HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) HANKINTAOHJE. Yhtymähallinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 1 (50) HANKINTAOHJE. Yhtymähallinto 29.3.2012"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto HANKINTAOHJE

2

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto Sisällys 1 HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN JA PÄÄPERIAATTEET Soveltamisala Hankintalainsäädäntö ja pääperiaatteet Ympäristönäkohtien huomioon ottaminen hankinnoissa HANKINTAPROSESSI Hankintojen suunnittelu osana toiminnan ja talouden suunnittelua ja tulosohjausta Hankintojen toteuttaminen Keskitetysti kilpailutettavat hankinnat Kuntahankinnat Muut kuin keskitetyt hankinnat Yhteishankinnat Laite- ja tarvikekokeilut TOIMIVALTA HANKINTA-ASIOISSA KILPAILUTTAMISEN TOTEUTTAMINEN JA HANKINTAMENETTELYT Kynnysarvot ja niiden merkitys Hankintamenettelyn valinta EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Suorahankinta Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Sähköinen huutokauppa Dynaaminen hankintajärjestelmä EU-kynnysarvon alittavat ja kansallisen kynnysarvon ylittävät sekä liitteen B mukaiset toissijaisten palvelujen hankinnat Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Suorahankinta Kansallisen kynnysarvon alittavat pienhankinnat Suora osto...29

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto Kevyt rajoitettu menettely Avoin menettely Kevyt neuvottelumenettely Tarjousten käsittely, hankintapäätös ja sen tiedoksianto TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön sisältö Hankinnan nimike, hankintailmoitus ja hankintamenettely Hankinnan kohteen määrittely Tarjoajia koskevat tiedot Selvitysten toimittaminen Tarjouksen valinta- ja vertailuperusteet Kaupalliset ehdot Tarjousten käsittelyä koskevat tiedot Tarjouspyynnön täydentäminen ja tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin vastaaminen TARJOUSTEN KÄSITTELY JA VERTAILU Tarjousten avaustilaisuus ja selventävät keskustelut Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen ja tarjouskilpailusta poissulkeminen Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjousten hylkäysperusteet Tarjousten vertailu Hankinnan keskeyttäminen HANKINTAPÄÄTÖS Hankintapäätöksen sisältö Hankintapäätöksen tiedoksianto MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN HANKINTAPÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA HANKINTASOPIMUS HANKINNAN VASTAANOTTO JA HYVÄKSYMINEN SEKÄ SEURANTA Vastaanottotarkastus Hankinnan/sopimuksen seuranta takuuaikana ja ylläpitovaiheessa sekä reklamaatiot HANKINTA-ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY Hankinta-asiakirjojen laadinta Hankintoihin liittyvän asiakirjaprosessin rekisteröinti Hankinta-asiakirjojen julkisuus, eheys ja luottamuksellisuus Hankinta-asiakirjojen arkistointi VOIMAANTULO LISÄTIETOJA...48

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN JA PÄÄPERIAATTEET 1.1 Soveltamisala Tätä hankintaohjetta sovelletaan tavaroiden ja palvelujen ostamiseen, vuokraamiseen tai siihen rinnastettavaan toimintaan sekä urakalla teettämiseen. Hankintaohjetta sovelletaan rahoitusmuodosta riippumatta myös tavaroiden hankintaan leasingrahoituksella, evo-rahoituksella, lahjoitusvaroilla tai testamenttivaroilla. Samoin esimerkiksi HUS-kuntayhtymän ulkopuolelta hankittavat erikoissairaanhoidon palvelut kuuluvat hankintalain piiriin samoin kuin erilaiset konsulttipalvelut. HUS-kuntayhtymä ja sen tytäryhtiöt (esimerkiksi HUS-Kiinteistöt Oy ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy) ovat hankintalain 6.1 :ssä tarkoitettuja hankintayksiköitä. HUS:n muut yksiköt, kuten liikelaitokset tai sairaanhoitoalueet, eivät ole itsenäisiä hankintayksiköitä, vaan niiden tekemissä hankinnoissa hankintayksikkö on HUS-kuntayhtymä. HUS-kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja tätä hankintaohjetta. Hankintalakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat maan, rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaa tai vuokrausta, millä tahansa rahoitusmuodolla. Hankintalakia koskevasta rajoituksesta huolimatta, kilpailuolosuhteet on hyödynnettävä myös vuokratiloja hankittaessa. Hankintalakia ja - ohjetta ei myöskään sovelleta työsopimuksiin. HUS voi hankkia suorahankintana tavaroita ja palveluita sen liikelaitoksilta ja tytäryhtiöiltä. HUS ei hanki palveluja suoraan omalta henkilöstöltään ennakkoperintärekisteriin merkittynä ammatinharjoittajana tai henkilöiden tätä varten perustaman yhtiön välityksellä. Niistä tavaroista ja palveluista, joista HUS on tehnyt kilpailutetun puitesopimuksen, noudatetaan puitesopimuksissa sovittuja hankintamenettelyjä. Tämä koskee myös liikelaitoksia ja soveltuvin osin tytäryhtiöitä. 1.2 Hankintalainsäädäntö ja pääperiaatteet Julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007), jäljempänä hankintalaki, säädetään julkisten hankintojen kilpailuttamismenettelyistä ja niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. Julkisista hankinnoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (614/2007) säädetään hankintojen ilmoitusmenettelyistä. Hankintalain tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin. Julkisten hankintojen pääperiaatteita ovat - kilpailun aikaansaaminen sekä - tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto Hankinnoista tulee pääsääntöisesti järjestää tarjouskilpailu. Vain erityisistä hankintalaissa mainituista syistä hankinta voidaan tehdä ilman tarjouskilpailua suorana hankintana. Kaikkia tarjouskilpailuun osallistuvia tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankinnan valintaperusteita ei saa asettaa esimerkiksi sellaisiksi, että ne suosisivat aikaisemmin käytössä ollutta toimittajaa uusien tarjoajien kustannuksella. Avoimuuden periaate edellyttää hankinnasta ilmoittamista ja tiedottamista riittävän laajasti, valinta- ja vertailuperusteiden esittämistä tarjouspyynnössä ja hankintapäätöksen perustelemista näiden valintaperusteiden mukaan sekä hankinta-asiakirjojen julkisiksi tuloa sopimuksen jälkeen salassa pidettäväksi säädettyjä tietoja lukuun ottamatta. Hankinnat on tehtävä mahdollisimman edullisesti, mikä voi tarkoittaa edullisen hinnan lisäksi myös laadullista edullisuutta. Tarjouksista tulee hyväksyä tarjouspyynnön mukaisesti joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin tarjous. Tarjousten vertailussa on noudatettava tarjouspyynnön ehtoja ja vain niitä. Hankintatoimessa, kuten muussakin hallinnossa, on noudatettava esteellisyyssäännöksiä. Esteellinen ei saa osallistua hankinnan valmisteluun, esittelemiseen, päätöksentekoon, hankinnan valvontaan tai vastaanottoon eikä muutoinkaan hankintaan liittyvien asioiden käsittelyyn. (Ks. pysyväisohje 10/2009, Sivutoimi ja kilpaileva toiminta sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden esteellisyyskysymykset.) Muiden kuin kuntayhtymän varoilla rahoitettavan matkan vastaanottaminen ei ole suotavaa, mutta on mahdollista, jos matka ei vaaranna puolueettomuutta, riippumattomuutta tai tasapuolisuutta virka- tai työtehtävien hoidossa. Matkan vastaanottamista harkittaessa on erityisesti otettava huomioon, ettei yleinen luottamus HUS:n henkilöstön tasapuolisuuteen vaarannu matkan vastaanottamisen vuoksi. (Ks. pysyväisohje 11/2009, Virka- ja työtehtävien hoitamiseen liittyvä matkustaminen.) Kilpailuttaessaan hankintoja hankintayksikön tulee edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Epäterveen kilpailun estämiseksi hankintayksikön on varmistettava, että vuokratyö- ja alihankintasopimuksia tekevät yritykset noudattavat sopimusosapuolina lakisääteisiä työnantajavelvoitteitaan. Tätä varten hankintayksikön on huolehdittava siitä, että tarjoaja toimittaa pyydetyt selvitykset ja asiakirjat. (Ks. kohta 5.1.3, tilaajavastuulaki (1233/2006). 1.3 Ympäristönäkohtien huomioon ottaminen hankinnoissa Kaikissa hankinnoissa tulee ottaa huomioon hankinnan ympäristövaikutukset. Ympäristönäkökulmasta hankinnan tärkeimpiä vaiheita ovat tarveharkinta, hankinnan kohteen määritteleminen, tarjouspyynnön laatiminen, vertailu ja sopimuksen laadinta. Neuvoja ja tukea hankintoihin liittyvissä ympäristöasioissa on saatavissa HUS ympäristökeskuksesta ja HUS-Logistiikasta. Ks. HUS:n ohjeistus ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta HUS-Kuntayhtymän hankinnoissa (liite 5).

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto HANKINTAPROSESSI Hankintaprosessissa on kolme vaihetta: 1) hankintojen suunnittelu 2) hankintojen toteuttaminen 3) hankintojen seuranta. Ohjeen liitteenä ovat avoimen ja rajoitetun hankintamenettelyn prosessi sekä puitesopimus- ja pienhankintaprosessi (liitteet 1 3). 2.1 Hankintojen suunnittelu osana toiminnan ja talouden suunnittelua ja tulosohjausta Hankinnat kuuluvat osana talouden ja toiminnan suunnitteluun. Suunnittelun tarkoituksena on pyrkiä ennakoimaan, millaisia hankintoja suunniteltu toiminta edellyttää. Hankintatarpeet tulee priorisoida siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat strategiaa ja tulosalueelle, tulosyksiköille ja liikelaitoksille annettujen tehtävien ja tulostavoitteiden toteuttamista. Hankinnan tulee perustua vahvistettuun talousarvioon sekä investointien osalta myös investointiohjelmaan. Ennen hankinnan käynnistämistä on vielä varmistettava hankinnan rahoitus. HUS:n talousarvion investointiosa muodostaa investointisuunnitelman eli vuotuiset investointikustannukset sisältävän suunnitelman hankkeista ja hankinnoista. Investointeihin sisältyvien hankkeiden ja hankintojen osalta noudatetaan voimassa olevaa HUS:n Investointiohjetta (ks. pysyväisohje 4/2009). Investoinnit jaetaan suuriin investointeihin (yli euroa) ja pieniin investointeihin ( euroa). Hankinnan valmistelussa erityisesti laajoissa hankinnoissa on hyvä arvioida hankinnan tekemiseen ja tuotantoon liittyvät riskit. Hankinnan tekemiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa - markkinoiden riittämätön tuntemus - tehtävän määrittelyn puutteellisuus - varteenotettavien tarjoajien vähyys - kilpailun toimimattomuus - tilaajan hinta-arvion pitämättömyys - kilpailutus- tai toimitusaikataulun viivästyminen - ennakoimattomien tehtävien ilmaantuminen toteutusvaiheessa - henkilövaihdokset. 2.2 Hankintojen toteuttaminen Hankintojen toteutusvaiheeseen kuuluvat keskeisesti seuraavat työvaiheet:

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto Markkinoiden kartoitus, ennakkotiedustelu tai informaatiokysely Vaativissa ja uusissa hankinnoissa, joiden markkinoita ei entuudestaan riittävästi tunneta, markkinat tulisi kartoittaa ennakkotiedustelulla tai informaatiokyselyllä ennen tarjouskilpailun aloittamista. Näin voidaan selvittää tarjoajien määrää ja toimituskykyä, markkinoilla olevia tuotteita ja niiden ominaisuuksia, ratkaisuvaihtoehtoja tai palvelun toteutustapoja. Teknisen tiedustelun tai informaatiokyselyn tulee olla luonteeltaan yleistä. Tiedustelun tekeminen ei sido HUS:a eikä tarjoajaa. Tavarahankinnoissa voidaan pyytää näytteitä ja laite- ja palveluhankinnoissa tehdä tutustumiskäyntejä, jos tällä ei vaaranneta tarjoajien tasapuolista kohtelua. Ennakkotiedustelussa on tasapuolisuuden turvaamiseksi suositeltavaa käyttää yleisiä ja kaikille avoimia tiedotustapoja kuten esimerkiksi Hilma-palvelua. Tarjoajan soveltuvuuden ja hankinnan kohteen selkeä ja tarkka määrittely Tarjouspyynnössä on asetettava tarjoajaa koskevat soveltuvuusedellytykset, joita ovat tarjoajan rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevat vaatimukset sekä pyytää tarjoajia esittämään näihin seikkoihin liittyvät selvitykset. Hankittava tavara tai palvelu on määriteltävä mahdollisimman selkeästi ja yksiselitteisesti. Tarjouspyynnössä on kuvattava tarjottavalta tavaralta ja palvelulta edellytettävät ehdottomat vaatimukset (spesifikaatiot), jotka hankinnan kohteen tulee täyttää, että se otetaan mukaan vertailuun. Vastuu tavaran ja palvelun ominaisuuksien kuvaamisesta on sillä yksiköllä, jonka käyttöön tavara tai palvelu on tulossa. Ao. vastuuyksikkö on velvollinen huolehtimaan siitä, että se saa lääkintälaitteiden osalta tekniset vaatimukset ja huollon edellyttämät tiedot Lääkintätekniikalta. Vastuuyksikön on varmistettava myös HUS Tilakeskukselta mahdolliset rakentamisen edellyttämät tiedot. Pyynnössä on oltava kustannusarvion ja lausunnon kannalta tarvittavat määrittelytiedot (esimerkiksi olosuhde-, mitta-, säteilyarvo- ja kenttätiedot) laiteasennuksen vaatimista rakennustöistä. Lakiasiainpalvelut EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja valmistellessaan yksiköiden on käytettävä HUS-Logistiikan hankintalakimiehen tai hallintolakimiesten asiantuntemusta. Lakimiehiin tulee ottaa yhteyttä lisäksi tarvittaessa tärkeiden, esimerkiksi ydintoimintaan liittyvien hankintojen valmistelussa. HUS on kilpailuttanut ulkopuolisia lakiasiainpalveluja, joista on tehty puitesopimukset. Ulkopuolisten lakiasiainpalvelujen käytöstä päättää HUS:n hallintojohtaja. Hankintamenettelyn valinta ja hankinnoista ilmoittaminen HUS:n hankinnoissa käytetään pääsääntöisesti avointa tai rajoitettua menettelyä. Muiden hankintalain mukaisten hankintamuotojen käytöstä tulee neuvotella HUS-Logistiikan ja lakimiesten kanssa. Hankinnasta on tehtävä hankintailmoitus kansalliset ja EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. EU-kynnysarvot ylittävissä suorahankinnoissa on tehtävä

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto hankintailmoitus hankintapäätöksen jälkeen ennen hankintasopimuksen tekemistä. Tarjouspyynnön laadinta Ravioli laatii elintarvikkeiden hankintaa, HUS-Apteekki lääkevalmisteiden hankintaa ja HUS:n henkilöstöjohtaja henkilöstönvuokrausta koskevat tarjouspyynnöt. HUS-Logistiikka vastaa muiden laitteiden ja palveluiden tarjouspyyntöjen laadinnasta ao. vastuuyksikön kanssa. Kilpailuttaminen Ravioli huolehtii elintarvikkeiden, HUS-Apteekki lääkevalmisteiden ja HUS- Logistiikka rakennushankkeita lukuun ottamatta muiden hankintojen kilpailuttamisesta, mikä sisältää hankinnasta ilmoittamisen (ennakkoilmoitus, hankintailmoitus, jälki-ilmoitus), tarjouspyyntöjen lähettämisen, tarjousten avaamisen ja lähettämisen hankinnan valmistelijoille sekä hankinta-asiakirjojen säilyttämisen. Sopimuskausi/Optiot Sopimuksen jatkaminen optioehdolla on mahdollista vain, mikäli tieto optioehdosta on ollut hankintailmoituksessa. Sopimus- ja optiokauden pituus on harkittava tilannekohtaisesti hankinnan luonne sekä kilpailuttamisvelvollisuus huomioon ottaen. Jotta hankinta ehditään kilpailuttaa, on päätös optioehdon käytöstä tehtävä riittävän ajoissa ennen sopimuskauden päättymistä. Päätös on tehtävä sitä varten laaditulla päätöspohjalla sopimuskauden aikana kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä ja sen voi tehdä sama taho, joka on ollut toimivaltainen tekemään alkuperäisen hankintapäätöksen. Uuteen kilpailutukseen on syytä varata aikaa noin kuusi kuukautta. Tarjousten vertailu Yksikkö, jonka käyttöön tavara- tai palvelu on tulossa, vastaa saatujen tarjousten vertaamisesta. Keskitettyjen puitesopimustuotteiden ja -palveluiden osalta vertailun tekemisestä huolehtii asianomainen puitesopimustuotteet tai palvelut kilpailuttava yksikkö. Hankintapäätös Päätösesityksen laatimisesta (esitysteksti) vastaa yleensä sama yksikkö kuin vertailun tekemisestä. Päätösesityksen laatimisessa avustavat HUS-Logistiikka ja lakimiehet. Hankintapäätöksen esittelystä, päätöksenteosta ja tiedoksiannosta vastaa ao. viranhaltija tai toimielin toimivaltansa mukaisesti. Hankintasopimuksen laatiminen HUS:n sopimukset laaditaan pääosin keskitetysti HUS-Logistiikan tai muun yhteishankintoja kilpailuttavan yksikön sekä lakimiesten toimesta. Tarjouspyynnön liitteenä tulee yleensä olla sopimusluonnos (esimerkiksi yksinkertaisissa tavarahankinnoissa pelkkä viittaus JYSE-ehtojen soveltamiseen voi kuitenkin

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto olla riittävä). Sopimusluonnosta ei pyydetä tarjouskilpailun jälkeen voittaneelta toimittajalta, vaan se tulee laatia aina HUS:n toimesta. HUS:n yleisinä sopimusehtoina käytetään tavara- ja palveluhankinnoissa julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009 Tavarat ( ) tai JY- SE 2009 Palvelut ( ) sellaisina kuin ne ovat HUS:n tekemin poikkeuksin ja lisäyksin. JYSE-ehdot voi tulostaa sopimuksen liitteeksi tai niiden osalta voi sopimuksessa viitata osoitteeseen Julkis/name.jsp. HUS:n tekemät poikkeukset ja lisäykset pitää tulostaa sopimuksen liitteeksi, ellei niitä ole huolellisesti kopioitu sopimusluonnokseen sopimuksen ehdoiksi. Tietotekniikkahankinnoissa sovelletaan Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja JIT JIT ehdot on tarkoitettu käytettäväksi siten, että yleisten sopimusehtojen (JIT 2007 Yleiset ehdot) lisäksi käytetään soveltuvia erityisehtoja. Erityisehdoista on valittava ne, jotka soveltuvat hankintaan. Eri erityisehdoissa on yleisistä sopimusehdoista poikkeavia määräyksiä esimerkiksi alihankkijoista, takuusta sekä testaus- ja hyväksymismenettelyistä. Mikäli hankintaan sovelletaan useita erityisehtoja, tulee niiden soveltamisjärjestystä harkita huolellisesti ja ilmoittaa se sopimuksessa. EU-kynnysarvot ylittävien sekä lisäksi tärkeiden esimerkiksi ydintoimintaan liittyvien sopimusluonnosten ja sopimusten laadinnassa yksiköiden on käytettävä HUS-Logistiikan hankintalakimiehen tai hallintolakimiesten asiantuntemusta. Toimituksen valvonta ja vastaanotto Yksikkö, jonka käyttöön tuote tai palvelu tulee, vastaa hankinnan toiminnallisesta hyväksymisestä. Lääkinnällisten laitteiden teknisen vastaanottotarkastuksen suorittaa Lääkintätekniikka. Ennen hankinnan vastaanoton hyväksymistä, on tarkistettava, että sopimuksen ja tilauksen vaatimukset ovat täyttyneet. Hyväksytyn hankinnan laskun maksaminen Hankinta voidaan maksaa sen jälkeen, kun hankinnan vastaanottaminen on hyväksytysti tehty. Takuuaika, valvonta ja reklamaatiot Laitetta/tuotetta käyttävän yksikön tulisi kiinnittää erityistä huomiota takuuaikana tuotteen/laitteen virheettömyyteen. Mikäli toimituksessa, asennuksessa tai laitteen/tarvikkeen toiminnassa on puutteita tai poikkeamia tulee käyttävän yksikön reklamoida asiasta kirjallisesti. Kirjallisessa reklamaatiossa tulee ilmetä yksilöidysti tuotteessa/palvelussa ilmenneet virheet sekä toimitus- ja muihin sopimuksen mukaisiin aikoihin liittyvät ylitykset päivämäärineen Keskitetysti kilpailutettavat hankinnat HUS kilpailuttaa keskitetysti hoito- ja yleistarvikehankinnat, laite-, kalusto-, lääke- ja elintarvikehankinnat sekä osan henkilöstö- ja asiantuntijapalveluista.

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto Puitesopimusten piiriin otetaan vuosittain toistuvien palvelujen ja tavaroiden hankintoja. Hankintojen valinnat tehdään yhdessä hankintoja valmistelevien yksiköiden, tulosalueiden ja liikelaitosten kanssa. Keskitettyjen hankintojen valmisteluun on nimetty hankinta-asiantuntijaryhmät. Yhteisvalintojen tarkoituksena on yhdenmukaistaa tuotenimikkeistöä, logistiikkaa ja käyttää hyväksi volyymietua. Hankintaa, joka sisältyy kilpailutettuun puitesopimukseen, jossa kaikki ehdot on sovittu, ei tarvitse enää erikseen kilpailuttaa eikä siitä tehdä erillistä hankintalain mukaista päätöstä tai sopimusta. Hankinta pitää kuitenkin pystyä tarvittaessa todentamaan jälkikäteen. Sen vuoksi tilaukset eivät voi jäädä esimerkiksi pelkästään yksittäisen viranhaltijan omaan arkistoon. Jos yksiköllä on käytössään vakiintunut käytäntö tilausten tallentamista ja jälkikäteistä dokumentointia varten, niin sitä tulee käyttää. Niille viranhaltijoille ja yksiköille, joilla ei ole käytössään muuta menettelytapaa tilausten tallentamiseen ja dokumentointiin, on tehty Dynastyyn sopimukseen perustuva tilaus -päätöspohja. Päätökseen tai tilaukseen tulee merkitä tilauksessa tarvittavien tietojen lisäksi puitesopimus, johon tilaus perustuu. Tilausvaltuudet määräytyvät sairaanhoitoalueiden ja liikelaitosten toimintaohjeiden ja viranhaltijapäätösten mukaan. Hus-Logistiikka kilpailuttaa keskitetysti - Erilaiset tavara- ja palveluhankintojen puitesopimukset, kuten lääkintälaitteet, mikrotietokoneet, kalusteet ja erilaiset palvelut, kuten esimerkiksi laitteiden huoltopalvelut tai hoidolliset palvelut. - Kuntayhtymän hoito- ja yleistarvikkeet. HUS-Logistiikka tekee tarviketoimittajien kanssa puitesopimukset. Yksiköt käyttävät valittuja sopimustuotteita ja niistä voidaan poiketa vain lääketieteellisin perustein. Tuotteiden tilaaminen on keskitetty materiaali- ja varastoyksiköihin. - Keskitettynä hankintana tai erillishankintana suoritettavat lääkintälaitehankinnat ja arvoltaan muut merkittävät hankinnat sekä kaikki hankintaohjelmaan merkityt hankinnat. Avoimen ja rajoitetun hankintamenettelyn prosessi on kuvattu liitteessä 1 ja puitesopimusprosessi liitteessä 2. HUS-Apteekki hoitaa keskitetysti koko kuntayhtymän lääkkeiden ja niihin rinnastettavien apteekkitavaroiden kilpailuttamisen. HUS-Apteekki tekee lääkevalmistajien kanssa puitesopimukset. Tulosalueet ja tulosyksiköt käyttävät pääsääntöisesti sopimuslääkkeitä. Potilaan hoidon niin vaatiessa voidaan lääketieteellisin perustein poiketa sopimuksesta. HUS-Apteekki vastaa lääkkeiden hankintaprosessista ja sen kaikista työvaiheista: ilmoitusvelvollisuus tarjouspyyntö tarjousten vertaaminen päätöksenteko sopimusten laadinta. Ravioli hoitaa yhteistyössä kaikkien sairaanhoitoalueiden kanssa keskitetysti koko kuntayhtymän elintarvikkeiden kilpailuttamisen ja tekee niitä koskevat puitesopimukset. Ravioli vastaa elintarvikkeiden hankintaprosessista ja sen kaikista työvaiheista: ilmoitusvelvollisuus -tarjouspyyntö- tarjousten vertaaminenpäätöksenteko-sopimuksien laadinta. Tietohallinto hoitaa kuntayhtymän yhteisten tietohallintohankkeiden kilpailuttamisen sekä Tietohallinnon vastuulla olevat laitteiden ja ohjelmistojen vuokra-

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto sopimukset, palveluiden hankinnat sekä laitteiden ja järjestelmien ylläpitoon liittyvät tilaukset ja sopimukset. Tietohallinnon hankkeiden kaupallisesta sekä kilpailuttamisprosessista vastaa HUS-Logistiikka seuraavasti: tarjouspyynnön kaupallisten ehtojen laadinta ilmoitusvelvollisuus tarjousten avaaminen tarjousten toimittaminen valmistelijoille muut erikseen sovittavat palvelut. Lääkintätekniikka laatii lääkintälaitteiden kilpailuttamiseen liittyvät tekniset tuotevertailut ja suorittaa laitteiden vastaanottotarkastuksen. Lääkintätekniikka huolehtii, että laite täyttää lääkintälaitteita koskevan lainsäädännön vaatimukset ja on teknisiltä vaatimuksiltaan määräysten mukainen. Laitteen teknillinen ja sähkötekninen vastaanottotarkastus on lääkintätekniikan vastuulla. Lääkintätekniikka vastaa myös laitteen huolto- ja ylläpitojärjestelystä. HUS-Tilakeskus tulosalue hoitaa sähkön hankinnan keskitetysti kaikkien tulosalueiden osalta ja toimii ympäristöpalveluiden ja jätehuollon asiantuntijana kaikkien tulosalueiden osalta ja osallistuu edellä mainittujen palveluiden kilpailuttamiseen. Prosessista vastaava tulosalue, tulosyksikkö tai liikelaitos huolehtii yhteistyössä HUS-Logistiikan kanssa erilaisten henkilöstöpalvelujen (muun muassa työvoimanvuokrauspalvelut) kilpailuttamisesta Kuntahankinnat KL-Kuntahankinnat Oy on Kuntaliiton omistama voittoa tavoittelematon yhteishankintayhtiö, joka kilpailuttaa puitejärjestelyitä kunta-asiakkaiden puolesta. Kuntahankintojen sivuilla on luettelo heidän puitesopimuksistaan. Hankinnan suunnitteluvaiheessa erityisesti keskitettyjä hankintoja tekevien on hyvä tarkastaa, onko mahdollista ja HUS:n kannalta edullista oman kilpailutuksen sijaan käyttää Kuntahankintojen puitesopimusta. Kuntahankintojen sivuilla on tarkempia käytännön ohjeita. Kuntahankintojen puitesopimukseen perustuvasta hankinnasta tehdään päätös sopimukseen perustuva tilaus -päätöspohjalla Muut kuin keskitetyt hankinnat Tulosalueet ja liikelaitokset voivat kilpailuttaa alle euron suuruiset laiteja palveluhankinnat itse tai HUS-Logistiikan kautta. Hankinnan pilkkomiskiellon vuoksi hankintaa ei kynnysarvon ja hankintavaltuuksien kiertämiseksi saa jakaa eriin tai osiin. Ennen hankinnan käynnistämistä on HUS-Logistiikan intranet-sivuilta tarkistettava, onko HUS:lla kyseisestä tavarasta tai palvelusta puitesopimus tai onko mahdollisesti jokin muu yksikkö HUS-Logistiikan kautta kilpailuttamassa vastaavia tavaroita ja palveluita, jolloin hankinta voidaan toteuttaa yhteishankintana. HUS-Logistiikka avustaa hankkivan yksikön kanssa sovitun työnjaon mukaisesti tarjouspyyntöjen laadinnassa tulosalueiden, tulosyksiköiden ja liikelaitosten laatimien toiminnallisten ja teknisten erittelyjen mukaan. Tarvittaessa tarjouspyynnön laadinnassa avustavat lakimiehet.

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto Mikäli yksikkö toteuttaa hankinnan itse, sen on ennen hankintaa ilmoitettava asiasta HUS-Logistiikkaan. Yksiköt vastaavat hankintaesityksen ja hankintapäätöksen valmistelusta, esittelystä ja päätöksenteosta toimivaltansa puitteissa Yhteishankinnat HUS voi yhteistyössä esimerkiksi jäsenkuntien tai muiden sairaanhoitopiirien kanssa tehdä yhteishankintoja. Paikallisten tai alueellisten yhteishankintojen tavoitteena on kustannussäästöjen aikaansaaminen sekä hankintojen kilpailuttamisesta aiheutuvan työn vähentäminen. Yhteishankinnat voidaan toteuttaa esimerkiksi toimeksiantohankintoina, jolloin hankintayksiköt sopivat hankinnan kilpailuttamisesta ja toteuttamisesta puolestaan. Toimeksiantaja on kuitenkin viime kädessä vastuussa hankinnan kilpailuttamisesta Laite- ja tarvikekokeilut Laite- ja tarvikekokeiluista on annettu erilliset ohjeet. Lainalaitteiden pitkäaikainen käyttäminen ei kuulu HUS:n hankintapolitiikkaan ja lainalaitteiden käyttäminen tuleekin rajata kokeiluaikaan (esimerkiksi 1 2 viikkoa tai tarvittaessa pidempään). Laite- ja tarvikekokeiluista on sovittava ennalta Lääkintätekniikan ja HUS-Logistiikan kanssa. Laitekokeiluja suoritettaessa laitteen käyttäjän on varmistettava laitetoimittajalta ja Lääkintätekniikalta, että laitteella on hyväksytty käyttölupa potilaskäyttöä varten ja että laite täyttää terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain vaatimukset. Laitteet on vastaanottotarkastettava Lääkintätekniikassa. Tarvike- ja lääkekokeiluja ei järjestetä siten, että ne ovat ristiriidassa solmittujen puitesopimuksien kanssa. Tuotekehityksen periaatteista koskien yritysten kanssa tehtäviä laite/ohjelmakehitystyöstä on annettu ohjeet (ks. yleiskirje 7/2003, Yritysten kanssa tehtävän laite/ohjelma tuotekehityksen ja -testauksen periaatteet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä). 3 TOIMIVALTA HANKINTA-ASIOISSA Päätösvallasta HUS:n hankinta-asioissa määrätään hallintosäännössä, liikelaitosten johtosäännöissä ja tulosalueiden toimintaohjeissa sekä hallintosäännön ja liikelaitosten johtosääntöjen nojalla tehdyissä delegointipäätöksissä. Hankintavaltuus määräytyy määräaikaisen sopimuksen arvon osalta sopimuksen kokonaisarvon perusteella. Hankinnan arvoa laskettaessa on otettava huomioon hankintaan sisältyvät optio- ja pidennysehdot. Toistaiseksi voimassa olevan tai voimassaololtaan epävarman sopimuksen arvon laskentaperusteena on käytettävä sopimuksen kuukausiarvoa kerrottuna luvulla 48. Hankintavaltuus määräytyy aina hankinnan arvonlisäverottoman kokonaisarvon mukaan.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto Hallintosäännön 6 :n mukaan hallitus päättää kulutustavara- ja lääkehankinnoista sekä puitesopimushankinnoista ja tilavuokrauksesta päättämällään tavalla sekä muiden kuin liikelaitosten johtokuntien ja sairaanhoitoalueen lautakuntien alaisista hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kustannusarvio on miljoonaa euroa ja kaikista HUS:n hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kustannusarvio on yli euroa. Hallintosäännön 7 :n mukaan sairaanhoitoalueen lautakunta päättää alaisensa toiminnan osalta hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kustannusarvio on euroa. HUS:n liikelaitosten johtokuntien hankintavaltuudet ovat samansisältöiset kuin sairaanhoitoalueiden lautakuntien. HUS:n puitesopimushankinnoista päätetään seuraavasti: (hallitus ) 1. HUS-Logistiikan toimitusjohtaja kulutustavarahankinnoista, laitteiden ja kalusteiden sekä kilpailuttamiensa toimialaansa kuuluvien palveluiden puitesopimuksista (Liiketoiminta ja tukipalvelut / HUS-Logistiikka / Puitesopimukset). 2. HUS-Apteekin toimitusjohtaja lääkkeistä ja niihin rinnastettavien apteekkitavaroiden hankinnoista. 3. Raviolin toimitusjohtaja elintarvikkeista. 4. HUS:n toimitusjohtaja konsultti-, koulutus- ja IT-palveluihin liittyvistä puitesopimushankinnoista. 5. HUS:n johtajaylilääkäri erikoissairaanhoidon palveluista muun muassa leikkauspalvelut, kuulokojesovitukset ja terapiapalvelut (hallitus ). Päätösvaltaa hankinta-asioissa on siirretty myös muille viranhaltijoille. 4 KILPAILUTTAMISEN TOTEUTTAMINEN JA HANKINTAMENETTELYT Kaikissa hankinnoissa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä. Tarjoajille täytyy varata tarjouksen tekemiselle sellainen kohtuullinen aika, että ne voivat antaa sen kuluessa tarjouksensa. Tasapuolisuus tulee ottaa huomioon myös tarjousajan asettamisessa. 4.1 Kynnysarvot ja niiden merkitys Hankintalaissa on säädetty erikseen EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen menettelytavoista ja EU-kynnysarvot alittavien kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen sekä liitteen B mukaisten toissijaisten palvelujen menettelytavoista. Hankintalainsäädäntöä ei sovelleta kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa ja toissijaisissa palveluhankin-

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto noissa ei ole yhtä yksityiskohtaisia menettelytapoja kuin EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Liitteen B mukaisia toissijaisia palveluita ovat muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuspalvelut, työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut ja oikeudelliset palvelut. Kaikki hankintalain soveltamisen piirissä olevat kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat on ilmoitettava valtakunnallisesti Hilma-palvelussa osoitteessa Hankintojen kolmiportainen malli EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat tavarat ja palvelut rakennusurakat Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat ja liitteen B mukaiset toissijaiset palvelut tavarat ja palvelut sosiaali- ja terveyspalvelut ja eräät koulutuspalvelut rakennusurakat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Direktiivien mukaiset kilpailuttamismenettelyt EU-laajuinen ilmoitusvelvoite Valitus markkinaoikeuteen + hankintaoikaisu Kilpailuttamisvelvoite, mutta menettelyt joustavampia kuin EU-hankinnoissa Kansallinen ilmoitusvelvoite Valitus markkinaoikeuteen + hankintaoikaisu Hankintalakia ei sovelleta Ks. HUS:n hankintaohjeet pienhankinnoista Hankintaoikaisu Oikaisuvaatimus hallitus/ltk/johtokunta Ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen Edellä todetut EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevat hankintarajat ovat voimassa Kansallisen kynnysarvon ylittäviä ja liitteen B mukaisia toissijaisia palveluja koskevat hankintarajat ovat voimassa lukien. Kynnysarvon perustana on hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa. Ennakoidun arvon laskemisvelvollisuus on hankintayksiköllä. Ennakoitu arvo voidaan laskea arvioimalla esimerkiksi aiempien vastaavien hankintojen perusteella, minkä hintaisia tarjouksia todennäköisesti saataisiin. Isojen hankintojen osalta pelkkä talousarvioon otettu arvio ilman mitään selvityksiä ei välttämättä ole riittävä. Ennakoituun arvoon vaikuttaa muun muassa se, minkälaista hankintasopimusta ollaan tekemässä. Hankinnan kokonaisarvoon on laskettava mukaan kaikki optiot lisäostoista ja pidennysehdot. Hankinnan arvoa laskettaessa otetaan huomioon:

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto yksittäinen tavara- tai palveluhankinta: suurin maksettava kokonaiskorvaus ilman arvonlisäveroa mukaan lukien vaihtoehdot sekä optio- ja pidennysehdot - rakennusurakka: urakan arvo sekä sellaisten urakan toteuttamisessa tarpeellisten tavaroiden ennakoitu kokonaisarvo, jotka hankintayksikkö antaa urakoitsijan käyttöön - tavarahankinta, jonka kohteena on leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen: määräaikaisen enintään 12 kk voimassa olevan sopimuksen osalta ennakoitu voimassaolon aikainen kokonaiskorvaus ja yli 12 kk voimassa olevan sopimuksen osalta kokonaisarvo jäännösarvo lukien, toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen osalta ennakoitu kuukausiarvo kerrottuna 48:lla - säännöllisesti toistuvat tai määräajoin uudistettavat tavara- ja palveluhankinnat: viimeksi kuluneiden 12 kk aikana peräkkäin tehtyjen vastaavien hankintojen yhteisarvo huomioiden tulevan 12 kk:n sopimusten määrä tai arvon muutokset - palveluhankinta ilman kokonaishintaa: määräaikaisen enintään 48 kk voimassa olevan sopimuksen koko sopimuskauden kokonaisarvo jäännösarvo mukaan lukien ja toistaiseksi voimassa olevan tai yli 48 kuukauden solmittavan määräaikaisen sopimuksen osalta 48 kuukauden arvo - puitejärjestely: kaikkia puitejärjestelyn keston ajaksi suunniteltujen hankintasopimusten ennakoitu kokonaisarvo. Hankintaa ei kynnysarvon eikä hankintavaltuuksien kiertämiseksi saa jakaa eriin tai osiin. Tavara- tai palveluhankintaa ei saa liittää rakennusurakkaan tai hankintoja muutoin yhdistellä keinotekoisesti lainsäännösten soveltamisen välttämiseksi. 4.2 Hankintamenettelyn valinta Hankintaa käynnistettäessä on valittava hankintaan soveltuva hankintamenettely. Avoin ja rajoitettu menettely ovat ensisijaisia hankintamenettelyjä kaikissa hankinnoissa. Hankinnan toteuttamisesta muuta kuin avointa tai rajoitettua menettelyä noudattaen on neuvoteltava lakimiesten tai HUS-Logistiikan asiantuntijoiden kanssa. Hankinta voidaan toteuttaa myös neuvottelumenettelyllä, kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, puitejärjestelyin tai suorahankintana laista tarkemmin ilmenevien kriteerien täyttyessä. Hankintamenettelyt HUS:ssa Menettely Avoin menettely Rajoitettu menettely Huomautettavaa Yksivaiheinen, selkeä, käynnistetään hankintailmoituksella, ei neuvottelumahdollisuutta, sopii perushankintoihin Kaksivaiheinen, käynnistetään hankintailmoituksella, ei neuvottelumahdollisuutta, sopii perushankintoihin, joissa on tarve rajoittaa osallistujien määrä ja rajaamiseen löytyy selkeitä

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto Neuvottelumenettely Suorahankinta Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely perusteita Kaksivaiheinen, käynnistetään hankintailmoituksella, neuvottelumahdollisuus, edellyttää aina laissa määriteltyjen neuvottelumenettelyn edellytysten täyttymistä Osin yksivaiheinen, hankintailmoitus tehtävä EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintapäätöksen tekemisen jälkeen mutta ennen kuin hankintasopimus tehdään, neuvottelumahdollisuus yhden tai useamman toimittajan kanssa, edellyttää aina laissa määriteltyjen suorahankinnan edellytysten täyttymistä Monivaiheinen, käynnistetään hankintailmoituksella, tarkoitettu erityisen monimutkaisiin hankintoihin, joiden valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja tai teknisiä keinoja ja lisäksi hankintayksikkö haluaa neuvotella hankinnan toteuttamisvaihtoehdoista Yhden tai vähintään kolmen toimittajan kanssa tehtävä järjestely, jossa sovitaan joko kaikista hankintaan sovellettavista ehdoista tai osa ehdoista jätetään auki; toimittajavalinta usean toimittajan tilanteessa puitejärjestelyn vahvistettujen ehtojen mukaisesti ilman kilpailuttamista tai jos kaikkia ehtoja ei vahvistettu kilpailuttamalla järjestelyyn otetut toimittaja keskenään Kussakin hankintamenettelyssä ehdokkaita on oltava hankinnan kokoon ja määrään nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi. Rajoitetussa menettelyssä on oltava vähintään viisi ehdokasta, neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä vähintään kolme edellyttäen, että soveltuvia ehdokkaita on riittävä määrä. 4.3 EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen suunnitteluvaiheessa tulee aina ottaa yhteys HUS-Logistiikkaan ja lakimiehiin. EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista on aina julkaistava hankintailmoitus. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on kilpailun varmistamiseksi tavanomaista merkittävämmistä hankinnoista julkaistava ennakkoilmoitus kuukauden kuluessa kalenterivuoden (varainhoitovuoden) alkamisesta, jos jossakin tuote- ja palveluryhmässä on kalenterivuoden (varainhoitovuoden) aikana suunniteltu tehtäväksi yli euron hankinta. Ennakkoilmoitus voidaan tehdä myös pienemmistä hankinnoista. Ennakkoilmoitus lyhentää hankintalain mukaisia määräaikoja.

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto Jälki-ilmoituksen julkaisemisvelvollisuus koskee EU-kynnysarvot ylittäviä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja. Jälki-ilmoitus tulee toimittaa myös hankinnan keskeyttämisestä. Tämä jälki-ilmoitusvelvoite koskee myös liitteen B mukaisia palveluhankintoja, joiden arvo ylittää EU-kynnysarvon. Hankintailmoituksen julkaisemiselle sekä osallistumishakemuksen jättämiselle ja tarjousajalle on hankintalaissa ja -asetuksessa säädetty EU-hankintojen osalta ehdottomasti noudatettavat määräajat. Ilmoitusmenettelystä on tarkemmat säännökset hankinta-asetuksessa. Hankintalain mukaisen ilmoitusmenettelyn hoitaa lääkehankinnoissa HUS- Apteekki, rakennusurakoissa HUS-Kiinteistöt Oy tai toimeksiantajan edustaja, elintarvikehankinnoissa Ravioli ja kaikissa muissa hankinnoissa HUS- Logistiikka Avoin menettely Avoimen menettelyn prosessikaavio Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö käynnistää hankinnan julkaisemalla hankinnasta hankintailmoituksen, ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Avoimessa menettelyssä tarjouspyyntö voidaan lähettää hankintailmoituksen julkaisemisen ohella sellaisille tavaran- ja palveluntoimittajille tai urakoitsijoille, joilta halutaan tarjous. Tasapuolinen kohtelu edellyttää sitä, että kaikki tarjoajat saavat saman informaation. Toimittaja on valittava tarjouksen jättäneiden joukosta. Tarjousajan on avoimessa menettelyssä oltava vähintään 45 päivää, kun ilmoitus tehdään sähköisesti Hilmassa. Tarjousaikaa voidaan lyhentää vain, jos hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus, joka on lähetetty Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon viimeistään 52 päivää ja aikaisintaan 12 kuukautta ennen hankintailmoituksen julkaisemista. Lyhennetyn tarjousajan on oltava riittävän pitkä, kuitenkin vähintään 22 päivää, tarjouspyyntöä vastaavien tarjousten tekemiselle. Jos hankintayksikkö asettaa tarjousasiakirjat kokonaisuudessaan sähköisesti saataville sekä mainitsee hankintailmoituksessa internet-osoitteen, jossa asiakirjat ovat saatavilla, tarjousaikaa voidaan lyhentää vielä viidellä päivällä avoimessa menettelyssä. Hankintailmoitus Tarjouspyynnön pyytäminen ja lähetys Tarjoukset Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Mahdolliset tarkennukset ja tarjousten vertailu Hankintapäätös Tiedoksianto

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto Rajoitettu menettely Rajoitetun menettelyn prosessikaavio Rajoitetulla menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen, ja johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta valitaan ne, jotka saavat tarjouspyynnön. Tarjoajia on kutsuttava rajoitetussa menettelyssä vähintään viisi, jos soveliaita on riittävästi. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Rajoitetussa menettelyssä on varattava vähintään 30 päivää osallistumishakemuksen tekemiselle, kun ilmoitus tehdään sähköisesti Hilmassa. Tarjouksen tekemistä varten on varattava vähintään 40 päivää kirjallisen tarjouspyynnön lähettämisestä alkaen. Jos hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus vähintään 52 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen hankintailmoituksen julkaistavaksi toimittamista, voidaan tarjouksen tekemisen varattua aikaa lyhentää. Sen on oltava kuitenkin vähintään 22 päivää. Jos hankintayksikkö asettaa tarjousasiakirjat kokonaisuudessaan sähköisesti saataville sekä mainitsee hankintailmoituksessa internet-osoitteen, jossa asiakirjat ovat saatavilla, tarjousaikaa voidaan lyhentää vielä viidellä päivällä rajoitetussa menettelyssä. Rajoitetussa menettelyssä voidaan käyttää nopeutettua aikataulua, jos määräaikojen noudattaminen on hankintayksiköstä riippumattomista syistä aiheutuneen odottamattoman kiireen vuoksi mahdotonta. Nopeutetussa menettelyssä osallistumishakemuksen jättämiselle on varattava 15 päivää (kun ilmoitus tehdään sähköisesti Hilmassa) ja tarjouksen tekemiselle 10 päivää. Hankintailmoitus Osallistumishakemukset Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja valinta Tarjouspyynnön lähettäminen Tarjoukset Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Mahdolliset tarkennukset ja tarjousten vertailu Päätös tarjouspyynnön saajista ja tiedoksianto Hankintapäätös Tiedoksianto

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/ (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto Neuvottelumenettely Neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa. Neuvottelumenettelyyn on kutsuttava vähintään kolme ehdokasta, jos soveliaita on riittävästi. Neuvottelumenettelyn käyttö edellyttää aina hankintalaissa olevaa perustetta sen käytölle. EU-neuvottelumenettelylle on omat perusteensa. Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää, jos avoimessa, rajoitetussa menettelyssä tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on saatu tarjouspyyntöä vastaamattomia tarjouksia, tai jos tarjouksia ei voida hankintalain 47, 48, 50 tai :n perusteella hyväksyä. Edellytyksenä on lisäksi, ettei alkuperäisiä tarjouspyynnön mukaisia sopimusehtoja olennaisesti muuteta. Hankintayksikkö voi valita neuvottelumenettelyn myös julkisista hankinnoista annetun lain 25 :n mukaisesti 1. hankinnassa, jonka luonne ei poikkeuksellisesti mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua tai johon liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua 2. palveluhankinnassa, kuten rahoituspalvelujen, rakennusten suunnittelupalvelujen sekä muiden asiantuntija- ja osaamispalveluiden hankinnassa, jossa hankinnan luonteen vuoksi tarjouspyyntöä tai tehtävänmäärittelyä ei voida laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen 3. rakennusurakassa, jos rakennustyö tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten eikä taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi taikka tutkimus- ja kehittämiskulujen korvaamiseksi 4. käyttöoikeusurakan saajan valinnassa. Hankintayksiköllä on perusteluvelvollisuus neuvottelumenettelyn edellytysten täyttymisestä. Neuvottelumenettelyyn siirtymisestä on pääsääntöisesti julkaistava ilmoitus. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse julkaista, jos mukaan otetaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät lain :n mukaisesti asetetut vähimmäisehdot ja, jotka ovat tehneet tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaisen tarjouksen. Hankintayksikkö voi harkintansa mukaan kuitenkin julkaista hankintailmoituksen ja valita vain osan tarjoajista osallistumaan neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö neuvottelee tarjoajien kanssa tarjousten mukauttamiseksi tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Neuvottelumenettely voidaan käydä vaiheittain silloin, kun vaiheittaisuudesta ja sen perusteita on ilmoitettu ennen hankintamenettelyn aloittamista. Neuvoteltavien ratkaisujen ja tarjousten määrän vähentämisessä voidaan käyttää ennalta ilmoitettuja ja neuvottelumenettelyssä vielä tarkentuvia tarjouksen valintakriteereitä. Siten tarjoajien soveltuvuuteen liittyviä perusteita ei tule enää käyttää neuvoteltavien tarjousten määrän vähentämisessä. Neuvottelumenettelyn lopputuloksena on parhaan tarjouksen valinta.

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen Sisällysluettelo Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348...3 I OSA Yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta...3 1 luku Tarkoitus ja periaatteet...3 1 Lain tarkoitus...3 2 Julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta.

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta. 1 (7) x.x.2017 xx JOHDANTO Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 20.8.2007 2007/nro 2 Tkj 21.1.2010 nro 9 HANKINTAOHJEET Hankintaohjeiden soveltaminen Sen lisäksi mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa, sitä täydentävissä

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 301, liite 87, 23.08.2010 2 Sisällys Johdanto 3 1. Pienhankintaohjeiden soveltamisala 4 2. Pienhankintojen suorittaminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni

HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni HANKINTAOHJEET Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIA KOSKEVAT HANKINTAOHJEET 1. YLEISTÄ... 3 1. 1. Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2. Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET... 1 1. Yleistä... 1 2. Hankintojen suunnittelu... 3 3. Hankintarajat ja -valtuudet... 3 4. Menettely hankintoja tehtäessä...

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289)

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) 1(5) KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) Näiden ohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa Kemin kaupungin hankintayksiköitä ja hankintahenkilöitä pienhankinnoissa ja täydentää Kemin kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

määrittää, alittaako vai ylittääkö hankinnan arvo kynnysarvot, joiden mukaan määräytyvät hankintamenettelyvaihtoehdot.

määrittää, alittaako vai ylittääkö hankinnan arvo kynnysarvot, joiden mukaan määräytyvät hankintamenettelyvaihtoehdot. 1 Päivämäärä Dnro 1424/55/2015 16.9.2015 HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN MAATALOUDEN INVESTOINNEISSA, KUN TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄ ON YLI 50 PROSENTTIA HANKINNAN KUSTANNUSARVIOSTA JA HANKINNAN ARVO ILMAN ARVONLISÄVEROA

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista 614/2007 Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Uudet oikeusturvakeinot

Uudet oikeusturvakeinot Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 12.9.2013 Pilvi Takala PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Pienhankintojen hankintaohje

Pienhankintojen hankintaohje Pienhankintojen hankintaohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja tytäryhtiöt Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Pienhankintaohje Voimaantulo xx.xx.xxxx Päätös xxxxx Päivitetty xx.xx.xxxx Päivittäjä xxxx Päivitetty

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. Talous- ja konsernijaosto 42 26.08.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 TAKO 42 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS SISÄLTÖ Julkinen hankinta Jyväskylän kaupungin hankintaorganisaatio Strateginen hankinta Operatiivinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) 2 Helsingin Sataman työkonepalvelut 2014 HEL 2013-014227 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Tausta Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman solmimaan

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 5 Hammaslaboratoriopalvelujen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä hankintavaltuuksista päättäminen HEL 2016-008316 T 02 08 02 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (6) 5 Monivuotisten kasvien taimihankinnan puitejärjestely 2017 2018 hankintayhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) kanssa HEL 2017-001449

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä...

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... Sisällys Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... V VI VIII 1 Johdanto 1.1 Hankintalainsäädännön tavoitteet... 27 1.2 Julkisten hankintojen taloudellinen merkitys... 28

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot