UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys

2 Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001

3 Palveluverkkoselvitys 2 (3) Sisällys 1 JOHDANTO Selvityksen tarkoitus Palveluverkkoon vaikuttavat strategiset linjaukset 2 2 NYKYTILAN KUVAUS Väestörakenteen yleiset muutokset Uudessakaupungissa vuosina Uudenkaupungin kaupungin lasten ja nuorten väestöennusteet vuoteen Alle kouluikäisten määrät Uudessakaupungissa Peruskouluikäisten määrät Johtopäätökset väestömuutosten vaikutuksista palveluverkkoon 8 3 UUDENKAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN NYKYTILA Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko Varhaiskasvatus vuonna 2013 ja ennusteet Päivähoito Esiopetus Koulut vuonna 2013 kaupungin keskusta-alueella ja oppilasennuste Hakametsän koulu 1-6 luokat Kalannin koulu 1-9 luokat Saarniston koulu 1-6 luokat ( lukien kuuden perusopetusryhmän koulu) Uudenkaupungin yhtenäiskoulu 1-9 luokat Johtopäätöksiä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nykytilan vaikutuksista palveluverkkoon 16 4 PÄIVÄKOTI- JA KOULUKIINTEISTÖJEN TARKASTELU 17 5 POHDINTAA ERI VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSISTA Toiminnalliset muutokset päivähoidossa ja esiopetuksessa Yläkoululaisten keskittäminen Uudenkaupungin yhtenäiskouluun ja vaikutukset alueen päiväkotikiinteistöihin Kalanti Toiminnalliset muutokset palveluverkossa 20 6 Lopuksi 21 LIITE 1. Vuosina syntyneet lapset 23 LIITE 2. Vuosina syntyneet lapset 24 LIITE 3. Päiväkotien ja koulujen laskennalliset tekniset tiedot ja arvot 25 LIITE 4. Hahmotelmia muista mahdollisista palveluverkkoratkaisuista 32 LIITE 5. PINTA ALAKÄSITTEET 38

4 Palveluverkkoselvitys 3 (3)

5 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 4 (38) Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kiinteistöt Uudessakaupungissa 1 JOHDANTO Uudenkaupungin kaupunki on antanut :n tehtäväksi laatia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen. Palveluverkkoselvityksessä tarkastellaan ja kuvataan päivähoidon ja perusopetuksen palveluverkon nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtoja erityisesti palvelutuotannossa olevien kiinteistöjen näkökulmasta. Selvityksessä keskitytään tarkastelemaan Uudenkaupungin keskusta-alueen ja Kalannin alueen päivähoito- ja kouluverkkoa. Jo tarjouspyyntövaiheessa Pyhämaan ja Lokalahden alueet rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. Selvityksen tarkoituksena on määritellä mahdollisuuksien mukaan päiväkotien ja koulujen tilamitoituksia, kiinteistöjen kunnostustarpeita ja arvioida investointikustannuksia. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin hakea eri vaihtoehtoja päivähoito ja perusopetuspalveluiden tulevalle toteuttamiselle ja arvioida muutosinvestointien kustannuksia. Päivähoidon ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen laadinnasta vastasivat johtavat konsultit Taina Ketola ja Raila Oksanen. Selvityksen kiinteistöjä koskevat yhteenvedot ja arviot laati johtava konsultti Esko Korhonen. Uudenkaupungin yhteyshenkilönä toimivat opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen ja kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén. Selvitys toteutettiin vuosien aikana. 1.1 Selvityksen tarkoitus Uudenkaupungin päivähoito- ja perusopetuspalveluihin kohdistuvalla selvitystyöllä haetaan suuntaa-antavia vaihtoehtoja, miten päivähoito- ja perusopetuspalvelut olisivat kaupungissa tarkoituksenmukaisinta järjestää. Tavoitteena on hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuden malleja, joissa tilojen tehokkaammalla käytöllä voidaan kehittää uusia alueellisia palvelukokonaisuuksia ja laadukkaampia oppimisympäristöjä. Monet selvityksen kohteista tulee lähitulevaisuudessa tarvitsemaan peruskorjauksen. Selvitystä laadittaessa on myös tarkoitus tarkastella ainakin osittain esiopetuksen siirtämistä koulujen yhteyteen. Uudessakaupungissa on käyty keskustelua mm. vuosiluokkien 7-9 opetuksen keskittämisestä Uudenkaupungin yhtenäiskouluun. Käytännössä tämä tarkoittaisi Kalannin alueen vuosiluokkien 7-9 siirtoa, jolloin Kalannin koulun yläluokkien tilat vapautuisivat muuhun käyttöön. Lukuvuoden alusta lukien Saarniston koulun viidennen ja kuudennen luokan oppilaat (kaksi perusopetusryhmää) ovat tilasyistä siirretty Uudenkaupungin yhtenäiskouluun. Selvityksessä tarkastellaan, voiko tulevaisuudessa sekä Saarniston että Hakametsän 5-6 vuosiluokkien oppilaat siirtyä Uudenkaupungin yhtenäiskouluun. Selvityksen keskeiseksi tehtäväksi muodostui laatia ennakoivia vaihtoehtoja siitä, mitä tiloja Uudenkaupungin kaupungin päivähoitopalvelut ja perusopetus tulevat lähivuosina tarvitsemaan tilanteessa, jossa kaupungin kokonaisvaltaista pitkän tähtäimen toimitilaohjelmaa ei ole vielä laadittu.

6 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 5 (38) Kaupungin kiinteistöjen peruskorjaustarpeet (päiväkodit, koulut, uimahalli, kirjasto, liikuntatilat yms.) ovat luoneet paineita kattavamman kiinteistötarkastelun tekemiselle. Tilojen aiempaa tehokkaammalla hyötykäytöllä pyritään hillitsemään kustannusten nousua ja kohdistamaan investointimäärärahat tulevina vuosina oikeisiin kohteisiin. Tilamitoituksen osalta haasteeksi nousi tilojen mittausyksikön valinta ja tilojen mittaamisen haasteet. Myös elinkeinoelämän toiminnan muutoksista johtuvat nopeat vaihtelut väestö-, lapsi- ja oppilasmäärätietoihin hankaloittivat ennusteiden ajantasaista laadintaa ja tilamitoitustarpeiden arviointia. Kuntoarvioiden puuttuminen vaikeutti perusteellisten kunnostustarpeiden ja investointikustannusten laatimista. Laskelmat toteutettiin kaupungin toimittamien tietojen pohjalta. 1.2 Palveluverkkoon vaikuttavat strategiset linjaukset Uudenkaupungin kaupunkistrategiassa tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä saavuttaa terve talous ja osana sitä tehostaa tilojen hyötykäyttöä. Strategiassa on myös esitetty toive, etteivät käyttökustannukset reaalisesti enää kasvaisi. Strategisen johtamiselle on asetettu periaate, jonka mukaan ratkaisut tehdään ajoissa, tänään. Viihtyisä elinympäristö edellyttää, että esteettömyys huomioidaan. (Lähde: Uudenkaupungin strategia vuoteen 2020.) Uudenkaupungin kaupungin strategiassa on myös keskeisessä roolissa hyvinvoivat asukkaat. Päivähoidon ja perusopetuksen saatavuudella ja saavutettavuudella on merkittävä rooli hyvinvoinnin luomisessa. Selvitystyön aikana valtuusto hyväksyi Uudenkaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Asiakirjassa todetaan, että Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa, että merkittävät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja mitataan ja että niitä seurataan ja hallitaan kokonaisvaltaisesti osana päivittäistä kaupunkikonsernin toimintojen johtamista. 2 NYKYTILAN KUVAUS Luvussa 2. tarkastellaan Uudenkaupungin väestörakennetta ja väestökehitystä sekä eri ikäryhmien väestökehitystä vuoteen 2030 asti. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2012 tietoihin. Ennusteet ovat laskettu samaisen vuoden pohjatietoja käyttäen. Myös palvelutarveanalyysin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilastoihin. 2.1 Väestörakenteen yleiset muutokset Uudessakaupungissa vuosina Uudenkaupungin kaupungin väkiluku oli vuoden 2013 lopussa asukasta ( ). Edellisenä vuonna asukkaita oli Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kaupungin kokonaisväestömäärä laskee lähes tuhannella asukkaalla eli 5 %:a vuoteen 2029 mennessä (kuva 1). Väestömäärän kehittymistrendi poikkeaa muun Varsinais-Suomen väestökehityksestä ja koko maan kehityksestä. Toisaalta ennusteen pohjatiedot perustuvat vuoden 2012 tilanteeseen, jolloin ennustetta laadittaessa ei ole voitu huomioida Uudenkaupungin

7 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 6 (38) seudun viime vuosina tapahtunutta elinkeinoelämän ja teollisuuden virkoamista ja sen myönteistä vaikutusta väestökehitykseen. Vuonna 2014 Uudenkaupungin väestön määrä lisääntyi noin sadalla hengellä. Kuva 1. Uudenkaupungin kaupungin väestöennuste Väestön ikäryhmittäinen tarkastelu (kuva 2) osoittaa erittäin voimakasta kasvua yli 65-vuotiaiden lukumäärissä. Työikäisten lukumäärä tulee seuraavan 15 vuoden aikana myös vähenemään rajusti, josta luonnollisesti seuraa lasten ja nuorten ikäluokkien pieneneminen. Vuoden 2012 pohjatietojen perusteella sekä päiväkoti-ikäisten kuin peruskouluikäisten lasten määrät vähenevät ennusteen mukaan vuoteen 2029 mennessä 15 prosentilla. On hyvä huomata, että tämän hetkinen väestökehityksen ennuste olisi todellisuudessa hieman Tilastokeskuksen 2012 vuoden tietoihin perustuvaa ennustetta positiivisempi lasten, nuorten ja työikäisten osalta. Toisaalta tulee huomata, että lukumäärällisesti kyse on lähinnä muutamien ei kymmenien tai satojen lukumääräisestä poikkeamasta.

8 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 7 (38) Kuva 2. Uudenkaupungin kaupungin väestökehitys ikäluokittain vuosina Vuoden 2012 tietojen perusteella työikäisten lukumäärä vähenee tarkastelujakson aikana hengellä. 24 prosentin pudotus on erittäin merkittävä ja tämän ikäryhmän pienenemisellä on kerrannaisvaikutukset myös lasten ja nuorten lukumääriin. 2.2 Uudenkaupungin kaupungin lasten ja nuorten väestöennusteet vuoteen 2040 Lasten ja nuorten lukumäärien väestöennusteet perustuvat vuoden 2012 Tilastokeskukselle ilmoitettuihin oppilas- ja lapsimäärätietoihin, ns. virallisen tilastointipäivän tilastoihin. Toimitettujen tietojen oikeellisuudesta vastaa kukin kunta Alle kouluikäisten määrät Uudessakaupungissa Tilastokeskuksen vuoden 2012 tietojen perusteella päivähoito- ja esikouluikäisten lasten määrä laskee ennusteessa 15 prosentilla vuoteen 2029 mennessä. Lukumääräisesti tämä tarkoittaa vuonna 2029 noin 120 lasta vähemmän 1 6 vuotiaiden ikäryhmässä (kuva 3) kuin vuonna 2012.

9 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 8 (38) Kuva 3. Päiväkoti-ikäiset ja päivähoidossa olevat lapset vuosina , ennuste Vuonna 2012 alle 7-vuotiaita lapsia Uudessakaupungissa oli Lapsia syntyy vuosittain noin 140. Varhaiskasvatuspalvelujen tarjonta on mitoitettu noin 67 prosentille ikäluokasta. Laskennallisesti tämä tarkoittaa päivähoidon järjestämistä noin 660 lapselle. Uudenkaupungin kunnallisessa päivähoidossa on noin 60 prosenttia päivähoitoikäisistä lähes tuhannesta lapsesta.

10 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 9 (38) Kuva 4. Kunnallisessa päivähoidossa olevien 1-6-vuotiaiden sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaiden lukumäärät vuosina 2011/ , ennuste Jos päivähoidon tarve tulee tulevien 15 vuoden aikana pysymään samana, tulee päivähoitoikäisten lasten kokonaismäärän väheneminen vähentämään myös päivähoidon tarvetta kymmenillä (76 lasta) hoitopaikoilla. Käytössä oleviin vuoden 2012 pohjatietoihin perustuvan laskelman mukaan vuonna 2029 päivähoidon tarve olisi noin 440 paikkaa. Päivähoidon tarpeen tulisi nousta 71 prosenttiin, jotta nykyistä palvelutarjontaa vastaava määrä päivähoitopaikkoja tarvittaisiin vuonna Peruskouluikäisten määrät Peruskouluikäisten (7 15 vuotiaiden) lukumäärän ennustetaan vähenevän tarkastelujakson aikana. Uudessakaupungissa peruskouluikäisiä lapsia vuonna 2012 oli ( ). Uudenkaupungin oppilasmäärät ovat laskeneet tasaisesti 1990-luvulta lähtien. Koulujen kokonaisoppilasmäärät ovat laskeneet noin tuhannella oppilaalla kuluneen 20 vuoden aikana. Lukuvuonna peruskoululaisia oli oppilasta. Tarkasteltaessa tulevaisuuden kokonaisoppilasmääräkehitystä perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä pysynee oppilaan kokonaismäärässä 2020-luvun loppuvuosiin saakka (kuva 5).

11 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 10 (38) Kuva 5. Peruskouluikäiset ja peruskoululaiset vuosina , ennuste Tilastokeskuksen vuoden 2012 tietoihin perustuvan laskelman mukaan peruskouluikäisten lasten määrät ovat laskussa. Tarkasteltaessa 7 15-vuotiaiden ikäluokkaa, voidaan havaita, että ikäluokka tulee pienenemään viidentoista vuoden aikana. Vuonna 2029 peruskouluikäisiä on ennusteen mukaan 164 lasta vähemmän kuin vuonna Uudenkaupungin osalta tämä tarkoittaa reilun kahdeksan 20 oppilaan luokan palvelutarpeen pienenemistä 15 vuodessa. Kuvassa 6 on esitetty yhteenveto kunnan eri palveluiden palvelutarpeiden kehityksestä vuosina Päivähoito- ja opetuspalveluiden palvelutarpeiden kehitys poikkeaa sosiaali- ja terveyspalveluista siten, että päivähoidon, esi- ja perusopetuksen sekä lukion palvelutarpeet tulevat tarkastelujakson aikana vähenemään.

12 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 11 (38) Kuva 6. Palvelutarpeiden kehitys vuosina , ennuste. Uudessakaupungissa päivähoidon ja perusopetuksen palvelutarpeen vähenemiseen on valmistauduttu siten, että kaupunkiin ei ole rakennettu 1990-luvun jälkeen enää uusia päiväkoteja tai kouluja. Vuonna 2009 perusopetuksen palveluverkkotarkastelussa päädyttiin viiden (5) koulun lakkauttamiseen. 2.3 Johtopäätökset väestömuutosten vaikutuksista palveluverkkoon Uudenkaupungin kaupungin väestöennuste on laskeva. Työikäisten määrä tulee vähenemään ja syntyvyys pienenemään. Kuntalaisten palvelutarpeet tulevat painottumaan vahvasti vanhus- ja terveyspalveluihin. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan lasten ja nuorten määrien pieneneminen vaikuttaa päivähoito-, esi- ja perusopetuspalveluiden järjestämiseen, näiden kaikkien palvelutarvetta supistaen. Ennusteen mukaan väheneminen on prosentin luokkaa nykyisestä palvelutarpeesta. Lukumäärällisesti tämä tarkoittaa päivähoidossa noin päivähoitopaikka eli 4 5 päivähoitoryhmää ja perusopetuksessa noin 160 oppilaspaikkaa eli kahdeksaa 20 oppilaan ryhmää nykyistä vähemmän. Vuonna 2014 ennusteisiin nähden poikkeavaa oli, että väestön kokonaismäärä kasvoi noin sadalla.

13 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 12 (38) 3 UUDENKAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN NYKYTILA 3.1 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko Kuvassa 7. on esitetty Uudenkaupungin nykyinen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkko. Kuvasta puuttuvat yksityisten palvelutuottajien yksiköt. Kuva 7. Uudenkaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko Liitteissä 1 ja 2 on esitetty nykyisten perusopetusikäisten lasten sijoittuminen kaupungin alueelle ja toisessa kartassa oppilasennustejakson päättyessä lasten sijoittuminen kaupungin alueelle.

14 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 13 (38) 3.2 Varhaiskasvatus vuonna 2013 ja ennusteet Päivähoidon lapsimäärätiedot perustuvat tilanteeseen. Toimintakulut ovat vuoden 2013 toimintakuluja ja tieto perustuu Uudenkaupungin toimittamiin tilastotarkasteluin. Huomioitavaa on, että tarkastelun ulkopuolelle jää Pyhämaan ja Lokalahden koulut ja päivähoito Päivähoito Keskustan alueella on viisi kunnallista päiväkotia ja kaksi yksityistä päiväkotia ja yksi yksityinen ryhmäperhepäivähoitoyksikkö. Lisäksi kunnassa tarjotaan keskustan ulkopuolella sekä kunnallista että yksityistä päivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa. Kaupungin keskusta-alueen päiväkodit ovat Hakametsän päiväkoti, Myllymäen päiväkoti, Päiväkoti Merilintu, Päiväkoti Satulinna ja Seikowin päiväkoti. Yksityiset päiväkodit ovat Tiitiäinen (30 paikkaa) ja Tilkkutäkki (25 paikkaa). Ryhmäperhepäivähoitoa järjestetään kaupungin omistamassa Lintukodossa (vuorohoito), joka sijaitsee samassa kiinteistössä Myllymäen päiväkodin kanssa. Lisäksi kahdessa yksityisessä ryhmäperhepäivähoitoryhmässä on yhteensä 16 paikkaa. Kalannissa on päiväkoti, yksi kunnallinen ja yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti. Edellä mainitun kunnallisen perhepäiväkodin, Nonparellin, tilat on peruskorjattu vuonna Taulukko 1. Yhteenveto päivähoidon nykytilasta. Jos tarkastellaan käytössä olevaa hyötyalaa lasta kohden, huomataan, että Päiväkoti Satulinnassa ja Seikowin päiväkodissa neliömäärät ovat muihin yksikköihin verrattuna suuret. Kaupungin yhteyshenkilöltä saadun tiedon mukaan kyseisten päiväkotien hoitopaikat ovat kuitenkin yleensä täynnä. Uudenkaupungin päiväkotien käyttöasteet ovat kesäkuukausia lukuun ottamatta korkeat. Useissa päiväkodeissa vuoden keskiarvo nousee yli 85 prosentin (taulukko 2). Päiväkoti Merilintu oli ainoa päiväkoti, jossa oli toimintaa myös heinäkuussa 2013.

15 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 14 (38) Taulukko 2. Päiväkotien käyttöaste vuonna Uudessakaupungissa työskentelee noin 30 perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoidossa on noin 200 lasta. Jos perhepäivähoitajien määrä edelleen vähenee, tulee perhepäivähoidon määrä myös laskemaan Esiopetus Keskusta-alueen päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa käy yli 300 lasta päivittäin. Uudessakaupungissa esiopetus järjestetään päiväkodeissa (taulukko 3) ja esiopetukseen osallistuu reilut 140 lasta (lähes koko ikäluokka), joista keskusta-alueella noin 80 lasta. Tällä hetkellä noin % esiopetuksessa olevista lapsista osallistuu vain esiopetukseen eikä käytä päivähoitopalveluja. Noin 85 % esiopetuksessa olevista tarvitsee päivähoitoa. Taulukko 3. Esioppilaat järjestämispaikan mukaan tarkastelualueella lukuvuonna Järjestämispaikka Hakametsän päiväkoti 18 Kalannin päiväkoti 39 Päiväkoti Merilintu 19 Myllymäen päiväkoti 17 Päiväkoti Satulinna 24 Tilkkutäkki 7 Tiitiäinen 6 Esioppilaita Edelliseen toimintavuoteen verrattuna, Seikowin päiväkodissa aloitti lukuvuoden alussa esiopetusryhmä. Lisäksi on todettava, että lukuvuoden alusta lukien esiopetusryhmän minimikooksi on määritelty 7 oppilasta. Esioppilaiden määrän arvioidaan koko kaupungin alueella muodostuvan seuraavasti: esioppilasta (toteutunut tieto) esioppilasta (ennuste) esioppilasta (ennuste) esioppilasta (ennuste) esioppilasta (ennuste) esioppilasta (ennuste) esioppilasta (ennuste)

16 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 15 (38) 3.3 Koulut vuonna 2013 kaupungin keskusta-alueella ja oppilasennuste Koulujen oppilasmäärätiedot perustuvat lukuvuoden viralliseen oppilastilastoon, joka on laadittu Toimintakulut ovat vuoden 2013 toimintakuluja ja tieto perustuu Uudenkaupungin toimittamiin tilastotarkasteluihin. Koulukohtaiset oppilasennustetiedot ovat kaupungin toimittamia oppilasmäärä- ja oppilasennustetietoja. Keskusta-alueella vuosiluokkien 1-6 opetusta järjestetään Hakametsän ja Saarniston kouluissa sekä Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa. Vuosiluokkien 7-9 opetusta annetaan Kalannissa koulun yläluokilla ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa. Sekä Kalannin koulu että Uudenkaupungin yhtenäiskoulu muodostavat vuosiluokkien 1-9 koulut. Tarkastelun ulkopuolelle oli rajattu esiopetuksen ja vuosiluokkien 1-6 opetuksen osalta Pyhämaan ja Lokalahden alueet. Konsultin käytössä on ollut Uudenkaupungin laatimat syntyneiden mukaan laaditut oppilasennusteet, jotka ulottuvat lukuvuoteen Tämän takia yläluokkien oppilasmäärien tarkastelu päättyy alaluokkien oppilasmäärätarkastelun kanssa samaan ajankohtaan. Kaupungin keskusta-alueella on yksi oppilaaksiottoalue. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ensimmäisen luokkien oppilasmääriä tasataan keskusta-alueen koulujen kesken osoittamalla oppivelvolliselle koulupaikka tarkoituksenmukaisesta yksiköstä Hakametsän koulu 1-6 luokat Oppilasmäärä: 115 POR: erityisluokkaa ( lukien 1 erityisluokka ja 2 erityisopetusluokkaa) Hakametsän oppilasennuste on varsin vakaa (taulukko 4). Vuosiluokan suuruus vaihtelee oppilaan välillä. Koulu on siten vahva 1-sarjainen koulu. Taulukko 4. Hakametsän koulun oppilasennuste. Hakametsä Yht Hakametsän kaupunginosassa toimii samassa pihapiirissä vuosiluokkien 1-6 koulu ja päiväkoti, jossa toimii esiopetuksen ryhmä. Molemmat yksiköt ovat rakennettu samaan aikaan ja molemmat kiinteistöt edellyttävät peruskorjausta lähitulevaisuudessa. Alaluokan kiinteistöön kuuluu lisäksi vuonna 2000 rakennettu liikuntasali.

17 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 16 (38) Hakametsän alaluokkien käytössä on 13 luokkatilaa, joista 2 erityisopetuksen (EHA2) käytössä. Koulun hyötyala on 2 490,4 hym². Lukuvuonna perusopetuksen oppilaita Hakametsässä oli 115. Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä nousee enimmillään 119 oppilaaseen. Koulun tilojen riittävyys on lähes opetushallituksen suosituksen mukainen (liite 3 taulukko 10) Kalannin koulu 1-9 luokat Oppilasmäärä: 315 (212 vuosiluokat vuosiluokat 7-9) POR: 12 (vuosiluokat 1-6) Kalannin koulun alaluokkien oppilasmäärä tulee korkeimmillaan olemaan ennustejakson loppupuolella, lukuvuonna (taulukko 5). Tuolloin vuosiluokilla 1-6 on oppilaita 237. Vastaavasti koulun yläluokkien oppilasmäärä nousee yli 120 vasta 2020-luvulla. Molemmissa yksiköissä tämä tarkoittaa laskennallisesti yhden opetusryhmän lisäystä. Käytännössä oppilasmäärät jakautuvat eri luokka-asteille eikä uusien opetusryhmien perustaminen tiedossa olevien oppilasmäärätietojen perusteella näytä olevan tarpeen. Taulukko 5. Kalannin koulun oppilasennuste. Kalannissa on vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu. Kalannin koulu, päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti Nonparelli sijaitsevat toistensa välittömässä läheisyydessä. Esiopetusryhmät toimivat jo nykyisellään koulun tiloissa. Käytännössä 1-5 vuosiluokat työskentelevät Männäisten kiinteistössä ja 6-9 vuosiluokat Kalannin kiinteistössä. Kalannin alaluokkien puolella on 20 luokkahuonetta. Kalannin yläluokilla luokkatiloja on 14. Alaluokkien (ns. Männäisten koulukiinteistö) hyötyala on hym² ja yläluokkien hyötyala hym². Koulun kokonaishyötyalaan lasketaan mukaan Kalannin liikuntasalista laskennallinen koulun osuus 953 hym² ja alakoulun tiloihin iltapäivätoiminnan käytössä olevat tilat 250 hym². Yläkoulun puolella on laskennallisesti väljyyttä jopa noin 700 hym² verrattuna opetushallituksen suositukseen 150 oppilaan koululle, mutta väljyyden voi katsoa osin aiheutuvan suuresta liikuntahallin osuudesta. Vastaavasti alakoulun tilamäärä on kutakuinkin suositusten mukainen. Kalannin kouluun on laadittu kuntoarvio vuonna Koulun alaluokkia on peruskorjattu ja luokkatiloja rakennettu alakoulun puolelle lisää. Käytettävissä olevien

18 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 17 (38) tietojen perusteella molempien kiinteistöjen peruskorjaukset tulevat ajankohtaiseksi lähivuosina, todennäköisesti jo ennen vuotta Käytännössä Kalannin koulujen peruskorjaukset edellyttävät vaiheistusta ja osittain väistötiloja Saarniston koulu 1-6 luokat ( lukien kuuden perusopetusryhmän koulu) Oppilasmäärä: POR: 152 oppilasta erityisluokkaa ( lukien yleisopetuksen perusopetusryhmiä erityisluokkaa, keväällä erityisluokkaa) Lukuvuonna Saarniston koulussa oli 152 oppilasta (taulukko 6). Lukuvuoden alusta lukien Saarniston koulun viidennen ja kuudennen luokan oppilaat ovat olleet siirrettyinä Uudenkaupungin yhtenäiskouluun, jolloin oppilasmäärä väheni 44 oppilaalla. Oppilasmäärä on 108 lasta. Koulu toimii yleisopetuksen osalta kuuden perusopetusryhmän kouluna. Perusopetusryhmistä on muodostunut varsin pieniä. Kaupungin keskivaikeasti kehitysvammaisten lasten opetusryhmät (1-9) ovat Saarniston koulussa. Näiden ryhmien määrä on viime vuosina ollut nousussa ja kevätlukukaudella 2015 ryhmien määrä nousi kolmesta neljään. Keskimäärin perusopetusryhmiä on ollut kaksi. Taulukko 6. Saarniston koulun oppilasennuste. Saarnisto Yht Saarnistossa päiväkoti ja koulu toimivat samassa kiinteistössä. Alueen esiopetus järjestetään Satulinnassa. Luokkahuoneita Saarniston koulussa on 12 kpl ja koulun käytössä olevien tilojen hyötyala on 1 852,1 hym². Saarniston oppilaskohtainen hyötyala on 12,2 hym²/oppilas. Yhteyshenkilöiden kertoman mukaan koulun tilat koettiin ennen 5. ja 6. luokkalaisten yhtenäiskouluun siirtoa ahtaanlaisiksi. Kuluvan lukuvuoden alusta lukien oppilaskohtainen hyötyneliömäärä nousi oppilasmäärän laskun takia tasolle noin 17 hym²/oppilas. Tarkastelujakson lopussa se on noin 14 hyötyneliömetriä oppilasta kohden. Jos toiminta jatkuu nykyisillä oppilasmäärillä, on Saarniston koulussa jonkin verran väljyyttä ja Saarniston päiväkodissa järjestettävä esiopetus on mahdollista siirtää koulun tiloihin. Esiopetuksen järjestämisen laajuutta koulun tiloissa on mahdollista laajentaa ja vaihtoehtoa tulee harkita. Kouluun on mahdollista sijoittaa kaksi esiopetusryhmää ja esimerkiksi Merilinnun päiväkodin esiopetusryhmän siirtämistä koulun yhteyteen tulee

19 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 18 (38) harkita. Toisaalta Merilinnun esiopetus sopii tilojen väljyyden osalta myös Uudenkaupungin yhtenäiskoulun yhteyteen. Hiun alueen rakentaminen ja alueen uusi asutus lisäävät päivähoidon ja Saarniston kouluun sekä Uudenkaupungin yhtenäiskouluun suuntautuvaa palvelutarvetta Uudenkaupungin yhtenäiskoulu 1-9 luokat Oppilasmäärä: 623 (281 vuosiluokat vuosiluokat 7-9) POR: 14 (alaluokkia) Uudenkaupungin yhtenäiskoulun vuosiluokkien 1-6 oppilasennusteiden mukaan perusopetuksen luokilla tulee ennusteen mukaan olemaan oppilasta. Kuluvan lukuvuoden ( ) oppilasmäärän kasvu selittyy Saarniston koulun viidennen ja kuudennen luokkien (kahden perusopetusryhmän) oppilaiden siirrolla yhtenäiskouluun. Yläluokkien oppilasmäärissä tapahtuu vuosittain jonkin verran muutoksia, oppilasmäärän vaihdellessa 297 ja 357 oppilaan välillä. Suurin peräkkäisinä lukuvuosina tapahtuva muutos on jo ensi lukuvuonna ( ), jolloin yläluokkien puolella on 38 oppilasta kuluvaa lukuvuotta vähemmän. Suurimmillaan Uudenkaupungin yhtenäiskoulun oppilasmäärä on meneillään olevan lukuvuoden aikana, jolloin koulussa opiskelee lähes 700 lasta ja nuorta. Yhtenäiskoulun oppilasmäärä on kokonaisuudessaan laskussa. Taulukko 7. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun koulun oppilasennuste. Yhtenäiskoulu Yht Yht Yhteensä Uudenkaupungin yhtenäiskoulun koulukeskus muodostuu kahdesta kiinteistöstä. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun yläluokat, lukio ja kansalaisopisto toimivat samassa Viikaisten kiinteistössä ja alaluokat Pohitullin kiinteistössä. Myös Pohitullin kiinteistössä on kansalaisopiston luokkatiloja. Alaluokkien (Pohitulli) käytössä on tiloja yhteensä hym² (sisältää 1/3 liikuntahallista sekä pesu- ja pukuhuonetiloista). Opetushallituksen suositus 300 oppilaalle on noin hym² kun teknisiä tiloja ja porrashuoneita ei lasketa mukaan. Alaluokilla on siten käytössään tiloja noin 300 hym² yli suosituksen.

20 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 19 (38) Tällä hetkellä yläluokkien (Viikainen) tilamäärä on hym² (sisältäen 1/3 hallista ja puolet muista yhteisistä tiloista). Opetushallituksen suositusten mukaan 350 oppilaan koulussa tulisi olla tiloja noin hym² eli tässä rakennuksessa on laskennallisesti väljyyttä noin hym². Alaluokkien luokkatiloja on yhteensä 29 kpl. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun yläluokkien käytössä on yhteensä noin 34 luokkaa. Koulussa alaluokkien perusopetusryhmiä on 14. Saarniston oppilaidenkin kanssa koulun POR tulee pysymään noin riippuen, onko laskennassa mukana erityisopetuksen ryhmät. Jos koulussa on perusopetusryhmiä voidaan katsoa, että opetustiloja osalta niiden käyttö on osittain tehotonta - vaikka osa tiloista olisikin ns. taito- ja taideaineiden tai kielten opetuksen tiloja. Yhden tilan käyttöaste jää näillä opetusryhmämäärillä väistämättä erittäin vaatimattomaksi. Yläluokkien kiinteistön peruskorjaus on vuonna 2014 laaditun kuntoarvion mukaan ajankohtainen jo lähivuosina ( ). Alaluokkien tilojen väljyys mahdollistaa tilojen joustavan käytön esimerkiksi yläluokkien osittaisina väistötiloina tai koulutiloihin on mahdollista sijoittaa keskusta-alueen esiopetuksen ryhmiä yhdestä kahteen ryhmää. 3.4 Johtopäätöksiä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nykytilan vaikutuksista palveluverkkoon Osa päivähoidon yksiköistä on tilojen puolesta hieman alimitoitettuja suhteessa nykyiseen lapsimäärään. Vastaavasti osassa koulukiinteistöjä on tilojen käytön tehostamisen varaa. Päiväkodeista voidaan vapauttaa tiloja yhdessä koulujen kanssa toteutettavien toiminnallisten muutosten avulla. Samassa yhteydessä on hyvä tarkastella myös kehitysvammaisten lasten opetuksen ja luokkien tarkoituksenmukaista sijoittamista myös tilaratkaisujen näkökulmasta. Hakametsän koulu on vahva 1 sarjainen koulu. Koulusta ei ole vapautumassa tiloja oppilasmäärän laskun takia. Teoreettisesti tiloja on mahdollista vapauttaa toiminnallisten muutosten avulla, kuten siirtämällä viidennen ja kuudennen luokan oppilaat toiseen kouluun, esimerkiksi Uudenkaupungin yhtenäiskouluun. Tilojen käyttöä on myös mahdollista tehostaa. Hiun alueen rakentaminen ja alueen uusi asutus lisäävät päivähoidon ja Saarniston kouluun sekä Uudenkaupungin yhtenäiskouluun suuntautuvaa palvelutarvetta. Alueesta on toteutettu kolmannes ja alueella asuu noin 15 lasta (0-16 vuotta). Saarniston koulussa oppilaskohtainen hyötyneliömäärä on jo nyt suuri, mutta se tulee pienenemään. Viidennen ja kuudennen luokan (= kahden perusopetusryhmän) oppilaiden siirto Uudenkaupungin yhtenäiskouluun on vapauttanut muiden opetusryhmien käyttöön tämän lukuvuoden alusta kaksi opetustilaa, mutta kaikki koulun tilat ovat lukuvuonna olleet käytössä. Koulun vuosiluokkakohtainen oppilasmäärä pysyy sen kokoisena, että koulu säilyy perusopetuksen osalta 1-sarjaisena. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun alaluokkien puolella on vapaita tiloja ja väljyyttä laskennallisesti noin 300 hym². Väljyyttä on myös yhtenäiskoulun yläluokkien puolella, jossa laskennallisesti sitä on jopa noin hym². Siellä joustovaraa lisäävät vielä samassa kiinteistössä toimivien lukion (2 889 hym²) ja kansalaisopiston (535 hym²) tilat ja niiden yhteiskäyttö. Myös erikoisluokiksi (esim. fysiikka, kemia yms.) rakennettuja tiloja on rakennuksessa tarpeeseen nähden runsaasti.

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi Palveluverkkotoimikunnan raportin 29.2.2016 tiivistelmä Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: yhteenveto Lähtökohtana ehdotuksille

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa LIITE 1 Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa 1998-2005 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kustavi 61 59 58 54 49 49 56 63 oppilasmäärä, kaikki 1 1 1 2 4 4 3 4 9-v. erityisoppilaat 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN 2020 Kymppi - Moni / Tilannekatsaus 31.5.2012 Ulla Rannanheimo aluekeskuksen palvelut aluekeskuksen palvelut Ydinkeskustan palvelut aluekeskuksen palvelut Maaseutukylä lähikeskus

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi selvitysalue 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Siikajoki selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 4 Asianro 8380/10.03.02.01/2016 Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto Tila- ja hankintapalvelut Hiltulanlahti

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä Valtuuston iltakoulu 27.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Valtuuston kyselytunti 27.5.2015 Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä 1 Hyökännummen alakoulun oppilaskehitys Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluiden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Lohjan lukioverkko Page 1

Lohjan lukioverkko Page 1 Lohjan lukioverkko 28.4.2015 Page 1 Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Lohjan lukioverkko 28.4.2015 28.4.2015 Page 2 Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Forssan palveluverkkoselvitys

Forssan palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY Forssan palveluverkkoselvitys Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26951 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (35) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksessä käytettävä materiaali... 2 1.2 Toimeksiannon

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN. SSTY Hämeenlinna / Harri Isoniemi

KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN. SSTY Hämeenlinna / Harri Isoniemi KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN SSTY Hämeenlinna 8.2.2017 / Harri Isoniemi 1) Julkisen sektorin toimitilat 2) Korjausvelan laskennan lähtökohdat 3) Korjausvelan/teknisen arvon laskenta 4) Yhteenveto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Suomenkielisen opetuksen Tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Perustuu kaupungin omiin väestöennusteisiin perusopetus- ja lukioikäisten määrän kehityksestä

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Tehdyt päätökset Päivänkehrän koulun rehtori johtaa myös Komeetan koulua lukuvuoden 2016-17 loppuun Päivänkehrän koulun peruskorjaus

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) Valtuusto 09.09.2013 Sivu 1 / 1 2219/12.01.02/2013 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 151 12.6.2013 Kaupunginhallitus 236 26.8.2013 122 Valtuustokysymys koulupaikan osoittamisesta Saunalahden koululle

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8380/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8380/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 25.1.2017 51 Asianro 8380/10.03.02.01/2016 Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma Päätöshistoria Kasvun ja oppimisen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy VIRTAIN KAUPUNKI KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2020 30.3.2011

FCG Finnish Consulting Group Oy VIRTAIN KAUPUNKI KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2020 30.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy VIRTAIN KAUPUNKI KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 211 22 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 885 864 837 784 723 854 816 74 685 637 621 742 591 7 689 565 66 627 69 581 2 218 3.3.211 FCG

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi

Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi TAMMELAN KUNTA Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi Raportti FCG KONSULTOINTI OY P30724 FCG KONSULTOINTI OY Raportti 1 (37) Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Selvityksen tausta-aineisto...

Lisätiedot

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Johtoryhmä 17.1 Nykytilanne kiinteistöt Herajärvi = Edellyttää korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista Pylkönmäki = Edellyttää peruskorjausta tai

Lisätiedot