UUSI SÄÄTIÖLAKI. Jyrki Jauhiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI SÄÄTIÖLAKI. Jyrki Jauhiainen 23.5.2014"

Transkriptio

1 UUSI SÄÄTIÖLAKI Jyrki Jauhiainen

2 Aikataulu Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö ja lausuntokierros alkaa Lausuntokierros päättyy (viimeinen lausunto elokuun puolivälissä) Lausuntoyhteenveto 9/13-4/14 HE:n valmistelu HE eduskunnalle /2014 Eduskuntakäsittely (?) Uusi laki voimaan 1.1. tai (?)

3 Tavoitteet Nykyaikaistetaan toimintapuitteet: selventäminen lisää toimintamahdollisuuksia Vahvistetaan yleistä luottamusta säätiötoiminnan hyödyllisyyteen avoimuutta lisäämällä Hallintoelinten tehtävät ja vastuut päivitetään vastaamaan nykyajan vaatimuksia Valvonnan tehostamiseksi valvonnan välineitä monipuolistetaan ja tietojen vaihdon esteitä poistetaan

4 Pelinsääntöjen selkeys, johdon tehtävät Toiminnalliset säätiöt otetaan huomioon: painotetaan säätiön tarkoitusta ja sen toteuttamista vähimmäispääoma Mm. kattavammat lähipiirisäännökset ja toimintakertomussäännökset Toimintamuotojen, varainhoidon ja liiketoiminnan välinen suhde otetaan selvemmin huomioon Säätiöiden erilaisuus (koko, toiminta- ja rahoitusmuodot) otetaan selvemmin huomioon Esim. hallintoelinten tehtävät, delegointimahdollisuudet Säätiöiden konsernirakenteet otetaan huomioon Esim. konsernitilinpäätös ja toimintakertomusvaatimus, yhtiöittämisen ja tytäryhtiöfuusion sääntely

5 Avoimuuden lisääminen Toiminnan on AINA edistettävä säännöissä määrättyä tarkoitusta Tiukennettu lähipiirisäännöksiä: johdon jäsenille ja muulle lähipiirille ei voi antaa mitään erityisiä etuja, esimerkiksi markkinahinnasta poikkeavaa kauppaa Poikkeukset: selvennetään tuki- ja sukusäätiöiden asemaa Lähipiiritoimet on ilmoitettava laajasti toimintakertomuksessa tilintarkastuksen kohteena, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat julkisia

6 Yleisperiaatteiden muutokset / Säätiön tarkoitus Mietintö: Säätiö tuottaa hyötyä säännöissä määrättyyn tarkoitukseen. Tarkoitus ei voi olla liiketoiminnan harjoittaminen eikä erityisen taloudellisen edun tuottaminen lähipiiriin kuuluvalle HE: Säätiöllä on oltava hyödyllinen tarkoitus. Säätiö tukee tai harjoittaa tarkoitusta edistävää säännöissä määrättyä toimintaa

7 Toimintamuodot liiketoiminta Mietintö: Säännöissä määrättyjen toimintamuotojen ja varainhoidon lisäksi säätiö saisi suoraan lain nojalla harjoittaa liiketoimintaa toimintamuotojen rahoittamiseksi HE: Säätiö saa harjoittaa vain toimintamuotoihin välittömästi liittyvää liiketoimintaa sekä muuta säännöissä määrättyä liiketoimintaa varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi ( ~ yhdistyslaki)

8 Kielletyt lähipiiritoimet Mietintö: Kielletään KAIKKI erityiset taloudelliset edut mm. säätiön toimielinten jäsenille (tj mukaan lukien) ja näiden ja näiden määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille sekä säätiön työntekijöille. Toisaalta lähipiirikieltoon ehdotetaan rajoituksia säätiön lähipiiriin kuuluvien yhdistysten, toisten säätiöiden ja julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden osalta HE: Lähipiirimääritelmän sanamuotoa selvennetään ja yhdenmukaistetaan suhteessa kaikkia lähipiirivaatimuksia koskevaan toimintakertomusvaatimukseen.

9 Peruspääoma Mietintö: peruspääomaa ja muuta rahoitusta vähintään määrä, joka tarvitaan säätiön toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan kulujen kattamiseen 3 v aikana rekisteröinnistä; 3 v toimintasuunnitelma ja talousarvio HE: euron kiinteätä vähimmäispääomavaatimus ja lisäksi 3 v toimintasuunnitelma ja talousarvio (ei PRH:lle) sekä tilintarkastajan lausunto perustamissäännösten noudattamisesta. Ei sovelleta taannehtivasti vanhaan säätiöön.

10 Säätiölain mukaiset toimielimet Mietintö: hallitus ainoa pakollinen toimielin, toimitusjohtajan voisi ottaa suoraan lain nojalla, hallintoneuvostosta voisi määrätä säännöissä ja sen tehtävät perustuisivat lakiin ja sääntöihin, kaikkiin em. tehtäviin voisi valita myös yhteisömuotoisen jäsenen/tj:n Tehtävien delegointimahdollisuutta selvennetään HE: toimitusjohtajasta pitää määrätä säännöissä (on/voi olla), ei yhteisömuotoista hallituksen/hallintoneuvoston jäsentä eikä toimitusjohtajaa.

11 Johdon tehtävät Mietintö: Johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista - Edellytetään vastaavaa huolellisuutta kuin yhtiöissä HE: Johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua - Säätiön etu edistää tehokkaasti ja toimintamuotojen ja muiden sääntömääräysten mukaisesti säätiön tarkoitusta?

12 Johdon palkkiot ja esteellisyys Säätiön hallituksen/hallintoneuvoston jäsenelle enintään tavanomainen palkkio säätiöstä ja sen konserniyhtiön vastaavista tehtävistä Nykyisen (OYL:ia pääosin vastaavan) esteellisyysvaatimuksen lisäksi: Hallituksen/hallintoneuvoston jäsen aina esteellinen, jos hän vastikkeettoman edun saajana hän, perheenjäsenensä, lähisukulaisensa tai näiden määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö (poikkeus sukusäätiöiden osalta)

13 Johtoon kuuluvan moiteoikeus ja vastuu Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenelle moiteoikeus Moiteoikeus tarpeen vastuun vuoksi, eroaminen ei olisi enää ainoa vaihtoehto Moiteoikeus PRH:n valvonta? Korvausvastuuseen sama tuottamusolettama kuin OYL:ssa, AOYL:ssa ja uudessa OKL:ssa: sovelletaan, kun vahinko aiheutettu rikkomalla säätiölakia tai sääntöjä

14 Sijoitustoiminta Mietintö: Sijoitustoimintaa voi harjoittaa, jollei säännöissä rajoitettu. Sijoitustoiminnan oltava suunnitelmallista ja sitä varten on oltava kirjallinen sijoitussuunnitelma HE: sijoitustoiminnan oltava suunnitelmallista Lisäksi perusteluissa selvennetään varainhoidon, sijoitustoiminnan ja liiketoiminnan suhdetta sekä soveltamista erilaisissa säätiöissä ja suhdetta johdon yleisiin velvollisuuksiin

15 Tilinpäätös ja toimintakertomus Mietintö: Toimintakertomustiedot toiminnasta tarkoituksen edistämiseksi, konsernirakenne ja lähipiiritoimet (rahavirrat, sopimukset jne.) sekä konsernitilinpäätösvelvollisuus kaikille säätiökonserneille HE: Vain KPL:ia ja KPA:ta täydentäviä vaatimuksia, toimintakertomuksessa ei tarvitse ilmoittaa lähipiiriläisen perheen ulkopuolisten sukulaisten ja ei-johtavassa asemassa olevien työntekijöiden saamia etuja sekä konsernitilinpäätösvelvollisuuden osalta mahdollisuus hakea poikkeusta KILA:lta

16 Tilintarkastus Tilintarkastaja tai, jos on tilintarkastusyhteisö, päävastuullinen tilintarkastaja on vaihdettava, kun toimikausi on kestänyt 7 v (voidaan valita uudestaan 4 vuoden kuluttua edellisen tilintarkastustehtävän päättymisestä) Tilintarkastuskertomuksessa TTL:n lisäksi lausunto siitä, antaako tilintarkastuskertomus oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta ja onko hallituksen/hallintoneuvoston palkkioita säätiöstä ja tytäryhteisöstä/säätiöstä pidettävä tavanomaisina.

17 Rekisteröinti Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edelleen rekisteriviranomainen Perustamislupavaiheesta luovutaan, pelkkä rekisteri-ilmoitus riittää Rekisteröinnin yhteydessä ei enää arvioida peruspääoman riittävyyttä Voi rekisteröidä myös aputoiminimen säätiörekisteriin (ei edellytä liiketoiminnan harjoittamista eikä rekisteröitymistä kaupparekisteriin)

18 Valvonnan tehostaminen Parannetaan PRH:n ja muiden viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja tietojensaantia muutenkin mm. tietojensaanti verottajalta ja säätiön konserniyhtiön tilintarkastajalta, tarkastusoikeus muuallakin kuin säätiön toimipaikassa (poikkeuksena säätiön oikeudenkäyntiavustaja) Tilintarkastajan oikeus oma-aloitteisesti informoida PRH:ta (esim. tilintarkastusptk) Selvennetään PRH:n oikeutta ulkopuolisen asiantuntijan käyttämiseen ja tietojensaantiin Selvennetään valvonta-asiakirjojen salassapitoa Säätiövalvontamaksu edelleen erillisellä lailla ei muutosta voimaan tulleeseen lakiin Sääntöihin perustuvat perustajan ym. oikeussuojakeinot Uudet toimintakertomus- ja tilinpäätösvaatimukset

Asia Lausunto säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä (23/2013)

Asia Lausunto säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä (23/2013) 1(8) Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO 15.7.2013 Viite Oikeusministeriön lausuntopyyntö 15.5.2013 OM 11/41/2010 Asia Lausunto säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä (23/2013)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus www.pwc.com Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus Säätiöiden tilintarkastus Johanna Perälä, KHT-tilintarkastaja 4 Luku. Tilintarkastus 2 4 Luku. Tilintarkastus 1 Tilintarkastusvelvollisuus

Lisätiedot

Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta

Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 27.3.2014 Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta 1 Yleinen palaute 1.1 Kokonaisuudistus ja ehdotuksen tavoitteisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

LAUSUNTO 17.6.2013 OIKEUSMINISTERIÖ. Viite: Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö (23/2013) Asia: lausuntopyyntö

LAUSUNTO 17.6.2013 OIKEUSMINISTERIÖ. Viite: Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö (23/2013) Asia: lausuntopyyntö LAUSUNTO 17.6.2013 OIKEUSMINISTERIÖ Viite: Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö (23/2013) Asia: lausuntopyyntö SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Toimittajat Paavo Hohti ja Kai Kilpinen

Toimittajat Paavo Hohti ja Kai Kilpinen 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

23/2013. Uusi säätiölaki. Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö

23/2013. Uusi säätiölaki. Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö 23/2013 Uusi säätiölaki Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö 23/2013 Uusi säätiölaki Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö Oikeusministeriö, Helsinki 2013 15.5.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

SÄÄTIÖLAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMINEN

SÄÄTIÖLAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMINEN J:\LAVO\YOY\Lausuntopyynnöt\2010\Säätiölainsää ARVIOMUISTIO 1(42) Lainvalmisteluosasto SÄÄTIÖLAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMINEN 2 2(42) SISÄLLYS 1 Johdanto, arviomuistion tavoitteet ja jatkovalmistelu... 3 2 Säätiökentän

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Porin kaupunkikonsernissa

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Porin kaupunkikonsernissa 1 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Porin kaupunkikonsernissa Yleistä Porin kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan Porin kaupunginvaltuuston hyväksymiä Porin kaupungin

Lisätiedot

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus pienosuuskuntiin. Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus pienosuuskuntiin. Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus pienosuuskuntiin Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Miksi uusi osuuskuntalaki? valmistelulle aseteut tavoitteet: osuuskuntien toimintaedellytykset

Lisätiedot

TAX VIEW. Budjettiesityksen uusi osinkoverojärjestelmä. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2013

TAX VIEW. Budjettiesityksen uusi osinkoverojärjestelmä. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2013 TAX VIEW KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2013 Budjettiesityksen uusi osinkoverojärjestelmä Tässä numerossa: Yrityksen verojalanjälki Teknologiasta turvaa ja tehokkuutta arvonlisäveroasioiden

Lisätiedot

Säätiölainsäädännön kehittäminen

Säätiölainsäädännön kehittäminen 52/2010 Säätiölainsäädännön kehittäminen Arviomuistio 52/2010 Säätiölainsäädännön kehittäminen Arviomuistio Oikeusministeriö, Helsinki 2010 28.6.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Säätiölainsäädännön

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT 1 Oikeusministeriö Ohje Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 2.6.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 15.12.2011 UUSI OSUUSKUNTALAKI. 1. Yleistä

Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 15.12.2011 UUSI OSUUSKUNTALAKI. 1. Yleistä 1 Oikeusministeriö Yhteenveto Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 15.12.2011 UUSI OSUUSKUNTALAKI 1. Yleistä Oikeusministeriössä on valmisteltu virkatyönä ehdotus uudeksi osuuskuntalaiksi. Ehdotus on

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

SÄÄTIÖt ja. Jukka Mähönen 17.10.2009. www.saatiopalvelu.fi

SÄÄTIÖt ja. Jukka Mähönen 17.10.2009. www.saatiopalvelu.fi SÄÄTIÖt ja poliittisen toiminnan tuki Jukka Mähönen 17.10.2009 SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Sisällysluettelo Säätiöt ja poliittisen

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä 1 of 19 19.6.2008 14:12 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2007» 13.4.2007/459 13.4.2007/459 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

13.3.2013 Paula Pylkkänen YHDISTYSTOIMINTA

13.3.2013 Paula Pylkkänen YHDISTYSTOIMINTA YHDISTYSTOIMINTA 1 YLEISTÄ YHDISTYSTOIMINNASTA Yhdistymisvapaus Suomessa perustuu perustuslain 2 luvun 13.2 ja 13.3. Yhdistymisvapaus on positiivista vapautta, sillä jokaisella on oikeus perustaa yhdistys

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

HYVÄ SÄÄTIÖTAPA SISÄLLYS. Johdanto... 1. Hyvän säätiötavan noudattaminen... 2. Apurahat ja palkinnot... 2. Tiedottaminen... 3. Hallinto...

HYVÄ SÄÄTIÖTAPA SISÄLLYS. Johdanto... 1. Hyvän säätiötavan noudattaminen... 2. Apurahat ja palkinnot... 2. Tiedottaminen... 3. Hallinto... HYVÄ SÄÄTIÖTAPA SISÄLLYS Johdanto... 1 Hyvän säätiötavan noudattaminen... 2 Apurahat ja palkinnot... 2 Tiedottaminen... 3 Hallinto... 3 Varainhoito... 4 Yhteistyö... 5 Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. www.saatiopalvelu.fi

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. www.saatiopalvelu.fi Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa säätiötä ja rahastoa aloitti vuonna 1970 säännöllisen yhteydenpidon. Toiminta vakiintui

Lisätiedot