HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni"

Transkriptio

1 HANKINTAOHJEET Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni

2 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIA KOSKEVAT HANKINTAOHJEET 1. YLEISTÄ Hankintaohjeiden soveltaminen Yleiset hankintaperiaatteet Yhteishankinta ja yhteistyö muiden hankintaorganisaatioiden kanssa Laatuvaatimukset HANKINTAMENETTELYT Hankintamuodot Hankintamenettelyn valitseminen Hankintamenettely EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintamenettely kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa Hankintamenettely kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa HANKINNOISTA ILMOITTAMINEN Ilmoittamisvelvollisuus ja hankintailmoitus TARJOUSMENETTELY Tarjousten pyytäminen Määräajat Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta Tarjousten vastaanotto ja avaaminen Tarjousten hylkääminen Tarjousten arviointi ja hyväksyminen SOPIMUSMENETTELY Sopimuksen tai tilauksen tekeminen Ennakot Vakuudet Hankinnan vastaanotto ja hyväksyminen ERINÄISET MÄÄRÄYKSET Hyvä hankintatapa Esteellisyys Asiakirjojen julkisuus ja salassapito

3 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIA KOSKEVAT HANKINTAOHJEET 1. YLEISTÄ Hankintaohjeiden soveltaminen Hankintaohjeet koskevat kuntayhtymää ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä ja lisäksi myös hankintaohjeen voimaantulon jälkeen perustettavia tytär- ja osakkuusyhteisöjä. Hankintaohjeen tarkoituksena on ohjeistaa ja yhdenmukaistaa tehtävien hankintojen toteuttamistapaa ja hankintakäytäntöjä. Sen lisäksi mitä julkisista hankinnoista annetuissa säännöksissä, kuntalaissa ja hallintolaissa sekä konserniohjeessa ja sitä täydentävässä sisäisessä ohjeessa säädetään, noudatetaan hankinnoissa näitä ohjeita. Hankinnalla tarkoitetaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä Yleiset hankintaperiaatteet Hankinnat jakaantuvat taloudellisen arvon perusteella kolmeen eri ryhmään 1) EU-kynnysarvon ylittäviin 2) kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja 3) hankintalaissa tarkoitettujen kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. Näitä ohjeita sovelletaan kaikkiin hankintatyyppeihin tässä ohjeessa mainituin tarkennuksin. Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. Tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin sen mukaan kuin tarjouspyynnössä on esitetty. Hankinnoissa on, riippumatta hankinnan suuruudesta, noudatettava avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Tarjouksentekijöitä ja tarjouksia on kohdeltava tasapuolisesti. Hankinnoissa noudatettavasta sopimusmenettelystä ja sovellettavista sopimusehdoista on säädetty hankintaohjeen kohdassa Yhteishankinta ja yhteistyö muiden hankintaorganisaatioiden kanssa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hankinnoista ja niiden kilpailuttamisesta rakentamiseen liittyviä palveluita ja lääkevalmisteita lukuun ottamatta vastaa keskitetysti Tuomi Logistiikka Oy. Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa myös erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien keskeisiä hoitoon liittyviä tarvikkeita koskevat hankinnat ja muut erikseen päätetyt erityisvastuualueen hankinnat. Rakentamisurakointiin ja -suunnitteluun liittyvät palveluhankinnat kilpailuttaa yliopistollisen sairaalan toimitilat vastuualue ja erityisvastuualueen 3

4 sairaanhoitopiirin yhteiset lääkevalmistehankinnat yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekki. Hankinnoissa ja niiden toteuttamisessa on pyrittävä tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön ensisijaisesti muiden sairaanhoitopiirien ja yliopistollisten sairaaloiden hankintaorganisaatioiden kanssa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännössä on annettu sairaanhoitopiirin johtajalle hankintapäätösvaltuudet, joita on päätöksellä delegoitu eteenpäin viranhaltijoille. Tuomi Logistiikka Oy:lle luovutettavista valtuuksista päättää sairaanhoitopiirin hallitus. Konserniyhtiöiden osalta päätösvaltuuksista päätetään yhtiöissä erikseen Laatuvaatimukset Hankinnat on pyrittävä kohdistamaan yleisesti saatavilla oleviin tavaramalleihin ja -laatuihin sekä suorittamaan ne sellaisena ajankohtana ja sellaisissa erissä, että pakkaus-, kuljetus-, huolinta- ja muut hankintakustannukset ovat mahdollisimman alhaisia. Hankinnoissa on vältettävä rinnakkaistuotteita. Hankinnoissa on otettava huomioon kestävä kehitys aina kun se on mahdollista ja kustannuksiltaan sekä toiminnallisesti perusteltua. Kestävä kehitys pyritään huomioimaan mm. sertifioiduilla ympäristömerkeillä, tuotteiden kierrätysmahdollisuuksilla niiden elinkaaren aikana, sekä kuljetusten logistisella yhteensovittamisella. Kilpailuttamisessa on huolehdittava siitä: että hankintasuunnitelmat/hankintaohjelmat ovat selkeitä ja sisältävät kaikki hankinnan toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot että laatuvaatimuksia ei aseteta korkeammiksi, kuin mitä kulloinkin on tarpeellista että tavaroiden osalta käytetään yleisiä nimikkeitä ja standardeja, ellei erityisistä syistä muuta johdu että valitaan toimittajia, jotka kykenevät täyttämään hankintasopimuksen vaatimukset kaikilta osin Teknisiä eritelmiä ei saa laatia siten, että ainoastaan tietyn valmistajan tuote voi tulla kysymykseen. Tiettyyn tavaramerkkiin viittaaminen edellyttää erityisiä perusteluita ja on sallittua ainoastaan, jos mainintaan liitetään ilmaisu "tai vastaava". Kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tekninen eritelmä tulee määritellä ensisijaisesti viittaamalla joko eurooppalaisten standardien mukaisiin kansallisiin standardeihin tai eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin tai eritelmiin hankintalain mukaisesti. Hankinnassa voidaan edellyttää, että tavaran toimittaja tai palvelun tuottaja noudattaa tuotteiden valmistuksessa tai palvelusten tuottamisessa yleisesti hyväksyttyä laatu- tai muuta järjestelmää. Muita kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia ei voida käyttää tarjousten vertailussa. 4

5 2. HANKINTAMENETTELYT 2.1. Hankintamuodot Hankinnat suoritetaan avointa, rajoitettua, neuvottelumenettelyä, kilpailullista neuvottelumenettelyä, puitejärjestelyä tai suora hankintaa käyttäen siten kuin erikseen on säädetty tai jäljempänä määrätty. Hankinnoissa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä Avoin menettely Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksensa. Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella Rajoitettu menettely Rajoitetussa menettelyssä hankinta tehdään valituilta ehdokkailta saatujen tarjousten perusteella ilman päätöstä edeltäviä, tarjottuja hintoja tai ehtoja koskevia neuvotteluja myyjien kanssa Neuvottelumenettelyä, suorahankintaa, kilpailullista neuvottelumenettelyä ja puitejärjestelyä voidaan käyttää hankintalaissa säädetyin edellytyksin Hankintamenettelyn valitseminen Kilpailuttamisesta vastaava yksikkö on oikeutettu kussakin tapauksessa valitsemaan edullisimman hankintamenettelyn jäljempänä mainittavin perustein. Hankintamuodon valintaan vaikuttaa onko kysymyksessä EU-kynnysarvon ylittävä, kansallisen kynnysarvon ylittävä tai kansallisen kynnysarvon alittava hankinta Hankintamenettely EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintalain tarkoittamissa EU-kynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa sovelletaan hankintalain säännöksissä määrättyjä menettelytapoja ja toimintaaikoja. Hankinta käynnistetään julkaisemalla sitä koskeva ilmoitus julkisten hankintojen sähköisessä ilmoitusportaalissa. Hankinnoissa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä. Neuvottelumenettelyä, suorahankintaa, kilpailullista neuvottelumenettelyä ja puitejärjestelyä voidaan käyttää hankintalaissa säädetyin edellytyksin. Avoin menettely Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Rajoitettu menettely Rajoitettua menettelyä käytetään, kun hankittavien tuotteiden erityislaatu tai muu näihin verrattava syy sitä vaativat. Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikön on tehtävä hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisessä ilmoitusportaalissa. Hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden määrää, jotka kutsutaan tarjousmenettelyyn. Menettelyyn kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäismäärä sekä 5

6 tarvittaessa ehdokkaiden enimmäismäärä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Tarjoajiksi hyväksyttävät ehdokkaat on valittava noudattamalla hankintailmoituksessa esitettyjä ehdokkaiden soveltuvuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia sekä objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita. Ehdokkaita on kutsuttava tarjouskilpailuun hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi. Tarjouskilpailuun on kutsuttava vähintään viisi ehdokasta, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Tarjouskilpailuun otetaan ne ehdokkaat, jotka täyttävät vähimmäisedellytykset, ja jotka ovat tehneet osallistumishakemuksen. Neuvottelumenettely a) Siirtyminen neuvottelumenettelyyn Hankintayksikkö voi valita neuvottelumenettelyn, jos avoimessa, rajoitetussa tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on saatu tarjouksia, jotka eivät sisällöltään vastaa tarjouspyyntöä tai tarjouksia ei voida hankintalain määräysten perusteella hyväksyä. Edellytyksenä on myös, ettei tarjouspyynnön mukaisia sopimusehtoja muuteta olennaisesti. Uutta hankintailmoitusta ei tarvitse julkaista, jos neuvottelumenettelyyn otetaan mukaan kaikki tarjoajat, jotka täyttävät hankintalain mukaiset vähimmäisedellytykset, ja jotka ovat edeltävässä menettelyssä tehneet tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaisen tarjouksen. Neuvottelumenettelyyn siirtyminen on perusteltava ja siitä on ilmoitettava kilpailussa mukana oleville. Hankintayksikön on neuvoteltava vähintään kolmen ehdokkaan kanssa, jos sopivia ehdokkaita on riittävästi. b) Neuvottelumenettely itsenäisenä hankintamuotona Hankintayksikkö voi käyttää neuvottelumenettelyä itsenäisenä hankintamuotona, josta julkaistaan ilmoitus, hankintalaista ilmenevin erityisin perustein. Neuvottelumenettelyn kulkua koskevat määräykset sisältyvät hankintalakiin Kilpailullinen neuvottelumenettely Kilpailullisen neuvottelumenettelyn soveltamisedellytyksistä on säädetty hankintalaissa. Kilpailullista neuvottelumenettelyä käytetään, kun tavaraa, palvelu tai rakennustyötä ei voida määritellä niin tarkoin, että tarjouksen tekijät voisivat antaa hankintayksikölle yksityiskohtaisen tarjouksen. Hankintayksikön on laadittava neuvottelujen pohjaksi hankinnan tavoitteita ja sisältöä koskeva hankekuvaus, jonka pohjalta neuvottelut käydään hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä mainitulla tavalla vaiheittain. Neuvottelujen jälkeen hankintayksikkö pyytää lopulliset tarjoukset. Puitejärjestely Puitejärjestelyn käytön edellytyksistä on säädetty hankintalaissa. 6

7 Puitejärjestelyn kesto saa olla enintään neljä vuotta. Suorahankinta Suorassa hankinnassa hankintayksikkö suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä tai tekee hankintapäätöksen vain yhdeltä toimittajalta pyydetyn tarjouksen tai aikaisemman sopimuksen perusteella tarjouskilpailua järjestämättä. Suorahankintaa ja suorahankintaa lisätilauksena koskevat määräykset sisältyvät hankintalakiin. Suorahankinnasta tehdään ennakkoilmoitus julkisten hankintojen sähköiseen ilmoitusportaaliin. Päätös suorahankinnan käyttämisestä on perusteltava. Päätöksenteko EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankinnasta on tehtävä kirjallinen päätös, jonka perusteluista käy ilmi, miten hankinnalle hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä asetettuja vertailuperusteita on sovellettu. Hankintapäätös on lähetettävä tiedoksi hankintaan osallistuneille ja siihen on liitettävä valitusosoitus markkinaoikeuteen sekä ohjeet hankintaoikaisun tekemisestä. Hankintaoikaisu samoin kuin valituksen saattaminen markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kirjallisella tiedoksiannolla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen tiedoksi lähettämisestä. Sähköisellä tiedoksiannolla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, tiedoksiantopäivänä. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa päätöksen täytäntöönpanoon kuten kirjallisen sopimuksen tekemiseen ei saa ryhtyä ennen kuin on kulunut 7 päivää muutoksenhakuajan päättymisestä markkinaoikeudessa. Hankintapäätös ja hankintapäätökseen liittyvä valmisteluaineisto kuten tarjouspyyntö, tarjoukset, tarjousvertailut ja käyttöön soveltuvuuteen liittyvät lausunnot säilytetään hankinnan valmistelusta vastanneen tahon sähköisessä järjestelmässä. EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tulee tehdä jälki-ilmoitus 48 päivän kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä Hankintamenettely kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa Kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa noudatetaan hankintalakia. Tähän ryhmään kuuluvat myös hankintalain liitteen B mukaiset toissijaisia hankintoja koskevat palvelut. Hankinta käynnistetään julkaisemalla sitä koskeva ilmoitus julkisten hankintojen sähköisessä ilmoitusportaalissa. Hankinnat on suoritettava pääsääntöisesti tarjouskilpailuina avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. Neuvottelumenettelyä, kilpailullista neuvottelumenettelyä, 7

8 puitejärjestelyä ja suorahankintaa ilman tarjouskilpailua käytetään ainoastaan hankintalaista ilmenevin erityisin perustein. Avoin menettely Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Ennen saatujen tarjousten käsittelyä on arvioitava tarjouksen jättäneiden yritysten kelpoisuus ja jätettyjen tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus. Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella tarjouspyynnössä mainituin valintaperustein ja arviointikriteerein. Rajoitettu menettely Rajoitetussa menettelyssä tarjouksia pyydetään määrätyltä joukolta toimittajia, jotka tarjousta pyydettäessä arvioidaan luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan aiottu hankinta. Hankinnasta on julkaistava ilmoitus kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa. Kiinnostuneiden yritysten tulee jättää osallistumishakemuksensa hankintayksikölle asetettuun määräaikaan mennessä. Osallistumishakemuksen jättämistä varten on varattava riittävä aika, joka määräytyy hankinnan luonteen ja laajuuden mukaan. Tarjouskilpailuun hyväksyttävät toimittajat on valittava niiden osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta, jotka täyttävät hankintalain edellyttämät ja hankintayksikön asettamat vaatimukset. Hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden lukumäärää, joille tarjouspyyntö lähetetään. Lukumäärä tai sitä koskeva vaihteluväli on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Todellisen kilpailun aikaansaamiseksi tarjoajia on kutsuttava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä, vähintään kuitenkin viisi ehdokasta, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään hankintayksikön valitsemille ehdokkaille samanaikaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjoja ei saa lähettää muille toimittajille. Tarjousten tekemiselle varattavan ajan tulee olla riittävä ottaen huomioon hankittavan tavaran, palvelun tai urakan laajuus ja luonne. Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella tarjouspyynnössä mainituin edellytyksin ja perustein. Erityisin perustein tarjoajien kanssa voidaan avoimessa ja rajoitetussa hankintamenettelyssä käydä hankintaneuvotteluja, joiden tarkoituksena on selventää tai täsmentää tarjousten sisältöä tai tilaajan vaatimuksia. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei kuitenkaan saa vaarantua. Neuvottelut tulee käydä kaikkien tarjousten tekijöiden kanssa, ellei poikkeavaan menettelyyn ole saatujen tarjousten perusteella erityistä syytä. Neuvottelut yksinomaan tarjoushinnan tarkistamiseksi ovat kiellettyjä. 8

9 Neuvottelumenettely a) Neuvottelumenettelyyn siirtyminen Hankintalaissa säädetyin edellytyksin voidaan siirtyä neuvottelumenettelyyn esimerkiksi silloin, kun yhtään saatua tarjousta ei voida sellaisenaan hyväksyä tai, kun muuten on ilmeistä, ettei ilman neuvotteluja päästä tyydyttävään tulokseen. Neuvottelumenettelyyn voidaan siirtyä myös, jos saadut tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut määrärahat. Neuvottelumenettelyyn siirtyminen on perusteltava ja siitä on ilmoitettava kilpailussa mukana oleville. b) Neuvottelumenettely itsenäisenä hankintamuotona Neuvottelumenettely itsenäisenä hankintamuotona, josta julkaistaan ilmoitus, on mahdollista hankintalaista ilmenevin erityisin perustein. c) Neuvottelumenettely ilman erityisiä perusteita Neuvottelumenettely on sallittua ilman erityisiä perusteita kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU-kynnysarvot alittavissa -tavara- ja palveluhankinnoissa, joiden ennakoitu kokonaisarvo on alle euroa sekä -rakennusurakoissa, joiden ennakoitu arvo on alle euroa. Hankintayksikön on neuvoteltava vähintään kolmen ehdokkaan kanssa, jos sopivia ehdokkaita on riittävästi. Kilpailullinen neuvottelumenettely Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttöön sovelletaan, mitä hankintalaissa (29 32 :ssä) säädetään. Puitejärjestely Puitejärjestelyn käyttöön sovelletaan, mitä hankintalaissa säädetään. Suorahankinta Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan hankintalaissa säädetyin edellytyksin. Sen lisäksi suorahankintaa voidaan käyttää EU-kynnysarvon alittavissa yksittäisissä tapauksissa sosiaali-, terveys- tai koulutuspalvelujen hankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen, neuvottelumenettelyn käyttö tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi. Päätöksenteko Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankinnasta on tehtävä kirjallinen päätös, jonka perusteluista käy ilmi, miten hankinnalle 9

10 hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä asetettuja vertailuperusteita on sovellettu. Hankintapäätös on lähetettävä tiedoksi hankintaan osallistuneille ja siihen on liitettävä valitusosoitus markkinaoikeuteen sekä ohjeet hankintaoikaisun tekemisestä. Hankintaoikaisu samoin kuin valituksen saattaminen markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kirjallisella tiedoksiannolla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen tiedoksi lähettämisestä. Sähköisellä tiedoksiannolla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, tiedoksiantopäivänä. Hankintapäätökset säilytetään sähköisessä järjestelmässä Hankintamenettely kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa Kansallinen kynnysarvo on ilman arvonlisäveroa tavara- ja palveluhankinnoissa euroa Liitteen B mukaisissa toissijaisissa palveluhankinnoissa euroa, lukuun ottamatta ryhmän 25 sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankintoja, joissa kynnysarvo on euroa ja Rakennus- ja käyttöoikeusurakoissa euroa Kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen kilpailuttamisesta, hankintamenettelyn valinnasta tai hankinnan toteuttamisesta ilman kilpailutusta suorahankintana, päättää kilpailuttamisesta vastaava hankintayksikkö tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Päätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon hankintalain keskeiset periaatteet kokonaisedullisuuden tavoittelusta ja asianosaisten tasapuolisesta kohtelusta. Avoin menettely Avoimessa menettelyssä tarjouskilpailuun osallistuvien lukumäärää ei rajoiteta etukäteen, jolloin kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tarjouksensa. Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella. Rajoitettu menettely Rajoitetussa menettelyssä tarjouksia pyydetään määrätyltä joukolta tarjoajia, jotka arvioidaan luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan aiottu hankinta. Mahdollisimman tasapuolisen kilpailutilanteen luomiseksi tarjouspyyntö lähetetään riittävän monelle luotettavalle ja toimituskykyiselle yritykselle. Suositeltavana määränä pienissä hankinnoissa pidetään vähintään kolmea tarjoajaa. Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella. Tarjoajien kanssa voidaan avoimessa ja rajoitetussa hankintamenettelyssä tarvittaessa käydä neuvotteluja, joiden tarkoituksena on selventää tai täsmentää tarjousten sisältöä tai tilaajan vaatimuksia. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei kuitenkaan saa vaarantua. 10

11 Neuvottelumenettely Hankinnat voidaan suorittaa myös neuvottelumenettelyllä ilman erityistä syytä. Neuvottelumenettely voidaan toteuttaa usealta eri toimittajalta saatujen tarjousten perusteella tai neuvottelemalla tarjoajien kanssa ilman tarjousmenettelyä. Suora hankinta Hankinta ilman kilpailua on mahdollista mm. jos hankinnan arvo on vähäinen, kysymys on aiemmin kilpailutetun hankinnan jatkohankinnasta, uudesta alkavasta toiminnasta, kun kilpailevia toimittajia ei ole tai kilpailuttaminen muutoin on epätarkoituksenmukaista. Hankinnan arvon vähäisyys on arvioitava hankintayksikön hankintavolyymien ja hankintojen luonteen perusteella. Suorahankintaa käytettäessä mitään toimittajaa ei saa suosia tai syrjiä. 3. HANKINNOISTA ILMOITTAMINEN 3.1. Ilmoittamisvelvollisuus ja hankintailmoitus Hankintalain tarkoittamista kynnysarvot ylittävistä hankinnoista on ilmoitettava kansallisesti tai EU:n laajuisesti. EU-kynnysarvot ylittävistä suorahankinnoista tehdään ennakkoilmoitus. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, joihin hankintalakia ei sovelleta, ei tarvitse tehdä julkista hankintailmoitusta. Hankintailmoituksella käynnistetään varsinainen tarjouskilpailu avoimessa menettelyssä ja osallistumishakemuksen jättäminen rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä. Hankintaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa. 4. TARJOUSMENETTELY 4.1. Tarjousten pyytäminen Tarjouspyyntö tehdään hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa kirjallisena. Tarjouspyyntöön sisältyvät yksityiskohtaiset määräykset voidaan kirjata erilliseen hankintaohjelmaan tai -suunnitelmaan. Suullista tarjouspyyntöä voidaan käyttää ainoastaan kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa. Suullinen tarjouspyyntö on tarvittaessa vahvistettava kirjallisesti. Tarjouspyyntö lähetetään samanaikaisesti ja samansisältöisenä kaikille ehdokkaille. Avoimessa menettelyssä tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan kuitenkin sitä mukaan kun ehdokkaat pyytävät niitä hankintayksiköltä. Tarjousaikana välttämättömiksi ilmenneet lisäykset ja muutokset tarjouspyyntöasiakirjoihin tai tarjousajan pidentäminen ilmoitetaan kaikille, joilta tarjous on pyydetty. 11

12 Tarjouspyyntöön sisällytettävät oikeudelliset ja tekniset vaatimukset on laadittava niin selviksi, että tarjouksentekijät voivat niiden perusteella tehdä mahdollisimman yksiselitteisen tarjouksen, ja että tarjoukset saadaan keskenään vertailukelpoisiksi. Valintaperusteet, joita sovelletaan tarjoajaehdokkaita valittaessa tai hankintapäätöstä tehtäessä on mainittava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnön poiketessa hankintailmoituksesta, hankintailmoitukseen kirjatut tiedot menevät tarjouspyynnön edelle. Tarjouspyynnön sisältö Tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on hankinnan laadusta ja arvosta riippuen ilmoitettava: 1. tiedot hankintayksiköstä 2. hankittavien tavaroiden ja palvelujen määrä ja erityisominaisuudet samoin kuin rakennustyön tekninen sisältö sekä toimitukselta edellytettävät laatuvaatimukset 3. sovellettava hankintamenettely 4. ilmoitus toimittajien kelpoisuusvaatimuksista ja sen osoittamiseksi vaadittavista asiakirjoista 5. tarjouksen valintaperuste ja käytettävät vertailuperusteet 6. voidaanko kokonaistarjouksen lisäksi tehdä osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia 7. vaatimus huolto- ja käyttöohjeista sekä koulutuksesta, joiden tulee sisältyä tarjoukseen 8. varaosien saantimahdollisuudet sekä tuotteen huolto- ja korjausmahdollisuudet 9. hankinnan toimitusaika ja paikka 10. määräaika tarjouksen jättämiselle sekä osoite, johon tarjous on toimitettava samoin kuin tarjoukseen merkittävä tunnus 11. kuinka pitkään tarjouksen pitää olla voimassa 12. maksuehdot ja vakuudet 13. edellytetäänkö tarjoukselta kiinteää hintaa vai hyväksytäänkö myös hinnanmuutosperusteeseen sidottu hinta 14. tarjoajan selvitys yhteystiedoista sähköistä tiedoksiantoa varten Valintaperusteen ja käytettävien vertailuperusteiden asettaminen Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on mainittava hankintapäätöstä tehtäessä sovellettava valintaperuste. Mikäli EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, tarjousasiakirjoissa on ilmoitettava tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys. 12

13 EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa riittää, kun kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ilmoitetaan tärkeysjärjestyksessä Määräajat Tarjous sekä tarjouskilpailuun osallistumista koskeva hakemus on jätettävä määräajassa. Määräajaksi ilmoitetaan päivämäärä ja tarvittaessa myös kellonaika. Tarjouksen tekemiseen on varattava riittävä aika. Mikäli tarjousten tekemiseksi on tilaajasta johtuvasta syystä aiheellista myöntää lisäaikaa, siitä on ilmoitettava kaikille, joilta tarjous on pyydetty. Tarjouspyynnössä on ilmoitettava aika, jonka tarjouksen tulee olla voimassa. Osallistumishakemuksen ja tarjouksen jättämiselle varattavan määräajan vähimmäisajasta on EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta säädetty hankintalaissa Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevat ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnin yksityiskohtaiset perusteet on määritelty hankintalaissa. Vastaavia perusteita noudatetaan soveltuvin osin myös kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Hankintayksikön on ehdottomasti suljettava ehdokas tai tarjoaja pois kilpailusta hankintalaissa tarkoitetuissa tilanteissa. Hankintayksikön harkinnan mukaan ehdokas tai tarjoaja voidaan sulkea pois esimerkiksi seuraavien edellytysten vallitessa: toimittaja on konkurssissa tai toimittaja on päätetty asettaa selvitystilaan toimittaja on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta toimittaja on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen toimittaja on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen (esim. eläkevakuutusmaksujen) suorittamisen toimittaja on osoittautunut epäluotettavaksi antamalla vääriä tietoja hankintayksikölle tarjouksentekijän luotettavuuden arvioimiseksi. Hankintayksikkö voi sulkea ehdokkaan tai tarjoajan pois kilpailusta myös tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain eli tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisin perustein. Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaan tai tarjoajan sulkemisesta kilpailusta päätös joko heti tai lopullisen valintapäätöksen yhteydessä. Hankintayksikkö voi ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuuden selvittämiseksi pyytää näiltä todistuksia tai selvityksiä hankintalaista ilmenevällä tavalla. Selvityspyynnöt on suhteutettava hankkeen laadun ja koon mukaisesti. 13

14 4.4. Tarjousten vastaanotto ja avaaminen Tarjouksen jättöosoite ja jättöaika sekä tarjoukseen merkittävä tunnus tulee yksilöidä tarjouspyynnössä selvästi. Tietoteknisin menetelmin tehtyjen tarjousten vastaanotto on järjestettävä siten, ettei tarjousten salaisuutta vaaranneta. Tarjoukset säilytetään avaamattomina niiden avaamistilaisuuteen saakka. Myös avaamistilaisuuden jälkeen on huolehdittava siitä, että tarjoukset niihin kuuluvine hankintapäätöksen kannalta oleellisine liitteineen säilytetään huolellisesti. Tarjoukset avataan ilman julkisuutta hankintayksikköä edustavien henkilöiden toimesta. Avatut tarjoukset varmistetaan päivämäärällä ja läsnä olevien henkilöiden nimikirjaimilla. Avaustilaisuudesta laaditaan pöytäkirja, johon liitetään luettelo saaduista tarjouksista. Avaustilaisuuden puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan Tarjousten hylkääminen Hankinnasta päättävällä on oikeus hylätä saadut tarjoukset hankintalain mukaisin perustein. Tarjousta ei saa hyväksyä: 1. jos se on tarjouspyynnön vastainen 2. jos tarjoushintaa ei ole annettu yksiselitteisesti tai tarjouksessa ei ole esitetty vaadittuja hintaerittelyjä 3. jos tarjouksentekijä on tarjousmenettelyssä toiminut vilpillisesti taikka muuten lain tai hyvän kauppatavan vastaisesti 4. jos tarjous on saapunut määräajan päättymisen jälkeen. Myöhästynyt, mutta ennen avaustilaisuutta saapunut tarjous voidaan kuitenkin ottaa huomioon kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, joihin ei sovelleta hankintalakia. Lisäksi tarjoukset voidaan hylätä 1. jos kaikki tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut määrärahat tai hankinta osoittautuu tarpeettomaksi. 2. jos tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä, että hankintaa ei myyjän taloudelliset edellytykset huomioon ottaen voida tarjouksen mukaisesti toteuttaa. Tarjousten hylkääminen alhaisen hinnan johdosta edellyttää kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintalaista selviävällä tavalla yksityiskohtaista selvitysmenettelyä Tarjousten arviointi ja hyväksyminen Tarjoukset on käsiteltävä niin hyvissä ajoin, että tarjouksen hyväksyminen voidaan saada tarjouksentekijän tietoon tarjouksen voimassaoloaikana. Tarjousten vertailusta huolehtii hankinnan kilpailuttamisesta vastaava yksikkö käyttäen tarvittaessa asiantuntijoita. Tarjouksia vertailtaessa ei saa ottaa mukaan uusia vertailuperusteita, joita ei ole mainittu tarjouspyyntöasiakirjoissa. 14

15 Tarjouksentekijälle saadaan myöntää tilaisuus oikaista ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe. Oikaisu on tehtävä ennen hankintapäätöstä. Tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisinta valintaperustetta käytettäessä on sovellettava kaikkia hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä mainittuja vertailuperusteita. 5. SOPIMUSMENETTELY 5.1. Sopimuksen tai tilauksen tekeminen Hankinnasta tehtävä tilaus tai sopimus tehdään noudattaen sopimuksen tekemistä koskevia voimassa olevia yksityisoikeudellisia säännöksiä kuten oikeustoimilakia ja kauppalakia sekä mitä hankintalaissa sopimuksen tekemisestä säädetään. Julkisia hankintoja varten on laadittu yleiset sopimusehdot. Näitä ja eräiden erikoisalojen hyväksyttyjä yleisiä sopimusehtoja voidaan käyttää hankinnan laatuun soveltuvalla tavalla lyhennettyinä, muutettuina tai lisätiedoilla täydennettyinä. Tuomi Logistiikka Oy:n toimesta suoritettujen hankintojen sopimukset allekirjoittaa yhteishankintojen ja sairaanhoitopiirin euroa alittavien erillishankintojen osalta Tuomi Logistiikka Oy:n nimeämä henkilö. Tätä suurempien erillishankintojen sopimukset tai tilaukset allekirjoittaa hankintavaltuudet omaava viranhaltija tai hänen määräämänsä. Sopimukset valmistelee kilpailuttamisesta vastannut hankintayksikön nimeämä henkilö. Erityisvastuualueen yhteishankintoina toteutettuja keskeisiä hoitoon liittyviä tarvikkeita koskevat sopimukset allekirjoittaa yhteishankintatoiminnasta vastaava Tuomi Logistiikka Oy:n nimeämä henkilö ja lääkehankintoja koskevat hankinnat yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekkari. Rakentamisurakointiin ja -suunnitteluun liittyvät sopimukset allekirjoittaa toimitilat vastuualueen johtaja Ennakot Myyjälle voidaan myöntää ennakkoa ainoastaan poikkeustapauksessa ja sille on vaadittava riittävä vakuus Vakuudet Hankinnan sopimuksen mukaisen täyttämisen ja takuuajan velvoitteiden täyttämisen varalta voidaan tarvittaessa vaatia vakuus. Vakuudeksi voidaan hyväksyä raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, pankin antama talletustodistus tai tilaajan hyväksymä muu luotettava vakuus. 15

16 5.4 Hankinnan vastaanotto ja hyväksyminen Tavaraa vastaanotettaessa on sen määrä ja kunto viipymättä tarkistettava. Laitteen saa hyväksyä vasta, kun sille on suoritettu käyttöönottotarkastus, jossa on todettu, että laite on toimintakunnossa ja täyttää sille asetetut suoritusarvot sekä muut hankintasopimuksen ehdot. Palvelutehtävän tai rakennusurakan vastaanotto toteutetaan tehdyn sopimuksen mukaisesti joko toimeksiannon päättyessä tai osatehtävien suorittamisen jälkeen. Toimituksen viivästyessä tai myyjän syyllistyessä virheelliseen tai sopimuksenvastaiseen toimitukseen taikka muulla tavoin rikkoessa sopimusta, on asiasta viipymättä reklamoitava. Kilpailuttamisesta vastaavan yksikön on huolehdittava siitä, että sopimuksen tarkoittamia maksueriä ei makseta ennen velvoitteiden täyttämistä eikä kauppahintaa kokonaisuudessaan suoriteta ennen kuin hankinta on hyväksyttävästi vastaanotettu. Vastaavasti saman yksikön tulee huolehtia myös, että korvaukset mahdollisista sanktioista peritään, ja että hankintaan liittyvät vakuudet on toimitettu ennen kauppahinnan suorittamista. 6. ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 6.1. Hyvä hankintatapa Sairaanhoitopiirin hankinnat on suoritettava hankintalain ja hankintaohjeiden sekä hyvän hankintatavan mukaisesti. Hankintojen yhteydessä ei saa vastaanottaa henkilökohtaisia etuja. Sama koskee myös yhdistysten tai yritysten kautta vastaanotettavia etuja. Sairaanhoitopiirin hankinnoissa toimitaan myös Sailab Ry:n suosittamien eettisten ohjeiden mukaisesti, joiden tavoitteena on mm. varmistaa terveydenhuollon alalla toimivien osapuolten riippumattomuus toisistaan (Sailab Ry:n suositus eettisiksi ohjeiksi ) Esteellisyys Tarjouksen, hankintaa koskevan sopimuksen tai sen tulkintaa koskevan asian käsittelyyn tai tavaran tai palvelun tarkistamiseen osallistuvan henkilön tulee olla esteetön. Esteellisyydestä hankinta-asioissa on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty kuntalaissa ja hallintolaissa. Palveluja kilpailutettaessa tulee tarjoajien tiedoksi saattaa, että sairaanhoitopiirin henkilökunta ei saa osallistua kilpailevaan toimintaan eikä olla mukana tarjottavaa palvelua tuottamassa Asiakirjojen julkisuus ja salassapito Hankintoja koskevat asiakirjat eivät ole julkisia, ennen kuin hankintaa koskeva päätös on tehty. Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta on noudatettava viranomaisen julkisuudesta annetun lain (621/1999) eli julkisuuslain säännöksiä. 16

17 EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintasopimusta koskeva jälkiilmoitus ei saa sisältää tietoja, joiden julkaiseminen olisi yleisen edun vastaista tai saattaisi vaarantaa luottamuksellisten liiketietojen säilyttämistä, perustettuja kaupallisia etuja tai tervettä kilpailua. 17

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni

HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni HANKINTAOHJEET Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIA KOSKEVAT HANKINTAOHJEET 3 1. YLEISTÄ... 3 1. 1. Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2. Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki Rahatoimisto ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ. Kaupunginhallituksen 18.12.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.

Äänekosken kaupunki Rahatoimisto ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ. Kaupunginhallituksen 18.12.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1. Äänekosken kaupunki Rahatoimisto ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen 18.12.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Hankintaorganisaatio 3 Hankintavaltuudet

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 20.8.2007 2007/nro 2 Tkj 21.1.2010 nro 9 HANKINTAOHJEET Hankintaohjeiden soveltaminen Sen lisäksi mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa, sitä täydentävissä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila HALLINNOLLINEN OHJE 1 (5) HANKINTAOHJE 1 Soveltamisala ja määrittelyt n hankinnoissa noudatetaan n kilpailuttamisen linjauksia (Maakuntahallitus Kokous 19.06.2006 / Pykälä 140) ja tätä hankintaohjetta

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012.

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1. Yleiset ohjeet 1.1. Hankintaohjeiden soveltaminen Sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallituksen hyväksymä 28.06.2010

HEINOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallituksen hyväksymä 28.06.2010 HEINOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallituksen hyväksymä 28.06.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät... 4 1 Yleistä 1.1. Hankintaohjeiden soveltaminen... 7 1.2. Yleiset hankintaperiaatteet... 8 1.3.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 74, liite 18, 15.03.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 4 1. Yleistä 9 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Vaasan yliopisto 1 Hankintaohje Hallintopalvelut LIITE 8

Vaasan yliopisto 1 Hankintaohje Hallintopalvelut LIITE 8 Vaasan yliopisto 1 Hankintaohje Asetus valtion hankinnoista 22.12.1993/1416 Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1505/92)

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 431/02.08.00/2015 90 Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta.

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta. 1 (7) x.x.2017 xx JOHDANTO Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen yleiset hankintaohjeet

Joensuun seudun hankintatoimen yleiset hankintaohjeet 1 Joensuun seudun hankintatoimen yleiset hankintaohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 4 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Valmisteilla oleva ehdotus 27.9.2011 SASTAMALAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä

Valmisteilla oleva ehdotus 27.9.2011 SASTAMALAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä Valmisteilla oleva ehdotus 27.9.2011 SASTAMALAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 1 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 9 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/ 04.11.2016 1/9 84328 Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta Hankinnan tunniste-

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Hankintamenettelyt kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU kynnysarvon alittavissa hankinnoissa

Hankintamenettelyt kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU kynnysarvon alittavissa hankinnoissa Hankintamenettelyt kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU kynnysarvon alittavissa hankinnoissa Yleistä Kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU- kynnysarvon alittavissa hankinnoissa noudatetaan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289)

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) 1(5) KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) Näiden ohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa Kemin kaupungin hankintayksiköitä ja hankintahenkilöitä pienhankinnoissa ja täydentää Kemin kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 510/2015 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================================== PIETARSAAREN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 301, liite 87, 23.08.2010 2 Sisällys Johdanto 3 1. Pienhankintaohjeiden soveltamisala 4 2. Pienhankintojen suorittaminen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

Lahden hankintaohjeet ja -käytännöt

Lahden hankintaohjeet ja -käytännöt Lahden hankintaohjeet ja -käytännöt Minna Halonen vs. hankintapäällikkö Tausta Jo ensimmäisen hankintalain voimaan tullessa 1994 Suomen Kuntaliitto uudisti aikaisemmat suositusohjeensa kunnan yleisiksi

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Kalajoen kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hankintaohje KALAJOEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.2.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kalajoen kaupungin hankintaohje 1.2.2011 alkaen Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden

Lisätiedot

määrittää, alittaako vai ylittääkö hankinnan arvo kynnysarvot, joiden mukaan määräytyvät hankintamenettelyvaihtoehdot.

määrittää, alittaako vai ylittääkö hankinnan arvo kynnysarvot, joiden mukaan määräytyvät hankintamenettelyvaihtoehdot. 1 Päivämäärä Dnro 1424/55/2015 16.9.2015 HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN MAATALOUDEN INVESTOINNEISSA, KUN TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄ ON YLI 50 PROSENTTIA HANKINNAN KUSTANNUSARVIOSTA JA HANKINNAN ARVO ILMAN ARVONLISÄVEROA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti:

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti: ATK-laitteet TARJOUSPYYNTÖ PPKY Selänne on kolmen kunnan muodostama peruspalvelukuntayhtymä, joka hoitaa Haapajärven, Pyhäjärven kaupunkien sekä Reisjärven kunnan peruspalvelut ja siihen kuuluvien kuntien

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot