Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys"

Transkriptio

1 RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001

2 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen Raahen kaupungin perusopetuksen toimintaympäristön nykytila Väestörakenteen muutokset Alle kouluikäisten määrät Peruskouluikäisten ja nuorten määrät Palvelutarvekehitys Päivähoitoikäisten palvelutarpeen muutos Peruskouluikäisten ja nuorten palvelutarpeen muutos Yhteenveto kasvatus- ja opetuspalveluista Huoltosuhde Maankäytön suunnittelun vaikutukset Raahen kaupunkirakenteeseen ja kasvatus- ja j opetuspalvelujen palvelutarpeen kehittymiseen Taajama-aste Tonttivarantoo Maankäytön suunnitteluu Raahen kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden nykytila Varhaiskasvatuksen nykyinen palveluverkko Perusopetuksen nykyinen palveluverkko Oppilaskehitys Vihannin alue Lampinsaaren koulu Kirkonkylän koulu Vihannin yläkoulu Johtopäätös Pattijoen alue Antinkankaan koulu Harakkamäen koulu Jokelan koulu Olkijoen koulu Pattasten koulu Johtopäätös Keskustan alue Keskuskoulu Koivuluodon koulu / Kummatti Koivuluodon koulu / Ollinsaari i

3 2 (74) Oksanen Raila Merikadun kouluu Johtopäätös Saloisten alue Haapajoen koulu Honganpalon koulu Tikkalan koulu Saloisten koulu Johtopäätös Kouluparitarkastelu Talous Odotekustannukset Päivähoito ja esiopetus Perusopetus Johtopäätös Arvio Raahen kaupungin koulu- ja päiväkotikiinteistöistä Johtopäätökset Yleistä Väestömuutosten vaikutukset palveluverkkoon Maankäytön vaikutukset palveluverkkoon Talouden vaikutukset palveluverkkoon Kiinteistöjen vaikutukset palveluverkkoon Henkilöstö Palveluverkkosuunnitelma/perusopetus Vihannin alue Pattijoen alue Keskustan alue Saloisten alue Palveluverkkosuunnitelma / päivähoito Lopuksi i

4 FCG KONSULTOINTI OY 1 (74) Perusopetuksen ja päivähoidonpalveluverkkoselvitys 1 Johdanto Raahen kaupungin kaupunginhallitus on antanut FCG Tietojohtaminen Oy:n ( lukien ) tehtäväksi laatia perusopetuksen palveluverkkoselvityksen. Palveluverkkoselvityksessä tarkastellaan ja kuvataan perusopetuksen palveluverkon nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtoja. Raahen kaupungissa on vapautumassa koulukiinteistöjä ja osa nykyisistä kouluista on huonossa kunnossa. Ratkaisematta on myös Piehingin alueen koulun uudelleen rakentaminen. Kunnan talous ei mahdollista kouluihin kohdistuvia miljoonan euron korjaustarpeita. Talouden tasapainottamistoimikunta on antanut sivistyspalvelukeskukselle tehtäväksi selvittää, millaisella palveluverkolla Raahen kaupungin perusopetus on tulevina vuosina mahdollista järjestää. Selvityksessä tarkastellaan päivähoidon palveluverkkoa siltä osin kuin se yhdistyy perusopetuksen palveluverkkoon. Perusopetuksen palveluverkkoselvityksen laadinnasta vastasi johtava konsultti Raila Oksanen. Selvityksen väestöanalyysin laativat Raila Oksanen ja Anne Haapanen ja kiinteistöjä koskevat yhteenvedot ja arviot laati toimialapäällikkö Kimmo Niemi. Selvityksen etenemistä seuraa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupungin johtaja ja sivistyspalvelukeskuksen johtaja. Raahen kaupungin yhteyshenkilönä toimi sivistyspalvelukeskuksesta Ritva Mattila. Selvitys toteutettiin kevät-kesällä Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen Pattijoen kunnassa oli ennen kuntaliitosta 20 oppilaan raja koulun lakkauttamiselle. Vastaava oppilasmääräraja Vihannissa oli 60 oppilasta. Kuntaliitosten yhteydessä vastaavanlaisista oppilasrajoista ei ole sovittu. Selvityksen vaihtoehdoissa tulee huomioida seuraavat reunaehdot: päivähoidossa tavoitellaan yli 100 lapsen päiväkoteja eli vähintään 6 päiväkotiryhmän päiväkotien perustamista, päiväkodit pyritään sijoittamaan koulujen välittömään läheisyyteen tai yhteyteen, tavoitteena yhtenäisperuskoulut siltä osin kuin ne ovat mahdollista järjestää, opetusryhmien laskennallisena tavoitekokona pidetään oppilaan opetusryhmiä, selvityksessä tavoitellaan kertaluontoista palveluverkon uudistamista. Aloituskokouksessa nousi esiin myös päivähoitopalvelujen palveluverkon tarkastelu, jota alkuperäisessä tehtäväksi annossa ei ollut määritelty. Päivähoidon palveluverkkoselvitys ulotetaan koskemaan koko varhaiskasvatusta ja se laaditaan osittain limittäin perusopetuksen palveluverkkoselvityksen kanssa ja osittain erillisenä työnä. Pohjatietojen käytön osalta todettiin, että väestö-, lapsi- ja oppilasmäärätiedot muuttuvat jatkuvasti. Aloituskokouksessa päätettiin seuraavista tilastoja ja tietoja koskevista periaatteista, joihin selvitys perustuu.

5 FCG KONSULTOINTI OY 2 (74) Oppilasmäärätiedot tilastot erityisen tuen oppilaiden määrätiedot esiopetuksen oppilasmäärät yksiköittäin koulukohtaiset oppilasennusteet Kouluja koskevat tiedot esiopetuksen järjestäminen opetusryhmien määrät ja muodostuminen kouluittain erityisopetuksen järjestäminen kouluittain kuljetusoppilaat kouluittain toimintakulut menolajeittain kiinteistökohtaiset käyttökustannustiedot (konsultin toimittama lomake) kiinteistöjen kuntoa koskevat tiedot (konsultin toimittama lomake) selvitystyön edellyttämät ruoka- ja siivouspalveluja koskevat tiedot Päivähoitoa ja sen toimintaa koskevat tiedot niiltä osin, jos koulun kanssa yhteinen kiinteistö toiminta ja sen laajuus Henkilöstömäärätiedot esiopetuksen henkilöstötiedot opettajatilasto kouluittain avustajamäärät aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstötiedot ennuste opettajien eläköitymisestä, jos mahdollista toimittaa Muut tiedot kartta, johon merkitty koulut ja päivähoidon yksiköt oppilaskuljetuksen periaatteet voimassa oleva kaavoituskatsaus tieto, onko kunnassa käytössä MapInfo -ohjelmisto Aloituspalaverissa todettiin selvityksen tietojen käytön osalta myös seuraavaa: Väestötarkastelussa käytetään väestörekisterikeskuksen virallisia väestötietoja. Oppilasmäärätarkastelu perustuu tilastointipäivän oppilastietoihin. Koulukohtaisissa tilastotiedoissa erotellaan oppilaat kotikunnan mukaan. Esiopetuksen oppilasmäärät ( ) järjestämispaikan mukaan Väestö- ja oppilasmäärien tarkastelussa ei ennakoida kunnan sisäistä väestön muuttoliikettä eikä kuntaan tapahtuvaa muuttoliikettä eikä kunnasta tapahtuvaa poismuuttoa. Tarkastelussa huomioidaan kiinteistöjen kunto. Aloituskokouksessa tarkennettiin selvityksen tarkoitusta ja tavoitteita. Todettiin, että selvityksessä tarkastellaan yleisellä tasolla koulujen muuta kuin perusopetuksen käyttöä. Tätä ovat nuoriso-, liikunta- ja kansalaisopiston ao. tilojen käyttö.

6 FCG KONSULTOINTI OY 3 (74) Toimintaympäristön muutoksen kuvauksessa konsultin pohjatietona ovat Tilastokeskuksen väestöennusteet ja palvelutarveanalyysit ja tarvittaessa KEVA:n eläköitymisennusteet. Lisäksi talouden osalta käytetään Tilastokeskuksen tietoihin perustuvia odotekustannustietoja. Näiden tietojen hankkimisesta vastasi konsultti. Tarkastelu ulotetaan oppilasennusteiden osalta niin pitkälle kuin mahdollista. Alakoulujen oppilasmääriä tarkastellaan vuoteen 2020 saakka ja yläkoulun oppilaskehitystä mahdollisesti vuoteen 2029 saakka (liite 1). Todettakoon lopuksi, että tehtävää rajattiin siten, että toimeksianto kohdistuu selvityksen laadintaan, mutta konsultti ei osallistu selvityksen johtopäätöksissä esitettyjen toimenpiteiden päätöksentekoon eikä täytäntöönpanoon liittyviin toimiin. Ns. kuulemiset eivät sisälly konsultin tehtävään.

7 FCG KONSULTOINTI OY 4 (74) 2 Raahen kaupungin perusopetuksen toimintaympäristön nykytila 2.1 Väestörakenteen muutokset Raahen kaupungin väkiluku oli vuoden 2011 lopussa asukasta ( / asukasta, lisäystä 7 henkeä). Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kaupungin väestömäärä laskee tarkastelujakson aikana 301 asukkaalla. Väestömäärän vähennys on 1,2 prosenttia (kuva 1). Väestökehitys poikkeaa muusta Pohjois-Pohjanmaan ja koko maan väestökehityksestä, joiden molempien ennustetaan olevan kasvavaa. Koko väestö 115 Raahe Koko maa Pohjois Pohjanmaa = e 2020e 2025e 2030e Lähde:Tilastokeskus Raahe Koko maa Pohjois Pohjanmaa e 2020e 2025e 2030e Asukkaita = Asukkaita = Asukkaita = Kuva 1. Raahen kaupungin väestöennuste Ennustettu kokonaisvähennys, noin 300 henkilöä, vähenee tarkastelujakson aikana melko tasaisesti, mutta väkimäärän väheneminen kiihtyy tarkastelujakson loppupuolella. Vuosien 2011 ja 2015 ennustettu väestövähennys on 52 henkeä ja vastaavasti vuosien 2025 ja 2030 väestön vähennys on 174 henkeä. Väestöennusteen mukaan laskennallinen väheneminen on vuodessa kuitenkin vain noin 15 henkeä (taulukko 1).

8 FCG KONSULTOINTI OY 5 (74) Viiden vuoden sykli Ennustettu väestömäärä Ennustettu muutos edelliseen sykliin Yhteensä Taulukko 1. Raahen kaupungin väestömäärän vähennys vuodesta 2011 vuoteen 2030 Tarkasteltaessa ikäluokittaista väestökehitystä (kuva 2), huomataan, että syntyvyys nykyisestä pienenee lähes 50 lapsella tarkastelujakson loppupuolelle siirryttäessä. Tämä osaltaan vaikuttaa alle kouluikäisten määrään, jossa myös tapahtuu merkittävää laskua, yli 10 prosenttia vähennystä tarkastelujakson aikana vuotiaiden lukumäärät ovat tarkastelujakson alkupuolella melko tasaisia, eikä suuria muutoksia suuntaan tai toiseen tapahdu kymmeneen seuraavaan vuoteen tapahdu. Vuoden 2025 jälkeen 7 18-vuotiaiden määrät näyttäisivät kääntyvän laskuun. Työikäisten määrän väheneminen tarkastelujakson aikana on huomattava; määrä vähenee yli 15 prosenttia. Kun vuonna 2011 työikäisiä oli , on heitä parin kymmenen vuoden kuluttua henkeä vähemmän. Yksi työikäisten määrän vähenemisen taitekohta ajoittuu vuoteen 2020, jolloin työikäisen raja on jo reilusti alitettu. Työikäisten osuus vuonna 2011 kaikista raahelaisista oli 60,9 %:a. Vuonna 2030 työikäisten määrän ennustetaan olevan väestömäärästä vain vähän yli puolet eli 51,4 %:a. Tämä yhdistettynä ikäihmisten voimakkaaseen määrälliseen kasvuun tulee rasittamaan kaupungin väestön ikärakenteeseen pohjautuvaa huoltosuhdetta voimakkaasti. Vaaleansininen viiva kuvaa vuotiaiden raahelaisten lukumäärää. Tarkastelujakson ensimmäisen yhdeksän vuoden aikana heidän lukumääränsä kasvaa jo lähes puolella. Kun vuonna 2011 näitä ns. nuoria eläkeläisiä oli kaupungissa noin asukasta, nousee heidän lukumääränsä kymmenessä vuodessa hengellä. Nuorten eläkeläisten ikäryhmän kooksi näyttää vakiintuvan noin asukasta. Merkittävimmät väestömuutokset Raahessa tapahtuvat tarkastelujakson loppupuolella, vuoden 2020 jälkeen, jolloin yli 74-vuotiaiden lukumäärä kasvaa voimakkaasti ja nopeasti. Verrattuna vuoden 2011 tilanteeseen heidän lukumääränsä kaupungissa on lähes puolitoistakertainen ja vuonna 2030 yli 74-vuotiaiden osuus koko kunnan väestömäärästä on 16 prosenttia. Vastaava luku vuonna 2011 oli vajaat 7 % väestöstä. Lukumäärällisesti tämä tarkoittaa reilun viidentoista vuoden kuluttua yli 74-vuotiaita olevan nykyisen noin hengen sijaan yli Eläkeläisten (tässä yli 65-vuotiaiden) kokonaismäärä kaupungin väestöstä tulee vuonna 2030 olemaan yli 27 prosenttia.

9 FCG KONSULTOINTI OY 6 (74) Raahe = e 2020e 2025e 2030e 1 6 vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17 64 v) vuotiaat Yli 74 vuotiaat Väestö Lähde:Tilastokeskus e 2020e 2025e 2030e alle 1 vuotiaat vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17 64 v) vuotiaat Yli 74 vuotiaat Kaikki Kuva 2. Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Alle kouluikäisten määrät Tarkastelujakson aikana syntyvyys tulee Raahessa väestöennusteen mukaan pienenemään. Alle 1-vuotiaiden ja 1 6-vuotiaiden määrät ovat väestöennusteen trendin mukaan laskevia koko tarkastelujakson ajan. Reilun kymmenen vuoden kuluttua, vuonna 2025, syntyneitä ennustetaan olevan 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna Yksittäiset ikäluokat tulevat pienenemään 340 lapsesta noin 285 lapseen. Syntyvien ikäluokkien ennustetaan olevan siis reilut 50 lasta pienempiä kuin ne tällä hetkellä ovat. Tarkastelujakson aikana syntyvyyden ennustetaan laskevan tasaisesti, tosin lasku hieman hidastuu tarkastelujakson loppupuolella (taulukko 2.)

10 FCG KONSULTOINTI OY 7 (74) Viiden vuoden sykli Ennustettu alle 1-vuotiaiden määrä Muutos edelliseen sykliin Yhteensä -56 Taulukko 2. Alle 1-vuotiaiden lukumäärät vuosina Alle kouluikäisten lukumäärät tulevat ennusteen mukaan laskemaan voimakkaasti. Vuonna 2011 oli 1 6-vuotiaiden ikäryhmässä hieman päälle lasta (2 042). Ennustejakson lopussa alle kouluikäisiä ennustetaan olevan 13 prosenttia vähemmän kuin parisen kymmentä vuotta aiemmin. Vuonna 2030 päiväkoti-ikäisiä ennustetaan olevan lasta eli parin päiväkodillisen verran (269 lasta) nykyistä vähemmän. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen väestöennusteisiin ja voivat poiketa kaupungin omista laskelmista Peruskouluikäisten ja nuorten määrät Tilastokeskuksen väestöennusteen perusteella peruskouluikäisten lasten ja alle 18- vuotiaiden nuorten kokonaismäärä kasvaa tarkastelujakson alkupuolella. Vuoteen 2025 mennessä määrä on nykyisestä noussut 4 %. Tämän jälkeen lasten ja nuorten kokonaismäärä alkaa laskea vuosien 2025 ja 2030 välillä (kuva 2). Väestöennusteen mukaan vuotiaiden määrä vuosina 2011 ja 2030 on lähes sama, reilu tuhat nuorta. Peruskouluikäisten väestökehitystä ja siihen perustuvia oppilasennusteita tarkastellaan tarkemmin luvussa 4.

11 FCG KONSULTOINTI OY 8 (74) Raahessa väestökehitys ja palvelutarvekehitys ( kuva 3.) kanssa samansuuntaisesti. kehittyvät 2.2 Palvelutarvekehitys Väestörakenteen muutokset ja ikäryhmittäinen väestökehitv tys vaikuttavat molemmat erikseen ja yhdessä kuntalaisten palvelutarpeiden kehittymiseen ja eri palveluiden käyttöön. Tarkastelussa olevaa palvelutarvekehitys on suhteutettu Tilastokeskuksen laa- ja timiin väestöennusteisiin. Palveluiden järjestäjän, kaupungin, tulee lainsäädännön toimintaperiaatteidensa mukaisesti pyrkiä ennakoimaan ja reagoimaan muuttuviin asia- vanhenemisen ja eliniän nousemista kuvaavien ennusteidene n myötä vanhustenhoidon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutarpeiden voidaan olettaa kasva- kasvirtoihin kulloisenkin tilanteen mukaisella optimaalisella palvelutuotannolla. Väestön van nykyisestä. ikäjakautumien Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Raahe 2011= e 2020e 2025e 2030e Kuva 3. Väestökehityksen ja palvelutarpeiden yhdensuuntaiset trendit Palvelutarpeiden kehitystä kuvaavassa kuvassa (kuva( 4.) huomio kiinnittyy voimak- palvelutarpeen kehitys tulee kiihtymään ja vuonna 2020 palvelutarpeen ennustetaan kasvavan 43 prosenttiyksikköä nykyisestä. Kehitys jatkuu lähes samanlaisena seuraa- vat kymmenen vuotta. Vuonna 2025 vanhusten hoidon palvelutarve on kaksinkertaistunut nykyiseen verrattu- na ja vuonna 2030 palvelutarve on noussut huimat h 1344 %:a nykyisestä, tarve- kaasti nousevaan keltaiseen viivaan. Vuoden 2020 jälkeen vanhustenn hoitoon liittyvä ennusteen ollessa 234 %:a. Huomattakoon, ettää kyseisessä palvelutarveanalyysissa vanhusten hoito pitää sisällään perusterveyshuollon vuodeosaston. Perusterveyden noin 7 prosentin ja 18 prosentin ennustettuun kasvuun.. huollon ja erikoissairaanhoidon palvelutarpeet ovat myös nousussa päätyen vuonna Jos ikääntyvät väestöryhmätt tulevat tarvitsemaan nykyistää huomattavasti enemmän palveluja, tulee toisaalla päivähoidon tarve vähenemään ikäluokkien pienenemisen myötä. Päivähoidon ja esiopetuksen palvelutarve laskee tasaisesti lähes prosentinn vuo- dessa ja on siten vuonna 2030 nykyistä 13 prosenttia pienempi. i

12 FCG KONSULTOINTI OY 9 (74) Kuva 4. Palvelutarpeiden kehittyminen vuosina Perusopetuksen melko maltillisen muutaman prosentin palvelutarpeen kasvu tarkaste- lujakson alussa ja palautuminen samaan tasoon kuin vuonnaa 2011 tuntuu edellä kuvat- tujen massiivisten palvelutarvemuutosten jälkeen varsin pieneltä - varsinkin kun henki- huo- lömääriltään nämää nuoremmat ikäryhmät tulevat jäämään ikäihmisten ikäryhmiää mattavasti pienemmiksi. Palvelutarve-ennusteen mukaan lukiokoulutuksen palvelutarve tulee tällä vuosikymme- nellä pienenemäänn kuusi prosenttia. Vuosien 2020 ja 2015 välillä tarve palautuu ja jopa hieman kasvaa nykyisistä määristä, kuitenkin tasoittuen vuoteen 2030 mennessä. i

13 FCG KONSULTOINTI OY 10 (74) Päivähoitoikäisten palvelutarpeen muutos Vuoden 2011 Tilastokeskuksen tietojen mukaan Raahessa 1 6-vuotiaiden määrän ennustetaan laskevan koko tarkastelujakson ajan (kuva 5). Vuonna 2011 Sotkanetin tietojen mukaan lapsesta kunnan kustantamassa päivähoidossa oli 780 eli 38 prosenttia ikäryhmästä (koko maa 57,2 %). Vastaavasti päivähoidossa 3 5 vuotiaista oli 44,6 % (koko maa 63,8 %). Vuonna 2012 päivähoidossa oli 100 lasta enemmän eli 880 lasta. Tämä on 43,1% koko ikäryhmän lapsista. 1 6 vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos : 13% 1 6 vuotiaat 110 Raahe Koko maa Pohjois Pohjanmaa = (2012) 2015e 2020e 2025e 2030e Lähde:Tilastokeskus Raahe Koko maa Pohjois Pohjanmaa 2011(2012) 2015e 2020e 2025e 2030e 1 6 vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Raahe Päivähoidossa* *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2012 olleet 0 6 vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1 6 vuotiaiden määrän kehitykseen. Kuva 5. Päivähoitoikäisten ja kunnan kustantamassa päivähoidossa olleet 1 6- vuotiaat vuoden 2012 tietojen pohjalta Alle kouluikäisten lukumäärä on ennusteen mukaan laskussa. Tulevaisuuden palvelutarve laskettuna nykyisen käyttömäärän mukaisesti laskee tarkastelujakson aikana yli

14 FCG KONSULTOINTI OY 11 (74) kymmenen prosenttia. Päivähoitopaikkojen tarve on siten vuonna 2030 reilut sata päivähoitopaikkaa nykyistä vähemmän (taulukko 3). Raahen varhaiskasvatuksen toimittaman tiedon mukaan vuonna 2012 päivähoidossa oli 865 lasta. Viiden vuoden sykli 1 6-vuotiaiden lukumäärä Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1 6- vuotiaat Tarpeen muutos edelliseen sykliin (38 %) (43 %) Yhteensä -112 Taulukko 3. Päivähoitotarpeen muutos vuosina Huomattakoon, että Raahen työllisten osuus vuotiaista vuoden 2011 lopussa oli 56,5 %. Määrä on koko maan vastaavaa lukua muutaman prosentin matalampi (60 %). Vastaavasti työttömyysaste vuoden 2011 päättyessä oli vajaat 10,1 prosenttia, joka oli myös hieman vastaavaa kansallista lukua (9,8 %) suurempi. Tämä osaltaan selittää kunnan kustantaman päivähoidon matalaa käyttöastetta.

15 FCG KONSULTOINTI OY 12 (74) Peruskouluikäisten ja nuorten palvelutarpeen muutos Tilastokeskuksen ennusteessa perusopetuksen palvelutarve on suhteutettu muihin väestötekijöihin, kuten 7 15-vuotiaiden lukumäärään. Väestötietoihin pohjautuvan perusopetuksen palvelutarpeen ennustetaan lisääntyvän ensimmäisen viiden vuoden aikana kolme prosenttia, seuraavan tarkastelujakson aikana neljä prosenttia, jonka jälkeen tarve alkaa laskea ja laskee ensin pari prosenttia ja lopuksi viisi prosenttia (kuva 6). Vuonna 2030 on perusopetuksen palvelutarve lähes sama kuin vuonna 2011 eli noin peruskouluikäistä lasta tarvitsee peruskoulupaikan Raahessa. Ennusteen mukaan kouluikäisiä on eniten vuoden 2020 tienoilla, jolloin heitä on yli (taulukko 4), lähes 200 koululaista nykyistä enemmän. Vuoden 2020 jälkeen oppilasennuste alkaa laskea ja laskee lähes 200 koululaisella. Kun huomioidaan luvulle ennustettu pienentyvä syntyvyys ja sitä seuraavat pienemmät ikäluokat, tulee oppilasmäärien laskeva kehitys näkymään tarkastelujakson loppupuolella ensin yläkoulujen oppilasmäärissä ja myöhemmin toisen asteen koulutuksen koulutustarpeessa. Viiden vuoden sykli Ennustettu vuotiaiden lukumäärä Muutos edelliseen sykliin Yhteensä -10 Taulukko 4. Raahelaisten 7 15-vuotiaiden määrät vuosina

16 FCG KONSULTOINTI OY 13 (74) 120 Raahe Koko maa Pohjois Pohjanmaa = Raahe Koko maa Pohjois Pohjanmaa e 2020e 2025e 2030e e 2020e 2025e 2030e 7 15 vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Raahe Oppilaat* Kuva 6. Raahen 7 15-vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat vuonna 2011 Perusopetuksen palvelutarpeen määrittelyssä on huomioitu muutaman oppilaan opiskelu muun kuin Raahen kaupungin järjestämässä perusopetuksessa. Todellisuudessa näitä oppilaita on suhteellisen vähän ja palvelutarpeen kokonaisuutta tarkasteltaessa ikäluokan ja palvelutarpeen luvut ovat yhtenevät (taulukot 4 ja 5). Raahen kaupungin tulee tarvittaessa osoittaa jokaiselle kuntansa alueella asuvalla lapselle koulupaikka. Viiden vuoden sykli Ennustettu perusopetuksen oppilaiden lukumäärä Muutos edelliseen sykliin Yhteensä -10 Taulukko 5. Perusopetuksen palvelutarpeen muutos vuosina Lasten sijoittumista eri kouluihin tarkastellaan tarkemmin luvussa 5.

17 FCG KONSULTOINTI OY 14 (74) Yhteenveto kasvatus- ja opetuspalve eluista Väestöpohjaisten ennusteiden n perusteella (kuva 7) 7 päivähoidon palvelutarve tulee tar- het- kastelujaksolla vähenemään. Tarpeen vähennys onn yli 100 päivähoitopaikkaa tästää kestä, jos Raahessa kunnallisen päivähoidon tarvee pysynee alhaisena, 43 %:ssa 1 6- vuotiaiden ikäluokasta. Päivähoidon paikkatarve onn vaihtelevaa 764 ja 880 paikan välillä. Kuva 7. Yhteenveto kunnallisessa päivähoidossa olevat o 1 6-vuotiaat, perusopetuksen oppilaat ja lukion opiskelijat Perusopetuksen palvelutarve kasvaa vuoteen asti. Palvelutarpeen kasvu on nykyi- seen lähes 200 oppilaspaikkaa lisää. Tämän jälkeen palvelutarve vähenee 200 oppilas- paikalla ja palautuu vuoden 2030 tienoilla vuodenn 2011 tasolle. Perusopetuksen oppi- lasmäärä liikkuu siten oppilaan välillä. Lukiokoulutuksen palvelutarv ve vähenee vuoteen asti, jonka jälkeen vuoden 2025 tienoilla palvelutarve on hieman noussut. Palvelutarve jää kuitenkin nykyisestä pysy- västi laskennallistaa yhtä luokallista opiskelijamäärää nykyistää pienemmäksi. i

18 FCG KONSULTOINTI OY 15 (74) 2.3 Huoltosuhde Kuvassa 8. tarkastellaan väestörakenteen muutoksiin perustuvan huoltosuhteen muu- vä- tosta Raahessa vuosina Työikäisten (17 64-vuotiaiden) määrä tulee estöennusteiden mukaan pienenemään hengellä. Aiempaa pienempi työikäisten ryhmä joutuu vastaamaan aiempaa suuremman määrän alle 17-vuotiaiden ja yli 64- vuotiaiden hyvinvoinnista. Kaupungissa väestöllinen huoltosuhde muuttuu nykyistä ras- kaammaksi. Merkittävän nousu muodostuu rajustaa yli 74-vuotiaiden lukumäärän lisään- pal- tymisestä. Nämä tekijät t yhdessä tulevat asettamaan omat haasteensaa kaupunginn velutarjonnan ja rakenteen hallinnalle. Alle 17 ja yli 64 vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17 64 vuotiasta kohti) Raahe Koko maa Pohjois Pohjanmaa 1,11 0,9 0,7 0,5 0, e 2020e 2025e 2030e Lähde:Tilastokeskus Raahe Koko maa Pohjois Pohjanmaa ,64 0,59 0, e 0,75 0,64 0, e 0,88 0,70 0, e 0,93 0,75 0, e 0,94 0,78 0,83 Kuva 8. Väestöllinen huoltosuhde Raahessa huoltosuhde on tällä hetkellä 0,64. Ennusteen mukaan Raahen huoltosuhde heikkenee muuta Pohjois-Pohjanmaata ja muuta maata nopeammin ja j voimakkaam- min. Tarkastelujakson loppupuolella Raahen huoltosuhde onn noussut 0,94 eli käytän- tai yli nössä Raahessa tulee olemaan nykyisen puolen sijaan lähess yksi alle 17-vuotias 65-vuotias yhtä työikäistä kohden. Tilastokeskuksen mukaan taloudellinen huoltosuhde, jolla tarkoitetaan työvoiman ulkopuolella tai työttömän olevia yhtä työllistä kohdenn vuoden 2011 lopussa oli 1,54 (muu Suomi 1,29). Saman vuoden lopussa raahelaisista 25,1 % oli eläkkeellä. Vertailun vuoksi vastaava luku koko maan osalta oli 23,9 %. i

19 FCG KONSULTOINTI OY 16 (74) 3 Maankäytön suunnittelun vaikutukset Raahen kaupunkirakenteeseen ja kasvatus- ja opetuspalvelujen palvelutarpeen kehittymiseen 3.1 Taajama-aste Taajama-asteella tarkoitetaan taajamissa asuvien osuutta kunnan siitä väestöstä, jonka asuinpaikka on koordinaatein määriteltävissä. Taajama-aste lasketaan vuosittain ja tässä selvityksen Raahen osalta käytetään vuoden 2012 tietoja. Raahen kaupungin taajama-aste Tilastokeskuksen mukaan oli 85,9 % (koko maa 84,6 %). Tämä tarkoittaa, että Raahessa noin 15 % väestöstä asuu taajaman ulkopuolella. 3.2 Tonttivaranto Raahen kaupungilla oli toukokuussa 2013 asuinpientalotonttivarantoa noin tonttia, rivitalotontteja reilut 20 ja kerrostalotontteja 5. Määrällisesti suurin varanto omakotitaloista oli Honganpalon ja Haapajoki-Arkkukarin alueilla. Rivitalotonttien tarjontaa oli eniten myös radan kaakkoispuolella Ollinsaaren ja Honganpalon alueilla (taulukko 6). Lisäksi Raahessa on luonnollisesti yksityisten maaomistajien tontti- ja maaalueita myynnissä. Tonttitarjontaa on eri puolella kaupunkia eikä tonttien puute ole ollut esteenä jonkin asuinalueen tai kaupunginosan väestökehitykselle. Alue Omakotitalotontit Rivitalotontit Kerrostalotontit Pattijoen Ylipää 5 1 Haapajoki-Arkkukari 20 Honganpalo 22 5 Kanavaranta 2 1 Kaupunginmetsä 1 4 Kummatti 1 5 Ollinsaari 6 Oravajärvi 4 Palonkylä 2 4 Pattijoki 1 Perälä I 1 1 Perälä II 6 Pyhtilä 2 10 Tarpio 6 Varvi 3 Varvinranta 4 Yhteensä Taulukko 6. Raahen kaupungin tonttivaranto toukokuun 2013 tilanteen mukaan (Lähde: Raahen nettisivut)

20 FCG KONSULTOINTI OY 17 (74) 3.3 Maankäytön suunnittelu Raahen kaupungin kaavoituksen tehtävänä on tuottaa riittävä ja vetovoimainen tonttitarjonta niin asumisen kuin liike- ja julkisen rakentamisen ja teollisuuden tarpeisiin. Kaavoituksen keskeisenä tavoitteena on kaupungin asukasluvun ja elinkeinoelämän kehittäminen. Kaupunki kaavoittaa ensisijaisesti vain kaupungin omistuksessa olevia maa-alueita. Maanhankinta tapahtuu hyväksytyn maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa painotetaan tällä hetkellä energiatuotannon ja siirron, kaupan palvelurakenteen sekä liikennejärjestelmien kehittämistä. Raahen kaupungin kaavoitus vastaa lisäksi kaupungin tonttivarannon turvaamisesta. Raahen kaupungin kaavoitusohjelma 2013 mukaan kaupungin keskeisimmät kaupunkisuunnittelun painopisteet myötäilevät maakuntakaavaa ja kohdistuvat lähivuosina 1. liikennesuunnitteluun, 2. liikekeskusten kehittämiseen, sisältäen Merikadun koulun alueen nivomisen keskustan liikekeskusalueen kehittämiseen ja 3. energiatuotannon ja siirron (tuulivoimayleiskaavojen) kehittämiseen. Raahen tuulivoimahankkeiden laajuus on niin alueellisesti kuin kansallisestikin merkittävä. Kaupungin maa-alueilla on lainvoima Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaavalla ja vireillä kaavahankkeita on Kopsan tuulivoimapuiston II vaihe, Raahen eteläinen tuulivoima-alue ja Raahen itäinen tuulivoima-alue. Maanahkiaisen merituulivoima-alue sijoittuu merialueille eikä tällä osayleiskaavalla siten ole vaikutusta asuinrakentamiseen ja sitä kautta väestön määrälliseen kehittymiseen. Sen sijaan maa-alueille sijoittuvat tuulivoimapuistot tulevat vaikuttamaan alueen muuhun maa-alueiden käyttöön ja rajoittavat välittömästi tuulivoimaloiden läheisyyteen sijoitettavaa asutusta. Tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, että energiatuotannolle varattujen alueiden välittömässä läheisyydessä ei tällä hetkellä sijaitse merkittäviä asuinalueita tai alueita, joita suunniteltaisiin tulevaisuuden asumisen tarpeisiin. Päivähoidon ja perusopetuksen järjestämisen näkökulmasta kaavoitus vaikuttaa palvelutarpeen lisääntymiseen voimakkaimmin, kun maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa toteutetaan kokonaan uusi kaupunginosa kunnallisine palveluineen. Täysin uuden alueen avaamisia ei Raahen kaavoitussuunnitelmiin tällä hetkellä kuulu, mutta laajuudeltaan Pyhtilänkankaan asemakaava tulee olemaan merkittävä. Pyhtilänkangas tullaan toteuttamaan kolmessa vaiheessa siten, että koko alue on valmis vuosina Alueelle tavoitellaan yli tuhatta asukasta. Raahen kaupungin asemakaavoitus painottuu keskusta-alueen pohjoisen vyöhykkeen asemakaavojen laadinta- ja muutossuunnitteluun (liite 3). Alueella vireillä olevat asemakaavat ovat: Pitkänkarin itäosan ja Kylmälahden rannan asemakaava ja asemakaavan muutos Pyhtilänkankaan asemakaava Hakotaurinlahden asemakaavan muutos ja laajennus Pitkänkarin kaupunginosan 30 korttelin asemakaavan muutos Raahen kaupungin 18 kaupunginosan korttelin 71 asemakaavan muutos Pyhtilänkankaan asemakaava on alueista merkittävin. Alueelle suunnitellaan 366 asuntoa, joista omakotitaloja 139 (10 on jo olemassa). Kerrostaloasuntoja alueelle on suunniteltu lähes 100 ja pienasuin- tai rivitaloasuntoja lähes 60. Kokonaisasukasmääräksi arvioidaan 825 asukasta.

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy VIRTAIN KAUPUNKI KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2020 30.3.2011

FCG Finnish Consulting Group Oy VIRTAIN KAUPUNKI KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2020 30.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy VIRTAIN KAUPUNKI KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 211 22 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 885 864 837 784 723 854 816 74 685 637 621 742 591 7 689 565 66 627 69 581 2 218 3.3.211 FCG

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi

Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi TAMMELAN KUNTA Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi Raportti FCG KONSULTOINTI OY P30724 FCG KONSULTOINTI OY Raportti 1 (37) Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Selvityksen tausta-aineisto...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2014-2030

KOKEMÄEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2014-2030 KOKEMÄEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2014-2030 Kokemäen kaupunki Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala 7.5.2014, versio 1.1 2 Sisällysluettelo Kouluverkkoselvittäjän saatesanat 6 1. Johdanto

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 2013=. 2013=. KEURUU Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys LUHANGAN KUNTA Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Selvitys ja lausunto FCG KONSULTOINTI OY P25492P001 Selvitys ja lausunto 1 (25) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Selvityksen tausta-aineisto...

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 23.5.2014 Tuomas Jalava Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) n kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.5.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi selvitysalue 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Väestöennusteen vaikutukset alueelliseen kehitykseen

Väestöennusteen vaikutukset alueelliseen kehitykseen Väestöennusteen vaikutukset alueelliseen kehitykseen Tilastokeskuspäivä 4.11.2008 Yliaktuaari Markus Rapo, Tilastokeskus Esityksessäni! Hieman historiaa! Miksi ennusteita laaditaan! Tilastokeskuksen väestöennusteen

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030

Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030 Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030 Tiedotustilaisuus henkilöstölle 7.5.2014 Tiedotustilaisuus yleisölle 7.5.2014 Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala Kokemäen kaupunki

Lisätiedot

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B Tarveselvitysryhmä 6.11.2013 1 SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS 7 100 ASUKKAAN KASVUTAVOIT- TEESSA 1. Väestönkasvun vaikutus peruskoulupaikkojen

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille

Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030 Mielipiteiden esittämistilaisuus 19.5.2014 Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala Kokemäen kaupunki Yleistä palveluverkkoselvityksestä!

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Vahvat peruskunnat -hanke

Vahvat peruskunnat -hanke Vahvat peruskunnat -hanke Signe Jauhiainen 22.5.2012 Tutkimuskysymykset Syntyykö kuntaliitoksissa elinvoimaisia peruskuntia? Ovatko kunnat elinvoimaisia myös tulevaisuudessa? Millaisia vaikutuksia liitoksilla

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalvelut Talous Tuottajat Käyttäjät Kohteet, tilat Tehostuspotentiaali

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Naantalin kaupunki, perusopetus Sivu 1 / 5 PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Sisällys 1. Oppilaan lähikoulun määräytyminen ja ryhmäkokosuositus... 1 1.1. Oppilaaksi ottaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 13.03.2012 Sivu 1 / 1 1199/12.01.02/2012 35 Lukuvuoden 2012-2013 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 Astrid Kauber, puh. (09) 816

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Palveluverkkoselvityksen kuntalaistilaisuus Koulukeskuksen auditorio, Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala.

Palveluverkkoselvityksen kuntalaistilaisuus Koulukeskuksen auditorio, Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala. Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli katsaus kouluverkkoselvityksen selvitysvaiheessa tiedossa oleviin seikkoihin, kuten toimintaympäristöön, taloudellisiin tekijöihin, kiinteistöjen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

Forssan palveluverkkoselvitys

Forssan palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY Forssan palveluverkkoselvitys Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26951 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (35) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksessä käytettävä materiaali... 2 1.2 Toimeksiannon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016 PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2016 Pauliina Pikka va sivistysjohtaja 1 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Kouluyksiköt ja oppilasennusteet.5 2.1. Alakoulujen kouluyksikkökohtainen opetusryhmätarkastelu 10

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2015 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

Kokkolan seudun koko kuva

Kokkolan seudun koko kuva Kannus Kokkola Kruunupyy Toholampi Kaustinen Halsua Lestijärvi Veteli Perho Kokkolan seudun koko kuva Toimintaympäristön tilastoaineiston perustuva koonti Konsultti Anni Antila 19.6.2014 Page 1 Pidemmän

Lisätiedot

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa.

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa. Kouluverkko Sivistyslautakunnan iltakoulu 16.1.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou, Aila Kosunen, Minna Rautiainen, Riitta Kitunen, Sirpa Malinen Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Kuntamarkkinat 11.9.2013 CASE 1: Ohjaavatko väestön muuttuvat palvelutarpeet myös uusien palveluverkkojen ja -tapojen muodostumista? Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8)

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN SEURANTA AJALLA 1.10.2002 31.3.2011 - YHTEENVETO 1. Lähtökohtia Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu Nurmijärven kunnassa

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE /Jaana Halonen 29.8.2012 DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE Demografinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. Vuoden 2011

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Kotihoidon tuen puolittaminen Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus Varhaiskasvatuslain uudistaminen Jarkko Lahtinen jarkko.lahtinen@kuntaliitto.fi Syyskuussa

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Meur 1 (5) FCG Konsultointi Oy 9.3.2015 Palvelutarpeen muutos kumpuaa väestörakenteen muutoksesta Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu koko Hämeenlinnan osalta kunnallisveron trendilaskelmaa sekä palveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot