Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005"

Transkriptio

1 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005

2 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005

3 Esipuhe Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja sen jäsenliittojen työvoimatiedustelulla kerättiin marraskuulta 2005 tietoja jäsenyritysten työvoimatilanteesta, työsuhteiden muodoista sekä henkilöstön rekrytoinnista ja siihen liittyvistä ongelmista. Tämä julkaisu sisältää työvoimatiedustelusta saadut tulokset rekrytointiin liittyvistä vaikeuksista EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu koski kaikkia EK:n edustamia toimialoja. Tiedustelu lähetettiin otannan perusteella jäsenyritykselle tai toimipaikalle. Tiedustelun vastausprosentti oli 47 yrityksistä laskettuna ja 73 niiden henkilöstömäärästä laskettuna. Tulokset kuvaavat näin ollen varsin luotettavasti koko yksityistä sektoria. Työvoimatiedustelusta saadut tiedot ovat tärkeä lisä työvoima- ja koulutuspoliittiseen keskusteluun sekä valtakunnallisesti että toimiala- ja aluetasolla. Helsingissä toukokuussa 2006 Markku Koponen Koulutusjohtaja 2 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

4 Yhteenveto Työvoimatiedustelussa selvitettiin, oliko yrityksillä ollut vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Rekrytointivaikeuksia kokeneilta yrityksiltä tiedusteltiin lisäksi, missä ammateissa ja tehtävissä ne olivat kokeneet vaikeuksia, mitkä olivat rekrytointivaikeuksien syyt ja monenko henkilön rekrytointitarpeesta oli kysymys. Yrityksistä runsas neljännes eli 28 prosenttia ilmoitti kokeneensa rekrytointivaikeuksia. Rekrytointivaikeudet yleistyivät vuonna 2005 etenkin rakentamisessa ja teknologiateollisuudessa, missä yli puolet yrityksistä ilmoitti kokeneensa vai- keuksia ammattityövoiman rekrytoinnissa. Näillä aloilla rekrytointivaikeudet olivat yleisempiä kuin kertaakaan 1990-luvun laman päättymisen jälkeen. Työntekijöiden rekrytointi on vaikeinta pääosin perinteisiin teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen suoritustason tehtäviin. Rekrytointitarve oli määrällisesti suurinta palvelualoilla. Suurin tarve oli kuljetus-, jakelu- ja varastotyöntekijöistä sekä teollisuuden ja rakentamisen ammattityöntekijöistä. Yritykset pitävät pääasiallisena syynä rekrytointivaikeuksiin sitä, että työnhakijoilta puuttuu tarvittavaa ammatillista osaamista puutteellisen koulutuksen tai työkokemuksen takia. Näin oli etenkin teollisuudessa ja rakentamisessa. Palveluyrityksissä nousivat esiin myös työpaikkaan ja työnhakijoiden ominaisuuksiin liittyvät syyt. Rekrytointiongelmien voidaan arvioida lähivuosina edelleen jatkuvan ja lisääntyvän, kun suuret ikäluokat siirtyvät pois työelämästä. EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

5 Joka neljännellä yrityksellä rekrytointivaikeuksia Työvoimatiedustelun mukaan useampi kuin joka neljäs EK:n jäsenyritys oli kokenut marraskuussa 2005 vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Tiedustelussa kysyttiin, onko yrityksessä tai toimipaikassa tällä hetkellä sellaisia ammatteja tai tehtäviä, joihin on ollut vaikeaa saada ammattitaitoisia henkilöitä. EK:n jäsenyrityksistä 28 prosenttia vastasi kysymykseen myöntävästi. Rekrytointivaikeudet olivat yleisimpiä rakentamisessa ja teknologiateollisuudessa. Viime vuosina rekrytointivaikeudet ovat edelleen yleistyneet. Rekrytointivaikeudet erittäin yleisiä rakentamisessa Rakennusalan yrityksistä peräti 57 prosenttia ilmoitti marraskuussa 2005 kokeneensa vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Maa- ja vesirakennusalalla rekrytointivaikeuksista ilmoitti peräti 83 prosenttia, talonrakennuksessa 62 ja rakennusasennuksessa 46 prosenttia yrityksistä. Rakennusasennukseen on luettu maalaus-, lattianpäällystys-, LVI- ja sähköasennusala. Teollisuuden aloista rekrytointivaikeudet olivat selvästi yleisimpiä teknologiateollisuudessa, missä niitä ilmoitti kokeneensa noin puolet eli 51 prosenttia yrityksistä. Rekrytointivaikeuksia oli etenkin kone- ja Kuva 1. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä 2005, % Rakentaminen Teollisuus Palvelut Koko EK metallituoteteollisuudessa (55 prosenttia). Muilla teollisuuden aloilla rekrytointivaikeudet olivat selvästi vähäisempiä. Rakennustuoteteollisuudessa rekrytointivaikeuksia oli kokenut 31 prosenttia yrityksistä, mutta muilla teollisuuden aloilla vain 5 15 prosenttia yrityksistä. Rekrytointivaikeuksia oli vähiten aloilla, joilla henkilöstön määrä on vähenemässä % Palvelualoilla rekrytointivaikeuksia joka neljännellä yrityksellä Palvelualoilla rekrytointivaikeudet olivat yleisimpiä kiinteistöpalveluissa, tutkimus- ja teknisissä palveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Näillä aloilla noin 40 prosenttia yrityksistä oli kokenut rekrytointivaikeuksia. Useimmilla palvelualoilla rekrytointivaikeuksia ilmoitti kokeneensa noin prosenttia yrityksistä. 4 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

6 Vähiten rekrytointivaikeuksia oli rahoitusalalla. Kuva 2. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä toimialoittain 2005, % Rekrytointivaikeuksia eniten suurissa yrityksissä Suuret yritykset ja toimipaikat olivat kokeneet rekrytointivaikeuksia selvästi useammin kuin pienet yritykset. Yli henkilön yrityksistä rekrytointivaikeuksia oli yli puolella, mutta alle 20 henkilön yrityksistä joka neljännellä. Tilanne oli samankaltainen kaikilla kolmella sektorilla, mutta rakennusalalla myös pienistä yrityksistä yli puolella oli rekrytointivaikeuksia. Maa- ja vesirakentaminen Talonrakennus Rakennusasennus RAKENTAMINEN YHTEENSÄ Teknologiateollisuus Rakennustuoteteollisuus Energiateollisuus Puuteollisuus Elintarviketeollisuus Kemianteollisuus Painaminen Paperiteollisuus TeVaNaKe-teollisuus TEOLLISUUS YHTEENSÄ Kiinteistöpalvelut Tutkimus- ja tekniset palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Liikenne Tukkukauppa Koulutus Vähittäiskauppa Hotellit ja ravintolat Henkilökohtaiset palvelut Tietopalvelut Liiketoimintapalvelut Viestintäpalvelut Rahoitus ja vakuutus PALVELUT YHTEENSÄ % Kuva 3. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä yrityskoon mukaan 2005, % Alle Yli % EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

7 Rekrytointivaikeudet yleisimpiä Hämeessä Alueellisesti tarkasteltuna rekrytointivaikeuksia oli suhteellisesti eniten Hämeen TE-keskuksen alueella, missä 41 prosenttia EK:n jäsenyrityksistä ilmoitti kokeneensa vaikeuksia ammattitaitoisen työvoiman saannissa. Rekrytointivaikeuksia oli Hämeessä etenkin palvelualojen tehtäviin. Myös Keski-Suomessa ja Kainuussa rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus oli lähes 40 prosenttia. Suhteellisesti vähiten rekrytointivaikeuksia oli Pohjois- Karjalassa. Rakennusalan rekrytointivaikeudet olivat jokseenkin yhtä yleisiä koko maassa. Kuva 4. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä TE-keskusalueittain 2005, kaikki toimialat, osuus yrityksistä, % Häme Keski-Suomi Kainuu Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Uusimaa Koko maa Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjanmaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Lappi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Karjala % 6 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

8 Miten rekrytointivaikeuksia mitattiin? Rekrytointivaikeuksista esitettiin työvoimatiedustelussa seuraavat kysymykset: Onko yrityksessänne tai toimipaikassanne tällä hetkellä sellaisia ammatteja tai tehtäviä, joihin teidän on ollut vaikeaa saada ammattitaitoisia henkilöitä? Jos vastaus oli kyllä, esitettiin seuraavat lisäkysymykset: Missä ammateissa ja tehtävissä olette kokeneet rekrytointivaikeuksia? Monenko henkilön rekrytointitarpeesta on kysymys? Mitä pidätte tärkeimpinä syinä henkilöstön hankinnan vaikeuteen? Ammatti- ja tehtävänimikkeistä annettiin lähes 300 nimikkeen luettelo, josta vastaaja sai valita korkeintaan 3 nimikettä. Lisäksi vastaajan oli mahdollista ilmoittaa jokin muu tehtävänimike. Mitä rekrytointivaikeudet kuvaavat? Työntekijöiden rekrytoiminen on yrityksissä aina aikaa vievä ja kustannuksia aiheuttava prosessi. Monesti rekrytointiin liittyy ongelmia ja vaikeuksia, mutta usein niitä voidaan pitää enemmän tai vähemmän tavanomaisina. Työntekijöiden rekrytoinnissa voi olla vaikeuksia myös sen takia, että yrityksen on vaikeaa tai mahdotonta löytää päteviä tai sopivia henkilöitä avoinna oleviin tehtäviin. Tämä voi johtua monesta syystä. Työmarkkinoilla ei ole työnhakijoita, joilla olisi tehtävään vaadittavaa osaamista, koulutusta tai työkokemusta. Työnhakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet eivät ole sopivia tehtävään. Työnhakijat eivät ole valmiita muuttamaan uuden työpaikan myötä toiselle paikkakunnalle. Tällä tavoin määritellyt rekrytointivaikeudet kuvaavat työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa esiintyviä ongelmia. Rekrytointivaikeuksien kokeminen on yrityksen käsitys tilanteesta. Kokeminen on kuitenkin sillä tavoin todellista, että yrityksessä olisi työtehtävä tai -tehtäviä, joihin palkattaisiin työntekijöitä, jos päteviä tai sopivia löytyisi. Mitä yritys tekee, jos pätevää tai sopivaa työvoimaa ei löydy? Monesti ongelma on tilapäinen ja saattaa ratketa kohtuullisessa ajassa. Jos ongelma on pitkäkestoinen tai pysyvä, yrityksen on sopeuduttava tilanteeseen. Silloin toiminnan laajuutta tai kasvua on rajoitettava, töitä ja tehtäviä on organisoitava uudelleen tai haettava apua esimerkiksi työvoiman vuokraamisesta. Rekrytointivaikeudet näyttävät kasaantuvan usein saman toimialan yrityksille. Useimmiten syynä on se, että työmarkkinoilla ei ole tarvittavan koulutuksen tai osaamisen hankkineita työnhakijoita. Tämä asettaa haasteita etenkin koulutuksen sisällölle ja suunnittelulle. Rekrytointivaikeuksien syistä annettiin valmis 12:en eri vaihtoehdon luettelo, josta vastaaja sai valita korkeintaan 3 eri syytä. Sektori- ja toimialajaottelu Yritykset jaettiin toimialan perusteella teollisuuteen, rakentamiseen ja palveluihin. Palvelualoilla käytettiin muun muassa seuraavia toimialaluokitteluja: Tietopalvelut = tietoliikenne-, tietotekniikka- ja muut tietopalvelut Viestintäpalvelut = kustantaminen, elokuva- ja ohjelmatuotanto sekä radio- ja televisiotoiminta Tutkimus- ja tekniset palvelut = lainopilliset, liikkeenjohdolliset ja tekniset palvelut sekä tutkimus- ja mainospalvelut Kiinteistöpalvelut = kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut Liiketoimintapalvelut = työvoima-, turva- ja matkatoimistopalvelut sekä hallinnon tukipalvelut Henkilökohtaiset palvelut = kulttuuri- ja virkistyspalvelut, järjestötoiminta ja muut palvelut EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

9 Rekrytointivaikeudet yleistyneet viime vuosina Marraskuussa 2005 runsas neljännes eli 28 prosenttia EK:n jäsenyrityksistä ilmoitti kokeneensa vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Edellisenä vuonna vastaava osuus oli 27 prosenttia. Rekrytointivaikeudet yleistyivät etenkin rakentamisessa ja teollisuudessa. Palveluissa ne pysyivät suurin piirtein ennallaan. Rekrytointivaikeudet yleisempiä kuin kertaakaan laman jälkeen Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus oli korkeimmillaan lamaa edeltävinä vuosina 1980-luvun lopulla. Silloin puolet teollisuusyrityksistä ja neljännes palveluyrityksistä ilmoitti kokeneensa vaikeuksia ammattityövoiman hankinnassa. Lamavuosina rekrytointivaikeudet vähenivät huomattavasti, mutta lisääntyivät jälleen 1990-luvun lopulla. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus kohosi vuonna 2000 teollisuudessa jo 28 prosenttiin ja rakentamisessa 40 prosenttiin. Yritysten kokemat rekrytointivaikeudet vähenivät vuosituhannen alussa. Vuonna 2003 rekrytointivaikeuksia oli enää 20 prosentilla teollisuusyrityksistä. Vuosina 2004 ja 2005 rekrytointivaikeudet ovat jälleen yleistyneet. Rekrytointivaikeuksien yleisyys on vaihdellut selvästikin talouden suhdanteiden mukaan. Kun suhdanteet kääntyivät vuonna 2005 jälleen paremmiksi, olivat rekrytointivaikeudetkin jo yleisempiä kuin kertaakaan laman jälkeisenä aikana. % Rekrytointivaikeudet yleistyneet etenkin teknologiateollisuudessa Teollisuudessa rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus on noussut viimeisen kahden vuoden aikana voimakkaasti, 20 prosentista 29 prosenttiin. Tämä on aiheutunut pääosin teknologiateollisuudesta, missä vastaava osuus on noussut 29 prosentista 51 prosenttiin. Teknologiateollisuudessa rekrytointivaikeudet olivat vuonna 2005 jo lähes yhtä yleisiä Kuva 5. Rekrytointivaikeuksien esiintymistiheys EK:n jäsenyrityksissä , % Teollisuus Rakentaminen Palvelut Koko EK 8 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

10 kuin lamaa edeltävinä vuosina. Rekrytointivaikeudet olivat selvästi yleisempiä kone- ja metallituoteteollisuudessa (55 prosenttia) kuin elektroniikka- ja sähköteollisuudessa (38 prosenttia) ja metallien jalostuksessa (39 prosenttia). Muilla teollisuuden aloilla rekrytointiongelmat ovat selvästi vähäisempiä, eikä niiden yleisyydessä ole viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia. Rakentamisessa rekrytointi vaikeutunut huomattavasti Rakentamisessa rekrytointivaikeuksien esiintymistä on kysytty EK:n työvoimatiedusteluissa vuodesta 1998 lähtien. Seitsemän vuoden aikana rekrytointivaikeuksien esiintymistiheys on vaihdellut 30 ja 40 prosentin välillä. Vuosina 1999 ja 2000 rekrytointivaikeuksia ilmoitti kokeneensa 40 prosenttia yrityksistä, mutta vuonna 2001 osuus laski runsaaseen 30 prosenttiin. Vuoden 2001 jälkeen osuus on noussut huomattavasti. Marraskuussa 2005 jo yli puolet (57 prosenttia) alan yrityksistä ilmoitti kokeneensa rekrytointivaikeuksia. Rekrytointiongelmat ovat pahentuneet etenkin talonrakennuksessa, missä osuus on kasvanut neljän vuoden aikana 24 prosentista 62 prosenttiin eli yli kaksinkertaiseksi. Rakennusasennuksessa (maalaus-, lat- Kuva 6. Rekrytointivaikeuksien esiintymistiheys teollisuudessa , osuus yrityksistä, % % Teollisuus Teknologiateollisuus tianpäällystys-, LVI- ja sähköasennuksessa) rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus on ollut jatkuvasti 40 ja 50 prosentin välillä. Rekrytointivaikeudet ennallaan palveluissa Palvelualoilla rekrytointivaikeuksien yleisyydessä ei tapahtunut suuria muutoksia vuonna 2005 verrattuna edelliseen vuoteen. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus oli 26 prosenttia lokakuussa 2004 ja 25 prosenttia marraskuussa Muutos aiheutui osittain tiedusteluun vastanneiden yritysten toimialarakenteen muuttumisesta. Kaupassa, kiinteistöpalveluissa sekä tutkimus- ja teknisissä palveluissa rekrytointivaikeudet pysyivät jokseenkin ennallaan. Rekrytointivaikeudet yleistyivät hieman sosiaali- ja terveyspalveluissa ja liikenteessä ja vähenivät jonkin verran hotelli- ja ravintola-alalla sekä tieto- ja viestintäpalveluissa. EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

11 Rekrytointivaikeudet yleisimpiä suoritustason tehtävissä Rekrytointivaikeuksia esiintyy eniten perinteisissä teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen suoritustason tehtävissä. Rekrytointivaikeuksien esiintymistä eri tehtävissä ja ammateissa mitattiin sen mukaan, kuinka monen henkilön rekrytointitarpeesta oli kysymys. Rekrytointitarve suurin palveluissa Vaikka palveluyritykset ovat kokeneet rekrytointivaikeuksia harvemmin kuin teollisuus- ja rakennusyritykset, on rekrytointitarve henkilömäärällä mitattuna suurin palvelualoilla. Palveluyrityksissä oli rekrytointitarve hieman yli henkilöä niissä tehtävissä, missä yritykset olivat kokeneet vaikeuksia ammattitaitoisten henkilöiden rekrytoinnissa. Luku kuvaa marraskuun 2005 tilannetta EK:n jäsenyrityksissä. Teollisuudessa rekrytointitarve oli runsaat henkilöä ja rakentamisessa hieman vajaat henkilöä. Rekrytointitarve suurin kuljetusja jakelutehtävissä EK:n jäsenyrityksissä oli eniten rekrytointiongelmia kuljetus-, jakelu- ja varastotyössä. Rekrytointitarve näihin tehtäviin oli runsaat henkilöä. Rakentamisen ja teollisuuden ammattitöissä rekrytointitarve oli yhteensä yli henkilöä. Kiinteistö- ja vartiointityössä rekrytointitarve oli runsaat henkilöä. Kuva 7. Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtävissä, joissa ollut rekrytointivaikeuksia marraskuussa 2005, henkilöä Palvelut Teollisuus Rakentaminen Lehdenjakajia, tarjoilijoita ja myyjiä tarvitaan Tehtävänimikkeittäin tarkasteltuna eniten rekrytointiongelmia oli jakelutyössä, missä rekrytointitarve oli runsaat henkilöä. Kyse on enimmäkseen lehdenjakajista. Teollisuuden tuotantotöissä yksittäisten nimikkeiden esittäminen on hieman pulmallisempaa, koska nimikkeet määräytyvät pitkälti toimialojen mukaan. Rekrytointitarve oli yhteensä runsaat henkilöä. Tämän lisäksi tulee hitsaus- ja levytyön ja koneistuksen rekrytointitarve. Myös tarjoilijoiden, myyjien, siivoojien ja vartijoiden rekrytointitarve oli varsin huomattava Sen sijaan esimerkiksi tietotekniikkatyössä ja insinöörityössä rekrytointivaikeuksia esiintyy selvästi harvemmin kuin vuosituhannen alussa. Tiedustelussa ei selvitetty sitä, miten yritykset olivat ratkaisseet rekrytoinnissa ilmenneet vaikeudet. Voidaan kuitenkin olettaa, että yritykset ovat enemmän tai vähemmän joutuneet sopeutumaan ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen tai korvaamaan rekrytointitarpeen jollain muulla tavalla. 10 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

12 Kuva 8. Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtävissä, joissa ollut rekrytointivaikeuksia marraskuussa 2005, tehtäväryhmät, henkilöä Kuljetus-, jakelu- ja varastotyö Rakentamisen ammattityö Kiinteistö-, siivous- ja vartiointityö Teollisuuden tuotantotyö Hotelli- ja ravintolatyö Kaupan myyntityö Asennustyö Hitsaus ja levytyö Insinöörit ja DI:t Terveys- ja sosiaalipalvelutyö Työnjohtotyö Teknisten palvelujen suunnittelutyö Myynti- ja markkinointityö Koneistus Tietotekniikkatyö Huolto- ja kunnossapitotyö Kokoonpanotyö Kuva 9. Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtävissä, joissa ollut rekrytointivaikeuksia marraskuussa 2005, tehtävänimikkeet, henkilöä Jakelutyöntekijä Tuotantotyöntekijä (teollisuus) Tarjoilija Myyjä (vähittäiskauppa) Hitsaaja Siivooja Vartija Rakennustyöntekijä Kirvesmies Työnjohtaja Myynti- ja markkinointihenkilö Putki- ja LVI-asentaja Kiinteistönhoitotyöntekijä Kokki, keittiömestari Ajoneuvon kuljettaja Varastotyöntekijä Lähihoitaja Maalari Koneistaja Kunnossapitotyöntekijä EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

13 Osaamisen puute syynä rekrytointivaikeuksiin Työnhakijoiden puutteellinen ammatillinen osaaminen on yleisin syy rekrytointivaikeuksiin. Osaamisen puute voi aiheutua ammatillisen koulutuksen, työssä tarvittavan erikoisosaamisen tai työkokemuksen puutteellisuudesta. Osa rekrytointivaikeuksista aiheutuu henkilöön tai työpaikkaan liittyvistä syistä. Näitä ovat muun muassa työnhakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja työpaikan sijainti. Osaamisen puute ongelmana teollisuudessa ja rakentamisessa Ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen puute korostuvat rekrytointivaikeuksien syinä teollisuudessa ja rakentamisessa selvästi enemmän kuin palveluissa. Teollisuudessa 74 prosenttia ja rakentamisessa 69 prosenttia rekrytointivaikeuksista johtui osaamisen ja työkokemuksen puutteesta. Vastaava osuus oli palveluissa 44 prosenttia. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä 2005 Rekrytointivaikeuksien syy Kuva 10. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä 2005, % Teollisuus Rakentaminen Palvelut Koko EK Osuus rekrytointivaikeuksista, % Puutteet työkokemuksessa... 16,0 Puutteet työpaikkakohtaisessa erityisosaamisessa... 11,7 Puutteet ammatillisessa peruskoulutuksessa... 11,0 Puutteet monitaitoisuudessa... 8,6 Puutteet kielitaidossa... 4,6 Puutteet tietotekniikan osaamisessa... 3,8 Vaadittavat henkilökohtaiset ominaisuudet... 13,0 Työaikaan tai palkkaukseen liittyvät syyt... 10,9 Alan tai yrityksen imago... 8,4 Työpaikan sijainti ja kulkuyhteydet... 4,8 Työttömyysturvaan ja sosiaalietuuksiin liittyvät syyt... 0,6 Muut syyt... 6,6 Yhteensä ,0 Osuus on laskettu henkilömääristä. Osaamiseen liittyvät tekijät on esitetty sinisellä pohjalla % Puutteet ammattitaidossa ja osaamisessa Henkilön ominaisuudet Puutteet työkokemuksessa Työpaikkaan liittyvät tekijät Muut puutteet ammattitaidossa Muut syyt 12 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

14 Palveluissa korostuvat myös työpaikkaan liittyvät syyt Palvelualoilla rekrytointivaikeuksien syynä ovat joka kolmannessa tapauksessa työpaikkaan liittyvät tekijät. Näitä ovat työpaikan sijainti ja kulkuyhteydet, alan tai yrityksen imago sekä työaikaan ja palkkaukseen liittyvät syyt. Myös työnhakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet ovat varsin yleisiä syitä palvelualojen rekrytointivaikeuksiin. Ongelmien syyt erilaisia eri toimialoilla Rekrytointivaikeuksien syyt koettiin hyvin erilaisina eri toimialoilla. Ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen puute koettiin rekrytoinnin ongelmana etenkin seuraavilla toimialoilla: Painaminen 83 % Teknologiateollisuus 81 % Rakennusasennus 80 % Työpaikkaan liittyviä syitä pidettiin yleisimmin rekrytoinnin ongelmana seuraavilla toimialoilla: Liiketoimintapalvelut 53 % Kiinteistöpalvelut 48 % Hotellit ja ravintolat 39 % Kuva 11. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä toimialoittain 2005, % Painaminen Teknologiateollisuus Paperiteollisuus TeVaNaKe-teollisuus Rakennustuoteteollisuus Energiateollisuus Puuteollisuus Kemianteollisuus Elintarviketeollisuus TEOLLISUUS YHTEENSÄ Rakennusasennus Talonrakennus Maa- ja vesirakentaminen RAKENTAMINEN YHTEENSÄ Rahoitus ja vakuutus Tutkimus- ja tekniset palvelut Tietopalvelut Viestintäpalvelut Tukkukauppa Koulutus Liikenne Kiinteistöpalvelut Henkilökohtaiset palvelut Vähittäiskauppa Sosiaali- ja terveyspalvelut Hotellit ja ravintolat Liiketoimintapalvelut PALVELUT YHTEENSÄ % Puutteet ammattitaidossa ja osaamisessa Henkilön ominaisuudet Puutteet työkokemuksessa Työpaikkaan liittyvät tekijät Muut puutteet ammattitaidossa Muut syyt EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

15 ja eri tehtävissä Rekrytointivaikeuksien syyt koettiin hyvin erilaisina myös eri tehtävissä. Ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen puute koettiin rekrytoinnin ongelmana etenkin seuraavissa tehtävissä: Putki- ja LVI-asentaja 75 % Maalari 74 % Työnjohtaja 67 % Työpaikkaan tai henkilöön liittyviä syitä pidettiin yleisimmin rekrytoinnin ongelmana seuraavissa tehtävissä: Jakelutyöntekijä 66 % Vartija 55 % Rekrytointivaikeuksien syyt pysyneet ennallaan Rekrytointivaikeuksien syyt ovat muuttuneet varsin vähän. Osaamiseen ja työkokemukseen liittyvien syiden osuus oli vuonna 1999 teollisuudessa 79 prosenttia, 73 prosenttia vuonna 2002 ja 74 prosenttia vuonna Rakentamisessa vastaava osuus on sen sijaan pienentynyt kuuden vuoden aikana 78 prosentista 69 prosenttiin. Vastaavasti työnhakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien osuus on kasvanut 6 prosentista 15 prosenttiin. Kuva 12. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä eri tehtävissä 2005, % Putki- ja LVI-asentaja Maalari Työnjohtaja Hitsaaja Lähihoitaja Myyjä (vähittäiskauppa) Ajoneuvon kuljettaja Tuotantotyöntekijä (teollisuus) Kirvesmies Myynti- ja markkinointihenkilö Varastotyöntekijä Tarjoilija Kokki, keittiömestari Siivooja Rakennustyöntekijä Kiinteistönhoitotyöntekijä Jakelutekijä Vartija Puutteet ammattitaidossa ja osaamisessa Henkilön ominaisuudet Puutteet työkokemuksessa Työpaikkaan liittyvät tekijät Muut puutteet ammattitaidossa Muut syyt % 14 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

16 Yritysten kommentteja rekrytointivaikeuksista Tuotantotyöntekijöiden rekrytoinnin vaikeutena koemme, ettei nuoriso näe teollisuustyötä houkuttelevana vaihtoehtona ja että on haasteellista löytää teknisesti orientoituneita nuoria. Metallimiehistä on pula. Monitaitoisuus sähkö- ja automaatioasentajilla on puutteellinen. Rekrytointi vaikeutuu koko ajan, koska ei löydy sopivia henkilöitä. Alueella ei kerta kaikkiaan ole esim. ammattitaitoisia hitsaajia. Puualan työntekijöitä ei ole tarpeeksi tarjolla. Ammattitaitoisen työvoiman saaminen on rakennusalalla erittäin vaikeata. Rakennusalalla on edelleen pulaa ammattitaitoisista työnjohtajista ja vastaavista mestareista. Rakennusalan toimihenkilöitä (rakennusmestari, rakennusinsinööri) ei tahdo löytyä eikä rakennusalan perustyönjohtajia. LVI-alan osaajista on huutava pula. Henkilöstöhankinnan vaikeudet heijastavat hyvää markkinatilannetta, osaavien työntekijöiden rekrytointivaikeudet ovat pullonkaula rakennusalan kasvulle. Ammattimaista työvoimaa ei ole tarjolla lattiapäällystealalla. Kaupan työntekijätasoiset työt ja työtehtävät eivät tunnu kiinnostavan. Ravintola-alalla on työntekijöistä jatkuva pula suurimmissa kaupungeissa. Kokeista ja hyvistä tarjoilijoista on pulaa. Pitäisi löytyä vahvaa osaamista yhdistettynä oikeanlaiseen asenteeseen. Työttömien ammattitaito tai henkilökohtaiset ominaisuudet eivät useinkaan ole ravintola-alan tehtävien vaatimusten tasolla. Farmaseuttien rekrytointi apteekkeihin on ollut erittäin vaikeaa viime vuosina, tällä hetkellä on sopivasti, mutta kuinka kauan tilanne säilyy. Puhelinmyyntityössä selvä ongelma on tehtävän ja työn imago. On vaikeaa saada henkilöstöä tavallisiin töihin. Pienellä paikkakunnalla työvoiman puute sosiaalialan koulutetusta työvoimasta on todellinen. Rekrytointivaikeuksien syynä on myös työntekijöiden vaihtuvuus pääkaupunkiseudulla. Asukasmääriltään pienille paikkakunnille on vaikea saada ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa. Rekrytointivaikeuksista on selvitty jotenkin, mutta ei parhaalla mahdollisella tavalla. Joissakin tehtävissä on alettu kouluttaa jo talossa olevia uudelleen tai pätevöittämään lisää. EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

17 Miten EK:n työvoimatiedustelu 2005 tehtiin? Elinkeinoelämän keskusliiton ja sen jäsenliittojen työvoimatiedustelulla kerättiin marraskuulta 2005 tietoja jäsenyritysten henkilöstöstä ja työsuhteiden rakenteesta sekä henkilöstön rekrytoinnista ja siihen liittyvistä ongelmista. Tiedustelu kattoi kaikki EK:n jäsenliitot. Miten tiedustelu toteutettiin? Vuoden 2005 työvoimatiedustelu lähetettiin otannan perusteella 4 400:lle EK:n jäsenyritykselle tai toimipaikalle. Otannassa olivat mukana kaikki yli 250 henkilön yritykset, joka kolmas henkilön yritys ja joka kymmenes 3 9 henkilön yritys. Tiedusteluun ei otettu lainkaan mukaan alle 3 henkilön yrityksiä. Tiedusteluun vastattiin sähköisellä lomakkeella internetin välityksellä. Vastausprosentti oli 73 Otokseen tulleissa yrityksissä oli henkilöstöä Tiedusteluun vastasi yritystä tai toimipaikkaa eli 47 prosenttia vastaajayksiköistä. Vastanneissa yrityksissä oli henkilöstöä henkilöä, mikä on 73 prosenttia tiedustelun piirissä olleiden yritysten henkilöstömäärästä. Tuloksia voidaan näin ollen pitää varsin luotettavina kuvaamaan koko yksityistä sektoria. Työvoimatiedustelujen historia Työvoimatiedusteluja on tehty EK:ta edeltäneissä järjestöissä vuosista 1985 ja 1987 lähtien, joten nyt toteutettu tiedustelu oli järjestyksessään 21. Tiedustelu on tehty aina syksyisin. Tiedustelu on toistettu vuosittain pääpiirteittäin samansisältöisenä, mutta mukana on ollut myös vaihtuvia, kulloiseenkin ajankohtaan liittyviä kysymyksiä. Tiedustelujen kattavuus on ollut hyvä: se on ollut henkilöstömäärällä mitattuna yleensä yli 70 prosenttia. 16 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

18 Elinkeinoelämän keskusliitto EK PL 30 (Eteläranta 10) Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Tilaukset: MP-Keskus/Julkaisujakelu Puhelin (09) Faksi (09) Raportti internetissä: Lisätietoja: Asiantuntija Seppo Saukkonen Puh. (09) Ulkoasu: Graafinen suunnittelija Ulla Nurminen

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013 Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna 2013 Rekrytointivaikeuksia kokeneet teknologiateollisuuden yritykset toimialoittain vuosina 2010-2013. Vastanneet yritykset,

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoimapula vai työpula? Lehtitietojen valossa työvoimapula on jo yritysten arkipäivää. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet

Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Marina Congress Centre 26.2.2007 Heikki Suomalainen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintaympäristön

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit 1.1.2005 31.5.2006 Yhteenveto tutkimuksesta ICT-yksiöstä valmistuneet insinöörit työllistyneet erinomaisesti 85% prosenttia valmistuneista insinööreistä työllistynyt

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 14.3.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2009 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 9 Ansiot...10 Työsuhdemuodot...11 Lisätietoja...14 PAMIN taskutilasto 2009

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SISÄLTÖ PAMin jäsenistön toimialajakauma Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 2008-2009 Palkansaajien määrät sukupuolen mukaan PAMin

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 4 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti EK:n Lisää tähän Suhdannebarometri otsikko Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.11 Penna Urrila Johtava ekonomisti Miten tähän oikein on tultu Lännen kasvu finanssikriisin jälkeen Normaali taantuma pp.kk.vvvv

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt myös Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun seurantatilastot:

Lisätiedot

Poissaoloja keskimäärin 20 % teoreettisesta työajasta

Poissaoloja keskimäärin 20 % teoreettisesta työajasta Poissaoloja keskimäärin 20 % teoreettisesta työajasta Palveluyritysten työntekijöillä poissaoloihin kului keskimäärin viidesosa teoreettisesta säännöllisestä työajasta vuonna 2002. Osuus sisältää myös

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 Julkaisuvapaa 26.6.2012 Terveys-, sosiaali- ja opetusalan osaajista edelleen pulaa Hämeen TE-toimistojen touko-kesäkuun

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2015

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2015 Sivu 1 (5) Teollisuus Toimihenkilöt 38 949 3 290 1,3 1,9 Ylemmät toimihenkilöt 56 376 4 858 0,6 2,1 Elintarviketeollisuus Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 4 510 3 320 2,9 2,1 Ylemmät toimihenkilöt 3 186

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2016 Investointitiedustelu Kesäkuu 2016 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan investoinnit

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Työttömyys laskenut hieman Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaat kolme prosenttia

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEKNIIKAN'AKATEEMISET'TEK' ' TYÖLLISYYSKATSAUS'I/2013' Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys pysynyt ennallaan

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Työttömyys yhä kasvussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain Suhdanteen alueellisia työllisyysennusteita voi tulkita tähän liitteeseen tuotettujen tietojen avulla. Prosenttimuutokset työllisyydestä voi suhteuttaa

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(6) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos Tekniset ja konttoritoimihenkilöt

Lisätiedot

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet ..015 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Kesäkuu 015 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3337 39 1 % 5,5 % työvoimasta Vastavalmistuneet 1 1 %, % 1kk

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar INSINÖÖRILIITTO IL ry Tutkimus/Jlar 14.9. TYÖTTÖMYYS SEURAA KAUSIVAIHTELUA, VASTAVALMISTUNEIDEN TILANNE KOHENTUNUT Työttömyystietoja heinäkuussa t Työttömien insinöörien määrä nousi tyypillisen kausivaihtelun

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 24.6.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 20.10.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi hieman syyskuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.7.2013 klo 9.00 Työttömyys lisääntyi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot