMUSTEN SYNTYYN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Joulukuu 2014 OULUN YLIOPISTO Oulun yliopiston

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Satu Liukkonen PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE ANNETUT MUKAUTETUT TILIN- TARKASTUSKERTOMUKSET JA TILINTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Lauri Melartin Tilintarkastajan toiminnan jatkuvuutta koskeva lausunto tilintarkastajien kokemuksia Auditor`s statement in

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

HE 194/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki.

HE 194/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Lisäksi useisiin

Lisätiedot

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Laskentatoimi OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTEN VAIKUTUS PIENEN OSAKEYHTIÖN TILIN- PÄÄTÖKSEEN JA TILINTARKASTUKSEEN

Lisätiedot

Liiketoimintakiellon tehostaminen

Liiketoimintakiellon tehostaminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 18 2015 Liiketoimintakiellon tehostaminen Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 18 2015 Liiketoimintakiellon tehostaminen

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Kostamo 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta

Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 27.3.2014 Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta 1 Yleinen palaute 1.1 Kokonaisuudistus ja ehdotuksen tavoitteisiin

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS: EPÄLUOTETTAVA VARJOTILINTARKASTUS VAI HYÖDYLLISTÄ LISÄTIETOA TUOTTAVA INSTITUUTIO?

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS: EPÄLUOTETTAVA VARJOTILINTARKASTUS VAI HYÖDYLLISTÄ LISÄTIETOA TUOTTAVA INSTITUUTIO? TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS: EPÄLUOTETTAVA VARJOTILINTARKASTUS VAI HYÖDYLLISTÄ LISÄTIETOA TUOTTAVA INSTITUUTIO? Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.)

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.) TILA 1/2012 Säätiö kanteli KHT-yhteisö Tilkkarit Oy:n sekä sen palveluksessa olevien tilintarkastajien KHT A:n ja KHT B:n toiminnasta TILAlle. Tilkkarit Oy oli suorittanut erityistarkastuksen Ylioppilaskunta

Lisätiedot

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä 1 of 19 19.6.2008 14:12 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2007» 13.4.2007/459 13.4.2007/459 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS - Tietoa ongelmista Osakkaille: Toiminnantarkastajan valitsemista harkittaessa Toiminnantarkastajaksi suostumista pohdittaessa Asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 14/2009 Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työryhmämuistio Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot