Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomukseen"

Transkriptio

1 Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomukseen Talousohjausprosessi ja kaupungin talouden tasapainottamistarve, koska velkataakka on jo nyt tuntuvasti maan keskiarvoa korkeampi huolimatta taseeseen kertyneestä ylijäämästä ja ylijäämästä vuoden 2013 taloudessa Kaupungin talouden tasapainottamistarve (Patrik Nygrén) Kaupungin talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan edelleen ensiarvoisen tärkeitä. Kaupungilla on vielä perustavanlaatuinen rakenteellinen ongelma, sillä käyttötalouden ja investointien osalta toiminta ei ole ollut tai ei ole linjassa rahoituksen ja sen kehityksen kanssa. Toiminnasta on tullut ja se on liian laajaa suhteessa rahoitukseen, ja rahoituksen tulevat muutokset luovat suuria haasteita. Kaupungin rahoituksellinen asema on vähitellen heikentynyt ylisuuren toiminnan vuoksi. Keväällä 2013 käynnistyneessä toimenpideohjelmassa esille tuodut toimenpiteet ovat vielä kaikkein keskeisimmiltä osiltaan toteuttamatta. Nämä toimenpiteet ovat vielä sinällään riittämättömiä kaupungin talouden tasapainottamiseen, ja kaikilla hallinnonaloilla tarvitaan vielä lisää rakenteisiin ja palvelutasoon vaikuttavia toimenpiteitä. Kaupungilta vaaditaan nyt jatkuvaa sopeuttamista ja toimenpiteitä, joilla on merkittävä pysyvä kustannusvaikutus. Toimenpiteiden tarve käy yhä selvemmäksi vuoden 2015 ja tulevien vuosien rahoituksellisen kehityksen valossa: tulevina vuosina vuotuisesta rahoituksesta menetetään valtionosuusuudistuksen seurauksena vaiheittain 3,4 3,8 miljoonaa euroa. Kun tämä yhdistetään erittäin heikkoon verojen kehitykseen, syntyy erittäin haastava tilanne. Ellei kaupunki onnistu sopeuttamaan toimintaansa muuttuneeseen rahoitukselliseen tilanteeseen, se on vaarassa menettää edellytyksensä toimia kuntana ja valtansa ohjata omaa toimintaansa ja talouttaan. Kaupunki onnistui vuonna 2013 kääntämään suunnan määrärahojen käytön osalta, ja budjetointi vuodelle 2014 oli pidättyväistä. Sopeutus rahoitukselliseen todellisuuteen vaatii kuitenkin sitä, että kaupunki ryhtyy kattaviin toimenpiteisiin, joilla on pysyvämpi vaikutus kaupungin kustannuskuvaan. Keväällä 2013 käynnistetty toimenpideohjelma ei ole johtanut päätöksiin, jotka merkitsisivät ratkaisevia pysyväisluonteisia säästöjä. Tilanne on sen vuoksi vuosina vaarassa heiketä erittäin nopeasti ja johtaa nopeasti heikentyvään rahoitukselliseen asemaan. Ellei kaupunki jatkossa kykene päättämään sopeutustoimista, kaupunki tulee hyvin nopeasti täyttämään useita kriisikunnan kriteereistä ja kaupungin itsehallinto on uhattuna. Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuustaso on edelleen sellainen, että kriisikunnan kriteeri täyttyy. Omavaraisuusaste on toinen kriteeri, joka on hyvin lähellä täyttää kriisikuntakriteerin. Kolmas kriisikunnan kriteeri, jonka kaupunki suhteellisen nopeasti on vaarassa täyttää, on velkaantuneisuus euroina asukasta kohden suhteessa maan keskiarvoon. Kriteerit, jotka täytämme tai olemme kohta vaarassa täyttää, liittyvät kaikki kaupungin ylisuureen toimintaan suhteessa rahoitukseen ja siitä seuraavaan velkaantuneisuuteen.

2 Talousohjaus: Kaupunki selkeytti ja tiukensi hieman talousohjausprosessiaan vuonna 2013, jolloin hyväksyttiin uudet raportoinnin ja seurannan periaatteet. Uudet periaatteet merkitsivät sitä, että jo noudatettu käytäntö kuukausittaisen seurannan, kolmannesvuosiraporttien ja tilinpäätöksen osalta formalisoitiin ja että käyttöön otettiin budjetointia tukeva puolivuotisraportti. Periaatteet perustuvat siihen, että määrärahojen käytön ja mahdollisten kertyvien tulojen päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen seuranta tapahtuu yksikkö- ja vastuualuetasolla. Jatkuva, päivittäinen seuranta tapahtuu siis vastuuhenkilöiden toimesta valtuuston vahvistamalla sitovuustasolla eli vastuualuetasolla. Kaupungilla on 37 vastuualuetta. Tieto esimerkki toteutetusta laskutuksesta, tulo- ja menoerien epäsymmetriasta, eri maksujen rytmistä tai sen puutteesta on vain tällä vastuualuealuetasolla ja sen vastuuhenkilöillä. Vastuualueet eroavat toisistaan toimintansa, määrärahojen käyttörytmin ja tulojen kattavuuden osalta täysin. Myös mahdollinen ylitysriski ja sen todennäköisyys voidaan arvioida parhaiten vastuualueilla. Vastuualueen vastuuhenkilöille (yksikköpäällikkö) on siten edellä mainituissa periaatteissa ja tehtävänkuvauksissa annettu vastuu seurata aktiivisesti vastuualueensa määrärahojen käyttöä kuukausiraporttien avulla. Yksikköpäällikkö raportoi osaston tai toimialan vastuuhenkilöille, jotka yhdessä arvioivat mahdollisia ylitysriskejä ja tarvittaessa pyytävät analyysiin apua talouspalveluilta. Osasto- tai toimialapäällikön on edellä mainittujen periaatteiden mukaan välittömästi ylittymisriskin tultua ajankohtaiseksi analysoitava tilanne ja etsittävä ensisijaisesti yksikön sisäisiä toimenpiteitä ja ratkaisuja ylityksen välttämiseksi. Osasto- ja toimialapäälliköillä on velvollisuus raportoida välittömästi toiminnassa, toimintaedellytyksissä tai määrärahojen käytössä tapahtuvista ennakoimattomista muutoksista, jotka vaikuttavat olennaisesti yksikön talouden toteumaan ja muodostavat ylitysriskin. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja tiedottavat jatkuvasti kaupunginhallitukselle olennaisista tapahtumista ja poikkeamista, jotka vaikuttavat kaupungin talouteen. Kuvaillun raportointisysteemin tarkoituksena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa havaita ylitysriskit ja turvata se, että kaupunginhallitus on aina informoitu olennaisista tapahtumista ja poikkeamista, jotka vaikuttavat kaupungin talouteen. Tämä tarkoitus on pääpiirteittäin täytetty. Tarkastuslautakunta suosittelee harkitsemaan säännöllistä, dokumentoitua kuukausittaista seurantaa hallitustasolla. Kaupunginhallitus harkitsee kuukausiraportoinnin formalisointia niin, että seuranta tapahtuu hallitustasolla.

3 Syy erikoissairaanhoidossa esiintyviin siirtoviivevuorokausiin ja niiden myötä korkeisiin kustannuksiin ( euroa vuonna 2013) muista kunnista poiketen (Paula Sundqvist) Siirtoviivemaksuja voidaan vähentää, jos vuodeosastolla olevia potilaita voidaan siirtää kuntoutuspaikkoihin, joissa on järjestettynä apu päivittäisiin perustoimintoihin ja tarvittaessa kotisairaanhoito. Lisää kuntoutuspaikkoja voisi ostaa esimerkiksi yksityiseltä sektorilta. Taloudellista hyötyä saadaan, jos kuntoutuspaikan vuorokausikustannus on halvempi kuin siirtoviivemaksu. Siirtoviivemaksut vaihtelevat euroon, ja ovat keskimäärin 500 vuorokaudessa. Siirtoviivemaksujen osalta kesällä 2014 on käynnistynyt puolen vuoden mittainen kotisairaala-pilotti, jonka tarkoituksena on hoitaa kotona pärjäävät mutta esim. suonensisäistä lääkitystä tarvitsevat potilaat kotona, jolloin vuodeosastolta vapautuisi paikkoja ja siirtoviiveet saataisiin lyhenemään. Heinäkuun osalta siirtoviivepäivät ovat vähentyneet vuoden 2013 heinäkuuhun verrattuna. Erityisesti vanhusten joutumista osastohoitoon pyritään ehkäisemään tarjoamalla vanhuspalveluiden työntekijöille lääkärikonsultaatiota sekä suunnitellulla geriatrisella poliklinikalla. Turunmaan sairaalan mielenterveysyksikkö Lähetetoiminnassa Turunmaan sairaalan mielenterveysyksikköön ei ole tapahtunut muutoksia. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan palvelujen ostot olivat Vuoden 2013 budjettiin oli varattu palvelujen ostoihin eli vähemmän kuin toteutuneet kustannukset olivat edeltävänä vuonna. Paraisilla ei käytännössä ole matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, jolloin hoito on erikoissairaanhoitopainotteista. Turunmaan psykiatrialle tehtiin lähetteitä seuraavasti: vuonna 2012 osastolle 68 ja vuonna Aikuispuolen poliklinikalle Paraisilta tehtiin 57 lähetettä vuonna 2012 ja 72 lähetettä vuonna Lasten ja nuortenpsykiatrian poliklinikalle tuli lähetteitä 47 vuonna 2012 ja 63 vuonna Osastolle tulee potilaita myös Turunmaan sairaalan oman psykiatrisen poliklinikan kautta. Koko sairaanhoitopiirin hinnoittelu muuttui Esimerkiksi psykiatrialla oli aikaisemmin enemmän eri hintoja, nyt hintoja on poliklinikalla vain 4 eli normaali käynti, vaativa käynti, moniammatillinen käynti sekä yksikön ulkopuolinen käynti. Vaikka kokonaisuudessaan poliklinikkakäyntien määrä pieneni vuodesta 2012, poliklinikan moniammatilliset käynnit ovat lisääntyneet eli käynnit, jossa on vähintään kaksi työntekijää, usein lääkäri ja potilaan terapeutti. Muun muassa erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden ja suomenkielisen koulutuksen talousarvioylitykset Talousarvioylitys, erikoissairaanhoito (Paula Sundqvist / Katariina Korhonen) Avohoitokäyntien määrä lisääntyi kaikissa sairaanhoitopiirin yksiköissä lukuun ottamatta Turunmaan sairaalaa. Hoitojaksojen määrä väheni kaikissa yksiköissä lukuun ottamatta psykiatrian tulosyksikköä. Erikoissairaanhoidosta siirrettiin e vanhustenhuoltoon. Saariston lääkäriasemilta siirrettiin kustannuserä erikoissairaanhoitoon (ambulanssi). Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon budjetti ylittyi eurolla.

4 Talousarvioylitys, sosiaalipalvelut (Paula Sundqvist / Heidi Ulriksson) Sosiaalipalvelut ylittyivät Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut ovat suurimmalta osalta lakisääteisiä, jolloin kunta on velvollinen järjestämään palvelut. Suurin ylitys oli vammaispalvelussa henkilökohtaisten avustajien ostopalveluissa eli Työmarkkinatuesta (eli ns. sakkomaksuista) on hyvät mahdollisuudet säästää järjestämällä pitkäaikaistyöttömille päivätoimintaa. Talousarvioylitys, suomenkielinen koulutus (Harri Lehtinen) Talousarvio ylittyi 1,3 % eli Tulot ovat suuremmat, koska sekä Opetushallitus että Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsivät erilaisiin hankkeisiin odotettua enemmän hankerahoitusta. Hankerahoitus kasvattaa vastaavasti henkilöstön palkkauskuluja (lisäys ) sekä palvelujen ostoihin käytettävää määrärahaa (lisäys ) että materiaalikuluja (lisäys ). Joissakin hankkeissa on vaadittu vähäinen omavastuuosuus. Toimintakuluissa kotikuntakorvausten kustannukset ylittyivät Palkat ylittyivät Tämä johtuu sekä hankkeiden aiheuttamasta palkkakulujen kasvusta ( ), oppilasmäärän kasvusta sekä maahanmuuttajaoppilaiden määrän kasvusta. Erityisen tuen järjestäminen ja maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen järjestäminen kasvatti oppilashuollon kustannuksia, jotka ylittyivät Henkilöstön sijaiskulut ylittyivät , mikä johtuu sairauspoissaolojen suuruudesta ja Aslak-kuntoutukseen osallistuneen henkilöstön sijaiskuluista. Koulujen tuntikehystä pienennettiin lukuvuodeksi yhteensä 31 vuosiviikkotuntia, mikä vähensi palkkakuluja syksystä Loka- ja marraskuussa palkat olivat vuoden 2012 tasolla, mutta joulukuun palkat olivat lähes suuremmat kuin vuonna Tästä syystä talousarvion ylitys konkretisoitui vasta tammikuussa Palveluiden ostot alittuivat , vaikka hankekustannukset kasvattivat palvelujen ostoihin käytettyä määrärahaa Materiaalikustannukset alittuivat 3 091, vaikka hankekustannukset kasvattivat materiaalikuluja Avustukset alittuivat 426. Muut toimintakulut alittuivat

5 Vesihuollon toiminnan ja investointien rahoitus, transaktioiden läpinäkyvyyden varmistaminen vesihuoltolain hengen mukaisesti, kuten myös vedenlaadun ja toimintavarmuuden turvaaminen (Manne Carla) Uudistetun, voimaan tulleen vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen käyttömenot ja -tulot on yksilöitävä niin, että kirjanpidosta käy riittävän selvästi ilmi kunkin toiminnan tulot ja menot. Toiminnalla tarkoitetaan talousveden tuotantoa ja jakelua ja jäteveden vastaanottoa ja käsittelyä. Jos vesihuoltolaitoksen toimintaan kuuluu kiinteistöjen huleveden vastaanotto ja johtaminen, tämä toiminta on yksilöitävä kirjanpitoon erikseen. Tätä taustaa vasten vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen olisi vahva vaihtoehto laissa tarkoitetun läpinäkyvyyden saavuttamiseksi kirjan- ja tilinpidossa. Vesihuoltolaki lähtee siitä, että vesihuoltolaitosten toiminnan rahoittavat kokonaan ja pitkällä aikavälillä asiakkaat. Kunta voi erityisistä syistä päättää subventoida laitoksen toimintaa, mutta lähtökohtana on, että laitoksella itsellään on oltava edellytykset kustantaa toimintansa ja saada tuottoa, joka kattaa tehdyt ja suunnitellut investoinnit, jotka vuorostaan varmistavat laitoksen toimintavarmuuden nyt ja jatkossa. Paraisten vesihuoltolaitos lähtee siitä, että käyttäjät kustantavat toiminnan kokonaisuudessaan, ja laskee talousarviossaan, että toiminnan lisäksi myös poistot on katettava veden myynnistä ja jäteveden vastaanottamisesta saatavilla tuloilla. Liittymismaksulaskelmissaan vesihuoltolaitos on niin ikään laskenut, että laitoksen putkiverkon laajennus kustannetaan liittymismaksuilla. Koska vesihuoltolaitos muodostaa osan koko kaupungin organisaatiota ja sillä on muun muassa jaettuja henkilöstöresursseja, jotka on jaettu useiden toimipisteiden kesken aikaisemmin sovittujen jako-osuuksien mukaisesti, mikä ei aina välttämättä ole laitoksen kannalta edullista, on asetettu työryhmä tarkistamaan näitä periaatteita, valmistelemaan mahdollisia organisaatiomuutoksia ja parantamaan läpinäkyvyyttä. Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaavat erilaiset lait, määräykset ja luvat koskien muun muassa talousveden laatua sekä määräykset koskien jäteveden puhdistamista ja käsittelyä. Talousveden puhdistusvaatimukset on täytetty 100-prosenttisesti. Jätevesien osalta neljän jätevedenpuhdistamomme ympäristöluvissa asetettuja puhdistusvaatimuksia ei kaikilta osin ole pystytty saavuttamaan. Tämä johtuu pääosin siitä, että verkkoon vuotavan pintaveden osuus on ajoittain ollut suuri, mikä kuormittaa puhdistamoja ja heikentää puhdistusprosessia. Tästä huolimatta Paraisten jätevedenpuhdistamo on pystynyt saavuttamaan tiukemmat puhdistusvaatimukset kaikilta osin niinä ajanjaksoina, jolloin vuotoa on vähän, minkä paikalliset ja alueelliset ympäristönsuojeluviranomaiset myös ovat panneet merkille. Viemärijohtoverkon saneeraushanke on jo sinä lyhyenä aikana, joka rahoituksen järjestymisestä ja saneeraushankkeen käynnistämisestä on kulunut, osoittanut selvästi, että verkkoon sateella vuotavien vesien määrä on vähentynyt ja että jätevedenpuhdistamo on toiminut paremmin. Riittävän hyvälaatuisen talousveden ja jätevesien asianmukaisen käsittelyn ja puhdistuksen varmistamiseksi toimintaa valvovat sekä paikalliset että alueelliset valvontaviranomaiset. Jotta talousveden toimitus voidaan saaristossa järjestää myös poikkeus- ja hätätilanteissa, vesihuoltolaitos on hankkinut siirrettävän meriveden puhdistuslaitoksen, joka on ollut vuoden aikana käytössä Korppoossa. Paraisilla Kaarinan ja Tennbyn välisen yhteysvesijohdon rakentamistyö on jatkunut ja hanke valmistuu määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen laitoksen asiakkaat saavat talousveden

6 Virttaankankaalta. Tästä huolimatta palveluiden turvaaminen ja varmistaminen on vesihuoltolaitokselle suuri haaste, koska laitokset varsinkin saaristossa ovat vanhentuneita ja kipeästi saneerauksen/uudistamisen tarpeessa ja koska putkiverkko koko laitoksen toiminta-alueella on akuutin saneerauksen tarpeessa. Kaupungin poistoperiaatteiden ja yleisen käytännön keskinäisen vastaavuuden varmistaminen (Patrik Nygrén) Kaupunki selvittää syksyn 2014 aikana, onko poistoperiaatteiden päivittäminen tarpeen, ja päivittää periaatteet tarvittaessa ennen tilivuotta 2015.

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginjohtajan katsaus Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys...

Lisätiedot

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014 TILIN- PÄ TILINPÄÄTÖS ÄTÖS 2013 2014 Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleiset taloudelliset edellytykset...

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa:

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa: PARAISTEN KAUPUNKI (Käännös) TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Paraisten kaupunginvaltuustolle 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013 2015 Kaupunginvaltuuston toimikaudelle 2013 2015 valitseman

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Paraisten kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2014

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Paraisten kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2014 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Paraisten kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2015... 15 Käyttötalous Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto... 46 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

Kappale 2: Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi

Kappale 2: Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi VASTINEET ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2012 Sivistyskeskuksen vastine Kappale 2: Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi sivu 4: Tarkastuslautakunta toteaa, että kaikilta

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 Vuoden 2014 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2014.. 7 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin...7 1.2

Lisätiedot

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 1 2 VUODEN 2012 ARVIOINTI SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2012... 5 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4

Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4 Kunnanhallituksen allekirjoittama 7.4.2015 SISÄLLYS Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ohjausasiakirja ja arviointi... 8 Keskusvaalilautakunta...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2012

ARVIOINTIKERTOMUS 2012 VALTUUSTO 11.6.2013 LIITE 1 29 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta 8.5.2013 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...4

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Sisällysluettelo... sivu

TILINPÄÄTÖS 2009. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2009 1 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys... 7 4. Keskeiset tapahtumat kaupungin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu

SISÄLLYSLUETTELO Sivu TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallituksen esitys valtuustolle 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 Sairaanhoitotoiminnan kehitys 3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot