Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005"

Transkriptio

1 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005

2 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005

3 Esipuhe Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja sen jäsenliittojen työvoimatiedustelulla kerättiin marraskuulta 2005 tietoja jäsenyritysten työvoimatilanteesta, työsuhteiden muodoista sekä henkilöstön rekrytoinnista ja siihen liittyvistä ongelmista. Tämä julkaisu sisältää työvoimatiedustelusta saadut tulokset rekrytointiin liittyvistä vaikeuksista EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu koski kaikkia EK:n edustamia toimialoja. Tiedustelu lähetettiin otannan perusteella jäsenyritykselle tai toimipaikalle. Tiedustelun vastausprosentti oli 47 yrityksistä laskettuna ja 73 niiden henkilöstömäärästä laskettuna. Tulokset kuvaavat näin ollen varsin luotettavasti koko yksityistä sektoria. Työvoimatiedustelusta saadut tiedot ovat tärkeä lisä työvoima- ja koulutuspoliittiseen keskusteluun sekä valtakunnallisesti että toimiala- ja aluetasolla. Helsingissä toukokuussa 2006 Markku Koponen Koulutusjohtaja 2 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

4 Yhteenveto Työvoimatiedustelussa selvitettiin, oliko yrityksillä ollut vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Rekrytointivaikeuksia kokeneilta yrityksiltä tiedusteltiin lisäksi, missä ammateissa ja tehtävissä ne olivat kokeneet vaikeuksia, mitkä olivat rekrytointivaikeuksien syyt ja monenko henkilön rekrytointitarpeesta oli kysymys. Yrityksistä runsas neljännes eli 28 prosenttia ilmoitti kokeneensa rekrytointivaikeuksia. Rekrytointivaikeudet yleistyivät vuonna 2005 etenkin rakentamisessa ja teknologiateollisuudessa, missä yli puolet yrityksistä ilmoitti kokeneensa vai- keuksia ammattityövoiman rekrytoinnissa. Näillä aloilla rekrytointivaikeudet olivat yleisempiä kuin kertaakaan 1990-luvun laman päättymisen jälkeen. Työntekijöiden rekrytointi on vaikeinta pääosin perinteisiin teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen suoritustason tehtäviin. Rekrytointitarve oli määrällisesti suurinta palvelualoilla. Suurin tarve oli kuljetus-, jakelu- ja varastotyöntekijöistä sekä teollisuuden ja rakentamisen ammattityöntekijöistä. Yritykset pitävät pääasiallisena syynä rekrytointivaikeuksiin sitä, että työnhakijoilta puuttuu tarvittavaa ammatillista osaamista puutteellisen koulutuksen tai työkokemuksen takia. Näin oli etenkin teollisuudessa ja rakentamisessa. Palveluyrityksissä nousivat esiin myös työpaikkaan ja työnhakijoiden ominaisuuksiin liittyvät syyt. Rekrytointiongelmien voidaan arvioida lähivuosina edelleen jatkuvan ja lisääntyvän, kun suuret ikäluokat siirtyvät pois työelämästä. EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

5 Joka neljännellä yrityksellä rekrytointivaikeuksia Työvoimatiedustelun mukaan useampi kuin joka neljäs EK:n jäsenyritys oli kokenut marraskuussa 2005 vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Tiedustelussa kysyttiin, onko yrityksessä tai toimipaikassa tällä hetkellä sellaisia ammatteja tai tehtäviä, joihin on ollut vaikeaa saada ammattitaitoisia henkilöitä. EK:n jäsenyrityksistä 28 prosenttia vastasi kysymykseen myöntävästi. Rekrytointivaikeudet olivat yleisimpiä rakentamisessa ja teknologiateollisuudessa. Viime vuosina rekrytointivaikeudet ovat edelleen yleistyneet. Rekrytointivaikeudet erittäin yleisiä rakentamisessa Rakennusalan yrityksistä peräti 57 prosenttia ilmoitti marraskuussa 2005 kokeneensa vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Maa- ja vesirakennusalalla rekrytointivaikeuksista ilmoitti peräti 83 prosenttia, talonrakennuksessa 62 ja rakennusasennuksessa 46 prosenttia yrityksistä. Rakennusasennukseen on luettu maalaus-, lattianpäällystys-, LVI- ja sähköasennusala. Teollisuuden aloista rekrytointivaikeudet olivat selvästi yleisimpiä teknologiateollisuudessa, missä niitä ilmoitti kokeneensa noin puolet eli 51 prosenttia yrityksistä. Rekrytointivaikeuksia oli etenkin kone- ja Kuva 1. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä 2005, % Rakentaminen Teollisuus Palvelut Koko EK metallituoteteollisuudessa (55 prosenttia). Muilla teollisuuden aloilla rekrytointivaikeudet olivat selvästi vähäisempiä. Rakennustuoteteollisuudessa rekrytointivaikeuksia oli kokenut 31 prosenttia yrityksistä, mutta muilla teollisuuden aloilla vain 5 15 prosenttia yrityksistä. Rekrytointivaikeuksia oli vähiten aloilla, joilla henkilöstön määrä on vähenemässä % Palvelualoilla rekrytointivaikeuksia joka neljännellä yrityksellä Palvelualoilla rekrytointivaikeudet olivat yleisimpiä kiinteistöpalveluissa, tutkimus- ja teknisissä palveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Näillä aloilla noin 40 prosenttia yrityksistä oli kokenut rekrytointivaikeuksia. Useimmilla palvelualoilla rekrytointivaikeuksia ilmoitti kokeneensa noin prosenttia yrityksistä. 4 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

6 Vähiten rekrytointivaikeuksia oli rahoitusalalla. Kuva 2. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä toimialoittain 2005, % Rekrytointivaikeuksia eniten suurissa yrityksissä Suuret yritykset ja toimipaikat olivat kokeneet rekrytointivaikeuksia selvästi useammin kuin pienet yritykset. Yli henkilön yrityksistä rekrytointivaikeuksia oli yli puolella, mutta alle 20 henkilön yrityksistä joka neljännellä. Tilanne oli samankaltainen kaikilla kolmella sektorilla, mutta rakennusalalla myös pienistä yrityksistä yli puolella oli rekrytointivaikeuksia. Maa- ja vesirakentaminen Talonrakennus Rakennusasennus RAKENTAMINEN YHTEENSÄ Teknologiateollisuus Rakennustuoteteollisuus Energiateollisuus Puuteollisuus Elintarviketeollisuus Kemianteollisuus Painaminen Paperiteollisuus TeVaNaKe-teollisuus TEOLLISUUS YHTEENSÄ Kiinteistöpalvelut Tutkimus- ja tekniset palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Liikenne Tukkukauppa Koulutus Vähittäiskauppa Hotellit ja ravintolat Henkilökohtaiset palvelut Tietopalvelut Liiketoimintapalvelut Viestintäpalvelut Rahoitus ja vakuutus PALVELUT YHTEENSÄ % Kuva 3. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä yrityskoon mukaan 2005, % Alle Yli % EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

7 Rekrytointivaikeudet yleisimpiä Hämeessä Alueellisesti tarkasteltuna rekrytointivaikeuksia oli suhteellisesti eniten Hämeen TE-keskuksen alueella, missä 41 prosenttia EK:n jäsenyrityksistä ilmoitti kokeneensa vaikeuksia ammattitaitoisen työvoiman saannissa. Rekrytointivaikeuksia oli Hämeessä etenkin palvelualojen tehtäviin. Myös Keski-Suomessa ja Kainuussa rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus oli lähes 40 prosenttia. Suhteellisesti vähiten rekrytointivaikeuksia oli Pohjois- Karjalassa. Rakennusalan rekrytointivaikeudet olivat jokseenkin yhtä yleisiä koko maassa. Kuva 4. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä TE-keskusalueittain 2005, kaikki toimialat, osuus yrityksistä, % Häme Keski-Suomi Kainuu Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Uusimaa Koko maa Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjanmaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Lappi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Karjala % 6 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

8 Miten rekrytointivaikeuksia mitattiin? Rekrytointivaikeuksista esitettiin työvoimatiedustelussa seuraavat kysymykset: Onko yrityksessänne tai toimipaikassanne tällä hetkellä sellaisia ammatteja tai tehtäviä, joihin teidän on ollut vaikeaa saada ammattitaitoisia henkilöitä? Jos vastaus oli kyllä, esitettiin seuraavat lisäkysymykset: Missä ammateissa ja tehtävissä olette kokeneet rekrytointivaikeuksia? Monenko henkilön rekrytointitarpeesta on kysymys? Mitä pidätte tärkeimpinä syinä henkilöstön hankinnan vaikeuteen? Ammatti- ja tehtävänimikkeistä annettiin lähes 300 nimikkeen luettelo, josta vastaaja sai valita korkeintaan 3 nimikettä. Lisäksi vastaajan oli mahdollista ilmoittaa jokin muu tehtävänimike. Mitä rekrytointivaikeudet kuvaavat? Työntekijöiden rekrytoiminen on yrityksissä aina aikaa vievä ja kustannuksia aiheuttava prosessi. Monesti rekrytointiin liittyy ongelmia ja vaikeuksia, mutta usein niitä voidaan pitää enemmän tai vähemmän tavanomaisina. Työntekijöiden rekrytoinnissa voi olla vaikeuksia myös sen takia, että yrityksen on vaikeaa tai mahdotonta löytää päteviä tai sopivia henkilöitä avoinna oleviin tehtäviin. Tämä voi johtua monesta syystä. Työmarkkinoilla ei ole työnhakijoita, joilla olisi tehtävään vaadittavaa osaamista, koulutusta tai työkokemusta. Työnhakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet eivät ole sopivia tehtävään. Työnhakijat eivät ole valmiita muuttamaan uuden työpaikan myötä toiselle paikkakunnalle. Tällä tavoin määritellyt rekrytointivaikeudet kuvaavat työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa esiintyviä ongelmia. Rekrytointivaikeuksien kokeminen on yrityksen käsitys tilanteesta. Kokeminen on kuitenkin sillä tavoin todellista, että yrityksessä olisi työtehtävä tai -tehtäviä, joihin palkattaisiin työntekijöitä, jos päteviä tai sopivia löytyisi. Mitä yritys tekee, jos pätevää tai sopivaa työvoimaa ei löydy? Monesti ongelma on tilapäinen ja saattaa ratketa kohtuullisessa ajassa. Jos ongelma on pitkäkestoinen tai pysyvä, yrityksen on sopeuduttava tilanteeseen. Silloin toiminnan laajuutta tai kasvua on rajoitettava, töitä ja tehtäviä on organisoitava uudelleen tai haettava apua esimerkiksi työvoiman vuokraamisesta. Rekrytointivaikeudet näyttävät kasaantuvan usein saman toimialan yrityksille. Useimmiten syynä on se, että työmarkkinoilla ei ole tarvittavan koulutuksen tai osaamisen hankkineita työnhakijoita. Tämä asettaa haasteita etenkin koulutuksen sisällölle ja suunnittelulle. Rekrytointivaikeuksien syistä annettiin valmis 12:en eri vaihtoehdon luettelo, josta vastaaja sai valita korkeintaan 3 eri syytä. Sektori- ja toimialajaottelu Yritykset jaettiin toimialan perusteella teollisuuteen, rakentamiseen ja palveluihin. Palvelualoilla käytettiin muun muassa seuraavia toimialaluokitteluja: Tietopalvelut = tietoliikenne-, tietotekniikka- ja muut tietopalvelut Viestintäpalvelut = kustantaminen, elokuva- ja ohjelmatuotanto sekä radio- ja televisiotoiminta Tutkimus- ja tekniset palvelut = lainopilliset, liikkeenjohdolliset ja tekniset palvelut sekä tutkimus- ja mainospalvelut Kiinteistöpalvelut = kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut Liiketoimintapalvelut = työvoima-, turva- ja matkatoimistopalvelut sekä hallinnon tukipalvelut Henkilökohtaiset palvelut = kulttuuri- ja virkistyspalvelut, järjestötoiminta ja muut palvelut EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

9 Rekrytointivaikeudet yleistyneet viime vuosina Marraskuussa 2005 runsas neljännes eli 28 prosenttia EK:n jäsenyrityksistä ilmoitti kokeneensa vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Edellisenä vuonna vastaava osuus oli 27 prosenttia. Rekrytointivaikeudet yleistyivät etenkin rakentamisessa ja teollisuudessa. Palveluissa ne pysyivät suurin piirtein ennallaan. Rekrytointivaikeudet yleisempiä kuin kertaakaan laman jälkeen Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus oli korkeimmillaan lamaa edeltävinä vuosina 1980-luvun lopulla. Silloin puolet teollisuusyrityksistä ja neljännes palveluyrityksistä ilmoitti kokeneensa vaikeuksia ammattityövoiman hankinnassa. Lamavuosina rekrytointivaikeudet vähenivät huomattavasti, mutta lisääntyivät jälleen 1990-luvun lopulla. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus kohosi vuonna 2000 teollisuudessa jo 28 prosenttiin ja rakentamisessa 40 prosenttiin. Yritysten kokemat rekrytointivaikeudet vähenivät vuosituhannen alussa. Vuonna 2003 rekrytointivaikeuksia oli enää 20 prosentilla teollisuusyrityksistä. Vuosina 2004 ja 2005 rekrytointivaikeudet ovat jälleen yleistyneet. Rekrytointivaikeuksien yleisyys on vaihdellut selvästikin talouden suhdanteiden mukaan. Kun suhdanteet kääntyivät vuonna 2005 jälleen paremmiksi, olivat rekrytointivaikeudetkin jo yleisempiä kuin kertaakaan laman jälkeisenä aikana. % Rekrytointivaikeudet yleistyneet etenkin teknologiateollisuudessa Teollisuudessa rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus on noussut viimeisen kahden vuoden aikana voimakkaasti, 20 prosentista 29 prosenttiin. Tämä on aiheutunut pääosin teknologiateollisuudesta, missä vastaava osuus on noussut 29 prosentista 51 prosenttiin. Teknologiateollisuudessa rekrytointivaikeudet olivat vuonna 2005 jo lähes yhtä yleisiä Kuva 5. Rekrytointivaikeuksien esiintymistiheys EK:n jäsenyrityksissä , % Teollisuus Rakentaminen Palvelut Koko EK 8 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

10 kuin lamaa edeltävinä vuosina. Rekrytointivaikeudet olivat selvästi yleisempiä kone- ja metallituoteteollisuudessa (55 prosenttia) kuin elektroniikka- ja sähköteollisuudessa (38 prosenttia) ja metallien jalostuksessa (39 prosenttia). Muilla teollisuuden aloilla rekrytointiongelmat ovat selvästi vähäisempiä, eikä niiden yleisyydessä ole viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia. Rakentamisessa rekrytointi vaikeutunut huomattavasti Rakentamisessa rekrytointivaikeuksien esiintymistä on kysytty EK:n työvoimatiedusteluissa vuodesta 1998 lähtien. Seitsemän vuoden aikana rekrytointivaikeuksien esiintymistiheys on vaihdellut 30 ja 40 prosentin välillä. Vuosina 1999 ja 2000 rekrytointivaikeuksia ilmoitti kokeneensa 40 prosenttia yrityksistä, mutta vuonna 2001 osuus laski runsaaseen 30 prosenttiin. Vuoden 2001 jälkeen osuus on noussut huomattavasti. Marraskuussa 2005 jo yli puolet (57 prosenttia) alan yrityksistä ilmoitti kokeneensa rekrytointivaikeuksia. Rekrytointiongelmat ovat pahentuneet etenkin talonrakennuksessa, missä osuus on kasvanut neljän vuoden aikana 24 prosentista 62 prosenttiin eli yli kaksinkertaiseksi. Rakennusasennuksessa (maalaus-, lat- Kuva 6. Rekrytointivaikeuksien esiintymistiheys teollisuudessa , osuus yrityksistä, % % Teollisuus Teknologiateollisuus tianpäällystys-, LVI- ja sähköasennuksessa) rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus on ollut jatkuvasti 40 ja 50 prosentin välillä. Rekrytointivaikeudet ennallaan palveluissa Palvelualoilla rekrytointivaikeuksien yleisyydessä ei tapahtunut suuria muutoksia vuonna 2005 verrattuna edelliseen vuoteen. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus oli 26 prosenttia lokakuussa 2004 ja 25 prosenttia marraskuussa Muutos aiheutui osittain tiedusteluun vastanneiden yritysten toimialarakenteen muuttumisesta. Kaupassa, kiinteistöpalveluissa sekä tutkimus- ja teknisissä palveluissa rekrytointivaikeudet pysyivät jokseenkin ennallaan. Rekrytointivaikeudet yleistyivät hieman sosiaali- ja terveyspalveluissa ja liikenteessä ja vähenivät jonkin verran hotelli- ja ravintola-alalla sekä tieto- ja viestintäpalveluissa. EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

11 Rekrytointivaikeudet yleisimpiä suoritustason tehtävissä Rekrytointivaikeuksia esiintyy eniten perinteisissä teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen suoritustason tehtävissä. Rekrytointivaikeuksien esiintymistä eri tehtävissä ja ammateissa mitattiin sen mukaan, kuinka monen henkilön rekrytointitarpeesta oli kysymys. Rekrytointitarve suurin palveluissa Vaikka palveluyritykset ovat kokeneet rekrytointivaikeuksia harvemmin kuin teollisuus- ja rakennusyritykset, on rekrytointitarve henkilömäärällä mitattuna suurin palvelualoilla. Palveluyrityksissä oli rekrytointitarve hieman yli henkilöä niissä tehtävissä, missä yritykset olivat kokeneet vaikeuksia ammattitaitoisten henkilöiden rekrytoinnissa. Luku kuvaa marraskuun 2005 tilannetta EK:n jäsenyrityksissä. Teollisuudessa rekrytointitarve oli runsaat henkilöä ja rakentamisessa hieman vajaat henkilöä. Rekrytointitarve suurin kuljetusja jakelutehtävissä EK:n jäsenyrityksissä oli eniten rekrytointiongelmia kuljetus-, jakelu- ja varastotyössä. Rekrytointitarve näihin tehtäviin oli runsaat henkilöä. Rakentamisen ja teollisuuden ammattitöissä rekrytointitarve oli yhteensä yli henkilöä. Kiinteistö- ja vartiointityössä rekrytointitarve oli runsaat henkilöä. Kuva 7. Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtävissä, joissa ollut rekrytointivaikeuksia marraskuussa 2005, henkilöä Palvelut Teollisuus Rakentaminen Lehdenjakajia, tarjoilijoita ja myyjiä tarvitaan Tehtävänimikkeittäin tarkasteltuna eniten rekrytointiongelmia oli jakelutyössä, missä rekrytointitarve oli runsaat henkilöä. Kyse on enimmäkseen lehdenjakajista. Teollisuuden tuotantotöissä yksittäisten nimikkeiden esittäminen on hieman pulmallisempaa, koska nimikkeet määräytyvät pitkälti toimialojen mukaan. Rekrytointitarve oli yhteensä runsaat henkilöä. Tämän lisäksi tulee hitsaus- ja levytyön ja koneistuksen rekrytointitarve. Myös tarjoilijoiden, myyjien, siivoojien ja vartijoiden rekrytointitarve oli varsin huomattava Sen sijaan esimerkiksi tietotekniikkatyössä ja insinöörityössä rekrytointivaikeuksia esiintyy selvästi harvemmin kuin vuosituhannen alussa. Tiedustelussa ei selvitetty sitä, miten yritykset olivat ratkaisseet rekrytoinnissa ilmenneet vaikeudet. Voidaan kuitenkin olettaa, että yritykset ovat enemmän tai vähemmän joutuneet sopeutumaan ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen tai korvaamaan rekrytointitarpeen jollain muulla tavalla. 10 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

12 Kuva 8. Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtävissä, joissa ollut rekrytointivaikeuksia marraskuussa 2005, tehtäväryhmät, henkilöä Kuljetus-, jakelu- ja varastotyö Rakentamisen ammattityö Kiinteistö-, siivous- ja vartiointityö Teollisuuden tuotantotyö Hotelli- ja ravintolatyö Kaupan myyntityö Asennustyö Hitsaus ja levytyö Insinöörit ja DI:t Terveys- ja sosiaalipalvelutyö Työnjohtotyö Teknisten palvelujen suunnittelutyö Myynti- ja markkinointityö Koneistus Tietotekniikkatyö Huolto- ja kunnossapitotyö Kokoonpanotyö Kuva 9. Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtävissä, joissa ollut rekrytointivaikeuksia marraskuussa 2005, tehtävänimikkeet, henkilöä Jakelutyöntekijä Tuotantotyöntekijä (teollisuus) Tarjoilija Myyjä (vähittäiskauppa) Hitsaaja Siivooja Vartija Rakennustyöntekijä Kirvesmies Työnjohtaja Myynti- ja markkinointihenkilö Putki- ja LVI-asentaja Kiinteistönhoitotyöntekijä Kokki, keittiömestari Ajoneuvon kuljettaja Varastotyöntekijä Lähihoitaja Maalari Koneistaja Kunnossapitotyöntekijä EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

13 Osaamisen puute syynä rekrytointivaikeuksiin Työnhakijoiden puutteellinen ammatillinen osaaminen on yleisin syy rekrytointivaikeuksiin. Osaamisen puute voi aiheutua ammatillisen koulutuksen, työssä tarvittavan erikoisosaamisen tai työkokemuksen puutteellisuudesta. Osa rekrytointivaikeuksista aiheutuu henkilöön tai työpaikkaan liittyvistä syistä. Näitä ovat muun muassa työnhakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja työpaikan sijainti. Osaamisen puute ongelmana teollisuudessa ja rakentamisessa Ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen puute korostuvat rekrytointivaikeuksien syinä teollisuudessa ja rakentamisessa selvästi enemmän kuin palveluissa. Teollisuudessa 74 prosenttia ja rakentamisessa 69 prosenttia rekrytointivaikeuksista johtui osaamisen ja työkokemuksen puutteesta. Vastaava osuus oli palveluissa 44 prosenttia. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä 2005 Rekrytointivaikeuksien syy Kuva 10. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä 2005, % Teollisuus Rakentaminen Palvelut Koko EK Osuus rekrytointivaikeuksista, % Puutteet työkokemuksessa... 16,0 Puutteet työpaikkakohtaisessa erityisosaamisessa... 11,7 Puutteet ammatillisessa peruskoulutuksessa... 11,0 Puutteet monitaitoisuudessa... 8,6 Puutteet kielitaidossa... 4,6 Puutteet tietotekniikan osaamisessa... 3,8 Vaadittavat henkilökohtaiset ominaisuudet... 13,0 Työaikaan tai palkkaukseen liittyvät syyt... 10,9 Alan tai yrityksen imago... 8,4 Työpaikan sijainti ja kulkuyhteydet... 4,8 Työttömyysturvaan ja sosiaalietuuksiin liittyvät syyt... 0,6 Muut syyt... 6,6 Yhteensä ,0 Osuus on laskettu henkilömääristä. Osaamiseen liittyvät tekijät on esitetty sinisellä pohjalla % Puutteet ammattitaidossa ja osaamisessa Henkilön ominaisuudet Puutteet työkokemuksessa Työpaikkaan liittyvät tekijät Muut puutteet ammattitaidossa Muut syyt 12 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

14 Palveluissa korostuvat myös työpaikkaan liittyvät syyt Palvelualoilla rekrytointivaikeuksien syynä ovat joka kolmannessa tapauksessa työpaikkaan liittyvät tekijät. Näitä ovat työpaikan sijainti ja kulkuyhteydet, alan tai yrityksen imago sekä työaikaan ja palkkaukseen liittyvät syyt. Myös työnhakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet ovat varsin yleisiä syitä palvelualojen rekrytointivaikeuksiin. Ongelmien syyt erilaisia eri toimialoilla Rekrytointivaikeuksien syyt koettiin hyvin erilaisina eri toimialoilla. Ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen puute koettiin rekrytoinnin ongelmana etenkin seuraavilla toimialoilla: Painaminen 83 % Teknologiateollisuus 81 % Rakennusasennus 80 % Työpaikkaan liittyviä syitä pidettiin yleisimmin rekrytoinnin ongelmana seuraavilla toimialoilla: Liiketoimintapalvelut 53 % Kiinteistöpalvelut 48 % Hotellit ja ravintolat 39 % Kuva 11. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä toimialoittain 2005, % Painaminen Teknologiateollisuus Paperiteollisuus TeVaNaKe-teollisuus Rakennustuoteteollisuus Energiateollisuus Puuteollisuus Kemianteollisuus Elintarviketeollisuus TEOLLISUUS YHTEENSÄ Rakennusasennus Talonrakennus Maa- ja vesirakentaminen RAKENTAMINEN YHTEENSÄ Rahoitus ja vakuutus Tutkimus- ja tekniset palvelut Tietopalvelut Viestintäpalvelut Tukkukauppa Koulutus Liikenne Kiinteistöpalvelut Henkilökohtaiset palvelut Vähittäiskauppa Sosiaali- ja terveyspalvelut Hotellit ja ravintolat Liiketoimintapalvelut PALVELUT YHTEENSÄ % Puutteet ammattitaidossa ja osaamisessa Henkilön ominaisuudet Puutteet työkokemuksessa Työpaikkaan liittyvät tekijät Muut puutteet ammattitaidossa Muut syyt EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

15 ja eri tehtävissä Rekrytointivaikeuksien syyt koettiin hyvin erilaisina myös eri tehtävissä. Ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen puute koettiin rekrytoinnin ongelmana etenkin seuraavissa tehtävissä: Putki- ja LVI-asentaja 75 % Maalari 74 % Työnjohtaja 67 % Työpaikkaan tai henkilöön liittyviä syitä pidettiin yleisimmin rekrytoinnin ongelmana seuraavissa tehtävissä: Jakelutyöntekijä 66 % Vartija 55 % Rekrytointivaikeuksien syyt pysyneet ennallaan Rekrytointivaikeuksien syyt ovat muuttuneet varsin vähän. Osaamiseen ja työkokemukseen liittyvien syiden osuus oli vuonna 1999 teollisuudessa 79 prosenttia, 73 prosenttia vuonna 2002 ja 74 prosenttia vuonna Rakentamisessa vastaava osuus on sen sijaan pienentynyt kuuden vuoden aikana 78 prosentista 69 prosenttiin. Vastaavasti työnhakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien osuus on kasvanut 6 prosentista 15 prosenttiin. Kuva 12. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä eri tehtävissä 2005, % Putki- ja LVI-asentaja Maalari Työnjohtaja Hitsaaja Lähihoitaja Myyjä (vähittäiskauppa) Ajoneuvon kuljettaja Tuotantotyöntekijä (teollisuus) Kirvesmies Myynti- ja markkinointihenkilö Varastotyöntekijä Tarjoilija Kokki, keittiömestari Siivooja Rakennustyöntekijä Kiinteistönhoitotyöntekijä Jakelutekijä Vartija Puutteet ammattitaidossa ja osaamisessa Henkilön ominaisuudet Puutteet työkokemuksessa Työpaikkaan liittyvät tekijät Muut puutteet ammattitaidossa Muut syyt % 14 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

16 Yritysten kommentteja rekrytointivaikeuksista Tuotantotyöntekijöiden rekrytoinnin vaikeutena koemme, ettei nuoriso näe teollisuustyötä houkuttelevana vaihtoehtona ja että on haasteellista löytää teknisesti orientoituneita nuoria. Metallimiehistä on pula. Monitaitoisuus sähkö- ja automaatioasentajilla on puutteellinen. Rekrytointi vaikeutuu koko ajan, koska ei löydy sopivia henkilöitä. Alueella ei kerta kaikkiaan ole esim. ammattitaitoisia hitsaajia. Puualan työntekijöitä ei ole tarpeeksi tarjolla. Ammattitaitoisen työvoiman saaminen on rakennusalalla erittäin vaikeata. Rakennusalalla on edelleen pulaa ammattitaitoisista työnjohtajista ja vastaavista mestareista. Rakennusalan toimihenkilöitä (rakennusmestari, rakennusinsinööri) ei tahdo löytyä eikä rakennusalan perustyönjohtajia. LVI-alan osaajista on huutava pula. Henkilöstöhankinnan vaikeudet heijastavat hyvää markkinatilannetta, osaavien työntekijöiden rekrytointivaikeudet ovat pullonkaula rakennusalan kasvulle. Ammattimaista työvoimaa ei ole tarjolla lattiapäällystealalla. Kaupan työntekijätasoiset työt ja työtehtävät eivät tunnu kiinnostavan. Ravintola-alalla on työntekijöistä jatkuva pula suurimmissa kaupungeissa. Kokeista ja hyvistä tarjoilijoista on pulaa. Pitäisi löytyä vahvaa osaamista yhdistettynä oikeanlaiseen asenteeseen. Työttömien ammattitaito tai henkilökohtaiset ominaisuudet eivät useinkaan ole ravintola-alan tehtävien vaatimusten tasolla. Farmaseuttien rekrytointi apteekkeihin on ollut erittäin vaikeaa viime vuosina, tällä hetkellä on sopivasti, mutta kuinka kauan tilanne säilyy. Puhelinmyyntityössä selvä ongelma on tehtävän ja työn imago. On vaikeaa saada henkilöstöä tavallisiin töihin. Pienellä paikkakunnalla työvoiman puute sosiaalialan koulutetusta työvoimasta on todellinen. Rekrytointivaikeuksien syynä on myös työntekijöiden vaihtuvuus pääkaupunkiseudulla. Asukasmääriltään pienille paikkakunnille on vaikea saada ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa. Rekrytointivaikeuksista on selvitty jotenkin, mutta ei parhaalla mahdollisella tavalla. Joissakin tehtävissä on alettu kouluttaa jo talossa olevia uudelleen tai pätevöittämään lisää. EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

17 Miten EK:n työvoimatiedustelu 2005 tehtiin? Elinkeinoelämän keskusliiton ja sen jäsenliittojen työvoimatiedustelulla kerättiin marraskuulta 2005 tietoja jäsenyritysten henkilöstöstä ja työsuhteiden rakenteesta sekä henkilöstön rekrytoinnista ja siihen liittyvistä ongelmista. Tiedustelu kattoi kaikki EK:n jäsenliitot. Miten tiedustelu toteutettiin? Vuoden 2005 työvoimatiedustelu lähetettiin otannan perusteella 4 400:lle EK:n jäsenyritykselle tai toimipaikalle. Otannassa olivat mukana kaikki yli 250 henkilön yritykset, joka kolmas henkilön yritys ja joka kymmenes 3 9 henkilön yritys. Tiedusteluun ei otettu lainkaan mukaan alle 3 henkilön yrityksiä. Tiedusteluun vastattiin sähköisellä lomakkeella internetin välityksellä. Vastausprosentti oli 73 Otokseen tulleissa yrityksissä oli henkilöstöä Tiedusteluun vastasi yritystä tai toimipaikkaa eli 47 prosenttia vastaajayksiköistä. Vastanneissa yrityksissä oli henkilöstöä henkilöä, mikä on 73 prosenttia tiedustelun piirissä olleiden yritysten henkilöstömäärästä. Tuloksia voidaan näin ollen pitää varsin luotettavina kuvaamaan koko yksityistä sektoria. Työvoimatiedustelujen historia Työvoimatiedusteluja on tehty EK:ta edeltäneissä järjestöissä vuosista 1985 ja 1987 lähtien, joten nyt toteutettu tiedustelu oli järjestyksessään 21. Tiedustelu on tehty aina syksyisin. Tiedustelu on toistettu vuosittain pääpiirteittäin samansisältöisenä, mutta mukana on ollut myös vaihtuvia, kulloiseenkin ajankohtaan liittyviä kysymyksiä. Tiedustelujen kattavuus on ollut hyvä: se on ollut henkilöstömäärällä mitattuna yleensä yli 70 prosenttia. 16 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

18 Elinkeinoelämän keskusliitto EK PL 30 (Eteläranta 10) Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Tilaukset: MP-Keskus/Julkaisujakelu Puhelin (09) Faksi (09) Raportti internetissä: Lisätietoja: Asiantuntija Seppo Saukkonen Puh. (09) Ulkoasu: Graafinen suunnittelija Ulla Nurminen

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Toukokuu 2005 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Rekrytointikanavat ja

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Kesäkuu 2006 Esipuhe Tulospalkkauksen piirissä

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013 (pdf) Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10 00130 Helsinki puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen

Lisätiedot

Osuvuutta rekrytointiin, tehoa työnvälitykseen. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Osuvuutta rekrytointiin, tehoa työnvälitykseen. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osuvuutta rekrytointiin, tehoa työnvälitykseen EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK maaliskuu 2015 Mikä on henkilöstöja koulutustiedustelu? Henkilöstö- ja koulutustiedustelu antaa Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta

Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2009 SARI pitkänen LEENA

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Teollisuus ja Työnantajat Teollisuuden osaamistarveluotain 1/98 Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Teollisuus ja Työnantajat

Lisätiedot

Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin. Osaavaa henkilöstöä yrityksiin

Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin. Osaavaa henkilöstöä yrityksiin Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin Osaavaa henkilöstöä yrityksiin 2005 Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin Osaavaa henkilöstöä yrityksiin 2005 Sisältö Esipuhe 5 1. Tärkeimmät tulokset

Lisätiedot

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2011 Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Lisätiedot

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Jenni Ruokonen 13.3.2014 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 27 jäsenliittoa 16 000 jäsenyritystä, joista

Lisätiedot

Työtä tarjolla! Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää

Työtä tarjolla! Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää Työtä tarjolla! Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää Työtä tarjolla! Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää Sisältö Johdanto 3 Miksi työmarkkinoilla tarvitaan monipuolisia työllisyyden

Lisätiedot

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004 Uudenmaan liitto Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Työnantajien kokemuksia rekrytoinnista Kainuussa

Työnantajien kokemuksia rekrytoinnista Kainuussa Raportteja 20 2015 Työnantajien kokemuksia rekrytoinnista Kainuussa Kainuun TE-toimistoon avoimia työpaikkoja ilmoittaneiden työnantajien kokemuksia työntekijöiden rekrytoinnista TARJA PEITSAHO Työnantajien

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Toimialaraporttisarja Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI TAMMIKUU 2005 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 SAATTEEKSI...3

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite 2 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...4 2 Vastaajien tausta...5 3 Yritysten työvoiman tarve...6 4 Yritysten rekrytointi...8 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...10 6 Oppilaitosyhteistyö...19 LIITE

Lisätiedot

ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset

ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen 2/2009 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Ennakointikamari: KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto... 5 1 Toimialan esittely Uudellamaalla...

Lisätiedot

Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää

Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää Kymmenen yritystä, kymmenen esimerkkiä työn organisoinnista Sisällys Johdanto 5 Suomi on pysyvien työsuhteiden

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 1 2 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET SISÄLLYS ESIPUHE 5 YHTEENVETO 7 KATSAUKSET Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta 13 Elintarvikealan

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi ISBN 978-952-5998-58-0. ISBN 978-952-5998-59-7 (pdf) Teknologiateollisuus ry

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi ISBN 978-952-5998-58-0. ISBN 978-952-5998-59-7 (pdf) Teknologiateollisuus ry Henkilöstöselvitys 216 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi ISBN 978-952-5998-58- ISBN 978-952-5998-59-7 (pdf) Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus VALTIONEUVOSTON KANSLIA Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2007 Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA. Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa

ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA. Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa Onko työvoimapula totta?

Lisätiedot

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti Helsinki 2004 Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti 2004 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. ISBN 952-467-327-4 Edita Prima Oy, Helsinki 2004

Lisätiedot