UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys

2 Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001

3 Palveluverkkoselvitys 2 (3) Sisällys 1 JOHDANTO Selvityksen tarkoitus Palveluverkkoon vaikuttavat strategiset linjaukset 2 2 NYKYTILAN KUVAUS Väestörakenteen yleiset muutokset Uudessakaupungissa vuosina Uudenkaupungin kaupungin lasten ja nuorten väestöennusteet vuoteen Alle kouluikäisten määrät Uudessakaupungissa Peruskouluikäisten määrät Johtopäätökset väestömuutosten vaikutuksista palveluverkkoon 8 3 UUDENKAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN NYKYTILA Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko Varhaiskasvatus vuonna 2013 ja ennusteet Päivähoito Esiopetus Koulut vuonna 2013 kaupungin keskusta-alueella ja oppilasennuste Hakametsän koulu 1-6 luokat Kalannin koulu 1-9 luokat Saarniston koulu 1-6 luokat ( lukien kuuden perusopetusryhmän koulu) Uudenkaupungin yhtenäiskoulu 1-9 luokat Johtopäätöksiä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nykytilan vaikutuksista palveluverkkoon 16 4 PÄIVÄKOTI- JA KOULUKIINTEISTÖJEN TARKASTELU 17 5 POHDINTAA ERI VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSISTA Toiminnalliset muutokset päivähoidossa ja esiopetuksessa Yläkoululaisten keskittäminen Uudenkaupungin yhtenäiskouluun ja vaikutukset alueen päiväkotikiinteistöihin Kalanti Toiminnalliset muutokset palveluverkossa 20 6 Lopuksi 21 LIITE 1. Vuosina syntyneet lapset 23 LIITE 2. Vuosina syntyneet lapset 24 LIITE 3. Päiväkotien ja koulujen laskennalliset tekniset tiedot ja arvot 25 LIITE 4. Hahmotelmia muista mahdollisista palveluverkkoratkaisuista 32 LIITE 5. PINTA ALAKÄSITTEET 38

4 Palveluverkkoselvitys 3 (3)

5 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 4 (38) Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kiinteistöt Uudessakaupungissa 1 JOHDANTO Uudenkaupungin kaupunki on antanut :n tehtäväksi laatia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen. Palveluverkkoselvityksessä tarkastellaan ja kuvataan päivähoidon ja perusopetuksen palveluverkon nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtoja erityisesti palvelutuotannossa olevien kiinteistöjen näkökulmasta. Selvityksessä keskitytään tarkastelemaan Uudenkaupungin keskusta-alueen ja Kalannin alueen päivähoito- ja kouluverkkoa. Jo tarjouspyyntövaiheessa Pyhämaan ja Lokalahden alueet rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. Selvityksen tarkoituksena on määritellä mahdollisuuksien mukaan päiväkotien ja koulujen tilamitoituksia, kiinteistöjen kunnostustarpeita ja arvioida investointikustannuksia. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin hakea eri vaihtoehtoja päivähoito ja perusopetuspalveluiden tulevalle toteuttamiselle ja arvioida muutosinvestointien kustannuksia. Päivähoidon ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen laadinnasta vastasivat johtavat konsultit Taina Ketola ja Raila Oksanen. Selvityksen kiinteistöjä koskevat yhteenvedot ja arviot laati johtava konsultti Esko Korhonen. Uudenkaupungin yhteyshenkilönä toimivat opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen ja kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén. Selvitys toteutettiin vuosien aikana. 1.1 Selvityksen tarkoitus Uudenkaupungin päivähoito- ja perusopetuspalveluihin kohdistuvalla selvitystyöllä haetaan suuntaa-antavia vaihtoehtoja, miten päivähoito- ja perusopetuspalvelut olisivat kaupungissa tarkoituksenmukaisinta järjestää. Tavoitteena on hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuden malleja, joissa tilojen tehokkaammalla käytöllä voidaan kehittää uusia alueellisia palvelukokonaisuuksia ja laadukkaampia oppimisympäristöjä. Monet selvityksen kohteista tulee lähitulevaisuudessa tarvitsemaan peruskorjauksen. Selvitystä laadittaessa on myös tarkoitus tarkastella ainakin osittain esiopetuksen siirtämistä koulujen yhteyteen. Uudessakaupungissa on käyty keskustelua mm. vuosiluokkien 7-9 opetuksen keskittämisestä Uudenkaupungin yhtenäiskouluun. Käytännössä tämä tarkoittaisi Kalannin alueen vuosiluokkien 7-9 siirtoa, jolloin Kalannin koulun yläluokkien tilat vapautuisivat muuhun käyttöön. Lukuvuoden alusta lukien Saarniston koulun viidennen ja kuudennen luokan oppilaat (kaksi perusopetusryhmää) ovat tilasyistä siirretty Uudenkaupungin yhtenäiskouluun. Selvityksessä tarkastellaan, voiko tulevaisuudessa sekä Saarniston että Hakametsän 5-6 vuosiluokkien oppilaat siirtyä Uudenkaupungin yhtenäiskouluun. Selvityksen keskeiseksi tehtäväksi muodostui laatia ennakoivia vaihtoehtoja siitä, mitä tiloja Uudenkaupungin kaupungin päivähoitopalvelut ja perusopetus tulevat lähivuosina tarvitsemaan tilanteessa, jossa kaupungin kokonaisvaltaista pitkän tähtäimen toimitilaohjelmaa ei ole vielä laadittu.

6 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 5 (38) Kaupungin kiinteistöjen peruskorjaustarpeet (päiväkodit, koulut, uimahalli, kirjasto, liikuntatilat yms.) ovat luoneet paineita kattavamman kiinteistötarkastelun tekemiselle. Tilojen aiempaa tehokkaammalla hyötykäytöllä pyritään hillitsemään kustannusten nousua ja kohdistamaan investointimäärärahat tulevina vuosina oikeisiin kohteisiin. Tilamitoituksen osalta haasteeksi nousi tilojen mittausyksikön valinta ja tilojen mittaamisen haasteet. Myös elinkeinoelämän toiminnan muutoksista johtuvat nopeat vaihtelut väestö-, lapsi- ja oppilasmäärätietoihin hankaloittivat ennusteiden ajantasaista laadintaa ja tilamitoitustarpeiden arviointia. Kuntoarvioiden puuttuminen vaikeutti perusteellisten kunnostustarpeiden ja investointikustannusten laatimista. Laskelmat toteutettiin kaupungin toimittamien tietojen pohjalta. 1.2 Palveluverkkoon vaikuttavat strategiset linjaukset Uudenkaupungin kaupunkistrategiassa tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä saavuttaa terve talous ja osana sitä tehostaa tilojen hyötykäyttöä. Strategiassa on myös esitetty toive, etteivät käyttökustannukset reaalisesti enää kasvaisi. Strategisen johtamiselle on asetettu periaate, jonka mukaan ratkaisut tehdään ajoissa, tänään. Viihtyisä elinympäristö edellyttää, että esteettömyys huomioidaan. (Lähde: Uudenkaupungin strategia vuoteen 2020.) Uudenkaupungin kaupungin strategiassa on myös keskeisessä roolissa hyvinvoivat asukkaat. Päivähoidon ja perusopetuksen saatavuudella ja saavutettavuudella on merkittävä rooli hyvinvoinnin luomisessa. Selvitystyön aikana valtuusto hyväksyi Uudenkaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Asiakirjassa todetaan, että Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa, että merkittävät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja mitataan ja että niitä seurataan ja hallitaan kokonaisvaltaisesti osana päivittäistä kaupunkikonsernin toimintojen johtamista. 2 NYKYTILAN KUVAUS Luvussa 2. tarkastellaan Uudenkaupungin väestörakennetta ja väestökehitystä sekä eri ikäryhmien väestökehitystä vuoteen 2030 asti. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2012 tietoihin. Ennusteet ovat laskettu samaisen vuoden pohjatietoja käyttäen. Myös palvelutarveanalyysin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilastoihin. 2.1 Väestörakenteen yleiset muutokset Uudessakaupungissa vuosina Uudenkaupungin kaupungin väkiluku oli vuoden 2013 lopussa asukasta ( ). Edellisenä vuonna asukkaita oli Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kaupungin kokonaisväestömäärä laskee lähes tuhannella asukkaalla eli 5 %:a vuoteen 2029 mennessä (kuva 1). Väestömäärän kehittymistrendi poikkeaa muun Varsinais-Suomen väestökehityksestä ja koko maan kehityksestä. Toisaalta ennusteen pohjatiedot perustuvat vuoden 2012 tilanteeseen, jolloin ennustetta laadittaessa ei ole voitu huomioida Uudenkaupungin

7 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 6 (38) seudun viime vuosina tapahtunutta elinkeinoelämän ja teollisuuden virkoamista ja sen myönteistä vaikutusta väestökehitykseen. Vuonna 2014 Uudenkaupungin väestön määrä lisääntyi noin sadalla hengellä. Kuva 1. Uudenkaupungin kaupungin väestöennuste Väestön ikäryhmittäinen tarkastelu (kuva 2) osoittaa erittäin voimakasta kasvua yli 65-vuotiaiden lukumäärissä. Työikäisten lukumäärä tulee seuraavan 15 vuoden aikana myös vähenemään rajusti, josta luonnollisesti seuraa lasten ja nuorten ikäluokkien pieneneminen. Vuoden 2012 pohjatietojen perusteella sekä päiväkoti-ikäisten kuin peruskouluikäisten lasten määrät vähenevät ennusteen mukaan vuoteen 2029 mennessä 15 prosentilla. On hyvä huomata, että tämän hetkinen väestökehityksen ennuste olisi todellisuudessa hieman Tilastokeskuksen 2012 vuoden tietoihin perustuvaa ennustetta positiivisempi lasten, nuorten ja työikäisten osalta. Toisaalta tulee huomata, että lukumäärällisesti kyse on lähinnä muutamien ei kymmenien tai satojen lukumääräisestä poikkeamasta.

8 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 7 (38) Kuva 2. Uudenkaupungin kaupungin väestökehitys ikäluokittain vuosina Vuoden 2012 tietojen perusteella työikäisten lukumäärä vähenee tarkastelujakson aikana hengellä. 24 prosentin pudotus on erittäin merkittävä ja tämän ikäryhmän pienenemisellä on kerrannaisvaikutukset myös lasten ja nuorten lukumääriin. 2.2 Uudenkaupungin kaupungin lasten ja nuorten väestöennusteet vuoteen 2040 Lasten ja nuorten lukumäärien väestöennusteet perustuvat vuoden 2012 Tilastokeskukselle ilmoitettuihin oppilas- ja lapsimäärätietoihin, ns. virallisen tilastointipäivän tilastoihin. Toimitettujen tietojen oikeellisuudesta vastaa kukin kunta Alle kouluikäisten määrät Uudessakaupungissa Tilastokeskuksen vuoden 2012 tietojen perusteella päivähoito- ja esikouluikäisten lasten määrä laskee ennusteessa 15 prosentilla vuoteen 2029 mennessä. Lukumääräisesti tämä tarkoittaa vuonna 2029 noin 120 lasta vähemmän 1 6 vuotiaiden ikäryhmässä (kuva 3) kuin vuonna 2012.

9 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 8 (38) Kuva 3. Päiväkoti-ikäiset ja päivähoidossa olevat lapset vuosina , ennuste Vuonna 2012 alle 7-vuotiaita lapsia Uudessakaupungissa oli Lapsia syntyy vuosittain noin 140. Varhaiskasvatuspalvelujen tarjonta on mitoitettu noin 67 prosentille ikäluokasta. Laskennallisesti tämä tarkoittaa päivähoidon järjestämistä noin 660 lapselle. Uudenkaupungin kunnallisessa päivähoidossa on noin 60 prosenttia päivähoitoikäisistä lähes tuhannesta lapsesta.

10 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 9 (38) Kuva 4. Kunnallisessa päivähoidossa olevien 1-6-vuotiaiden sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaiden lukumäärät vuosina 2011/ , ennuste Jos päivähoidon tarve tulee tulevien 15 vuoden aikana pysymään samana, tulee päivähoitoikäisten lasten kokonaismäärän väheneminen vähentämään myös päivähoidon tarvetta kymmenillä (76 lasta) hoitopaikoilla. Käytössä oleviin vuoden 2012 pohjatietoihin perustuvan laskelman mukaan vuonna 2029 päivähoidon tarve olisi noin 440 paikkaa. Päivähoidon tarpeen tulisi nousta 71 prosenttiin, jotta nykyistä palvelutarjontaa vastaava määrä päivähoitopaikkoja tarvittaisiin vuonna Peruskouluikäisten määrät Peruskouluikäisten (7 15 vuotiaiden) lukumäärän ennustetaan vähenevän tarkastelujakson aikana. Uudessakaupungissa peruskouluikäisiä lapsia vuonna 2012 oli ( ). Uudenkaupungin oppilasmäärät ovat laskeneet tasaisesti 1990-luvulta lähtien. Koulujen kokonaisoppilasmäärät ovat laskeneet noin tuhannella oppilaalla kuluneen 20 vuoden aikana. Lukuvuonna peruskoululaisia oli oppilasta. Tarkasteltaessa tulevaisuuden kokonaisoppilasmääräkehitystä perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä pysynee oppilaan kokonaismäärässä 2020-luvun loppuvuosiin saakka (kuva 5).

11 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 10 (38) Kuva 5. Peruskouluikäiset ja peruskoululaiset vuosina , ennuste Tilastokeskuksen vuoden 2012 tietoihin perustuvan laskelman mukaan peruskouluikäisten lasten määrät ovat laskussa. Tarkasteltaessa 7 15-vuotiaiden ikäluokkaa, voidaan havaita, että ikäluokka tulee pienenemään viidentoista vuoden aikana. Vuonna 2029 peruskouluikäisiä on ennusteen mukaan 164 lasta vähemmän kuin vuonna Uudenkaupungin osalta tämä tarkoittaa reilun kahdeksan 20 oppilaan luokan palvelutarpeen pienenemistä 15 vuodessa. Kuvassa 6 on esitetty yhteenveto kunnan eri palveluiden palvelutarpeiden kehityksestä vuosina Päivähoito- ja opetuspalveluiden palvelutarpeiden kehitys poikkeaa sosiaali- ja terveyspalveluista siten, että päivähoidon, esi- ja perusopetuksen sekä lukion palvelutarpeet tulevat tarkastelujakson aikana vähenemään.

12 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 11 (38) Kuva 6. Palvelutarpeiden kehitys vuosina , ennuste. Uudessakaupungissa päivähoidon ja perusopetuksen palvelutarpeen vähenemiseen on valmistauduttu siten, että kaupunkiin ei ole rakennettu 1990-luvun jälkeen enää uusia päiväkoteja tai kouluja. Vuonna 2009 perusopetuksen palveluverkkotarkastelussa päädyttiin viiden (5) koulun lakkauttamiseen. 2.3 Johtopäätökset väestömuutosten vaikutuksista palveluverkkoon Uudenkaupungin kaupungin väestöennuste on laskeva. Työikäisten määrä tulee vähenemään ja syntyvyys pienenemään. Kuntalaisten palvelutarpeet tulevat painottumaan vahvasti vanhus- ja terveyspalveluihin. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan lasten ja nuorten määrien pieneneminen vaikuttaa päivähoito-, esi- ja perusopetuspalveluiden järjestämiseen, näiden kaikkien palvelutarvetta supistaen. Ennusteen mukaan väheneminen on prosentin luokkaa nykyisestä palvelutarpeesta. Lukumäärällisesti tämä tarkoittaa päivähoidossa noin päivähoitopaikka eli 4 5 päivähoitoryhmää ja perusopetuksessa noin 160 oppilaspaikkaa eli kahdeksaa 20 oppilaan ryhmää nykyistä vähemmän. Vuonna 2014 ennusteisiin nähden poikkeavaa oli, että väestön kokonaismäärä kasvoi noin sadalla.

13 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 12 (38) 3 UUDENKAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN NYKYTILA 3.1 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko Kuvassa 7. on esitetty Uudenkaupungin nykyinen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkko. Kuvasta puuttuvat yksityisten palvelutuottajien yksiköt. Kuva 7. Uudenkaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko Liitteissä 1 ja 2 on esitetty nykyisten perusopetusikäisten lasten sijoittuminen kaupungin alueelle ja toisessa kartassa oppilasennustejakson päättyessä lasten sijoittuminen kaupungin alueelle.

14 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 13 (38) 3.2 Varhaiskasvatus vuonna 2013 ja ennusteet Päivähoidon lapsimäärätiedot perustuvat tilanteeseen. Toimintakulut ovat vuoden 2013 toimintakuluja ja tieto perustuu Uudenkaupungin toimittamiin tilastotarkasteluin. Huomioitavaa on, että tarkastelun ulkopuolelle jää Pyhämaan ja Lokalahden koulut ja päivähoito Päivähoito Keskustan alueella on viisi kunnallista päiväkotia ja kaksi yksityistä päiväkotia ja yksi yksityinen ryhmäperhepäivähoitoyksikkö. Lisäksi kunnassa tarjotaan keskustan ulkopuolella sekä kunnallista että yksityistä päivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa. Kaupungin keskusta-alueen päiväkodit ovat Hakametsän päiväkoti, Myllymäen päiväkoti, Päiväkoti Merilintu, Päiväkoti Satulinna ja Seikowin päiväkoti. Yksityiset päiväkodit ovat Tiitiäinen (30 paikkaa) ja Tilkkutäkki (25 paikkaa). Ryhmäperhepäivähoitoa järjestetään kaupungin omistamassa Lintukodossa (vuorohoito), joka sijaitsee samassa kiinteistössä Myllymäen päiväkodin kanssa. Lisäksi kahdessa yksityisessä ryhmäperhepäivähoitoryhmässä on yhteensä 16 paikkaa. Kalannissa on päiväkoti, yksi kunnallinen ja yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti. Edellä mainitun kunnallisen perhepäiväkodin, Nonparellin, tilat on peruskorjattu vuonna Taulukko 1. Yhteenveto päivähoidon nykytilasta. Jos tarkastellaan käytössä olevaa hyötyalaa lasta kohden, huomataan, että Päiväkoti Satulinnassa ja Seikowin päiväkodissa neliömäärät ovat muihin yksikköihin verrattuna suuret. Kaupungin yhteyshenkilöltä saadun tiedon mukaan kyseisten päiväkotien hoitopaikat ovat kuitenkin yleensä täynnä. Uudenkaupungin päiväkotien käyttöasteet ovat kesäkuukausia lukuun ottamatta korkeat. Useissa päiväkodeissa vuoden keskiarvo nousee yli 85 prosentin (taulukko 2). Päiväkoti Merilintu oli ainoa päiväkoti, jossa oli toimintaa myös heinäkuussa 2013.

15 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 14 (38) Taulukko 2. Päiväkotien käyttöaste vuonna Uudessakaupungissa työskentelee noin 30 perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoidossa on noin 200 lasta. Jos perhepäivähoitajien määrä edelleen vähenee, tulee perhepäivähoidon määrä myös laskemaan Esiopetus Keskusta-alueen päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa käy yli 300 lasta päivittäin. Uudessakaupungissa esiopetus järjestetään päiväkodeissa (taulukko 3) ja esiopetukseen osallistuu reilut 140 lasta (lähes koko ikäluokka), joista keskusta-alueella noin 80 lasta. Tällä hetkellä noin % esiopetuksessa olevista lapsista osallistuu vain esiopetukseen eikä käytä päivähoitopalveluja. Noin 85 % esiopetuksessa olevista tarvitsee päivähoitoa. Taulukko 3. Esioppilaat järjestämispaikan mukaan tarkastelualueella lukuvuonna Järjestämispaikka Hakametsän päiväkoti 18 Kalannin päiväkoti 39 Päiväkoti Merilintu 19 Myllymäen päiväkoti 17 Päiväkoti Satulinna 24 Tilkkutäkki 7 Tiitiäinen 6 Esioppilaita Edelliseen toimintavuoteen verrattuna, Seikowin päiväkodissa aloitti lukuvuoden alussa esiopetusryhmä. Lisäksi on todettava, että lukuvuoden alusta lukien esiopetusryhmän minimikooksi on määritelty 7 oppilasta. Esioppilaiden määrän arvioidaan koko kaupungin alueella muodostuvan seuraavasti: esioppilasta (toteutunut tieto) esioppilasta (ennuste) esioppilasta (ennuste) esioppilasta (ennuste) esioppilasta (ennuste) esioppilasta (ennuste) esioppilasta (ennuste)

16 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 15 (38) 3.3 Koulut vuonna 2013 kaupungin keskusta-alueella ja oppilasennuste Koulujen oppilasmäärätiedot perustuvat lukuvuoden viralliseen oppilastilastoon, joka on laadittu Toimintakulut ovat vuoden 2013 toimintakuluja ja tieto perustuu Uudenkaupungin toimittamiin tilastotarkasteluihin. Koulukohtaiset oppilasennustetiedot ovat kaupungin toimittamia oppilasmäärä- ja oppilasennustetietoja. Keskusta-alueella vuosiluokkien 1-6 opetusta järjestetään Hakametsän ja Saarniston kouluissa sekä Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa. Vuosiluokkien 7-9 opetusta annetaan Kalannissa koulun yläluokilla ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa. Sekä Kalannin koulu että Uudenkaupungin yhtenäiskoulu muodostavat vuosiluokkien 1-9 koulut. Tarkastelun ulkopuolelle oli rajattu esiopetuksen ja vuosiluokkien 1-6 opetuksen osalta Pyhämaan ja Lokalahden alueet. Konsultin käytössä on ollut Uudenkaupungin laatimat syntyneiden mukaan laaditut oppilasennusteet, jotka ulottuvat lukuvuoteen Tämän takia yläluokkien oppilasmäärien tarkastelu päättyy alaluokkien oppilasmäärätarkastelun kanssa samaan ajankohtaan. Kaupungin keskusta-alueella on yksi oppilaaksiottoalue. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ensimmäisen luokkien oppilasmääriä tasataan keskusta-alueen koulujen kesken osoittamalla oppivelvolliselle koulupaikka tarkoituksenmukaisesta yksiköstä Hakametsän koulu 1-6 luokat Oppilasmäärä: 115 POR: erityisluokkaa ( lukien 1 erityisluokka ja 2 erityisopetusluokkaa) Hakametsän oppilasennuste on varsin vakaa (taulukko 4). Vuosiluokan suuruus vaihtelee oppilaan välillä. Koulu on siten vahva 1-sarjainen koulu. Taulukko 4. Hakametsän koulun oppilasennuste. Hakametsä Yht Hakametsän kaupunginosassa toimii samassa pihapiirissä vuosiluokkien 1-6 koulu ja päiväkoti, jossa toimii esiopetuksen ryhmä. Molemmat yksiköt ovat rakennettu samaan aikaan ja molemmat kiinteistöt edellyttävät peruskorjausta lähitulevaisuudessa. Alaluokan kiinteistöön kuuluu lisäksi vuonna 2000 rakennettu liikuntasali.

17 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 16 (38) Hakametsän alaluokkien käytössä on 13 luokkatilaa, joista 2 erityisopetuksen (EHA2) käytössä. Koulun hyötyala on 2 490,4 hym². Lukuvuonna perusopetuksen oppilaita Hakametsässä oli 115. Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä nousee enimmillään 119 oppilaaseen. Koulun tilojen riittävyys on lähes opetushallituksen suosituksen mukainen (liite 3 taulukko 10) Kalannin koulu 1-9 luokat Oppilasmäärä: 315 (212 vuosiluokat vuosiluokat 7-9) POR: 12 (vuosiluokat 1-6) Kalannin koulun alaluokkien oppilasmäärä tulee korkeimmillaan olemaan ennustejakson loppupuolella, lukuvuonna (taulukko 5). Tuolloin vuosiluokilla 1-6 on oppilaita 237. Vastaavasti koulun yläluokkien oppilasmäärä nousee yli 120 vasta 2020-luvulla. Molemmissa yksiköissä tämä tarkoittaa laskennallisesti yhden opetusryhmän lisäystä. Käytännössä oppilasmäärät jakautuvat eri luokka-asteille eikä uusien opetusryhmien perustaminen tiedossa olevien oppilasmäärätietojen perusteella näytä olevan tarpeen. Taulukko 5. Kalannin koulun oppilasennuste. Kalannissa on vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu. Kalannin koulu, päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti Nonparelli sijaitsevat toistensa välittömässä läheisyydessä. Esiopetusryhmät toimivat jo nykyisellään koulun tiloissa. Käytännössä 1-5 vuosiluokat työskentelevät Männäisten kiinteistössä ja 6-9 vuosiluokat Kalannin kiinteistössä. Kalannin alaluokkien puolella on 20 luokkahuonetta. Kalannin yläluokilla luokkatiloja on 14. Alaluokkien (ns. Männäisten koulukiinteistö) hyötyala on hym² ja yläluokkien hyötyala hym². Koulun kokonaishyötyalaan lasketaan mukaan Kalannin liikuntasalista laskennallinen koulun osuus 953 hym² ja alakoulun tiloihin iltapäivätoiminnan käytössä olevat tilat 250 hym². Yläkoulun puolella on laskennallisesti väljyyttä jopa noin 700 hym² verrattuna opetushallituksen suositukseen 150 oppilaan koululle, mutta väljyyden voi katsoa osin aiheutuvan suuresta liikuntahallin osuudesta. Vastaavasti alakoulun tilamäärä on kutakuinkin suositusten mukainen. Kalannin kouluun on laadittu kuntoarvio vuonna Koulun alaluokkia on peruskorjattu ja luokkatiloja rakennettu alakoulun puolelle lisää. Käytettävissä olevien

18 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 17 (38) tietojen perusteella molempien kiinteistöjen peruskorjaukset tulevat ajankohtaiseksi lähivuosina, todennäköisesti jo ennen vuotta Käytännössä Kalannin koulujen peruskorjaukset edellyttävät vaiheistusta ja osittain väistötiloja Saarniston koulu 1-6 luokat ( lukien kuuden perusopetusryhmän koulu) Oppilasmäärä: POR: 152 oppilasta erityisluokkaa ( lukien yleisopetuksen perusopetusryhmiä erityisluokkaa, keväällä erityisluokkaa) Lukuvuonna Saarniston koulussa oli 152 oppilasta (taulukko 6). Lukuvuoden alusta lukien Saarniston koulun viidennen ja kuudennen luokan oppilaat ovat olleet siirrettyinä Uudenkaupungin yhtenäiskouluun, jolloin oppilasmäärä väheni 44 oppilaalla. Oppilasmäärä on 108 lasta. Koulu toimii yleisopetuksen osalta kuuden perusopetusryhmän kouluna. Perusopetusryhmistä on muodostunut varsin pieniä. Kaupungin keskivaikeasti kehitysvammaisten lasten opetusryhmät (1-9) ovat Saarniston koulussa. Näiden ryhmien määrä on viime vuosina ollut nousussa ja kevätlukukaudella 2015 ryhmien määrä nousi kolmesta neljään. Keskimäärin perusopetusryhmiä on ollut kaksi. Taulukko 6. Saarniston koulun oppilasennuste. Saarnisto Yht Saarnistossa päiväkoti ja koulu toimivat samassa kiinteistössä. Alueen esiopetus järjestetään Satulinnassa. Luokkahuoneita Saarniston koulussa on 12 kpl ja koulun käytössä olevien tilojen hyötyala on 1 852,1 hym². Saarniston oppilaskohtainen hyötyala on 12,2 hym²/oppilas. Yhteyshenkilöiden kertoman mukaan koulun tilat koettiin ennen 5. ja 6. luokkalaisten yhtenäiskouluun siirtoa ahtaanlaisiksi. Kuluvan lukuvuoden alusta lukien oppilaskohtainen hyötyneliömäärä nousi oppilasmäärän laskun takia tasolle noin 17 hym²/oppilas. Tarkastelujakson lopussa se on noin 14 hyötyneliömetriä oppilasta kohden. Jos toiminta jatkuu nykyisillä oppilasmäärillä, on Saarniston koulussa jonkin verran väljyyttä ja Saarniston päiväkodissa järjestettävä esiopetus on mahdollista siirtää koulun tiloihin. Esiopetuksen järjestämisen laajuutta koulun tiloissa on mahdollista laajentaa ja vaihtoehtoa tulee harkita. Kouluun on mahdollista sijoittaa kaksi esiopetusryhmää ja esimerkiksi Merilinnun päiväkodin esiopetusryhmän siirtämistä koulun yhteyteen tulee

19 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 18 (38) harkita. Toisaalta Merilinnun esiopetus sopii tilojen väljyyden osalta myös Uudenkaupungin yhtenäiskoulun yhteyteen. Hiun alueen rakentaminen ja alueen uusi asutus lisäävät päivähoidon ja Saarniston kouluun sekä Uudenkaupungin yhtenäiskouluun suuntautuvaa palvelutarvetta Uudenkaupungin yhtenäiskoulu 1-9 luokat Oppilasmäärä: 623 (281 vuosiluokat vuosiluokat 7-9) POR: 14 (alaluokkia) Uudenkaupungin yhtenäiskoulun vuosiluokkien 1-6 oppilasennusteiden mukaan perusopetuksen luokilla tulee ennusteen mukaan olemaan oppilasta. Kuluvan lukuvuoden ( ) oppilasmäärän kasvu selittyy Saarniston koulun viidennen ja kuudennen luokkien (kahden perusopetusryhmän) oppilaiden siirrolla yhtenäiskouluun. Yläluokkien oppilasmäärissä tapahtuu vuosittain jonkin verran muutoksia, oppilasmäärän vaihdellessa 297 ja 357 oppilaan välillä. Suurin peräkkäisinä lukuvuosina tapahtuva muutos on jo ensi lukuvuonna ( ), jolloin yläluokkien puolella on 38 oppilasta kuluvaa lukuvuotta vähemmän. Suurimmillaan Uudenkaupungin yhtenäiskoulun oppilasmäärä on meneillään olevan lukuvuoden aikana, jolloin koulussa opiskelee lähes 700 lasta ja nuorta. Yhtenäiskoulun oppilasmäärä on kokonaisuudessaan laskussa. Taulukko 7. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun koulun oppilasennuste. Yhtenäiskoulu Yht Yht Yhteensä Uudenkaupungin yhtenäiskoulun koulukeskus muodostuu kahdesta kiinteistöstä. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun yläluokat, lukio ja kansalaisopisto toimivat samassa Viikaisten kiinteistössä ja alaluokat Pohitullin kiinteistössä. Myös Pohitullin kiinteistössä on kansalaisopiston luokkatiloja. Alaluokkien (Pohitulli) käytössä on tiloja yhteensä hym² (sisältää 1/3 liikuntahallista sekä pesu- ja pukuhuonetiloista). Opetushallituksen suositus 300 oppilaalle on noin hym² kun teknisiä tiloja ja porrashuoneita ei lasketa mukaan. Alaluokilla on siten käytössään tiloja noin 300 hym² yli suosituksen.

20 FCG KONSULTOINTI OY Palveluverkkoselvitys 19 (38) Tällä hetkellä yläluokkien (Viikainen) tilamäärä on hym² (sisältäen 1/3 hallista ja puolet muista yhteisistä tiloista). Opetushallituksen suositusten mukaan 350 oppilaan koulussa tulisi olla tiloja noin hym² eli tässä rakennuksessa on laskennallisesti väljyyttä noin hym². Alaluokkien luokkatiloja on yhteensä 29 kpl. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun yläluokkien käytössä on yhteensä noin 34 luokkaa. Koulussa alaluokkien perusopetusryhmiä on 14. Saarniston oppilaidenkin kanssa koulun POR tulee pysymään noin riippuen, onko laskennassa mukana erityisopetuksen ryhmät. Jos koulussa on perusopetusryhmiä voidaan katsoa, että opetustiloja osalta niiden käyttö on osittain tehotonta - vaikka osa tiloista olisikin ns. taito- ja taideaineiden tai kielten opetuksen tiloja. Yhden tilan käyttöaste jää näillä opetusryhmämäärillä väistämättä erittäin vaatimattomaksi. Yläluokkien kiinteistön peruskorjaus on vuonna 2014 laaditun kuntoarvion mukaan ajankohtainen jo lähivuosina ( ). Alaluokkien tilojen väljyys mahdollistaa tilojen joustavan käytön esimerkiksi yläluokkien osittaisina väistötiloina tai koulutiloihin on mahdollista sijoittaa keskusta-alueen esiopetuksen ryhmiä yhdestä kahteen ryhmää. 3.4 Johtopäätöksiä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nykytilan vaikutuksista palveluverkkoon Osa päivähoidon yksiköistä on tilojen puolesta hieman alimitoitettuja suhteessa nykyiseen lapsimäärään. Vastaavasti osassa koulukiinteistöjä on tilojen käytön tehostamisen varaa. Päiväkodeista voidaan vapauttaa tiloja yhdessä koulujen kanssa toteutettavien toiminnallisten muutosten avulla. Samassa yhteydessä on hyvä tarkastella myös kehitysvammaisten lasten opetuksen ja luokkien tarkoituksenmukaista sijoittamista myös tilaratkaisujen näkökulmasta. Hakametsän koulu on vahva 1 sarjainen koulu. Koulusta ei ole vapautumassa tiloja oppilasmäärän laskun takia. Teoreettisesti tiloja on mahdollista vapauttaa toiminnallisten muutosten avulla, kuten siirtämällä viidennen ja kuudennen luokan oppilaat toiseen kouluun, esimerkiksi Uudenkaupungin yhtenäiskouluun. Tilojen käyttöä on myös mahdollista tehostaa. Hiun alueen rakentaminen ja alueen uusi asutus lisäävät päivähoidon ja Saarniston kouluun sekä Uudenkaupungin yhtenäiskouluun suuntautuvaa palvelutarvetta. Alueesta on toteutettu kolmannes ja alueella asuu noin 15 lasta (0-16 vuotta). Saarniston koulussa oppilaskohtainen hyötyneliömäärä on jo nyt suuri, mutta se tulee pienenemään. Viidennen ja kuudennen luokan (= kahden perusopetusryhmän) oppilaiden siirto Uudenkaupungin yhtenäiskouluun on vapauttanut muiden opetusryhmien käyttöön tämän lukuvuoden alusta kaksi opetustilaa, mutta kaikki koulun tilat ovat lukuvuonna olleet käytössä. Koulun vuosiluokkakohtainen oppilasmäärä pysyy sen kokoisena, että koulu säilyy perusopetuksen osalta 1-sarjaisena. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun alaluokkien puolella on vapaita tiloja ja väljyyttä laskennallisesti noin 300 hym². Väljyyttä on myös yhtenäiskoulun yläluokkien puolella, jossa laskennallisesti sitä on jopa noin hym². Siellä joustovaraa lisäävät vielä samassa kiinteistössä toimivien lukion (2 889 hym²) ja kansalaisopiston (535 hym²) tilat ja niiden yhteiskäyttö. Myös erikoisluokiksi (esim. fysiikka, kemia yms.) rakennettuja tiloja on rakennuksessa tarpeeseen nähden runsaasti.

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta 4.7.2017 FCG KONSULTOINTI OY 4.7.2017 RAPORTTI 2 (6) Sisällys Sivu 1. Tausta ja tavoite... 3 2. Toimeksiannon sisältö ja toteutus... 3 3. Toimitilakannan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Koulutuslautakunta 17.12.2015 148 Ylikylän Vennivaaran alueen

Lisätiedot

Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset

Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset Tehtävänä oli laatia palveluverkkoselvitys, joka sisältää kuvauksen kiinteistöistä ja niiden toiminnan nykytilasta sekä kolme vaihtoehtoista mallia

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 21.3.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää mitä

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa LIITE 1 Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa 1998-2005 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kustavi 61 59 58 54 49 49 56 63 oppilasmäärä, kaikki 1 1 1 2 4 4 3 4 9-v. erityisoppilaat 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (6) 8 Palveluverkkotarkastelun keskeiset linjaukset ja tavoitteet HEL 2014-014402 T 12 00 00 Päätösehdotus Päivähoito Perusopetus Lukiokoulutus päättää palveluverkkotarkastelun

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi Palveluverkkotoimikunnan raportin 29.2.2016 tiivistelmä Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: yhteenveto Lähtökohtana ehdotuksille

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN

ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN 13.5.2015 ESKO KORHONEN JOHTAVA KONSULTTI (FT, RI, RTA) FCG KONSULTOINTI OY esko.korhonen@fcg.fi 050 361 1781 4,0 3,5 3,0 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Mistä hyvä kouluverkkoselvitys muodostuu? Page 1

Mistä hyvä kouluverkkoselvitys muodostuu? Page 1 Mistä hyvä kouluverkkoselvitys muodostuu? 2016 17.8.2016 Page 1 Palveluverkkoselvityksen eteneminen Tehtävän määrittely ja rajaaminen Toimintaympäristön muutosten analysointi Muuttuvien palvelutarpeiden

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN 2020 Kymppi - Moni / Tilannekatsaus 31.5.2012 Ulla Rannanheimo aluekeskuksen palvelut aluekeskuksen palvelut Ydinkeskustan palvelut aluekeskuksen palvelut Maaseutukylä lähikeskus

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 24.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (5) 386 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B Tarveselvitysryhmä 6.11.2013 1 SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS 7 100 ASUKKAAN KASVUTAVOIT- TEESSA 1. Väestönkasvun vaikutus peruskoulupaikkojen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Mikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin

Mikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin Mikko Laaksonen 11.9.2013 Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin RVS 2009-2012 4) KESKITYTÄÄN YDINPALVELUIHIN Palveluverkkoselvitys tehdään kaikkien palveluiden osalta poikkihallinnollisesti ja

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi selvitysalue 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Siikajoki selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset Svenska skolan- taustaa Koululla pitkät historialliset perinteet Oppilasmäärä on ollut viime vuosina laskeva,

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

KARHUKUNTIEN OMISTAMIEN RAKENNUSTEN TEKNISTEN JA JÄLLEENHANKINTA-ARVOJEN MÄÄRITYS V. 2012 SEKÄ OMAISUUDEN TUNNUSLUKUJEN VERTAILU PORIN KAUPUNKI

KARHUKUNTIEN OMISTAMIEN RAKENNUSTEN TEKNISTEN JA JÄLLEENHANKINTA-ARVOJEN MÄÄRITYS V. 2012 SEKÄ OMAISUUDEN TUNNUSLUKUJEN VERTAILU PORIN KAUPUNKI KARHUKUNTIEN OMISTAMIEN RAKENNUSTEN TEKNISTEN JA JÄLLEENHANKINTA-ARVOJEN MÄÄRITYS V. 212 SEKÄ OMAISUUDEN TUNNUSLUKUJEN VERTAILU PORIN KAUPUNKI Harri Isoniemi 12.12.212 Sisällys 1. RAKENNUSTEN ARVOT JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 4 Asianro 8380/10.03.02.01/2016 Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto Tila- ja hankintapalvelut Hiltulanlahti

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) 12.06.2013 Sivu 1 / 1 2299/12.01.01/2013 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä Valtuuston iltakoulu 27.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Valtuuston kyselytunti 27.5.2015 Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä 1 Hyökännummen alakoulun oppilaskehitys Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluiden

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Forssan palveluverkkoselvitys

Forssan palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY Forssan palveluverkkoselvitys Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26951 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (35) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksessä käytettävä materiaali... 2 1.2 Toimeksiannon

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen alkaen 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4198/2016 00.01.02.02 177 Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh.

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys LUHANGAN KUNTA Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Selvitys ja lausunto FCG KONSULTOINTI OY P25492P001 Selvitys ja lausunto 1 (25) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Selvityksen tausta-aineisto...

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalvelut Talous Tuottajat Käyttäjät Kohteet, tilat Tehostuspotentiaali

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 4 SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja 31.5.2012 Anna Isopoussu Taustaa Kuntien yhdistyminen vuonna 2009 (Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Lohjan lukioverkko Page 1

Lohjan lukioverkko Page 1 Lohjan lukioverkko 28.4.2015 Page 1 Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Lohjan lukioverkko 28.4.2015 28.4.2015 Page 2 Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Toivakka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Toivakka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot