LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISEKSI"

Transkriptio

1 1(11) Työ- ja elinkeinoministeriö KHT-yhdistys ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä KHT- ja HTM-tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan ja taloushallinnon asiantuntijoita. Tavoitteenamme on auttaa ammattikuntaa menestymään sekä tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle. Taloudellista raportointia ja alan käytäntöjä edistämällä olemme mukana rakentamassa perustaa suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Yhdistykseen kuuluu yli 90 % Suomessa toimivista tilintarkastajista. Lausuntopyyntö / TEM/1827/ /2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISEKSI Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus säännösten tai määräysten vastaisesta menettelystä Yleistä Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta. KHT-yhdistys Föreningen CGR ry esittää lausuntonaan seuraavan. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden ehkäiseminen sekä laillisen yritystoiminnan ja terveen kilpailun tukeminen ovat KHT-yhdistyksen mielestä erittäin tärkeitä tavoitteita. Kannatamme myös avoimuuden ja vastuullisen yritystoiminnan edistämistä. Avoimuus lisää luottamusta ja on siten tärkeä periaate yhteiskunnassa ja taloudessa. Edellä mainittujen tavoitteiden edistämiseksi tulee löytää mahdollisimman kustannustehokkaita ja mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa lisääviä keinoja. Hallituksen esitysluonnokseen sisältyvä ehdotus säätää tilintarkastajalle velvoite ilmoittaa säännösten ja määräysten vastaisesta menettelystä tietyissä tilanteissa suoraan viranomaisille ei ole perusteltu siltä osin, kuin se poikkeaa uudesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (537/2014). Ennen uusien velvoitteiden asettamista asiaa tulee selvittää riittävästi ja lisäksi tulee tehdä perusteellinen vaikutusarviointi. Lausunnolla olevan hallituksen esitysluonnoksen perusteella ei voida todeta näin menetellyn, eikä näin ollen myöskään riittäviä perusteita ilmoitusvelvollisuuden laajennukselle EU-asetuksen mukaisesta velvollisuudesta ole pystytty esittämään. Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuuden tulee siten koskea yhdenmukaisesti uuden EU-sääntelyn kanssa vain yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksia. KHT-yhdistys Föreningen CGR ry Fredrikinkatu 61 A Tel Finnish Institute of Authorised Public Accountants FI Helsinki Reg. No Finland

2 2(11) Nopealle aikataululle saattaa ehdotuksen mukainen lakimuutos voimaan jo vuoden 2015 alusta ei myöskään ole perusteita, vaan muutokset tulee tehdä samassa aikataulussa uuden EU-sääntelyn kanssa niin, että muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 aikana. Tämä edesauttaa EU-sääntelyn yhdenmukaista tulkintaa eri Euroopan maissa. Tilintarkastajan raportointi on jo nykyisin hyvin kehittynyttä ja sen edelleen kehittämiseksi on parhaillaan meneillään muita hankkeita, mm. tilintarkastuskertomusta ollaan muokkaamassa informatiivisempaan muotoon. Viranomaiset eivät tällä hetkellä hyödynnä tilintarkastajan raportointia siinä määrin kuin se olisi mahdollista. Viranomaisten välistä tiedonvaihtoa on jo kehitetty ja KHT-yhdistys katsoo, että viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tulee edelleen kehittää ja tehostaa harmaan talouden torjumiseksi. Tässä viittaamme esimerkkinä Finanssivalvonnasta annetun lain 1 luvun 3c :ään, jossa säännellään viranomaisyhteistyöstä talousrikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa. Lisäksi eri yhteisöjen ilmoitusvelvollisuutta on laajennettu tai ollaan laajentamassa. Näiden muutosten vaikutukset tulee arvioida ennen tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuuden laajentamista koskemaan kaikkien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksia. Ehdotuksen vaikutuksista tilintarkastukseen sekä vaikutuksista yrityksille ja viranomaisten työmäärään tulee teettää kattava arviointi perusteluineen. Ehdotettu ilmoitusvelvollisuus vaikuttaa tilintarkastuksen suunnitteluun, laajuuteen, sisältöön sekä raportointiin. Ilmoitusvelvollisuuden myötä yritysten tilintarkastuskustannukset kasvavat ja hallinnollinen taakka lisääntyy. Ehdotus on siten ristiriidassa hallinnollisen taakan keventämishankkeiden kanssa. KHT-yhdistys katsoo, että Suomessa pitäisi nimenomaisesti edistää pk-yritysten toimintaa ja kilpailukykyä eikä asettaa pk-yrityksille lisärasitteita ilman riittäviä perusteita. Viranomaisilla on käsittääksemme jo nyt haasteita resurssien riittävyyden kanssa. Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus lisäisi entisestään viranomaisten työmäärää ja resurssipaineita. Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisessa ei ole kyse viranomaistehtävästä eikä siihen tule sellaisia tehtäviä laajan ilmoitusvelvollisuuden muodossa liittää. Tilintarkastaja on riippumaton yksityisoikeudellinen toimielin, joka raportoi havainnoistaan ensisijaisesti yrityksen hallintoelimille sekä toimivalle johdolle. Ulkopuolisille raportoimisen tulee olla poikkeuksellista ja rajattua. Tilintarkastuksen keskeisiin perusperiaatteisiin kuuluu luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus, eikä tilintarkastusta tule näin ollen rinnastaa valvontaviranomaisen vastuulla olevaan julkiseen valvontaan. Uusi EU-sääntely koskien yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta ja sen soveltaminen Uudessa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa on säädetty tilintarkastajan nimenomaisesta ilmoitusvelvollisuudesta sääntöjenvastaisuuksista jäsenvaltion määrittelemille viranomaisille. Uutta asetusta tullaan soveltamaan yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöt) tilintarkastuksiin kahden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta eli käytännössä vuoden 2016 aikana. Kyse on suoraan velvoittavasta asetuksesta, joka ei edellytä kansallista sääntelyä tullakseen voimaan.

3 3(11) EU-asetuksessa tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus on tarkoituksellisesti ja nimenomaisesti rajattu koskemaan vain yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksia. Asetuksessa tuodaan esiin yleisen edun näkökulmaa ja todetaan, että PIE-yhteisöjä koskevalla erillisellä säädöksellä varmistetaan yhtenäinen soveltaminen ja siten edistetään sisämarkkinoiden toimintaa. Asetuksen mukaan asetuksen tiukkoja vaatimuksia olisi sovellettava tilintarkastajiin ainoastaan siltä osin, kuin he suorittavat PIE-yhteisöjen tilintarkastuksia. Ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevat sääntöjenvastaisuudet on Suomen kansallisen ehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa määritelty hyvin laajoiksi. Perustelujen mukaan säännösten ja määräysten vastaisuudet voivat liittyä esimerkiksi kirjanpitoa, kyseistä yhtiömuotoa, verotusta, toimialaa tai liiketoimintaa koskeviin tai rikoslain säännöksiin sekä tapauskohtaisesti valtion tukiin liittyviin säännöksiin ja erityistoimialaa koskeviin viranomaismääräyksiin. Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu laillisuusvalvonta, mutta lähtökohtaisesti pidämme ylimitoitettuna vaatimuksena sitä, että tilintarkastajan tulisi kyetä arvioimaan esimerkiksi, milloin yritys on poikennut valtion tukien osalta säännöksistä niin olennaisesti, että kynnys ilmoitusvelvollisuudesta olisi ylittynyt. Näin ollen ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien säännösten ja määräysten tulee olla tarkoin rajattu. KHT-yhdistyksen näkemyksen mukaan ilmoitusvelvollisuuden kohde pitää rajata niihin säännöksiin ja määräyksiin, joilla on välitön yhteys tilintarkastuksen kohteisiin eli kirjanpitoon, tilinpäätökseen, toimintakertomukseen ja hallintoon. Tilintarkastajan tulee aina voida tehdä ilmoitus yhdelle ja samalle viranomaiselle, poliisille. Viranomaisten tulee hallintolain 21 :n mukaisesti siirtää asia kulloinkin toimivaltaiselle viranomaiselle. Ei ole kustannustehokasta velvoittaa tilintarkastajaa tapauskohtaisesti selvittämään, mikä viranomainen on kulloinkin toimivaltainen. Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuuden myötä tiedonsaantioikeuksia tulee tarkastella kaksisuuntaisesti, eli myös tilintarkastajalla tulee olla laajat oikeudet saada tilintarkastuksen kohteena olevia yrityksiä koskevia tietoja eri viranomaisilta kuten poliisilta ja verottajalta. Tilintarkastajalle tulee mm. antaa oikeudet Katso-palveluun. Uusi vuonna 2016 sovellettavaksi tuleva tilintarkastusta koskeva asetus tuo ilmoitusvelvollisuuden lisäksi mukanaan myös muita tilintarkastusalaa sekä yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä koskevia huomattavia muutoksia: firmarotaatio, muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamisen rajoittaminen, tilintarkastuskertomukseen sisältyvät lisävaatimukset, yksityiskohtaiset vaatimukset tarkastuslautakunnalle annettavan raportin sisällöstä, muutokset tilintarkastajien valvontaan jne. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että tilintarkastajien, yritysten ja viranomaisten toimintojen uudelleenorganisointiin sekä toimintatapojen muokkaamiseen ja kehittämiseen tulee olla riittävästi aikaa. Uudet vaatimukset tulee huomioida myös tilintarkastajien koulutus- ja auktorisointivaatimuksissa. Kahden vuoden siirtymäajalla tilintarkastajien osaamista voidaan paremmin valmistella asetuksen vaatimalle tasolle. Ehdotus laajentaa tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus koskemaan myös muiden kuin PIEyhteisöjen tilintarkastuksia Ehdotus laajentaa ilmoitusvelvollisuus EU-asetuksesta poiketen koskemaan myös muita kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastuksia vaatii laajempaa valmistelua kattavamman

4 4(11) taustaselvitystyön sekä perusteellisen vaikutusarvioinnin muodossa, jotta ehdotuksella voidaan perustellusti arvioida olevan tavoitellut vaikutukset. Yleisesti ei ole tiedossa, että Suomessa olisi keskimääräistä enemmän talousrikollisuutta verrattuna esimerkiksi muihin jäsenvaltioihin. Siksi on vaikea ymmärtää, miksi sääntelyn pitäisi olla Suomessa tiukempaa ja tulla voimaan jo ennen kuin uusi EU-asetus tulee sovellettavaksi. Se johtaa helposti ristiriitaisiin tulkintoihin verrattuna muihin Euroopan maihin. Erilainen sääntely ja säännösten erilainen tulkinta aiheuttavat ongelmia tarkastettaessa kansainvälisiä konserniyhtiöitä. Tällä hetkellä on meneillään useita tilintarkastusta ja tilinpäätösten laatimista koskevia lainsäädäntöhankkeita. Sääntelyhankkeita ja niiden vaikutuksia tulee tarkastella myös kokonaisuutena. Esim. tilinpäätösdirektiivin uudistuksen taustalla on pyrkimys vähentää pk-yritysten hallinnollista taakkaa, ja näin tarkasteltuna ehdotus asettaa tilintarkastajalle laaja ilmoitusvelvollisuus on ristiriidassa tämän hallinnollisen taakan keventämistavoitteen kanssa. Erityisesti huomioiden tämänhetkinen taloudellinen tilanne, ei ole mielekästä tarpeettomasti lisätä yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia, koska se heikentää suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Kiristyvä sääntely voi johtaa yritystoiminnan siirtymistä toiseen jäsenvaltioon, kun sovellettava normisto aiheuttaa tarpeettomia kiinteitä kustannuksia saavutettavaan hyötyyn nähden. Lisäksi on tärkeää selvittää, onko tilintarkastajan laajalla ilmoitusvelvollisuudella ollut muissa maissa tosiasiallisia vaikutuksia harmaan talouden torjunnassa. Ehdotuksen yleisperusteluissa esitetty taulukko Ruotsissa Tukholman alueella vuosina tehdyistä ilmoituksista ei tue tätä käsitystä vaan päinvastoin osoittaa, ettei ilmoitusvelvollisuudella ole ollut tavoiteltuja vaikutuksia. Lähes kaikki ilmoitukset koskevat puutteita tilinpäätöksessä tai myöhässä jätettyjä tilinpäätöksiä. Nämä asiat tulevat Suomessa nykyisellään raportoiduksi jo tilintarkastuskertomuksessa. Ehdotuksen mukaisella laajalla tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuudella olisi merkittäviä vaikutuksia myös viranomaisten toimintaan, mm. viranomaisten työmäärä lisääntyisi. Käsityksemme mukaan poliisilla on jo nyt haasteita käsitellä talousrikosilmoituksia, ja myös verohallinto on rajoittanut omien ilmoitusten tekemistä ruuhkien ja käsittelyaikojen venymisen vuoksi. Mikäli Suomessa poiketaan EU-sääntelystä laajentamalla ilmoitusvelvollisuus koskemaan kaikkia yhteisöjä ja säätiöitä, voivat EU:n nimenomaisesti tarkoittamat PIE-yhteisöjä koskevat ilmoitukset jäädä muun ilmoitusmassan joukkoon, jolloin näiden ilmoitusten oikea-aikainen tutkiminen ja käsittely vaarantuvat. Mm. poliisihallitus ja keskusrikospoliisi kommentoivat jo edellisellä lausuntokierroksella, että uudistuksen vaikutuksia eri viranomaisten työmäärän lisääntymiseen tulee jatkovalmistelussa selvittää perusteellisemmin. Edellä todetun perusteella KHT-yhdistys katsoo, että mahdollisen EU-sääntelyä laajemman kansallisen sääntelyn tarve tulee arvioida vasta kun on nähty ja arvioitu, miten uuden EU-asetuksen mukainen ilmoitusvelvollisuus toimii käytännössä. Ehdotetun ilmoitusvelvollisuuden soveltamisala Ehdotetun 13 a :n mukaan tilintarkastajan on tehtävä ilmoitus tarkastuksen kohteelle ja tietyissä tilanteissa viranomaiselle, jos tilintarkastuksen aikana tulee ilmi seikkoja, joiden perusteella hän epäilee säännösten tai määräysten vastaista menettelyä. Ehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa pykälän soveltamisalaa laajennetaan kuitenkin niin,

5 5(11) että tilintarkastustehtävää suoritettaessa ilmi tulleiden epäilyjen lisäksi tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus kattaisi myös tilintarkastusasiakkaalle suorittavien muiden palveluiden yhteydessä ilmenneet epäilyt, jos nämä ovat tulleet yhteisön tai säätiön tilintarkastajan tietoon tilintarkastuksen aikana. Tilintarkastuslaissa tilintarkastajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai tilintarkastusyhteisöä. Näin ollen käytännössä kaikkien tilintarkastusasiakkaalle suoritettavien muiden palvelujen tarjoamisen yhteydessä ilmi tulleet seikat tulisivat aina myös lakisääteisen tilintarkastajan tietoon. Ilmoitusvelvollisuuden soveltamisalan laajennukselle edellä kuvatulla tavalla ei ole esitetty hallituksen esitysluonnoksessa perusteita eikä EU-asetuksessa ole vastaavaa laajennusta. Pykälän soveltamisalaa ei ole asianmukaista laajentaa perusteluosiossa, kun se on vastoin lakitekstiä. Tilintarkastajien tarjoamia muita palveluja, esimerkiksi erityisiä tarkastuksia, kuin tilintarkastuspalveluita voivat tarjota muutkin palveluntarjoajat kuin tilintarkastajat. Tilintarkastajilla olisi tällöin muita laajemmat velvoitteet, joten on mahdollista, että laki vaarantaa kilpailuneutraliteettia, kun palveluntarjoajat asetetaan eriarvoiseen asemaan. Tilintarkastajilla olisi tällöin muita laajemmat velvoitteet. Lisäksi muun kuin tilintarkastustoimeksiannon lähtökohtana voi olla jonkinlaisen väärinkäytösepäilyn olemassaolo. Tällaiset toimeksiannot ajaisivat tilintarkastajan väistämättä ristiriitaisiin tilanteisiin, eikä mahdollinen ilmoitusvelvollisuus ainakaan edistä tilintarkastajan ja asiakkaan välisiä luottamuksellisia suhteita vaan saattaa jopa aiheuttaa asiakassuhteen vaarantumisen. Harmaan talouden torjunta Näkemyksemme mukaan tilintarkastusvelvollisuus jo itsessään estää harmaata taloutta. Tilintarkastustoiminnan ammattimaisuus ja maallikkotilintarkastuksesta luopuminen ovat lisänneet tilintarkastuksen luotettavuutta, mikä on puolestaan lisännyt yhteisön antaman taloudellisen informaation luotettavuutta. Harmaata taloutta harjoittavissa yhteisöissä suhtaudutaan tyypillisesti yleisemminkin piittaamattomasti eri säännösten noudattamiseen. Kirjanpito saatetaan laiminlyödä kokonaan tai merkittäviltä osin, eikä myöskään tilintarkastusta koskevia säännöksiä noudateta. Harmaan talouden ammattimaiset toimijat käyttävät muun ohella ns. lyhyen elinkaaren yrityksiä välttääkseen yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisen. Nämä ovat tavallisesti myös yrityksiä, joissa ei ylipäänsä ole tilintarkastusvelvollisuutta. Näihin tapauksiin ei voida ennaltaehkäisevästi vaikuttaa muuttamalla tilintarkastusta koskevia säännöksiä, vaan näihin tilanteisiin tulee kohdistaa muita harmaan talouden torjuntakeinoja. Hallituksen esitysluonnoksen yleisperusteluissa on arvioitu, että ehdotus tulee vaikuttamaan tilintarkastusvelvoitteesta vapautettujen kiinnostukseen toimittaa tilintarkastus vapaaehtoisesti. Todettakoon, että tämä vaikutus tulee nimenomaan olemaan kiinnostusta vähentävä, eli entistä harvempi toimituttaa tämän jälkeen tilintarkastuksen vapaaehtoisesti. Yhteiskunnan etujen mukaista on mahdollisimman laaja tilintarkastuksen toimituttaminen. Käsityksemme mukaan esitutkinnassa käsiteltävistä talousrikoksista jo nyt merkittävä osa kohdistuu yhteisöihin, joissa ei ole toimitettu tilintarkastusta. Muun muassa verolainsäädännössä on jo tehty toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi, ja näkemyksemme mukaan edelleen voitaisiin kohdistaa toimenpiteitä erityisesti rakennusalaan sekä siivous- ja ravintola-alaan. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota pimeän työvoiman käytön estämiseen, joka on mainittu myös yhtenä

6 6(11) tavoitteena valtioneuvoston periaatepäätöksessä ja sisällytetty tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaan. Ennen uusien velvoitteiden säätämistä ulkopuolisille ja yksityisille tahoille kuten tilintarkastajalle tulee kartoittaa, mitkä ovat yritysten tämänhetkiset raportointivelvoitteet eri viranomaisille. Viranomaisilla, kuten verohallinnolla ja patentti- ja rekisterihallituksella (PRH), on jo nykyisin yrityksistä paljon tietoa saatavilla. Nykyisten säännösten mukaisesti yritysten pitää esimerkiksi toimittaa tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus PRH:lle. KHT-yhdistys esittää, että PRH:n tulisi valvoa mm. sitä, että tilintarkastuksen toimittamista noudatetaan ja että tilinpäätösasiakirjat toimitetaan PRH:lle oikeaaikaisesti. Ehdotuksen yleisperusteluissa esiin tuotu epäkohta, ettei tilintarkastuskertomus välttämättä koskaan tule viranomaisten tietoon, vaikka tilintarkastaja olisi antanut mukautetun tilintarkastuskertomuksen, olisi jo nykyisten raportointivaatimusten puitteissa korjattavissa, jos viranomaisten välinen yhteistyö toimisi tehokkaammin. Mukautettu tilintarkastuskertomus toimisi esim. veroviranomaisille signaalina ryhtyä tarkempiin selvitystoimiin. Vielä voimakkaampi signaali olisi se, ettei tilintarkastusvelvollisuutta ole noudatettu. Harmaan talouden torjunnassa tulisi siis ensisijaisesti kiinnittää huomiota viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon sekä ilmoitusvelvollisuuteen. Käsityksemme mukaan keskeisillä viranomaisillakaan, esimerkiksi hallinnollista valvontaa tekevillä viranomaisilla tai yhteiskunnallisia tukia myöntävillä viranomaisilla, ei ole laajaa ilmoitusvelvollisuutta säännösten- ja määräystenvastaisuuksista. Yritysjohdon ja yrityksen itsensä ollessa ensisijainen raportoija yrityksen asioista, olisi tarkoituksenmukaista pohtia myös heidän raportointivelvollisuuden laajentamista viranomaisille ennen tilintarkastajan velvoitteiden lisäämistä. Esimerkiksi raportointivelvoitetta maksamattomista veroveloista tilinpäätöksen liitetiedoissa voisi harkita. Harmaan talouden torjuntaa ei voi rinnastaa niihin tavoitteisiin, joihin pyritään lailla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Rahanpesua ja terrorismin estämistä ja selvittämistä koskevalla sääntelyllä pyritään ehkäisemään globaalia rikollisuutta ja edistämään siten mm. ihmisten turvallisuutta. Kyseinen sääntely on valmisteltu laajassa kansainvälisessä yhteistyössä. Tätä anonyymiä ilmoituskanavaa voisi kuitenkin näkemyksemme mukaan kehittää siten, että sitä voitaisiin käyttää myös muiden törkeiden väärinkäytösten tai verorikosten ilmoittamiseen. Tilintarkastajan rooli ja tehtävät Tilintarkastaja on omistajien valitsema edustaja, joka raportoi havainnoistaan ensisijaisesti yhteisön hallintoelimille sekä toimivalle johdolle, ja oletuksena on, että yhteisö ryhtyy tämän pohjalta korjaaviin toimenpiteisiin. Suorittamastaan tilintarkastuksesta tilintarkastaja raportoi antamalla tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle eli yhtiön osakkeenomistajille. Välillisesti tilintarkastus palvelee myös muita sidosryhmiä sekä yleistä etua. Tilintarkastaja on riippumaton yksityisoikeudellinen toimielin. Tilintarkastuksen keskeisiin perusperiaatteisiin kuuluu luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus. Pk-yritysten tilintarkastuksissa nämä periaatteet vielä korostuvat, kun tilintarkastaja on yrityksen tärkeä kumppani. Lakisääteinen tilintarkastus ei ole osa viranomaisvalvontaa, eikä lakisääteistä tilintarkastusta tule rinnastaa

7 7(11) valvontaviranomaisen vastuulla olevaan julkiseen valvontaan. Tilintarkastajan ulkopuolisille raportoimisen tulee olla poikkeuksellista ja rajattua. Tilintarkastajan nykyiset raportointivelvoitteet ovat jo laajat. Raportointivelvoitteita sisältyy tilintarkastuslakiin, tiettyihin erityislakeihin sekä kansainvälisiin tilintarkastusalan standardeihin (ISA-standardeihin), joita noudatetaan osana hyvää tilintarkastustapaa. Laajan ilmoitusvelvollisuuden asettamista tilintarkastajalle on perusteltu ehdotuksessa sillä, että lainsäädännön tulisi tarjota tilintarkastajalle riittävät välineet toimia tehokkaasti niissä tilanteissa, joissa yhteisön tai säätiön toimintaan liittyy mahdollisia säännösten tai määräysten vastaisuuksia rikosepäilyt mukaan lukien ja yhteisön johto ei ryhdy asianmukaisiin toimiin. Voimassa olevan lain mukainen tilintarkastajan velvollisuus antaa huomautus tilintarkastuskertomuksessa on sinällään riittävä keino toimia kyseisissä tilanteissa. Ehdotuksen yleisperusteluissa todetaan, että tilintarkastajat suhtautuisivat pidättyväisesti ylimääräiseen tiedonantoon tilintarkastuskertomuksessa. Näkemyksemme mukaan mukautettujen tilintarkastuskertomusten antaminen, mukaan lukien lisätietojen antamien, on viime vuosina lisääntynyt. Ymmärtääksemme tilintarkastajia valvova taho on viime aikoina kerännyt tähän liittyen tilintarkastajilta tietoja. Tilintarkastusvelvollisuudella ja tilintarkastajan läsnäololla on jo itsessään rehellisyyteen kannustava vaikutus. Tilintarkastaja arvioi asiakkaan rehellisyyttä mm. jo aloittaessaan asiakassuhdetta. Mikäli tilintarkastaja jo tässä vaiheessa toteaa, ettei asiakas ole rehellinen, tilintarkastajan ei tule kansainvälisen laadunvalvontastandardi ISQC (International Standard on Quality Control) 1:n mukaisesti ottaa toimeksiantoa vastaan. Jatkossa tilintarkastajat todennäköisesti kiinnittävät entistä enemmän huomiota asiakashyväksyntäprosessiin ja tekevät entistä enemmän valintaa sen suhteen, keitä he ovat valmiita ottamaan asiakkaikseen. Joidenkin yhteisöjen kohdalla tämä saattaa hankaloittaa tilintarkastajan saantia. Tämä puolestaan voi pahimmassa tapauksessa johtaa tilintarkastuskertomusten väärentämiseen. Tilintarkastus on erittäin kilpailtu toimiala, ja tilintarkastajan maineella on erityisen tärkeä rooli. Vaikka tilintarkastaja toimisikin asianmukaisesti sääntöjenvastaisuuden havaitessaan, kyseinen tilintarkastaja saatetaan yhdistää markkinoilla epäilyn kohteena olevaan yhteisöön ja tämä voi aiheuttaa haittaa tilintarkastajan maineelle. Toisaalta markkinoilla saatetaan karsastaa sellaisen tilintarkastajan valitsemista, jonka on tiedetty tehneen ilmoituksia viranomaisille. Ehdotuksen vaikutukset tilintarkastukseen Hallituksen esitysluonnoksen yleisperustelujen mukaan ehdotetulla säännöksellä ei ole tarkoituksena vaikuttaa suoritettavaan tilintarkastukseen kuten sen suunnitteluun, laajuuteen tai raportointiin, eikä sillä arvioida olevan merkittävää vaikutusta yhteisöjen tilintarkastuskustannuksiin. Uuden raportointivelvollisuuden asettaminen ei voi olla vaikuttamatta tilintarkastuksen suorittamiseen ja siitä raportointiin. Ilmoitusvelvollisuuden myötä tilintarkastaja joutuu pakostakin tekemään lisäselvityksiä ja dokumentoimaan suoritetut toimenpiteet ja tehdyt havainnot jo oman oikeusturvansa takia. Ristiriitaista on, että hallituksen esitysluonnoksen perusteluteksteihin itsessään jo sisältyy vaatimuksia tehtävistä toimenpiteistä ilmoitusvelvollisuuteen liittyen.

8 8(11) Mikäli tilintarkastajalla lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan heräisi epäily sääntöjenvastaisesta menettelystä, tilintarkastajan tulisi tehdä lakisääteisessä tilintarkastuksessa suoritettavien toimenpiteiden lisäksi lisätoimenpiteitä selvittääkseen ja arvioidakseen tilannetta sekä tehdäkseen johtopäätöksen siitä, tuleeko epäilyn johdosta tehdä ilmoitus tarkastuksen kohteelle. Tilanteissa, joissa tilintarkastaja on päätynyt tekemään ilmoituksen tarkastuksen kohteelle, tilintarkastajan tulee tämän jälkeen vielä arvioida, onko yhteisö tai säätiö toteuttanut asiamukaiset toimenpiteet menettelyyn puuttumiseksi. Mikäli tilintarkastajan arvio tällöin on, ettei asianmukaisia toimenpiteitä ole tehty, tilintarkastajan tulee ilmoittaa epäilystä viranomaiselle. Ylipäänsä sen arviointi, ovatko toimenpiteet olleet asianmukaisia, ei ole lainkaan yksiselitteistä. Miten tilintarkastajan tulisi suhtautua esim. tilanteisiin, joissa yhteisö käsiteltyään asian on itse päätynyt siihen, ettei jatkotoimenpiteisiin ole tarvetta ryhtyä. Epäselvää lisäksi on, miten toimenpiteiden asianmukaisuuden arviointi toteutuisi tilintarkastajan vaihdostilanteissa. Niissäkin tilanteissa, joissa epäilyä ei heräisi, ilmoitusvelvollisuudella olisi myös tällöin käytännössä vaikutusta sekä tilintarkastuksen suunnitteluun että sen toteuttamiseen. Edellä kuvatun mukaisesti lisätoimenpiteitä tulee siis vääjäämättä suoritettavaksi. Tarkastuskohteen tiedostaessa sen, että tilintarkastaja tekee asiasta mahdollisesti ilmoituksen viranomaiselle, saattaa tämä johtaa siihen, ettei tilintarkastajalle enää omaaloitteisesti eikä yhtä avoimesti kuin aikaisemmin kerrotta tarkastuskohdetta koskevista asioista, eli vaarana on myös luottamussuhteen rapautuminen. Varsinkin hankalien asioiden kohdalla saatetaan pohtia erityisen tarkkaan, mitä tilintarkastajalle kerrotaan, jottei tilintarkastaja saa turhaa indikaatiota epäillä sääntöjenvastaisen menettelyn olemassaoloa. Tällöin tilintarkastaja joutuu siis vielä haasteellisemman tilanteen eteen, kun yhteisö rajoittaa tilintarkastajalle annettavaa tietoa ja jälkikäteen arvioidaan, että asian olisi pitänyt tulla ilmi ja tämän perusteella tilintarkastajaa syytetään puutteellisesta tarkastuksesta. Tilintarkastajan vastuukysymykset Vahingonkorvausvelvollisuudesta ei ole tarpeen säätää tässä yhteydessä erikseen, vaan tilintarkastuslain nykyinen vahingonkorvauspykälä on riittävä. Ehdotuksen perustelutekstin mukaan vilpittömässä mielessä toiminut tilintarkastaja ei vastaisi ilmoituksesta tai ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta. Korvausvastuu tulisi arvioitavaksi niissä tilanteissa, kun tilintarkastaja on toiminut vilpillisesti. Vilpilliseen toimintaan viittaaminen on tässä kohdin mielestämme erikoista. Vilpittömän mielen käsitettä käytetään ymmärtääksemme lähinnä sopimusoikeudessa; sopimuskumppanin vilpitön mieli on olennainen seikka arvioitaessa sopimuksen sitovuutta. Vahingonkorvauslaissa ja rikoslaissa puhutaan tuottamuksen asteesta; tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. Vilpillisesti toimiminen on jo lähtökohtaisestikin ristiriidassa tilintarkastajan toiminnan ja tilintarkastajia koskevan sääntelyn kanssa. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan tulee noudattaa ammattieettisiä periaatteita ja suorittaa tehtävänsä ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti sekä huolellisesti. KHT-yhdistyksen mielestä huolellisesti tehdyn, vaikkakin myöhemmin virheelliseksi osoittautuvan asiantuntija-arvion perusteella ei tule syntyä rikosoikeudellista tai vahingonkorvausvastuuta eikä myöskään kurinpidollisia seuraamuksia. Tilintarkastaja käyttäisi ammatillista harkintaansa

9 9(11) tehdessään päätöstä ilmoituksen antamisesta, ja koska päätös joka tapauksessa täytyisi tehdä epävarmuuden vallitessa, ei voida olettaa, että tilintarkastaja pystyisi aina tekemään oikean päätelmän sääntöjenvastaisuudesta varsinkaan, kun se ei aina ole tilintarkastajan ominta osaamisaluetta. Kiinnitämme huomion myös siihen, että tilintarkastajalle saatetaan esittää korvausvaatimuksia puhtaasti siitä syystä, että tilintarkastajalla on vastuuvakuutus. Huomioon otettavia juridisia seikkoja Lainsäädäntöprosessi Suomen oikeusjärjestelmän periaatteet ovat luonteeltaan vahvoja. Sen vuoksi herää kysymys, miten ehdotus asettuisi suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Ilmoitusvelvollisuus on oikeusjärjestyksessä poikkeuksellinen velvoite, ja sen laajuudesta pitää käydä perinpohjaista keskustelua ennen sen säätämistä. Mielestämme tähän hallituksen esitysluonnokseen tulee pyytää lausuntoa myös oikeusjärjestelmän ja rikosoikeuden asiantuntijoilta. Haluamme nostaa esiin ehdotukseen liittyvät oikeusturvanäkökohdat. Yleinen oikeudellinen lähtökohta on, että säännökset ovat ennakoitavia ja tuomitseminen tapahtuu sellaisen tahon toimesta, jolla on riittävät taidot arvioida moitittavuutta. Tilintarkastajan osaaminen suuntautuu taloudelliseen raportointiin, eikä tilintarkastajan koulutukseen tai osaamisvaatimuksiin yleensä liity syvällisempää juridista osaamista. Ehdotetun ilmoitusvelvollisuuden myötä hänellä olisi kuitenkin tosiasiallisesti laaja velvollisuus tunnistaa ja havainnoida säännösten ja määräysten rikkomuksia. Tämän lisäksi tilintarkastajan tulisi kyetä pohtimaan oikeudellisesti asian merkittävyyttä kuten rikosoikeudessa sovellettavia tuomitsemisen periaatteita. Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus asettaakin uhan tarkastuskohteen oikeusturvan toteutumiselle erityisesti silloin, kun yhteisön ja tilintarkastajan välillä on ristiriitainen näkemys asian vaatimista toimenpiteistä. Samanaikaisesti tästä ristiriidasta voi aiheutua tilintarkastajan oikeusturvalle sellainen uhka, joka saattaa vaarantaa tilintarkastajan toiminnan jatkumisen. Haluamme kiinnittää huomiota myös ilmoitusvelvollisuudesta mahdollisesti aiheutuviin viranomaisprosesseihin ja niissä sovellettaviin prosessiperiaatteisiin. Näihin periaatteisiin kuuluu mm. se, että jokaisella on oikeus olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen ja se, että henkilö on syytön kunnes toisin todistetaan. Nämä periaatteet eivät sovi yhteen ilmoitusvelvollisuuden kanssa, sillä tilintarkastaja voi saada tarkastuskohteelta ja sen vastuuhenkilöiltä sellaisia tietoja tai aineistoa, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi viranomaisprosessissa, mutta joihin tilintarkastaja joutuu perustamaan ilmoituksensa viranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus saattaa johtaa käytännössä myös siihen, että tilintarkastaja tekisi itsestään epäillyn ja todistaisi samalla itseään vastaan. Edellä todetusta seuraa, että ilmoitusvelvollisuutta asetettaessa tulee pohtia myös prosessiperiaatteiden vaikutusta tilintarkastajan työhön. Tässä kohdin viittaamme konkurssipesänhoitajille vuonna 2013 asetettuun velvollisuuteen ilmoittaa konkurssimenettelyssä havaituista rikosepäilyistä poliisille ja sitä koskeviin hallituksen esityksen (HE 86/2012) perusteluihin. Hyvään lainsäädäntöprosessiin kuuluu tyypillisesti esivalmisteluvaihe, jonka yhteydessä hankitaan tietoja ja näkemyksiä aiheesta sidosryhmiltä ja vasta tämän jälkeen

10 10(11) käynnistetään itse lainvalmisteluvaihe. Kyseessä olevan hankkeen valmistelu on tehty ministeriössä virkatyönä, ja ensimmäinen lausuntokierros järjestettiin kesällä 2013 luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Ehdotuksen jatkovalmistelu tehtiin niin ikään virkatyönä, ja myös toinen lausuntokierros on järjestetty luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Sidosryhmät eivät siten ole olleet valmistelussa mukana esim. työryhmätyöskentelyn muodossa tai kuultavina. Sidosryhmien osallistumisella valmisteluun olisi pystytty selvittämään laajemmin sidosryhmien näkemyksiä, ehdotusten vaikutuksia ja käytännön toteuttamismahdollisuuksia. Ottaen lisäksi huomioon kriittisen palautteen huomattava määrä ensimmäisellä lausuntokierroksella, olisi voinut olettaa jatkovalmistelun olleen perusteellisempaa. Käsityksemme mukaan lainvalmistelun yhteydessä tulee käydä läpi eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia 1. Ehdotuksessa esitetään erinäisiä arvioita yhteiskunnallisista vaikutuksista, mutta niitä ei ole kunnolla perustelu. Ilmoitusvelvollisuuden myötä yksittäiselle tilintarkastajalle ollaan asettamassa huomattavia velvoitteita, mutta tästä huolimatta yksilöihin kohdistuvia vaikutuksia ei ole myöskään arvioitu. Viittaamme tässä kohdin myös Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksiin (OPTL:n tutkimustiedonantoja 122 ja 125, julkaistu 11/2013 ja 6/2014), joissa todetaan laajapohjaisen lainvalmistelun vähentyneen siitä huolimatta, että lainsäädäntöhankkeiden vaikutusten arvioinnin kehittäminen on ollut yksi keskeinen tavoite monena hallituskautena ja suositusten mukaan laajapohjaista valmistelua olisi tullut lisätä. Selvityksissä on lisäksi todettu, että esitysten välilliset vaikutukset ja yksilöihin kohdistuvat vaikutukset ovat näyttäneet jääneen pitkälti arvioimatta ja että tiukka poliittinen ohjaus ja kiireinen aikataulu ovat heikentäneet vaikutusarvioinnin merkitystä valmisteluprosesseissa. Mielestämme hankkeen osalta olisi myös tullut teettää selvityksiä ja tutkimuksia esimerkiksi siitä, minkä kokoisissa yhteisöissä ja säätiöissä Suomessa on havaittu talousrikoksia, miten viranomaisten välinen yhteistyö on toiminut ja mihin toimenpiteisiin viranomaiset ovat ryhtyneet yhteisöiltä ja tilintarkastajilta saamiensa tietojen pohjalta. Luonnokseen sisältyvä kansainvälistä kehitystä koskeva selvitys on myös erittäin suppea. Selvityksestä ei käy ilmi, onko ilmoitusvelvollisuudella mahdollisesti muissa maissa saavutettu tavoitellut vaikutukset. Käsityksemme mukaan esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa ilmoitusvelvollisuudella ei nimenomaisesti ole ollut toivottua vaikutusta. Kansainvälistä kehitystä koskevassa osuudessa viitataan IESBA:n (The International Ethics Standards Board for Accountants) julkaisemaan kuulemiseen eettisten sääntöjen muuttamisesta liittyen tilintarkastajan menettelyyn väärinkäytöstapauksissa. Todettakoon, että muutosehdotukseen on monien tahojen osalta suhtauduttu kriittisesti ja tästä johtuen ehdotukseen on sittemmin tehty muutoksia ja kyseisten sääntöjen valmistelu on edelleen kesken. Haluamme myös kiinnittää huomiota hyvin lyhyeen lausuntoaikaan 2 ottaen huomioon sen ajoittuminen osittain lomakaudelle. Ehdotuksen mukaan esitetyt lakimuutokset tulisivat voimaan jo vuoden 2015 alusta. Lausuntoajan päätyttyä myös lausuntojen käsittelyyn ja säädöksen jatkovalmisteluun tulisi varata riittävästi aikaa sekä myös siihen, että tahot, joiden toimintaan sääntelyllä on vaikutusta, voivat perehtyä siihen ja 1 Oikeusministeriön Säädösehdotusten vaikutusten arviointi ohje 2 Oikeusministeriön Kuuleminen säädösvalmistelussa ohjeen mukaan kirjallisten lausuntojen antamiseen tulisi varata aikaa vähintään 6 viikkoa ja laajoissa hankkeissa vähintään 8 viikkoa.

11 11(11) muokata toimintatapansa sen mukaiseksi. Lausunnossamme esitetyistä seikoista johtuen katsomme, että tämän lainsäädäntöhankkeen osalta jatkovalmistelu on ehdottomasti tarpeen eikä valmistelussa tule kiirehtiä. KHT-yhdistys ilmoittaa olevansa valmis osallistumaan lakiehdotuksen jatkovalmistelutyöhön. Helsingissä 30. päivänä kesäkuuta 2014 KHT-YHDISTYS FÖRENINGEN CGR RY Tapani Vuopala puheenjohtaja

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1(12) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@tem.fi KHT-yhdistys ry ja HTM-tilintarkastajat ry ovat tilintarkastajia edustavia järjestöjä. Yhdistysten jäsenet

Lisätiedot

Tilintarkastus osaksi talousrikosten torjuntajärjestelmää - esitys tilintarkastuslain muutokseksi

Tilintarkastus osaksi talousrikosten torjuntajärjestelmää - esitys tilintarkastuslain muutokseksi Tilintarkastus osaksi talousrikosten torjuntajärjestelmää - esitys tilintarkastuslain muutokseksi Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hautala 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta Taloustieteiden laitos, Finanssihallinto

Lisätiedot

Tilintarkastuksesta luopuminen pienissä yrityksissä

Tilintarkastuksesta luopuminen pienissä yrityksissä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Tilintarkastuksesta luopuminen pienissä yrityksissä Giving up auditing in small-sized firms 24.4.2011 Tekijä:

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAN TALOUDELLINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU

TILINTARKASTAJAN TALOUDELLINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kandityö Laskentatoimi / Jouni Nousiainen Syksy 2005 TILINTARKASTAJAN TALOUDELLINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU Hanna Virtanen 0265488 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PIENTEN OSAKEYHTIÖIDEN VAPAUTTAMINEN TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDESTA Vapaaehtoisen tilintarkastuksen valintaan vaikuttavat tekijät

PIENTEN OSAKEYHTIÖIDEN VAPAUTTAMINEN TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDESTA Vapaaehtoisen tilintarkastuksen valintaan vaikuttavat tekijät TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos PIENTEN OSAKEYHTIÖIDEN VAPAUTTAMINEN TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDESTA Vapaaehtoisen tilintarkastuksen valintaan vaikuttavat tekijät Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Lisätiedot

Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli

Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Hanna Hartlin 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS HELSINGIN

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Annukka Piirala TILINTARKASTUSPALKKIOIDEN KEHITYS SUOMEN PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2005 2012 UUDEN TILINTARKASTUSLAIN VALOSSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Annukka Piirala TILINTARKASTUSPALKKIOIDEN KEHITYS SUOMEN PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2005 2012 UUDEN TILINTARKASTUSLAIN VALOSSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Annukka Piirala TILINTARKASTUSPALKKIOIDEN KEHITYS SUOMEN PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2005 2012 UUDEN TILINTARKASTUSLAIN VALOSSA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Elokuu 2014 OULUN YLIOPISTON

Lisätiedot

Maallikkotilintarkastuksesta luopuminen yrittäjän näkökulmasta

Maallikkotilintarkastuksesta luopuminen yrittäjän näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta, Laskentatoimi Kandidaatintutkielma Maallikkotilintarkastuksesta luopuminen yrittäjän näkökulmasta The Consequences of Abolition of so-called

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajien kurinpidollinen vastuu

HTM-tilintarkastajien kurinpidollinen vastuu Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Maarit Pulkka HTM-tilintarkastajien kurinpidollinen vastuu Opinnäytetyö 2015 Tiivistelmä Maarit Pulkka HTM-tilintarkastajien

Lisätiedot

HE 194/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki.

HE 194/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Lisäksi useisiin

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU

TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU Hanne Koivujärvi TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU Oikeustapauksia vuosilta 1991 2008 TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU Oikeustapauksia vuosilta 1991 2008 Hanne Koivujärvi Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU OSAKKEENOMISTAJILLE JA VELKOJILLE - KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA OIKEUSTAPAUKSIEN VALOSSA

TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU OSAKKEENOMISTAJILLE JA VELKOJILLE - KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA OIKEUSTAPAUKSIEN VALOSSA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU OSAKKEENOMISTAJILLE JA VELKOJILLE - KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA OIKEUSTAPAUKSIEN VALOSSA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Lisätiedot

Tilintarkastuksesta ja erityisestä tarkastuksesta talousrikoksen selvittämisessä

Tilintarkastuksesta ja erityisestä tarkastuksesta talousrikoksen selvittämisessä Yrjö Vannela Tilintarkastuksesta ja erityisestä tarkastuksesta talousrikoksen selvittämisessä 1. Johdannoksi aiheeseen Rikosprosessissa on kysymys rikoksen oikeudellisesta selvittämisestä. Vaiheistettuna

Lisätiedot

AMMATTIEETTINEN OHJEISTUS TILINTARKASTAJAN RIIPPUMATTOMUUDEN TURVAAMISESSA

AMMATTIEETTINEN OHJEISTUS TILINTARKASTAJAN RIIPPUMATTOMUUDEN TURVAAMISESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos AMMATTIEETTINEN OHJEISTUS TILINTARKASTAJAN RIIPPUMATTOMUUDEN TURVAAMISESSA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2007 Ohjaaja: Eeva-Mari

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Wirén 2012. Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Wirén 2012. Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Tilintarkastuksen odotuskuilu Suomessa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina 2000-2010 ratkaisemien toimenpiteisiin johtamattomien kanteluiden perusteella Laskentatoimi Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Markus Pasala. Tilintarkastaja ja talousrikokset. Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto

Markus Pasala. Tilintarkastaja ja talousrikokset. Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Markus Pasala Tilintarkastaja ja talousrikokset Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Liiketoimintakiellon tehostaminen

Liiketoimintakiellon tehostaminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 18 2015 Liiketoimintakiellon tehostaminen Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 18 2015 Liiketoimintakiellon tehostaminen

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA Pro Gradu - tutkielma Laskentatoimen koulutusohjelma Kevät 2012

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

HALLINNON TARKASTUS JA YHDENVERTAISUUSPERIAATE ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ

HALLINNON TARKASTUS JA YHDENVERTAISUUSPERIAATE ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Juha Lehtinen HALLINNON TARKASTUS JA YHDENVERTAISUUSPERIAATE ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ Pro Gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2007 II TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET TALOYHTIÖN TILINTARKASTUKSEEN IMPACT OF REVISED FINNISH LIMITED-LIABILITY HOUSING COMPANY LAW ON AUDITING

UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET TALOYHTIÖN TILINTARKASTUKSEEN IMPACT OF REVISED FINNISH LIMITED-LIABILITY HOUSING COMPANY LAW ON AUDITING LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET TALOYHTIÖN TILINTARKASTUKSEEN IMPACT

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Kostamo 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Uuden tilintarkastuslain tuomat muutokset tilintarkastajien työhön ja toimenkuvaan

Uuden tilintarkastuslain tuomat muutokset tilintarkastajien työhön ja toimenkuvaan Uuden tilintarkastuslain tuomat muutokset tilintarkastajien työhön ja toimenkuvaan Vänttilä, Marika 2009 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Uuden tilintarkastuslain tuomat muutokset tilintarkastajien

Lisätiedot