LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISEKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISEKSI"

Transkriptio

1 1(11) Työ- ja elinkeinoministeriö KHT-yhdistys ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä KHT- ja HTM-tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan ja taloushallinnon asiantuntijoita. Tavoitteenamme on auttaa ammattikuntaa menestymään sekä tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle. Taloudellista raportointia ja alan käytäntöjä edistämällä olemme mukana rakentamassa perustaa suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Yhdistykseen kuuluu yli 90 % Suomessa toimivista tilintarkastajista. Lausuntopyyntö / TEM/1827/ /2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISEKSI Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus säännösten tai määräysten vastaisesta menettelystä Yleistä Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta. KHT-yhdistys Föreningen CGR ry esittää lausuntonaan seuraavan. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden ehkäiseminen sekä laillisen yritystoiminnan ja terveen kilpailun tukeminen ovat KHT-yhdistyksen mielestä erittäin tärkeitä tavoitteita. Kannatamme myös avoimuuden ja vastuullisen yritystoiminnan edistämistä. Avoimuus lisää luottamusta ja on siten tärkeä periaate yhteiskunnassa ja taloudessa. Edellä mainittujen tavoitteiden edistämiseksi tulee löytää mahdollisimman kustannustehokkaita ja mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa lisääviä keinoja. Hallituksen esitysluonnokseen sisältyvä ehdotus säätää tilintarkastajalle velvoite ilmoittaa säännösten ja määräysten vastaisesta menettelystä tietyissä tilanteissa suoraan viranomaisille ei ole perusteltu siltä osin, kuin se poikkeaa uudesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (537/2014). Ennen uusien velvoitteiden asettamista asiaa tulee selvittää riittävästi ja lisäksi tulee tehdä perusteellinen vaikutusarviointi. Lausunnolla olevan hallituksen esitysluonnoksen perusteella ei voida todeta näin menetellyn, eikä näin ollen myöskään riittäviä perusteita ilmoitusvelvollisuuden laajennukselle EU-asetuksen mukaisesta velvollisuudesta ole pystytty esittämään. Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuuden tulee siten koskea yhdenmukaisesti uuden EU-sääntelyn kanssa vain yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksia. KHT-yhdistys Föreningen CGR ry Fredrikinkatu 61 A Tel Finnish Institute of Authorised Public Accountants FI Helsinki Reg. No Finland

2 2(11) Nopealle aikataululle saattaa ehdotuksen mukainen lakimuutos voimaan jo vuoden 2015 alusta ei myöskään ole perusteita, vaan muutokset tulee tehdä samassa aikataulussa uuden EU-sääntelyn kanssa niin, että muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 aikana. Tämä edesauttaa EU-sääntelyn yhdenmukaista tulkintaa eri Euroopan maissa. Tilintarkastajan raportointi on jo nykyisin hyvin kehittynyttä ja sen edelleen kehittämiseksi on parhaillaan meneillään muita hankkeita, mm. tilintarkastuskertomusta ollaan muokkaamassa informatiivisempaan muotoon. Viranomaiset eivät tällä hetkellä hyödynnä tilintarkastajan raportointia siinä määrin kuin se olisi mahdollista. Viranomaisten välistä tiedonvaihtoa on jo kehitetty ja KHT-yhdistys katsoo, että viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tulee edelleen kehittää ja tehostaa harmaan talouden torjumiseksi. Tässä viittaamme esimerkkinä Finanssivalvonnasta annetun lain 1 luvun 3c :ään, jossa säännellään viranomaisyhteistyöstä talousrikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa. Lisäksi eri yhteisöjen ilmoitusvelvollisuutta on laajennettu tai ollaan laajentamassa. Näiden muutosten vaikutukset tulee arvioida ennen tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuuden laajentamista koskemaan kaikkien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksia. Ehdotuksen vaikutuksista tilintarkastukseen sekä vaikutuksista yrityksille ja viranomaisten työmäärään tulee teettää kattava arviointi perusteluineen. Ehdotettu ilmoitusvelvollisuus vaikuttaa tilintarkastuksen suunnitteluun, laajuuteen, sisältöön sekä raportointiin. Ilmoitusvelvollisuuden myötä yritysten tilintarkastuskustannukset kasvavat ja hallinnollinen taakka lisääntyy. Ehdotus on siten ristiriidassa hallinnollisen taakan keventämishankkeiden kanssa. KHT-yhdistys katsoo, että Suomessa pitäisi nimenomaisesti edistää pk-yritysten toimintaa ja kilpailukykyä eikä asettaa pk-yrityksille lisärasitteita ilman riittäviä perusteita. Viranomaisilla on käsittääksemme jo nyt haasteita resurssien riittävyyden kanssa. Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus lisäisi entisestään viranomaisten työmäärää ja resurssipaineita. Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisessa ei ole kyse viranomaistehtävästä eikä siihen tule sellaisia tehtäviä laajan ilmoitusvelvollisuuden muodossa liittää. Tilintarkastaja on riippumaton yksityisoikeudellinen toimielin, joka raportoi havainnoistaan ensisijaisesti yrityksen hallintoelimille sekä toimivalle johdolle. Ulkopuolisille raportoimisen tulee olla poikkeuksellista ja rajattua. Tilintarkastuksen keskeisiin perusperiaatteisiin kuuluu luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus, eikä tilintarkastusta tule näin ollen rinnastaa valvontaviranomaisen vastuulla olevaan julkiseen valvontaan. Uusi EU-sääntely koskien yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta ja sen soveltaminen Uudessa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa on säädetty tilintarkastajan nimenomaisesta ilmoitusvelvollisuudesta sääntöjenvastaisuuksista jäsenvaltion määrittelemille viranomaisille. Uutta asetusta tullaan soveltamaan yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöt) tilintarkastuksiin kahden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta eli käytännössä vuoden 2016 aikana. Kyse on suoraan velvoittavasta asetuksesta, joka ei edellytä kansallista sääntelyä tullakseen voimaan.

3 3(11) EU-asetuksessa tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus on tarkoituksellisesti ja nimenomaisesti rajattu koskemaan vain yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksia. Asetuksessa tuodaan esiin yleisen edun näkökulmaa ja todetaan, että PIE-yhteisöjä koskevalla erillisellä säädöksellä varmistetaan yhtenäinen soveltaminen ja siten edistetään sisämarkkinoiden toimintaa. Asetuksen mukaan asetuksen tiukkoja vaatimuksia olisi sovellettava tilintarkastajiin ainoastaan siltä osin, kuin he suorittavat PIE-yhteisöjen tilintarkastuksia. Ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevat sääntöjenvastaisuudet on Suomen kansallisen ehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa määritelty hyvin laajoiksi. Perustelujen mukaan säännösten ja määräysten vastaisuudet voivat liittyä esimerkiksi kirjanpitoa, kyseistä yhtiömuotoa, verotusta, toimialaa tai liiketoimintaa koskeviin tai rikoslain säännöksiin sekä tapauskohtaisesti valtion tukiin liittyviin säännöksiin ja erityistoimialaa koskeviin viranomaismääräyksiin. Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu laillisuusvalvonta, mutta lähtökohtaisesti pidämme ylimitoitettuna vaatimuksena sitä, että tilintarkastajan tulisi kyetä arvioimaan esimerkiksi, milloin yritys on poikennut valtion tukien osalta säännöksistä niin olennaisesti, että kynnys ilmoitusvelvollisuudesta olisi ylittynyt. Näin ollen ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien säännösten ja määräysten tulee olla tarkoin rajattu. KHT-yhdistyksen näkemyksen mukaan ilmoitusvelvollisuuden kohde pitää rajata niihin säännöksiin ja määräyksiin, joilla on välitön yhteys tilintarkastuksen kohteisiin eli kirjanpitoon, tilinpäätökseen, toimintakertomukseen ja hallintoon. Tilintarkastajan tulee aina voida tehdä ilmoitus yhdelle ja samalle viranomaiselle, poliisille. Viranomaisten tulee hallintolain 21 :n mukaisesti siirtää asia kulloinkin toimivaltaiselle viranomaiselle. Ei ole kustannustehokasta velvoittaa tilintarkastajaa tapauskohtaisesti selvittämään, mikä viranomainen on kulloinkin toimivaltainen. Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuuden myötä tiedonsaantioikeuksia tulee tarkastella kaksisuuntaisesti, eli myös tilintarkastajalla tulee olla laajat oikeudet saada tilintarkastuksen kohteena olevia yrityksiä koskevia tietoja eri viranomaisilta kuten poliisilta ja verottajalta. Tilintarkastajalle tulee mm. antaa oikeudet Katso-palveluun. Uusi vuonna 2016 sovellettavaksi tuleva tilintarkastusta koskeva asetus tuo ilmoitusvelvollisuuden lisäksi mukanaan myös muita tilintarkastusalaa sekä yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä koskevia huomattavia muutoksia: firmarotaatio, muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamisen rajoittaminen, tilintarkastuskertomukseen sisältyvät lisävaatimukset, yksityiskohtaiset vaatimukset tarkastuslautakunnalle annettavan raportin sisällöstä, muutokset tilintarkastajien valvontaan jne. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että tilintarkastajien, yritysten ja viranomaisten toimintojen uudelleenorganisointiin sekä toimintatapojen muokkaamiseen ja kehittämiseen tulee olla riittävästi aikaa. Uudet vaatimukset tulee huomioida myös tilintarkastajien koulutus- ja auktorisointivaatimuksissa. Kahden vuoden siirtymäajalla tilintarkastajien osaamista voidaan paremmin valmistella asetuksen vaatimalle tasolle. Ehdotus laajentaa tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus koskemaan myös muiden kuin PIEyhteisöjen tilintarkastuksia Ehdotus laajentaa ilmoitusvelvollisuus EU-asetuksesta poiketen koskemaan myös muita kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastuksia vaatii laajempaa valmistelua kattavamman

4 4(11) taustaselvitystyön sekä perusteellisen vaikutusarvioinnin muodossa, jotta ehdotuksella voidaan perustellusti arvioida olevan tavoitellut vaikutukset. Yleisesti ei ole tiedossa, että Suomessa olisi keskimääräistä enemmän talousrikollisuutta verrattuna esimerkiksi muihin jäsenvaltioihin. Siksi on vaikea ymmärtää, miksi sääntelyn pitäisi olla Suomessa tiukempaa ja tulla voimaan jo ennen kuin uusi EU-asetus tulee sovellettavaksi. Se johtaa helposti ristiriitaisiin tulkintoihin verrattuna muihin Euroopan maihin. Erilainen sääntely ja säännösten erilainen tulkinta aiheuttavat ongelmia tarkastettaessa kansainvälisiä konserniyhtiöitä. Tällä hetkellä on meneillään useita tilintarkastusta ja tilinpäätösten laatimista koskevia lainsäädäntöhankkeita. Sääntelyhankkeita ja niiden vaikutuksia tulee tarkastella myös kokonaisuutena. Esim. tilinpäätösdirektiivin uudistuksen taustalla on pyrkimys vähentää pk-yritysten hallinnollista taakkaa, ja näin tarkasteltuna ehdotus asettaa tilintarkastajalle laaja ilmoitusvelvollisuus on ristiriidassa tämän hallinnollisen taakan keventämistavoitteen kanssa. Erityisesti huomioiden tämänhetkinen taloudellinen tilanne, ei ole mielekästä tarpeettomasti lisätä yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia, koska se heikentää suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Kiristyvä sääntely voi johtaa yritystoiminnan siirtymistä toiseen jäsenvaltioon, kun sovellettava normisto aiheuttaa tarpeettomia kiinteitä kustannuksia saavutettavaan hyötyyn nähden. Lisäksi on tärkeää selvittää, onko tilintarkastajan laajalla ilmoitusvelvollisuudella ollut muissa maissa tosiasiallisia vaikutuksia harmaan talouden torjunnassa. Ehdotuksen yleisperusteluissa esitetty taulukko Ruotsissa Tukholman alueella vuosina tehdyistä ilmoituksista ei tue tätä käsitystä vaan päinvastoin osoittaa, ettei ilmoitusvelvollisuudella ole ollut tavoiteltuja vaikutuksia. Lähes kaikki ilmoitukset koskevat puutteita tilinpäätöksessä tai myöhässä jätettyjä tilinpäätöksiä. Nämä asiat tulevat Suomessa nykyisellään raportoiduksi jo tilintarkastuskertomuksessa. Ehdotuksen mukaisella laajalla tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuudella olisi merkittäviä vaikutuksia myös viranomaisten toimintaan, mm. viranomaisten työmäärä lisääntyisi. Käsityksemme mukaan poliisilla on jo nyt haasteita käsitellä talousrikosilmoituksia, ja myös verohallinto on rajoittanut omien ilmoitusten tekemistä ruuhkien ja käsittelyaikojen venymisen vuoksi. Mikäli Suomessa poiketaan EU-sääntelystä laajentamalla ilmoitusvelvollisuus koskemaan kaikkia yhteisöjä ja säätiöitä, voivat EU:n nimenomaisesti tarkoittamat PIE-yhteisöjä koskevat ilmoitukset jäädä muun ilmoitusmassan joukkoon, jolloin näiden ilmoitusten oikea-aikainen tutkiminen ja käsittely vaarantuvat. Mm. poliisihallitus ja keskusrikospoliisi kommentoivat jo edellisellä lausuntokierroksella, että uudistuksen vaikutuksia eri viranomaisten työmäärän lisääntymiseen tulee jatkovalmistelussa selvittää perusteellisemmin. Edellä todetun perusteella KHT-yhdistys katsoo, että mahdollisen EU-sääntelyä laajemman kansallisen sääntelyn tarve tulee arvioida vasta kun on nähty ja arvioitu, miten uuden EU-asetuksen mukainen ilmoitusvelvollisuus toimii käytännössä. Ehdotetun ilmoitusvelvollisuuden soveltamisala Ehdotetun 13 a :n mukaan tilintarkastajan on tehtävä ilmoitus tarkastuksen kohteelle ja tietyissä tilanteissa viranomaiselle, jos tilintarkastuksen aikana tulee ilmi seikkoja, joiden perusteella hän epäilee säännösten tai määräysten vastaista menettelyä. Ehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa pykälän soveltamisalaa laajennetaan kuitenkin niin,

5 5(11) että tilintarkastustehtävää suoritettaessa ilmi tulleiden epäilyjen lisäksi tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus kattaisi myös tilintarkastusasiakkaalle suorittavien muiden palveluiden yhteydessä ilmenneet epäilyt, jos nämä ovat tulleet yhteisön tai säätiön tilintarkastajan tietoon tilintarkastuksen aikana. Tilintarkastuslaissa tilintarkastajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai tilintarkastusyhteisöä. Näin ollen käytännössä kaikkien tilintarkastusasiakkaalle suoritettavien muiden palvelujen tarjoamisen yhteydessä ilmi tulleet seikat tulisivat aina myös lakisääteisen tilintarkastajan tietoon. Ilmoitusvelvollisuuden soveltamisalan laajennukselle edellä kuvatulla tavalla ei ole esitetty hallituksen esitysluonnoksessa perusteita eikä EU-asetuksessa ole vastaavaa laajennusta. Pykälän soveltamisalaa ei ole asianmukaista laajentaa perusteluosiossa, kun se on vastoin lakitekstiä. Tilintarkastajien tarjoamia muita palveluja, esimerkiksi erityisiä tarkastuksia, kuin tilintarkastuspalveluita voivat tarjota muutkin palveluntarjoajat kuin tilintarkastajat. Tilintarkastajilla olisi tällöin muita laajemmat velvoitteet, joten on mahdollista, että laki vaarantaa kilpailuneutraliteettia, kun palveluntarjoajat asetetaan eriarvoiseen asemaan. Tilintarkastajilla olisi tällöin muita laajemmat velvoitteet. Lisäksi muun kuin tilintarkastustoimeksiannon lähtökohtana voi olla jonkinlaisen väärinkäytösepäilyn olemassaolo. Tällaiset toimeksiannot ajaisivat tilintarkastajan väistämättä ristiriitaisiin tilanteisiin, eikä mahdollinen ilmoitusvelvollisuus ainakaan edistä tilintarkastajan ja asiakkaan välisiä luottamuksellisia suhteita vaan saattaa jopa aiheuttaa asiakassuhteen vaarantumisen. Harmaan talouden torjunta Näkemyksemme mukaan tilintarkastusvelvollisuus jo itsessään estää harmaata taloutta. Tilintarkastustoiminnan ammattimaisuus ja maallikkotilintarkastuksesta luopuminen ovat lisänneet tilintarkastuksen luotettavuutta, mikä on puolestaan lisännyt yhteisön antaman taloudellisen informaation luotettavuutta. Harmaata taloutta harjoittavissa yhteisöissä suhtaudutaan tyypillisesti yleisemminkin piittaamattomasti eri säännösten noudattamiseen. Kirjanpito saatetaan laiminlyödä kokonaan tai merkittäviltä osin, eikä myöskään tilintarkastusta koskevia säännöksiä noudateta. Harmaan talouden ammattimaiset toimijat käyttävät muun ohella ns. lyhyen elinkaaren yrityksiä välttääkseen yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisen. Nämä ovat tavallisesti myös yrityksiä, joissa ei ylipäänsä ole tilintarkastusvelvollisuutta. Näihin tapauksiin ei voida ennaltaehkäisevästi vaikuttaa muuttamalla tilintarkastusta koskevia säännöksiä, vaan näihin tilanteisiin tulee kohdistaa muita harmaan talouden torjuntakeinoja. Hallituksen esitysluonnoksen yleisperusteluissa on arvioitu, että ehdotus tulee vaikuttamaan tilintarkastusvelvoitteesta vapautettujen kiinnostukseen toimittaa tilintarkastus vapaaehtoisesti. Todettakoon, että tämä vaikutus tulee nimenomaan olemaan kiinnostusta vähentävä, eli entistä harvempi toimituttaa tämän jälkeen tilintarkastuksen vapaaehtoisesti. Yhteiskunnan etujen mukaista on mahdollisimman laaja tilintarkastuksen toimituttaminen. Käsityksemme mukaan esitutkinnassa käsiteltävistä talousrikoksista jo nyt merkittävä osa kohdistuu yhteisöihin, joissa ei ole toimitettu tilintarkastusta. Muun muassa verolainsäädännössä on jo tehty toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi, ja näkemyksemme mukaan edelleen voitaisiin kohdistaa toimenpiteitä erityisesti rakennusalaan sekä siivous- ja ravintola-alaan. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota pimeän työvoiman käytön estämiseen, joka on mainittu myös yhtenä

6 6(11) tavoitteena valtioneuvoston periaatepäätöksessä ja sisällytetty tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaan. Ennen uusien velvoitteiden säätämistä ulkopuolisille ja yksityisille tahoille kuten tilintarkastajalle tulee kartoittaa, mitkä ovat yritysten tämänhetkiset raportointivelvoitteet eri viranomaisille. Viranomaisilla, kuten verohallinnolla ja patentti- ja rekisterihallituksella (PRH), on jo nykyisin yrityksistä paljon tietoa saatavilla. Nykyisten säännösten mukaisesti yritysten pitää esimerkiksi toimittaa tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus PRH:lle. KHT-yhdistys esittää, että PRH:n tulisi valvoa mm. sitä, että tilintarkastuksen toimittamista noudatetaan ja että tilinpäätösasiakirjat toimitetaan PRH:lle oikeaaikaisesti. Ehdotuksen yleisperusteluissa esiin tuotu epäkohta, ettei tilintarkastuskertomus välttämättä koskaan tule viranomaisten tietoon, vaikka tilintarkastaja olisi antanut mukautetun tilintarkastuskertomuksen, olisi jo nykyisten raportointivaatimusten puitteissa korjattavissa, jos viranomaisten välinen yhteistyö toimisi tehokkaammin. Mukautettu tilintarkastuskertomus toimisi esim. veroviranomaisille signaalina ryhtyä tarkempiin selvitystoimiin. Vielä voimakkaampi signaali olisi se, ettei tilintarkastusvelvollisuutta ole noudatettu. Harmaan talouden torjunnassa tulisi siis ensisijaisesti kiinnittää huomiota viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon sekä ilmoitusvelvollisuuteen. Käsityksemme mukaan keskeisillä viranomaisillakaan, esimerkiksi hallinnollista valvontaa tekevillä viranomaisilla tai yhteiskunnallisia tukia myöntävillä viranomaisilla, ei ole laajaa ilmoitusvelvollisuutta säännösten- ja määräystenvastaisuuksista. Yritysjohdon ja yrityksen itsensä ollessa ensisijainen raportoija yrityksen asioista, olisi tarkoituksenmukaista pohtia myös heidän raportointivelvollisuuden laajentamista viranomaisille ennen tilintarkastajan velvoitteiden lisäämistä. Esimerkiksi raportointivelvoitetta maksamattomista veroveloista tilinpäätöksen liitetiedoissa voisi harkita. Harmaan talouden torjuntaa ei voi rinnastaa niihin tavoitteisiin, joihin pyritään lailla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Rahanpesua ja terrorismin estämistä ja selvittämistä koskevalla sääntelyllä pyritään ehkäisemään globaalia rikollisuutta ja edistämään siten mm. ihmisten turvallisuutta. Kyseinen sääntely on valmisteltu laajassa kansainvälisessä yhteistyössä. Tätä anonyymiä ilmoituskanavaa voisi kuitenkin näkemyksemme mukaan kehittää siten, että sitä voitaisiin käyttää myös muiden törkeiden väärinkäytösten tai verorikosten ilmoittamiseen. Tilintarkastajan rooli ja tehtävät Tilintarkastaja on omistajien valitsema edustaja, joka raportoi havainnoistaan ensisijaisesti yhteisön hallintoelimille sekä toimivalle johdolle, ja oletuksena on, että yhteisö ryhtyy tämän pohjalta korjaaviin toimenpiteisiin. Suorittamastaan tilintarkastuksesta tilintarkastaja raportoi antamalla tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle eli yhtiön osakkeenomistajille. Välillisesti tilintarkastus palvelee myös muita sidosryhmiä sekä yleistä etua. Tilintarkastaja on riippumaton yksityisoikeudellinen toimielin. Tilintarkastuksen keskeisiin perusperiaatteisiin kuuluu luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus. Pk-yritysten tilintarkastuksissa nämä periaatteet vielä korostuvat, kun tilintarkastaja on yrityksen tärkeä kumppani. Lakisääteinen tilintarkastus ei ole osa viranomaisvalvontaa, eikä lakisääteistä tilintarkastusta tule rinnastaa

7 7(11) valvontaviranomaisen vastuulla olevaan julkiseen valvontaan. Tilintarkastajan ulkopuolisille raportoimisen tulee olla poikkeuksellista ja rajattua. Tilintarkastajan nykyiset raportointivelvoitteet ovat jo laajat. Raportointivelvoitteita sisältyy tilintarkastuslakiin, tiettyihin erityislakeihin sekä kansainvälisiin tilintarkastusalan standardeihin (ISA-standardeihin), joita noudatetaan osana hyvää tilintarkastustapaa. Laajan ilmoitusvelvollisuuden asettamista tilintarkastajalle on perusteltu ehdotuksessa sillä, että lainsäädännön tulisi tarjota tilintarkastajalle riittävät välineet toimia tehokkaasti niissä tilanteissa, joissa yhteisön tai säätiön toimintaan liittyy mahdollisia säännösten tai määräysten vastaisuuksia rikosepäilyt mukaan lukien ja yhteisön johto ei ryhdy asianmukaisiin toimiin. Voimassa olevan lain mukainen tilintarkastajan velvollisuus antaa huomautus tilintarkastuskertomuksessa on sinällään riittävä keino toimia kyseisissä tilanteissa. Ehdotuksen yleisperusteluissa todetaan, että tilintarkastajat suhtautuisivat pidättyväisesti ylimääräiseen tiedonantoon tilintarkastuskertomuksessa. Näkemyksemme mukaan mukautettujen tilintarkastuskertomusten antaminen, mukaan lukien lisätietojen antamien, on viime vuosina lisääntynyt. Ymmärtääksemme tilintarkastajia valvova taho on viime aikoina kerännyt tähän liittyen tilintarkastajilta tietoja. Tilintarkastusvelvollisuudella ja tilintarkastajan läsnäololla on jo itsessään rehellisyyteen kannustava vaikutus. Tilintarkastaja arvioi asiakkaan rehellisyyttä mm. jo aloittaessaan asiakassuhdetta. Mikäli tilintarkastaja jo tässä vaiheessa toteaa, ettei asiakas ole rehellinen, tilintarkastajan ei tule kansainvälisen laadunvalvontastandardi ISQC (International Standard on Quality Control) 1:n mukaisesti ottaa toimeksiantoa vastaan. Jatkossa tilintarkastajat todennäköisesti kiinnittävät entistä enemmän huomiota asiakashyväksyntäprosessiin ja tekevät entistä enemmän valintaa sen suhteen, keitä he ovat valmiita ottamaan asiakkaikseen. Joidenkin yhteisöjen kohdalla tämä saattaa hankaloittaa tilintarkastajan saantia. Tämä puolestaan voi pahimmassa tapauksessa johtaa tilintarkastuskertomusten väärentämiseen. Tilintarkastus on erittäin kilpailtu toimiala, ja tilintarkastajan maineella on erityisen tärkeä rooli. Vaikka tilintarkastaja toimisikin asianmukaisesti sääntöjenvastaisuuden havaitessaan, kyseinen tilintarkastaja saatetaan yhdistää markkinoilla epäilyn kohteena olevaan yhteisöön ja tämä voi aiheuttaa haittaa tilintarkastajan maineelle. Toisaalta markkinoilla saatetaan karsastaa sellaisen tilintarkastajan valitsemista, jonka on tiedetty tehneen ilmoituksia viranomaisille. Ehdotuksen vaikutukset tilintarkastukseen Hallituksen esitysluonnoksen yleisperustelujen mukaan ehdotetulla säännöksellä ei ole tarkoituksena vaikuttaa suoritettavaan tilintarkastukseen kuten sen suunnitteluun, laajuuteen tai raportointiin, eikä sillä arvioida olevan merkittävää vaikutusta yhteisöjen tilintarkastuskustannuksiin. Uuden raportointivelvollisuuden asettaminen ei voi olla vaikuttamatta tilintarkastuksen suorittamiseen ja siitä raportointiin. Ilmoitusvelvollisuuden myötä tilintarkastaja joutuu pakostakin tekemään lisäselvityksiä ja dokumentoimaan suoritetut toimenpiteet ja tehdyt havainnot jo oman oikeusturvansa takia. Ristiriitaista on, että hallituksen esitysluonnoksen perusteluteksteihin itsessään jo sisältyy vaatimuksia tehtävistä toimenpiteistä ilmoitusvelvollisuuteen liittyen.

8 8(11) Mikäli tilintarkastajalla lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan heräisi epäily sääntöjenvastaisesta menettelystä, tilintarkastajan tulisi tehdä lakisääteisessä tilintarkastuksessa suoritettavien toimenpiteiden lisäksi lisätoimenpiteitä selvittääkseen ja arvioidakseen tilannetta sekä tehdäkseen johtopäätöksen siitä, tuleeko epäilyn johdosta tehdä ilmoitus tarkastuksen kohteelle. Tilanteissa, joissa tilintarkastaja on päätynyt tekemään ilmoituksen tarkastuksen kohteelle, tilintarkastajan tulee tämän jälkeen vielä arvioida, onko yhteisö tai säätiö toteuttanut asiamukaiset toimenpiteet menettelyyn puuttumiseksi. Mikäli tilintarkastajan arvio tällöin on, ettei asianmukaisia toimenpiteitä ole tehty, tilintarkastajan tulee ilmoittaa epäilystä viranomaiselle. Ylipäänsä sen arviointi, ovatko toimenpiteet olleet asianmukaisia, ei ole lainkaan yksiselitteistä. Miten tilintarkastajan tulisi suhtautua esim. tilanteisiin, joissa yhteisö käsiteltyään asian on itse päätynyt siihen, ettei jatkotoimenpiteisiin ole tarvetta ryhtyä. Epäselvää lisäksi on, miten toimenpiteiden asianmukaisuuden arviointi toteutuisi tilintarkastajan vaihdostilanteissa. Niissäkin tilanteissa, joissa epäilyä ei heräisi, ilmoitusvelvollisuudella olisi myös tällöin käytännössä vaikutusta sekä tilintarkastuksen suunnitteluun että sen toteuttamiseen. Edellä kuvatun mukaisesti lisätoimenpiteitä tulee siis vääjäämättä suoritettavaksi. Tarkastuskohteen tiedostaessa sen, että tilintarkastaja tekee asiasta mahdollisesti ilmoituksen viranomaiselle, saattaa tämä johtaa siihen, ettei tilintarkastajalle enää omaaloitteisesti eikä yhtä avoimesti kuin aikaisemmin kerrotta tarkastuskohdetta koskevista asioista, eli vaarana on myös luottamussuhteen rapautuminen. Varsinkin hankalien asioiden kohdalla saatetaan pohtia erityisen tarkkaan, mitä tilintarkastajalle kerrotaan, jottei tilintarkastaja saa turhaa indikaatiota epäillä sääntöjenvastaisen menettelyn olemassaoloa. Tällöin tilintarkastaja joutuu siis vielä haasteellisemman tilanteen eteen, kun yhteisö rajoittaa tilintarkastajalle annettavaa tietoa ja jälkikäteen arvioidaan, että asian olisi pitänyt tulla ilmi ja tämän perusteella tilintarkastajaa syytetään puutteellisesta tarkastuksesta. Tilintarkastajan vastuukysymykset Vahingonkorvausvelvollisuudesta ei ole tarpeen säätää tässä yhteydessä erikseen, vaan tilintarkastuslain nykyinen vahingonkorvauspykälä on riittävä. Ehdotuksen perustelutekstin mukaan vilpittömässä mielessä toiminut tilintarkastaja ei vastaisi ilmoituksesta tai ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta. Korvausvastuu tulisi arvioitavaksi niissä tilanteissa, kun tilintarkastaja on toiminut vilpillisesti. Vilpilliseen toimintaan viittaaminen on tässä kohdin mielestämme erikoista. Vilpittömän mielen käsitettä käytetään ymmärtääksemme lähinnä sopimusoikeudessa; sopimuskumppanin vilpitön mieli on olennainen seikka arvioitaessa sopimuksen sitovuutta. Vahingonkorvauslaissa ja rikoslaissa puhutaan tuottamuksen asteesta; tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. Vilpillisesti toimiminen on jo lähtökohtaisestikin ristiriidassa tilintarkastajan toiminnan ja tilintarkastajia koskevan sääntelyn kanssa. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan tulee noudattaa ammattieettisiä periaatteita ja suorittaa tehtävänsä ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti sekä huolellisesti. KHT-yhdistyksen mielestä huolellisesti tehdyn, vaikkakin myöhemmin virheelliseksi osoittautuvan asiantuntija-arvion perusteella ei tule syntyä rikosoikeudellista tai vahingonkorvausvastuuta eikä myöskään kurinpidollisia seuraamuksia. Tilintarkastaja käyttäisi ammatillista harkintaansa

9 9(11) tehdessään päätöstä ilmoituksen antamisesta, ja koska päätös joka tapauksessa täytyisi tehdä epävarmuuden vallitessa, ei voida olettaa, että tilintarkastaja pystyisi aina tekemään oikean päätelmän sääntöjenvastaisuudesta varsinkaan, kun se ei aina ole tilintarkastajan ominta osaamisaluetta. Kiinnitämme huomion myös siihen, että tilintarkastajalle saatetaan esittää korvausvaatimuksia puhtaasti siitä syystä, että tilintarkastajalla on vastuuvakuutus. Huomioon otettavia juridisia seikkoja Lainsäädäntöprosessi Suomen oikeusjärjestelmän periaatteet ovat luonteeltaan vahvoja. Sen vuoksi herää kysymys, miten ehdotus asettuisi suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Ilmoitusvelvollisuus on oikeusjärjestyksessä poikkeuksellinen velvoite, ja sen laajuudesta pitää käydä perinpohjaista keskustelua ennen sen säätämistä. Mielestämme tähän hallituksen esitysluonnokseen tulee pyytää lausuntoa myös oikeusjärjestelmän ja rikosoikeuden asiantuntijoilta. Haluamme nostaa esiin ehdotukseen liittyvät oikeusturvanäkökohdat. Yleinen oikeudellinen lähtökohta on, että säännökset ovat ennakoitavia ja tuomitseminen tapahtuu sellaisen tahon toimesta, jolla on riittävät taidot arvioida moitittavuutta. Tilintarkastajan osaaminen suuntautuu taloudelliseen raportointiin, eikä tilintarkastajan koulutukseen tai osaamisvaatimuksiin yleensä liity syvällisempää juridista osaamista. Ehdotetun ilmoitusvelvollisuuden myötä hänellä olisi kuitenkin tosiasiallisesti laaja velvollisuus tunnistaa ja havainnoida säännösten ja määräysten rikkomuksia. Tämän lisäksi tilintarkastajan tulisi kyetä pohtimaan oikeudellisesti asian merkittävyyttä kuten rikosoikeudessa sovellettavia tuomitsemisen periaatteita. Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus asettaakin uhan tarkastuskohteen oikeusturvan toteutumiselle erityisesti silloin, kun yhteisön ja tilintarkastajan välillä on ristiriitainen näkemys asian vaatimista toimenpiteistä. Samanaikaisesti tästä ristiriidasta voi aiheutua tilintarkastajan oikeusturvalle sellainen uhka, joka saattaa vaarantaa tilintarkastajan toiminnan jatkumisen. Haluamme kiinnittää huomiota myös ilmoitusvelvollisuudesta mahdollisesti aiheutuviin viranomaisprosesseihin ja niissä sovellettaviin prosessiperiaatteisiin. Näihin periaatteisiin kuuluu mm. se, että jokaisella on oikeus olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen ja se, että henkilö on syytön kunnes toisin todistetaan. Nämä periaatteet eivät sovi yhteen ilmoitusvelvollisuuden kanssa, sillä tilintarkastaja voi saada tarkastuskohteelta ja sen vastuuhenkilöiltä sellaisia tietoja tai aineistoa, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi viranomaisprosessissa, mutta joihin tilintarkastaja joutuu perustamaan ilmoituksensa viranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus saattaa johtaa käytännössä myös siihen, että tilintarkastaja tekisi itsestään epäillyn ja todistaisi samalla itseään vastaan. Edellä todetusta seuraa, että ilmoitusvelvollisuutta asetettaessa tulee pohtia myös prosessiperiaatteiden vaikutusta tilintarkastajan työhön. Tässä kohdin viittaamme konkurssipesänhoitajille vuonna 2013 asetettuun velvollisuuteen ilmoittaa konkurssimenettelyssä havaituista rikosepäilyistä poliisille ja sitä koskeviin hallituksen esityksen (HE 86/2012) perusteluihin. Hyvään lainsäädäntöprosessiin kuuluu tyypillisesti esivalmisteluvaihe, jonka yhteydessä hankitaan tietoja ja näkemyksiä aiheesta sidosryhmiltä ja vasta tämän jälkeen

10 10(11) käynnistetään itse lainvalmisteluvaihe. Kyseessä olevan hankkeen valmistelu on tehty ministeriössä virkatyönä, ja ensimmäinen lausuntokierros järjestettiin kesällä 2013 luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Ehdotuksen jatkovalmistelu tehtiin niin ikään virkatyönä, ja myös toinen lausuntokierros on järjestetty luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Sidosryhmät eivät siten ole olleet valmistelussa mukana esim. työryhmätyöskentelyn muodossa tai kuultavina. Sidosryhmien osallistumisella valmisteluun olisi pystytty selvittämään laajemmin sidosryhmien näkemyksiä, ehdotusten vaikutuksia ja käytännön toteuttamismahdollisuuksia. Ottaen lisäksi huomioon kriittisen palautteen huomattava määrä ensimmäisellä lausuntokierroksella, olisi voinut olettaa jatkovalmistelun olleen perusteellisempaa. Käsityksemme mukaan lainvalmistelun yhteydessä tulee käydä läpi eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia 1. Ehdotuksessa esitetään erinäisiä arvioita yhteiskunnallisista vaikutuksista, mutta niitä ei ole kunnolla perustelu. Ilmoitusvelvollisuuden myötä yksittäiselle tilintarkastajalle ollaan asettamassa huomattavia velvoitteita, mutta tästä huolimatta yksilöihin kohdistuvia vaikutuksia ei ole myöskään arvioitu. Viittaamme tässä kohdin myös Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksiin (OPTL:n tutkimustiedonantoja 122 ja 125, julkaistu 11/2013 ja 6/2014), joissa todetaan laajapohjaisen lainvalmistelun vähentyneen siitä huolimatta, että lainsäädäntöhankkeiden vaikutusten arvioinnin kehittäminen on ollut yksi keskeinen tavoite monena hallituskautena ja suositusten mukaan laajapohjaista valmistelua olisi tullut lisätä. Selvityksissä on lisäksi todettu, että esitysten välilliset vaikutukset ja yksilöihin kohdistuvat vaikutukset ovat näyttäneet jääneen pitkälti arvioimatta ja että tiukka poliittinen ohjaus ja kiireinen aikataulu ovat heikentäneet vaikutusarvioinnin merkitystä valmisteluprosesseissa. Mielestämme hankkeen osalta olisi myös tullut teettää selvityksiä ja tutkimuksia esimerkiksi siitä, minkä kokoisissa yhteisöissä ja säätiöissä Suomessa on havaittu talousrikoksia, miten viranomaisten välinen yhteistyö on toiminut ja mihin toimenpiteisiin viranomaiset ovat ryhtyneet yhteisöiltä ja tilintarkastajilta saamiensa tietojen pohjalta. Luonnokseen sisältyvä kansainvälistä kehitystä koskeva selvitys on myös erittäin suppea. Selvityksestä ei käy ilmi, onko ilmoitusvelvollisuudella mahdollisesti muissa maissa saavutettu tavoitellut vaikutukset. Käsityksemme mukaan esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa ilmoitusvelvollisuudella ei nimenomaisesti ole ollut toivottua vaikutusta. Kansainvälistä kehitystä koskevassa osuudessa viitataan IESBA:n (The International Ethics Standards Board for Accountants) julkaisemaan kuulemiseen eettisten sääntöjen muuttamisesta liittyen tilintarkastajan menettelyyn väärinkäytöstapauksissa. Todettakoon, että muutosehdotukseen on monien tahojen osalta suhtauduttu kriittisesti ja tästä johtuen ehdotukseen on sittemmin tehty muutoksia ja kyseisten sääntöjen valmistelu on edelleen kesken. Haluamme myös kiinnittää huomiota hyvin lyhyeen lausuntoaikaan 2 ottaen huomioon sen ajoittuminen osittain lomakaudelle. Ehdotuksen mukaan esitetyt lakimuutokset tulisivat voimaan jo vuoden 2015 alusta. Lausuntoajan päätyttyä myös lausuntojen käsittelyyn ja säädöksen jatkovalmisteluun tulisi varata riittävästi aikaa sekä myös siihen, että tahot, joiden toimintaan sääntelyllä on vaikutusta, voivat perehtyä siihen ja 1 Oikeusministeriön Säädösehdotusten vaikutusten arviointi ohje 2 Oikeusministeriön Kuuleminen säädösvalmistelussa ohjeen mukaan kirjallisten lausuntojen antamiseen tulisi varata aikaa vähintään 6 viikkoa ja laajoissa hankkeissa vähintään 8 viikkoa.

11 11(11) muokata toimintatapansa sen mukaiseksi. Lausunnossamme esitetyistä seikoista johtuen katsomme, että tämän lainsäädäntöhankkeen osalta jatkovalmistelu on ehdottomasti tarpeen eikä valmistelussa tule kiirehtiä. KHT-yhdistys ilmoittaa olevansa valmis osallistumaan lakiehdotuksen jatkovalmistelutyöhön. Helsingissä 30. päivänä kesäkuuta 2014 KHT-YHDISTYS FÖRENINGEN CGR RY Tapani Vuopala puheenjohtaja

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS 1 (5) Finanssivalvonta Lausuntopyyntönne dnro 5/01.00/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS Yleiset huomiot Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa uudesta määräys- ja ohjeluonnoksesta

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (5) Talousvaliokunta Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1(12) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@tem.fi KHT-yhdistys ry ja HTM-tilintarkastajat ry ovat tilintarkastajia edustavia järjestöjä. Yhdistysten jäsenet

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalijohto - Socialledning ry 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista 1 (5) 14.6.2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Lausunto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lausunto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Rakli Lausunto 01.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 )

Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 ) 1 (5 27.6.2014 Kaupunginkanslia Johanna Alatalo Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta LAUSUNTO KUNTALAKILUONNOKSESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Lappeenrannan

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017 Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö Vakuutuskassat ry 4.3.1 (kohta 24) 4.3.1 (kohta 25) 4.3.1

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Kiviluomantie 12, Teuva Teuvalla

Kiviluomantie 12, Teuva Teuvalla HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD Kiviluomantie 12, 64700 Teuva 0400 760 756 akerblad@tiltu.teuva.fi Teuvalla 3.9.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö [Lausuntopyyntö 01.08.2014 TEM/2736/03.01.01/2012 TEM119:00/2012]

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMI- SESTA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMI- SESTA 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö 24.3.2016 marja.hanski@tem.fi Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia

Lisätiedot

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa Esko Gustafsson Natura 2000 ohjelma Taustalla luontodirektiivin määräykset Kohteet luontodirektiivin mukaisia (erityisten

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Arviointineuvosto suosittelee, että puutteet hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarvioissa korjataan ennen hallituksen esityksen antamista.

Arviointineuvosto suosittelee, että puutteet hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarvioissa korjataan ennen hallituksen esityksen antamista. LAINSÄÄDÄNNÖN ARVIOINTINEUVOSTO Lausunto Dnro: VNK/1965/32/2017 Pvm 16.11.2017 Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010)

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN HTM-tilintarkastajat ry GRM-revisorer rf:n jäsenenä on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

LAUSUNTO (6) Lausuntopyyntö

LAUSUNTO (6)  Lausuntopyyntö LAUSUNTO 30.8.2016 1 (6) kirjaamo@tem.fi paivi.lahtinen@tem.fi Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä HT-,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA B 17.2 TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA YLEISTÄ Rahanpesun ilmoitusvelvollisuus koskee liike- tai ammattitoimintana oikeudellisissa asioissa avustavia. Asianajajilla

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö 8.6.2016, VM057:00/2016 LAUSUNNON ANTAJA Tampereen kaupunginhallitus PL 487 33101 Tampere

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TILINTARKASTUS asiakkaan opas

TILINTARKASTUS asiakkaan opas Pasi Horsmanheimo Maj-Lis Steiner TILINTARKASTUS asiakkaan opas Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Tilintarkastus asiakkan opas Alma Talent Shopista: shop.almatalent.fi 5. uudistettu painos Copyright 2017

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot